Latest News-September 19, 2021

 

 

 

VENSENKYÈM DIMANCH TAN SENP

Dimanch 19 Sektanm 2021

An nou suiv Jezi etan n ap sonje Bishop Guy A. Sansaricq

 

Monseyè Pierre André Pierre

 

LEKTI LABIB: Lasajès 2, 12.17-20; Sòm 54; Jak 3, 16-4, 3; Mak 9, 30-37

 

 

Nan Premye lekti lamès jodiya, Pawòl Bondye a nan liv Lasajès raple nou aklè, moun ki mechan an souvan kondui tèt li nan chache richès, lonè ak siksè. Santiman ki nan kè li ak pasyon k ap pouse li aji bay anpil move rezilta: Se kè sere ak jalouzi, rayisab ak vyolans e menm move zak kriminèl. Moun ki mechan an pa ka tande pawòl moun ki kòrèk la. Moun ki mechan santi pawòl moun ki kòrèk la sèvi yon jijman pou li. Poutèt sa, tandans li se fè konplo pou touye moun ki kòrèk la.

 

Nan levanjil jodiya, Jezi pwopoze nou yon lòt chemen, yon bagay diferan e ki nouvo. Li rele nou pou nou gen yon kè ki pwòp, ki travay pou lapè, yon kè ki dou, ki sensè e ki plen ak mizèrikòd. Li pale avèk Apot li yo sou soufrans ak lanmò li pral sibi, ak leve byen vivan k ap vin apre lanmò li. Li pwofite anseye disip li yo yon gwo leson imilite, etan li deklare yo : Moun ki pase pou premye nan je Bondye, se sila a ki konsidere tèt li kòm dènye epi yo ki fè tèt li tounen yon sèvitè pou tout moun.

 

Lè li fin pale konsa, li fè yon jès. Li ajoute yon siy pou disip li yo byen konprann pawòl li yo. Li pran yon timoun li mete nan mitan yo. Li di: Moun ki pi gran an nan je Bondye se moun ki tankou yon timoun inosan, ki pa gen okenn byen, ni otorite.

 

Ansèyman kle sa a sou imilite, sèvis ak renmen make yon gwo pwen nan Levanjil Jezi a. Si nou vle vin yon kretyen otantik, nou dwe fè efò pou elimine nan nanm nou tout jèm fyète, lavaris ak rayisans. Lè sa a atò, limyè imilite, konpasyon ak LANMOU san limit ap klere andedan nou. Sa a se chemen ki mennen nan vrè bonè ak lavi etènèl, chemen kote Bondye rele nou, pou nou mache.

 

 

 

 

TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Sunday, September 19, 2021

Following Jesus, while gleaning in the footsteps of Late Bishop Guy Sansaricq

 

Msgr. Pierre André Pierre

 

 

BIBLE READINGS: Wisdom 2, 12. 17-20; Ps 54; James 3, 16-4, 3; Mk 9, 30-37

 

 

The first reading reminds us that the wicked man is frequently driven by a wild pursuit of honor, wealth and success. These passionate inner feelings produce anguish, jealousy, envy, hatred, violence and even criminal acts. As the result of this the wicked man, feeling condemned by the just man’s words, tends to plot his murder.

 

Jesus in today’s gospel proposes something different and new. He calls us to be pure, peaceable, gentle, sincere and full of mercy. He tells his Apostles about his forthcoming suffering, death and resurrection and teaches them a stunning lesson of humility stating that to rank first in God’s eyes one must remain the last and be the servant of all.

 

To his words, he added a sign. He placed a child in their midst saying that the greatest in God’s view is the person who is like an innocent child, deprived of possessions and authority.

 

This key teaching about humility, service and love marks a high point of Jesus’ Gospel. If we wish to be genuine Christians, we must strive to eradicate from our souls any seed of pride, greed and hatred and then excel in humility, compassion and limitless LOVE. This is the path that leads to true happiness and eternal life, the path we are called to walk.

 

 

 

 

 

VINGT-CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dimanche 19 Septembre 2021

A la suite du Christ, en suivant Bishop Guy Sansaricq

 

Mgr Pierre André Pierre

 

 

LECTURES BIBLIQUES : Sagesse 2, 12.17-20 ; Ps 54 ; Jac 3, 16-4, 3 ; Mc 9, 30-37

 

La première lecture du livre de la Sagesse nous rappelle que l’homme méchant est souvent poussé par une folle quête d’honneur, de richesse et de succès. Ces sentiments intérieurs passionnés produisent de l’angoisse, de la jalousie, de l’envie, de la haine, de la violence et même des actes criminels. En conséquence, le méchant, se sentant condamné par les paroles du juste, a tendance à comploter son assassinat.

 

Par contre, dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus propose un chemin nouveau, quelque chose de différent. Il nous appelle à être purs, paisibles, doux, sincères et pleins de miséricorde. Il parle à ses apôtres de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection à venir et leur enseigne une étonnante leçon d’humilité en déclarant que pour être le premier aux yeux de Dieu, il faut rester le dernier et être le serviteur de tous.

 

Dans un geste concret, il ajoute un signe à la parole. Il prend un enfant et le place au milieu de ses disciples, en leur disant que le plus grand aux yeux de Dieu est la personne qui est comme un enfant innocent, privé de biens et d’autorité.

 

Cet enseignement clé sur l’humilité, le service et l’amour marque un point culminant de l’Évangile de Jésus. Si nous voulons être d’authentiques chrétiens, nous devons nous efforcer d’éradiquer de nos âmes toute graine d’orgueil, de cupidité et de haine, puis exceller dans l’humilité, la compassion et l’AMOUR illimité. C’est le chemin qui mène au vrai bonheur et à la vie éternelle, le chemin que nous sommes appelés à parcourir.

 

 

THOUGHT OF THE WEEK: “ The greater the hope, the more violent the disappointment”  Celebrity quote Franz-Olivier Giesbert

Host, Artist, Biographer, Writer, Editor, Businessman, Journalist, Novelist

(1949 -) HEART QUOTE

 

Pensée de la Semaine: Plus L’espérance est grande, plus la deception est grande

 

Citation de célébrité

Franz-Olivier Giesbert

Animateur, Artiste, Biographe, écrivain, éditeur, Homme d’affaire, Journaliste, Romancier (1949 – )

 

Pensamiento de la semana: cuanto mayor es la esperanza, mayor es la decepción

Cita de celebridad Franz-Olivier Giesbert Anfitrión, Artista, Biógrafo, Escritor, Editor, Empresario, Periodista, Novelista (1949 -)

 

Quelques  Photos du Weekly Bulletin

 

Omaj pou Monseyè Guy A. Sansaricq 

 

Pè William Smarth

Pè Dyosèz Okay, Ayiti

Ki fè tout wout la vi a avèk Bishop Guy Sansaricq

depi lane 1947 nan ti Seminè rive lane 2021.

 

Kavayon, 24 out 2021

Guy, se vye frè w, William, k ap di w mèsi, k ap fè w konpliman jodi a. Ou sonje se nan jinyora seminè Maznòd, kay Pè Obla yo, nou rankontre, oktòb 1947, kote mwen te antre 2 zan anvan w. Depi lè sa a, se menm chemen an n ap fè ansanm : jodi a m ap kontinye l sou tè a, ou menm ou deja rive kote Papa nou ki nan syèl la vle rasanble tout pitit li yo, tout bon sèvitè l, tout bon sèvant li yo, nan lavi total li a.

Nou te 2 bon elèv : se poutèt sa petèt, ane 1953, Monseyè Collignon voye w etidye flozofi ak tewoloji Otawa, e li voye m a Wòm pou etid tewoloji. Kèk lane apre yo fin sakre nou pè, diktati Divalye a pral fè nou rankontre a Wòm, ane 1969, kote ou t ap etidye syans sosyal e mwen menm, mwen te tounen nan tewoloji. Se te yon gwo gras Bondye te fè nou, pou nou te viv nan sant Legliz inivèsèl la, pou nou te kab sèvi pèp ayisyen an pi byen. E twouve, Lapwovidans pral vle nou fè ansanm yon pi gwo esperyans pastoral toujou Ozetazini, kote nou vin retwouve n, ane 1971, nan mitan dyaspora ayisyen an : ou menm nan Kwins, mwen menm, ansanm ak Pè Antoine Adrien, Pè Emile Jacquot ak Pè Jean-Yves Urfié, nan Bwouklin, nan sèvis Legliz Jezi-Kri a, sitou nan pastoral pou frè ak sè n ayisyen yo.  Guy, ala rankont, ala diskisyon, ala manifestasyon ak batay ansanm ak tout Ayisyen san distenksyon, pou refijye !!! Ala etid labib, ala reyinyon pastoral !!! Ala gwo desizyon pastoral nou te pran pou pastoral nou pote mak kilti pèp Ayisyen an, nan lang kreyòl ak nan kadans mizik ayisyen, men tou pou nou pa t separe lavi syèl la ak lavi tè a : menm kado sèl Bondye lavi, sèl Bondye renmen an.

Ane 1986, mwen tounen Ayiti, al travay menm kote ak sè w, Sè Lucile, e ou menm ou kontinye okipe frè n ak sè n yo Nouyòk, e nou kab di nan tout Etazini. Se ane 2006, si mwen pa twonpe m, Gran Gadò a pral ba w pi gwo wòl toujou nan Legliz li a, li fè w evèk, li mete w pami siksesè apot yo, premye reskonsab Pawòl la al lòt sous lavi Bondye nan Legliz li a. E ou fè travay la ak tout kè w ak tout nanm ou pou glwa Bondye ak lonè pèp Ayisyen an.

Guy, frè m, lè mwen t ap tounen Ayiti, ane 1986, mwen te swete pou w kontinye batay la e ou kontinye l jouk fòs ou rive bout, e se konsa Gran Mèt la resevwa w lakay li. Men Guy, frè m, travay ou pa fini. Ou konnen ki jan apostola ayisyen bezwen pi plis devouman, pi plis inisyativ, pi plis tèt ansanm, pi plis sèvis gratis. Ou te gen tan tande tou dega tranblemann tè 14 dawout la fè nan Gran Sid la : wi, soufrans, mizè nan Jeremi kote ou te fèt, nan Okay kote ou te vikè, nan Kavayon peyi m, pawas kote frè w Karl te fè premye esperyans pastoral li kòm pè. Guy, kounye a ou wè tout bagay nan limyè Bondye, nan laverite Bondye, kite m di w tankou Kadinal Claudio Hummes te di Kadinal Bergoglio lè yo te nonmen sila a Pap: « Pa bliye moun pòv yo. » Wi, ou pap bliye yo, ou pap bliye nou : se paske ou gen kè moun pòv ki fè, jodi a, peyi Wa ki nan syèl la se pou ou. Mi, Gi, mi, konpliman, an atandan nou tounen vin rankoutre, men fwa sa a pou tout tan.

 

Pè William Smarth

Pè Dyosèz Okay, Ayiti

Ki fè tout wout la vi a avèk Bishop Guy Sansaricq

depi lane 1947 nan ti Seminè rive lane 2021.

 

 

BISHOP GUY A. SANSARICQ “IN MEMORIAM”

Fr. William Smarth

A priest from the Diocese of Les Cayes, Haiti

A companion and classmate of Bishop Guy Sansaricq from the Minor Seminary

Since the year 1947 until the year 2021.

Cavaillon, Haiti, August 24, 2021

Guy, your older brother, William, sends you grateful compliment today. You remember how in the Maznod seminary, the house of formation of the Oblates of Mary Immaculate, we met, in October 1947, where I entered 2 years before you. Since then, we have been following the same path together: today I will continue it on earth, you have already reached the place where our heavenly Father wants to gather all his children, his true servants, his true maids, for life everlasting.

We were two good students: that’s why maybe in 1953, Bishop Collignon sent you to study philosophy and theology in Ottawa, and he sent me to Rome to study theology. A few years after our ordination as Priest, the Duvalier dictatorship brought us back to Rome in 1969, where you were studying social studies and I returned to theology. It was a great grace from God for us to live in the center of the universal Church so that we could better serve the Haitian people. And again, Providence will want us to have together a greater pastoral experience still in the United States, where we found ourselves, in 1971, among the Haitian diaspora: you in Queens, I, along with Father Antoine Adrien, Father Emile Jacquot and Father Jean-Yves Urfié, in Brooklyn, in the service of the Church of Jesus Christ, especially in pastoral care for Haitian brothers and sisters. Guy, what a meeting, what a discussion, what a demonstration and a fight with all Haitians without distinction, for refugees!!! What a Bible study, what a pastoral meeting! What a great pastoral decision we made for our pastoral to bear the mark of the culture of the Haitian people, in the Creole language and in the cadence of Haitian music, but also not to separate the life of heaven and the life of the earth.

In 1986, I returned to Haiti to work at the same place with Sister Lucile, your sister, and you continued to care for our brothers and sisters in New York, and we can say that throughout the United States. In 2006, if I am not mistaken, the Great Shepherd will give you a greater role in his Church, making you a bishop, and a successor of the apostles. a. And you do the work with all your heart and soul for the glory of God and the honor of the Haitian people.

Guy, my brother, when I returned to Haiti in 1986, my wish to you was to continue the fight and continue it until your strength was exhausted, and so the Great Master welcomed you into his home. But Guy, my brother, your work is not over. You know how the Haitian Apostolate needs more dedication, more initiative, more cooperation, more free service. You have also heard the devastation of the earthquake of August 14, 2021, in the Great South of Haiti: yes, suffering, misery in Jérémie where you were born, in Les Cayes where you were vicar, in Cavaillon my hometown, the parish where your brother Karl did his first pastoral experience as a Priest. Guy, now you see everything in the light of God, in the truth of God, let me tell you what Cardinal Claudio Hummes said to Cardinal Bergoglio when he was appointed Pope: “Remember the poor.” Yes, you will not forget them, you will not forget us: it is because you have the hearts of the poor that today the kingdom of heaven belongs to you. You are ripe, Guy, you are ripe. Congratulations. UntiI… in the meantime, we come back to meet, but this time forever.

 

Fr. William Smarth

A priest from the Diocese of Les Cayes, Haiti

A companion and classmate of Bishop Guy Sansaricq from the Minor Seminary

Since the year 1947 until the year 2021.

 

 

 

 

Sincères condoléances

 

 

à la communauté chrétienne de la Diaspora haïtienne et du Diocèse de Brooklyn…

au Centre National d’Apostolat Haïtien et de Télé Solidarité,

particulièrement à Frère Buteau Espiègle et à Sœur Juvénia Joseph, fdm,

qui m’ont permis de découvrir encore plus la belle figure et la riche personnalité

de notre regretté Monseigneur Sansaricq…

aux membres de la famille Sansaricq!

À l’occasion de ce départ soudain de notre pasteur et grand frère, Monseigneur Sansaricq,

je m’unis à vous de cœur et de prières

pour honorer sa vie à la Messe de la Résurrection

que vous célèbrerez en sa mémoire, le jeudi 2 septembre 2021.

 

Je me souviendrai du cœur de bonté et de compassion de Monseigneur Sansaricq

et de son engagement sans faille, dans la durée,

au service des droits des personnes migrantes et des sans-papier de la diaspora haïtienne.

Il s’est laissé conduire par Dieu et n’a jamais reculé devant cette mission qu’il lui a confiée.

Nous prions pour vous et pour tous ceux et celles avec qui il a partagé sa vie et ses dons.

Que vous trouviez réconfort et inspiration en gardant chèrement au cœur

la mémoire de ce grand artisan de solidarité et de ce pasteur rassembleur et bienveillant,

soucieux de l’amélioration des conditions de vie de nos sœurs et frères!

Une belle étoile s’éteint paisiblement à nos yeux

pour briller éternellement à VIE NOUVELLE et nous éclairer autrement.

Merci, Monseigneur Sansaricq! Dieu vous accueille déjà dans Son repos bienfaisant!

 

Sœur Kesta Occident, c.s.c.

31 août 2021

 

Secretariat of Cultural Diversity in the Church

Subcommittee on the Pastoral Care of Migrants, Refugees, and Travelers

3211 FOURTH STREET NE• WASHINGTON, DC 20017

 

Mgr. Pierre Andre Pierre

Haitian Apostolate, Inc

332 East 32nd Street

Brooklyn, NY 11226

Our Deepest Condolences on the Death of Bishop Guy Sansaricq

 

It was with a heavy heart, deep sense of loss and great sadness that we received the news of the death of our beloved Bishop Guy Sansaricq, Auxiliary Bishop of Brooklyn, New York. The news of his death came as a shock, and I feel so much pain. Bishop Guy lived a well fulfilled life. He devoted his service to the people of God. He invaluably contributed to the growth and development of the Haitian Catholic Community in the United States. His footprints and accomplishments will be missed.

 

As many who knew Bishop Guy attest, he lived an exemplary and accomplished life. He was indeed a great man, a spiritual father, a peacemaker, and a strong church and community leader. A man of honor and integrity. No doubt, he has indeed left a great legacy in our hands and will be greatly missed.

 

We sincerely pray that his family, friends, and the Haitian community may find peace and comfort during this difficult time of sorrow. May we be strong and cling to the Lord for solace.

 

May his gentle soul rest in perfect peace. Amen.

 

Sincerely yours in Christ,

 

 

 

Sr. Joanna Okereke, HHCJ

Assistant Director,

Cultural Diversity in the Church/USCCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

The Staff of The weekly Bulletin of The National Center of The Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité  will be in mourning until October 6, 2021 , day of 87th Birthday of the Late Bishop Guy Sansaricq

 

The Staff of The weekly Bulletin of The National Center of The Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité  will be in mourning until October 6, 2021 , day of 87th Birthday of the Late Bishop Guy Sansaricq

 

 

Since The Departure of the Late the Most Reverend Guy Sansaricq, the former founding director of The National Center of The Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité on August 21, the eve of his 15th anniversary of Episcopal life, the staff of the  Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate and radio Telé Solidarité is in mourning and it will observe this mourning until October 6, 2021, day of the 87th birthday of the late Bishop Guy Sansaricq.

 

As I have always promised to the Late Bishop Guy Sansaricq, The staff of The weekly Bulletin of the National Center of The Haitian Apostolate and radio Telé Solidarité will do everything in its power to keep his memory alive among us and to continue his legacy.

Like any human being, the late Bishop Guy Sansaricq had many difficult times , disappointment, betrayal and great suffering, but he always made an effort to remain a faithful servant in the Lord’s vineyard and he always understood this famous sentence that the path that  leads to Christ is not the way of glory it is above all the way of incomprehension and the way of the Cross or of great suffering. He fought the good fight until the end  of his earthly life and he always showed great love for his brothers and sisters.

Bishop Guy Sansaricq returned to the Father’s house on tiptoe. He died as he lived. He has known as a churchman who detached himself from material goods and wo did everything even in the evening of his life to graze his sheep. He was always very aware of the situation  of social inequality which ravages our society and as bishop he has always taken righteous positions against the inhuman situation of the poor of Haiti.

 

As Monsignor Pierre André mentioned in a press briefing on Radio Telé Solidarité the activities of the National Center  of The Haitian Apostolate will continue. The online courses of the Pastoral College will begin on Saturday September 25, 2021, the broadcasts of  Radio  Telé Solidarité will also continue and our friends will receive the weekly bulletin . Monsignor Pierre added that The National Center of The Haitian Apostolate  is counting on the generosity of the people of God to enable us to keep this promise.

Finally, we thank all those who sent messages of Condolence or who called us at this moment of mourning and sadness as well as all those who participated in the tribute broadcasts and ceremonies  in honor on the late Bishop Guy Sansaricq. We continue to work on having another tribute talk show in honor of the lamented Bishop Guy Sansaricq on the occasion of his 87th birthday on October 6, 2021 on the radio Telé solidarite

Brother Tob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien sera en deuil jusqu’au 6 Octobre 2021.

 

 

Depuis le départ du Regretté Monseigneur Guy Sansaricq, survenu le 21 Août 2021, la veille de son 15ème anniversaire de vie épiscopale, le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien et de la Radio Télé Solidarité est en deuil, ce, jusqu’au 6 Octobre 2021, jour du 87ème anniversaire de naissance du regretté Bishop Guy Sansaricq.

 

Comme je l’ai toujours promis au Regretté Bishop Guy Sansaricq , le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien et de la Radio Télé Solidarité fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder sa mémoire vivante parmi nous et de continuer son testament.

 

Comme tout être humain, Monseigneur Guy Sansaricq a eu beaucoup de moments difficiles  , trahison , deception , incomprehension et de grandes souffrances. Il avait toujours fait un effort pour rester un serviteur fidèle dans la vigne du Seigneur et avait toujours compris cette fameuse phrase: « Le chemin qui mène au Christ n’est pas seulement le chemin de la gloire c’est aussi le chemin de l’incompréhension et de la Croix ». Il a combattu le bon combat jusqu’à la fin de sa vie terrestre et a toujours demontré son grand amour pour ses frères et soeurs.

L’Evêque Guy Sansaricq est retourné à la maison du Père sur la pointe des pieds. Il est mort comme il a vécu. Il a été connu comme un homme d’église qui s’est détaché des biens matériels et a tout fait même au soir de sa vie pour paître ses brebis. Il etait  toujours très conscient de la situation d’inégalité sociale qui ravage notre société  et comme évêque il avait toujours pris des positions justes contre la situation infrahumaine des pauvres de son pays Haïti.

Commme Monseigneur Pierre André Pierre l’a mentionné dans un point de presse à la Radio Télé Solidarité, les activités du Centre National de l’Apostolat Haïtien vont continuer. Les cours en ligne du Collège Pastoral vont débuter le Samedi 25 Septembre 2021, les émissions de la Radio Télé Solidarité vont continuer aussi et nos amis recevront  le Bulletin Hebdomadaire. Monseigneur Pierre ajouta  qu’il compte sur la générosité du peuple de Dieu afin de nous permettre de respecter cette promesse.

 

Enfin, nous remercions tous ceux et celles qui ont envoyé un message de condoléances ou qui nous ont appelé en ce moment de deuil, qui ont participé aux émissions d’hommage en l’honneur du Regretté Monseigneur Guy Sansaricq à la Radio Télé Solidarité. Nous continuons à travailler pour avoir une autre émission en l’Honneur du Regretté Bishop Guy Sansaricq à l’occasion de son 87ème anniversaire de naissance le 6 Octobre 2021.

 

Brother Tob

 Note de Condoleances

Cher Frère Buteau,

 

Je rentre de voyage ce soir après un long séjour hors de New York et j’ai trouvé votre message téléphonique.

Il est trop tard pour que je vous appelle mais je tenais à vous dire à quel point je pense à vous et à la communauté de Brooklyn. Le départ de Monseigneur Sansaricq m’a bouleversée. Je regrette tellement d’avoir été absente aux cérémonies de la semaine dernière.

 

Kou a fè nou mal

Mwen konnen jan li te fèw konfyans.

Mwen konnen jan sa dwe difisil pou ou ak pou tout moun nan Sant la.

Mwen konnen tou jan Monsenyè Sansaricq ta vle nou pouswiv travay li.

 

Mes condoléances cher Frère Buteau.

Kenbe fèm,

Michèle Montas

Merci Mme Montas

 

Kwadèboukè:  Yon nouvo Kire ak kanpay pou ranmase lajan

 

Reveran Pè Géto Jacques

 

Nan 2 zan Pawas Kwadèboukè pral fete 320 anivèsè egzistans e nan 2 semèn se fèt patronal Pawas la tou nan yon moman kote popilasyon Kwadèboukè a ap viv yon moman trè difisil ak klima ensekirite sa a ki fòse anpil moun nan lokalite sa a kite kay yo pou yo ale viv yon lòt kote.

 

Yon semèn anvan fèt Patwonal la, jou dimanch 26 septanm 2021, Achidyosèz Pòtoprens pral enstale Reveran Pè Géto Jacques kòm nouvo Kire pawas NotreDam Wozè ki nan Kwadèboukè. Pè Géto Jacques deja gen 20 rekòt Kafe nan lavi li kòm Pè. Li ranplase nan ministè sa a defen Pè Guy Chrispin ki te retounen kay Bondye Papa a nan dat 10 jen 2021. Anplwaye Bilten chak semèn nan Sant Nasyonal pou Apostola Ayisyen an fè youn ak Gwoup Pitit Manman Wozè pawas NotreDam Wozè Kwadèboukè ki nan dyaspora a pou swete Reveran Pè Géto Jacques siksè nan nouvo ministè li nan Pawas NotreDam Wozè ki nan Kwadèboukè.

Gwoup Pitit Manman Wozè a ap pwofite enfòme nou sou kanpay pou ranmase lajan pou pwojè reparasyon do kay legliz pawas NotreDam Wozè Kwadèboukè. Komite Ad Hoc Gwoup Pitit Manman Wozè a ap kontinye travay di pou l ba nou enfòmasyon sou kanpay ranmase lajan sa a pi vit posib. Enjenyè a ki pral an chaj pou reparasyon nan do kay la voye pou nou yon estimasyon pou li fè nou konnen: Pri pou fè reparasyon do kay Legliz la ap koute San Karant Kat Mil Katre Ven Dola Ameriken ak Katre Ven Douz Santim (US$ 144,080.92). Nou te deja voye yon kopi estimasyon sila a nan biwo Achevèk Pòtoprens la, Monseyè Max Leroy Mesidor ak Pè Geto Jacques. Nou ankouraje Kominote moun Kwadèboukè ki toupatou ak zanmi yo pou yo trè jenere nan kanpay sa a pou ranmase lajan.

 

Nou kontinye òganize plizyè emisyon ak plizyè moun remakab ki soti nan Kwadèboukè. Yo byen okouran tout pwoblèm ak defi ki blayi nan Kwadèboukè, vil natif natal nou an. Yo konprann enpòtans ki genyen nan travay ak chita ansanm pou ede vil sila kote yo soti a. Emisyon an pral televize sou Cable Vision Channel 18 nan Vil Elizabeth jou Samdi 18 septanm 2021 a 7:00 PM ak Madi 21 septanm 2021 a 3:00 PM sou Cable Vision Channel 115 nan Long Island. Klike sou lyen sa a pou w koute pwogram sa a:

https://youtu.be/AfMDH_S9HpQ

 

Finalman, nou di yon gwo mèsi pou tout moun ki sipòte inisyativ Gwoup Pitit Manman Wozè nan Pawas Kwadèboukè. Yo envite nou vizite sitwèb pawas sa a:

http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/

ak paj facebook Pawas NotreDam Wozè Kwadèboukè:

https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets- Ha% C3% AFti-110054614556935 /? Ref = pages_you_manage

 

Frè Tob

 

Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets : Nomination d’un nouveau Curé et Campagne de Levée de Fonds.

Père Géto Jacques

 

Dans 2 ans ce sera le 320e anniversaire d’existence de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets et dans 2 semaines ce sera la fête patronale de la Paroisse, à un moment où la population de la Croix-des-Bouquets vit dans un climat d’insécurité qui force beaucoup de gens de cette localité à laisser leurs maisons pour aller vivre ailleurs.

 

Une semaine avant la fête patronale, le Dimanche 26 Septembre 2021, le Père Géto Jacques sera installé comme le nouveau Curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets. Le Père Jacques a déjà 20 ans de vie sacerdotale. Il remplace dans ce ministère le regretté Père Guy Chrispin qui est retourné à la maison du Père le 10Juin dernier.

 

Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien, en communion avec le Gwoup Pitit Manman Wozè de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets de la diaspora souhaite du succès au Révérend Père Jacques dans son nouveau ministère à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire.

 

Le groupe Pitit Manman Wozè profite de l’occasion pour vous informer sur sa campagne de levée de fonds pour le projet de la préparation de la toiture de l’Église de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire. Le comité Ad Hoc du groupe continue à travailler d’arrache-pied pour vous communiquer dans le plus bref délai les informations sur cette campagne de levée de fonds. L’ingénieur qui sera en charge de la réparation de la toiture nous a envoyé un devis dans lequel il nous a fait savoir que le coût de la réparation du toit s’élève à 144.080,92 $US et nous avons déjà envoyé une copie du devis du toit au bureau de l’archevêque de Port-au-Prince Monseigneur Max Leroy Mésidor et au Père Géto Jacques.

 

Nous exhortons la communauté crucienne et ses amis à être très généreux dans cette campagne de levée de fonds.

 

Nous continuons à organiser plusieurs émissions avec différentes personnes remarquables de la Croix-des-Bouquets. Ces dernières sont très conscientes des problèmes et des défis de leur ville natale et elles comprennent l’importance de travavailler et de s’asseoir ensemble pour le relèvement de ce coin de terre qui les a vues naître. Cette émission sera télévisée au Canal 18 de cable vision de la ville d’Elizabeth le Samedi 18 Septembre 2021  à 7:00hres du soir et le Mardi 21 Septembre 2021 à 3:00pm au Canal 115 de Cable Vision de Long Island. Cliquez sur ce lien pour écouter cette émission: https://youtu.be/AfMDH_S9HpQ

 

Enfin, nous disons un grand merci à tous ceux et celles qui supportent les initiatives du  groupe Pitit Manman Wozè de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets tout en vous invitant à visiter le site de cette paroisse:

http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/

et la page Facebook de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets: https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets-Ha%C3%AFti-110054614556935/?ref=pages_you_manage

 

Brother Tob

 

 

CROIX-DES-BOUQUETS: APPOINTMENT OF A NEW PASTOR AND FUNDRAISING CAMPAIGN.

 

 

Our Lady Rosary Parish of Croix-Des -Bouquets Appointment of a New Pastor and Fund Raising Campaign.

 

In 2 Years it will be the 320 anniversary of the existence of Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets and in 2 weeks too it will be the patronal feast of Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets at a moment the population of Croix-des-Bouquets is going trough a very difficult time with this climate of insecurity which forces  many people of Croix-Des-Bouquets  to leave their home to go and live elsewhere.

 

One Week before the patronal feast on Sunday , September 26, 2021 one of the spiritual leaders of the Archdiocese of Port-au-Prince  will install Father Geto  Jacques as the New Pastor of Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets. Father Jacques has been a priest for 20 years. . He will continue the ministry of the late father Guy Chrispin who returned to the Father’s house on June 10, 2021

The staff of the Weekly bulletin of the National center of The Haitian apostolate in communion with Group Pitit Manman wozè of the Diaspora  wishes Reverend Father Jacques success  in his new ministry at the parish of our Lady Rosary Parish  of Croix-des-Bouquets

The Pitit Manman Wozè group is taking this opportunity  to inform you about its fundraising campaign for the roof repair project of the church of Our Lady Rosary Parish . The Ad Hoc Committee of the Pitit Manman Wozè group continues to work hard to provide you information on this fundraising campaign as quickly as possible. The Engineer , who will be in charge  of the repair of the roof , sent us an estimate and in the letter he told us that the cost of the repair of the roof amounts will be US$ 144,080,92 . we have already sent a copy  of the roof estimate to the office of the Archbishop of Port-au-Prince The Most Reverend Max Leroy Mesidor and to Father Geto Jacques. We urge the Crucian Community and its friends to be very generous  to this fundraising campaign

We continue  to organize several shows  with  remarkable people from Croix-des-Bouquets. They are keenly aware of the issues and challenges  of their hometown  and understand the importance of working together  for the recovery of that corner of their homeland  which they come from i.e, the land where they were born.

The show will be televised on Cable Vision Channel 18 in the City of Elizabeth on Saturday, September 18, 2021, at 7:00pm and Tuesday September 21, 2021 at 3:00pm on cable Vision Channel 115 in long Island. Click on this link to listen to this talk show: https://youtu.be/AfMDH_S9HpQ

Finally  we say a big thank you to all those who support the initiatives of the Pitit Manman Wozè group of the Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets  while inviting you to visit the site of this parish

http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/ and the Facebook page of our Lady Rosary parish of Croix-Des-Bouquets: https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets- 

BROTHER TOB 

 

 

    

THE VICE-DIRECTOR OF THE HAITIAN APOSTOLATE COMMITS TO PURSUING THE VISION OF BISHOP SANSARICQ

 

 MOON P. CRIGLER AUGUST 31, 2021

 

Mgr. PPierre-André Pierre (right) is deputy director of the National Center for the Haitian Apostolate. The retired auxiliary bishop Guy Sansaricq (left), before his death, had appointed the Monsignor to replace him as director of the group. (Photo: courtesy of the Haitian National Apostolate Center)

WINDSOR TERRACE – The death of retired Auxiliary Bishop Guy Sansaricq leaves both a legacy and unfinished business for an organization he helped create and lead for more than three decades – the National Center for Haitian apostolate (NCHA).

The Brooklyn-based vice-director of the center, Msgr. Pierre-André Pierre, congratulated Bishop Sansaricq, who passed away on August 21, for his leadership which has fostered unity and spiritual growth among Haitian Catholics across the United States

“Bishop Sansaricq was so visionary,” added the Bishop. “It’s a lot of emotion for all of us now. But looking to the future, this ministry will continue.

“And this great heritage will be taken to the next level, trying to unite Haitians in the community of Christ, and integrate them into the adventure of Christianity in the United States.”

Priests born in Haiti in the United States created the NCHA in the 1970s. The founders included an assistant priest at the Parish of the Sacred Heart of Jesus in Cambria Heights, Queens – Guy Sansaricq.

Before coming to the United States, he had served Haitian refugees in the Bahamas for seven years, according to Mgr. Rock.

Bishop Sansaricq became a member of the Haitian diaspora when the president of dictator Jean Claude Duvalier refused to let him return home. Subsequently, Bishop Sansaricq went to Rome, where he studied for four years at the Pontifical Gregorian University.

His next stop was the United States, including the Diocese of Brooklyn, where he saw fellow Haitians in trouble, both economically and spiritually. This prompted him to help establish Queens-based Haitian Americans United for Progress, Inc. (HAUP).

He then turned to a collaboration creating the NCHA, Msgr. said Pierre.

Under the bishop’s direction, the Haitian apostolate center was registered in New York State as a not-for-profit corporation.

In 1988, NCHA became affiliated with the United States Conference of Catholic Bishops’ Migrant and Refugee Ministry Office. The USCCB also voted to appoint Bishop Sansaricq as the first director of this office, a position he held until his death.

Since its inception, Brooklyn-based NCHA has helped Haitians settle in the United States, find work, and grow in faith through Bible studies and other educational programs.

As the internet evolved, so did the apostolate, using digital platforms like YouTube and social media to reach Catholics in Haitian Creole, French and English, Msgr. said Pierre.

The apostolate center reports that there are approximately 1.5 million Haitians in the United States, and most are recent immigrants. More than two-thirds of them are Catholics, “a fact that makes Haitians the largest group of black Catholic immigrants,” according to the center.

Mgr. Pierre-André Pierre is president emeritus of the University of Notre-Dame d’Haïti. He is currently vice-director of the National Center for the Haitian Apostolate. (Photo: Courtesy of Bishop Pierre-André Pierre)

An estimated 150,000 of them belong to parishes in the Diocese of Brooklyn, said Father Hilaire Belizaire, coordinator of the ministry to Haitian immigrants and parish priest of the Sacred Heart of Jesus parish, Cambria Heights.

Mgr. Pierre is president emeritus of the University of Notre-Dame d’Haïti. Bishop Sansaricq invited him to Brooklyn a few years ago to help run the NCHA. The Monsignor declined to discuss how the next director will be selected.

“It’s not for me to say what to do. I don’t want to express any opinion, ”he said. “Let me just say this. We will serve. We are servants.

 

As of August 31, the USCCB had yet to make an official announcement regarding the new NCHA director. However, Sister Joanna Okereke, program coordinator for the USCCB Committee on Cultural Diversity in the Church, which oversees the apostolate, told The Tablet that Msgr. Pierre would be his next boss.

She said that was Bishop Sansaricq’s intention, “and, we will honor that intention.”

In the meantime, there is much to be done for the NCHA, Mgr. said Pierre.

He noted that he and Bishop Sansaricq had planned to announce on August 22 a new initiative with the working title, “Memory Project: Contributions of Haitians to the United States”.

Its aim is to showcase the achievements of Haitians in the United States in various sectors, including doctors, nurses, lawyers, businessmen and the clergy. The format of the initiative is not yet decided, but it could be a book, website or TV documentary, Msgr. said Pierre.

Bishop Sansaricq “wanted to show how, in a generation, [the U.S.-based population] had grown up ”, declared the Monsignor. “This is the story of the last 50 to 60 years of Haitians in the country. It is not a waste of time. “

Instead, he noted, new generations of Haitians have extended their track record of successful careers and achieving equality.

“The American dream, you know, it’s also part of us,” the Monsignor said.

 

 

Conference Episcopale d’Haiti

Port-au-Prince, le 24 Août 2021

Mgr Pierre André Pierre,

 

 

 

« À vous, la Grâce et la Paix de la part de Dieu notre Père… le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de Tendresse, le Dieu de qui vient tout Réconfort. … » (2 Corinthiens 1 : 2-4). C’est avec ces mots d’espérance et de consolation que nous, les Évêques catholiques d’Haïti, vous adressons dans le Seigneur nos mots de condoléances à l’occasion de la mort subite de notre vénéré frère dans l’épiscopat, Monseigneur Guy Sansaricq, survenue le samedi 21 août dernier. La naissance au Ciel de Monseigneur Guy Sansaricq laisse un grand vide dans la communauté haïtienne de la Diaspora. Mais, dans le même temps, nous sommes convaincus que la force attractive de son amour passionné pour les plus faibles, de sa sollicitude pastorale et de son humanité continuera de vous assister et d’animer votre zèle apostolique afin d’achever valablement l’œuvre qu’il a commencée au sein de Haitian Apostolate. En effet, Monseigneur Sansaricq était une personnalité profondément religieuse, à tous les sens du terme, qui constituait un exemple d’ouverture, de tolérance, de générosité humaine dont notre monde a tant besoin. À l’instar du Christ, son divin Maître et Seigneur, il savait se faire pauvre pour enrichir ceux qui le côtoyaient. Pendant que nous implorons la Miséricorde de Dieu pour le repos de son âme, nous prions pour votre consolation et le réconfort de chaque membre de Haitian Apostolate. Puisse la Vierge Marie accompagner et présenter à son divin Fils, Jésus le Bon Pasteur, l’Âme de Monseigneur Guy Sansaricq. Avec l’assurance de nos prières et de notre communion dans le service de l’Église. ________________________________ X

 

Mgr. Launay SATURNÉ Archevêque Métropolitain du Cap-Haïtien Président de la CE

 

 

 Au nom des frères et sœurs haïtiens du diocèse de Palm Beach, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille de Bishop Guy

Sansaricq et au diocèse de Brooklyn. Il sera dans nos prières lors des célébrations eucharistiques du mois de septembre. Que son âme et les âmes de tous les fidèles décédés par la miséricorde de Dieu, reposent en paix.

Monseigneur Guy Sansaricq qui était si dévoué au service du Seigneur et de l’Église sera en compagnie du Christ mort et vivant maintenant. Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, accorde à l’âme de ton serviteur disparu la rémission de ses péchés. Bishop Guy sera à jamais présent dans nos cœurs.

 

On behalf of the Haitian brothers and sisters in the Diocese of Palm Beach I would to express my deepest condolences to the family of Bishop Guy

Sansaricq and to the Diocese of Brooklyn. He will be in our prayers during the Eucharistic celebrations for the month of September. My his soul and the souls of all the faithful departed through the mercy of God, Rest In Peace.”

Bishop Guy Sansaricq who was so devoted in the service of the Lord and the Church will be in company with Christ who died and now lives. God, the Creator and Redeemer of all the faithful, grant to the soul of thy servant departed the remission of his sins. Bishop Guy will be forever present in our hearts.

 

Father Yves Geffrard

Director of the Haitian Apostolate

Diocese of Palm Beach

 

Nous ne pouvons pas vous oublier. Que le Seigneur vous accueille dans sa béatitude éternelle. Nous prions pour vous et pour votre famille, le Centre Pastoral, vos proches collaborateurs et toute l’Eglise affectés par ce deuil.

 

1 ·

Reply

See Translation

 

Yolene Destin B

Je reste encore abasourdie par cette nouvelle …….

 

Marie Claire Jean

Reposez en paix, Bishop Sansariq! Vous vous etes eteint comme une flamme, si vite et de façon nattendue… quand l’heure de Dieu sonne, que pouvons-nous faire? Vous étiez sans doute prêt pour l’accueillir. Quelle leçon pour nous!

Mes condoléances, encore à Br Tob et à Radio Télé Solidarité et à toute la communauté Haïtienne frappée par ce départ inopiné. Union de prières!

 

 

Condolences from Mrs. Marcelle Chery and the Church of St Helen of Florida

 

Fro the Bulletin

 

 

Bonsoir Buteau,

 

Je sais que tu vis des jours pleins d’émotion avec le départ soudain de notre bien–aimé Mgr. Sansaricq.  Toutes mes sympathies a toi et ta famille, ainsi qu’au staff de Radio/Télé Solidarité, du Centre National d’Apostolat Haitien.   Que l’âme de Mgr. Guy Sansaricq repose dans la Paix

 

J’ai partagé les informations sur Facebook et par courriel, avec plusieurs paroissiens en Floride, au Canada et en Haïti.

Il m’est demandé de partager un lien ou il serait possible de participer aux funérailles virtuellement.

 

Je te prie de bien vouloir poster sur ton site, les vœux de sympathie au nom de la communauté Catholique de Broward, Florida.

 

Sincèrement,

 

Marcelle

 

Mathieu Thevenin est retourné

 

 

 

Le Centre National de L’Apostolat Haitien est triste de vous annoncer la mort du Regretté Mathieu Thevenin survénue le 5 Septembre 2021 à Boston après une maladie courageusement supporté.

Mr Mathieu est un fils de la Croix-Des-Bouquets, il a 56ans et il est père de 5 enfants. Le personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien en communion avec le Groupe Pitit Manman Wozè de la diaspora  presente ses sincères condoleances à sa mère Mme Gracieuse C. Thevenin, sa femme Noudwidge E. Thevenin , ses enfants Jr Mathieu, Maphara, Sadie, Samenta, Meteja , ses soeurs Mme Romene T. Petion, Sabine, Nadège , ses frères eddy Camille Jr Oliban , Gracia Thevenin et tous les autres parents affectés par ce deuil.

La messe funeraire du Regretté Mathieu aura lieu le Samedi 25 Septembre 2021 à 10:00hres am à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Brockton

 

Nous demandons au Seigneur d’accueillir son fils Mathieu dans son paradis

Le Centre National de l’Apostolat Haitien

 

 

 

 

        Les États-Unis vont devoir faire plus en Haïti

Publié le 2021-09-17 | lenouvelliste.com

– /

Partager

Tweeter

Email

Partager

Les États-Unis d’Amérique est le pays le plus impliqué en Haïti et celui qui aide le plus, directement et indirectement, Haïti. La quantité et la qualité des Haïtiens qui vivent dans ce pays lui donne une place encore plus importante sur notre échiquier. Les relations commerciales Haïti-USA et les transferts sans contrepartie de la diaspora sont indispensables au pays. Plus que les autres nations ou institutions au monde, les USA interviennent et pèsent sur les affaires haïtiennes.

Ces dernières années, bien avant la présidence Trump et le repli américain sur ses affaires intérieures et la redéfinition de ses intérêts, la pression américaine sur Haïti s’est relâchée. Pour le meilleur et surtout pour le pire.

Haïti est devenu plus libre et malheureusement ses dirigeants en ont profité pour appliquer des politiques assassines et pour se servir sans vergogne au détriment de l’intérêt public.

La mal gouvernance, la corruption et l’insécurité, maux sur lesquels la communauté internationale, les USA en tête, ferme les yeux, ont poussé les Haïtiens à partir, à fuir Haïti, depuis 2010. Pour ne pas remonter à d’autres périodes similaires de notre histoire souvent motivées par les mêmes causes.

La crise migratoire qui s’est installée aux portes du Texas ces derniers jours a pour origine les manquements depuis dix ans de l’accompagnement américain à Haïti.

L’ Amérique si présente en Haïti et qui laisse les dirigeants haïtiens détruire le pays et détourner ses ressources financières sans intervenir autrement que pour les soutenir dans leurs mauvaises actions, pour appeler au dialogue et à la tenue d’élections au plus vite pour conforter leur mauvaise gestion récurrente, cette Amérique-grand-frère doit faire plus et mieux en Haïti.

Les Haïtiens qui sont aujourd’hui aux portes du Texas et qui de partout rêvent d’aller rejoindre un parent ou un ami ne le diront pas au moment de remplir un quelconque formulaire, mais tous pensent que les USA sont pour beaucoup responsables de leur misère et de l’état lamentable de leur pays.

Des milliers de compatriotes sont massés aux frontières du Texas depuis des semaines. Leur nombre augmente chaque jour. Ils sont au Mexique et espèrent que les portes de l’eldorado américain leur seront ouvertes un jour.

A l’affût dans toute l’Amérique, des dizaines de milliers d’autres sont en attente de l’issue de la crise migratoire que cette ruée vers les USA a provoquée.

Sur d’autres continents, partout où il y a des Haïtiens, la situation est suivie de près. Partir pour un Haïtien c’est rencontrer un rêve, et ce rêve a les couleurs du drapeau américain, la texture du dollar et l’odeur d’un fast food. Aucune destination sur terre n’est plus attractive que les États-Unis pour un Haïtien.

Alors les Haïtiens de partout suivent la situation américaine et attendent de savoir s’ils doivent prendre la direction du pays de Joe Biden.

Ceux qui survivent en Haïti aussi sont en alerte. S’il y a une ouverture, nombreux feront le voyage par n’importe quel moyen.

Rien n’indique pour le moment que la politique américaine sera modifiée. Rien ne le laisse croire.

Depuis 2010, la situation en Haïti ne cesse de se dégrader. Les Haïtiens ont utilisé la seule soupape disponible : ils sont partis. Vers la République dominicaine, le Brésil, le Chili, l’Argentine, les Antilles, la Turquie, l’Afrique, l’Europe. Vers toutes les destinations possibles. Partout où il faisait mieux vivre que dans leur pays.

En ligne de mire est restée l’Amérique où coulent le lait et le miel.

Pour fixer les Haïtiens en Haïti, il faut faire revenir l’espoir de jours meilleurs en Haïti. Il faut revivifier le rêve d’une vie possible au pays et cela commencera quand les États-Unis aideront à faire le ménage dans panier de nos oranges. Et quand l’Amérique prendra le leadership de l’action de la communauté internationale pour le meilleur et plus jamais pour conforter le pire

 

Crise à la frontière: le gouvernement américain accélérer le rythme des expulsions de migrants par avion

Publié le 2021-09-18 | lenouvelliste.com

Des migrants haïtiens et centraméricains manifestent devant la station migratoire Siglo XXI à Tapachula, Chiapas, Mexique, le 15 septembre 2021.
 

Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé samedi qu’il allait accélérer le rythme des expulsions par avion des plus de 10.000 migrants, surtout des Haïtiens, regroupés depuis plusieurs jours sous un pont au Texas après avoir franchi clandestinement la frontière depuis le Mexique.

Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé qu’il allait “obtenir des transports supplémentaires pour accélérer le rythme et augmenter la capacité des vols d’expulsions vers Haïti et d’autres destinations”, à bord d’avions, dans les prochaines 72 heures.hapitre général des carmes déchaux: message du pape François (traduction complète)

L’amitié avec Dieu, la vie fraternelle et la mission, antidotes à la mondanité

SEPTEMBRE 11, 2021 23:19ANITA BOURDINPAPE FRANÇOISVIE CONSACRÉE

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

L’amitié avec Dieu, la vie fraternelle et la mission, mais aussi la joie et le sens de l’humour: autant d’antidotes à la « mondanité » indiqués par le pape François aux carmes déchaux.

Le pape François a reçu en audience au Vatican ce samedi 11 septembre 2021 les membres du chapitre général des carmes déchaux et leur nouveau préposé général élu le 4 septembre dernier, le p. Miguel Marquez Calle (Miguel de Maria).

Le pape a recommandé à nouveau la lecture des quatre dernières pages du livre du cardinal Henri de Lubac SJ, Méditation sur l’Eglise (1953), qui cite, dans ses dernières pages, l’expression du bénédictin anglais Dom Anschaire Voinier de « mondanité spirituelle ».

Dans un discours au collège mexicain de Rome, le pape avait déjà expliqué, le 30 mars dernier: « La mondanité spirituelle, nous pouvons dire la mondanité pastorale, spirituelle, c’est-à-dire la façon mondaine de vivre spirituellement d’un prêtre, d’un religieux, d’une religieuse, d’un laïc, d’une laïque, la mondanité spirituelle est le pire des maux qui puisse arriver à l’Eglise. A la lettre ! Pire encore qu’à l’époque des papes concubinaires. Je vous suggère de relire ces trois petites pages à la fin du livre. S’il vous plaît, gardez-vous de la mondanité. C’est la porte de la corruption. »

Le pape avait fait la même recommandation, cette semaine, aux Clarétains… et fait remarquer  que L’Osservatore Romano n’a pas osé publier l’expression de de Lubac.

Le pape, lui, n’hésite pas à reprendre la formule: c’est dire combien cet esprit de « mondanité » constitue, pour lui, à la suite de de Lubac, un grand « péril » pour l’Eglise.

Cependant, le pape dit son espérance dans la pérennité de la vie consacrée dans l’Eglise et il propose aux carmes trois antidotes préventifs: « l’amitié avec Dieu, la vie fraternelle et la mission », dans la fidélité au charisme qui leur est propre, dans l’esprit de Thérèse d’Avila, Jean de la Croix et des saints et saintes du Carmel.

Voici notre traduction, rapide, de travail, du discours lu par le pape François en italien, avec les ajouts spontanés intégrés.

AB

Discours du pape François

Chers frères,

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à vous qui vous êtes rassemblés de différentes parties du monde pour votre Chapitre général, et qui représentez quelque quatre mille frères membres de votre Ordre. Ma salutation s’étend aussi à eux, ainsi qu’aux moniales carmélites déchaussées, et à tous les membres de la famille carmélitaine, qui en ces jours suivent vos travaux par la prière. Je remercie le nouveau prieur général de ses paroles et le prieur général sortant pour le service accompli. Merci.

Vous avez commencé votre Chapitre guidés par trois textes bibliques très significatifs. Le premier : « Ecouter ce que dit l’Esprit » (cf . Ap 2, 7) ; le second : « Discerner les signes des temps » (cf. Mt 16, 3) ; le troisième : « Devenir des témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (cf. Ac 1, 8).

Ecouter est l’attitude fondamentale du disciple, de qui se met à l’école de Jésus et veut répondre à ce que Lui nous demande en ce moment difficile mais toujours beau, parce que c’est le temps de Dieu. Ecouter l’Esprit pour pouvoir discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui lui est contraire, et, ainsi, répondre, à partir de l’Evangile,  aux signes des temps à travers lesquels le Seigneur de l’Histoire nous parle et se révèle. Ecoute et discernement, en vue du témoignage, de la mission accomplie par l’annonce de l’Evangile, en paroles et surtout par la vie.

En cette époque où la pandémie nous a tous placés face à tant de questions, et qui a vu l’écroulement de tant de sécurités, vous êtes appelés, en tant que fils de sainte Thérèse, à prendre soin de votre fidélité aux éléments pérennes de votre charisme. Cette crise, si elle a quelque chose de bon – et certainement elle l’a -, est justement de nous ramener à l’essentiel, pour ne pas vivre distraits par de fausses sécurités. Ce contexte est aussi favorable à ce que vous puissiez examiner l’état de santé de votre Ordre et nourrir le feu de vos origines.

Certains se demandent parfois quel sera l’avenir de la vie consacrée. Et quelque prophète de malheur dit que cet avenir est bref, que la vie consacrée est en train de s’épuiser. Mais, chers frères, ces visions pessimistes sont destinées à être démenties comme celles sur l’Eglise elle-même, parce que la vie consacrée fait partie intégrante de l’Eglise, de sa nature eschatologique, de son authenticité évangélique. La vie consacrée fait partie de l’Eglise comme Jésus l’a voulue, et comme l’Esprit continue de la générer. On doit donc éloigner la tentation de se préoccuper de survivre, au lieu de vivre en plénitude en accueillant la grâce du présent, y compris avec les risque que cela comporte.

A l’école du Christ, il s’agit d’être fidèles au présent et en même temps libres et ouverts à l’horizon de Dieu, plongés dans son mystère d’amour. La vie carmélitaine est une vie contemplative. Et c’est là le don que l’Esprit a fait à l’Eglise avec sainte Thérèse de Jésus et saint Jean de la croix, et ensuite avec les saints et les saintes du Carmel, si nombreux.

Fidèle à ce don, la vie carmélitaine est une réponse à la soif de l’homme contemporain, qui est, en profondeur, soif de Dieu, soif d’éternité, et si souvent, il ne le comprend pas, il le cherche partout. Et elle est à l’abri des « psychologismes », des « spiritualismes » et des mises-à-jour mondaines, de l’esprit de la mondanité. Et à ce propos je vous le demande, s’il vous plaît : faites attention à la mondanité spirituelle, qui est le pire mal qui puisse arriver à l’Eglise. Lorsque j’ai lu cela dans les dernières pages de Méditation sur l’Eglise du père de Lubac – lisez les quatre dernières pages – je n’arrivais pas à le croire : mais comment se fait-il – j’étais encore à Buenos Aires -, comment se fait-il que cela arrive ? Qu’est-ce que c’est que cette mondanité spirituelle ? C’est très subtil, c’est très subtil, elle entre en nous et nous ne nous en rendons pas compte.

Le texte cite un père spirituel bénédictin [Dom Anchaire Voinier, ndlr], de Lubac assume ce texte et dit: « C’est  le pire des maux qui puisse arriver à l’Eglise, et même pire que du temps des Papes concubinaires. » Cela je l’ai dit aussi l’autre jour aux Clarétains… On voit que L’Osservatore Romano a eu peur de ce texte, qui n’est pas de moi, il est de de Lubac, et il a mis : « pire que celui des papes concibinaires ». Il a eu peur de la vérité, j’espère que L’Osservatore se corrigera correctement. La mondanité spirituelle est terrible : cela entre en toi.

C’est dans l’Evangile, Jésus l’a dit, quand il parle des « démons bien élevés », des « diables bien élevés », parce que Jésus parle ainsi : quand l’esprit impur a été chassé de l’âme d’une personne, il commence à errer dans des lieux déserts et ensuite il « s’ennuie », « il est sans travail », et il dit : « Je vais revenir voir comment va ce qui était ma maison ». Il revient et il voit que tout est propre, tout est en ordre et, dit Jésus : « Il s’en va prendre sept diables pires que lui et ils entrent. Et la fin de cet homme est pire qu’au début. » Mais comment ces sept démons entrent-ils ? Pas comme des voleurs, non ; ils sonnent la cloche, disent bonjour et ils entrent peu à peu, ils entrent peu à peu et toi tu ne te rends pas compte qu’ils ont pris possession de ta maison. Voilà l’esprit de la mondanité. Il entre peu à peu, il entre même dans la prière, il entre. Faites attention à cela. C’est le pire des maux qui puisse arriver à l’Eglise et, si vous ne me croyez pas, lisez les dernières pages de Méditation sur l’Eglise du père de Lubac. Gardez-vous de la mondanité spirituelle.

Souvenons-nous que la fidélité évangélique n’est pas la stabilité d’un lieu, mais stabilité du cœur ; qu’elle ne consiste pas à refuser le changement, mais à faire les changements nécessaires pour satisfaire à ce que nous demande le Seigneur, ici et maintenant. Et, par conséquent, la fidélité requiert un engagement ferme dans les valeurs de l’Evangile, et du charisme propre, et le renoncement à ce qui empêche de donner le meilleur de soi au Seigneur et aux autres.

Dans cette perspective, je vous encourage à tenir ensemble l’amitié avec Dieu, la vie fraternelle en communauté et la mission, comme on le lit dans les documents préparatoires de votre Chapitre. L’amitié avec le Seigneur c’est pour sainte Thérèse vivre en communion avec Lui, c’est non seulement prier, mais faire de la vie une prière, c’est marcher – comme le dit votre Règle – “in obsequio Iesu Christi”, et de le faire dans la joie.

Une autre chose que je voudrais souligner : la joie. Ce  n’est pas beau de voir des consacrés hommes ou femmes avec un visage de veillée funèbre. Ce n’est pas beau, pas beau. La joie doit venir de l’intérieur: cette joie qui est pais, expression d’amitié. Une autre chose que j’ai beaucoup mise dans l’exhortation sur la sainteté : le sens de l’humour. S’il vous plaît, ne perdez pas le sens de l’humour. Dans Gaudete et exsultate, j’ai inséré, dans ce chapitre, une prière de saint Thomas More pour demander le sens de l’humour. Priez-la, cela vous fera du bien. Toujours avec cette joie des humbles, qui accueillent les choses normales, quotidiennes de la vie pour vivre dans la joie. Dans cette perspective, je vous encourage à tenir ensemble l’amitié avec Dieu, la vie fraternelle ne communauté et la mission, comme je l’ai dit.

L’amitié avec Dieu mûrit dans le silence, dans le recueillement, dans l’écoute de la Parole de Dieu ; c’est un faut qu’il faut nourrir et garder jour après jour.

La chaleur de ce feu intérieur aide aussi à mettre ne pratique la vie fraternelle en communauté. Ce n’est pas un élément accessoire, elle substantielle. C’est ce que vous rappelle votre nom même : « Frères déchaux ». Enracinés dans la relation avec Dieu, Trinité d’Amour, vous êtes appelés à cultiver les relations dans l’Esprit, dans une saine tension entre être seul et être avec les autres, à contre-courant de l’individualisme et de la massification du monde. L’individualisme et la massification. La vie communautaire. La sainte mère Thérèse exhorte au “style de la fraternité, “el estilo de hermandad”. C’est un art qui s’apprend jour après jour : être une famille unie dans le Christ, « frères déchaux de Marie », en prenant comme modèles la Sainte Famille de Nazareth et la communauté apostolique. La Sainte Famille de Nazareth : merci d’avoir mentionné saint Joseph, ne l’oubliez pas ! L’un de vous m’avait offert il y a quelque temps une petite image de saint Joseph avec une prière, une humble prière qui dit : « Accepte-moi comme tu as accepté Jésus. » Une belle prière. Je la prie tous les jours. Elle demande à saint Joseph qu’il nous accepte et qu’il nous fasse progresser chaque jour dans la vie spirituelle, que ce soit un peu notre père spirituel, comme il a été un père pour Jésus et dans la sainte Famille.

A partir de l’amitié avec Dieu et du style de la fraternité vous êtes appelés à repenser aussi votre mission, avec créativité et un élan apostolique décidé, en étant très attentifs au monde d’aujourd’hui. Je voudrais insister sur ce que j’ai déjà mentionné plus haut : ce renouveau de votre mission est indissociablement lié à la fidélité à la vocation contemplative : cherchez comment le faire, mais c’est lié. Vous ne devez pas imiter la mission des autres charismes, mais être fidèles au vôtre, pour donner au monde ce que le Seigneur vous a donné pour le bien de tous, c’est-à-dire l’eau vive de la contemplation. Elle n’est pas en effet évasion de la réalité, fermeture dans une oasis protégée, mais ouverture du cœur et de la vie à la force qui transforme vraiment le monde, c’est-à-dire l’amour de Dieu. C’est dans la prière solitaire prolongée que Jésus recevait l’élan pour « rompre » chaque jour sa vie au milieu des gens. Et ainsi les saints et les saintes : la générosité et le courage de leur apostolat sont le fruit de leur profonde union avec Dieu.

Chers frères, l’harmonie entre ces trois éléments: amitié avec Dieu, vie fraternelle et mission, est un objectif fascinant, capable de motiver vos choix présents et à venir. Que l’Esprit Saint – c’est justement Lui qui crée l’harmonie – éclaire et guide vos pas sur cette route. Que la Vierge Sainte vous protège et vous accompagne. Je vous bénis de tout cœur. Surtout, n’oubliez pas de prier pour moi, j’en ai besoin. Merci !

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

SEPTEMBRE 11, 2021 23:19PAPE FRANÇOISVIE CONSACRÉE

7h

L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. #TempsPourLaCreation #LaudatoSi

.

Proverbes

Koukou fè reverans, paske li pè woch

Lanp pa limen san mèch

Kote pwa tonbe, se pa la li jèmen

Rete trankil, se renmèd kò

Si Krapo te bon vyann, yo pa ta rete nan rigòl

 

 

Formation des bénévoles 2021-2022

13 novembre 2021 : Rencontre de connaissance mutuelle et d’orientation vers le volontariat international

Éducation à l’affectivité et à la gestion des émotions

Du 2 décembre 2021 Formation à  Distance (FAD) On vous enverra  par email 18
À Mai 2022 Fiches de formation à
remplir et retourner selon la date
fixée
12-13 Février 2022

(du samedi à 9:00- 12:00

dimanche 10:00-13:00

Heure d’Haiti

Week-end de formation au volontariat international pour construire une vision partagée et réfléchir sur le volontariat VIDES et les droits humains. Commençons par une première évaluation des destinations. Le Volontariat dans les maisons salésiennes – La méthode préventive salésienne – Cas pratiques d’intervention éducative

Droits humains : connaissance, promotion et protection

 

 

21-22 Mai 2022: cours  intensif en ligne  (samedi à partir de  8:30

Dimanche:  10:00

Heure d’Haiti

 

 

 

 formation intensive au volontariat international qui conclut la formation et ouvre à l’expérience concrète du volontariat

 

 

 

 

Interculture et droits humains : propositions d’activités et d’ateliers pratiques pour enfants et adolescents (Francesca Quartieri)

Interculture : comparaison et dialogue avec l’autre

Stratégies de conception applicables au territoire (Elisabetta Murgia

Développement humain et sécurité alimentaire dans les pays en développement (Rubina Cantele)

 

Mai 2022 – Préparation du départ – Connaissance et étude de la situation socio-économique, politique et culturelle du pays de destination – Contact avec la communauté cible

 

A la rentrée Remise d’un rapport

écrit accompagné de

matériel photographique / vidéo

sur l’expérience du volontariat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s