National Center of The Haitian Apostolate-Latest News-September 26, 2021

VENNSIZYÈM DIMANCH NAN TAN SENP (26 Septanm 2021)

Nonm 11, 25-29; Sòm 19; Jak 5, 1-6; Mak. 9, 38-43. 45. 47-48.

Gen de leson ki soti nan tèks biblik jodiya:

 

Premyèman, Jezi mande nou pou nou ouvri kè nou, pou nou pa rete prizonye nan prejije nou yo, nan lespri fèmen nou yo, ki fè nou pa wè pi lwen pase sa ki sou kote nou, moun ki pwòch nou, klib nou yo, pati politik nou yo, legliz nou yo. Bondye Granmèt la renmen tout moun, epi pafwa li itilize moun ki trè diferan de nou pou fè bon zèv. Li vle vide lespri li sou tout moun. Yon vè dlo yo bay avèk lanmou pap ale san rekonpans. Pa prese trete etranje ou rankontre kòm yon lènmi!

 

Alòske Jezi montre li bon pou tout moun epi li envite nou pou nou akeyi lòt moun, li montre tou li pa dakò ditou avèk moun k ap fè koripsyon sou timoun. Moun konsa ta merite pou yo mete yon wòch nan kou yo epi jete yo nan lanmè. Li kontinye fè yon diskou ki rèd, kote li kondane avès fòs rezon ki koze move zaksyon sa yo: “Si se je ou ki lakòz ou tonbe nan peche, rache li soti! Si se pye ou, oswa bra ou ki lakòz ou fè mal, koupe l ! Pito ou antre nan syèl la ak yon sèl grenn je, yon sèl bra. Pito ou enfim pase pou yo jete ou nan lanfè ak tout kò ou.

 

Se pa jwèt! Fè serye! Gen desizyon nan lavi a yon moun dwe kapab pran! Bondye ba nou don entelijans ak rezon. Li ba nou LAGRAS li, pou nou simonte feblès nou yo. Jezi rele nou nan verite a ak limyè a. Poukisa pou nou pèsiste nan chemen ki mal la? Desten etènèl nou an depann de CHWA nou an!

Lè ou fè BYEN ou jwenn rekonpans. Men lè ou fè MAL, ou jwenn chatiman ak pinisyaon! CHWAZI JEZI EPI W AP VIV POU TOUT TAN!

 

 

TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (September 26th, 2021)

Nm. 11, 25-29; Ps. 19; Jas 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48.

Two lessons come forth from today’s readings:

 

First, we must be open-minded knowing that the Lord works with whomever he wishes. Do not look down on people who do not belong to your circle, your club, your party, your Church. Good deeds sometimes come from unexpected corners. A glass of water generously given by a total stranger will be rewarded by God. One you dislike may be pleasing to God!

 

While Jesus is always gentle and loving, he becomes very harsh toward those who abuse of children, those who corrupt and deprave innocent souls. He even went on stating that those guilty of such odious crimes should be thrown in the sea with a stone around their neck. If the eye, or the leg or any part of the body causes one to sin, you should cut it off, for it is preferable to go crippled to heaven than to be thrown in hell with your whole body.

 

Good deeds are rewarded but heinous crimes are severely punished. The Lord of all love made us in his image and likeness. After mankind’s sin Jesus pleaded with us to repent! As we are FREE people, our eternal destiny will depend on the CHOICE we make. Stop being stubborn! Reject your narrow-minded prejudices! CHOOSE JESUS AND BE SAVED!

VINGT-SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (26 Septembre 2021)

Nom 11, 25-29; Ps. 19; Jc 5, 1-6; Mc. 9, 38-43. 45. 47-48.

 

Accueillons deux leçons à partir des textes bibliques d’aujourd’hui :

 

D’abord Jésus nous demande d’ouvrir nos cœurs, de ne pas rester prisonniers de nos préjugés, de nos esprits fermés, cantonnés dans nos cercles étroits, nos clubs, nos partis politiques, nos églises. Le Seigneur aime tout le monde et se sert parfois de personnes très différentes de nous pour accomplir de bonnes œuvres. Il désire verser son esprit sur toute chair.  Un verre d’eau donné avec amour ne restera pas sans récompense. Qu’on ne se dépêche pas de traiter comme ennemi l’étranger que l’on rencontre !

 

Jésus qui nous invite à être accueillants, se révèle soudainement extrêmement sévère vis-à-vis de ceux qui corrompent les enfants. On devrait leur mettre une pierre au cou et les jeter à la mer, dit-il. Il continue son discours avec la même véhémence : “Si ton œil est pour toi cause de péché, arrache-le ! Si ton pied ou ton bras t’entrainent à faire le mal, coupe-les ! Il vaut mieux entrer au ciel borgne, manchot ou estropié plutôt que d’être jeté en enfer avec le corps tout entier.

 

Pas de badinage ! Soyons sérieux ! Il y a des choix dans la vie que l’on doit être capable de faire !  Nous sommes doués d’intelligence et de raison.  LA GRACE nous est offerte pour vaincre notre faiblesse radicale. Jésus nous appelle à la vérité et la LUMIÈRE. Pourquoi persister sur les Chemins du mal ?   Notre destinée éternelle dépend de notre CHOIX !

LE BIEN EST RÉCOMPENSÉ MAIS LE MAL EST PUNI ! CHOISIS JESUS ET VIS À JAMAIS !

 

 

 

 

Pensée de la Semaine: Il n’ya point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat.

2053 Citation de célébrité

Jean-Jacques Rousseau

Artiste, Auteur d’ouvrages philosophiques, écrivain, Philosophe (1712 – 1778)

Thought for the Week: There is no happiness without courage, and no virtue without a fight.

  2053 Celebrity Quote

Jean-Jacques Rousseau

Artist, Author of philosophical works, writer, Philosopher (1712 – 1778)

Pensamiento de la semana: No hay felicidad sin coraje, ni virtud sin lucha.

  2053 Cita de celebridad

Jean-Jacques Rousseau

Artista, autor de obras filosóficas, escritor, filósofo (1712-1778)

THE SITUATION OF THE HAITIANS AT THE TEXAS BORDER

A STATEMENT OF THE HAITIAN APOSTOLATE Inc.

Msgr. Pierre André Pierre

September 22, 2021.

Gen de gwo trajedi nan dènye mwa sa yo ki akselere pwoblèm foul imigran Ayisyen yo: ansasinay Prezidan peyi a 7 jiyè 2021, ak tranblemanntè 14 out 2021 mayitid 7.2 sou Richtè, ki te touye dè milye moun e ki te detwi dè santèn kay san konte tout rejyon Sid peyi a ki kraze. Anplis vin gen siklòn Ida.

 

Sitiyasyon imigran Ayisyen sa yo, gason, fanm ak timoun nan fwontyè Texas la, kit se anba pon an oswa nan zòn rivyè a, se yon kochma. Imaj yo twouble lespri moun. Imaj yo atwòs, yo tèrib. Se yon trajedi ki rive nan nivo yon kriz imanitè. Yon gwo kriz konsa dwe jwenn yon repons ki fò kòm solisyon, e ki ede imigran sa yo soti nan kriz imanitè etan yo reyalize rèv yo.

 

Nan Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an, nou choke epi nou gen anpil enkyetid devan sitiyasyon malouk frè ak sè nou sa yo ak tretman yo resevwa, sou fwontyè Texas la.

 

Repons ki korèk la soti nan Levanjil la. « Mwen te yon etranje, epi ou akeyi mwen. » Mat 25,35.

 

Konferans Evèk Katolik Peyi Etazini yo (USCCB) nan dokiman “Inite ak Divèsite mwa Novanm 2000” reyafime angajman Legliz la, dapre pawòl Pap Jan Pòl II a, pou travay “pou diyite chak moun jwenn respè, pou Imigran an jwenn akèy tankou yon frè oswa yon sè, epi pou tout moun sou latè fòme yon fanmi ini, ki konnen ki jan yo apresye, ak disènman, diferan kilti ki genyen andedan fanmi an.” Deklarasyon sa a Evèk Ameriken yo te fè nan lane 2000 sonnen klè nan kontèks patikilye sa a nap viv jodi a.

 

Pap Franswa nan nouvo mesaj li pou 107yèm Jounen Mondyal Imigran ak Refijye yo, pou lane 2021, pale pou nou tout san zeksepsyon. Li di:

« Mwen ta renmen pwofite de Jounen Mondyal sa a pou Imigran ak Refijye yo, pou m voye yon apèl doub, an premye pou Fidèl Katolik yo, epi apre sa pou tout Moun, Gason ak Fanm nan mond lan, pou yo avanse pou pi devan, ansanm, nan direksyon kote nou tout pral fè « YOUN », yon fason pou nou montre aklè, tout moun sou latè ap fè yon sèl vwayaj ansanm nan mond sa a. »

 

Monseyè Pierre André Pierre

SANT NASYONAL APOSTOLA AYISYEN, 20 Septanm 2021.

 

THE SITUATION OF THE HAITIANS AT THE TEXAS BORDER

STATEMENT OF THE NATIONAL CENTER OF THE HAITIAN APOSTOLATE

THE HAITIAN APOSTOLATE Inc.

 

 

The influx of Haitian migrants has been accelerated by two tragedies in recent months: the assassination of the country’s president on July 7, 2021, then an earthquake of magnitude 7.2 on the Richter scale on August 14, 2021, which killed thousands and destroyed hundreds of buildings and homes, and a whole region of the country, followed by a powerful hurricane.

 

The situation of these Haitian migrants, men, women, and children in Del Rio at the Texas border, under the bridge, or at the river is a nightmare. The images of the footage are troubling, disturbing, very disturbing, atrocious, horrible. It is a real tragedy that has reached the proportion of a humanitarian crisis. A crisis of this magnitude requires an appropriate response, a response of the same magnitude and nature: Helping them fulfill their dream out of this humanitarian crisis.

 

At the National Center of the Haitian Apostolate, we are shocked and very concerned about the situation and the treatment of these brothers and sisters.

 

The appropriate answer comes from the Gospel. “I was a stranger and you welcomed me.” Mt 25,35.

 

The United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) in the document “Unity and Diversity of November 2000” reaffirm the commitment of the Church, in the words of Pope John Paul II, to work “so that every person’s dignity is respected, the immigrant is welcomed as a brother or sister, and all humanity forms a united family which knows how to appreciate with discernment the different cultures which comprise it.” That statement rings true in this particular context that we are living in today.

 

Pope Francis in his new message for the 107th World Day of Migrants and Refugees 2021 calls out to all of us:

“Thus I would like to use this World Day of Migrants and Refugees to address a twofold appealfirst to the Catholic faithful and then all the men and women of our world, to advance together towards an ever wider “we”, in order to indicate a clear horizon for our common journey in this world.”

 

Msgr. Pierre André Pierre

THE NATIONAL CENTER OF THE HAITIAN APOSTOLATE. September 22, 2021.

 

LA SITUATION DES HAÏTIENS À LA FRONTIÈRE DU TEXAS

DÉCLARATION DU CENTRE NATIONALDE L’APOSTOLAT HAITIEN

HAITIAN APOSTOLATE Inc.

 

 

L’afflux de migrants Haïtiens a été accéléré par deux drames ces derniers mois : l’assassinat du président du pays le 7 juillet 2021, puis un séisme de magnitude 7.2 sur l’échelle de Richter le 14 août 2021, qui a fait des milliers de morts et détruit des centaines de bâtiments publics et encore plus de maisons privées, ainsi que toute une région du pays, tout cela suivi par un puissant ouragan.

 

La situation de ces migrants Haïtiens, hommes, femmes et enfants à Del Rio, à la frontière du Texas, sous le pont ou à la rivière, est un véritable cauchemar. Les images sont troublantes, très dérangeantes, atroces, horribles. C’est une réelle tragédie qui a atteint la proportion d’une crise humanitaire. Une crise d’une telle ampleur nécessite une réponse appropriée, une réponse de même ampleur et de même nature, qui consiste à les aider à concrétiser leur rêve pour sortir de cette crise humanitaire.

 

Au Centre National de l’Apostolat Haïtien, nous sommes profondément choqués et très préoccupés par la situation et le traitement de ces frères et sœurs à la frontière du Texas.

 

La réponse appropriée vient de l’Évangile. « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. » Mt 25,35.

 

La Conférence des Evêques Catholiques des États-Unis (USCCB) dans le document “Unité et diversité de novembre 2000” réaffirme l’engagement de l’Église, selon les mots du Pape Jean-Paul II, à œuvrer « pour que la dignité de chaque personne soit respectée, que l’immigrant soit accueilli comme un frère ou une sœur, et que toute l’humanité forme une famille unie qui sache apprécier avec discernement les différentes cultures qui la composent. »

Cette affirmation des Evêques Américains sonne juste dans le contexte particulier que nous vivons aujourd’hui.

 

Le pape François dans son nouveau message pour la 107ème Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 2021 nous interpelle tous sans exception :

« Je voudrais profiter de cette Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés pour lancer un double appel, d’abord aux fidèles catholiques, puis à tous les hommes et femmes de notre monde, pour avancer ensemble vers un ‘NOUS’ toujours plus large, afin d’indiquer un horizon clair pour notre cheminement commun dans ce monde. »

 

Mgr. Pierre André Pierre

CENTRE NATIONAL DE L’APOSTOLAT HAITIEN, 22 Septembre, 2021

 

 

 

 

Regretté Bishop Guy Sansaricq, un mois déjà

 

 

Bishop Guy Sansaricq a déjà un mois depuis qu’il nous a laissé. Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du  Centre National de l’Apostolat Haïtien et la Radio Télé Solidarité sont encore en deuil et le resteront jusqu’au 6 octobre, jour du 87ème anniversaire de naissance de Bishop Guy Sansaricq.

Le Seigneur continue à nous donner la force pour continuer le testament de Bishop Guy Sansaricq. Le samedi 2 octobre 2021, à midi,  à la Paroisse de St Jerome du diocèse de Brooklyn, le Centre National de l’Apostolat Haïtien aura une messe de requiem pour le repos de l’âme de Bishop Guy Sansaricq . Le Centre National  continue à fonctionner, les cours en ligne pour l’année académique 2021-2022 ont déjà débuté au Collège Pastoral le samedi 25 septembre 2021. La Radio Télé Solidarité continue à fonctionner et nos lecteurs continueront à recevoir le Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

Bishop Guy Sansaricq avait toujours démontré son grand amour pour le ministère des jeunes. Nous allons continuer à avoir des émissions pour les jeunes à la Radio Télé Solidarité. Nous remercions infiniment Sœur Annecie Audate, FMA, directrice de VIDES International qui, malgré ses multiples engagements, a accepté de conduire ces émissions pour nous. Ce geste de solidarité de Sœur Audate est très apprécié par le Personnel de la Radio Télé Solidarité.

Nous continuons à nous mobiliser pour avoir le concours du Jeune de l’Année. Les inscriptions pour ce concours débuteront au mois d’octobre 2021. Désormais, ce concours aura le nom Concours du Jeune de l’Année de Bishop Guy Sansaricq. Vous aurez plus d’informations sur ce concours dans la prochaine édition du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

Le regretté Bishop Guy Sansaricq, à travers la Radio Télé Solidarité, avait organisé ce concours pendant près de 10 ans. Nous demandons aux amis de Bishop Guy Sansaricq de nous aider financièrement pour nous permettre de remettre les prix aux gagnants.

Nous continuons à remercier le Seigneur pour tout ce qu’il a permis au regretté Bishop Guy Sansaricq d’accomplir au cours de son pèlerinage terrestre. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour honorer sa mémoire.

 

Brother Tob

 

 

THE LATE  BISHOP GUY SANSARICQ, A MONTH AGO

 

     It has already a month Bishop Guy Sansaricq transitioned into the joy of eternal life.  However, The staff of the Weekly Bulletin the National Center for the Haitian Apostolate and the staff of radio  Telé Solidarité  are still in mourning and we will remain in mourning until October 6, the day of the 87th birthday of Bishop Guy Sansaricq.

The Lord continues to give us the strength to continue the testament of Bishop Guy Sansaricq. Saturday October 2, 2021 at noon The National Center of the Haitian Apostolate will have a requiem mass for the rest of the soul of Bishop Guy Sansaricq at St Jerome Parish  of The diocese of Brooklyn .

The National Center of the Haitian Apostolate continues to give online courses to the students  for the academic year 2021-2022. These courses already started at the Pastoral College on Saturday September 25, 2021. Radio Telé Solidarité continues to operate and you continue to receive the Weekly Bulletin of the National Center of The Haitian Apostolate.

Bishop Guy Sansaricq had always shown his great love for youth ministry. We will continue to have programs for young people on Radio Telé Solidarité. We infinitely thank Sister Annecie Audate FMA, General director of VIDES International who, despite her responsibilities, accepted our invitation to conduct the Haitian Youth Talk show for us. This gesture of Solidarity by Sister Audate FMA is greatly appreciated by the staff of Radio Telé Solidarité.

We continue to mobilize for the Youth Contest of the Year 2021-2022 . Registration which will begin in October 2021. From now on this contest will be called the Bishop Guy Sansaricq Youth of the Year Contest.

You will receive more information for Bishop Guy Sansaricq’s Youth of the Year 2022 Contest in the next edition of the Weekly Bulletin of the National Center for Haitian Apostolate The late  Bishop Guy Sansaricq through Radio Telé Solidarité organized this contest for almost 10 years.

We ask the friends of Bishop Guy Sansaricq to submit financial contributions  to allow us to award financial prizes to the Winners. We continue to thank the Lord for all that He allowed the late Bishop Guy Sansaricq to accomplish during his Earthly pilgrimage. We will do everything in our power to honor the memory of the late Bishop Guy Sansaricq

BROTHER TOB

 

 

 

 

 

 

 

RE: INVITATION

MEMORIAL MASS FOR BISHOP GUY A. SANSARICQ

 

DATE:      Saturday, October 2, 2021

TIME:       12:00 NOON

PLACE:   Church of St Jerome

                   2900 Newkirk Ave / Nostrand Ave

                   Brooklyn NY 11226

Dear Brother Priests

Dear Deacons

Dear Members of the Haitian Community at large:

 

A month is already gone since the passing of Bishop Guy A. Sansaricq. The mission of building up the community continues.

The Haitian Apostolate invites you to join the community at the celebration of the Eucharist to commemorate the 87th birthday of Bishop Guy A. Sansaricq, as indicated above. Please grace us with your presence at this special celebration. Come with your family, your community, your parish, or your group.

N.B.  Priests are kindly requested to bring their diocesan liturgical vestments. The circumstances of Covid-19 pandemic are preventing us from having a fellowship. But a special T-Shirt souvenir of Bishop Guy A. Sansaricq will be available for purchase.

 

THE MASS WILL BE BROADCAST @ Radio Tele Solidarite

 

 

RE: ENVITASYON

 

MÈS POU BISHOP GUY A. SANSARICQ

 

DAT:         Samdi 2 oktòb 2021

TAN:         12:00 MIDI

KOTE:     Legliz nan Sen Jewòm

2900 Newkirk Ave / Nostrand Ave

Brooklyn NY 11226

 

Chè Pè yo

Chè Dyak yo

Chè Manm Kominote Ayisyen an an jeneral:

 

Yon mwa deja pase depi Bishop Guy A. Sansaricq kite nou. Misyon bati kominote a ap kontinye.

 

Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an envite nou nan Mès espesyal sa a k ap fèt pou komemore 87yèm anivèsè Bishop Guy A. Sansaricq. Sonje : prezans ou se yon gras espesyal nan selebrasyon sa a. Vini ak fanmi ou, pawas ou, kominote ou, osinon gwoup ou.

 

N.B. Pè yo, tanpri pote rad litijik nou, koulè BLAN.

Sikonstans pandemi Kovid-19 la anpeche nou fè resepsyon.

Men gen yon T-Shirt MAYO Souvni-Espesyal Bishop Guy Sansaricq  w ap ka achte.

 

MÈS LA AP RETRANSMÈT @ Radio Tele Solidarite

 

 

 

OBJET : INVITATION

MESSE COMMÉMORATIVE POUR BISHOP GUY SANSARICQ

 

DATE:      Samedi 2 Octobre 2021

HEURE:   12 h 00 MIDI

LIEU:       Eglise Saint Jérôme

2900 Avenue Newkirk / Nostrand Ave

Brooklyn NY 11226

 

Chers Frères Prêtres

Chers Diacres

Chers Membres de la Communauté Haïtienne en général

 

Un mois s’est déjà écoulé depuis le décès de Mgr Guy A. Sansaricq. La mission de construire la communauté se poursuit.

Le Centre National de L’Apostolat Haïtien vous invite à la célébration de l’Eucharistie pour commémorer le 87ème anniversaire de Mgr Guy A. Sansaricq, comme indiqué ci-dessus. Merci de nous honorer de votre présence à cette célébration spéciale. Venez avec votre famille votre paroisse, votre communauté, ou votre groupe.

N.B.  Les prêtres sont priés d’apporter leurs vêtements liturgiques diocésains. Les circonstances de la pandémie de Covid-19 nous empêchent d’avoir une réception. Mais un T-shirt (Maillot) Spécial-Souvenir de Bishop Guy A. Sansaricq sera disponible pour achat.

 

LA MESSE SERA DIFFUSÉE @ Radio Télé Solidarite

 

 

 

 

 

Pitit Manman Wozè Kote Nou?

 

 

 

Gwoup Pitit Manman Wozè a kontinye lapriyè epi mobilize nan kanpay pou ranmase lajan pou pwojè renovasyon twati Legliz Pawas Notre Dam Di Wozè ki nan Kwadèboukè.

 

 

Pawas Notre Dam Di wozè  ki nan Kwadèboukè pral  selebre 340yèm anivèsè li nan mwens pase 2 zan. Tout pitit gason ak pitit fi pawas Kwadèboukè dwe travay ansanm pou realizasyon gwo selebrasyon relijye ak istorik sa a. Li pral yon gwo moman pou nou ki kretyen, pou nou reflechi e remèsye tout Bildè de Fwa ki te pase nan pawas nou an, Pawas Notre Dam Di wozè. Nou dwe ajoute Se youn nan gwo pawas peyi dAyiti. Nou dwe di tou, vil Kwadèboukè bay anpil moun estwòdinè ki make ni istwa vil Kwadèboukè ni istwa peyi dAyiti.

Pè Geto Jacques nouvo Kire Pawas Notre Dam di Wozè.

 

 

Se avèk Kè  kontan, nou aprann nouvèl enstalasyon Pè Geto Jacques nouvo Kire Pawas Notre Dam di Wozè. Seremoni sila ap fèt jou dimanch 26 septanm 2021. Pè Geto gen 2 vikè avek li nan ministè li kòm Pastè Pawas Notre Dam  Di Wozè. Non yo se Pè Marc Arthur Salomon ak Pè Fitho Randel ki pral responsab lekòl Sent Anfans ki te yon gwo fyète pou tout moun ki te gen chans ale nan lekòl sa a nan tan lontan an. Nan yon entèvyou byen kout Pè Geto enfòme nou sou dezi li pou li pote yon atansyon espesyal sou lekòl Sent Anfans la. Nou kwè sa a pral yon gwo etap nan bon direksyon an. Jèn nou yo ki reprezante lavni, oswa jenerasyon k ap vini an, bezwen yon bon kalite edikasyon.

Pè Leon Marion

 

 

Mwen pwofite tou pou remèsye defen Pè Leon Marion, ansyen Kire pawas Notre Dam Di wozè depi 2 desanm 1951 jouk Ane 1974. Se limenm ki te fondatè lekòl sa a. Li te toujou kreye yon plas nan aktivite pèsonèl li pou vizite lekòl la chak semèn e li te toujou prezan nan bay Etidyian kanè chak mwa. Li te Pote  anpil atansyon a lekòl Sent Anfans la pandan ministè li nan Kwadèboukè. Mwen dwe ajoute prezans Sè Immakile Konsepsyon yo ki te dirije lekòl sa a nan moman sa a. Sou lidèchip yo, lekòl la se te youn nan pi bon lekòl elemantè oswa primè nan Kwadèboukè.

Nou pa Kapab  blye Gwo Proveb sila ‘’ Bourik Chaje Pa Kanpe’’. Konsa Pè Geto gen yon orè trè Chaje pou Pawas Notre Dam Di Wozè nan Kwadèboukè. Kòm Kire, li responsab pou prepare 340tyèm anivèsè pawas la ki pral rive nan mwens pase 2 zan, pou bay lekòl presbiteral La Sent Anfans la yon nouvo figi, pou renove do Legliz la a,k lòt travay toujou … andedan Legliz la. Natirèlman espirityalite pèp Bondye a dwe pami premye priyorite li tou.

Gwoup Pitit Manman Wozè nan dyaspora a gen entansyon fè kontribisyon li nan renovasyon twati Legliz la, nou deja kòmanse sansibilize Krisyen yo an Ayiti ak dyaspora a sou enpòtans pou bay kontribisyon yo pou pwojè renovasyon twati Legliz la. Nou deja  òganize plizyè emisyon sou Kwadèboukè. Klike sou lyen sa a pou tande dènye emisyon sa a: https://youtu.be/DlVGhIhJqTI

Finalman, nou kontinye swete Pè Geto siksè nan ministè li nan pawas Notre Dam di Wozè Ki nan Kwadèboukè.

Frè Tob

Group Pitit Manman Wozè ou êtes -vous?

 

Le Groupe Pitit Manman Wozè continue à prier et a mobiliser pour la campagne de levée de fonds pour le projet  de la renovation de la toiture de l’Église de la Paroisse Notre Dame du Rosaire de La Croix-Des-Bouquets. Rappelons que la ville de la Croix-des-Bouquets fut érigée en Paroisse en l’année 1683 et dans moins de  2 ans elle  devra celebrer  son 340ème Anniversaire d’existence. Tous les fils et filles de la Croix-Des-Bouquets sont invités à  travailler ensemble pour la realisation de cette grande celebration religieuse et historique. Ce sera un grand moment  pour nous autres Cruciennes et Cruciens  de penser et de  remercier tous les batisseurs de foi  Catholique de cette grande paroisse ou l’une des plus anciennes Paroisses de la Republique d’Haiti . On doit ajouter  que la ville de la Croix des-Bouquets  a donné naissance à beaucoup de personnes illustres qui ont marqué l’histoire de leur pays  tant en Haiti et  dans la diaspora .

 

 

C’est une joie pour nous d’apprendre la nouvelle de l’installation du Père Geto Jacques comme  le  nouveau Curé de la Paroisse  Notre Dame du Rosaire  de la Croix-Des-Bouquets.  Son installation  aura lieu   ce Dimanche 26 Septembre 2021 à 9:00hres am à l’Eglise Notre Dame du Rosaire . Le Père Geto a avec lui 2 vicaires  et Leurs noms sont Le Père Marc Arthur Salomon et Le Père Fitho Randel qui sera responsable de l’école de la Ste Enfance et on doit mentionner que cette dernière  etait une grande fierté pour tous ces anciens Etudiants des années 60 et le début de 70. Dans un court entretien le Père Geto me fit savoir son desir d’accorder une attention speciale à l’ecole de la Ste Enfance  et je pense que ce sera un grand pas dans la bonne direction. Nos jeunes qui representent l’avenir ou la relève  ont besoin une education de qualité .
Père Léon Marion

Je profite de l’occasion pour remercier Le Père Léon Marion, ancien Curé de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets (1951-1974) et qui  fut aussi le fondateur de l’École de la Sainte Enfance. Il créa toujours une place dans son agenda pour visiter l’école chaque semaine et fut toujours présent à la remise des carnets scolaires chaque mois. Il accorda une grande attention à l’école pendant son ministère à la Croix-des-Bouquets. Ce sont les Sœurs de l’Immaculée Conception qui dirigeaient l’école à cette époque. Sous leur leadership, l’École de la Sainte Enfance fut l’une des meilleures écoles primaires de la Croix-des-Bouquets.

 

Le Père Géto Jacques, nouveau Curé nommé, a un programme très chargé pour la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets. Il va avoir la responsabilité de préparer le 340ème anniversaire de la Paroisse qui sera dans moins de deux ans, de donner un nouveau visage à l’école presbytérale La Sainte Enfance, de rénover la toiture de l’église et d’autres travaux à l’intérieur de l’église. Bien sûr la spiritualité du peuple de Dieu doit être parmi ses priorités.

 

Le Groupe Pitit Manman Wozè de la diaspora compte apporter sa contribution dans la rénovation de la toiture de l’église paroissiale. Nous commençons déjà à sensibiliser les cruciens et les cruciennes d’Haïti et de la diaspora sur l’importance d’apporter leur contribution sur le projet de la rénovation de la toiture de l’église. Nous avons organisé plusieurs émissions sur la Croix-des-Bouquets. Veuillez cliquer sur le lien qui suit pour pouvoir entendre cette dernière émission : https://youtu.be/DlVGhIhJqTI

 

Enfin, nous continuons à souhaiter du succès au Père Géto Jacques dans son ministère à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets.

 

Brother Tob

 

 

 

 

 

GROUP PITIT MANMAN WOZÈ Where are You?

 

The Pitit Manman Wozè Group continues to pray and mobilize for the fundraising campaign for the roof renovation project of the Church of the Parish of Our Lady of the Rosary of La Croix-Des-Bouquets.  Croix-des-Bouquets was erected as a Parish in the 1683. In less than 2 years, the parish will celebrate its 340th Anniversary of its founding. So we exhort  all the sons and daughters of Croix-Des-Bouquets to work together for the realization of this great religious and historical celebration. It will be a great time for us Crucians to think  and thank all the builders of Catholic  faith in this great parish or one of the oldest parishes in the Republic of Haiti. We must add that the city of Croix des-Bouquets gave birth to many illustrious people who have marked the history of their country Haiti and the diaspora .

Father Geto Jacques

 

 

It is a joy for us to hear that the installation of Father Geto Jacques, as  the new Pastor of the Parish of Our Lady of the Rosary, which will take place on Sunday, September 26, 2021 at 9:00 am .

Father Geto will be joined by 2 assistants in his new ministry, Father Marc Arthur Salomon and Father Fitho Randel. Father Randel will hold the  responsibility  for the school of the Holy Childhood (La Sainte Enfance).  Those who had the chance to attend this school in the past, take great pride in that fact.

In his short interview, Father Geto informed me of his desire to pay special attention to the growth  of the school and the quality of education which will be made available through the school of Holy Childhood (Ecole la Ste Enfance. We believe that this will be a big step in the right direction. Our young people need quality education to build the future for the next generation.

 

 

Father Leon Marion

 

I take the opportunity to thank the late Father Leon Marion, former pastor of Our Rosary parish of Croix-Des-Bouquets from December 2, 1951 to the Year 1974.

Father Marion was also the founder of the Holy Childhood  Schoo (Ecole la Ste Enfance)l. He always created a place, in his weekly  schedule, to visit the school every week.  He was also always present to distribute a monthly report card to students. He  was happy to pay great attention to the school of the Holy Childhood during his ministry at Croix-Des-Bouquets.  The Sisters of the Immaculate Conception served as the administrators and teachers  of Holy Childhood School (Ecole La Ste Enfance)at that time. Under their leadership the school was one of the best elementary schools in Croix-Des-Bouquets.

 

 

Father Geto has a very busy schedule for the Parish of our lady Rosary of   Croix-des-Bouquets. As Pastor he is responsible for preparing the 340th Anniversary of the parish which will be in less than two years; to give a new face to La Sainte Enfance Presbyteral school; to renovate the roof of the church; and other works. Inside the Church, the spiritual growth of the People of God is one of its major priorities.

The Pitit Manman Wozè Group of the diaspora intends to make its contribution to the renovation of the roof of the Church. We are already starting to sensitize the Crucians of Haiti and the Diaspora on the importance of making their contribution to the Church Roof Renovation Project.  We have organized several Emissions on Croix-Des-Bouquets. Click on this link to hear this last broadcast: https://youtu.be/DlVGhIhJqTI

Finally, we continue to wish Father Geto success in his ministry in the parish of Our Lady Rosary of Croix-Des-Bouquets.

BROTHER TOB

 

Diocese of Brooklyn: We Must Never Forget the Poor and Migrant People of the World

September 22, 2021

 


By Bishop Nicholas DiMarzio

My dear brothers and sisters in the Lord,

Each year for the last 50 years, the United States Conference of Catholic Bishops has maintained the custom of aligning National Migration Week with the theme of the World Day of Migrants and Refugees. The Bishops recently decided to move National Migration Week, normally celebrated in January, to September to coincide with the Holy Father’s annual message on migration.

In solidarity with the Vatican, National Migration will use the same theme as the World Day of Migrants and Refugees, “Towards an ever wider we;” however, it will emphasize the particular ways in which this theme and its application to the migration question is experienced here in the United States.

Our Holy Father, Pope Francis, has been a constant advocate for migrants and refugees. In his encyclical, Fratelli Tutti, he expressed a concern and hope that remains utmost in his thoughts: “Once this health crisis passes, our worst response would be to plunge even more deeply into feverish consumerism and new forms of egotistic self-preservation. God willing, after all this, we will think no longer in terms of ‘them’ and ‘those,’ but only ‘us.’ ”

Our Holy Father truly has put his finger on the problem in the world today. The concern for self at times blurs the concern for our neighbor, and our migrant neighbors seem to be so far away from us that they are not part of our concern. As a universal Church, the Catholic Church must remember all of its members and all of the poor and migrants of the world, even though it is much easier to forget them.

As we can see, World Migration Day has a long history, 108 years to be exact. This truly shows that the Church did not come to this advocacy position just recently, but has maintained it for over a century, recognizing that the vast amount of migration of the world is seen in modern times as having occurred in the last century and this one.

Recently, the news was brought to us of the crisis refugee airlifts from Afghanistan after the departure of the United States military from that country after a 20-year war. I, myself, became intimately involved in migration due to a similar situation nearly 45 years ago when the Vietnam War ended abruptly. In 1975, we saw the evacuation of many refugees who had worked with the United States waging that war.

Our country truly was most generous with the Vietnamese people. Over one million refugees were resettled in one year, mostly through the voluntary sector, the work of the Church, and secular agencies. I began my work in assisting with the resettling of these people while I was ministering in the Archdiocese of Newark, as I already had been involved with helping Spanish and Italian-speaking immigrants.

After taking some initial immigration law courses, I opened a center to assist these people in being resettled. The Archbishop at that time, Archbishop Peter Gerety, asked me to come to the archdiocese and establish a migration office at Catholic Charites under the direction of Monsignor Francis LoBianco, my trusted friend and mentor for over 50 years now. We began the work of resettlement; however, the Vietnamese people were not the last group to demand our attention as later came the Haitian boat people and the Cuban Marielitos, in what became known as the Mariel Boatlift.

It seems that the United States presents a beacon of hope for the world. Its doors are never shut to those in extreme circumstances. Refugee crises are unique. People flee for their lives, and not for economic benefit, but for life itself.

During these recent days, we have seen an accumulation of the thousands of immigrants under a bridge trying to enter the United States, many of whom are Haitian immigrants who once had settled in Latin America and now came directly to the United States because of the recent earthquake, and the political instability in Haiti.

Migrants are people who are desperate. At the same time, however, they have not lost their humanity. In my experience, migrants are the most respectful human beings one could ever meet. They are driven by instinct and make calculated decisions, deciding to risk all not only to save their lives, but also the lives of their children.

I have often asked refugees and immigrants, “Why have you made this difficult choice to leave your home country?” Nine times out of ten, the answer was always, “It was not for me, but for my children.” Truly, these people know that the survival of their family sometimes depends on migrating to better conditions, sometimes life-saving conditions.

Our Holy Father reminds us that it is not ‘them’ and ‘those,’ but only ‘us.’ It is only ‘we’ who are privileged to be Catholics in a wonderful country we call the United States of America, built by immigrants, even though there has been reaction against immigrants during our long history.

Recently, I read a survey of immigration policy over the past 100 years. It has been an up and down situation, sometimes welcoming, but mostly impeding anyone coming here.

Sometimes it is fear, sometimes it is a false understanding of who migrants are, and sometimes it is just plain prejudice. We cannot allow ourselves to be taken in by the misunderstandings of our society regarding the migration situation; however, we need to be better educated about the reality of who these migrants are. In my doctoral dissertation, I was driven to answer the question about the undocumented and undertook a study, unique at that time in the early 1980s, to survey the characteristics of the population of the New York Metropolitan Area.

During this time, I was in New Jersey in the Archdiocese of Newark, but I came to the Archdiocese of New York and the Diocese of Brooklyn to gather the data that was available to the migration programs that were being run by these dioceses.

I can say that what I learned then is still valid today, that the majority of migrants come and are immediately integrated into our society. The first sign of integration is that people are working. Sometimes they are working in the most difficult jobs, but they work. It is the first contribution that the migrant does to a society, they contribute their work for the betterment of the society. They do not come to take benefits they never earned. They do not resist learning English or participating in our civil society. Clearly, what I learned in those days is still valid today.

As we approach this annual day of prayer and reflection on the place of immigrants in our society, we should heed our Holy Father’s plea as he says, “I also make this appeal to journey together towards an ever wider ‘we’ to all men and women, for the sake of renewing the human family, building together a future of justice and peace, and ensuring that no one is left behind.” “We” are the people of God in this blessed country.

We all put out into the deep of the migration phenomenon, misunderstood as it is, yet vital to the lives of so many millions.

Hopefully, we can move our attitudes to become more understanding and accepting of those most in need on the peripheries of the societies of our world.

Tags: Put Out Into the Deep

Share this article with a friend.

Previous Put Out into the Deep Story

CATHOLIC NEWS SERVICE

Archdiocese of Boston September 24, 2021 – Cardinal O’Malley Statement on Haiti

News September 24, 2021

 

Even a brief visit two weeks ago vividly illustrated the threefold crisis now in Haiti. First, the political crisis catalyzed by the assassination of the President with far-reaching consequences for governance. Second, the social-legal crisis, created by the control that gangs exercise in parts of the country. Third, all this is complemented by the devastating poverty and dislocation caused by the second massive earthquake along with a hurricane suffered by Haiti and the COVID health crisis, all occurring in the span of ten years.
Remarkably, the Haitian people and the Church in Haiti manifest great faith and resilience in the midst of such suffering and chaotic conditions. I am grateful for their witness.
The United States has exercised pervasive influence in Haiti for over a century, often a history marked by mistaken policies and ill-conceived ideas. Once again, the United States is inextricably involved with Haiti and its crisis. Once again, U.S. policy seems to be a mix of very helpful and also some very concerning measures. The present Administration has committed significant funding for humanitarian assistance and disaster relief after the hurricane. These steps respond positively and directly to the request made by Cardinal Langlois to the international community. In addition, our government has extended the Temporary Protective Status (TPS) for Haitians in the United States, a crucially important measure.
At the same time, however, the United States is now carrying out an airlift of Haitian men, women, and children back to Haiti. The decision affecting some 14,000 Haitians now at the Texas border is a surprisingly and shockingly inhumane policy. The Administration has the legal authority for its policy, but the policy is blind to the moral and human consequences of this action. Haiti, the poorest country in the Western hemisphere, is incapable of absorbing this influx of young and older Haitians, all traumatized by the journey to the U.S. border. To be sure, many made this journey under mistaken assumptions about U.S. policy. But this fact does not absolve our country’s policy choices. Some cases of human suffering are sufficiently overwhelming to change the logic of existing policy. In this case, there is the need for a review and recasting of U.S. policy. The airlift should be halted while this review is conducted. Only then will it be possible to shape a short-term policy worthy of the U.S. role in the world and appropriate for the crisis Haitians now face.
In the encyclical “Fratelli Tutti”, Pope Francis appealed to humanity to set aside conflicts, resentment and quests for power, in favor of solidarity, collaboration and mutual support. The Holy Father shared his hope that, “by acknowledging the dignity of each human person, we can contribute to the rebirth of a universal aspiration to fraternity between all men and women.” These sentiments are evident in his call for the international community to provide relief for the tragic situation the Haitians are facing. In addition to the collection for Haiti taken up in our parishes, the Church in Boston will continue to call for a more compassionate policy from the U.S. government for Haitians at the border. I ask all to pray for the nation of Haiti and the Haitian community there and in our country, and to be generous in supporting efforts to raise funds to help those suffering in this humanitarian crisis.

Biden administration reacts to border crisis only after Black Haitians arrive | Opinion

Archbishop Thomas G. Wenski

Guest Columnist

View Comments

For the past several months, the Biden-Harris administration has insisted that there is no border crisis. During that same time, border crossings reached a high not seen in decades. U.S. Border Patrol reported almost 200,000 “migrant encounters” in July 2021.

Then, about 12,000 Black Haitians showed up at the border near Del Rio, Texas, and suddenly we have a “crisis.”

The response has been disappointing, draconian, and discriminatory. Haitians are being singled out under Title 42 and put on flights back to Haiti, a country on the ropes because of political instability, ongoing gang violence, and a growing humanitarian crisis brought on by natural disasters.

Title 42 (a measure aimed at controlling COVID) is being applied only to Haitians; other nationalities — Cubans, Nicaraguans, Venezuelans — are being dispersed through lateral transfers to detention facilities. Deporting thousands of Haitians is a strange way for the administration to show that “Black lives matter.”

The situation at the Del Rio border is a humanitarian crisis — and should be responded to as such. So far offers of assistance for pastoral services as well other social and legal services have been rebuffed by U.S. Customs and Border Protection.

It is also a crisis seemingly provoked by the administration itself by having sent mixed signals to potential immigrants, and it should be held liable in the same way that the “attractive nuisance” doctrine holds landowners liable for injuries to children who trespass on land if the injury results from a hazardous object or condition on the land that is likely to attract children who are unable to appreciate the risk posed by the object or condition.

Having created the crisis, the administration should try to resolve it humanely without visiting further harm on this vulnerable population.

Our immigration system has been broken for decades, but the administration’s actions on the border to date do not bode well for any positive immigration reform soon.

Thomas G. Wenski is the Archbishop of Miami.

 

À la Une: l’envoyé spécial Daniel Foote démissionne pour protester contre politique américaine en Haïti

Publié le : 23/09/2021 – 16:53

L’émissaire américain en Haïti Daniel Foote a démissionné de sa fonction. © Getty Images via AFP/Drew Angerer

Texte par :Stefanie SchülerSuivre

4 mn

Écouter l’article

PUBLICITÉ

C’est une lettre de démission cinglante que Daniel Foote a fait parvenir au secrétaire d’État Antony Blinken. L’envoyé spécial en Haïti, qui n’était en poste que depuis deux mois et la mort du président haïtien Jovenel Moïse, accuse le chef de la diplomatie américaine d’avoir « ignoré ses recommandations ».

« Je ne serai pas associé à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d’expulser des milliers de réfugiés et d’immigrants clandestins vers Haïti », écrit Daniel Foote. Un pays, ajoute-t-il, « où les officiels Américains sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger posé par les gangs armés ». Selon Daniel Foote, Haïti n’est pas en mesure d’absorber cette arrivée « forcée », de milliers de migrants qui « manquent de nourriture, d’un abri et d’argent ».

Plus inédit encore, il condamne l’ingérence des États-Unis dans la politique haïtienne et, récemment, leur soutien renouvelé a l’actuel Premier ministre haïtien par intérim, Ariel Henry. « L’arrogance », écrit Daniel Foot, « qui nous fait croire que nous devrions désigner -encore – le vainqueur est impressionnante ». Une « intervention politique internationale qui a systématiquement produit des résultats catastrophiques ». C’est de mémoire la première fois qu’un haut fonctionnaire américain tient de tels propos sur le dossier haïtien.

La démission de Daniel Foote a été confirmée ce matin par le département d’État. « L’ambassadeur Daniel Foote a remis sa démission en tant qu’envoyé spécial en Haïti. Nous le remercions pour le service qu’il a rendu à son pays et au peuple haïtien », a déclaré le département d’État, cité par le Miami Herald. Le journal de Floride rappelle que depuis « la nomination de Daniel Foote, les conditions en Haïti n’ont fait qu’empirer, ce que Foote avait d’ailleurs reconnu, déclarant le mois dernier à un panel de la Florida International University que sa condition pour accepter le poste d’envoyé spécial était que les États-Unis ne répéteraient pas les mêmes erreurs en Haïti ».

Le destin des migrants haïtiens mobilise les Américains

Des manifestations se sont tenues hier dans plusieurs villes des États-Unis, notamment en Floride, où vit une importante communauté de la diaspora haïtienne. « Laissez-les rentrer », scandaient les manifestants selon le Miami Herald. La colère contre l’administration Biden est telle que « certains citoyens ont fait irruption dans les bureaux de différents comtés pour annuler leur affiliation au parti démocrate et s’inscrire en tant qu’électeurs indépendants », rapporte de son côté le Washington Post.

Le quotidien souligne que la polémique déclenchée par le traitement brutal des migrants haïtiens par les gardes-frontières à cheval prend une tournure inquiétante pour la Maison Blanche. Parce qu’il n’est désormais plus seulement question de la politique migratoire de Joe Biden, mais également de racisme. « Les migrants noirs sont criminalisés de manière disproportionnée, tout comme les Afro-Américains en raison de la couleur de leur peau », explique une militante dans les colonnes du Washington Post.

NewsletterRecevez toute l’actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m’abonne

« À Miami et ailleurs, les manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire “Mettre fin au racisme à la frontière” ou encore “Traitez tout le monde de la même manière”. Signe que la question raciale dans ce contexte de crise migratoire est prise très au sérieux par l’administration Biden : “trois responsables de la Maison Blanche, tous noirs, ont rencontré hier des membres du Black Caucus le groupe des élus afro-américains du Congrès” », rapporte le quotidien.

Pendant ce temps l’équipe de Joe Biden continue à souffler le chaud et le froid

Des centaines d’Haïtiens sont renvoyés chaque jour chez eux par l’administration américaine. Ce qui amène l’éditorialiste du New York Times d’accuser le président de « faire du Trump ». D’autres migrants haïtiens ont en revanche été relâchés aux États-Unis avec, pour seul ordre, de comparaître dans les 60 jours devant les autorités d’immigration. Mais combien sont-ils ? « Un peu plus de 1 000 », croit savoir la chaîne CBS qui publie cette déclaration du secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Alejandro Mayorkas : « Bon nombre des personnes que nous rencontrons demandent l’asile. Et ils ont le droit que leurs demandes d’asile soient entendues ».

Dans ce contexte déjà plus que flou, une autre nouvelle a jeté le trouble hier. Elle a d’abord été révélée par la chaîne américaine NBC News : « L’administration Biden recherche un entrepreneur privé pour rouvrir un centre de détention pour migrants sur la base américaine de Guantanamo. Capacité d’accueil : 400 personnes maximum ». Selon les détails, apportés par le quotidien The Hill, le département de la Sécurité intérieure cherche 50 employés pour travailler dans ce centre de détention pour migrants. Au moins cinq de ces salariés doivent savoir parler couramment le créole haïtien.

À en croire le département de la Sécurité intérieure, cela ne veut pas dire autant que certains Haïtiens actuellement coincés à la frontière américaine risquent d’être envoyés à Guantanamo. Le département affirme dans The Hill que son « appel d’offres concerne tout simplement un renouvellement de contrat pour ce centre de détention à Guantanamo qui est utilisé depuis des décennies pour des migrants dont les embarcations sont interceptées en mer ».

Le journal rappelle que dans les années 1990 déjà, les Haïtiens venus aux États-Unis pour demander l’asile avaient été envoyés à Guantánamo, en tout 12 000 sous l’ancien président George Bush père.

 

 

 

Ouanaminthe: Decès du Professeur Willy Pierre

 

8 Decembre 1964-17 Septembre 2021Notre

 

Le Centre National de l’Aposttolat Haitien  à l’étranger est triste de vous annoncer le decès  du Regretté Professeur Willy Pierre survenue le 17 Septembre 2021 après une maladie courageusement supportée

 

Le Regretté Pierre est un fils de Ouanaminthe, Il est née le 8 Decembre 1964 et il etait professeur de Mathematiques et physique dans plusieurs collèges et Lycées du Cap  et de Ouanaminthe pendant plus de 25 ans.

 

Mr. Pierre etait l’epoux de Mme  Marie Alberte Audate. Le Couple Pierre a deja 27 ans de vie conjuguale et de cet union ils ont 2 enfants qui ont  pour noms Prisca Pierre et Billy Pierre. On doit ajouter que Willy Pierre est parmi les 3 grands apiculteurs du Nord.

 

Monseigneur Pierre André Pierre en communion avec le Personnel du centre National de l’Apostolat Haitien presente ses sincères condoleances à Madame Marie Alberte Audate Pierre, Prissca Pierre, Billy Pierre, Sr Annecie Audate FMA, Magalie Audate et à toute la famille éprouvée par ce deuil.

Une veillée de prières precèdera les funerailles le Vendredi 1er Octobre 2021 à 6:00hres pm dans la grande salle du Collège Saint Eugène des Oblats de Marie Immaculée

 

La messe des funerailles du regretté Pierre aura lieu le Samedi 2 Octobre 2021 a 9;00hres am à la paroisse Notre Dame de Ouanaminthe    de Ouanaminthe

 

Que Le Seigneur accueille son fils Willy dans son paradis

Brother Tob

 

Messe de Requiem Pour le Repos de l’Ame du Regretté Bishop Guy Sansaricq le 2 Octobre 2021 à Midi à la Paroisse St Jerome du diocèse de Brooklyn

 

 

HAPPY 31ST ANNIVERSARY OF RELIGIOUS LIFE SR. JUVENIA JOSEPH FDM!

 

September 24, 2021, The Feast day of Our Lady of Mercy was the 31st Anniversary of religious life of Sr. Juvenia Joseph FDM, secretary of the National Center of the Haitian Apostolate and Coordinator of the Pastoral College.

Sr. Juvenia Joseph FDM has lived for 15 years  in the United States. Her ministry is greatly appreciated at the National Center for the Haitian Apostolate.

 

Monsignor Pierre André Pierre, in communion with the Staff of the National Center for the Haitian Apostolate, wishes a Happy 31st Anniversary to Sr. Juvenia Joseph and asks the People of God to pray for her as she celebrates her anniversary.

BROTHER TOB

 

 

Joyeux 31ème Anniversaire de vie Religieuse Sr Juvenia Joseph FDM

 

Le 24 Septembre 2021  , jour de la fête de Notre Dame de Lamercie etait le 31ème Anniversaire de vie religieuse de Sr. Juvenia Joseph FDM, secretaire du centre National de l’Apostolat Haitien et Coordonnatrice du Collège Pastoral.

 

 

Sr Juvenia  Joseph FDM  a deja 15 ans  aux États Unis. Son ministère est très apprécié  au Centre National de l’Apostolat Haitien.

Monseigneur Pierre André Pierre en communion avec le Personnel du Centre National de l’Apostolat Haitien souhaite un Heureux Anniversaire à Sr Juvenia Joseph tout en demandant au Peuple de Dieu de prier pour elle en ce faste occasion.

Brother Tob

 

Diocèse de Hinche: Joyeux Anniversaire Son Excellence Le Très Reverend Jean Desinor.

Le 26 Septembre 2021 est l’anniversaire de Naissance  de Son Excellence Le Très Reverend Jean Desinor , évêque du diocèse de Hinche.

 

Son Excellence Monseigneur Jean Desinor est parmi les grands amis  du bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien et de la Radio Telé Solidarité. Il a toujours fait tout ce qui est en son pouvoir pour supporter le bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien et la Radio Telé Solidarité.. Il etait l’un des Invités speciaux pour une émission d’Hommage en l’honneur du Regretté Bishop Sansaricq.

 

Depuis son arrivée au diocèse de Hinche comme evêque, il a toujours fait tout ce qui depend de lui pour permettre aux Jeunes de son diocèse  de participer au concours du Jeune l’Année de la Radio Telé Solidarité. Son geste de solidarité a été toujours très apprecié par le regretté Le Très Reverend Guy Sansaricq

 

Monseigneur Pierre André Pierre  en communion avec le personnel du Centre National de l’Apostolat Haitien souhaite un Joyeux Anniversaire à son Excellence le Très Reverend Jean Desinor.

Nous demandons au peuple de Dieu de prier  pour l’évêque Jea

Brother Tob

 

 

DIOCESE OF HINCHE: HAPPY BIRTHDAY HIS EXCELLENCY THE MOST REVEREND JEAN DESINOR

 

September 26, 2021 is the anniversary of the birth of His Excellency The Most Reverend Jean Desinor, Bishop of the Diocese of Hinche. His Excellency, The Most Reverend Jean Desinor, is among the great friends of the weekly bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate and of Radio Telé Solidarité. He has always done everything in his power to support the weekly bulletin of the Center National Center of The Haitian Apostolate  and Radio Telé Solidarité.

Since his arrival in the Diocese of Hinche as bishop, he has done everything possible to encourage the young people of the Diocese of Hinche to participate in the  annual  Youth of the Year Contest sponsored by  Radio Telé Solidarité. His gesture of solidarity was always greatly appreciated by the late Most Reverend  Reverend Guy Sansaricq.

Monsignor Pierre André Pierre, in communion with the staff of the National Center for the Haitian Apostolate, wishes a Happy Birthday to His Excellency the Most Reverend Jean Desinor .

 

BROTHER TOB

 

Diocèse Anse-à -Veau-Miragoane: Bonne Fête Monseigneur Pierre André Dumas

Le 26 Septembre 2021 est l’anniversaire  de son Excellence Le Très Reverend Pierre André Dumas , évêque du diocèse d’Anse à Veau et de Miragoane.

Monseigneur Dumas est un ami du Centre National de L’Apostolat Haitien à l’étranger, il etait orateur dans plusieurs conventions du Centre National de l’Apostolat Haitien et il a representé la Conférence Episcopale D’Haiti aux ceremonies D’Adieu du Regretté Bishop Guy Sansaricq

Monseigneur Pierre André Pierre en communion avec Personnel du Centre National de l’Apostolat Haitien Souhaite un Joyeux Anniversaire à Monseigneur Dumas

Brother Tob

Diocese of Anse-à -Veau-Miragoane: Happy Birthday Monsignor Pierre André Dumas

September 26, 2021 is the birthday of His Excellency The Most Reverend Pierre André Dumas, Bishop of the Diocese of Anse à Veau and Miragoane.

Bishop  Dumas is a friend of the National Center for the Haitian Apostolate abroad, he was a speaker in several conventions of the National Center for the Haitian Apostolate and he represented the Haitian Episcopal Conference at the Funeral mass  of the Late Bishop Guy Sansaricq

Monsignor Pierre André Pierre in communion with the Staff of the National Center for the Haitian Apostolate Wishes a Happy Birthday to Bishop Dumas

Brother Tob

 

 

 

 

Processus d’effondrement de l’Etat – Pour une reconquête de la dignité d’Haïti

 

 

La destruction des institutions essentielles à la démocratie ou le retour du tonton macoute sous les espèces des gangs armés  fonctionnant comme une base sociale du pouvoir actuel, et le passage de l’effondrement de l’Etat à l’effondrement du lien social.

On imagine avec difficulté que trente ans après la dictature rétrograde de Duvalier Haïti puisse connaître un nouveau cycle d’un pouvoir abject. Un pouvoir dont la seule visée est d’en finir avec l’image du pays de la dignité face au racisme anti noir et face au colonialisme qui a ensanglanté les trois derniers siècles de la modernité. Les puissances occidentales (Etats-Unis et Core group), par le biais de l’ONU où trônent la Chine et la Russie, se préparent à confesser leur regret de n’avoir pas compris les dérives dangereuses actuelles du pouvoir politique en Haïti en lui reconnaissant la capacité d’organiser des élections. Il serait bon de revenir à l’histoire de la destruction des Juifs d’Europe entre 1933 et 1945, puis au génocide des Tutsis au Rwanda, pour se rendre compte que la pensée dominante d’alors ne cessait de clamer qu’elle n’avait rien vu venir. Afin qu’on ne puisse pas dire que rien n’était prévisible en ce qui concerne l’évolution de la vie politique en Haïti, je propose de mettre le curseur sur les problématiques suivantes : la destruction des institutions essentielles à la démocratie ou le retour du tonton macoute sous les espèces des gangs armés  fonctionnant comme une base sociale du pouvoir actuel, et le passage de l’effondrement de l’Etat à l’effondrement du lien social.

La destruction des institutions

Au moment où nous écrivons, la décision de supprimer la police nationale haïtienne (PNH) et de la remplacer par l’embryon d’une armée (soit environ 400 soldats dépourvus de toute vraie formation militaire) semble être déjà prise en dehors de tous les prescrits de la Constitution. On ne cesse de s’interroger dans tous les secteurs en Haïti sur la manière résignée dont le pouvoir traite la défaite le 12 mars dernier des quatre policiers tombés sous les balles des gangs du bidonville « Village-de-Dieu » à Port-au-Prince (voir Le Nouvelliste, du 2021/03/17).

L’absence de syndicat de la police est une entrave à son objectif de la défense des droits fondamentaux des citoyens. On dirait que tout est mis en place pour que la police se transforme en une milice au service du pouvoir établi. Mais il est naïf de croire qu’un tel pouvoir serait dépourvu d’intérêts précis : son vrai nom est donné dans le tiercé : drogue/ corruption/ criminalité, qui désormais est devenu la caractéristique de la nation haïtienne, son honneur perdu.

Prenons le cas de l’institution pénitentiaire, celle de la Croix- des- Bouquets dont le bâtiment donne par la blancheur de ses murs surélevés l’apparence de modernisation. Les prisonniers parviennent à en sortir librement en masse le 25 février dernier, des armes sont à  leur disposition, 32 morts par balles comme rançon de l’évasion du chef de gang, Arnel Joseph, et d’environ 400 prisonniers dont la plupart sont encore en cavale. Après-coup, on apprend qu’une enquête est calmement diligentée, mais cette évasion qui ne pouvait être que planifiée d’après l’étude récente du RNDDH-réseau national des droits humains ( voir Le Nouvelliste 2021-04-07),- passe désormais pour un fait divers. Rien n’assure vraiment la sécurité d’un prisonnier, pendant que n’apparaisse aucune tentative de la part du pouvoir de développer la moindre interrogation sur la vie pénitentiaire elle-même dont la tristement célèbre Fort Dimanche des Duvalier semble être la matrice.

Pourrait-on parler de l’institution douanière ? Justement rien n’est plus difficile, car l’Etat l’a pratiquement vendue à une frange du secteur privé, celle qui a en main le secret de l’économie de la violence basée sur « la capture d’Etat » : la douane étant la porte d’entrée de l’Etat avec les impôts et les taxes. Nous approchons ainsi de la fin de la nation haïtienne cette fois apparemment programmée par la volonté expresse d’une abdication des pouvoirs de l’Etat. Aucun respect pour les lieux sacrés que sont un temple protestant, une église catholique, un hôpital, un couvent de religieuses, les gangs armés y pénètrent en toute liberté.

Le projet d’une nouvelle constitution, à partir d’un referendum (pourtant interdit par la constitution de1987) est la décision du seul chef de l’Etat ; elle accordera les pleins pouvoirs au président, en nous ramenant à la période duvaliériste pré-1986 ; elle parachèvera la destruction des institutions démocratiques mises en place par la Constitution de 1987 alors que celle-ci visait la sortie effective de la dictature des Duvalier et de toute dictature. Il ne suffisait pas de déclarer la caducité du parlement, ni de réduire les capacités de la Cour supérieure des comptes, un nouveau pas vers la dictature a été définitivement franchi avec la révocation de juges de la Cassation et la mise au pas du système de justice.

L’effondrement du lien social

Ce coup de grâce à la démocratie pour laquelle tant de batailles ont été livrées pendant ces trente dernières années n’est possible aujourd’hui que par la vertu des gangs armés fédérés et distribués à travers tout le pays et dont les pratiques de type kidnapping font de la population entière et de chacun de nous un prisonnier dans sa propre maison comme dans les rues et sur les routes. Que des bandits lourdement armés puissent entrer dans une église au cour d’une cérémonie ( ainsi est kidnappé un pasteur en chaire avec trois des fidèles dans une église adventiste comme en représailles contre les manifestations réalisées par les associations de pasteurs protestants) ;que ces gangs puissent entrer par effraction dans une communauté religieuse catholique pour enlever une religieuse, ou tout simplement qu’ils puissent entrer chez vous nuitamment, cela n’a d’autre signification que l’incarcération virtuelle de toute la population. Tout laisse à penser qu’il s‘agit du retour du « macoute » sous les espèces de ces gangs armés, cette fois aux appellations macabres qui annoncent la plongée dans des actes de barbarie (lanmo [ la mort] 100 jours, group 5 secondes, cracher du feu, Barbecue, etc.…).

Peut-être que nous allons maintenant de l’effondrement de l’Etat provoqué et en tout cas accéléré par le gouvernement du PHTK ( parti haitien tètkalé ( ou crâne rasé) vers l’effondrement de la société comme telle. Alors qu’en Occident c’est le covid 19 qui génère une situation qui fissure le lien social, en Haïti c’est l’insécurité dont la source est politique qui conduit à l’effondrement du lien social. En effet le système symbolique qui nous maintient dans un certain lien social semble disparaitre là où le respect des morts n’est plus de mise (comme jeter les cadavres des victimes sur des piles de fatras, les livrer aux chiens et aux pourceaux, ou décapiter ou découper en morceaux les cadavres jusqu’à rendre impossible l’identification de la victime, incendier les maisons des victimes lors de l’énième massacre. Justement pendant cette semaine de Pâques dans la capitale au quartier du Bel-Air un nouveau massacre produit 13 morts dans l’indifférence des pouvoirs publics. Ou est-ce peut-être avec la complicité de la police ? ( voir les témoignages des rescapés dans Le Nouvelliste du 2021-04-06) L’état de terreur qui en résulte fait abandonner les pratiques ordinaires de convivialité : aller voir des parents ou des amis en province, organiser une sortie aux restaurants le soir, tout cela est pari risqué à entreprendre sur la pointe des pieds. Il n’y a plus d’espace commun, seul importe le sauve qui peut individuel, quand on ne pense pas à fuir vers les pays voisins. Il arrive qu’un chef d’Etat croit qu’il incarne la nation –c’est le cas du dictateur Duvalier père-mais- avec l’actuel pouvoir en Haiti on peut avec peine déceler une quelconque vision concernant le destin de la nation haïtienne. On constate seulement que ce pouvoir massacre sa population Est-ce sans doute pour cela que la communauté internationale se sente confortable avec un tel chef. Comme unique interlocuteur, il est rassurant pour favoriser la sauvegarde des intérêts des puissances étrangères recherchées d’ailleurs comme des nouveaux maitres. Bref l’honneur du pays n’est pas à l’horizon.

Pour se résigner à vivre dans une telle condition ou pour se soumettre ou encore pour abdiquer sa liberté quand il est question de servir le régime, il existe des arguments déstressant : « des kidnappings, des gangs armés, il en existe partout dans le monde, pouvoir et opposants en ont, ou bien il en a toujours existé ». Ce sont précisément là des arguments paresseux et peut-être même pervers. Egalement déclarer-toute honte bue- que nous sommes tous coupables, c’est supposer que toute sortie de ce désastre devient douteuse sinon impossible. Même les protestations passionnées sont interprétées comme œuvre de manipulation. Etre haïtien consisterait à faire partie d’une ethnie : les Haitiens ?. On n’en finira donc pas de trouver des arguments qui témoignent de l’honneur perdu d’Haïti comme Etat et comme nation.

Pourtant sous nos yeux le sursaut a lieu : associations de droits de droits humains et de la société civile comme les partis, associations des barreaux, mouvements des femmes, les diverses confessions religieuses, mouvements visant à combler le déficit de mémoire contre les crimes de la dictature des Duvalier, mouvements divers de la diaspora s’expriment et indiquent- sans doute avec parfois des maladresses- le chemin de la sortie du tunnel. Ces voix qui manifestent la fierté d’être Haïtien sont-elles entendues par la communauté internationale ou s’apprêtent-elles à confesser des regrets ?

*Laënnec Hurbon, directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Université d’Etat d’Haïti, spécialiste des rapports entre religions, Culture et politique en Haïti et dans la Caraïbe

Le Club est l’espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n’engagent pas la rédaction.

 

U.S. Special Envoy to Haiti resigns, citing ‘inhumane’ deportation of Haitians

 

U.S. Special Envoy for Haiti Daniel Foote resigned Thursday, saying that he did not want to be associated with what he called the United States’ “inhumane, counterproductive decision to deport thousands of Haitian refugees” back to the island nation.

Foote’s resignation letter to Secretary of State Antony Blinken, which was first obtained by the PBS NewsHour, comes as the Biden administration is facing widespread backlash over its treatment of Haitian migrants in Del Rio, Texas, where images of horseback border patrol agents using reins against migrants have sparked outrage. Activists and some lawmakers have also been calling for the Biden administration to suspend deportations to Haiti. In his letter, Foote criticizes the deportations.

“I will not be associated with the United States inhumane, counterproductive decision to deport thousands of Haitian refugees and illegal immigrants to Haiti, a country where American officials are confined to secure compounds because of the danger posed
by armed gangs in control of daily life,” Foote wrote in his resignation letter. “Our policy approach to Haïti remains deeply flawed, and my recommendations have been ignored and dismissed, when not edited to project a narrative different from my own.”

He goes on to say that Haiti, a country facing a number of crises including political turmoil after the July assassination of Haitian President Jovenel Moïse, humanitarian problems after an earthquake rocked the nation last month, and security issues after kidnapping have skyrocketed, cannot absorb hundreds of migrants who have been sent back on daily repatriation flights.

“The people of Haiti, mired in poverty, hostage to the terror, kidnappings, robberies
and massacres of armed gangs and suffering under a corrupt government with gang alliances, simply cannot support the forced infusion of thousands of returned migrants lacking food, shelter, and money without additional, avoidable human tragedy,” Foote said. “The collapsed state is unable to provide security or basic services, and more refugees will fuel further desperation and crime. Surging migration to our borders will only grow as we add to Haiti’s unacceptable misery.”

This is a breaking story and will be updated as it develops.

Read the full letter here.

 

 

France/ad limina des évêques : l’unité de l’Eglise, « souci profond » du pape, par Mgr Jachiet

Les migrants et l’application du motu proprio sur le rite ancien

SEPTEMBRE 24, 2021 17:09MARINA DROUJININAEGLISES LOCALES

Le « souci profond » du pape est « l’unité de l’Église, la communion de tous », souligne Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, qui a rencontré le pape François avec le groupe des évêques français en visite ad limina à Rome, jeudi 23 septembre 2021.

Dans son interview à Vatican News, Mgr Jachiet partage ses impressions de la rencontre et s’arrête sur deux thèmes importants de la conversation avec le pape :  les migrants et l’application du motu proprio Traditions custodes sur le rite ancien.

L’évêque auxiliaire de Paris affirme que le pape « garde le souci des fidèles attachés à la forme ancienne et que son désir n’est pas d’arrêter brutalement les célébrations de l’ancien missel, mais de donner la possibilité aux fidèles qui y sont attachés d’être conduits ».

Il ne s’agit pas « seulement d’assister à des célébrations qui leur correspondent, explique-t-il, mais d’avoir des prêtres, des aumôniers qui les aident à comprendre la foi, à vivre dans l’esprit du Concile Vatican II ».

Selon Mgr Jachiet, « la porte est ouverte aux évêques pour mettre en œuvre » le motu proprio Traditions custodes. « C’était très net », affirme l’évêque : le pape « donne les principes généraux, il a expliqué pourquoi, mais tout en avisant que c’était à nous de trouver les modalités appropriées ». « Ce n’est pas une approche formelle et disciplinaire, c’est une approche pastorale », ajoute-t-il.

Migrants : « la clé est vraiment l’intégration »

Mgr Jachiet raconte que le pape a « d’abord rappelé que peut-être le plus difficile n’était pas l’accueil des migrants, mais leur intégration ».

Rappelant les quatre verbes « mis en avant » par le pape – « accueillir, promouvoir, protéger et intégrer » – Mgr Jachiet souligne que, selon le pape, « la clé est vraiment l’intégration ». L’évêque estime que le pape « met vraiment le doigt sur le problème de notre pays ». Il ne suffit pas « de savoir à quel degré il faut ouvrir les frontières, mais comment nous pouvons intégrer dans la vie de la société ceux qui sont accueillis ».

Le pape François, explique Mgr Jachiet, «n’a pas dit ‘que la France accueille tous les migrants qui veulent entrer’ », « il a dit que c’est à chaque gouvernant de déterminer à quel degré le pays est capable d’intégrer les personnes en migration qui arrivent ».

« J’ai trouvé un homme humble nous disant : vous, qui êtes évêques en France, cette question très délicate, vous avez à l’affronter, à trouver les clés », raconte l’évêque auxiliaire de Paris. « Il a fait appel à notre responsabilité : à la fois à nous comme pasteurs en France, mais aussi aux dirigeants français. »

 

 

 

Proverbes

Dlo ki  Kouri Pa Pote Kras

Flatè pi danjere pase kouto de Bò

Bourik Chaje Pa Kanpe

Bel pawòl  pa vle di Verite

Jou Benyen , nanpwen kache lonbrit

 

Good to know: Choices matter and bring consequences.

Dcn. Paul C. Dorsinville.
God decided to make the Creation and to relate to humankind, to you and to me. When we accept the invitation and conform ourselves to His will, wonderful things happen; when we think we know better, disasters follow…
For instance, let us consider individual life, family, economic and political systems. The experiences and results differ depending if we see ourselves as sons and daughters of God, as family with common aspirations and interests, as pilgrims toward heavenly bliss versus me, myself and I to use, abuse and take advantage of others:
– respect and concrete support of life
– welcoming the stranger, the alien
– education and training
-work, safety, just wages
– health and human services
– taxes, sharing of wealth and power
– stewardship of creation, of climate
– etc.
This  is a good standard for the UN General Assembly, the budget and plans of the USA, of Haiti, of everywhere else. If you have suggestions for the current emergencies and/or the long-term, you may want to communicate them to:
US White House: 202-456-1111, US Congress: 202-224-3121, Congressmember Gregory Meeks, Chair of Haitian C.: 718-725-6000.
                                                                                    +++.
Dieu décida de faire la Création et d’être en relation avec l’humanité, avec toi  et avec moi. Quand nous acceptons l’invitation et nous nous conformons à Sa volonté des merveilles se réalisent, quand nous pensons que nous savons mieux, on récolte des désastres…
Par exemple, considérons la vie individuelle, la famille, les systèmes économiques et politiques. Les expériences et résultats diffèrent ,dépendant si nous nous voyons fils et filles de Dieu, comme famille avec aspirations et intérêts communs, comme pélerins  vers la joie céleste  ou au contraire Je, moi et moi-même pour utiliser, abuser et prendre avantage des autres:
– respect et support concret de la vie
–  acceuil de l’étranger
– éducation et formation
–  travail, sécurité, salaires justes
–  santé et services sociaux
– taxes, partage des richesses et du pouvoir
– soin approprié de la création, du climat
– etc.
C’est un bon standard pour l’Assemblée Générale de l’ONU, le budget et les plans des USA, d’Haiti, de partout ailleurs. Si tu as des suggestions pour les urgences courantes et/ou le long-terme, tu peux vouloir les communiquer à:
Maison Blanche(USA): 202-456-1111, Congrès (USA): 202-224-3121, Représentant Gregory Meeks, Chairman  pour le C. Haitien: 718-725-6000..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s