Latest News-January 9, 2021

FÈT BATÈM JEZI (9 janvye 2022)

 

Izayi 40, 1-5; 9-11; Sòm 104; Tit 2, 11-14 + 3, 4-7; Lik 3, 15-16, 21-22

 

Ann mete tèt nou nan lapriyè pou n kontanple batèm Jezi a. Sèn batèm Jezi a, sijè meditasyon nou jodi a, make inogirasyon solanèl lavi piblik Jezi. Li kòmanse Misyon li kòm Mesi pwofèt yo te anonse a. Chak evènman nan lavi Jezi ogmante lanmou nou pou li. Li te fèk fè yon retrèt 40 jou nan dezè a nan jèn ak lapriyè, epi li te rejte Satan ki te vin tante l ; ki t ap eseye dekouraje l nan misyon li a. Men se anven. Jezi te PARE. Li kanpe pou l asime wòl mesianik li!

 

Apre sa, li pwoche bò kote Jan Batis, epi li mande batèm. Jan te rekonèt Jezi kòm Mesi a. Li te deklare tèt li, li pa diy pou l fè aksyon sa a. Poutan, sou ensistans Jezi, Jan te vide dlo sou tèt Senyè li a. Menm lè a, twa bagay te rive:

 

 1. Syèl la louvri. Yon nouvo laj ap kòmanse. Yon nouvo Alyans ap siyen.
 2. Yo tande vwa Bondye ki montre Jezi kòm Pitit Gason li, sila li renmen anpil la.
 3. Lespri a sou fòm yon pijon vin poze sou tèt Jezi.

 

Nouvo Alyans lan kounye a inogire. Se Bondye Papa li menm ki envesti Jezi kòm MESI a, Granprèt ofisyèl nan nouvo Kontra a. Se yon moman solanèl ki dwe fè nou tout kontan!

 

Si nou te janm konn poze kesyon sou lejitimite Jezi antanke Mesi pwofèt yo te anonse a, jodi a se pou tout dout disparèt. Bondye Papa deklare se limenm menm ki voye Jezi. Se yon envitasyon pou kouri al jwenn Jezi, pou nou aksepte li nan lavi nou, kòm Sovè nou. Se konsa n a va fèt yon dezyèm fwa. N a jwenn ADOPSYON FILYAL. N a vin Pitit Bondye. Se konsa Bondye vle chanje fas tè a. Annou louvri kè nou ak lespri nou, pou nou akeyi plan diven sa a ki vize renouvle figi tè a!

 

 

FEAST OF THE BAPTISM OF JESUS (Jan. 09th, 2022)

 

Is 40, 1-5; 9-11; Ps. 104; Titus 2, 11-14 + 3, 4-7; Luke 3, 15-16, 21-22.

 

Let us humble ourselves in prayer to contemplate the baptism of Jesus, a scene that marks the solemn inauguration of Jesus’ public life, the beginning of his mission as the Messiah announced by the prophets. He had just completed a retreat of forty days, fasting and praying in the desert. He rejected and defeated Satan the tempter who had vainly tried to dissuade him from his mission. He felt ready to take on his mission.

 

Each event in Jesus’ life enhances our love for Him. In the scene of his baptism, the topic of our meditation today, He stood READY to assume his messianic role!

 

He then approached John the Baptist and demanded baptism. John recognizing Jesus as the Messiah declared himself unworthy to perform this holy act. Yet, upon Jesus’ insistence John obediently poured water on his Lord’s head. Immediately three things occurred:

 

 1. The sky opened. A new age is beginning. A new Covenant is being signed.
 2. God’s voice is heard pointing Jesus as his beloved Son in whom He is well pleased
 3. The Spirit in the form of a dove comes to rest on Jesus’ head.

 

The New Covenant is now inaugurated and Jesus is invested by God himself as the MESSIAH, the official High-Priest of the new age. Let us be thrilled by the solemnity of the moment!

 

If we ever questioned Jesus’ legitimacy as the announced Messiah, let all doubts vanish away. He is unquestionably the REDEEMER sent by the Father. Let us, therefore, rush to receive BAPTISM, thus accepting to be born again and acquire FILIAL ADOPTION. Let us agree to be parts of this divine master plan aiming at renewing the face of the earth!

 

FÊTE DU BAPTÊME DE JÉSUS. (9 Janvier 2022)

 

Is 40, 1-5; 9-11; Ps 104; Tit 2, 11-14 + 3, 4-7; Luc 3, 15-16, 21-22

 

Mettons-nous en prière pour contempler le baptême de Jésus, scène qui inaugure sa Mission comme le Messie annoncé par les prophètes. Il venait de terminer une retraite de 40 jours au désert au cours duquel il avait vaincu Satan, le tentateur. Il se sentit prêt à assumer sa mission.

 

Il s’approcha donc de Jean-Baptiste demandant le Baptême. Celui-ci immédiatement reconnut en Jésus le Messie dont il annonçait la venue. Il voulut se récuser mais finalement sur l’insistance du MAITRE fit couler sur LUI l’eau du baptême.

Aussitôt, trois choses se produisirent :

 

 1. Le ciel s’ouvrit. Ses portes avaient été fermées depuis la faute d’Adam.
 2. La voix de Dieu se fit entendre désignant Jésus comme son Fils Bien-Aimé.
 3. L’Esprit Saint sous la forme d’une colombe vint se poser sur Jésus.

 

Cette scène illumine l’investiture messianique de Jésus. Il est véritablement Celui que le monde attendait, le Grand-Prêtre de la Nouvelle Alliance, le réconciliateur de l’homme pécheur avec son Dieu, le Rédempteur, la TÈTE du NOUVEAU PEUPLE CHOISI. A l’occasion de cette fête accueillons Jésus avec une ferveur toute neuve comme le Sauveur qui ouvre pour nous la porte du Salut. Avec une joie inestimable renforcions notre alliance avec LUI.

Car, c’est

A LUI QU’APPARTIENNENT LE RÈGNE, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES !

 

 

 

Pensée de la Semaine: un vieux Coeur qui a aimé comprends toujours  les orages d’un Jeune

Citation de anne Barratin

Thought of the week: An old loving heart always understands the storm of the Youth

Pensamiento de la Semana: Un Viejo corazon armoroso siempre  entiende las tormentas de un Joven

 

Vibran Omaj pou Sè Claire Gagné, C.S.L.

 

(14 fevriye 1932 – 7 janvye 2022)

 

Se nan Quebec peyi natif natal li a, Sr Claire Gagné, C.S.L. (14 fevriye 1932 – 7 janvye 2022) retounen lakay Papa Bondye jou vandredi 7 janvye 2021, pandan tout pwovens Quebec t ap fete Sen Patwon li, Frè André Bessette, C.S.C. (9 out 1845 – 6 janvye 1937). Sè al fete lòt bo. Li te gen 90 an. Sè Claire ki te adopte Ayiti kòm peyi li, te kite Pòtoprens nan mwa Jiyè 2021, pou yon ti tan, pou l t al chèche swen sante nan Kanada akòz maladi li. Li t ap planifye pou l te retounen nan peyi adoptif li. Men Bondye nan objekfit pa li te deside otreman.

Sè Claire te viv ann Ayiti pandan prèske 65 an. Li travèse peyi a soti nan nò rive nan sid ak soti nan lès nan lwès. Li te vizite tou prèske tout kominote katolik ayisyen yo nan dyaspora a pou pwoklame bon nouvèl Jezikri a. ki te bati lafwa sa a.

Sè Claire Gagné te rive Ayiti 22 septanm 1957 kòm manm Kongregasyon Sè Charite Saint Louis. Li se yon pyonye nan renouvo karismatik Ayiti. Yon chè Sè ki pran nesans nan peyi Quebec, men te vin ayisyèn nan kè li pa adopsyon. Li te demontre gwo lafwa li nan Bondye ak gwo bonkonprann sou ki li nesesite pou kretyen yo fè misyon an nan linite. Chak ane, li te prezan regilyèman nan tout kongrè karismatik katolik ayisyen lòt bò dlo ak nan lòt kongrè rejyonal dyaspora a.

 

 

 

 

 

Sou direksyon Monseyè Pierre André Pierre, Direktè Egzekitif Sant Nasyonal Apostola Ayisyen aletranje, Radio Tele Solidarite te fè yon pwogram espesyal ak kolaboratè ki pi pwòch Sè Claire yo: Sè Solange Louiné CSL, Siperyè Pwovens Sè Kongregasyon Sè Charite Sen Louis ann Ayiti; Mesye Jean Marriot Duplan, konseye ak responsab teknik Komite Nasyonal pou renouvo karismatik Ayiti; Monseyè Joseph Malagrega, Kire Pawas Holy Cross nan Brooklyn epi Omonye pou Renouvo karismatik Katolik Ayisyen lòt bò dlo; Madam Marie Josée Joseph, Administratè Renouvo Karismatik Ayisyen Katolik lòt bò dlo; Mesye Antony Jean-Baptiste (Frè Tony) fondatè Gwoup Serviabilité, yon kolaboratè Sè Claire depi nan kòmansman; Reveran Pè Yves Geffrard, kowòdonatè Ministè Ayisyen Dyosèz West Palm Beach nan Florid; ak Mesye Jean-Robert Thémistocle, youn nan pyonye atis katolik ayisyen nan dyaspora a. Monseyè Pierre André Pierre te dirije pwogram omaj sa a nan onè Sè Claire.

Mesye Jean Marriot Duplan prezante pou Radyo Tele Solidarite konpozisyon Komite Nasyonal Renouvo Karismatik Ayiti a. Men non ak reskonsabilite manm sa yo: Sè Annite Phanord, Direktè fòmasyon ; Jean Marriot Duplan, Konseye ak responsab teknik; Rose-Marie Nelson, Sekretè; Pierre Levêque Lamy, responsab kominikasyon ak Jean Edner Rivière, trezorye.

Panèl la te yon gwo siksè. Tout panèlis san zeksepsyon, te rekonèt alinanime enpòtans travay misyonè ekstwòdinè defen Sè Claire Gagné, ni sou latè Ayiti, ni nan mitan Ayisyen nan Dyaspora a. Se yon kontribisyon nan misyon evanjelizasyon an. Sè Claire se te yon relijyez ki te byen anrasinen nan lapriyè. Li te konprann byen Legliz la se yon kò òganize ki konsantre sou Jezikri ak levanjil la. Li kite pou nou yon temwayaj lafwa, inite ak sèvis. Nou sèten Sè Claire ap kontinye lapriyè pou Ayiti. Li te toujou di: Ayiti ap vin tounen yon limyè pou tout nasyon yo.

Sè Solange Louiné, Siperyè Pwovens Ayiti nan Sè Charite Sen Louis, alatèt kongregasyon kote Sè Claire te ye a fè nou kounnen, sitiyasyon pandemi Kovid-19 la kounye a fè anpil moun pa ka vwayaje Okanade pou antèman. Men ap gen okazyon pou nou fè yon lamès pou Sè Claire epi pou nou lapriyè pou li.

Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an pral enfòme nou anvan lontan sou planifikasyon ki fèt pou Mès Rekwiyèm pou nanm defen Sè Claire Gagné, C.S.L. Annatandan, Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an ap travay men nan lamen ak tout kolaboratè Sè Claire yo, espesyalman avèk Konsèy Renouvo Karismatik Ayisyen Lòtbòdlo (d’Outre-Mer) pou preparasyon aktivite sa a.

Nou prezante Kondoleyans bay tout Renouvo Karismatik la, pou tout gwoup yo, pou tout moun ki ap travay kòm misyonè nan Renouvo a, epi pou chak moun ki te konnen Sè Claire oubyen ki te konn patisipe nan Renouvo Karismatik la. Bondye te ba nou Sè Claire. Bondye pap janm lage nou. Nan lespwa n ap kontinye misyon an.

Klike sou lyen sa a pou w koute pwogram nan:

https://youtu.be/6ObuOiROS2Y

 

Frè Tob

 

 

Tribute to the Late Sr. Claire Gagné, C.S.L.

 

(February 14, 1932 – January 7, 2022)

From her native Quebec, on Friday January 7, 2021, when the entire province of Quebec was celebrating its Patron Saint, Brother André Bessette, C.S.C. (August 9, 1845 – January 6, 1937), Sr. Claire Gagné, C.S.L. (February 14, 1932 – January 7, 2022) returned to the Father’s house for the great celebration with Brother André. She was 90 years old. Sister Claire had left Haiti in July 2021, momentarily, to seek for healthcare in Canada because of her sickness, planning to return to her adopted land. God’s purposes decided otherwise.

Sr. Claire, this faith builder, lived in Haiti for almost 65 years. She crisscrossed the country from north to south and from east to west. She also visited almost all the Haitian Catholic communities in the diaspora to proclaim the good news of Jesus Christ.

Sister Claire Gagné arrived in Haiti on September 22, 1957 as a member of the Congregation of the Sisters of Charity of Saint Louis. She is a pioneer of the Charismatic Renewal of Haiti. A religious Nun from Quebec by birth who became Haitian by adoption and by heart, she demonstrated her great faith in God and her keen sense of unity. Every year, she was regularly present at all charismatic congresses of Haitian Catholics overseas and at other regional congresses of the Diaspora.

Under the leadership of Monsignor Pierre André Pierre, Executive Director of the National Center for the Haitian Apostolate Abroad, Radio Tele Solidarite conducted a special program with the closest collaborators to Sister Claire: Sister Solange Louiné C.S.L, the Superior Provincial of the Sisters of the Congregation of the Sisters of Charity of Saint Louis in Haiti ; Mr. Jean Marriot Duplan, advisor and technical manager of the National Committee for Charismatic Renewal of Haiti; Msgr. Joseph Malagrega, Pastor of the Holy Cross Parish of Brooklyn and Chaplain for the Charismatic Renewal of Catholic Haitians Overseas; Mrs. Marie Josée Joseph, Administrator of the Charismatic Renewal of Catholic Haitians Overseas; Mr. Antony Jean Baptiste founder of Serviabilité group, a collaborator of Sister Claire from the beginning, Father Yves Geffrard, Coordinator of Haitian Ministry of the Diocese of West Palm Beach ; and Brother Jean Robert Thémistocle, one of the pioneers of Haitian Catholic artists in the diaspora. Monsignor Pierre André Pierre directed this tribute program in honor of Sr. Claire.

Jean Marriot Duplan presented for Radio Télé Solidarité the composition of the National Committee for Charismatic Renewal of Haiti, composed of the following members: Sister Annite Phanord, Director of formation; Jean Marriot Duplan, Advisor and technical manager; Rose Marie Nelson, Secretary; Pierre Levêque Lamy, communications manager and Jean Edner Rivière, treasurer.

The panel was a great success. The panelists were unanimous in recognizing the extraordinary missionary work of evangelization of the late Sister Claire Gagné, both on the land of Haiti and among Haitians in the Diaspora. Sister Claire was a religious Nun deeply rooted in prayer. She understood well that the Church is an organized body with the focus at Jesus Christ as the center. She left us a testament of faith, unity and service. Sr. Claire, this Haitian nun from the Heart will continue to pray for Haiti where she has spent much of her life.

Sister Solange Louiné, Superior of the Province of Haiti for the Sisters of Charity of St Louis, the head leader of the congregation where Sister Claire was enrolled, told us that the Covid-19 pandemic situation now makes it uneasy for many people to travel to Canada for the funeral. But there will be an occasion to celebrate a Memorial Mass for the repose of Sister Claire and to pray for her.

The National Center of the Haitian Apostolate will keep you informed of the planning for the Requiem Mass for the repose of the soul of the late Sister Claire Gagné, C.S.L. In the meantime, the National Center is working hand in hand with all of Sister Claire’s collaborators, especially the Council of the Charismatic Renewal of Hatian Catholics d’Outre-Mer in preparation of this event.

Condolences to the Charismatic Renewal Association, to all the groups, to all those who work as missionaries in the Charismatic Renewal, and to everyone who knew Sister Claire or participated in the Charismatic Renewal. God gave us Sister Claire for a good reason. God will never forsake us. Let us continue the mission.

Click on this link to listen to the program:

https://youtu.be/6ObuOiROS2Y

 

Brother Tob

Vibrant Hommage à la Regrettée Sr Claire Gagné, C.S.L. (14 Février 1932 – 7 Janvier 2022)

 

 

De son Québec natal, le vendredi 7 Janvier 2021, au moment où toute la province du Québec fêtait son Saint Patron, le Frère André Bessette, C.S.C. (9 Août 1845 – 6 Janvier 1937), Sr Claire Gagné, C.S.L. (14 Février 1932 – 7 Janvier 2022)  retournait à la maison du Père pour cette grande célébration avec le Frère André. Elle était âgée de 90 ans. Sœur Claire avait quitté Haiti au mois de juillet 2021 pour aller prendre des soins que nécessitait son état de santé, dans le but croyait-elle de revenir sur sa terre d’adoption. Les desseins de Dieu en ont décidé autrement.

Sr Claire ce bâtisseur de foi a vécu en Haiti près de 65 ans. Elle a sillonné le pays du nord au sud et de l’est à l’ouest. Elle a aussi visité presque toutes les communautés Haïtiennes Catholiques de la diaspora pour aller proclamer la bonne nouvelle de Jesús Christ.

Sœur Claire de la congrégation des Sœurs de Charité de Saint Louis est arrivée en Haiti le 22 Septembre 1957. Elle est une des pionnières du Renouveau Charismatique d’Haiti. Cette religieuse Québécoise de sang devenue Haïtienne d’adoption et de cœur a démontré sa grande foi en Dieu et son sens aigu d’unité. Elle était toujours présente aux congrès charismatiques des Haïtiens Catholiques d’outre-mer et aux autres congrès régionaux de la Diaspora

 

Sur le leadership de Monseigneur Pierre André Pierre, Directeur Exécutif du Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’étranger, la Radio Télé Solidarité a eu une émission spéciale avec les collaborateurs les plus proches de Sœur Claire : Sœur Solange Louiné Csl, la Supérieure Provinciale d’Haiti des Sœurs de la congrégation des Sœurs de Charité de saint Louis, Frère Jean Marriot Duplan, conseiller et responsable technique du Comité National du Renouveau Charismatique d’Haiti; Mgr Joseph Malagrega, Curé de la Paroisse Sainte Croix de Brooklyn et Aumônier du Renouveau Charismatique des Haïtiens Catholiques d’Outre-Mer, Madame Marie Josée Joseph, Administratrice du Renouveau Charismatique des Haïtiens Catholiques d’Outre-Mer, Frère Antony Jean Baptiste fondateur du groupe de Serviabilité, un collaborateur de Sœur Claire depuis les débuts, le Père Yves Geffrard, Coordonnateur de la Pastorale Haïtienne du diocèse  de West Palm Beach et le Frère Jean Robert Thémistocle, l’un des pionniers des artistes Catholiques Haïtiens de la diaspora. Monseigneur Pierre André Pierre a dirigé cette émission d’hommage en l’honneur de Sr Claire.

Jean Marriot Duplan a présenté pour Radio Télé Solidarité la composition du Comité National du Renouveau charismatique d’Haiti, composé des membres suivants : Sœur Annite Phanord, responsable de formation, Jean Marriot Duplan Conseiller et responsable technique, Rose Marie Nelson, Secrétaire, Pierre Lévêque Lamy, responsable de communication et Jean Edner Rivière, économe.

Ce fut une très belle émission. Les panélistes étaient unanimes à reconnaitre l’extraordinaire travail missionnaire d’évangélisation de la regrettée Sœur Claire Gagné, tant sur la terre d’Haiti qu’auprès des Haïtiens de la Diaspora. Sœur Claire était une religieuse bien enracinée dans la prière. Elle a bien compris que l’Église est un corps organisé avec Jésus-Christ comme Centre. Elle nous a laissé un testament de foi, d’unité et de service. Sr Claire, cette religieuse Haïtienne de Cœur va continuer à prier pour Haiti ou elle a passé grande partie de sa vie.

Sœur Solange Louiné, Supérieure de la Province d’Haïti en Sœur Charité de Saint-Louis, à la tête de la congrégation où se trouvait Sœur Claire, nous a dit que la situation de pandémie de Kovid-19 empêche désormais de nombreuses personnes de se rendre au Canada pour l’enterrement. Mais il y aura l’occasion d’une messe pour sœur Claire et pour elle de prier pour elle.

Le Centre National Apostolique d’Haïti nous informera sous peu de la planification de la Messe de Requiem pour l’Ame Morte de Sœur Claire Gagné, C.S.L. En attendant, le Centre National Apostolique d’Haïti travaille main dans la main avec tous les collaborateurs de Sœur Claire, en particulier le Conseil du Renouveau Charismatique des Haïtiens Catholiques d’Outre-Mer en préparation de cet événement.

Condoléances à tout le Renouveau charismatique, à tous les groupes, à tous ceux qui travaillent comme missionnaires dans le Renouveau, et à tous ceux qui ont connu Sœur Claire ou ont participé au Renouveau charismatique. Dieu nous a donné Sœur Claire. Dieu ne nous abandonnera jamais. Espérons que nous poursuivrons la mission.

Cliquez sur ce lien pour écouter le programme :

https://youtu.be/6ObuOiROS2Y

 

12 Janvier 2022

 

12ème Anniversaire du Tremblement de Terre de 2010

 

Le 12 janvier 2022 ramène le 12e anniversaire du tremblement de terre d’Haïti, lorsqu’un mardi 12 janvier 2010, plus de 300 000 personnes ont perdu la vie en une minute. Quelle leçon avons-nous apprise après ce tremblement de terre ? Sommes-nous moins hypocrites ? Moins coquine après ce tremblement de terre ? Sommes-nous moins gourmands ? Notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs est-elle meilleure ? Aujourd’hui encore partout c’est la haine, l’hypocrisie, la division et une lutte acharnée pour l’argent, la gloire, le pouvoir. Tout est bon lorsqu’il s’agit d’éliminer un frère et une sœur du même sang ou de la même foi. Après le séisme de 2010, la pandémie de Covid 19 a fait plus d’un million de morts dans le monde. Nous oublions que tout est passager et relatif dans notre court pèlerinage terrestre.

 

La Journée du 12 janvier doit être une journée de méditation pour tous les Haïtiens qui aiment encore leur pays. Il est temps pour nous, Haïtiens, de nous asseoir ensemble et de voir ensemble comment nous pouvons aider Haïti à sortir du gouffre dans lequel il est tombé. Nous avons beaucoup de ressources humaines, mais celles-ci sont utilisées au profit de nombreux pays à travers le monde.

 

Je continue de croire que les Haïtiens sont capables car nous donnons de bons résultats partout où nous migrons sur la planète. Pourquoi est-il difficile pour Haïti après plus de 200 ans d’indépendance d’utiliser ses ressources et d’avoir une bonne gouvernance pour conduire notre pays dans la bonne direction ? Quasiment tout est à refaire en termes d’infrastructures, de santé et d’éducation. Plus de 80% de nos cerveaux sont à l’étranger. Nous parlons beaucoup de notre pauvreté mais nous sommes parmi les principaux exportateurs de cerveaux dans le monde. Comment rapatrier nos cerveaux pour développer notre pays ? Il sera difficile de changer le visage d’Haïti sans investir dans l’éducation.

 

En plus de tous ces enjeux, nous savons que la commémoration de ces 12 ans ne ramène de bons souvenirs au peuple haïtien. Pourtant, même avant le tremblement de terre, Haïti confrontait déjà de graves difficultés. Quelle est la réponse ? L’histoire nous a montré que le peuple haïtien est un peuple fort qui travaille toujours à surmonter les obstacles. En revisitant les événements du passé du peuple Haïtien, il y a quoi nous convaincre que la réalité d’aujourd’hui peut changer. Nous sommes sûrs que les gens se réveilleront et prendront conscience. Nous sommes convaincus que le peuple haïtien saura se libérer de la mauvaise gouvernance, de la pauvreté, de la corruption et de la crise de leadership. Nous sommes convaincus que les jeunes peuvent trouver la bonne direction dans le pays. Une prise de conscience de notre maison est un point à considérer pour tous les Haïtiens.

 

January 12, 2022

 

12th Anniversary of the 2010 earthquake

January 12, 2022, will be the 12th Anniversary of the Haiti Earthquake when more than 300,000 people lost their lives in a minute. What lesson did we learn after this earthquake? Are we less hypocrites? Less naughty after this earthquake? Are we less greedy? Is our relationship with God and with our brothers and sisters any better? Today still everywhere there is hatred, hypocrisy, division, and a fierce struggle for money, glory, power. Everything is considered good when it comes to eliminating a brother and a sister of the same blood or of the same faith. After the 2010 earthquake, the Covid 19 pandemic killed more than a million people around the world. We forget that everything is passing and relative in our short Earth pilgrimage.

 

The Day of January 12 must be a day of meditation for all Haitians who still love their country. It is time for us Haitians to sit down together and see together how we can help Haiti come out of the pit it has fallen into. We have a lot of human resources but these are used for the benefit of a lot of countries around the world.

 

I continue to believe that Haitians are capable as we give good results wherever we migrate to on the planet. Why is it difficult for Haiti after more than 200 years of independence to use its resources and have good governance to lead our country in the right direction? Almost everything needs to be redone in terms of infrastructure, health, and education. More than 80% of our brains are abroad. We talk a lot about our poverty but we are among the major exporters of brains in the world. How can we repatriate our brains to develop our country? It will be difficult to change the face of Haiti without investing in education.

 

In addition to all these issues, we know that the commemoration of these 12 years does not bring back good memories to the Haitian people. Yet, even before the earthquake, Haiti was in facing troubles of great magnitude. What is the answer? History shows us that the Haitian people are strong people and they always work to overcome obstacles. For what has already happened in our history, we are sure that the people will wake up and become conscious. We are convinced that the Haitian people will be able to free themselves from bad governance, poverty, corruption and the crisis of leadership. We are confident that young people can find the right direction in the country. An awareness of our home is a point for all Haitians to consider.

 

 

 

12 Janvye 2022

12yèm Anivèsè Tranblemanntè 2010

 

12 janvye 2022 fè 12 lane depi gwo Tranblemanntè ki te frape Ayiti, ki te lakoz plis pase 300,000 moun pèdi lavi yo nan yon minit. Ki leson nou aprann apre tranblemanntè sa a? Èske relasyon nou ak Bondye ak frè ak sè nou yo pi bon? Èske nou viv pi byen youn ak lòt ? Èske nou mwens ipokrit? mwens vakabon apre tranbleman tè sa a? Jodi a toujou tout kote se rayi, ipokrizi, divizyon ak yon gwo batay pou lajan, glwa, pouvwa. Anpil moun konsidere se yon bagay nòmal pou elimine yon frè ak yon sè, paske li pa panse menm jan avèk tèl moun osinon tèl gwoup. Pafwa moun menm san oswa menm lafwa bliye tout prensip poutèt byen. Apre tranblemanntè 2010 la, pandemi Kovid 19 deja touye plizyè milyon moun atravè mond lan. Nou bliye tout bagay ap pase, epi pelerinaj nou sou latè kout anpil.

 

Jounen 12 janvye ta dwe yon jounen meditasyon pou tout Ayisyen ki toujou renmen peyi yo. Li lè li tan pou nou menm Ayisyen chita ansanm pou nou wè ansanm kouman nou ka ede Ayiti soti nan twou li tonbe a. Nou gen anpil resous imen lakay nou, men resous nou yo plis sèvi pou benefis lòt peyi atravè mond lan.

 

Mwen kontinye kwè Ayisyen kapab pote chanjman pozitif nan peyi dAyiti. Tout moun wè bon rezilta n ap bay kèlkeswa kote nou emigre sou planèt la. Poukisa apre plis pase 218 lane endepandans li difisil konsa pou Ayiti sèvi ak resous li yo, pou li gen bon gouvènans, pou mennen peyi nou an nan bon direksyon? Prèske tout bagay bezwen refè nan peyi a, kit se nan enfrastrikti, ki se nan sante ak edikasyon, nan tout domèn. Plis pase 80% nan sèvo nou yo aletranje. Nou pale anpil sou povrete nou, men nou pami pi gwo ekspòtatè sèvo pami tout peyi sou latè. Ki jan nou ka rapatriye sèvo nou pou devlope peyi nou? Li pral difisil pou chanje figi Ayiti san envesti nan edikasyon. Se vre tou pwoblèm jèn ki menm apre yo fin jwenn yon diplòm inivèsite pa ka jwenn yon bon travay nan peyi a, epi yo oblije kite Ayiti pou chèche yon pi bon avni nan lòt peyi, nan move kondisyon, montre yon gwo gaspiyay resous ak move gouvènans.

 

Mete sou tout pwoblèm sa yo, nou konnen komemorasyon 12 lane sa yo, se pa yon bon souvni pou Pèp Ayisyen an. Epoutan, menm avan tranblemanntè a Ayiti te toujou gen pwoblèm. Ki repons ? Listwa montre nou, Pèp Ayisyen an se yon pèp vanyan ki toujou ap travay pou simonte obstak yo. Pou sa ki fèt deja nan listwa nou, nou sèten Pèp la ap reveye, l ap pran konsyans. Nou sèten Pèp Ayisyen an ap rive libere tèt li anba move gouvènans, lamizè, koripsyon, kriz lidèchip. Nou sèten jèn yo kapab jwenn yon bon direksyon andedan peyi a. Yon prizdekonsyans kay nou chak se yon pwen pou tout Ayisyen konsidere.

 

6 Janvier 2022 – Un Double Anniversaire

 

Pour Monseigneur Max Leroy Mésidor 

Joyeux Anniversaire

 

Le 6 Janvier écoulé, Monseigneur Max Leroy Mésidor célébrait son 60ème Anniversaire de naissance et son 5ème Anniversaire d’installation à la tête de l’Archidiocèse de Port-au-Prince. Originaire de la Commune des Verrettes, de l’arrondissement de Saint Marc, dans le département de l’Artibonite, Mgr. Max Leroy Mésidor est né le 6 janvier 1962. Après ses études secondaires au « Collège Immaculée Conception » des Gonaïves, il entre au Grand séminaire de Port-au-Prince, où il obtient un baccalauréat en théologie sacrée en 1987.

 

Il est ordonné Prêtre à l’âge de 26 ans, le 10 janvier 1988, dans le Diocèse des Gonaïves, à la cathédrale Saint Charles Borromée par Feu Monseigneur Emmanuel Constant alors Evêque des Gonaïves.

De septembre 1998 à septembre 2000, il a étudié la théologie pastorale et la catéchèse à l’Université de Louvain, en Belgique, obtenant une licence.

Le 9 juin 2012, il est nommé Evêque du diocèse Fort-Liberté dans le département du Nord-Est d’Haiti et ordonné Evêque le 28 juillet à la Cathédrale Saint Joseph de Fort-Liberté, par Mgr Bernardino Auza, Nonce Apostolique en Haiti. Le 1er Novembre 2013, le Pape François le nomme Evêque Coadjuteur du Cap-Haitien, où il succède à Monseigneur Louis Kébreau, comme Archevêque du Cap, le 22 novembre 2014. Trois ans plus tard, soit le 7 octobre 2017, Mgr Mésidor est nommé Archevêque de Port-au-Prince où il est installé le 6 janvier 2018, en remplacement de Mgr Guyre Poulard.

Il devenait ainsi le 11ème Archevêque du Siège Métropolitain de Port-au-Prince et le 4ème Haïtien à occuper ce ministère dans l’archidiocèse de Port-au-Prince. Ses prédécesseurs sont :

 1. Martial-Guillaume-Marie Testard du Cosquer† (nommé 1 Octobre 1863 – dcd le 27 Juillet 1869)
 2. Alexis-Jean-Marie Guilloux (Guillons)† (27 Juin 1870 nommé – dcd 24 Octobre 1885)
 3. Constant-Mathurin Hillion† (nommé 10 Juin 1886 – dcd 21 Février 1890 )
 4. Giulio Tonti† (1 Oct 1894 nommé – installé 23 Août 1902, Titulaire Archevêque de Ancyra)
 5. Julien-Jean-Guillaume Conan† (nommé 22 Octobre 1903  – Démissionne 5 Décembre 1930)
 6. Joseph-Marie Le Gouaze† (nommé 5 Décembre 1930  – Retraité 24 Juin 1955)
 7. François-Marie-Joseph Poirier† (nommé 3 Juillet 1955 – Démissionne 18 Août 1966)
 8. François-Wolff Ligondé† (20 Août 1966 – Retraité 1 Mars 2008)
 9. Joseph Serge Miot† (1 Mars 2008 Succède – dcd 12 Janvier 2010)
 10. Guire Poulard† (12 Janvier 2011 nommé – Retraité 7 Octobre 2017)

C’est un double anniversaire que célèbre Monseigneur Max Leroy Mésidor, celui de sa naissance et celui de son installation comme Archevêque de Port-au-Prince.

Le Regretté Evêque Guy Sansaricq a rencontré l’Archevêque Mésidor quelques jours avant sa mort à Elizabeth New-Jersey, afin de planifier ensemble les voies et moyens par lesquels le Centre National de l’Apostolat haïtien pouvait apporter sa contribution à Haiti après le Séisme de l’été 2021 qui a ravagé le Grand Sud D’Haiti.

Monseigneur Pierre André Pierre, le Directeur Exécutif du Centre National de l’Apostolat Haïtien, en cette circonstance souhaite un très heureux Anniversaire à son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor. Puisse le Seigneur toujours vous inspirer vous combler de ses grâces et rendre fructueux votre Ministère.

Par ailleurs, il demande instamment au Peuple de Dieu de prier pour l’Archevêque Mésidor.

Brother Tob

 

Chorale Notre-Dame du Rosaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets: 39ème anniversaire!

 

 

La Chorale Notre-Dame du Rosaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets a célébré son 39ème anniversaire d’existence le 28 décembre dernier. Ce 39ème anniversaire était une bonne occasion pour tous les membres et anciens membres de cette chorale, qui ont un grand amour pour leur paroisse, pour réfléchir afin de voir comment ils peuvent continuer à apporter leur contribution à cette chorale qui est une seconde famille et une grande source de fierté pour chacun d’eux.

Bien sûr! Chanter c’est toujours prier 2 fois. Il est très difficile d’avoir une paroisse très vivante sans une ou plusieurs bonnes chorales. Donc les membres des chorales ont toujours un grand rôle à jouer dans l’évangélisation du peuple de Dieu. À noter qu’il y a une grande différence entre évangélisation et conversion. Un article sur ce thème paraîtra avant la fin de la saison d’hivers dans le Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

En outre, les panélistes qui ont parcipé à l’émission sont les suivants: Roseline Paul (Guyanne Française); Marie Yolanda Louis et Jean Isnold Louis (Floride); Frisnel Élien et Eugeta Fleuritil Cinéus (Haïti):, Claudine B. 0sias (Long Island) et Marie Carmelle Viljoint (Boston).

Nous profitions de la célébration du  39ème anniversaire de la Chorale Notre-Dame du Rosaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets pour rendre un un vibrant hommage aux pionniers dont plusieurs d’entre eux sont déjà retournés à la maison du Père. Qui peut oublier le prêtre musicien Arnoux Chéry, ancien curé de la paroisse Ste Anne de l’Archidiocèse de Port-Au-Prince qui est mort en Haiti au cours du tremblement de terre du 12 janvier 2010? Il fonda la chorale au cours de son ministère comme vicaire à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets. On ne peut pas oublier non plus le regretté frère Jeanty Romulus (Frè Rom) qui avait apporté une grande contribution au développement de cette chorale. Frè Rom était l’un des grands paroissiens de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets. Marie Anne Dessources est également parmi les pionnières de cette grande chorale.

Rappelons que la chorale Notre-Dame du Rosaire de la  Croix-des-Bouquets est la plus ancienne des 5 chorales de la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Elle a environ 69 membres. Elle chante 2 fois le mois les messes dominicales de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets.

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité  a profité de l’occasion du 39ème anniversaire pour avoir une émission avec plusieurs membres de cette chorale. Ces derniers sont unanimes à dire leur grand amour pour cette dernière et combien cette chorale est une 2ème famille pour ses actuels et ses anciens membres.

J’ai eu la chance d’avoir une courte conversation avec la présidente de la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Son nom est Madame Eugeta Fleuristil Cinéus, elle a déjà 16 ans dans la chorale. Elle m’a fait savoir que parmi les grand problèmes de la chorale il y a l’insécurité et la crise économique. Il est difficile de faire l’évangélisation sans argent.

Au nom de tous les membres du groupe Pitit Manman Wozè de la diaspora je souhaite un joyeux 39ème anniversaire  aux actuels et aux anciens membres de la Chorale Notre-Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets. Cliquez sur ce lien pour écouter cette émission: https://youtu.be/9AE8OE0ncnc

 

Brother Tob

 

 

Choir of Our Lady of the Rosary of Croix-des-Bouquets 39th Anniversary

 

 

The Choir of Our Lady Rosary Parish of   Croix-des-Bouquets celebrated its 39th anniversary on December 28th. This 39th anniversary was an opportunity for the members and former members of this choir who have a great love for their parish to reflect in order to see how they can continue to make their contribution to the latter which is a second family and a source of pride for its members. and former members.

Of course, singing is always praying twice. It is very difficult to have a very vibrant parish without one or more good choirs. So choir members always have a great role to play in the evangelization of God’s people. I must add that there is a big difference between evangelization and conversion. I already promise you an article that should appear before the end of the winter season on evangelization and conversion in the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate.

The staff of Radio Tele Solidarite took advantage of the 39th anniversary to have a program with several members of this choir. They are unanimous in saying their great love for the latter and how much this choir is a second family for these members and former members.

The Panelists who participated in this talk show are the following: French Guyanne: Roseline Paul, Florida: Marie Yolanda Louis and Jean Isnold Louis Haiti: Frisnel Elien and Eugeta Fleuritil Cineus, Long Island Claudine B. 0sias, and Boston Marie Carmelle Viljoint.

We took advantage of the celebration of the 39th anniversary of the choir of Our Lady Rosary Parish of Croix-des-Bouquets to pay a vibrant tribute to the pioneers, which many of them have already returned to the house’s father. Who can forget the Musician Priest Arnoux Chery, the former Pastor of St Ann Parish of the Archdiocese of Port-Au-Prince -Haiti who died in Haiti during the earthquake of 2010, he was the founder of this choir, he founded the latter during his ministry as vicar in the parish of Our Lady Rosary Parish of Croix-des-Bouquets. We cannot also forget the late Brother Jeanty Romulus (Brother Rom) who made a great contribution to the development of this choir. Frè Rom was one of the great parishioners of the Parish of Our Lady Rosary Parish of Croix-des-Bouquets. Marie Anne Dessources is among the pioneers of this great choir.

The choir of Our Lady Rosary Parish is the oldest of the 5 choirs of Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets. It has around 69 members. Twice a month, she sings Sunday Masses

During a brief conversation with the President of the choir of Our Lady of the Rosary Parish, Mrs. Eugeta Fleuristil Cineus, a member for 16 years, she confessed that the main problems of they are facing today is insecurity and economic crisis. It is difficult to do evangelization without money.

On behalf of all the members of the Pitit Manman Wozè group in the Diaspora, I wish a Happy 39th Birthday to the members and former members of the Choir Notre Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets. Click on this link to listen to this program: https://youtu.be/9AE8OE0ncnc

 

Brother Tob

 

Proverbes
Lalin pa Soley
Lanp pa limen san mech
Ministe Pa byien peson
Poul bwe dlo , li pa blye Bondye
Retrete Pa Kouri

 

 

 

 

 

 

 

 

Archidiocese de Boston: Joyeux 17ème Anniversaire de vie Sacerdotale  Père Joseph larose sMM

 

Le Père Joseph Larose SMM  , leader spirituel de la vibrante Communauté Haitienne de la paroisse Christ the King de l’archidiocèse de Boston  est entrain de celebrer son 17ème anniversaire de vie sacerdotale.

Le Père Larose est un prêtre très heureux dans la vie sacerdotale , il est très proche de ses fidèles et l’un des amis du Centre National de l’Apostolat Haitien dans l’archidiocèse de Boston.

Nous demandons au Peuple de Dieu  de continuer  à prier pour le Père Larose en ce moment special.

Brother Tob

 

Femme de la Semaine

 

 

Dans notre rubrique Femme de la Semaine au bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien notre choix s’est porté cette semaine sur Madame Elda Cantave Romulus, Membre du Comité Ad HOC du Gwoup Pitit Manman wozè et l’une des grandes femmes de la Communauté.

Mme Cantave Romulus est éducatrice de formation. Elle est connue pour une femme de grande foi et qui est très proche de la Communauté Haïtienne de Long Island.

Monseigneur Pierre André Pierre, Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien félicite Mme Romulus pour cette distinction. Elle a été choisie comme modèle.  Qu’elle rayonne de par ses talents et son esprit de service. Qu’elle continue d’offrir le meilleur d’elle-même pour l’édification de notre communauté.

Nous demandons au Peuple de Dieu d’acclamer Madame Elda Cantave Romulus la femme de la Semaine du Bulletin hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat haïtien.

Brother Tob

 

Woman of the Week

 

 

 

In our column Woman of the Week, the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate selected Mrs. Elda Cantave Romulus as the Woman of the Week. She is a member of the Ad HOC Committee of the Group Pitit Manman Wozè. She is a distinguished Lady of our Community not only by her achievements but also by the numerous services she provides unceasingly.

Mrs. Elda Cantave Romulus works in the field of Education. She is also known for being a woman of great faith and very close to the Haitian community on Long Island.

Monsignor Pierre André Pierre, Director of the National Center of the Haitian Apostolate, congratulates Ms. Elda Cantave Romulus on this distinction. She was chosen to be a model. May she shine with her talents and her spirit of service. May she continue to offer the best of herself for the edification of our community.

We ask the People of God to acclaim Mrs. Elda Cantave Romulus the woman of the Week of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate.

Brother Tob

 

LES NOTES DE BENOIT XVI SUR LES ABUS DU CLERGE CATHOLIQUE Une analyse de la couverture médiatique en anglais et en français dans la presse international

Article d’une recherche publiée en ligne dans la revue scientifique « Church, Communication and Culture », par le groupe anglais Taylor & Francis. Auteur : Roustaveg B. GEROME – École de communication, Université pontificale de la Sainte-Croix, Rome, Italie

Abstract La presse internationale a accordé une attention particulière aux notes de Benoît XVI du 10 avril 2019, sur les abus sexuels perpétrés par le clergé catholique. Ces notes sont la pensée personnelle de l’ancien Pape sur les causes de la crise et sont intitulées « L’Église et le scandale des abus sexuels » ; leur publication a fait la une des pages des journaux de la presse internationale du monde entier et a suscité des critiques contre le pape émérite. Trois agences de presse, -AFP, AP et Reuters-, ont construit le récit du problème qui a ensuite été rapporté par la presse internationale, tant mainstream (profane) que catholique, qui, pour la plupart a assumé sans critique leur lecture biaisée de la question présentée.Cette recherche examine la couverture médiatique du problème dans les journaux internationaux anglais et français à travers un échantillon représentatif de 330 articles. L’analyse se concentre sur les lieux communs (topoi) et cadres (frames) dans les titres/premiers paragraphes des nouvelles et éditoriaux. 238 sur les 330 publications (72% des articles sélectionnés) n’ont même pas mis le lien vers le texte intégral des notes dans leurs récits. Ce cas analysé pose la question sur les préjugés qui traînent encore dans la plupart des journaux à propos de la figure (personnalité) de Ratzinger/Benoît XVI. Mots-clés : Ratzinger/Benoît XVI, Abus sexuels du Clergé, Église catholique, Couverture médiatique, Framing/Reframing, Topo

 

 

 1. Introduction Dans le contexte du Sommet du Vatican convoqué par le Pape François du 21 au 24 février 2019, sur le thème de « La protection des mineurs dans l’Église » (Pape François 2019), – auquel nous avons participé entant que membre du staff de communication – le pape émérite Benoît XVI a publié une réflexion personnelle comme contribution après avoir informé le pape François par l’intermédiaire du secrétaire d’État du Vatican. Cet essai de dix-huit pages et demie sur les abus sexuels dans l’Église est intitulé « L’Église et le scandale des abus sexuels » et a été publié le 10 avril 2019 (Pape émérite Benoît XVI 2019). Dans cette contribution, qui n’a pas été offerte aux participants du Sommet, il examine en profondeur le contexte et la cause ultime de la pédophilie au sein du clergé catholique. Dans sa brève réflexion, il tire sa conclusion résolue quant à la cause ultime de ce problème dans l’Église dans cette phrase clé des notes : « Comment la pédophilie a-t-elle pu atteindre de telles proportions ? En fin de compte, la raison principale réside dans l’absence de Dieu » remarque-t-il (Benoît XVI 2019). En fait, l’absence de Dieu dans cette société sécularisée 2 et le manque de foi de certains membres du clergé impliquent la perte du sens du bien et du mal. C’est un argument très cher au Pape émérite, car il en parle depuis des années dans la plupart de ses ouvrages (Ratzinger 1985, 1997, 2004 ; Pape Benoît XVI 2010). En plus, il explique que cette l’exclusion de Dieu de notre société actuelle implique certains phénomènes historiques précis comme la révolution sexuelle des années soixante, l’expansion de l’homosexualité dans les séminaires et l’effondrement de la morale chrétienne. Ces évènements strictement liés entre eux, seraient la conséquence de la cause ultime de la pédophilie au sein du clergé de l’Église catholique (Pape émérite Benoît XVI 2019). Son analyse ne considère pas seulement les problèmes organisationnels, mais embrasse l’aspect transcendantal de la question, parce qu’il est de l’essence de l’Église d’être une institution à la fois humaine et divine. Ce que l’on oublie très souvent, dit-il, lorsqu’on essaie de construire une meilleure Église avec nos propres idéologies. Trop souvent, l’Église est considérée comme une simple organisation humaine ; de même, des résolutions proposées aux problèmes auxquels elle est confrontée sont souvent de nature purement organisationnelle, omettant de prendre en compte sa nature transcendante. Cependant, cet essai n’a pas atteint le public de manière authentique, selon le Pape émérite. Il a dit quelques mois après la parution de son essai dans une entrevue publiée dans le magazine allemand Herder Korrespondenz qu’il s’est regretté que Dieu ne soit pas du tout mentionné dans les débats théologiques et les multiples réactions médiatiques, et pourtant c’est le thème central souligné par l’essai. Le 27 août 2019, un article publié par (Anne Kurian-Montabone 2019) l’agence de presse catholique Zenith a déclaré : Le pape émérite Benoît XVI a répondu aux critiques entourant le texte de réflexion théologique sur les racines de la crise des abus sexuels, qu’il a publié en avril dernier dans la revue bavaroise pour le clergé « Klerusblatt ». Le pape Benoît XVI déplore le fait que son essai ait été largement incompris, indique le site de l’archidiocèse de Vienne en allemand du 26 août 2019. De nombreuses réactions critiques « ont confirmé son point de vue selon lequel le problème central était l’impiété et l’aliénation de la foi ». Pour le pape émérite, lit-on sur le site, « les débats ont montré ‘le sérieux d’une situation dans laquelle même en théologie le mot Dieu semble souvent être marginalisé’ ». Si l’affirmation du pape Benoît XVI s’avère exacte, cela vaut la peine de se demander pourquoi son message n’a pas été cordialement accueilli dans l’opinion publiée (la presse). Est[1]ce parce que certains médias ont du mal à saisir la dimension spirituelle de la vie de l’Église (Gonzalez Gaitano 2016) ? Est-ce dû à un parti pris médiatique involontaire ou y aurait-t-il omission intentionnelle de informations pertinentes par certains acteurs clés du système d’information des médias ? Au final, est-ce une combinaison de tous les facteurs ? Quelles que soient les intentions des journalistes, le fait est que si les notes de Benoît XVI n’ont pas atteint le public d’une manière authentique, alors la vérité sur l’essai aurait été déformée et l’opinion publique aurait été mal informée, et le pape Benoît XVI aurait de nouveau été victime de préjugés et de censure fondés sur la technique des cadres (frames) et lieux communs (topoi) souvent utilisés par les médias dans la diffusion de l’information. Cet article est structuré comme suit : (1) Introduction ; (2) Approche méthodologique : description et objectif de la recherche ; (3) Cadre conceptuel : les notions de frames/reframes 3 et lieux communs (topoi) ; (4) Couverture médiatique des articles français et anglais dans la Presse internationale et les résultats du nombre d’articles analysés ; et enfin (5) Évaluation globale et conclusion. 2. Approche méthodologique Cette recherche se focalise sur la manière dont la presse internationale a couvert l’essai du pape émérite Benoît XVI sur les scandales des abus sexuels commis par le clergé. La notion de « presse internationale » ici désigne les agences de presse, les journaux généralistes et spécialisés, les magazines, les sites Web de radio et de télévision avec des sections d’information, les blogs et les portails catholiques ou profanes sur le Web qui ont publié des informations sur les notes. Nous avons soigneusement analysé les titres et les textes des articles de ces médias mainstream et catholiques du monde francophone et anglophone, regroupés sur le web selon une méthodologie d’analyse de contenu spécifique. Cette analyse de contenu, qui est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la communication (Berelson 2013, 21), conduit à la réponse d’une question fondamentale : y aurait-t-il eu une « censure de facto » dans la couverture médiatique de la presse internationale anglaise et française de l’essai de l’ancien pontife romain ? Lorsque nous parlons de « censure de facto », nous entendons une omission essentielle d’informations pertinentes qui empêche les gens de bien comprendre le sens des événements rapportés ; quels que soient les motifs de cette omission, qu’ils soient intentionnels et motivés par des idéologies, des préjugés, etc. ou par des motifs non intentionnels comme la paresse, le manque de documentation ou la superficialité. Ce n’est certainement pas le but de ce travail d’évaluer les intentions subjectives des auteurs des textes, mais plutôt d’évaluer les textes comme des « actions verbales », dont le sens peut être compris et jugé, comme la philosophie analytique (Austin 1975) et la pragmatique linguistique (Tapia 2014) l’ont abondamment prouvé. Pour atteindre cet objectif, nous procédons par une méthode inductive, c’est-à-dire en considérant les titres et les textes des articles en ligne qui ont publié les notes, afin de donner une réponse à la question posée. Les sources principales de cette recherche sont l’essai du Pape émérite, suivi des articles des agences de presse, des magazines, des sites Web de radio et de télévision, des portails catholiques ou laïcs avec des sections d’informations et des revues de presse qui ont informé sur les notes. Nous avons considéré les différentes éditions publiées dans les sept jours qui ont suivi la première publication de l’essai dans la revue allemande Klerusblatt [Gazette du clergé], une publication mensuelle destinée au clergé dans la plupart des diocèses catholiques de Bavière. Cependant, d’autres agences et journaux sont à l’origine de la diffusion des premières traductions du texte intégral dans les deux cercles linguistiques susmentionnés. Parmi eux figuraient la Catholic News Agency (CNA), le journal catholique américain National Catholic Register (NC Register) et le journal italien Il Corriere della Sera (CdS). Les échantillons de ces articles en ligne sont choisis parmi les dix (10) premières pages web affichées sur les deux moteurs de recherche les plus compétitifs : Google et Bing, ouverts via le navigateur Google Chrome entre novembre 2019 et avril 2020. Nous avons sélectionné les articles en recherchant : « Les notes de Benoît XVI sur les abus sexuels du clergé » en français et « Benedict XVI’s Notes on Sexual Abuse of the Clergy » en anglais. La sélection de 4 ces phrases a été soigneusement faite pour éviter de les sélectionner sur la base d’idées préconçues ou de préjugés et pour éviter toute sorte d’assortiment pour un groupe de médias. En distinguant les résultats des titres de ces articles en français d’abord et en anglais ensuite, les cinq (5) titres les plus apparus sont pris en considération et chaque résultat est examiné individuellement. C’est-à-dire nous avons inséré chacun des cinq titres un par un dans les moteurs de recherche séparément, et nous avons obtenu le nombre d’articles obtenus pour l’analyse. Rappelons que tout cela a été fait avec des titres publiés dans la semaine qui a suivi publication des notes du Pape émérite, et sur les dix premières pages Web, car elles sont les plus influentes et ont beaucoup plus d’impact lors de la recherche de n’importe quel terme. En procédant ainsi, un corpus de 330 articles a été identifié, dont 124 articles en français et 206 articles en anglais. Ce numéro est composé d’articles de tous les médias en ligne qui ont publié des nouvelles sur les notes du Pape émérite. Dans l’intervalle de novembre 2019 à janvier 2020, nous avons sélectionné les 124 articles des journaux mainstream et catholiques de la zone francophone ; et de février à avril 2020, nous avons sélectionné les 206 autres de la zone anglophone. Les articles des médias à large diffusion et des médias affiliés à l’Église catholique ont été collectés ensemble selon le même mode de triage. En fait, les articles de trois sources principales : Association France-Presse, Associated Press et Reuters, ont été mis en évidence car ils ont influencé un grand pourcentage des titres et des textes couvrant l’essai du pape Benoît XVI au cours des sept premiers jours. En effet, elles sont généralement considérées comme les trois plus grandes agences de presse dans les milieux francophone et anglophone. Nous avons analysé et comparé les articles afin de comprendre la méthodologie de leur diffusion. Nous avons identifié les frames et lieux communs (topoi) qui caractérisent l’un des procédés utilisés par la presse mainstream dans leur publication (Studnicki 2018). En même temps, il faut aussi souligner le rôle important de certains médias affiliés à l’Église catholique qui, pour leur part, ont tenté d’orienter le climat d’opinion vers le sens authentique du message de l’essai en utilisant le processus du reframing. 3. Cadre conceptuel 3.1. Framing (cadrage) et reframing (recadrage) L’analyse du frame (cadre) a été étudiée pour la première fois par le sociologue et linguiste Erving Goffman. Le concept de frames ou cadres fait référence à la manière dont les individus perçoivent et réagissent à des événements et circonstances particuliers. D’après lui, les frames sont des schémas interprétatifs qui permettent aux individus et aux groupes de repérer, d’identifier et d’étiqueter les évènements, les entourant et ainsi de produire un sens qui guide les actions futures par rapport aux évènements (Goffman 1974, 21). Après ses premières analyses, d’autres ont repris cet héritage (Entman 1993 ; Price, Tewksbury et Powers 1997 ; Johnson-Cartee 2005 ; Contreras 2007, 121-136). En effet, les travaux de Robert Entman ont considérablement enrichi la théorie du cadrage avec le « modèle en cascade » dans son projet d’article « Cascading Activation », où il examine les interactions entre la politique étrangère du gouvernement des États-Unis, les élites, les médias et le public après les attaques du 11 septembre 2001 (Entman 2003). Ce « modèle en cascade » s’appuie fortement sur des approches au niveau individuel, faisant valoir que les informations et les interprétations se propagent à 5 travers de grands réseaux de la même manière qu’elles se propagent dans la mémoire à long terme d’un individu. Il tente de proposer une théorie unifiée du fonctionnement du cadrage au niveau macro, contrairement à la plupart de la littérature sur le cadrage, qui examine comment il affecte les individus. Cela a conduit Entman à formuler sa définition du frame ou cadre : c’est « le fait de sélectionner et de mettre en évidence certains aspects d’événements ou de problèmes, et d’établir des liens entre eux afin de promouvoir une interprétation, une évaluation et/ou une solution particulière ». Cette définition lui a permis d’identifier deux classes cadres : substantif et procédural. Le cadre substantiel se manifeste à travers des événements, des problèmes et des acteurs de diverses manières: en définissant des effets ou des conditions comme problématiques ; identifier les causes; transmettre un jugement moral; et enfin, approuver des remèdes ou des améliorations. Le cadre procédural, en revanche, propose des évaluations de la légitimité des acteurs en fonction de leur technique, de leur réussite et de leur représentativité (Entman 2004). Par conséquent, dans l’analyse de la médiatisation des notes du pape Benoît XVI, les articles de la majorité des journaux, si mon hypothèse est correcte, n’auraient pas porté sur le contenu réel mais sur des particularités, afin de remettre en cause la crédibilité de l’auteur. Comme nous le verrons, le cadre procédural décrit par Entman est clairement révélé, puisque les articles font des appréciations ou des interprétations de la légitimité de l’auteur en fonction de sa technique et de sa représentativité. Dans l’analyse des titres et des premiers paragraphes de l’AFP, de l’AP, de Reuters et de tous les autres articles de journaux qui ont publié l’essai, ils l’ont encadré l’aspect que, selon le pape émérite, la révolution sexuelle était la cause ultime des abus commis par le clergé, tandis qu’en réalité il met en évidence la révolution sexuelle comme l’un des aspects d’un phénomène plus vaste, c’est-à-dire l’exclusion de Dieu de la société. Cependant, dans leurs textes, ces agences réfutent la thèse du Pape Benoît XVI avec les avis de certains experts qui remettent en cause la personnalité, la crédibilité, la légitimité et la technique du Pape émérite dans l’analyse de la question de abus sexuels dans l’Église. La conséquence de cette démarche est très claire : le fait que les titres et les premiers paragraphes se concentrent sur la prémisse d’une affirmation discutable conduirait le public à la rejeter a priori. Ceci justifie la thèse selon laquelle le processus de framing dans les articles des journaux est généralement focalisé sur les titres et les premiers paragraphes des articles car c’est dans cet espace que l’auteur donne l’orientation de son message aux lecteurs (Johnson-Cartee 2005). Ensuite, il y a eu le processus de reframing ou « recadrage » appliqué par la majorité des quotidiens liés à l’Église dans leur narration des notes du pape émérite. En parlant ici de reframe, nous faisons référence au processus de changement de frame. C’est au mieux difficile, mais ce n’est pas impossible. Selon Gonzalez Gaitano, qui faisait référence à la couverture médiatique de la maladie et de l’agonie de Jean-Paul II, ces changements parfois peuvent se produire spontanément (Tridente 2009, 10). Cela peut se faire aussi en appliquant ce que Contreras appelle le « rimboschimento culturale » – le reboisement culturel – (Contreras 2007, 131), qui consiste à concevoir, définir et dévoiler des cadres qui reflètent la pensée contraire, c’est-à-dire reformuler la question ou encore éveiller la curiosité des gens à connaître l’événement en question pour qu’ils puissent tirer leurs propres conclusions. 6 3.2. Les lieux Communs (topoi) Cette analyse se base également sur des principes méthodologiques déjà illustrés par d’autres auteurs dans d’autres contextes relatifs à la représentation de l’Église catholique dans la presse internationale (Contreras, 2004) ; événements concernant les hauts dirigeants de l’Église catholique dans la presse (Tridente 2009) ; et la relation de l’Église catholique avec l’opinion publique (González Gaitano 2010, 17-21). En approfondissant cette méthodologie de la presse à grande diffusion, nous trouvons des lieux communs (topoi) dans les « dits » ou les « non-dits » (González Gaitano 2011), que la presse utilise souvent pour donner une orientation diversifiée au message de l’Église dans opinion publique. Le topos est le lieu commun où l’auteur de l’article cherche à rencontrer ses lecteurs. Il s’agit d’idées qui vont de soi et sur lesquelles l’auteur et ses lecteurs sont généralement d’accord ; elles servent au journaliste de prémisse de raisonnement et de base d’argumentation. « Ces topoi sont classiquement appelés « lieux communs » car ils s’appliquent à toutes sortes d’arguments. Ils sont très différents de ce qui est devenu pour nous « lieu commun » ; qui n’est qu’une opinion banale exprimée de manière stéréotypée. Les topoi peuvent être un mot, une hyperbole, une expression ou une phrase » (Reboul 1995 : 62-65). Dans le contexte précis de la couverture médiatique de l’essai du Pape, en lisant attentivement les articles de la majorité des sources d’information sur les notes, nous trouvons des expressions stéréotypées sur le Pape émérite inventés par certains médias, telles que « conservateur », « traditionaliste », « belligérant » et « opposé au pontificat du pape François », pour n’en nommer que quelques-uns. Cela fait une grande différence dans l’argumentation des récits et dans la direction dans laquelle les auteurs des articles veulent orienter le message. Dans cette analyse, nous prenons en compte la « force allocutive » qui s’applique à tout type de discours ou de texte en général. En effet, dans les textes journalistiques, il existe une différence significative entre ce qui est « dit » et ce qui est « communiqué ». L’auteur du texte peut communiquer des choses différentes de celles qui s’expriment littéralement dans les mots qu’il emploie, car derrière tous les mots choisis il y a un « acte linguistique » (Austin 1975). Ce mécanisme de communication se traduit par l’utilisation de mots clés pour nuancer le sens du message véhiculé, afin de censurer l’information ou de biaiser la perception du public. Il a souvent été utilisée pour donner à l’opinion majoritaire une fausse idée par rapport à la vraie solution du problème posé en cherchant à tout prix à construire une information avec des clichés et des lieux communs afin de manipuler l’opinion publique (Perucchietti 2018, 55-103). 4. Couverture médiatique des articles français et anglais dans la Presse internationale 4.1. La présence de : AFP, AP & Reuters De manière surprenante, la majorité des titres et textes des articles collectés proviennent de trois principales sources médiatiques, qui sont ces trois agences de presse : Association France-Presse (AFP) en France, Associated Press (AP) aux États-Unis, et Reuters en Angleterre. Quelqu’un dirait que c’est normal parce que ces trois agences de presse sont les plus populaires au monde, mais le problème c’est qu’il y a un étrange processus éditorial qui se reflète dans leurs articles. Nous mettons ici en évidence dans ces trois cas, les lieux communs 7 précis ou topoi qu’ils ont utilisés dans leurs textes, qui ont ensuite servi de base à de nombreux articles de journaux des autres médias à travers le monde. 4.1.1. Le cas d’AFP En effet, il y avait un premier texte de l’AFP, diffusé le 11 avril 2019 de très tôt avec le titre, « Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60’». Il a été publié sans le texte intégral ni un lien vers l’essai lui-même. Le premier paragraphe : « Le pape émérite Benoît XVI explique les scandales de pédophilie du clergé par la révolution sexuelle des années 60, des idées théologiques nouvelles, ainsi que l’effondrement en Occident de la foi, dans une analyse rendue publique ce jeudi 11 avril » (Rédaction AFP, 2019). Il est important de souligner certaines expressions relevées dans le texte et aussi reportées dans de nombreux autres journaux qui les ont agrémentées. L’éditeur écrit qu’il s’agit d’« un texte touffu, des révélations surprenantes, un constat assez amer, un étrange constat », dressés par le Pape émérite sur les causes des violences sexuelles contre les mineurs dans l’Église catholique. Il dit de l’essai qu’il est comme « une onde de choc ou une petite bombe », il a aussi été « critiqué par les experts » parce que c’est « un réquisitoire contre la réforme de l’Église ». Cette réflexion du pape Benoît XVI « critiqué ou torpillé par des experts », implique un « gigantesque retour en arrière », car elle « contraste ou s’oppose » à tout le travail dans lequel le pape actuel est engagé pour résoudre ce problème. Ensuite, il y a une déclaration de José Andres Murillo, un chilien victime d’abus du clergé, qui a été soulignée, dans laquelle celui-ci estime que « le narcissisme théologique » de Benoît XVI a « fait partie du problème de la culture d’abus et de silence de l’Église ». Il est fait mention d’un tweet du théologien américain Brian Flanagan, qui considère que le lien entre les abus sexuels dans l’Église et les années 1960 est « une explication fausse et embarrassante ». Entre autres, il dit que « l’ancien pape a attribué les crimes pédophiles du clergé à la libération des mœurs de 1960 », mais de l’avis de Flanagan il ne devrait pas, car avant de devenir pape en 2005, « Joseph Ratzinger dirigea la Congrégation pour la doctrine de la foi (héritière de l’Inquisition) où pendant vingt-quatre ans il fit la chasse à toutes les dérives liturgiques ou sociales ». Il [Benoît XVI] n’a pas besoin de se sentir désolé pour la situation des abus sexuels, car il était le chef de la dite Congrégation, « ce département du Vatican est également chargé d’étudier les dossiers d’abus sexuels du clergé parvenant au Vatican ». La même agence de presse AFP, non satisfaite de la première offensive à l’égard du Pape émérite, a publié un autre article écrit par Catherine Marciano, sa correspondante à Rome. Le titre est : « Pédophilie causée par la révolution sexuelle : Benoît XVI sous le feu des critiques » (12 avril 2019). Le premier paragraphe de cette pièce précise : « Une analyse de Benoît XVI pointant la révolution sexuelle de 1968 comme une cause des scandales de pédophilie de l’Église, était vendredi torpillée par des experts rappelant que le phénomène remonte aux premiers siècles du christianisme » (Marciano, 2019). Comme vous pouvez le constater, le titre et le premier paragraphe disent beaucoup sur l’orientation du message que l’auteur avait voulu donner aux lecteurs. Entre autres, plusieurs frames et stéréotypes sont ressortis. La correspondante a écrit que le texte du Pape émérite est « sous le feu de critique… torpillé par des experts, totalement contredit par toutes les études scientifiques ». Elle dit que les « réflexions surprenantes d’un pape de 92 ans [sont] manipulées 8 par les cardinaux ultra-conservateurs de l’Église », car à cet âge il n’a pas toutes ses facultés pour penser lucidement. Outre la remise en cause de sa santé physique – « 92 ans » – sa santé mentale est également évoquée puisque « quelque chose ne colle pas dans le pamphlet de Benoît XVI qui, en vieillissant » selon Marco Politi, qui, en même temps se demande, « s’il est bien l’auteur de l’essai? ». Le pape allemand est opposé au pape François, qui parle de « cléricalisme », – « qui n’est quasiment pas évoqué par lui [le pape Benoît] » – comme étant la cause des abus ». L’annotation dans le texte de certaines expressions telles que : « anti- François, ultra[1]conservateur, très-traditionaliste…» attribuées aux soi-disant partisans de Benoît XVI, et n’utilisant pas les antonymes de ces expressions pour les locuteurs de l’autre partie, illustre déjà l’idéologie éditoriale. Après une pluie de commentaires contre l’affirmation du pape émérite, l’éditeur conclut par un tweet du « très traditionaliste cardinal guinéen, Robert Sarah », qui soutient l’essai de Benoît XVI, afin de donner un semblant de neutralité à l’agence de presse. 4.1.2. Le cas d’AP Pour sa part, l’article de l’Associated Press écrit par sa correspondante au Vatican, Nicole Winfield (Winfield 2019), intitulé : « Retired Pope Benedict wades into clergy sex abuse debate », traduit de l’anglais, « Le pape Benoît retraité patauge dans le débat sur les abus sexuels du clergé », (11 avril), et il est publié sans le texte intégral ni un lien vers l’essai lui-même. Cet article a été largement diffusé dans les médias mainstream de tous les continents. Dans le premier paragraphe, nous pouvons lire : « Pope Benedict XVI has ventured out of retirement to publish an essay blaming the Catholic Church’s sex abuse scandal on the sexual revolution of the 1960s and church laws that protected priests. His analysis was immediately criticized as “catastrophically irresponsible” — a conflict with efforts by his successor, Pope Francis, to lead the church out of its crisis », traduit de l’anglais « Le pape Benoît XVI s’est aventuré dans sa retraite pour publier un essai sur le scandale des abus sexuels de l’Église catholique blâmant la révolution sexuelle des années 1960 et les lois de l’Église qui protégeaient les prêtres. Son analyse a été immédiatement critiquée comme « catastrophiquement irresponsable » – un conflit avec les efforts de son successeur, le pape François, pour sortir l’Église de sa crise ». Le premier paragraphe de cet article d’environ 900 mots sur les notes de l’ancien pape Benoît XVI résume en général ce que l’auteur veut transmettre aux lecteurs, c’est-à-dire elle a consciemment choisi des cadres destinés à orienter le message. Le texte est caractérisé par des fragments de phrases polémiques de l’essai, sans oublier des lieux communs et des préjugés sur ce que le pape émérite a écrit, le décrivant aussi comme un « conservateur », « théologien naïf » et un « opposant du pape François » sur la question. Une série de déclarations et de critiques de théologiens et d’historiens tels que Massimo Faggioli, Bellitto Christopher et David Gibson ont été cités. Ceux-ci critiquaient sévèrement l’essai et remettaient en question le point de vue du pape allemand. Pour tenter de maintenir un léger vernis d’équilibre dans l’article, une seule voix de la partie adverse a été citée : Chad Pecknold, qui considère que le message principal des notes est l’absence de Dieu perçue comme la conséquence de la crise dans le Église. Selon Pecknold, cette réflexion de l’ancien pape vient comme la « voix d’un père » qui cherche à remédier aux vrais problèmes de l’Église. 9 4.1.3. Le cas de Reuters L’article de Reuters, écrit par le correspondant du Vatican, Philip Pullella, est intitulé : « Ex-pope says sexual revolution led to abuse crisis, sparking debate » (Pullela 2019), traduit en français : « L’ex-Pape dit que la révolution sexuelle a conduit à une crise des abus, suscitant un débat » (11 avril). Ce titre a été largement diffusé par d’autres médias notamment en Asie et en Océanie. Le premier paragraphe s’intitule : « Former Pope Benedict has blamed the Catholic Church’s sexual abuse scandal on the effects of the sexual revolution of the 1960s, homosexual cliques in seminaries and what he called a general collapse in morality ». La traduction française implique : « L’ancien pape Benoît a blâmé le scandale des abus sexuels de l’Église catholique aux effets de la révolution sexuelle des années 1960, aux cliques homosexuelles dans les séminaires et à ce qu’il a appelé un effondrement général de la moralité ». C’est le premier paragraphe d’un texte publié sans aucune référence directe à l’essai du pape retraité et qui résume l’essentiel de l’essai en évoquant la révolution sexuelle, l’homosexualité dans les séminaires et l’effondrement de la morale comme étant les conséquences de la pédophilie dans l’Église. Dans le texte d’environs 700 paroles, c’est presque le même procédé des stéréotypes et frames qui se répète : conservateur, traditionaliste etc. ; sauf qu’ici le groupe des experts fut : Joshue McElwee, Rubio Julie, Brian Flanaghan et Doris Reisinger Wagner ; qui critiquent la réflexion du pape sur la conséquence de la crise des abus sexuels dans l’Église et on trouve aussi la même déclaration de Chad Pecknold déjà mentionnée. Comme nous pouvons le constater, les nouvelles de ces agences sur les notes tentent de discréditer la thèse du pape émérite, en ne publiant que des déclarations incendiaires qui obscurcissent ce qu’il a dit. Mais, comme d’habitude, le pape Benoît n’a pas réagi, car il croit a priori à l’honnêteté de ses lecteurs. Dans les textes publiés, les topoisont utilisés pour contredire sa thèse avec les points de vue des experts sur la question, et l’ancien pontife romain est qualifié d’« irresponsable », de « traditionaliste », de « conservateur » et d’« opposant du Pape François »… Vous pouvez bien imaginer le nombre de fois où ces mots ou phrases ont été répétés dans la couverture médiatique si l’on prend en compte le pourcentage de toutes les sources d’information qui diffusent des articles de ces trois agences sans en changer le contenu. Un auteur a dit à propos des reproches que certes, l’ancien Pontife n’a pas prouvé avec une certitude apodictique que l’effondrement de l’enseignement moral catholique a conduit à des abus cléricaux, mais ceux qui rejettent sa thèse avec désinvolture, comme si elle avait été testée et rejetée, sont carrément malhonnêtes(Lawler, 2019). En plus, toutes les enquêtes responsables dans différents pays ont montré une augmentation stupéfiante des abus dans les institutions y compris l’Église catholique et spécialement dans le clergé, juste après le tollé de 68’ décrit par Benoît XVI dans son essai. (John Jay College Research Team 2004 ; Royal Commission for Institutional Responses to Child Sexual Abuse 2017 ; Böhm et al. 2014 ; Thiel 2019, 36-42). 4.2. Couverture de la presse internationale dans le milieu francophone Dans la couverture médiatique des notes par la presse internationale dans le monde francophone, nous avons fait référence aux titres et textes des 124 articles examinés, qui ont été publiés en français. Après avoir tapé dans les deux moteurs de recherche Google et Bing, « Les notes de Benoît XVI sur les abus sexuels du clergé », nous avons procédé selon la méthode 10 indiquée précédemment. Les cinq (5) titres principaux qui suivent sont apparus régulièrement sur les dix (10) premières pages des moteurs de recherche, et nous avons recherché chacun séparément afin d’obtenir le corpus de 124 articles, provenant à la fois de sources d’information mainstream et celles qui ont un lien à l’Église. 1. Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60’. (AFP/fr.news.yahoo, 11 Avril, 2019) 2. Pour l’ancien pape Benoît XVI, les scandales de pédophilie s’expliquent par Mai 68. (Huffington Post.fr/AFP, 12 Avril, 2019) 3. Benoît XVI lie 1968 à la pédophilie dans l’Église. (24heures.ch/AFP, 12 Avril, 2019) 4. Pédophilie causée par la révolution sexuelle : Benoît XVI sous le feu des critiques. (AFP, 12 April, 2019) 5. Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à « l’absence de Dieu ». (Le Monde, April 11, 2019). Ce sont les cinq titres des textes qui apparaissent le plus souvent dans la recherche effectuée dans les dix premières pages web. Le premier et le quatrième titres appartiennent à l’AFP, et ce sont les plus fulgurants. Ils sont sans doute à la base des autres titres des journaux de la francophonie, comme en témoignent les similitudes trouvées. Les deux articles de l’AFP contiennent des commentaires fortement idéologiques et ne font aucune référence au texte intégral des notes. Ces deux articles dans leur ensemble ont fortement influencé les publications de tous les journaux francophones en Europe, dans les Amériques et enfin sur le continent africain. 4.2.1. Des principaux titres des journaux mainstream français Un constat évident, c’est que la majorité des titres quotidiens mainstream francophones, s’alimente aux titres manipulés de l’AFP et les recopie tout en embellissant leur dépêche. Il faut s’imaginer que ces journaux n‘ont même pas jeté un coup d’œil aux notes du pape, parce qu’en réalité tous ces titres remontent à la source sournoise de l’AFP. Voici certains titres relayés : En France, Le Monde – « Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à l’absence de Dieu ». Le frame de la critique de la révolution sexuelle ressort dans d’autres journaux comme : Le Parisien, La Provence, 20 Minutes, Paris Match… En Belgique, Le Soir – « Pour Benoît XVI, Mai 68 a engendré la pédophilie dans l’Église ». Le même titre se reflète aussi dans Le Libre, Le Vif et La Capitale. En Suisse, la RTS – « La curieuse analyse de Benoît XVI sur les scandales pédophiles dans l’Église ». La même référence se trouve dans Le Matin, 24Heures et La Tribune de Genève. Au Luxembourg, la RTL – « Pour Benoît XVI, la pédophilie dans l’Église s’explique par Mai 68 ». En Amérique : du côté du Canada, Presse Canada, TVA News et le Journal de Montréal se correspondent – « Pédophilie dans l’Église : l’analyse de Benoît XVI sous une pluie de critiques ». Aux Antilles, en Haïti, Loop Haïti – « Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60 ». En Afrique, plus précisément au Sénégal, Pressafrik – « Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à l’absence de Dieu». En Côte-d’Ivoire, l’Ivoire Matin – « Benoît XVI fait le lien entre la pédophilie dans l’Église et la révolution sexuelle des années 60’». Enfin au Congo, le Kongo Times– « Pédophilie : Église catholique et la révolution sexuelle des années 60’». Tous ces 11 journaux n’ont fait aucune référence au texte intégral des notes ni ajoutent un lien qui se réfère à une traduction intégrale et tous sont liés au texte de l’AFP. Cependant, il faut souligner l’exception de rares titres des journaux laïcs, qui offrent leurs propres analyses sur l’essai et publient leurs titres en soulignant la crise morale et celle de la foi en Dieu qui constituent la clé de lecture. Quelques-uns de ces articles qui sont publiés avec le texte intégral ou du moins un lien qui s’y réfère : Courrier International, « Vatican. L’ex-pape Benoît XVI dénonce « l’effondrement moral » de l’Église ». En France, Le Figaro, « Le réquisitoire de Benoît XVI sur la crise dans l’Église ». Les Valeurs Actuelles – « Le pape Benoît XVI livre son analyse de la crise des abus sexuels dans l’Église ». De l’autre côté de l’Atlantique, au Canada, la Radio Canada – « La pédophilie, symptôme d’un monde sans Dieu ? ». Ces journaux, quoiqu’ils n’aient aucun lien avec l’Église, sortent du schéma du titre proposé par l’AFP, en élaborant leurs propres titres et proposent le message authentique des notes dans leurs articles. 4.2.2. Des principaux titres des journaux qui sont liés à l’Église en français Pour les publications des journaux qui ont un lien avec l’Église, presque tous ont rédigé leurs articles. L’exception faite pour La Croix qui a édité un titre pris pour acquis : « Abus sexuels, un texte troublant de Benoît XVI » dans lequel, elle s’est montrée très hostile aux réflexions du pape allemand dans les commentaires transmis. Dans un entretien avec la théologienne Marie-Jo Thiel, auteure d’une vaste somme sur les abus sexuels dans l’Église ; le quotidien publia un second titre : « Abus sexuels : ce texte de Benoît XVI pose beaucoup de questions », qui renforce sa position initiale en démantelant idéologiquement la thèse émise sur les causes de la pédophilie dans l’Église. Elle a publié la traduction française du texte intégral des notes le 16 avril (5 jours après), avec le titre : « L’Église et le scandale des abus sexuels’, article du pape émérite Benoît XVI ». De son côté, l’hebdomadaire catholique : La Famille Chrétienne a publié aussi l’essai avec un titre similaire à ceux qui sont influencés par l’AFP : « Benoît XVI fait un lien entre la révolution sexuelle et les abus sexuels dans l’Église » mais avec un contenu bien élaboré. Par ailleurs, elle s’était vite reprise avec un entretien réalisé avec le frère dominicain, Jean-Miguel Garrigues dans laquelle il a décrypté le message de l’essai et s’est publié dans un article titré : « Benoît XVI ne s’oppose ni à François, ni à Vatican II !». Un titre qui répond à l’un des lieux communs de la presse mainstream qui veulent opposer les deux pontificats sur la question. Mis à part ces deux journaux, tous les autres ont essayé de créer des reframes, pour contraster le processus de la dispersion du message du pape émérite. Partant de celui de l’organe officiel de l’Église : Vatican News qui n’avait pas publié le texte intégral, mais qui a pris le soin d’élaborer un long article dont le titre est « Benoît XVI : revenir à Dieu pour surmonter la crise des abus » (12 avril 2019). L’auteur se poursuit avec « Dans un long texte publié ce 11 avril 2019, le Pape émérite revient sur le scandale des abus dans l’Église. Une crise selon lui provoquée par un déclin progressif de la foi en Dieu » (Centofanti 2019). L’article souligne les points saillants de l’essai tout en calmant la tendance qui voudrait opposer les motifs de l’ancien à ceux de l’actuel pontife sur la question des abus sexuels du clergé. 12 L’agence de presse catholique Centre Catholique de Médias Cath-Info a publié le titre : « Abus sexuels : Benoît XVI apporte son diagnostic et propose ses remèdes ». La source nord[1]américaine d’information religieuse en français : Présence-info Religieuse a édité, « La crise des abus ne doit pas mener à redéfinir l’Église, dit Benoît XVI ». Il y a Aleteia.fr qui, avec le texte intégral, soulignait la crise de la foi dans son titre : « Pour le pape émérite Benoît XVI, la crise de la foi se situe à l’origine des abus sexuels » ; le Zenith.fr pour sa part, mentionne l’analyse théologique du pape sur la question de la pédophilie dans son titre, « Crise des abus : l’analyse théologique de Benoît XVI ». Les bulletins en ligne des différentes Conférences Épiscopales, en particulier celle de la France : « Benoît XVI apporte son éclairage sur la crise de l’Église », ont offert des titres et textes bien élaborés et publiés à partir des traductions intégrales, dont le message principal est la crise de l’absence de la foi en Dieu dans l’Église. 4.2.3. Le bilan en pourcentage de tous les articles analysés dans l’aire francophone En recueillant les journaux selon la méthode établie, 124 articles sont recensés dans l’ambiant francophone en totale : (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église). Les 84 d’entre eux, soit un pourcentage (68%), font référence aux titres diffusés par l’AFP, parmi eux 79 (64%) des quotidiens séculiers et 5 (4%) des religieux. Ces titres ont résumé la réflexion du pape émérite à la révolution sexuelle des années 60’, comme cause des abus sexuels dans l’Église et présument qu’il a tort. Il y a 40 (32%) des articles qui ont offert des titres différents de l’AFP, parmi lesquels 17 (14%) sont des journaux mainstream et 23 (19%) sont des quotidiens qui ont un lien avec l’Église. Ces titres n’ont pas suivi le schéma d’AFP, qui se focalisent sur la critique de la révolution sexuelle comme l’une des causes des abus sexuels du clergé. Au contraire, ils s’accentuent sur le message central qui serait l’exhortation du pape émérite à retourner à Dieu pour vaincre la crise de la pédophilie dans l’Église. Tableau 1- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des titres des 124 journaux mainstream et catholiques analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AFP. Titres de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Titres de la même source ou similaires de l’AFP 79 (64%) 5 (4%) 84 (68%) Titres différents de l’AFP 17 (14%) 23 (19%) 40 (32%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) Pour ce qui attrait aux textes, 73 soit (59%) des 124 articles analysés (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église) : les 70 (56%) sont des journaux mainstream et 3 (2%) sont religieux. Ces articles qui y font référence publient des textes identiques à l’AFP ou du moins soulignent ceux de l’AFP comme principales sources. Certains de ces textes reportent textuellement et intégralement ses deux textes directement et/ou indirectement en sélectionnant des paragraphes ou des phrases, des anecdotes ou des 13 déclarations : (59 (48%) font référence à l’article du 11 avril et 14 (11%) à celui du 12 avril). Ensuite, les 51 (41%) autres textes, dont 26 (21%) sont des journaux mainstream et 25 (20%) des journaux religieux, qui sont élaborés indépendamment d’une source commune et qui n’ont aucun lien ni entre eux ni avec les textes de l’AFP. Tableau 2- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des textes des 124 journaux mainstream et catholiques analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AFP. Textes de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Textes similaires ou influencés par l’AFP 70 (56%) 3 (2%) 73 (59%) Textes de sources différentes de l’AFP 26 (21%) 25 (20%) 51 (41%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) Sur les 124 articles analysés (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église) : il faut remarquer que seulement 12 (10%) sur les 124 articles analysés parmi lesquels un seul (1%) mainstream et 11(9%) des religieux, ont publié leurs articles avec l’essai du pape traduit intégralement permettant aux lecteurs de l’approfondir eux-mêmes. Il y a 19 (15%), dont 11 (9%) profanes et 8 (6%) religieux qui l’ont publié avec un link qui envoie à une traduction intégrale. Ensuite, 93 (75%), parmi lesquels 84 (68%) mainstream et 9 (7%) catholique qui n’ont fait aucune référence au texte intégral des notes et tous sont liés au texte de l’AFP. Tableau 3- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des publications des 124 journaux mainstream et catholiques analysés avec et sans le texte intégrale ou un lien. Publications de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Publications avec le plein texte des notes 1 (1%) 11 (9%) 12 (10%) Publications avec un link vers une traduction 11 (9%) 8 (6%) 19 (15%) Publications sans aucune référence aux notes 84 (68%) 9 (7%) 93 (75%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) 4.3. Couverture de la presse internationale dans le milieu Anglophone La couverture médiatique des notes du Pape émérite dans le monde anglophone fait référence aux titres et textes des journaux sélectionnés en anglais selon la méthodologie précédente en recherchant « Benedict XVI’s Notes on Sexual Abuse of the Clergy ». Les cinq (5) principaux titres qui suivent sont apparus régulièrement sur les dix (10) premières pages des 14 moteurs de recherche, et nous avons fait une recherche sur chacun séparément afin d’obtenir le corpus de 206 articles à la fois des journaux mainstream et ceux affiliés à l’Église. 1. ‘Retired Pope Benedict wades into clergy sex abuse debate’ (AP News, April 11, 2019). 2. ‘Ex-pope says sexual revolution led to abuse crisis, sparking debate’ (Reuters, April 11, 2019). 3. ‘Ex-Pope Benedict Contradicts Pope Francis in Unusual Intervention on Sexual Abuse’ (The Washington Post, April 11, 2019). 4. ‘Benedict says Vatican legal system protected accused clergy’ (abcnews/AP, 11 April 2019). 5. ‘Retired Pope Blames Child Abuse Scandal on the 1960s Sexual Revolution’ (The Wall Street Journal, April 11, 2019). A part les traductions originales des notes à partir du Klerusblatt, à savoir : l’agence américaine de presse catholique : Catholic News Agency (CNA), le journal italien Coriere della Sera et le journal catholique : National Catholic Register (NCRegister), une grande partie des quotidiens mainstream de langue anglaise a rédigé leurs articles sous les influences des textes des deux agences de presse mondialement connus : Associated Press et de Reuters. Des titres et textes qui se renvoient au frame de la révolution sexuelle comme cause ultime de la pédophilie. Ce qui obscurcie le message central sur la foi en Dieu que contient dans l’essai. Des titres et textes qui donnent déjà une orientation idéologique aux informations qu’ils veulent révéler au public, parce qu’ils comportent des lieux communs tels que : conservateur, traditionaliste, belligérant et autres. La majorité de ces articles a été publiée sans aucune référence au texte intégral afin de permettre au lecteur de tirer sa conclusion. 4.3.1. Des principaux titres des journaux mainstream en anglais Les quotidiens anglo-saxons qui s’accentuent sur le frame de la révolution sexuelle des années 60’ blâmée par le pontife émérite, dans leurs titres : en Amérique du nord par exemple, le journal new-yorkais, The Wall Street Journal des États-Unis, a écrit : « Retired Pope Blames Child Abuse Scandal on the 1960s Sexual Revolution ». Ce frame se trouve aussi dans d’autres quotidiens tels que : USA Today, Fox News, CBS News, The New York Post, The Washington Times… La même chose au Canada où la CTVN a stipulé : « Retired Pope Benedict blames Church abuse scandal on sexual revolution of 1960s ». En Amérique du Sud l’agence de presse indépendante, Merco Press dont le siège est à Montevideo, a divulgué un article titré : « Ex Pope Benedict blames clerical abuse on the “all out sexual freedom” of the sixties ». En terre natale du pape François, le journal Buenos Aires Times a révélé : « Ex-Pope Benedict : Church abuse scandal a result of 1960s sexual revolution ». Dans les Antilles, à St-Lucie, le journal en ligne St. Lucia Times, a titré : « Ex-Pope Blames 1960s Revolution For Sex Abuse ». Tous ces articles sans aucune référence ni même un link qui peut orienter le lecteur à l’essai de 6000 mots de Benoit XVI sur les abus sexuels du clergé. Dans le vieux Continent beaucoup de titres donnent cette même orientation au message du pape allemand dans leur rédaction. Le journal européen, Euro News s’est exprimé dans ce titre : « Ex-Pope Benedict XVI says ‘all-out sexual freedom’ of 60s to blame for clerical sex abuse ». En Angleterre, surtout à Londres le fameux quotidien The Telegraph a noté dans son 15 titre : « Former Pope blames abuse scandal on the sexual revolution of the swinging 60s ». D’autres journaux profanes britanniques comme The Guardian, The Sky News, The Daily Mail et le BBC, ont publié des articles avec la même catégorie de titres sans la moindre référence au texte intégral de l’essai. C’est la même procédure pour The Journal, Independent et The Irish News en Ireland The Times of Malt à Malte. Dans le pays natal de Benoit XVI, l’agence de presse DPA divulgue son texte sans aucune indication aux notes avec le titre : « Ex-pope Benedict XVI blames 1968 revolution for paedophilia crisis », ainsi que le Deutsche Welle dans la capitale allemande. Pour la France, la Suisse et la Belgique, l’analyse dans l’aire francophone a déjà décrit la situation qui se reproduit identiquement dans les articles rédigés en anglais. Dans les continents : asiatique, océanique et africain, les titres qui préconisent la révolte du pape contre la révolution sexuelle des années 1968’ sont aussi très nombreux. Le réseau de nouvelles asiatiques de langue anglaise, Channel News Asia a diffusé ce titre : Ex-pope Benedict blames Church sex abuse crisis on Revolution of 68’. En République de Chine, la RTHK a écrit : Ex-Pope blames 68’ for church sex scandals. Ainsi qu’en Indonésie où le Jakarta Post a publié : « Ex-pope Benedict blames Church sex abuse crisis on 68’ » sans référence aux notes. En Océanie, The Australian community media a édité le titre : « Ex-pope blames 1960s for abuse crisis », qui s’est diffusé dans plus d’une dizaine de médias mainstream en ligne : Camberra Times, Northern Daily Leader, Western Magazine, The Examiner, The Standard…, à travers la source de Reuters sans indication à l’essai. En Nouvelle-Zélande, la RNZ a reporté le titre : « Ex-Pope Benedict XVI blames 1960s revolution for sex abuse ». Dans le continent africain spécialement en Afrique du Sud : le Times Live a titré : « Ex-pope Benedict blames Church abuse crisis on 1960s sexual revolution » ; c’est aussi le même frame dans le titre de EWN. Au Ghana, le CNR a publié le titre : Ex-Pope Benedict XVI blames 1960s revolution for sex abuse ; ainsi que le titre de KUBI Live. Il faut dire que beaucoup de ces articles sont publiés sans le texte intégral ni un link qui se réfère aux notes. Rares sont les titres des journaux mainstream qui n’entrent pas dans la logique précitée, en se focalisent sur la révolution sexuelle évoquée dans l’essai. Des titres qui soulignent la sortie publique de Benoit XVI. Aux États-Unis : The New York Times a écrit dans son titre : « With Letter on Sexual Abuse, Pope Benedict Returns to Public Eye ». D’autres qui soulignent la contradiction entre les arguments de Benoît XVI et François sur la question des abus sexuels dans l’Église. C’est le cas du quotidien The Washington Post qui a édité : « Ex-Pope Benedict contradicts Pope Francis in unusual intervention on sexual abuse » (Harlan & Pitrelli, 2019). C’est la même dynamique pour le United Press International, The Voice of America et The Muslim Times Info. Des titres très simples qui introduisent déjà dans l’ambiance des journaux ecclésiastiques parce qu’ils sont modérés et ils n’ont pas créé des frames pour orienter l’opinion publique dans une certaine direction mais ils invitent le public à lire l’essai. Ils sont publiés avec le texte intégral ou un lien qui oriente le lecteur à l’essai intégral. En Floride aux États[1]Unis, l’organisation des droits d’enfants contre les abus civils (SCAARS) a publié sur sa page, un article avec le lien qui envoie à la traduction intégrale. Le même processus pour le journal Ecossais en ligne, News Book qui a édité : Pope Emeritus reflects on the clerical sex abuse scandal. et le service d’information en ligne du groupe Corporate Dispatch News Agency en Belgique qui a diffusé le titre : Pope Emeritus Benedict XVI addresses sex abuse scandal in the 16 Catholic Church. Le journal italien Corriere della Sera est l’un des premiers quotidiens qui a publié les notes avec sa traduction intégrale dans le titre : Benedict XVI : The Church and the Scandal of sexual abuse, suivi d’un long article en italien. 4.3.2. Des principaux titres des journaux anglais qui sont liés à l’Église Dans le milieu anglophone, il y a aussi des titres des journaux affiliés à l’Église qui, à l’instar des journaux mainstream, ont dévié le sens du message de la réflexion du pontife émérite ou encore créant une sorte de frames sur le problème soulevé dans l’essai. Le National Catholic Reporter a diffusé son titre énigmatique : « In new letter, Benedict blames clergy abuse on sexual revolution, Vatican II theology », dans un long article contenant le lien qui renvoie au texte intégral de la CNA. Au Royaume-Uni, l’hebdomadaire de l’actualité catholique internationale, The Tablet a édité le titre : « Former Pope blames 1960s for clerical sex abuse » ; avec un link de la publication intégrale de CN Register. En Australie, le bulletin en ligne de la Conférence des évêques catholiques : Cathnews, s’est laissé influencer aussi par la source de Reuters en éditant le titre : « Benedict XVI blames abuse crisis on 1960s », sans référence, ni même un link qui relie au texte intégral des notes. A part ces quelques-uns, la grande majorité des médias catholiques ont publié leurs articles accompagnés de l’essai ou du moins d’un link qui se réfère aux deux sources qui l’ont traduit du texte allemand sans le frame déjà mentionné. La Catholic National Agency (CNA) qui, après l’avoir traduit en anglais, a publié le titre « Full text of Benedict XVI essay : ‘The Church and the scandal of sexual abuse’ ». C’est une publication de référence pour beaucoup d’autres journaux qui ont présenté des nouvelles sur les notes. Ensuite, la même agence catholique presse CNA a rédigé un article intitulé : « In new essay, Benedict XVI addresses sex abuse scandal ». Le journal catholique, The National Catholic Register (NC Register) a diffusé un long article titré : « Benedict XVI Breaks His Silence on the Catholic Church’s Sex-Abuse Crisis ». Tous les deux ont publié l’essai à partir de la source originale du texte du Klerusblatt. Les sites des quotidiens d’informations catholiques qui ont suivi la trace de ces deux pionniers dans la diffusion du texte intégral des notes ou un link sont nombreux : The Catholic World Report, The Catholic Herald, Life Site News, le bulletin en ligne de la Conférence des évêques des États-Unis : Catholic News Service, l’hebdomadaire des Jésuites aux États-Unis : The American Magazine, le directoire du diocèse de Boston : The Boston Pilot et enfin The Relevant Radio. D’autres journaux ecclésiastiques ont publié des titres très originaux soient parce qu’ils sont hostiles ou du moins parce qu’ils sont en faveur de la pensée dégagée dans l’essai. Il y a aussi des titres très ambigus qui peuvent prendre des connotations diverses. La plupart d’entre eux ne se réfèrent pas au texte intégral des notes ni mettent un link qui se relient aux traductions originales. Parmi lesquels, Crisis Magazine, The Remnant Newspaper et the Catholic Culture. 4.3.3. Le bilan en pourcentage de tous les articles analysés dans l’aire anglophone En recueillant les journaux selon la méthodologie déjà mentionnée, 206 articles au total sont recensés dans l’aire anglaise parmi lesquels 162 (79%) de la presse à grande diffusion et 44 (21%) de celle liée à l’Église. Les 111 (54%) d’entre eux font référence aux titres similaires : parmi lesquels 101 (49%) mainstream et 10 (5%) religieux. Ces titres soutiennent que le pape 17 émérite a accusé la révolution sexuelle des années 60’ d’être la cause des abus sexuels dans l’Église. Entre autres, il y a 95 (46%) de ces articles qui ont offert des titres divers indépendamment du frame de la révolution sexuelle ; parmi lesquels 61 (30%) sont des journaux profanes et 34 (16%) sont des quotidiens qui ont une inspiration catholique. Tableau 4 – Ce tableau résume dans le milieu anglophone le bilan des titres des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AP et Reuters. Titres de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Titres de la même source ou similaires 101 (49%) 10 (5%) 111 (54%) Titres différents des deux agences de presse 61 (30%) 34 (16%) 95 (46%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) En ce qui concerne les 206 articles analysés dans le milieu anglophone, on constate qu’il y a eu deux textes fondamentaux : celui de l’AP qui a été reporté par 53 (26%) autres journaux dont 47 (23%) mainstream et 6 (3%) religieux ensuite celui de Reuters 40 (19%) dont 40 (19%) profanes et 0 (0%) religieux. Il y a 113 (55%) d’articles de sources différentes. Donc, en général il y a 93 (45%) de textes influences par les rédactions des deux agences. Ces articles reproduisent directement ou indirectement soit par des phrases, des anecdotes ou des déclarations provenant de leurs deux textes. Les 113 (55%) autres textes différents, dont 75 (36%) sont des journaux mainstream et 38 (18%) des journaux catholiques, ont été élaborés indépendamment des deux sources mentionnées. Par ailleurs, dans les 113 (55%) des textes différents des journaux séculiers, il y a l’article de National Public Radio qui fut référentiel pour 10 (5%) autres journaux tout comme celui de l’Agence de presse Indo-Asiatique IANS, qui est à la base de 8 (4%) des quotidiens repêchés. Ce qui porte le nombre effectif à 95 (46%) de textes indépendants qui ont publié les notes de l’ex-pontife sans aucune influence d’autres textes. Ces journaux ont pris le soin de rédiger leurs propres articles sur l’essai. Tableau 5- Ce tableau résume dans le milieu anglophone, le bilan des textes des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AP et Reuters. Textes de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Textes similaires ou influencés par AP 47 (23%) 6 (3%) 53 (26%) Textes similaires ou influencés par Reuters 40 (19%) 0 (0%) 40 (19%) Textes différents des deux agences de presse 75 (36%) 38 (18%) 113 (55%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) 18 Une grande majorité des 206 journaux analysés : 145 (71%) n’ont pas publié leurs articles ni avec le texte intégral de l’essai, ni avec un lien portant à une des traductions ; parmi lesquels 132 (65%) des journaux mainstream et 13 (6%) religieux. Cependant, il y a 50 (24%) qui l’ont publié avec un lien, permettant aux lecteurs de l’approfondir, dont 27 (13%) des profanes et 23 (11%) des catholiques. Ensuite, il faut remarquer que seulement 11 (5%) des journaux, dont 3 (1%) mainstream et 8 (4%) d’inspiration catholique ont publié l’essai intégralement à partir des traductions faites soit par CNA, CdS et NCRegister avec des titres simples pour éviter toutes manipulations du contenu des notes et pour susciter les lecteurs à les lire et en tirer leurs propres conclusions. Tableau 6- Ce tableau résume dans le milieu anglophone, le bilan des publications des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et publiés avec ou sans le texte intégral de l’essai et un link. Publications de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Publications avec le plein texte 3 (1%) 8 (4%) 11 (5%) Publications avec un link 27 (13%) 23 (11%) 50 (24%) Publications sans références aux notes 132 (65%) 13 (6%) 145 (71%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) 4.4. Bilan global de la couverture de la presse internationale L’évaluation globale des échantillons des 330 articles analysés en général, dans laquelle on retrouve les titres et textes des 258 articles de journaux du grand public et 72 articles de journaux d’inspiration catholique qui ont été ou non influencés par les trois principales sources : AFP, AP et Reuters (Table 7). Les résultats montrent qu’il y a 195 (59%) des titres et premiers paragraphes qui proviennent directement ou indirectement des trois agences qui font le lien entre la révolution sexuelle et les abus du clergé, puis 135 (41%) d’autres sources. Ainsi, les titres ou les premiers paragraphes de seulement trois éditeurs ont eu 59% l’influence dans l’opinion publique. Les textes de ces trois articles ont influencé, d’une manière ou d’une autre, 50% soit 166 sur 330 de ces articles. L’autre moitié était des journaux qui ont pris le temps d’écrire leurs propres textes. L’autre fait remarquable c’est que 238 (72%) des articles sont publiés sans référence au texte intégral des notes de Benoît XVI, tandis que 69 (21%) ont donné un lien qui mène au texte intégral, et enfin, seuls 23 (7%) articles ont publié le texte intégral de l’essai du pape émérite. Tableau 7- Ce tableau résume globalement la situation avec les trois principales sources : AFP, AP et Reuters, considérées dans l’ensemble pour une totale de 330 articles des journaux internationaux. 19 Titres et textes de la Presse internationale des sources AFP, AP et Reuters Journaux laïcs Journaux catholiques Somme totale Total de titres similaires ou de mêmes sources 180 (55%) 15 (5%) 195 (59%) Total de titres différents 78 (23%) 57 (17%) 135 (41%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) Total de textes similaires ou influencés les 3 agences 157 (47%) 9 (3%) 166 (50%) Total de textes différents des 3 agences 101 (31%) 63 (19%) 164 (50%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) Total de publications avec le texte intégral des notes 4 (1%) 19 (6%) 23 (7%) Total de publications avec un link 38 (12%) 31 (9%) 69 (21%) Total de publications sans les notes 216 (65%) 22 (7%) 238 (72%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) La couverture médiatique des notes de l’ancien pape Benoît XVI se caractérise principalement par des titres et des premiers paragraphes (59%) qui sont tirés des trois principales agences susmentionnées et qui mettent l’accent sur le frame de la révolution des années 1960 comme cause ultime de abus sexuels par le clergé dans l’Église catholique, tout en mettant de côté l’aspect de la foi en Dieu souligné par le pape émérite. Leurs textes ou corpus (50 %), utilisent des topoi pour contredire sa thèse avec les points de vue des experts qui qualifient le pontife romain de « traditionaliste », « conservateur », « irresponsable » et « opposé au pape François ». En effet, les gens devraient avoir le texte intégral à lire et se faire leur propre opinion, mais cela n’a pas été le cas, puisque (72%) des articles ont été publiés sans même un lien vers le texte intégral de l’essai. Cela pourrait être un cas de censure idéologique (censure de facto) de la presse mainstream internationale à l’encontre de la pensée du pape Benoît XVI. Le but de ce processus de censure est de démontrer que le Pape émérite a fait un diagnostic erroné, qu’il est totalement irresponsable de penser que la révolution des années 1960 puisse être la cause de ce fléau. Cependant, plusieurs livres et articles de journaux mainstream et affiliés à l’Église catholique ont déjà justifié le contexte de l’histoire récente des abus sexuels dans le monde dans les années qui ont suivi la révolution sexuelle. Deux auteurs (Fleischhauer et Hollersen 2010) révèlent dans un article publié dans un journal allemand : « La gauche allemande a ses propres histoires d’abus. L’un des objectifs du mouvement allemand de 1968 était la libération sexuelle des enfants. Pour certains, cela signifiait surmonter toutes les inhibitions sexuelles, créer un climat dans lequel même la pédophilie était considérée comme progressiste » (traduction française faite par moi-même). Ils ont aussi retracé l’origine de ce 20 fléau causé par le bouleversement d’une société qui, à l’époque, ne voulait mettre aucune limite éthique aux actions humaines en matière de sexualité, sous prétexte de libération sexuelle. Sur ce fait, certains auteurs (Ollivry et Guillermet 2004, 36 ; Fleischhauer et Hollersen 2010 ; Ambroise-Rendu 2014, 180 ; Malo 2017, 21-60 ; Marcovich 2018 ; Feuerherd & Dearie 2018 ; Pasquier 2018 ; Valli 2019a ; Sénécat 2019) avaient déjà effectué des recherches à ce propos et il faut consulter ces références avant de réfuter la thèse de Benoît XVI. 4.5. Types de « frames » et « reframes » créés par la presse internationale 4.5.1. Le processus de framing des journaux mainstream internationaux Les principaux frames qui émergent dans les articles analysés se répartissent en plusieurs catégories. Il y a ceux qui soulignent la contradiction entre les arguments de Benoît XVI et de François sur la question des abus sexuels dans l’Église, et ceux qui pointent du doigt le système institutionnel de l’Église face aux abus sexuels. D’autres encore mettent en avant la figure de Benoît XVI comme « opposé au pontificat de François », afin de pouvoir discréditer sa pensée. Le frame le plus répandu, cependant, est celui qui résumait tout l’essai en accusant la révolution sexuelle d’être responsable des abus sexuels. Certains articles ne tentent même pas de replacer l’essai dans le contexte de l’environnement pour lequel il est écrit, c’est-à-dire dans l’Église et, plus précisément, dans une publication destinée au clergé. Ils utilisent ce cadre parce qu’il génère un conflit d’idées sur la question, même au sein de l’Église. En fin de compte, ce frame est resté dans la mémoire de beaucoup qui n’ont pas lu le texte intégral des notes, exerçant ainsi un impact durable sur l’opinion publique. Quelques exemples pour illustrer notre démarche. La majorité des titres d’articles se concentrent sur le lien entre les abus sexuels et la révolution de 1968, sans mentionner la cause ultime mise en évidence par le pape émérite dans les notes. Cela constitue un frame direct créé par les auteurs des articles pour guider leurs lecteurs. Dans ce contexte, un cadre direct créé par The Vox of America est dans ce titre traduit de l’anglais : « L’essai du pape retraité sur les abus sexuels fait sourciller et contredit le pape François » (12 avril 2019) ; tandis qu’un cadre indirect créé par The Muslim Times Info est contenu dans le titre : « Le Pape Benoît contre le Pape François sur les abus sexuels de l’Église catholique » (11 avril 2019). Le frame dans ces deux cas, est l’opposition ou la contradiction entre le Pape émérite et le Pape actuel sur la question des abus sexuels dans l’Église catholique. D’autres cadres directs ou indirects créés par les titres des articles sont ceux qui mettent en évidence l’interférence du pape Benoît XVI dans le pontificat du pape François, car, après sa démission, il avait promis de garder le silence. Par exemple, NPR (National Public Radio) « Le pape Benoît XVI rompt le silence de six ans pour commenter le scandale des abus sexuels du clergé » (11 avril 2019). Un autre est l’article du New York Times intitulé “Avec une lettre sur les abus sexuels, le pape Benoît revient aux yeux du public”, avec le sous-titre “Dans sa retraite, le pape Benoît XVI est apparemment fatigué de se cacher”. D’autres cadres se trouvent dans des articles qui se concentrent directement sur le problème du système juridique de l’Église, par exemple, directement dans ABC News : « Benedict dit que le système juridique du Vatican a protégé le clergé accusé » (11 avril 2019), et indirectement le titre de NBC News – “Le pape Benoît retraité accuse la révolution sexuelle et les lois de l’église d’être à l’origine du scandale des abus” (11 avril 2019, mis à jour le 12 avril 21 2019). D’autres titres d’articles créent un cadre direct avec le lien entre pédophilie et homosexualité dans l’Église catholique, comme la revue Médiapart qui titre « Pédophilie et homosexualité : les errements de l’Église » – (13 avril 2019). D’autres présentent le cadre indirectement, par exemple le magazine en ligne français Marianne.net a publié « Pédophilie dans l’Église : l’ex-pape Benoît XVI pointe 68 et les homos » (11 avril 2019). Enfin, certains titres affirment que le pape émérite ne considère pas les victimes (survivants) d’abus. Le périodique Le Point a publié une interview titrée : « Je suis choqué que Benoit XVI n’ait aucun mot pour les victimes d’abus sexuels » (12 avril 2019), alors que la CBC (Canada Broadcasting Cooperation) l’a encadré indirectement avec le titre « L’essai de l’ancien pape Benoît sur les origines des abus sexuels dans l’Église catholique critiqué par les survivants, les théologiens » (11 avril 2019). Pour les titres d’articles qui soulignent plusieurs frames à la fois, dans ce cas, tous les deux sont comptés chacun séparément dans le tri des résultats (tableau 8). Par exemple, dans le titre de Crux Now, « Benoît accuse les scandales de 68’, dit que la loi de l’Église ne peut pas seulement protéger les accusés » (11 avril 2019), il y a deux cadres : l’un est le lien avec ” la révolution de 68 “. et l’autre avec le « système juridique de l’Église ». Tableau 8- Voici un tableau qui synthétise les frames des journaux mainstream, liés aux différents titres et textes publiés sur les notes de Benoît XVI. Frames Directs & Indirects Nombre de titres Titres des articles des journaux mainstream -Les abus sexuels du clergé catholique et la révolution sexuelle de 1968 dans l’Église. 195 titres -La contradiction entre les papes Benoît XVI et François sur le problème des abus sexuels dans l’Église. 13 titres -L’interférence du Pape émérite dans le pontificat du Pape actuel avec les Notes. 31 titres -Le système de l’Église en tant qu’institution et le droit canonique. 16 titres -La pédophilie en relation avec l’homosexualité dans l’Église. 10 titres -Manque d’attention aux victimes d’abus sexuels par Benoît XVI dans les Notes. 4 titres 4.5.2. Le processus de reframing des journaux d’inspiration catholique De l’autre côté, les journaux, magazines, périodiques, blogs et portails des pages web affiliés à l’Église n’ont pas cherché à reproduire le frame de la révolution sexuelle comme cause 22 ultime de la pédophilie dans le clergé catholique, mais ont créé d’autres cadres positifs afin de détourner cette censure idéologique adoptée par la presse mainstream (tableau 9). Ils ont défendu l’authentique message de foi en Dieu dans les notes de Benoît XVI, sans créer de polémique ni élever la voix, suivant ce que recommande certains auteurs (Ivereigh et Norton 2012, 4-24). Pour quiconque a lu et analysé l’essai de six mille mots du pape allemand, il est facile de voir que le vrai cadre se trouve dans le texte intégral où lui-même répond à la question qui servirait bien de recadrage : « Pourquoi la pédophilie a-t-elle atteint une telle proportion ? En fin de compte, la raison est l’absence de Dieu » dit-il. Le recadrage dans un sens positif signifie : à l’encontre les cadres négatifs créés par les médias, nous pouvons utiliser le vrai sens du message pour créer le cadre opposé ou contraire (recadrer) sans se concentrer sur le cadre négatif des médias. C’est précisément sur cela que les médias catholiques et les communicateurs de l’Église se concentraient afin de contrecarrer le processus de certains médias qui veulent manipuler le climat d’opinion. En effet, de nombreux médias, en particulier ceux affiliés à l’Église, l’ont très bien fait, car ils supposent que le public a droit à une information vraie et honnête tout en respectant les exigences de justice et de charité (Concile Vatican II 1963, n° 5). Référence faite ici à tous les titres des articles qui cherchaient à aller à contre-courant du phénomène antécédent (cadres de la révolution sexuelle de 68), et qui, d’autre part, tentaient de révéler le vrai message de l’essai et répondre à la tentative des journaux mainstream qui voulaient détourner l’attention du problème posé par le pape émérite. Quelques exemples de titres qui utilisent ce processus de recadrage pourraient être l’article de Diakonos.be intitulé : « Joseph Ratzinger sur les abus sexuels dans l’Église : « La raison ultime réside dans l’absence de Dieu » (11 avril 2019) », et celui de Vatican News « Pape émérite Benoît XVI : Retour à Dieu pour surmonter la crise des abus (11 avril 2019) ». Ces titres, explicitement ou implicitement, créent un recadrage du problème authentique révélé par le pape allemand dans ses notes : que les abus sexuels dans l’Église sont liés au problème de la foi et de la morale, c’est-à-dire le problème de la croyance en Dieu. Ils créent aussi un cadre différent pour le problème soulevé par l’essai et donnent du crédit à la plainte du pape allemand qui révèle une tentative de dévier ou de manipuler ses réflexions. Un autre procédé de recadrage se retrouve dans le deuxième article de Famille Chrétienne : « Benoît XVI ne s’oppose ni à François, ni à Vatican II ! » (12 avril 2019), ou celui d’American Magazine traduit de l’anglais : « La lettre du pape Benoît sur les abus sexuels n’est pas une attaque contre François ou (Vatican II) » (11 avril, 2019). Ces titres créent un recadrage direct qui suppose que Benoît XVI ne s’oppose pas à François. Ils voient simplement le problème des abus sexuels sous deux angles différents qui peuvent se compléter pour résoudre ce fléau au sein de l’Église. Il y a des titres dans lesquels il y a des recadrages sur les efforts de l’Église ou des remèdes proposés par Benoît XVI en tant que personne de haut rang dans l’Église pour lutter contre la pédophilie. Un exemple est le titre de l’article de Cath.ch « Abus sexuels : Benoît XVI apporte son diagnostic et propose ses remèdes » (12 avril 2019). Il y a des titres qui suggèrent que le cléricalisme, et non le problème de Dieu, est à la base du problème des abus sexuels dans le clergé catholique, ce que l’on pourrait appeler une erreur de diagnostic. Par exemple, celui du blog de René Poujol (renepoujol.fr) est très directe : « Benoît XVI et la crise : erreur de diagnostic » (14 avril 2019). Un exemple de titre indirect pourrait être celui d’Oregon Live « Les théories du pape retraité sur le scandale des abus sexuels laissent les catholiques 23 perplexes, en colère » (11 avril 2019), ou encore celui de La Croix – « Abus sexuels : ce texte de Benoît XVI pose beaucoup de questions » (11 avril 2019, modifié le 12 avril 2019). Tableau 9- Voici un tableau qui synthétise les reframes des journaux d’inspiration catholique, liés aux différents titres et textes publiés sur les notes de Benoît XVI. Reframes Directs & Indirects Nombre de titres Titres des articles des journaux affiliés à l’Église – Les abus sexuels dans l’Église lient avec le problème de la foi et de la morale c’est[1]à-dire de la croyance en Dieu 17 Titres – Complémentarité des points de vue dans la lutte contre la pédophilie entre le Pape Benoit XVI et le pape François 7 titres -La reforme et l’engagement des responsables de l’Église pour éradiquer le problème de la pédophilie 5 titres – Les Notes sont d’une grande aide pour le problème de la pédophilie (la diagnostique de Benoit XVI est correcte). 16 titres Pas le problème mais le cléricalisme est à la base du problème de la pédophilie du clergé (la diagnostique de Benoit XVI est fausse) 20 titres Les tableaux 8 et 9 montrent que les quotidiens qui ont rédigé personnellement les titres de leurs articles parviennent à mieux transmettre le sens du message des notes de Benoît XVI. Ce même phénomène se reproduit aussi dans l’élaboration de leurs textes, où il n’y a aucune prétention de relayer des petites phrases, des expressions ou des mots choisis exprès, accompagnés des commentaires de soi-disant experts qui critiquent les notes. En ce sens, la majorité des médias qui ont une affiliation à l’Église catholique, bien qu’ils représentent un faible pourcentage, sont mieux à même de scruter et de transmettre le message des notes à l’opinion publique. Quelqu’un peut dire que c’est normal parce que ces médias sont affiliés à l’Église, mais ce n’est pas garanti. C’est parce qu’il fait preuve de professionnalisme et de soin scrupuleux dans la transmission de la vérité de la part des journalistes de ces médias, car ils savent que la vérité nous rend libre (Jean 8, 32). Tandis que la plupart des journaux mainstream, qui voulaient rapporter de petits fragments du texte, des déclarations et des phrases de personnes qui ont déjà leurs idées préconçues, tombent dans le piège du « journalisme objectiviste » critiqué par certains auteurs (Galdón López 2015, 53 -57). 24 5. Conclusion Au vu de l’ensemble des pourcentages des chiffres précédemment relayés, on ne peut prétendre que l’essai du Pape émérite ait été impartialement transmis à l’opinion publique. Certes, Benoît XVI est bien conscient de la partialité qui existe parfois dans les médias, car informer la conscience des individus et aider à façonner leur pensée n’est jamais une tâche neutre, mais comme il le dit, l’impartialité ne doit pas devenir une sorte de culture pour la destruction de la vérité. Par conséquent, les médias, quelle que soit leur nature, doivent être non seulement des réseaux facilitant la communication, la communion et la coopération pour un véritable dialogue, mais aussi des protagonistes de la vérité et des promoteurs de la paix (Pape Benoît XVI 2006). Ainsi, en soulignant dans ses notes l’importance d’opposer toute la vérité aux demi-vérités et mensonges du diable, Benoît XVI semble vouloir démanteler la culture du mensonge qui veut s’installer dans la société et au sein de l’Église elle-même (Valli 2019b, 12 avril). Cette fausse culture est entretenue en grande partie par des journalistes paresseux ou par ceux qui valorisent le processus d’une presse manipulatrice afin de censurer le message de l’Église catholique. Cette conclusion nous amène à dresser un bilan global de l’ensemble des données collectées en nous concentrant sur les trois principales sources de ces titres et textes au niveau international, à savoir : AFP, AP et Reuters. Les références que d’autres articles font à ces trois agences de presse démontrent clairement l’influence que ces trois agences de presse ont dans l’opinion publique. Les éditeurs d’autres publications semblent avoir copié et collé leurs textes, sans se documenter eux-mêmes sur le problème. Tandis que la documentation est un élément fondamental et un facteur de connaissance pour l’exercice d’un vrai journalisme. Était-ce vraiment par paresse, ou était-ce par mauvaise foi qu’ils ont produit une couverture aussi biaisée ? Il serait difficile de connaître la vraie réponse sans que quelqu’un des médias nous le dise lui[1]même, mais étant donné le parti pris écrasant de leurs reportages, il semble probable que les médias veuillent imposer un diktat pour informer – « in-formare » (donner forme à) – l’opinion publique à travers des techniques spécifiques que l’on peut résumer par le terme : « techniques de manipulation sociale » (Perucchietti 2018, 55-103). Ce qui est le plus surprenant, c’est le fait que seuls trois éditeurs, à travers leurs récits, ont le pouvoir d’influencer le point de vue d’innombrables personnes à travers le monde. Cela révèle le pouvoir de l’information et de la narration (storytelling). En ce sens, les acteurs de l’information doivent être conscients que la formation de la conscience du public dépend de leur impartialité, de leur crédibilité, de leur responsabilité et de leur sens de professionnalisme, car leurs écrits ont une forte influence sur la formation des attitudes des personnes ou des groupes partout dans le monde. De ce point de vue, nous pouvons éviter le drame de la désinformation – que le pape François surnomme “fake news” – qu’au lieu d’avoir une confrontation saine avec d’autres sources d’information, qui pourrait positivement remettre en question les préjugés et s’ouvrir à un dialogue constructif, nous risquons de devenir des acteurs involontaires dans la diffusion d’opinions partisanes et infondées (Pape François 2018). Le professionnel de la communication ou le chef d’organisation doit être capable de voir les manipulations de ces médias afin de les révéler au public et de les éradiquer, et ainsi promouvoir la culture d’une presse libre, loyale et crédible.

ages et demie sur les abus sexuels dans l’Église est intitulé « L’Église et le scandale des abus sexuels » et a été publié le 10 avril 2019 (Pape émérite Benoît XVI 2019). Dans cette contribution, qui n’a pas été offerte aux participants du Sommet, il examine en profondeur le contexte et la cause ultime de la pédophilie au sein du clergé catholique. Dans sa brève réflexion, il tire sa conclusion résolue quant à la cause ultime de ce problème dans l’Église dans cette phrase clé des notes : « Comment la pédophilie a-t-elle pu atteindre de telles proportions ? En fin de compte, la raison principale réside dans l’absence de Dieu » remarque-t-il (Benoît XVI 2019). En fait, l’absence de Dieu dans cette société sécularisée 2 et le manque de foi de certains membres du clergé impliquent la perte du sens du bien et du mal. C’est un argument très cher au Pape émérite, car il en parle depuis des années dans la plupart de ses ouvrages (Ratzinger 1985, 1997, 2004 ; Pape Benoît XVI 2010). En plus, il explique que cette l’exclusion de Dieu de notre société actuelle implique certains phénomènes historiques précis comme la révolution sexuelle des années soixante, l’expansion de l’homosexualité dans les séminaires et l’effondrement de la morale chrétienne. Ces évènements strictement liés entre eux, seraient la conséquence de la cause ultime de la pédophilie au sein du clergé de l’Église catholique (Pape émérite Benoît XVI 2019). Son analyse ne considère pas seulement les problèmes organisationnels, mais embrasse l’aspect transcendantal de la question, parce qu’il est de l’essence de l’Église d’être une institution à la fois humaine et divine. Ce que l’on oublie très souvent, dit-il, lorsqu’on essaie de construire une meilleure Église avec nos propres idéologies. Trop souvent, l’Église est considérée comme une simple organisation humaine ; de même, des résolutions proposées aux problèmes auxquels elle est confrontée sont souvent de nature purement organisationnelle, omettant de prendre en compte sa nature transcendante. Cependant, cet essai n’a pas atteint le public de manière authentique, selon le Pape émérite. Il a dit quelques mois après la parution de son essai dans une entrevue publiée dans le magazine allemand Herder Korrespondenz qu’il s’est regretté que Dieu ne soit pas du tout mentionné dans les débats théologiques et les multiples réactions médiatiques, et pourtant c’est le thème central souligné par l’essai. Le 27 août 2019, un article publié par (Anne Kurian-Montabone 2019) l’agence de presse catholique Zenith a déclaré : Le pape émérite Benoît XVI a répondu aux critiques entourant le texte de réflexion théologique sur les racines de la crise des abus sexuels, qu’il a publié en avril dernier dans la revue bavaroise pour le clergé « Klerusblatt ». Le pape Benoît XVI déplore le fait que son essai ait été largement incompris, indique le site de l’archidiocèse de Vienne en allemand du 26 août 2019. De nombreuses réactions critiques « ont confirmé son point de vue selon lequel le problème central était l’impiété et l’aliénation de la foi ». Pour le pape émérite, lit-on sur le site, « les débats ont montré ‘le sérieux d’une situation dans laquelle même en théologie le mot Dieu semble souvent être marginalisé’ ». Si l’affirmation du pape Benoît XVI s’avère exacte, cela vaut la peine de se demander pourquoi son message n’a pas été cordialement accueilli dans l’opinion publiée (la presse). Est[1]ce parce que certains médias ont du mal à saisir la dimension spirituelle de la vie de l’Église (Gonzalez Gaitano 2016) ? Est-ce dû à un parti pris médiatique involontaire ou y aurait-t-il omission intentionnelle de informations pertinentes par certains acteurs clés du système d’information des médias ? Au final, est-ce une combinaison de tous les facteurs ? Quelles que soient les intentions des journalistes, le fait est que si les notes de Benoît XVI n’ont pas atteint le public d’une manière authentique, alors la vérité sur l’essai aurait été déformée et l’opinion publique aurait été mal informée, et le pape Benoît XVI aurait de nouveau été victime de préjugés et de censure fondés sur la technique des cadres (frames) et lieux communs (topoi) souvent utilisés par les médias dans la diffusion de l’information. Cet article est structuré comme suit : (1) Introduction ; (2) Approche méthodologique : description et objectif de la recherche ; (3) Cadre conceptuel : les notions de frames/reframes 3 et lieux communs (topoi) ; (4) Couverture médiatique des articles français et anglais dans la Presse internationale et les résultats du nombre d’articles analysés ; et enfin (5) Évaluation globale et conclusion. 2. Approche méthodologique Cette recherche se focalise sur la manière dont la presse internationale a couvert l’essai du pape émérite Benoît XVI sur les scandales des abus sexuels commis par le clergé. La notion de « presse internationale » ici désigne les agences de presse, les journaux généralistes et spécialisés, les magazines, les sites Web de radio et de télévision avec des sections d’information, les blogs et les portails catholiques ou profanes sur le Web qui ont publié des informations sur les notes. Nous avons soigneusement analysé les titres et les textes des articles de ces médias mainstream et catholiques du monde francophone et anglophone, regroupés sur le web selon une méthodologie d’analyse de contenu spécifique. Cette analyse de contenu, qui est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la communication (Berelson 2013, 21), conduit à la réponse d’une question fondamentale : y aurait-t-il eu une « censure de facto » dans la couverture médiatique de la presse internationale anglaise et française de l’essai de l’ancien pontife romain ? Lorsque nous parlons de « censure de facto », nous entendons une omission essentielle d’informations pertinentes qui empêche les gens de bien comprendre le sens des événements rapportés ; quels que soient les motifs de cette omission, qu’ils soient intentionnels et motivés par des idéologies, des préjugés, etc. ou par des motifs non intentionnels comme la paresse, le manque de documentation ou la superficialité. Ce n’est certainement pas le but de ce travail d’évaluer les intentions subjectives des auteurs des textes, mais plutôt d’évaluer les textes comme des « actions verbales », dont le sens peut être compris et jugé, comme la philosophie analytique (Austin 1975) et la pragmatique linguistique (Tapia 2014) l’ont abondamment prouvé. Pour atteindre cet objectif, nous procédons par une méthode inductive, c’est-à-dire en considérant les titres et les textes des articles en ligne qui ont publié les notes, afin de donner une réponse à la question posée. Les sources principales de cette recherche sont l’essai du Pape émérite, suivi des articles des agences de presse, des magazines, des sites Web de radio et de télévision, des portails catholiques ou laïcs avec des sections d’informations et des revues de presse qui ont informé sur les notes. Nous avons considéré les différentes éditions publiées dans les sept jours qui ont suivi la première publication de l’essai dans la revue allemande Klerusblatt [Gazette du clergé], une publication mensuelle destinée au clergé dans la plupart des diocèses catholiques de Bavière. Cependant, d’autres agences et journaux sont à l’origine de la diffusion des premières traductions du texte intégral dans les deux cercles linguistiques susmentionnés. Parmi eux figuraient la Catholic News Agency (CNA), le journal catholique américain National Catholic Register (NC Register) et le journal italien Il Corriere della Sera (CdS). Les échantillons de ces articles en ligne sont choisis parmi les dix (10) premières pages web affichées sur les deux moteurs de recherche les plus compétitifs : Google et Bing, ouverts via le navigateur Google Chrome entre novembre 2019 et avril 2020. Nous avons sélectionné les articles en recherchant : « Les notes de Benoît XVI sur les abus sexuels du clergé » en français et « Benedict XVI’s Notes on Sexual Abuse of the Clergy » en anglais. La sélection de 4 ces phrases a été soigneusement faite pour éviter de les sélectionner sur la base d’idées préconçues ou de préjugés et pour éviter toute sorte d’assortiment pour un groupe de médias. En distinguant les résultats des titres de ces articles en français d’abord et en anglais ensuite, les cinq (5) titres les plus apparus sont pris en considération et chaque résultat est examiné individuellement. C’est-à-dire nous avons inséré chacun des cinq titres un par un dans les moteurs de recherche séparément, et nous avons obtenu le nombre d’articles obtenus pour l’analyse. Rappelons que tout cela a été fait avec des titres publiés dans la semaine qui a suivi publication des notes du Pape émérite, et sur les dix premières pages Web, car elles sont les plus influentes et ont beaucoup plus d’impact lors de la recherche de n’importe quel terme. En procédant ainsi, un corpus de 330 articles a été identifié, dont 124 articles en français et 206 articles en anglais. Ce numéro est composé d’articles de tous les médias en ligne qui ont publié des nouvelles sur les notes du Pape émérite. Dans l’intervalle de novembre 2019 à janvier 2020, nous avons sélectionné les 124 articles des journaux mainstream et catholiques de la zone francophone ; et de février à avril 2020, nous avons sélectionné les 206 autres de la zone anglophone. Les articles des médias à large diffusion et des médias affiliés à l’Église catholique ont été collectés ensemble selon le même mode de triage. En fait, les articles de trois sources principales : Association France-Presse, Associated Press et Reuters, ont été mis en évidence car ils ont influencé un grand pourcentage des titres et des textes couvrant l’essai du pape Benoît XVI au cours des sept premiers jours. En effet, elles sont généralement considérées comme les trois plus grandes agences de presse dans les milieux francophone et anglophone. Nous avons analysé et comparé les articles afin de comprendre la méthodologie de leur diffusion. Nous avons identifié les frames et lieux communs (topoi) qui caractérisent l’un des procédés utilisés par la presse mainstream dans leur publication (Studnicki 2018). En même temps, il faut aussi souligner le rôle important de certains médias affiliés à l’Église catholique qui, pour leur part, ont tenté d’orienter le climat d’opinion vers le sens authentique du message de l’essai en utilisant le processus du reframing. 3. Cadre conceptuel 3.1. Framing (cadrage) et reframing (recadrage) L’analyse du frame (cadre) a été étudiée pour la première fois par le sociologue et linguiste Erving Goffman. Le concept de frames ou cadres fait référence à la manière dont les individus perçoivent et réagissent à des événements et circonstances particuliers. D’après lui, les frames sont des schémas interprétatifs qui permettent aux individus et aux groupes de repérer, d’identifier et d’étiqueter les évènements, les entourant et ainsi de produire un sens qui guide les actions futures par rapport aux évènements (Goffman 1974, 21). Après ses premières analyses, d’autres ont repris cet héritage (Entman 1993 ; Price, Tewksbury et Powers 1997 ; Johnson-Cartee 2005 ; Contreras 2007, 121-136). En effet, les travaux de Robert Entman ont considérablement enrichi la théorie du cadrage avec le « modèle en cascade » dans son projet d’article « Cascading Activation », où il examine les interactions entre la politique étrangère du gouvernement des États-Unis, les élites, les médias et le public après les attaques du 11 septembre 2001 (Entman 2003). Ce « modèle en cascade » s’appuie fortement sur des approches au niveau individuel, faisant valoir que les informations et les interprétations se propagent à 5 travers de grands réseaux de la même manière qu’elles se propagent dans la mémoire à long terme d’un individu. Il tente de proposer une théorie unifiée du fonctionnement du cadrage au niveau macro, contrairement à la plupart de la littérature sur le cadrage, qui examine comment il affecte les individus. Cela a conduit Entman à formuler sa définition du frame ou cadre : c’est « le fait de sélectionner et de mettre en évidence certains aspects d’événements ou de problèmes, et d’établir des liens entre eux afin de promouvoir une interprétation, une évaluation et/ou une solution particulière ». Cette définition lui a permis d’identifier deux classes cadres : substantif et procédural. Le cadre substantiel se manifeste à travers des événements, des problèmes et des acteurs de diverses manières: en définissant des effets ou des conditions comme problématiques ; identifier les causes; transmettre un jugement moral; et enfin, approuver des remèdes ou des améliorations. Le cadre procédural, en revanche, propose des évaluations de la légitimité des acteurs en fonction de leur technique, de leur réussite et de leur représentativité (Entman 2004). Par conséquent, dans l’analyse de la médiatisation des notes du pape Benoît XVI, les articles de la majorité des journaux, si mon hypothèse est correcte, n’auraient pas porté sur le contenu réel mais sur des particularités, afin de remettre en cause la crédibilité de l’auteur. Comme nous le verrons, le cadre procédural décrit par Entman est clairement révélé, puisque les articles font des appréciations ou des interprétations de la légitimité de l’auteur en fonction de sa technique et de sa représentativité. Dans l’analyse des titres et des premiers paragraphes de l’AFP, de l’AP, de Reuters et de tous les autres articles de journaux qui ont publié l’essai, ils l’ont encadré l’aspect que, selon le pape émérite, la révolution sexuelle était la cause ultime des abus commis par le clergé, tandis qu’en réalité il met en évidence la révolution sexuelle comme l’un des aspects d’un phénomène plus vaste, c’est-à-dire l’exclusion de Dieu de la société. Cependant, dans leurs textes, ces agences réfutent la thèse du Pape Benoît XVI avec les avis de certains experts qui remettent en cause la personnalité, la crédibilité, la légitimité et la technique du Pape émérite dans l’analyse de la question de abus sexuels dans l’Église. La conséquence de cette démarche est très claire : le fait que les titres et les premiers paragraphes se concentrent sur la prémisse d’une affirmation discutable conduirait le public à la rejeter a priori. Ceci justifie la thèse selon laquelle le processus de framing dans les articles des journaux est généralement focalisé sur les titres et les premiers paragraphes des articles car c’est dans cet espace que l’auteur donne l’orientation de son message aux lecteurs (Johnson-Cartee 2005). Ensuite, il y a eu le processus de reframing ou « recadrage » appliqué par la majorité des quotidiens liés à l’Église dans leur narration des notes du pape émérite. En parlant ici de reframe, nous faisons référence au processus de changement de frame. C’est au mieux difficile, mais ce n’est pas impossible. Selon Gonzalez Gaitano, qui faisait référence à la couverture médiatique de la maladie et de l’agonie de Jean-Paul II, ces changements parfois peuvent se produire spontanément (Tridente 2009, 10). Cela peut se faire aussi en appliquant ce que Contreras appelle le « rimboschimento culturale » – le reboisement culturel – (Contreras 2007, 131), qui consiste à concevoir, définir et dévoiler des cadres qui reflètent la pensée contraire, c’est-à-dire reformuler la question ou encore éveiller la curiosité des gens à connaître l’événement en question pour qu’ils puissent tirer leurs propres conclusions. 6 3.2. Les lieux Communs (topoi) Cette analyse se base également sur des principes méthodologiques déjà illustrés par d’autres auteurs dans d’autres contextes relatifs à la représentation de l’Église catholique dans la presse internationale (Contreras, 2004) ; événements concernant les hauts dirigeants de l’Église catholique dans la presse (Tridente 2009) ; et la relation de l’Église catholique avec l’opinion publique (González Gaitano 2010, 17-21). En approfondissant cette méthodologie de la presse à grande diffusion, nous trouvons des lieux communs (topoi) dans les « dits » ou les « non-dits » (González Gaitano 2011), que la presse utilise souvent pour donner une orientation diversifiée au message de l’Église dans opinion publique. Le topos est le lieu commun où l’auteur de l’article cherche à rencontrer ses lecteurs. Il s’agit d’idées qui vont de soi et sur lesquelles l’auteur et ses lecteurs sont généralement d’accord ; elles servent au journaliste de prémisse de raisonnement et de base d’argumentation. « Ces topoi sont classiquement appelés « lieux communs » car ils s’appliquent à toutes sortes d’arguments. Ils sont très différents de ce qui est devenu pour nous « lieu commun » ; qui n’est qu’une opinion banale exprimée de manière stéréotypée. Les topoi peuvent être un mot, une hyperbole, une expression ou une phrase » (Reboul 1995 : 62-65). Dans le contexte précis de la couverture médiatique de l’essai du Pape, en lisant attentivement les articles de la majorité des sources d’information sur les notes, nous trouvons des expressions stéréotypées sur le Pape émérite inventés par certains médias, telles que « conservateur », « traditionaliste », « belligérant » et « opposé au pontificat du pape François », pour n’en nommer que quelques-uns. Cela fait une grande différence dans l’argumentation des récits et dans la direction dans laquelle les auteurs des articles veulent orienter le message. Dans cette analyse, nous prenons en compte la « force allocutive » qui s’applique à tout type de discours ou de texte en général. En effet, dans les textes journalistiques, il existe une différence significative entre ce qui est « dit » et ce qui est « communiqué ». L’auteur du texte peut communiquer des choses différentes de celles qui s’expriment littéralement dans les mots qu’il emploie, car derrière tous les mots choisis il y a un « acte linguistique » (Austin 1975). Ce mécanisme de communication se traduit par l’utilisation de mots clés pour nuancer le sens du message véhiculé, afin de censurer l’information ou de biaiser la perception du public. Il a souvent été utilisée pour donner à l’opinion majoritaire une fausse idée par rapport à la vraie solution du problème posé en cherchant à tout prix à construire une information avec des clichés et des lieux communs afin de manipuler l’opinion publique (Perucchietti 2018, 55-103). 4. Couverture médiatique des articles français et anglais dans la Presse internationale 4.1. La présence de : AFP, AP & Reuters De manière surprenante, la majorité des titres et textes des articles collectés proviennent de trois principales sources médiatiques, qui sont ces trois agences de presse : Association France-Presse (AFP) en France, Associated Press (AP) aux États-Unis, et Reuters en Angleterre. Quelqu’un dirait que c’est normal parce que ces trois agences de presse sont les plus populaires au monde, mais le problème c’est qu’il y a un étrange processus éditorial qui se reflète dans leurs articles. Nous mettons ici en évidence dans ces trois cas, les lieux communs 7 précis ou topoi qu’ils ont utilisés dans leurs textes, qui ont ensuite servi de base à de nombreux articles de journaux des autres médias à travers le monde. 4.1.1. Le cas d’AFP En effet, il y avait un premier texte de l’AFP, diffusé le 11 avril 2019 de très tôt avec le titre, « Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60’». Il a été publié sans le texte intégral ni un lien vers l’essai lui-même. Le premier paragraphe : « Le pape émérite Benoît XVI explique les scandales de pédophilie du clergé par la révolution sexuelle des années 60, des idées théologiques nouvelles, ainsi que l’effondrement en Occident de la foi, dans une analyse rendue publique ce jeudi 11 avril » (Rédaction AFP, 2019). Il est important de souligner certaines expressions relevées dans le texte et aussi reportées dans de nombreux autres journaux qui les ont agrémentées. L’éditeur écrit qu’il s’agit d’« un texte touffu, des révélations surprenantes, un constat assez amer, un étrange constat », dressés par le Pape émérite sur les causes des violences sexuelles contre les mineurs dans l’Église catholique. Il dit de l’essai qu’il est comme « une onde de choc ou une petite bombe », il a aussi été « critiqué par les experts » parce que c’est « un réquisitoire contre la réforme de l’Église ». Cette réflexion du pape Benoît XVI « critiqué ou torpillé par des experts », implique un « gigantesque retour en arrière », car elle « contraste ou s’oppose » à tout le travail dans lequel le pape actuel est engagé pour résoudre ce problème. Ensuite, il y a une déclaration de José Andres Murillo, un chilien victime d’abus du clergé, qui a été soulignée, dans laquelle celui-ci estime que « le narcissisme théologique » de Benoît XVI a « fait partie du problème de la culture d’abus et de silence de l’Église ». Il est fait mention d’un tweet du théologien américain Brian Flanagan, qui considère que le lien entre les abus sexuels dans l’Église et les années 1960 est « une explication fausse et embarrassante ». Entre autres, il dit que « l’ancien pape a attribué les crimes pédophiles du clergé à la libération des mœurs de 1960 », mais de l’avis de Flanagan il ne devrait pas, car avant de devenir pape en 2005, « Joseph Ratzinger dirigea la Congrégation pour la doctrine de la foi (héritière de l’Inquisition) où pendant vingt-quatre ans il fit la chasse à toutes les dérives liturgiques ou sociales ». Il [Benoît XVI] n’a pas besoin de se sentir désolé pour la situation des abus sexuels, car il était le chef de la dite Congrégation, « ce département du Vatican est également chargé d’étudier les dossiers d’abus sexuels du clergé parvenant au Vatican ». La même agence de presse AFP, non satisfaite de la première offensive à l’égard du Pape émérite, a publié un autre article écrit par Catherine Marciano, sa correspondante à Rome. Le titre est : « Pédophilie causée par la révolution sexuelle : Benoît XVI sous le feu des critiques » (12 avril 2019). Le premier paragraphe de cette pièce précise : « Une analyse de Benoît XVI pointant la révolution sexuelle de 1968 comme une cause des scandales de pédophilie de l’Église, était vendredi torpillée par des experts rappelant que le phénomène remonte aux premiers siècles du christianisme » (Marciano, 2019). Comme vous pouvez le constater, le titre et le premier paragraphe disent beaucoup sur l’orientation du message que l’auteur avait voulu donner aux lecteurs. Entre autres, plusieurs frames et stéréotypes sont ressortis. La correspondante a écrit que le texte du Pape émérite est « sous le feu de critique… torpillé par des experts, totalement contredit par toutes les études scientifiques ». Elle dit que les « réflexions surprenantes d’un pape de 92 ans [sont] manipulées 8 par les cardinaux ultra-conservateurs de l’Église », car à cet âge il n’a pas toutes ses facultés pour penser lucidement. Outre la remise en cause de sa santé physique – « 92 ans » – sa santé mentale est également évoquée puisque « quelque chose ne colle pas dans le pamphlet de Benoît XVI qui, en vieillissant » selon Marco Politi, qui, en même temps se demande, « s’il est bien l’auteur de l’essai? ». Le pape allemand est opposé au pape François, qui parle de « cléricalisme », – « qui n’est quasiment pas évoqué par lui [le pape Benoît] » – comme étant la cause des abus ». L’annotation dans le texte de certaines expressions telles que : « anti- François, ultra[1]conservateur, très-traditionaliste…» attribuées aux soi-disant partisans de Benoît XVI, et n’utilisant pas les antonymes de ces expressions pour les locuteurs de l’autre partie, illustre déjà l’idéologie éditoriale. Après une pluie de commentaires contre l’affirmation du pape émérite, l’éditeur conclut par un tweet du « très traditionaliste cardinal guinéen, Robert Sarah », qui soutient l’essai de Benoît XVI, afin de donner un semblant de neutralité à l’agence de presse. 4.1.2. Le cas d’AP Pour sa part, l’article de l’Associated Press écrit par sa correspondante au Vatican, Nicole Winfield (Winfield 2019), intitulé : « Retired Pope Benedict wades into clergy sex abuse debate », traduit de l’anglais, « Le pape Benoît retraité patauge dans le débat sur les abus sexuels du clergé », (11 avril), et il est publié sans le texte intégral ni un lien vers l’essai lui-même. Cet article a été largement diffusé dans les médias mainstream de tous les continents. Dans le premier paragraphe, nous pouvons lire : « Pope Benedict XVI has ventured out of retirement to publish an essay blaming the Catholic Church’s sex abuse scandal on the sexual revolution of the 1960s and church laws that protected priests. His analysis was immediately criticized as “catastrophically irresponsible” — a conflict with efforts by his successor, Pope Francis, to lead the church out of its crisis », traduit de l’anglais « Le pape Benoît XVI s’est aventuré dans sa retraite pour publier un essai sur le scandale des abus sexuels de l’Église catholique blâmant la révolution sexuelle des années 1960 et les lois de l’Église qui protégeaient les prêtres. Son analyse a été immédiatement critiquée comme « catastrophiquement irresponsable » – un conflit avec les efforts de son successeur, le pape François, pour sortir l’Église de sa crise ». Le premier paragraphe de cet article d’environ 900 mots sur les notes de l’ancien pape Benoît XVI résume en général ce que l’auteur veut transmettre aux lecteurs, c’est-à-dire elle a consciemment choisi des cadres destinés à orienter le message. Le texte est caractérisé par des fragments de phrases polémiques de l’essai, sans oublier des lieux communs et des préjugés sur ce que le pape émérite a écrit, le décrivant aussi comme un « conservateur », « théologien naïf » et un « opposant du pape François » sur la question. Une série de déclarations et de critiques de théologiens et d’historiens tels que Massimo Faggioli, Bellitto Christopher et David Gibson ont été cités. Ceux-ci critiquaient sévèrement l’essai et remettaient en question le point de vue du pape allemand. Pour tenter de maintenir un léger vernis d’équilibre dans l’article, une seule voix de la partie adverse a été citée : Chad Pecknold, qui considère que le message principal des notes est l’absence de Dieu perçue comme la conséquence de la crise dans le Église. Selon Pecknold, cette réflexion de l’ancien pape vient comme la « voix d’un père » qui cherche à remédier aux vrais problèmes de l’Église. 9 4.1.3. Le cas de Reuters L’article de Reuters, écrit par le correspondant du Vatican, Philip Pullella, est intitulé : « Ex-pope says sexual revolution led to abuse crisis, sparking debate » (Pullela 2019), traduit en français : « L’ex-Pape dit que la révolution sexuelle a conduit à une crise des abus, suscitant un débat » (11 avril). Ce titre a été largement diffusé par d’autres médias notamment en Asie et en Océanie. Le premier paragraphe s’intitule : « Former Pope Benedict has blamed the Catholic Church’s sexual abuse scandal on the effects of the sexual revolution of the 1960s, homosexual cliques in seminaries and what he called a general collapse in morality ». La traduction française implique : « L’ancien pape Benoît a blâmé le scandale des abus sexuels de l’Église catholique aux effets de la révolution sexuelle des années 1960, aux cliques homosexuelles dans les séminaires et à ce qu’il a appelé un effondrement général de la moralité ». C’est le premier paragraphe d’un texte publié sans aucune référence directe à l’essai du pape retraité et qui résume l’essentiel de l’essai en évoquant la révolution sexuelle, l’homosexualité dans les séminaires et l’effondrement de la morale comme étant les conséquences de la pédophilie dans l’Église. Dans le texte d’environs 700 paroles, c’est presque le même procédé des stéréotypes et frames qui se répète : conservateur, traditionaliste etc. ; sauf qu’ici le groupe des experts fut : Joshue McElwee, Rubio Julie, Brian Flanaghan et Doris Reisinger Wagner ; qui critiquent la réflexion du pape sur la conséquence de la crise des abus sexuels dans l’Église et on trouve aussi la même déclaration de Chad Pecknold déjà mentionnée. Comme nous pouvons le constater, les nouvelles de ces agences sur les notes tentent de discréditer la thèse du pape émérite, en ne publiant que des déclarations incendiaires qui obscurcissent ce qu’il a dit. Mais, comme d’habitude, le pape Benoît n’a pas réagi, car il croit a priori à l’honnêteté de ses lecteurs. Dans les textes publiés, les topoisont utilisés pour contredire sa thèse avec les points de vue des experts sur la question, et l’ancien pontife romain est qualifié d’« irresponsable », de « traditionaliste », de « conservateur » et d’« opposant du Pape François »… Vous pouvez bien imaginer le nombre de fois où ces mots ou phrases ont été répétés dans la couverture médiatique si l’on prend en compte le pourcentage de toutes les sources d’information qui diffusent des articles de ces trois agences sans en changer le contenu. Un auteur a dit à propos des reproches que certes, l’ancien Pontife n’a pas prouvé avec une certitude apodictique que l’effondrement de l’enseignement moral catholique a conduit à des abus cléricaux, mais ceux qui rejettent sa thèse avec désinvolture, comme si elle avait été testée et rejetée, sont carrément malhonnêtes(Lawler, 2019). En plus, toutes les enquêtes responsables dans différents pays ont montré une augmentation stupéfiante des abus dans les institutions y compris l’Église catholique et spécialement dans le clergé, juste après le tollé de 68’ décrit par Benoît XVI dans son essai. (John Jay College Research Team 2004 ; Royal Commission for Institutional Responses to Child Sexual Abuse 2017 ; Böhm et al. 2014 ; Thiel 2019, 36-42). 4.2. Couverture de la presse internationale dans le milieu francophone Dans la couverture médiatique des notes par la presse internationale dans le monde francophone, nous avons fait référence aux titres et textes des 124 articles examinés, qui ont été publiés en français. Après avoir tapé dans les deux moteurs de recherche Google et Bing, « Les notes de Benoît XVI sur les abus sexuels du clergé », nous avons procédé selon la méthode 10 indiquée précédemment. Les cinq (5) titres principaux qui suivent sont apparus régulièrement sur les dix (10) premières pages des moteurs de recherche, et nous avons recherché chacun séparément afin d’obtenir le corpus de 124 articles, provenant à la fois de sources d’information mainstream et celles qui ont un lien à l’Église. 1. Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60’. (AFP/fr.news.yahoo, 11 Avril, 2019) 2. Pour l’ancien pape Benoît XVI, les scandales de pédophilie s’expliquent par Mai 68. (Huffington Post.fr/AFP, 12 Avril, 2019) 3. Benoît XVI lie 1968 à la pédophilie dans l’Église. (24heures.ch/AFP, 12 Avril, 2019) 4. Pédophilie causée par la révolution sexuelle : Benoît XVI sous le feu des critiques. (AFP, 12 April, 2019) 5. Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à « l’absence de Dieu ». (Le Monde, April 11, 2019). Ce sont les cinq titres des textes qui apparaissent le plus souvent dans la recherche effectuée dans les dix premières pages web. Le premier et le quatrième titres appartiennent à l’AFP, et ce sont les plus fulgurants. Ils sont sans doute à la base des autres titres des journaux de la francophonie, comme en témoignent les similitudes trouvées. Les deux articles de l’AFP contiennent des commentaires fortement idéologiques et ne font aucune référence au texte intégral des notes. Ces deux articles dans leur ensemble ont fortement influencé les publications de tous les journaux francophones en Europe, dans les Amériques et enfin sur le continent africain. 4.2.1. Des principaux titres des journaux mainstream français Un constat évident, c’est que la majorité des titres quotidiens mainstream francophones, s’alimente aux titres manipulés de l’AFP et les recopie tout en embellissant leur dépêche. Il faut s’imaginer que ces journaux n‘ont même pas jeté un coup d’œil aux notes du pape, parce qu’en réalité tous ces titres remontent à la source sournoise de l’AFP. Voici certains titres relayés : En France, Le Monde – « Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à l’absence de Dieu ». Le frame de la critique de la révolution sexuelle ressort dans d’autres journaux comme : Le Parisien, La Provence, 20 Minutes, Paris Match… En Belgique, Le Soir – « Pour Benoît XVI, Mai 68 a engendré la pédophilie dans l’Église ». Le même titre se reflète aussi dans Le Libre, Le Vif et La Capitale. En Suisse, la RTS – « La curieuse analyse de Benoît XVI sur les scandales pédophiles dans l’Église ». La même référence se trouve dans Le Matin, 24Heures et La Tribune de Genève. Au Luxembourg, la RTL – « Pour Benoît XVI, la pédophilie dans l’Église s’explique par Mai 68 ». En Amérique : du côté du Canada, Presse Canada, TVA News et le Journal de Montréal se correspondent – « Pédophilie dans l’Église : l’analyse de Benoît XVI sous une pluie de critiques ». Aux Antilles, en Haïti, Loop Haïti – « Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60 ». En Afrique, plus précisément au Sénégal, Pressafrik – « Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à l’absence de Dieu». En Côte-d’Ivoire, l’Ivoire Matin – « Benoît XVI fait le lien entre la pédophilie dans l’Église et la révolution sexuelle des années 60’». Enfin au Congo, le Kongo Times– « Pédophilie : Église catholique et la révolution sexuelle des années 60’». Tous ces 11 journaux n’ont fait aucune référence au texte intégral des notes ni ajoutent un lien qui se réfère à une traduction intégrale et tous sont liés au texte de l’AFP. Cependant, il faut souligner l’exception de rares titres des journaux laïcs, qui offrent leurs propres analyses sur l’essai et publient leurs titres en soulignant la crise morale et celle de la foi en Dieu qui constituent la clé de lecture. Quelques-uns de ces articles qui sont publiés avec le texte intégral ou du moins un lien qui s’y réfère : Courrier International, « Vatican. L’ex-pape Benoît XVI dénonce « l’effondrement moral » de l’Église ». En France, Le Figaro, « Le réquisitoire de Benoît XVI sur la crise dans l’Église ». Les Valeurs Actuelles – « Le pape Benoît XVI livre son analyse de la crise des abus sexuels dans l’Église ». De l’autre côté de l’Atlantique, au Canada, la Radio Canada – « La pédophilie, symptôme d’un monde sans Dieu ? ». Ces journaux, quoiqu’ils n’aient aucun lien avec l’Église, sortent du schéma du titre proposé par l’AFP, en élaborant leurs propres titres et proposent le message authentique des notes dans leurs articles. 4.2.2. Des principaux titres des journaux qui sont liés à l’Église en français Pour les publications des journaux qui ont un lien avec l’Église, presque tous ont rédigé leurs articles. L’exception faite pour La Croix qui a édité un titre pris pour acquis : « Abus sexuels, un texte troublant de Benoît XVI » dans lequel, elle s’est montrée très hostile aux réflexions du pape allemand dans les commentaires transmis. Dans un entretien avec la théologienne Marie-Jo Thiel, auteure d’une vaste somme sur les abus sexuels dans l’Église ; le quotidien publia un second titre : « Abus sexuels : ce texte de Benoît XVI pose beaucoup de questions », qui renforce sa position initiale en démantelant idéologiquement la thèse émise sur les causes de la pédophilie dans l’Église. Elle a publié la traduction française du texte intégral des notes le 16 avril (5 jours après), avec le titre : « L’Église et le scandale des abus sexuels’, article du pape émérite Benoît XVI ». De son côté, l’hebdomadaire catholique : La Famille Chrétienne a publié aussi l’essai avec un titre similaire à ceux qui sont influencés par l’AFP : « Benoît XVI fait un lien entre la révolution sexuelle et les abus sexuels dans l’Église » mais avec un contenu bien élaboré. Par ailleurs, elle s’était vite reprise avec un entretien réalisé avec le frère dominicain, Jean-Miguel Garrigues dans laquelle il a décrypté le message de l’essai et s’est publié dans un article titré : « Benoît XVI ne s’oppose ni à François, ni à Vatican II !». Un titre qui répond à l’un des lieux communs de la presse mainstream qui veulent opposer les deux pontificats sur la question. Mis à part ces deux journaux, tous les autres ont essayé de créer des reframes, pour contraster le processus de la dispersion du message du pape émérite. Partant de celui de l’organe officiel de l’Église : Vatican News qui n’avait pas publié le texte intégral, mais qui a pris le soin d’élaborer un long article dont le titre est « Benoît XVI : revenir à Dieu pour surmonter la crise des abus » (12 avril 2019). L’auteur se poursuit avec « Dans un long texte publié ce 11 avril 2019, le Pape émérite revient sur le scandale des abus dans l’Église. Une crise selon lui provoquée par un déclin progressif de la foi en Dieu » (Centofanti 2019). L’article souligne les points saillants de l’essai tout en calmant la tendance qui voudrait opposer les motifs de l’ancien à ceux de l’actuel pontife sur la question des abus sexuels du clergé. 12 L’agence de presse catholique Centre Catholique de Médias Cath-Info a publié le titre : « Abus sexuels : Benoît XVI apporte son diagnostic et propose ses remèdes ». La source nord[1]américaine d’information religieuse en français : Présence-info Religieuse a édité, « La crise des abus ne doit pas mener à redéfinir l’Église, dit Benoît XVI ». Il y a Aleteia.fr qui, avec le texte intégral, soulignait la crise de la foi dans son titre : « Pour le pape émérite Benoît XVI, la crise de la foi se situe à l’origine des abus sexuels » ; le Zenith.fr pour sa part, mentionne l’analyse théologique du pape sur la question de la pédophilie dans son titre, « Crise des abus : l’analyse théologique de Benoît XVI ». Les bulletins en ligne des différentes Conférences Épiscopales, en particulier celle de la France : « Benoît XVI apporte son éclairage sur la crise de l’Église », ont offert des titres et textes bien élaborés et publiés à partir des traductions intégrales, dont le message principal est la crise de l’absence de la foi en Dieu dans l’Église. 4.2.3. Le bilan en pourcentage de tous les articles analysés dans l’aire francophone En recueillant les journaux selon la méthode établie, 124 articles sont recensés dans l’ambiant francophone en totale : (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église). Les 84 d’entre eux, soit un pourcentage (68%), font référence aux titres diffusés par l’AFP, parmi eux 79 (64%) des quotidiens séculiers et 5 (4%) des religieux. Ces titres ont résumé la réflexion du pape émérite à la révolution sexuelle des années 60’, comme cause des abus sexuels dans l’Église et présument qu’il a tort. Il y a 40 (32%) des articles qui ont offert des titres différents de l’AFP, parmi lesquels 17 (14%) sont des journaux mainstream et 23 (19%) sont des quotidiens qui ont un lien avec l’Église. Ces titres n’ont pas suivi le schéma d’AFP, qui se focalisent sur la critique de la révolution sexuelle comme l’une des causes des abus sexuels du clergé. Au contraire, ils s’accentuent sur le message central qui serait l’exhortation du pape émérite à retourner à Dieu pour vaincre la crise de la pédophilie dans l’Église. Tableau 1- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des titres des 124 journaux mainstream et catholiques analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AFP. Titres de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Titres de la même source ou similaires de l’AFP 79 (64%) 5 (4%) 84 (68%) Titres différents de l’AFP 17 (14%) 23 (19%) 40 (32%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) Pour ce qui attrait aux textes, 73 soit (59%) des 124 articles analysés (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église) : les 70 (56%) sont des journaux mainstream et 3 (2%) sont religieux. Ces articles qui y font référence publient des textes identiques à l’AFP ou du moins soulignent ceux de l’AFP comme principales sources. Certains de ces textes reportent textuellement et intégralement ses deux textes directement et/ou indirectement en sélectionnant des paragraphes ou des phrases, des anecdotes ou des 13 déclarations : (59 (48%) font référence à l’article du 11 avril et 14 (11%) à celui du 12 avril). Ensuite, les 51 (41%) autres textes, dont 26 (21%) sont des journaux mainstream et 25 (20%) des journaux religieux, qui sont élaborés indépendamment d’une source commune et qui n’ont aucun lien ni entre eux ni avec les textes de l’AFP. Tableau 2- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des textes des 124 journaux mainstream et catholiques analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AFP. Textes de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Textes similaires ou influencés par l’AFP 70 (56%) 3 (2%) 73 (59%) Textes de sources différentes de l’AFP 26 (21%) 25 (20%) 51 (41%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) Sur les 124 articles analysés (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église) : il faut remarquer que seulement 12 (10%) sur les 124 articles analysés parmi lesquels un seul (1%) mainstream et 11(9%) des religieux, ont publié leurs articles avec l’essai du pape traduit intégralement permettant aux lecteurs de l’approfondir eux-mêmes. Il y a 19 (15%), dont 11 (9%) profanes et 8 (6%) religieux qui l’ont publié avec un link qui envoie à une traduction intégrale. Ensuite, 93 (75%), parmi lesquels 84 (68%) mainstream et 9 (7%) catholique qui n’ont fait aucune référence au texte intégral des notes et tous sont liés au texte de l’AFP. Tableau 3- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des publications des 124 journaux mainstream et catholiques analysés avec et sans le texte intégrale ou un lien. Publications de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Publications avec le plein texte des notes 1 (1%) 11 (9%) 12 (10%) Publications avec un link vers une traduction 11 (9%) 8 (6%) 19 (15%) Publications sans aucune référence aux notes 84 (68%) 9 (7%) 93 (75%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) 4.3. Couverture de la presse internationale dans le milieu Anglophone La couverture médiatique des notes du Pape émérite dans le monde anglophone fait référence aux titres et textes des journaux sélectionnés en anglais selon la méthodologie précédente en recherchant « Benedict XVI’s Notes on Sexual Abuse of the Clergy ». Les cinq (5) principaux titres qui suivent sont apparus régulièrement sur les dix (10) premières pages des 14 moteurs de recherche, et nous avons fait une recherche sur chacun séparément afin d’obtenir le corpus de 206 articles à la fois des journaux mainstream et ceux affiliés à l’Église. 1. ‘Retired Pope Benedict wades into clergy sex abuse debate’ (AP News, April 11, 2019). 2. ‘Ex-pope says sexual revolution led to abuse crisis, sparking debate’ (Reuters, April 11, 2019). 3. ‘Ex-Pope Benedict Contradicts Pope Francis in Unusual Intervention on Sexual Abuse’ (The Washington Post, April 11, 2019). 4. ‘Benedict says Vatican legal system protected accused clergy’ (abcnews/AP, 11 April 2019). 5. ‘Retired Pope Blames Child Abuse Scandal on the 1960s Sexual Revolution’ (The Wall Street Journal, April 11, 2019). A part les traductions originales des notes à partir du Klerusblatt, à savoir : l’agence américaine de presse catholique : Catholic News Agency (CNA), le journal italien Coriere della Sera et le journal catholique : National Catholic Register (NCRegister), une grande partie des quotidiens mainstream de langue anglaise a rédigé leurs articles sous les influences des textes des deux agences de presse mondialement connus : Associated Press et de Reuters. Des titres et textes qui se renvoient au frame de la révolution sexuelle comme cause ultime de la pédophilie. Ce qui obscurcie le message central sur la foi en Dieu que contient dans l’essai. Des titres et textes qui donnent déjà une orientation idéologique aux informations qu’ils veulent révéler au public, parce qu’ils comportent des lieux communs tels que : conservateur, traditionaliste, belligérant et autres. La majorité de ces articles a été publiée sans aucune référence au texte intégral afin de permettre au lecteur de tirer sa conclusion. 4.3.1. Des principaux titres des journaux mainstream en anglais Les quotidiens anglo-saxons qui s’accentuent sur le frame de la révolution sexuelle des années 60’ blâmée par le pontife émérite, dans leurs titres : en Amérique du nord par exemple, le journal new-yorkais, The Wall Street Journal des États-Unis, a écrit : « Retired Pope Blames Child Abuse Scandal on the 1960s Sexual Revolution ». Ce frame se trouve aussi dans d’autres quotidiens tels que : USA Today, Fox News, CBS News, The New York Post, The Washington Times… La même chose au Canada où la CTVN a stipulé : « Retired Pope Benedict blames Church abuse scandal on sexual revolution of 1960s ». En Amérique du Sud l’agence de presse indépendante, Merco Press dont le siège est à Montevideo, a divulgué un article titré : « Ex Pope Benedict blames clerical abuse on the “all out sexual freedom” of the sixties ». En terre natale du pape François, le journal Buenos Aires Times a révélé : « Ex-Pope Benedict : Church abuse scandal a result of 1960s sexual revolution ». Dans les Antilles, à St-Lucie, le journal en ligne St. Lucia Times, a titré : « Ex-Pope Blames 1960s Revolution For Sex Abuse ». Tous ces articles sans aucune référence ni même un link qui peut orienter le lecteur à l’essai de 6000 mots de Benoit XVI sur les abus sexuels du clergé. Dans le vieux Continent beaucoup de titres donnent cette même orientation au message du pape allemand dans leur rédaction. Le journal européen, Euro News s’est exprimé dans ce titre : « Ex-Pope Benedict XVI says ‘all-out sexual freedom’ of 60s to blame for clerical sex abuse ». En Angleterre, surtout à Londres le fameux quotidien The Telegraph a noté dans son 15 titre : « Former Pope blames abuse scandal on the sexual revolution of the swinging 60s ». D’autres journaux profanes britanniques comme The Guardian, The Sky News, The Daily Mail et le BBC, ont publié des articles avec la même catégorie de titres sans la moindre référence au texte intégral de l’essai. C’est la même procédure pour The Journal, Independent et The Irish News en Ireland The Times of Malt à Malte. Dans le pays natal de Benoit XVI, l’agence de presse DPA divulgue son texte sans aucune indication aux notes avec le titre : « Ex-pope Benedict XVI blames 1968 revolution for paedophilia crisis », ainsi que le Deutsche Welle dans la capitale allemande. Pour la France, la Suisse et la Belgique, l’analyse dans l’aire francophone a déjà décrit la situation qui se reproduit identiquement dans les articles rédigés en anglais. Dans les continents : asiatique, océanique et africain, les titres qui préconisent la révolte du pape contre la révolution sexuelle des années 1968’ sont aussi très nombreux. Le réseau de nouvelles asiatiques de langue anglaise, Channel News Asia a diffusé ce titre : Ex-pope Benedict blames Church sex abuse crisis on Revolution of 68’. En République de Chine, la RTHK a écrit : Ex-Pope blames 68’ for church sex scandals. Ainsi qu’en Indonésie où le Jakarta Post a publié : « Ex-pope Benedict blames Church sex abuse crisis on 68’ » sans référence aux notes. En Océanie, The Australian community media a édité le titre : « Ex-pope blames 1960s for abuse crisis », qui s’est diffusé dans plus d’une dizaine de médias mainstream en ligne : Camberra Times, Northern Daily Leader, Western Magazine, The Examiner, The Standard…, à travers la source de Reuters sans indication à l’essai. En Nouvelle-Zélande, la RNZ a reporté le titre : « Ex-Pope Benedict XVI blames 1960s revolution for sex abuse ». Dans le continent africain spécialement en Afrique du Sud : le Times Live a titré : « Ex-pope Benedict blames Church abuse crisis on 1960s sexual revolution » ; c’est aussi le même frame dans le titre de EWN. Au Ghana, le CNR a publié le titre : Ex-Pope Benedict XVI blames 1960s revolution for sex abuse ; ainsi que le titre de KUBI Live. Il faut dire que beaucoup de ces articles sont publiés sans le texte intégral ni un link qui se réfère aux notes. Rares sont les titres des journaux mainstream qui n’entrent pas dans la logique précitée, en se focalisent sur la révolution sexuelle évoquée dans l’essai. Des titres qui soulignent la sortie publique de Benoit XVI. Aux États-Unis : The New York Times a écrit dans son titre : « With Letter on Sexual Abuse, Pope Benedict Returns to Public Eye ». D’autres qui soulignent la contradiction entre les arguments de Benoît XVI et François sur la question des abus sexuels dans l’Église. C’est le cas du quotidien The Washington Post qui a édité : « Ex-Pope Benedict contradicts Pope Francis in unusual intervention on sexual abuse » (Harlan & Pitrelli, 2019). C’est la même dynamique pour le United Press International, The Voice of America et The Muslim Times Info. Des titres très simples qui introduisent déjà dans l’ambiance des journaux ecclésiastiques parce qu’ils sont modérés et ils n’ont pas créé des frames pour orienter l’opinion publique dans une certaine direction mais ils invitent le public à lire l’essai. Ils sont publiés avec le texte intégral ou un lien qui oriente le lecteur à l’essai intégral. En Floride aux États[1]Unis, l’organisation des droits d’enfants contre les abus civils (SCAARS) a publié sur sa page, un article avec le lien qui envoie à la traduction intégrale. Le même processus pour le journal Ecossais en ligne, News Book qui a édité : Pope Emeritus reflects on the clerical sex abuse scandal. et le service d’information en ligne du groupe Corporate Dispatch News Agency en Belgique qui a diffusé le titre : Pope Emeritus Benedict XVI addresses sex abuse scandal in the 16 Catholic Church. Le journal italien Corriere della Sera est l’un des premiers quotidiens qui a publié les notes avec sa traduction intégrale dans le titre : Benedict XVI : The Church and the Scandal of sexual abuse, suivi d’un long article en italien. 4.3.2. Des principaux titres des journaux anglais qui sont liés à l’Église Dans le milieu anglophone, il y a aussi des titres des journaux affiliés à l’Église qui, à l’instar des journaux mainstream, ont dévié le sens du message de la réflexion du pontife émérite ou encore créant une sorte de frames sur le problème soulevé dans l’essai. Le National Catholic Reporter a diffusé son titre énigmatique : « In new letter, Benedict blames clergy abuse on sexual revolution, Vatican II theology », dans un long article contenant le lien qui renvoie au texte intégral de la CNA. Au Royaume-Uni, l’hebdomadaire de l’actualité catholique internationale, The Tablet a édité le titre : « Former Pope blames 1960s for clerical sex abuse » ; avec un link de la publication intégrale de CN Register. En Australie, le bulletin en ligne de la Conférence des évêques catholiques : Cathnews, s’est laissé influencer aussi par la source de Reuters en éditant le titre : « Benedict XVI blames abuse crisis on 1960s », sans référence, ni même un link qui relie au texte intégral des notes. A part ces quelques-uns, la grande majorité des médias catholiques ont publié leurs articles accompagnés de l’essai ou du moins d’un link qui se réfère aux deux sources qui l’ont traduit du texte allemand sans le frame déjà mentionné. La Catholic National Agency (CNA) qui, après l’avoir traduit en anglais, a publié le titre « Full text of Benedict XVI essay : ‘The Church and the scandal of sexual abuse’ ». C’est une publication de référence pour beaucoup d’autres journaux qui ont présenté des nouvelles sur les notes. Ensuite, la même agence catholique presse CNA a rédigé un article intitulé : « In new essay, Benedict XVI addresses sex abuse scandal ». Le journal catholique, The National Catholic Register (NC Register) a diffusé un long article titré : « Benedict XVI Breaks His Silence on the Catholic Church’s Sex-Abuse Crisis ». Tous les deux ont publié l’essai à partir de la source originale du texte du Klerusblatt. Les sites des quotidiens d’informations catholiques qui ont suivi la trace de ces deux pionniers dans la diffusion du texte intégral des notes ou un link sont nombreux : The Catholic World Report, The Catholic Herald, Life Site News, le bulletin en ligne de la Conférence des évêques des États-Unis : Catholic News Service, l’hebdomadaire des Jésuites aux États-Unis : The American Magazine, le directoire du diocèse de Boston : The Boston Pilot et enfin The Relevant Radio. D’autres journaux ecclésiastiques ont publié des titres très originaux soient parce qu’ils sont hostiles ou du moins parce qu’ils sont en faveur de la pensée dégagée dans l’essai. Il y a aussi des titres très ambigus qui peuvent prendre des connotations diverses. La plupart d’entre eux ne se réfèrent pas au texte intégral des notes ni mettent un link qui se relient aux traductions originales. Parmi lesquels, Crisis Magazine, The Remnant Newspaper et the Catholic Culture. 4.3.3. Le bilan en pourcentage de tous les articles analysés dans l’aire anglophone En recueillant les journaux selon la méthodologie déjà mentionnée, 206 articles au total sont recensés dans l’aire anglaise parmi lesquels 162 (79%) de la presse à grande diffusion et 44 (21%) de celle liée à l’Église. Les 111 (54%) d’entre eux font référence aux titres similaires : parmi lesquels 101 (49%) mainstream et 10 (5%) religieux. Ces titres soutiennent que le pape 17 émérite a accusé la révolution sexuelle des années 60’ d’être la cause des abus sexuels dans l’Église. Entre autres, il y a 95 (46%) de ces articles qui ont offert des titres divers indépendamment du frame de la révolution sexuelle ; parmi lesquels 61 (30%) sont des journaux profanes et 34 (16%) sont des quotidiens qui ont une inspiration catholique. Tableau 4 – Ce tableau résume dans le milieu anglophone le bilan des titres des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AP et Reuters. Titres de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Titres de la même source ou similaires 101 (49%) 10 (5%) 111 (54%) Titres différents des deux agences de presse 61 (30%) 34 (16%) 95 (46%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) En ce qui concerne les 206 articles analysés dans le milieu anglophone, on constate qu’il y a eu deux textes fondamentaux : celui de l’AP qui a été reporté par 53 (26%) autres journaux dont 47 (23%) mainstream et 6 (3%) religieux ensuite celui de Reuters 40 (19%) dont 40 (19%) profanes et 0 (0%) religieux. Il y a 113 (55%) d’articles de sources différentes. Donc, en général il y a 93 (45%) de textes influences par les rédactions des deux agences. Ces articles reproduisent directement ou indirectement soit par des phrases, des anecdotes ou des déclarations provenant de leurs deux textes. Les 113 (55%) autres textes différents, dont 75 (36%) sont des journaux mainstream et 38 (18%) des journaux catholiques, ont été élaborés indépendamment des deux sources mentionnées. Par ailleurs, dans les 113 (55%) des textes différents des journaux séculiers, il y a l’article de National Public Radio qui fut référentiel pour 10 (5%) autres journaux tout comme celui de l’Agence de presse Indo-Asiatique IANS, qui est à la base de 8 (4%) des quotidiens repêchés. Ce qui porte le nombre effectif à 95 (46%) de textes indépendants qui ont publié les notes de l’ex-pontife sans aucune influence d’autres textes. Ces journaux ont pris le soin de rédiger leurs propres articles sur l’essai. Tableau 5- Ce tableau résume dans le milieu anglophone, le bilan des textes des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AP et Reuters. Textes de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Textes similaires ou influencés par AP 47 (23%) 6 (3%) 53 (26%) Textes similaires ou influencés par Reuters 40 (19%) 0 (0%) 40 (19%) Textes différents des deux agences de presse 75 (36%) 38 (18%) 113 (55%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) 18 Une grande majorité des 206 journaux analysés : 145 (71%) n’ont pas publié leurs articles ni avec le texte intégral de l’essai, ni avec un lien portant à une des traductions ; parmi lesquels 132 (65%) des journaux mainstream et 13 (6%) religieux. Cependant, il y a 50 (24%) qui l’ont publié avec un lien, permettant aux lecteurs de l’approfondir, dont 27 (13%) des profanes et 23 (11%) des catholiques. Ensuite, il faut remarquer que seulement 11 (5%) des journaux, dont 3 (1%) mainstream et 8 (4%) d’inspiration catholique ont publié l’essai intégralement à partir des traductions faites soit par CNA, CdS et NCRegister avec des titres simples pour éviter toutes manipulations du contenu des notes et pour susciter les lecteurs à les lire et en tirer leurs propres conclusions. Tableau 6- Ce tableau résume dans le milieu anglophone, le bilan des publications des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et publiés avec ou sans le texte intégral de l’essai et un link. Publications de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Publications avec le plein texte 3 (1%) 8 (4%) 11 (5%) Publications avec un link 27 (13%) 23 (11%) 50 (24%) Publications sans références aux notes 132 (65%) 13 (6%) 145 (71%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) 4.4. Bilan global de la couverture de la presse internationale L’évaluation globale des échantillons des 330 articles analysés en général, dans laquelle on retrouve les titres et textes des 258 articles de journaux du grand public et 72 articles de journaux d’inspiration catholique qui ont été ou non influencés par les trois principales sources : AFP, AP et Reuters (Table 7). Les résultats montrent qu’il y a 195 (59%) des titres et premiers paragraphes qui proviennent directement ou indirectement des trois agences qui font le lien entre la révolution sexuelle et les abus du clergé, puis 135 (41%) d’autres sources. Ainsi, les titres ou les premiers paragraphes de seulement trois éditeurs ont eu 59% l’influence dans l’opinion publique. Les textes de ces trois articles ont influencé, d’une manière ou d’une autre, 50% soit 166 sur 330 de ces articles. L’autre moitié était des journaux qui ont pris le temps d’écrire leurs propres textes. L’autre fait remarquable c’est que 238 (72%) des articles sont publiés sans référence au texte intégral des notes de Benoît XVI, tandis que 69 (21%) ont donné un lien qui mène au texte intégral, et enfin, seuls 23 (7%) articles ont publié le texte intégral de l’essai du pape émérite. Tableau 7- Ce tableau résume globalement la situation avec les trois principales sources : AFP, AP et Reuters, considérées dans l’ensemble pour une totale de 330 articles des journaux internationaux. 19 Titres et textes de la Presse internationale des sources AFP, AP et Reuters Journaux laïcs Journaux catholiques Somme totale Total de titres similaires ou de mêmes sources 180 (55%) 15 (5%) 195 (59%) Total de titres différents 78 (23%) 57 (17%) 135 (41%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) Total de textes similaires ou influencés les 3 agences 157 (47%) 9 (3%) 166 (50%) Total de textes différents des 3 agences 101 (31%) 63 (19%) 164 (50%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) Total de publications avec le texte intégral des notes 4 (1%) 19 (6%) 23 (7%) Total de publications avec un link 38 (12%) 31 (9%) 69 (21%) Total de publications sans les notes 216 (65%) 22 (7%) 238 (72%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) La couverture médiatique des notes de l’ancien pape Benoît XVI se caractérise principalement par des titres et des premiers paragraphes (59%) qui sont tirés des trois principales agences susmentionnées et qui mettent l’accent sur le frame de la révolution des années 1960 comme cause ultime de abus sexuels par le clergé dans l’Église catholique, tout en mettant de côté l’aspect de la foi en Dieu souligné par le pape émérite. Leurs textes ou corpus (50 %), utilisent des topoi pour contredire sa thèse avec les points de vue des experts qui qualifient le pontife romain de « traditionaliste », « conservateur », « irresponsable » et « opposé au pape François ». En effet, les gens devraient avoir le texte intégral à lire et se faire leur propre opinion, mais cela n’a pas été le cas, puisque (72%) des articles ont été publiés sans même un lien vers le texte intégral de l’essai. Cela pourrait être un cas de censure idéologique (censure de facto) de la presse mainstream internationale à l’encontre de la pensée du pape Benoît XVI. Le but de ce processus de censure est de démontrer que le Pape émérite a fait un diagnostic erroné, qu’il est totalement irresponsable de penser que la révolution des années 1960 puisse être la cause de ce fléau. Cependant, plusieurs livres et articles de journaux mainstream et affiliés à l’Église catholique ont déjà justifié le contexte de l’histoire récente des abus sexuels dans le monde dans les années qui ont suivi la révolution sexuelle. Deux auteurs (Fleischhauer et Hollersen 2010) révèlent dans un article publié dans un journal allemand : « La gauche allemande a ses propres histoires d’abus. L’un des objectifs du mouvement allemand de 1968 était la libération sexuelle des enfants. Pour certains, cela signifiait surmonter toutes les inhibitions sexuelles, créer un climat dans lequel même la pédophilie était considérée comme progressiste » (traduction française faite par moi-même). Ils ont aussi retracé l’origine de ce 20 fléau causé par le bouleversement d’une société qui, à l’époque, ne voulait mettre aucune limite éthique aux actions humaines en matière de sexualité, sous prétexte de libération sexuelle. Sur ce fait, certains auteurs (Ollivry et Guillermet 2004, 36 ; Fleischhauer et Hollersen 2010 ; Ambroise-Rendu 2014, 180 ; Malo 2017, 21-60 ; Marcovich 2018 ; Feuerherd & Dearie 2018 ; Pasquier 2018 ; Valli 2019a ; Sénécat 2019) avaient déjà effectué des recherches à ce propos et il faut consulter ces références avant de réfuter la thèse de Benoît XVI. 4.5. Types de « frames » et « reframes » créés par la presse internationale 4.5.1. Le processus de framing des journaux mainstream internationaux Les principaux frames qui émergent dans les articles analysés se répartissent en plusieurs catégories. Il y a ceux qui soulignent la contradiction entre les arguments de Benoît XVI et de François sur la question des abus sexuels dans l’Église, et ceux qui pointent du doigt le système institutionnel de l’Église face aux abus sexuels. D’autres encore mettent en avant la figure de Benoît XVI comme « opposé au pontificat de François », afin de pouvoir discréditer sa pensée. Le frame le plus répandu, cependant, est celui qui résumait tout l’essai en accusant la révolution sexuelle d’être responsable des abus sexuels. Certains articles ne tentent même pas de replacer l’essai dans le contexte de l’environnement pour lequel il est écrit, c’est-à-dire dans l’Église et, plus précisément, dans une publication destinée au clergé. Ils utilisent ce cadre parce qu’il génère un conflit d’idées sur la question, même au sein de l’Église. En fin de compte, ce frame est resté dans la mémoire de beaucoup qui n’ont pas lu le texte intégral des notes, exerçant ainsi un impact durable sur l’opinion publique. Quelques exemples pour illustrer notre démarche. La majorité des titres d’articles se concentrent sur le lien entre les abus sexuels et la révolution de 1968, sans mentionner la cause ultime mise en évidence par le pape émérite dans les notes. Cela constitue un frame direct créé par les auteurs des articles pour guider leurs lecteurs. Dans ce contexte, un cadre direct créé par The Vox of America est dans ce titre traduit de l’anglais : « L’essai du pape retraité sur les abus sexuels fait sourciller et contredit le pape François » (12 avril 2019) ; tandis qu’un cadre indirect créé par The Muslim Times Info est contenu dans le titre : « Le Pape Benoît contre le Pape François sur les abus sexuels de l’Église catholique » (11 avril 2019). Le frame dans ces deux cas, est l’opposition ou la contradiction entre le Pape émérite et le Pape actuel sur la question des abus sexuels dans l’Église catholique. D’autres cadres directs ou indirects créés par les titres des articles sont ceux qui mettent en évidence l’interférence du pape Benoît XVI dans le pontificat du pape François, car, après sa démission, il avait promis de garder le silence. Par exemple, NPR (National Public Radio) « Le pape Benoît XVI rompt le silence de six ans pour commenter le scandale des abus sexuels du clergé » (11 avril 2019). Un autre est l’article du New York Times intitulé “Avec une lettre sur les abus sexuels, le pape Benoît revient aux yeux du public”, avec le sous-titre “Dans sa retraite, le pape Benoît XVI est apparemment fatigué de se cacher”. D’autres cadres se trouvent dans des articles qui se concentrent directement sur le problème du système juridique de l’Église, par exemple, directement dans ABC News : « Benedict dit que le système juridique du Vatican a protégé le clergé accusé » (11 avril 2019), et indirectement le titre de NBC News – “Le pape Benoît retraité accuse la révolution sexuelle et les lois de l’église d’être à l’origine du scandale des abus” (11 avril 2019, mis à jour le 12 avril 21 2019). D’autres titres d’articles créent un cadre direct avec le lien entre pédophilie et homosexualité dans l’Église catholique, comme la revue Médiapart qui titre « Pédophilie et homosexualité : les errements de l’Église » – (13 avril 2019). D’autres présentent le cadre indirectement, par exemple le magazine en ligne français Marianne.net a publié « Pédophilie dans l’Église : l’ex-pape Benoît XVI pointe 68 et les homos » (11 avril 2019). Enfin, certains titres affirment que le pape émérite ne considère pas les victimes (survivants) d’abus. Le périodique Le Point a publié une interview titrée : « Je suis choqué que Benoit XVI n’ait aucun mot pour les victimes d’abus sexuels » (12 avril 2019), alors que la CBC (Canada Broadcasting Cooperation) l’a encadré indirectement avec le titre « L’essai de l’ancien pape Benoît sur les origines des abus sexuels dans l’Église catholique critiqué par les survivants, les théologiens » (11 avril 2019). Pour les titres d’articles qui soulignent plusieurs frames à la fois, dans ce cas, tous les deux sont comptés chacun séparément dans le tri des résultats (tableau 8). Par exemple, dans le titre de Crux Now, « Benoît accuse les scandales de 68’, dit que la loi de l’Église ne peut pas seulement protéger les accusés » (11 avril 2019), il y a deux cadres : l’un est le lien avec ” la révolution de 68 “. et l’autre avec le « système juridique de l’Église ». Tableau 8- Voici un tableau qui synthétise les frames des journaux mainstream, liés aux différents titres et textes publiés sur les notes de Benoît XVI. Frames Directs & Indirects Nombre de titres Titres des articles des journaux mainstream -Les abus sexuels du clergé catholique et la révolution sexuelle de 1968 dans l’Église. 195 titres -La contradiction entre les papes Benoît XVI et François sur le problème des abus sexuels dans l’Église. 13 titres -L’interférence du Pape émérite dans le pontificat du Pape actuel avec les Notes. 31 titres -Le système de l’Église en tant qu’institution et le droit canonique. 16 titres -La pédophilie en relation avec l’homosexualité dans l’Église. 10 titres -Manque d’attention aux victimes d’abus sexuels par Benoît XVI dans les Notes. 4 titres 4.5.2. Le processus de reframing des journaux d’inspiration catholique De l’autre côté, les journaux, magazines, périodiques, blogs et portails des pages web affiliés à l’Église n’ont pas cherché à reproduire le frame de la révolution sexuelle comme cause 22 ultime de la pédophilie dans le clergé catholique, mais ont créé d’autres cadres positifs afin de détourner cette censure idéologique adoptée par la presse mainstream (tableau 9). Ils ont défendu l’authentique message de foi en Dieu dans les notes de Benoît XVI, sans créer de polémique ni élever la voix, suivant ce que recommande certains auteurs (Ivereigh et Norton 2012, 4-24). Pour quiconque a lu et analysé l’essai de six mille mots du pape allemand, il est facile de voir que le vrai cadre se trouve dans le texte intégral où lui-même répond à la question qui servirait bien de recadrage : « Pourquoi la pédophilie a-t-elle atteint une telle proportion ? En fin de compte, la raison est l’absence de Dieu » dit-il. Le recadrage dans un sens positif signifie : à l’encontre les cadres négatifs créés par les médias, nous pouvons utiliser le vrai sens du message pour créer le cadre opposé ou contraire (recadrer) sans se concentrer sur le cadre négatif des médias. C’est précisément sur cela que les médias catholiques et les communicateurs de l’Église se concentraient afin de contrecarrer le processus de certains médias qui veulent manipuler le climat d’opinion. En effet, de nombreux médias, en particulier ceux affiliés à l’Église, l’ont très bien fait, car ils supposent que le public a droit à une information vraie et honnête tout en respectant les exigences de justice et de charité (Concile Vatican II 1963, n° 5). Référence faite ici à tous les titres des articles qui cherchaient à aller à contre-courant du phénomène antécédent (cadres de la révolution sexuelle de 68), et qui, d’autre part, tentaient de révéler le vrai message de l’essai et répondre à la tentative des journaux mainstream qui voulaient détourner l’attention du problème posé par le pape émérite. Quelques exemples de titres qui utilisent ce processus de recadrage pourraient être l’article de Diakonos.be intitulé : « Joseph Ratzinger sur les abus sexuels dans l’Église : « La raison ultime réside dans l’absence de Dieu » (11 avril 2019) », et celui de Vatican News « Pape émérite Benoît XVI : Retour à Dieu pour surmonter la crise des abus (11 avril 2019) ». Ces titres, explicitement ou implicitement, créent un recadrage du problème authentique révélé par le pape allemand dans ses notes : que les abus sexuels dans l’Église sont liés au problème de la foi et de la morale, c’est-à-dire le problème de la croyance en Dieu. Ils créent aussi un cadre différent pour le problème soulevé par l’essai et donnent du crédit à la plainte du pape allemand qui révèle une tentative de dévier ou de manipuler ses réflexions. Un autre procédé de recadrage se retrouve dans le deuxième article de Famille Chrétienne : « Benoît XVI ne s’oppose ni à François, ni à Vatican II ! » (12 avril 2019), ou celui d’American Magazine traduit de l’anglais : « La lettre du pape Benoît sur les abus sexuels n’est pas une attaque contre François ou (Vatican II) » (11 avril, 2019). Ces titres créent un recadrage direct qui suppose que Benoît XVI ne s’oppose pas à François. Ils voient simplement le problème des abus sexuels sous deux angles différents qui peuvent se compléter pour résoudre ce fléau au sein de l’Église. Il y a des titres dans lesquels il y a des recadrages sur les efforts de l’Église ou des remèdes proposés par Benoît XVI en tant que personne de haut rang dans l’Église pour lutter contre la pédophilie. Un exemple est le titre de l’article de Cath.ch « Abus sexuels : Benoît XVI apporte son diagnostic et propose ses remèdes » (12 avril 2019). Il y a des titres qui suggèrent que le cléricalisme, et non le problème de Dieu, est à la base du problème des abus sexuels dans le clergé catholique, ce que l’on pourrait appeler une erreur de diagnostic. Par exemple, celui du blog de René Poujol (renepoujol.fr) est très directe : « Benoît XVI et la crise : erreur de diagnostic » (14 avril 2019). Un exemple de titre indirect pourrait être celui d’Oregon Live « Les théories du pape retraité sur le scandale des abus sexuels laissent les catholiques 23 perplexes, en colère » (11 avril 2019), ou encore celui de La Croix – « Abus sexuels : ce texte de Benoît XVI pose beaucoup de questions » (11 avril 2019, modifié le 12 avril 2019). Tableau 9- Voici un tableau qui synthétise les reframes des journaux d’inspiration catholique, liés aux différents titres et textes publiés sur les notes de Benoît XVI. Reframes Directs & Indirects Nombre de titres Titres des articles des journaux affiliés à l’Église – Les abus sexuels dans l’Église lient avec le problème de la foi et de la morale c’est[1]à-dire de la croyance en Dieu 17 Titres – Complémentarité des points de vue dans la lutte contre la pédophilie entre le Pape Benoit XVI et le pape François 7 titres -La reforme et l’engagement des responsables de l’Église pour éradiquer le problème de la pédophilie 5 titres – Les Notes sont d’une grande aide pour le problème de la pédophilie (la diagnostique de Benoit XVI est correcte). 16 titres Pas le problème mais le cléricalisme est à la base du problème de la pédophilie du clergé (la diagnostique de Benoit XVI est fausse) 20 titres Les tableaux 8 et 9 montrent que les quotidiens qui ont rédigé personnellement les titres de leurs articles parviennent à mieux transmettre le sens du message des notes de Benoît XVI. Ce même phénomène se reproduit aussi dans l’élaboration de leurs textes, où il n’y a aucune prétention de relayer des petites phrases, des expressions ou des mots choisis exprès, accompagnés des commentaires de soi-disant experts qui critiquent les notes. En ce sens, la majorité des médias qui ont une affiliation à l’Église catholique, bien qu’ils représentent un faible pourcentage, sont mieux à même de scruter et de transmettre le message des notes à l’opinion publique. Quelqu’un peut dire que c’est normal parce que ces médias sont affiliés à l’Église, mais ce n’est pas garanti. C’est parce qu’il fait preuve de professionnalisme et de soin scrupuleux dans la transmission de la vérité de la part des journalistes de ces médias, car ils savent que la vérité nous rend libre (Jean 8, 32). Tandis que la plupart des journaux mainstream, qui voulaient rapporter de petits fragments du texte, des déclarations et des phrases de personnes qui ont déjà leurs idées préconçues, tombent dans le piège du « journalisme objectiviste » critiqué par certains auteurs (Galdón López 2015, 53 -57). 24 5. Conclusion Au vu de l’ensemble des pourcentages des chiffres précédemment relayés, on ne peut prétendre que l’essai du Pape émérite ait été impartialement transmis à l’opinion publique. Certes, Benoît XVI est bien conscient de la partialité qui existe parfois dans les médias, car informer la conscience des individus et aider à façonner leur pensée n’est jamais une tâche neutre, mais comme il le dit, l’impartialité ne doit pas devenir une sorte de culture pour la destruction de la vérité. Par conséquent, les médias, quelle que soit leur nature, doivent être non seulement des réseaux facilitant la communication, la communion et la coopération pour un véritable dialogue, mais aussi des protagonistes de la vérité et des promoteurs de la paix (Pape Benoît XVI 2006). Ainsi, en soulignant dans ses notes l’importance d’opposer toute la vérité aux demi-vérités et mensonges du diable, Benoît XVI semble vouloir démanteler la culture du mensonge qui veut s’installer dans la société et au sein de l’Église elle-même (Valli 2019b, 12 avril). Cette fausse culture est entretenue en grande partie par des journalistes paresseux ou par ceux qui valorisent le processus d’une presse manipulatrice afin de censurer le message de l’Église catholique. Cette conclusion nous amène à dresser un bilan global de l’ensemble des données collectées en nous concentrant sur les trois principales sources de ces titres et textes au niveau international, à savoir : AFP, AP et Reuters. Les références que d’autres articles font à ces trois agences de presse démontrent clairement l’influence que ces trois agences de presse ont dans l’opinion publique. Les éditeurs d’autres publications semblent avoir copié et collé leurs textes, sans se documenter eux-mêmes sur le problème. Tandis que la documentation est un élément fondamental et un facteur de connaissance pour l’exercice d’un vrai journalisme. Était-ce vraiment par paresse, ou était-ce par mauvaise foi qu’ils ont produit une couverture aussi biaisée ? Il serait difficile de connaître la vraie réponse sans que quelqu’un des médias nous le dise lui[1]même, mais étant donné le parti pris écrasant de leurs reportages, il semble probable que les médias veuillent imposer un diktat pour informer – « in-formare » (donner forme à) – l’opinion publique à travers des techniques spécifiques que l’on peut résumer par le terme : « techniques de manipulation sociale » (Perucchietti 2018, 55-103). Ce qui est le plus surprenant, c’est le fait que seuls trois éditeurs, à travers leurs récits, ont le pouvoir d’influencer le point de vue d’innombrables personnes à travers le monde. Cela révèle le pouvoir de l’information et de la narration (storytelling). En ce sens, les acteurs de l’information doivent être conscients que la formation de la conscience du public dépend de leur impartialité, de leur crédibilité, de leur responsabilité et de leur sens de professionnalisme, car leurs écrits ont une forte influence sur la formation des attitudes des personnes ou des groupes partout dans le monde. De ce point de vue, nous pouvons éviter le drame de la désinformation – que le pape François surnomme “fake news” – qu’au lieu d’avoir une confrontation saine avec d’autres sources d’information, qui pourrait positivement remettre en question les préjugés et s’ouvrir à un dialogue constructif, nous risquons de devenir des acteurs involontaires dans la diffusion d’opinions partisanes et infondées (Pape François 2018). Le professionnel de la communication ou le chef d’organisation doit être capable de voir les manipulations de ces médias afin de les révéler au public et de les éradiquer, et ainsi promouvoir la culture d’une presse libre, loyale et crédible. 25 Déclaration de divulgation : Aucun conflit d’intérêt potentiel n’a été signalé par les auteurs. Notes sur l’auteur : Roustaveg B. Gérôme, né à Mirebalais (Haïti). Doctorant à l’École de communications institutionnelle à l’Université pontificale de la Sainte-Croix, à Rome, Italie, et consultante en communication pour le diocèse de Hinche (Haïti).

 

 

 

Proverbes

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s