DEZYÈM DIMANC NAN TAN ÒDINÈ – ANE C (16 Janvye 2022)

Is 62, 1-5; Sòm 96; 1 Kor 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11

Nòs Kana – Premye Mirak Jezi – Lentèsesyon Mari

                https://youtu.be/roS6kZUJ34s

 

Legliz la envite nou jodi a pou nou medite, epi pou nou priye sou PREMYE SIY Jezi te fè a, pou li MANIFESTE GLWA LI. Meditasyon ak lapriyè nou an ap evolye sou twa liy :

 

Premyèman. Anviwònman ak sikonstans evènman an: yon fèt maryaj. Premye Lekti Izayi te anonse Bondye t ap vin marye ak limanite. Prezans Jezi Bondye vin reyalize evenman sa a ; Nan Jezi, Bondye marye ak limanite. Maryaj li ak limanite pote Kè Kontan. Se yon BON NOUVÈL ki rejwi tout moun. Kannari ki te ranpli jiska rebò yo montre ki vale lajwa ak kè kontan Jezi te pote. Dlo ki te chanje vi tounen diven an se siyal kòmansman yon NOUVO CHEMEN. Senp dlo nan ANSYEN LWA a vin tounen yon bwason bon gou nan NOUVO KONTRA ki pote favè Bondye a.

 

Dezyèmman. Mistè Lekaristi a te parèt! Foul moun ki te nan premye resepsyon maryaj la te bwè nouvo diven an. E nou menm k ap viv jodi a? Nan mès la, nou gen aksè ak NOUVO BWASON ki se San Kris la. Lekaristi a se pi gwo Siy kretyen yo selebre chak dimanch. Nan Siy sa a Legliz la refè sa Jezi te fè a, kote li Jezi bay kò li ak san li kòm nouriti pou moun ki kwè. Kidonk, nan Kana, Jezi montre resepsyon lekaristi a kòm pi gwo siy nou aksepte alyans li a.

 

Twazyèmman. Patisipasyon MARY nan evènman an! grasa lapriyè li a, Mari fè presyon sou Jezi pou l “antre nan lè li a”. Sèvitè yo te obeyi Mari, lè li te di yo: “Fè tout sa li di nou fè”. “Yo plen kannari yo dlo yo” jouk nan rebò.” Mari patisipe nan dewoulman Mirak la. Sa montre kijan nou menm tou nou dwe patisipe nan pote kè kontan delivrans la bay tout envite yo nan fèt lavi a.

 

 

 

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR C (Jan 16, 2022)

Is 62, 1-5; Ps. 96; 1 Co 12, 4-11; Jn 2, 1-11

Cana – Water Turned to Wine – Jesus’ First Miracle in John’s Gospel

https://youtu.be/roS6kZUJ34s

 

The Church invites us today to meditate and pray on the FIRST SIGN performed by Jesus in order to MANIFEST HIS GLORY. Our prayerful meditation will evolve along three lines:

 

First, the SETTING of the event: a wedding feast. The 1st Reading from Isaiah had announced that God would come to marry humanity. Jesus is highlighted as humanity’s husband. His marriage to mankind brings JOY, his GOOD NEWS rejoicing. The jars filled to the brim point to the fact that the joy Jesus brings is plentiful. The water changed into wine signals the beginning of the NEW WAY when the plain water of the OLD LAW becomes the delicious drink of the NEW COVENANT of grace.

 

Second, the mystery of the Eucharist is foretold! The crowd in the first wedding feast drank the new wine. What about us who live today?  At Mass, we have access to the NEW DRINK which is the Blood of Christ. The Eucharist is the principal SIGN re-enacted every Sunday where Jesus’ Blood is provided in abundance to those who believe. Hence at Cana, Jesus points to the reception of the Eucharist as the greatest sign of our acceptance of his Covenant.

 

Third, the participation of MARY in the event! Mary through her intercession pressures Jesus into “entering his Hour.” The servants obeyed Mary telling them “Do what He tells you.” “They filled the jars of water “to the brim.”  Mary participates in the unfolding of the Miracle showing how we too   are to be involved in bringing forth the joy of salvation to all the guests of the banquet of life.

 

 

DEUXIÈME DIMANCHE – TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 16 Jan 2022

Is 62, 1-5; Ps 96; 1 Co 12, 4-11; Jn 2, 1-11

Cana – l’Eau Changée en Vin

Premier Miracle de Jésus selon l’Evangile de Jean

https://youtu.be/roS6kZUJ34s

 

 

 

Nous assistons aujourd’hui au premier miracle de Jésus, le premier SIGNE qu’il donne pour “manifester sa gloire.” Cela se passe dans une salle de noces au village de Cana en Galilée. Le vin vint à manquer. Marie rejoint Jésus le suppliant de fournir aux invités l’indispensable boisson de fête.

 

Jésus semble réticent. “Son heure, dit-il, n’est pas encore arrivée.” L’heure de Jésus, c’est sa Passion et sa Résurrection. Marie, elle, tient à ce que Jésus, à ce que SON HEURE VIENNE. Aux serviteurs elle demande tout simplement : “Faites tout ce qu’il vous dira.” C’est bien cela sa mission : nous appeler à bénéficier des trésors de Jésus.

 

Jésus alors écoute sa mère et dit aux serviteurs “Remplissez ces six jarres d’eau.” Ceux-là obéissent sur le champ. Alors s’accomplit le SIGNE. L’eau se change en vin délicieux.

 

Ce miracle est un SIGNE c’est à dire une histoire qui révèle une vérité supérieure. Jésus, est le véritable FIANCÉ de l’Heure. Il vient épouser l’humanité. C’est à Lui d’offrir le vin des noces. L’ancienne LOI JUIVE symbolisée par l’eau des six jarres n’est plus propre à satisfaire la soif de l’humanité. Jésus offre un VIN NOUVEAU, un MEILLEUR VIN qui enfin RÉJOUIRA le Cœur de l’homme. Ce vin nouveau, c’est la BONNE NOUVELLE de l’Evangile, c’est la NOUVELLE ALLIANCE, c’est la GRACE, c’est l’EUCHARISTIE.

 

A la messe le Dimanche, c’est ce VIN NOUVEAU qui est offert pour que nous aussi participions aux noces du Christ avec l’Eglise. Le Vin de l’Eucharistie qui est le SANG de la NOUVELLE ALLIANCE réjouit le Cœur du croyant. En recevant la Communion, nous manifestons joyeusement notre adhésion à la Bonne Nouvelle.  LA GRACE ABONDANTE DU SALUT nous parvient sous la forme d’un VIN SUPÉRIEUR.

MGr. Pierre Andre Pierre

 

Pensée de la Semaine: Votre origine n’est jamais aussi importante que votre destinée. Ne laissez pas votre passé determiner votre avenir

Citation d’internaute

Daniel Vallat

Auteur, Philosophe, Philanthrope, Www Lumovivo Org, Explorateur, Dieu

Panse semèn nan: kote ou soti pa janm enpòtan menm jan ak desten ou. Pa kite pase ou detèmine avni ou

Sitasyon itilizatè entènèt

Daniel Vallat

Otè, filozòf, filantrop, Www Lumovivo Org, Explorer

Thought of the Week: Where you come from is never as important as your destiny. Don’t let your past determine your future

Internet user quote

Daniel Vallat

Author, Philosopher, Philanthropist, Www Lumovivo Org, Explorer

Pensamiento de la semana: De dónde vienes nunca es tan importante como tu destino. No dejes que tu pasado determine tu futuro

Cotización de usuario de Internet

Daniel Vallat

Autor, Filósofo, Filántropo, Www Lumovivo Org, Explorador

Orevwa, Sè Claire Gagné, CSL

 

Mèsi pou Misyon ou !

Nou renmèt bay Bondye renmen a.

Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an mezi pou li pataje ak manm li yo e ak zanmi li yo enfòmasyon ki soti nan Kongregasyon Sè Charite Sen Lwi an Ayiti. Yo pibliye an ansanm ak Asosyasyon Fidèl Karismatik Ayiti:

Yon tridyòm twa jou lapriyè sou tèm ” Pawòl ou Granmèt, se yon lanp devan pye mwen, yon limyè sou wout mwen” Sòm 119, 105. Tridyòm sa a ap dewoule soti mèkredi 19 janvye pou rive vandredi 21 janvye 2021 a 3:00 pou rive 5:00 PM, nan Chapèl Mè Charite Sen Lwi nan Boudon.

Lamès pou Sè Claire Gagné, CSL, nan Pòtoprens. Lamès sa a pral selebre samdi 22 janvye 2022 a 9:00 AM nan Legliz Kris Wa nan Boudon, nan Achidyosèz Pòtoprens.

Lamès nan lòt dyosèz Ayiti yo. Nan diferan pwovens yo, selebrasyon ekaristik menm jan an pral fèt tou nan dat diferan pou rasanble fidèl yo bò kote Evèk Dyosèz la pou priye pou Sè Claire Gagné, CSL.

Pou sa ki konsène Dyaspora Ayisyen an Ozetazini, Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an ansanm ak Konsèy pou Renouvo Karismatik Katolik Ayisyen yo Lòt bò dlo ap prepare yon selebrasyon komen nan tètansanm. Detay yo pral kominike pou tout moun trè byento.

Antretan, nou envite tout fidèl yo pou yo kenbe espwa yo fèm, nan kontinye n ap kontinye vwayaj lavi a, etan n ap patisipe nan misyon evanjelizasyon Legliz la.

Ou ka toujou klike sou lyen sa yo pou w wè temwayaj sou lavi ak misyon Sè Claire Gagné, CSL.

 

Sant Nasyonal Apostola Ayisyen SNAA

http://www. snaa.org

 

 

 

 

Adieu Sœur Claire Gagné, CSL

Merci pour ta Mission

Nous Te Confions à l’Amour et à la Miséricorde de Dieu.

                                              https://youtu.be/74F3sINe_Hk

 

 

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien est en mesure de partager avec ses membres et amis les informations en provenance de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint Louis en Haiti, publiées de concert avec l’Association des Fidèles Charismatiques d’Haiti :

Un triduum de prières sous le thème « Une lampe sous mes pas, ta parole, une lumière sur ma route » Psaume 119, 105. Ce triduum se déroulera du mercredi 19 au vendredi 21 janvier 2021 de 3 :00 à 5 :00 PM, à la Chapelle des Sœurs de la Charité de Saint Louis à Bourdon.

La messe pour le repos de Sœur Claire Gagné, CSL, à Port-au-Prince. Cette messe sera célébrée le samedi 22 janvier 2022 à 9 :00 AM en l’Eglise du Christ Roi de Bourdon, dans l’Archidiocèse de Port-au-Prince.

La messe dans les autres diocèses d’Haïti. Dans les différentes provinces, des célébrations eucharistiques similaires se tiendront à différentes dates regroupant les fidèles autour de l’Evêque diocésain pour prier pour Sœur Claire Gagné, CLS.

Tandis que dans la diaspora haïtienne des Etats-Unis, le Centre National de l’Apostolat Haïtien, de concert avec le Conseil du Renouveau Charismatique des Catholiques Haïtiens d’Outre-Mer, prépare une célébration commune, dont les détails seront communiqués très bientôt.

Entretemps, nous sommes tous invités à continuer notre cheminement dans de l’espérance en participant à la mission d’Evangélisation de l’Eglise.

Vous pouvez toujours cliquer sur liens suivants pour voir les témoignages sur la vie et la mission de Sœur Claire Gagné, CSL.

 

Centre National de l’Apostolat Haïtien

www.snaa.org

Farewell Sister Claire Gagné, CSL

 

Thank you for your Mission

We entrust You to the Love and Mercy of God

The National Center of the Haitian Apostolate is able to share with its members and friends the information from the Congregation of the Sisters of Charity of Saint Louis in Haiti, published in concertation with the Association of Charismatic Faithful of Haiti:

A triduum of prayers under the theme “A lamp under my feet, your Word, a light on my way” Psalm 119, 105. This triduum will take place from Wednesday, January 19 to Friday, January 21, 2021, from 3:00 to 5:00 PM, at the Chapel of the Sisters of Charity of Saint Louis in Bourdon.

Mass for Sister Claire Gagné, CSL, in Port-au-Prince. This Mass will be celebrated on Saturday, January 22, 2022, at 9:00 AM in the Church of Christ the King in Bourdon, in the Archdiocese of Port-au-Prince.

Mass in the other Dioceses of Haiti. In the different provinces, similar Eucharistic celebrations will be held on different dates bringing together the faithful around the Diocesan Bishop to pray for Sister Claire Gagné, CSL.

While in the Haitian diaspora in the United States, the National Center of the Haitian Apostolate, together with the Council for the Charismatic Renewal of Haitian Catholics Overseas, is preparing a common celebration, the details of which will be communicated very soon.

In the meantime, we are all invited to continue our journey in hope by participating in the mission of evangelization of the Church.

You can always click on the following links to see testimonies on the life and mission of Sister Claire Gagné, CSL.

 

National Center of the Haitian Apostolate

www.snaa.org

MARTIN LUTHER KING JR HOLIDAY

 

LA CELEBRATION DE LA JOURNÉE DE MARTIN LUTHER KING JR.

Ce lundi 17 Janvier 2022, troisième lundi de janvier, le peuple américain célèbre la journée de Martin Luther King, Jr, jour de congé national. Né le 15 janvier 1929, à Atlanta en Géorgie, fils et petit-fils de pasteur protestant baptiste, Martin Luther a grandi dans un milieu privilégié, pour devenir pasteur à son tour. Il aurait eu 93 ans aujourd’hui.

Prédicateur talentueux, doué de qualités d’orateur remarquable, il est entrainé à 26 ans dans le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, Alabama, Rosa Parks, une citoyenne noire fatiguée après une longue journée, refuse de céder sa place à un blanc dans un bus. Elle est arrêtée et emprisonnée. Une réunion est organisée à l’Eglise Baptiste de Dexter Ave par des activistes antiségrégationnistes pour organiser les protestations. L’Association Montgomery Improvement est créée. Le Pasteur King en est élu président. Il se révèle le leader par excellence du mouvement non-violent qui réclame immédiatement :

 1. l’abolition de la discrimination entre les blancs et les noirs dans les autobus ;
 2. un traitement courtois à l’égard de toutes les personnes dans les autobus ;
 3. l’emploi des chauffeurs noirs dans les compagnies de transport public.

Le mouvement réussit à attirer l’attention de la nation et du monde sur la situation de la ségrégation raciale. Dr. King organise et dirige des marches et des protestations non-violentes. A Washington aux pieds du Lincoln Monument, le 28 aout 1963, devant plus de 250.000 manifestants, il délivre son discours historique « J’ai fait un rêve » qui marquera de son empreinte le futur de cette nation.

Cette marche et ce discours ont contribué grandement à l’avancement des réformes des Droits Civils aux Etats-Unis et facilité la signature de l’Acte des Droits Civils en 1964. Le combat est irréversible. Le Président Lyndon B. Johnson signe l’Acte des Droits Civils le 2 juillet 1964, au cours d’une cérémonie télévisée à la Maison Blanche en présence des Membres du Congrès Américain.

Dr. Martin Luther devient un symbole. Le 10 décembre de la même année 1964, il à l’âge de 35 ans, il est le plus jeune récipient du Prix Nobel de la Paix en récompense pour son combat non-violent contre les préjugés raciaux aux Etats-Unis. Il est assassiné à Memphis en Tennessee le 4 avril 1968. Mais il a déjà marqué l’histoire de l’Amérique et du monde.

En juillet 1993, j’ai le privilège d’accompagner un groupe de jeunes adolescents d’Haiti à Atlanta en Georgia et Montgomery AL (Alexandra Dorcéan, Nadège Josaphat, Huguens Emmanuel, Lyn Nancy Flexil, Mardochée Benjamin, Dieuseul Valsaint). Ils étaient les gagnants du concours sur la Non-violence utilisant les méthodes du Dr Martin Luther King Jr. organisé par de l’USIS à Port-au-Prince. Ils ont participé à un Séminaire de la Fondation Martin Luther King Jr, à Atlanta en compagnie des membres de la Famille du Dr. King : Madame Coretta Scott King, Martin Luther King III et Bernice. Ces jeunes ont œuvré par la suite en Haiti et aux Etats-Unis, créant à Port-au-Prince le Centre Toussaint-King pour la Non-Violence et la Paix, inauguré avec la présence du Fils ainé du Dr. Martin Luther King Jr.

Cette année à l’occasion de la Journée Martin Luther King Jr., Radio Télé Solidarité recueille pour vous leur témoignage dans un panel spécial. Restez branchés. Le Bulletin Solidarité, pour sa part, a demandé Madame Marcelle Chéry de publier une réflexion sur la vie de ce grand homme. Radio Télé Solidarité. Pour le monde et pour notre jeunesse, Dr Martin Luther King Jr. est un vrai modèle qui combine à la fois : la sagesse, la lutte pour l’égalité, la force de la non-violence, le courage, le pardon et la croyance profonde en Dieu.

Mgr Pierre André Pierre

 

MARTIN LUTHER KING JR. DAY CELEBRATION

 

This Monday, January 17, 2022, the third Monday of January, the American people celebrate Martin Luther King, Jr. Day, a national holiday. Born on January 15, 1929, in Atlanta, Georgia, son and grandson of a Protestant Baptist minister, Martin Luther grew up in a privileged environment, to become a Minister in his turn. He would have been 93 today.

A talented preacher, endowed with remarkable qualities as a speaker, he was engaged at the age of 26 in the civil rights movement in the United States. On December 1, 1955, in Montgomery, Alabama, Rosa Parks, a black woman citizen tired after a long day, refuses to give her seat to a white man on a bus. She is arrested and imprisoned. A meeting is organized at the Dexter Ave Baptist Church by anti-segregation activists to organize the protests. The Montgomery Improvement Association is formed. Pastor King is elected president. He reveals himself to be the leader par excellence of the non-violent movement which immediately demands:

 1. the abolition of discrimination between whites and blacks in buses;
 2. courteous treatment of all persons on buses;
 3. the employment of black drivers in public transport companies.

The movement succeeds in drawing the attention of the nation and the world to the situation of racial segregation in the US. Dr. King organizes and leads nonviolent marches and protests. In Washington at the foot of the Lincoln Monument, on August 28, 1963, in front of more than 250,000 demonstrators, he delivered his historic speech “I had a dream” which would leave its mark on the future of this nation.

This march and this speech contributed greatly to the advancement of Civil Rights reforms in the United States and facilitated the signing of the Civil Rights Act in 1964. The fight is irreversible. President Lyndon B. Johnson signs the Civil Rights Act on July 2, 1964, during a televised ceremony at the White House attended by Members of Congress.

Dr. Martin Luther becomes a symbol. On December 10 of the same year, 1964, at the age of 35, he was the youngest recipient of the Nobel Peace Prize as a reward for his nonviolent fight against racial prejudice in the United States. He was assassinated in Memphis, Tennessee on April 4, 1968. But he has already marked the history of America and the world acknowledged him.

In July 1993, I had the privilege of accompanying a group of young teenagers from Haiti to Atlanta, Georgia, and Montgomery AL. (Alexandra Dorcéan, Nadège Josaphat, Huguens Emmanuel, Lyn Nancy Flexil, Mardochée Benjamin, Dieuseul Valsaint). They were the winners of the contest on Nonviolence using the methods of Dr. Martin Luther King Jr. organized by USIS in Port-au-Prince. In Atlanta, they attended a Seminar on Violence at the Martin Luther King Jr Foundation along with members of Dr. King’s Family: Mrs. Coretta Scott King, Martin Luther King III, and Bernice. These young people subsequently worked in Haiti and the United States, creating in Port-au-Prince the Toussaint-King Center for Non-Violence and Peace, inaugurated with the presence of the eldest son of Dr. Martin Luther King Jr.

This year on the occasion of Martin Luther King Jr. Day, Radio Télé Solidarité collects their testimony for you in a special panel. Stay tuned. The Bulletin Solidarité, for its part, asked Madame Marcelle Chéry to publish a reflection on the life of this great man. Radio TV Solidarity. Dr. Martin Luther King Jr. is a model of the combination of wisdom, the struggle for equality, the strength of nonviolence, courage, forgiveness, and the belief in God.

Msgr. Pierre André Pierre

 

SELEBRASYON JOU MARTIN LUTHER KING JR

 

Monseyè Pierre André Pierre

Lendi 17 janvye 2022 sa a, twazyèm lendi mwa janvye a, Pèp Ameriken ap selebre Martin Luther King, Jr. Day, yon jou Fèt Nasyonal. Martin Luther King Jr. te fèt 15 janvye 1929 nan Atlanta, Georgia, pitit gason ak pitit pitit yon Pastè pwotestan Batis. Martin Luther King te grandi nan yon anviwonman privilejye, pou l vin tounen yon Pastè li menm tou. l. Li tap gen 93 lane jodi a.

Dr. King se yon predikatè ki te gen anpil talan, ki te gen yon kalite estrawòdinè kòm orate. Nan laj 26 zan li antre nan mouvman Dwa Sivil Ozetazini. Premye desanm 1955, nan Montgomery, Alabama, Rosa Parks, yon sitwayen nwa ki te fatige apre yon jounen travay, te refize bay yon blan plas li nan otobis kote li te chita a. Yo arete li epi yo mete li nan prizon. Aktivis Kont Segregasyon Rasyal yo òganize yon reyinyon nan Legliz Batis nan Dexter Ave pou òganize manifestasyon yo. Yo fòme yon asosyasyon ki rele Montgomery Improvement Association. Yo eli Pastè Martin Luther King alatèt li kòm prezidan. Se la Doktè King pral montre sa l peze. Li revele tèt li kòm lidè pa ekselans nan gwo mouvman sa a San Vyolans. Yo mande imedyatman two pwen:

 1. abolisyon diskriminasyon ant blan ak nwa nan otobis;
 2. tretman koutwa pou tout moun ki nan otobis;
 3. Pou konpayi transpò piblik yo anboche moun nwa kòm chofè.

Mouvman an reyisi atire atansyon tout nasyon an ak le mond antye sou sitiyasyon segregasyon rasyal la nan peyi Etazini. Doktè King òganize epi mennen anpil mach san vyolans ak anpil manifestasyon. Nan Washington devan Moniman Abraham Lincoln, nan dat 28 out 1963, devan plis pase 250,000 manifestan, li te pwononse diskou istorik li a “Mwen fè yon rèv.” Diskou sa kite mak li sou avni nasyon sa a.

Mach sa a ak diskou sa a te kontribye anpil nan avansman refòm Dwa Sivil Ozetazini e li te fasilite siyati Lwa sou Dwa Sivil an 1964. Batay la pa ka tounen dèyè. Prezidan Lyndon B. Johnson te oblije siyen Lwa sou Dwa Sivil yo nan dat 2 jiyè 1964, pandan yon seremoni televize nan Mezon Blanch kote manm Kongrè a te asiste.

Doktè Martin Luther vin tounen yon senbòl. Nan dat 10 desanm nan menm ane a, 1964, nan laj 35 an, li te resevwa Pri Nobèl pou Lapè a kòm yon rekonpans pou batay san vyolans li kont prejije rasyal nan peyi Etazini. Yo te asasinen Doktè Martin Luther King Jr. nan Memphis, Tennessee, nan dat 4 avril 1968. Men li deja make listwa Amerik ak listwa lemond antye.

An jiyè 1993, mwen te gen privilèj pou m te akonpaye yon gwoup jèn adolesan ki soti Ayiti pou ale Atlanta, Georgia. ak Montgomery AL. (Alexandra Dorcéan, Nadège Josaphat, Huguens Emmanuel, Lyn Nancy Flexil, Mardochée Benjamin, Dieuseul Valsaint). Jèn sa te genyan premye pri nan konkou sou Nonvyolans ak metòd Dr Martin Luther King Jr., USIS te òganize nan Pòtoprens. Yo te patisipe nan yon Seminè Fondasyon Martin Luther King Jr nan Atlanta ansanm ak manm fanmi Dr King: Madam Coretta Scott King, Martin Luther King III ak Bernice. Apre sa, jèn sa yo te travay ann Ayiti ak Ozetazini. Yo te kreye nan Pòtoprens Sant Toussaint-King pou Non-Vyolans ak Lapè. Yo te inogire Sant Toussaint King an prezans Martin Luther King III, Jr. premye pitit gason kit e vin vizite yo.

Ane sa a nan okazyon Jounen Doktè Martin Luther King Jr., Radio Télé Solidarité rasanble temwayaj jèn yo pou ou nan yon panèl espesyal k ap parèt lendi 17 janvye. Rete branche. Bilten Solidarité, bò kote pa l, mande Madan Marcelle Chéry pou l pibliye yon refleksyon sou lavi gwo mesye sa a. Radyo Televizyon Solidarite. Dokttè Martin Luther King Jr. se yon modèl moun ki konbine: sajès, batay pou egalite tout moun, fòs non-vyolans, kouraj, pardon et ki kwè nan Bondye.

Monseyè Pierre André Pierre

 

 

 

 

 

Marcelle Chéry Réflexion on Dr. +Martin Luther King Jr. Day

 

 

We are celebrating Dr. Martin Luther King Jr. who is remembered as the leader who sacrificed his life to advance the civil rights movement in the United States, a movement that has touched the world. Dr. King pursued equality and human rights for African Americans, victims of injustice and racism. As a brilliant leader, he used his eloquence and his ministry to rally the world to his cause. He was a people person with commitment and belief in his conviction, innovating new ways to achieve his goal, and his approach convinced others to embrace his belief. Dr. King was an eloquent speaker who left a legacy through his words that continue to inspire the world. His determination led him to reach “the Promise Land” and deliver his last unforgettable speech “I have a dream”.

Yes, he had a dream, a vision: He did not speak about it, he acted upon it. He anticipated the need of the black population; worked hard the achieve it and even died for it. Dr. King believed in engaging dialogue with the people of all walks of life and inspired them by his conviction and his determination. Finding peaceful strategies was the success of his well-spoken vision. His positive attitude and his behavior encouraged his circle to believe in his dream. He had to be a gentleman to gain the respect of his followers, he must have had tolerance and a sense of compromise to transform the mindset of his surroundings. I know that change, with lasting impact, is not easy to obtain; Dr. King must have been a patient man, to bring his followers to accept his leadership that was conveyed through his vision, his actions, and his belief.  He had a dream and pursued it.

We are talking about the most controversial leader in the world:  a black man, a pastor, and a family man. His leadership should inspire today’s black leaders around the world to be the change they wish to bring in their government. Those leaders should be the change within their household, at the office, with peers and in the management of the country, they are leading. Dr. Martin Luther King Jr. is an example to follow; had he led a country, he would have done it with the same conviction and determination he showed during the Civil Rights Movement. He made HISTORY and the world remembers.

May we all reflect on the values Dr. King conveyed. Let’s celebrate the visionary leader that change Black History forever!

Marcelle Chery, January 15, 2022

 

 

 Bishop Robert J. Brennan and Msgr. Pierre André Pierre

 

St Joseph Co-Cathedral of Brooklyn NY

January 1, 2022

 

 

 

Bishop Robert Brennan shares a punch with Msgr. Pierre-André Pierre following Mass on January 1 to celebrate Haiti’s Independence Day and the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God. Mgr. Pierre heads the National Center for the Haitian Apostolate based in Brooklyn. (Photo: Bill Miller)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femme de la Semaine: Cinéus Marie Eugetania Leetylla Giscard.

 

 

Dans notre rubrique Femme de la  Semaine au Bulletin hebdomadaire du Centre National  d l’Apostolat haitien notre choix s’est porté sur Melle Cinéus Marie Eugetania Leetylla  Giscard.  Melle Cinéus est l’une des jeunes étoiles montantes de la commune  de la Croix-Des-Bouquets.

 

Melle Cinéus est issue d’une famille catholique, Sa mère est presidente de la Chorale Notre Dame du Rosaire et du Comité Liturgique de la paroisse Notre Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets et son père est très impliqué au sein  de cette paroisse. On doit ajouter  que Melle Cinéus est pianiste, elle accompagne  toujours la Chorale Notre Dame du Rosaire dans ses performances à la paroisse.

 

Rappelons que Melle Cinéus est étudiante de première année  en medecine à l’institut universitaire des sciences de technologie d’haiti. L’education ouvre toutes les portes. Melle Cineus comprend l’importance de prendre ses etudes au serieux car elle sait  avec une très formation elle pourra realiser ses rêves.

 

Monseigneur Pierre André Pierre , le directeur executif du Centre National de l’Apostolat Haitien en communion avec le personnel du bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien  presente ses sincères felicitations à Melle Cinéus  tout en demandant au peuple de Dieu de l’acclamer comme la femme de la semaine du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien

Brother Tob

 

 

Woman of the Week: Cinéus Marie Eugetania Leetylla Giscard

 

 

 

In our Woman of the Week section of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate, our choice fell on Miss Cinéus Marie Eugetania Leetylla Giscard. Miss Cinéus is one of the young rising stars of the town of Croix-Des-Bouquets.

 

Miss Cinéus comes from a Catholic family, her mother is president of the Notre Dame du Rosaire Choir and of the Liturgical Committee of the Notre Dame du Rosaire parish in Croix-Des-Bouquets and her father is very involved in this parish. . We must add that Miss Cinéus is a pianist, she always accompanies the Chorale Notre Dame du Rosaire in her performances at the parish.

Miss Cinéus is a first-year medical student at the University Institute of Science and Technology in Haiti. Education opens all doors. Miss Cineus understands the importance of taking her studies seriously because she knows with a very good training she will be able to realize hers dreams.

 

Monsignor Pierre André Pierre, the executive director of the National Center of the Haitian Apostolate in communion with the staff of the Weekly bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate presents his sincere congratulations to Miss Cinéus while asking the people of God to acclaim her as the woman of the week of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate

Brother Tob

A week after Bronx fire, families to bury their loved ones

A Bronx community is set to bury more than a dozen loved ones, a week after a fire filled a high-rise apartment building with thick, black smoke

By Associated Press

January 16, 2022, 2:45 AM

 • 2 min read

The Associated Press

A memorial for the victims of an apartment building fire is displayed in front of the buildi…Read More

NEW YORK — A Bronx community gathers Sunday to pay its final respects to perished loved ones, a week after a fire filled an apartment building with thick, suffocating smoke that killed 17 people, including eight children.

The mass funeral, to begin at the Islamic Cultural Center at 10 a.m., will culminate a week of prayers and mourning within a close-knit community hailing from West Africa. All of those being buried Sunday have ties to the country of Gambia.

Recent Stories from ABC News

Top ArticlesREAD MOREWoman killed in subway shove atTimes Square

Earlier in the week, burial services were held for two children at a mosque in Harlem — among nine adults and eight children who died in New York City’s deadliest fire in decades.

Officials blamed a faulty space heater in a third-floor apartment for the blaze, which spewed plumes of suffocating smoke that quickly rose through the stairwell of the 19-story building.

All of the dead collapsed and died after being overcome by the smoke while trying to descend the stairs, which acted as a flue for the heavy smoke.

As family buried their loved ones, others remained in hospitals, some in serious condition, because of smoke inhalation.

The dead ranged in age from 2 to 50. Entire families were killed, including a family of five. Others would leave behind orphaned children.

Fundraisers have collected nearly $400,000 thus far. The Mayor’s Fund, Bank of America and other groups said 118 families displaced by the fire would each get $2,250 in aid.

The investigation into the fire is ongoing.

Much of the focus centers on the catastrophic spread of the smoke from the apartment. The fire itself was contained to one unit and an adjoining hallway, but investigators said the door to the apartment and a stairway door many floors up had been left open, creating a flue that allowed smoke to quickly spread throughout the building.

Comments (0)

 

 

Proverbes

Bèl nòs pa vle di bon menaj

Makak sou pa janm Kouche douvan pòt chen

Rivyè pa gwosi , san li pa twouble

Dlo ki kouri pa pote kras

Bon repitasyon pi bon pase rad

La paternité et la liberté : le pape François invite à « savoir prendre du recul »

À l’image de saint Joseph

JANVIER 14, 2022 18:16MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOIS

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Le pape François soulève le thème de la paternité vis-à-vis la liberté soulignant qu’ « un bon père est celui qui sait se mettre en retrait au bon moment ». « À l’image de Joseph, explique-t-il, nous devons nous demander si nous sommes capables de savoir prendre du recul, de permettre aux autres, et surtout à ceux qui nous sont confiés, de trouver en nous un point de repère, mais jamais un obstacle. »

C’est ce que le pape a dit dans l’interview publiée par le directeur de L’Osservatore Romano, Andrea Monda, et le directeur adjoint des médias du Vatican, Alessandro Gisotti, dans les médias du Vatican le 13 janvier 2022. Selon Il Sismografo, le site proche du Saint-Siège, il ne s’agit pas d’une « conversation classique » entre les journalistes et le pape, mais plutôt d’un montage des paroles du pape sur le thème de la paternité. Il s’agit, lit-on dans Il Sismografo, « d’un texte avec des questions entrecoupées ».

Le pape François souligne que saint « Joseph nous montre sa capacité de prendre soin de Jésus sans jamais prendre possession de lui, sans jamais vouloir le manipuler, sans jamais vouloir le distraire de sa mission ». « Ceci est très important pour vérifier notre capacité d’aimer et aussi de notre capacité de savoir prendre du recul », affirme le pape.

Il rappelle que « la caractéristique de Joseph » est de « de savoir se mettre de côté, son humilité, qui est aussi la capacité de s’effacer ». Il s’agit « peut-être » de « l’aspect le plus décisif de l’amour qu’il manifeste pour Jésus », ajoute le pape.

« En ce sens, poursuit-il, Joseph est un personnage important, j’oserais dire essentiel dans la biographie de Jésus, précisément parce qu’à un certain moment, il sait se retirer de la scène pour que Jésus puisse briller dans toute sa vocation, dans toute sa mission. »

La capacité de « se mettre en retrait », de « savoir prendre du recul » est une caractéristique de « toute bonne relation », estime le pape : « Dans toute bonne relation, il est nécessaire de renoncer au désir d’imposer une image d’en haut, une attente, donc une visibilité, une occupation complète et constante de la scène par un premier rôle excessif. »

Un bon père, souligne-t-il, « est celui qui sait se mettre en retrait au bon moment pour que son fils puisse émerger avec sa beauté, avec son unicité, avec ses choix, avec sa vocation ».

Le pape François affirme que « l’une des plus belles caractéristiques de l’amour, et pas seulement de la paternité, est précisément la liberté ». « L’amour génère toujours la liberté, précise-t-il, l’amour ne doit jamais devenir une prison, une possession. »

JANVIER 14, 2022 18:16PAPE FRANÇOIS

 

 

aar, Handal, visa pour les étudiants haïtiens en République dominicaine, le chancelier Jean Généus fait le point

Dans une interview écrite accordée mardi au Nouvelliste, le ministre haïtien des Affaires étrangères a apporté certaines précisions sur l’arrestation à l’étranger de Rodolph Jaar et de Samir Handal, pour leur implication présumée dans l’assassinat du président Jovenel Moïse. Jean Victor Généus s’est exprimé aussi sur les questions relatives au visa étudiant pour les Haïtiens en République dominicaine et l’expulsion des femmes haïtiennes enceintes du territoire voisin.

Publié le 2022-01-13 | lenouvelliste.com

1 / 1

Jean Victor Geneus

73Partages

Partager

Tweeter

Email

Le Nouvelliste : Le gouvernement haïtien compte-t-il introduire auprès des autorités américaines une demande d’extradition de Palacios ?

Jean Victor Généus : Il existe un traité d’extradition entre Haïti et les USA. Le crime odieux du 7 juillet passé a été commis sur le territoire haïtien. Les autorités haïtiennes peuvent étudier l’opportunité d’une telle demande tout en fournissant toutes les garanties sur les plans légal et sécuritaire. Une telle demande rentre dans le cadre de la coopération dans la lutte contre le crime transnational.

Le Nouvelliste : Comment avance le dossier Samir Handal avec la Turquie ? 

Jean Victor Généus : Les dossiers exigés par la justice turque dans le cadre de l’affaire Handal ont été transmis à  l’ambassade de Turquie en République dominicaine.

 1. N. : Avez-vous abordé avec les autorités dominicaines la situation de Rodolphe Jaar qui est recherché par la justice haïtienne pour son implication présumée dans l’assassinat du président Jovenel Moïse ?

J.V.G : La question relative à l’arrestation du fugitif et suspect Rodolphe Jaar n’a pas été abordée. Les deux délégations se sont rencontrées dans l’après-midi du 6 janvier alors que la nouvelle de l’arrestation du fugitif a été annoncée le 7 janvier. J’ai insisté auprès des autorités dominicaines sur la nécessité du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le combat contre le crime transnational. La stabilité et la paix des deux côtés de la frontière en dépendent.

L.N : La bonne nouvelle de la fin de semaine écoulée est le rétablissement du processus de délivrance de visa aux étudiants haïtiens en République dominicaine. Comment la diplomatie haïtienne a-t-elle pu obtenir le déblocage de la situation ? Quelles ont été les étapes ? Combien de visas vont être délivrés par mois ? A quelles conditions ?

J.V.G : Comme nouvelle approche, nous estimons qu’il faut faire preuve de sérénité à travers une réflexion stratégique au bénéfice de nos intérêts nationaux et des priorités établies. Dans cet objectif, il faut rétablir une relation apaisée, consensuelle et constructive avec la République dominicaine. En d’autres termes, réinstaller le « vivre-ensemble » malgré le déséquilibre économique et commercial et les différends qui ponctuent souvent les relations entre les États voisins.

Nous avons rencontré la délégation de la République dominicaine le 6 janvier en marge du Sommet de la Celac. D’entrée de jeu, j’ai fait connaître au chancelier dominicain qu’Haïti n’a aucun doute sur les bonnes intentions du président Abinader d’aider Haïti à retrouver le chemin de la stabilité, de la paix et de la croissance économique. Toutefois les démarches qui se font au niveau international doivent être effectuées en concertation avec les autorités haïtiennes. Comme tout bon médecin qui dialogue avec son patient, la RD doit d’abord s’adresser à nous pour des questions qui nous concernent directement.

Nous n’avons pas la prétention d’imposer des limites aux interventions du président. Nous partageons ses préoccupations et souhaitons continuer la route ensemble. Nous avons abordé avec le chancelier la question du visa pour les étudiants haïtiens. Il y a eu un arrêt à la suite de la décision des autorités dominicaines de procéder à un filtrage pour éviter que des indésirables ou des personnes non qualifiées ne bénéficient de ce statut. Le chancelier a annoncé la reprise de ce processus et de sa conclusion à la grande satisfaction des étudiants haïtiens. Le suivi sera assuré par notre ambassade.

L.N. : Pendant vos pourparlers avec les diplomates dominicains, avez-vous soulevé le rapatriement forcé des femmes haïtiennes enceintes en République dominicaine ? Si oui, que va-t-il se passer concrètement ? Si nom, pourquoi la diplomatie haïtienne préfère-t-elle éviter ce sujet ?

J.V.G : La question de la présence des femmes haïtiennes dans les hôpitaux dominicains et les divers cas d’expulsion qui s’en sont suivi a été aussi abordée. La solution durable à ce problème ne se fera pas de façon unilatérale mais avec une coopération étroite entre les deux pays. Des projets binationaux envisageant la mise en place de structures sanitaires (polycliniques materno-infantiles) n’ont pas encore démarré. Les femmes  haïtiennes dûment autorisées continueront à avoir accès à certains centres hospitaliers. D’autres seront refoulées. C’est une décision souveraine. Entre-temps, les deux pays doivent prendre toutes les dispositions pour que soient neutralisés les réseaux de passeurs encourageant les femmes haïtiennes à utiliser les hôpitaux dominicains tout en les exploitant financièrement.

 1. N : Le ministère des Affaires étrangères a-t-il pu retrouver la trace des millions de dollars provenant de l’émission de passeports qui se sont volatilisés ou qui ne sont pas encore perçus dans les différentes missions aux USA ?

J.V.G : Notre diplomatie est marquée par une certaine inertie. Elle est aussi ternie par des scandales au sein de certaines représentations faisant parfois la une des journaux et le menu de la presse haïtienne elle-même. La présence scandaleuse d’un nombre assez élevé de fonctionnaires et de contractuels coûte très cher à l’État haïtien et ne garantit en rien l’efficacité dans la gestion de notre diplomatie. Il faut d’urgence se pencher sur ce dossier et entamer cette réforme administrative à partir de critères objectifs et transparents.

Des audits ponctuels seront effectués dans des missions où des cas avérés de corruption ont été signalés. Chaque mission aura à adresser périodiquement à la chancellerie son rapport financier et s’assurer que tous les frais collectés au nom de l’État soient transmis régulièrement et sans retard à la Direction générale des impôts. Les missions recevront leurs feuilles de route qui correspondront aux priorités définies dans chaque zone d’accréditation.

Propos recueillis par Robenson Geffrard

 

États-Unis: Donald Trump débute la campagne de mi-mandat sur le déni de sa défaite de 2020

Publié le : 16/01/2022 – 07:39

L’ancien président américain Donald Trump en meeting à Florence en Arizona, le 15 janvier 2022. © Ross D. Franklin/AP

Texte par :RFISuivre

2 mn

L’ancien président américain livrait son premier meeting de l’année à Florence en Arizona, samedi 16 janvier, au cours duquel il a lancé la campagne pour les élections de mi-mandat de novembre 2022 sur le thème du déni de sa défaite à la présidentielle.

PUBLICITÉ

Avec notre envoyé spécial à Florence, David Thomson

L’ex-président américain entendait répondre au discours très offensif lancé contre lui par Joe Biden lors des commémorations de l’attaque du Capitole le 6 janvier. Un an après l’attaque, son discours est inchangé. À peine arrivé sur scène, casquette rouge sur la tête, Donald Trump commence son meeting de Florence en Arizona en contestant sa défaite à la présidentielle 2020. « L’année dernière, l’élection était truquée. Les preuves sont partout ! »

Et les militants exultent comme Jennifer venue avec son mari en camping-car de Californie pour applaudir celui que cette agente immobilière considère comme son véritable président. « On a besoin qu’il revienne ! Regardez l’état dans lequel est le pays avec ce Biden. Il faut que l’armée intervienne parce qu’on n’a plus confiance dans notre gouvernement. »

Le meeting en Arizona de l’ancien président Donald Trump attire une foule importante de républicains. Robyn Beck/AFP

Tout miser sur le déni du résultat électoral

Donald Trump utilise maintenant le mythe de l’élection volée pour mobiliser ses supporters pour les prochaines élections de mi-mandat. Une stratégie du déni gagnante, selon Ali Alexander, l’organisateur de la fameuse manifestation du 6 janvier à Washington, présent dans le public. « Avec Trump pour nous guider, on se dirige vers une vague républicaine », affirme-t-il.

Croisé aussi dans le public, Ron Watkins, cette figure conspirationniste, soupçonné d’être à l’origine du mouvement QAnon bénéficie d’une invitation VIP au meeting de Trump. « Je suis venu soutenir Trump parce que l’élection lui a été volée, c’est un fait », considère Ron Watkins.

Le premier meeting 2022 de Donald Trump en Arizona fait figure de Who’s Who du conspirationnisme: les Watkins père et fils, soupçonnés d’être derrière “Q” ont reçu un ticket VIP et enchainent les selfies pic.twitter.com/NuQ2PeY3Iu

— David Thomson (@_DavidThomson) January 15, 2022

Et sur scène, Donald Trump avait invité plusieurs candidats qui tous utilisent son complotisme électoral pour faire campagne et gagner les prochaines élections.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s