Latest News-April 25, 2021

 

 

 

FOUTH SUNDAY OF EASTER (April 25th, 2021)

Acts 4, 8-12; Psalm 118; 1 John 3, 1-2; John 10, 11-18.  

 

 

 By +Guy Sansaricq

 

The glow of the risen Christ still illumines our hearts. Today we are told a story that brings to light the effects of Jesus’ resurrection on the Church. St Peter in the name of Jesus heals a crippled man. When people stunned by this mighty deed looked with wonder at this simple fisherman he candidly explains that the power he displays belongs to the Risen Lord. Then he proclaims: “There is no other name under heaven given to the human race by which we are to be saved.”  Yes, the Church now acts in the name of Jesus. Yes even now, we already enjoy a share in HIS life, power and victory.

 

The image of the GOOD SHEPHERD used in today’s Gospel further develops this theme. Jesus cares for his sheep as a shepherd for his flock. He protects us from the wolf that is from Satan who seeks our ruin. He wants us to preserve our UNITY as ONE FLOCK belonging to ONE SHEPHERD.  The division of Christians is declared to be an unsurmountable obstacle to the conversion of the world. We are God’s children now. We have to show the world that God’s children live in unity not in discord. The division of Christians into twenty thousand denominations is a scandal and a betrayal of the Gospel.

 

May Peter’s words in the first reading remain engraved in our minds: “There is no salvation anywhere else by which we can be saved except THROUGH JESUS!”

 

QUATRIÈME DIMANCHE DE PAQUES (25 AVRIL 2021)

 

 

La merveille de la Résurrection remplit nos coeurs d’allégresse. Dans la première lecture du jour, nous voyons Pierre guérir un paralysé. A la foule étonnée il déclare avec force qu’il n’a pu accomplir ce miracle que par la force du Christ Ressuscité. “Il n’existe aucun autre Nom sur terre par lequel s’obtient le salut.” La pierre que vous avez pensé rejeter est devenue la pierre d’angle!  Eloquente déclaration qui doit raffermir et enflammer notre foi!

 

Comprenons le, la puissance que possédait le Christ de son vivant est maintenant transmise à l’Eglise. Au Nom du Christ, de pauvres hommes accomplissent sa Mission de prophète, de prètre et de Sauveur. Ils peuvent pardonner les péchés et dispenser la grace.

 

Dans l’Evangile Jésus se décrit comme le BON BERGER qui nous protège des assauts des loups dévorants et qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus demande aux apotres de ne former qu’un seul troupeau derriere un SEUL PASTEUR. La division des Chrétiens en dix-mille denominations est un scandale faisant obstacle au plan de Dieu. Arriverons-nous à le comprendre? Nous sommes enfants de Dieu! L’unité non pas la discorde doit ètre notre marque d’identité.

 

Gravons dans nos esprits les mots de St Jean “Si le monde ne nous reconnait pas c’est parce qu’il n’a pas connu Jésus.” Croire en Jésus, c’est croire en l’Eglise une, sainte, indivisible.

L’unité des chrétiens en une seule église est une exigence incontournable de l’Evangile!

+Guy Sansaricq

Pensée de la Semaine: Le plus difficile dans l’art du dialogue, ce n’est pas de parler , c’est d’apprendre à écouter

Citation de célébrité

Jean-Marie Petitclerc

Thought of the Week: The hardest part of the art of dialogue isn’t talking, it’s learning to listen Celebrity quote Jean-Marie Petitclerc

Pensamiento de la semana: la parte más difícil del arte del diálogo no es hablar, es aprender a escuchar Cita de celebridad Jean-Marie Petitclerc

 

 

CHURCH AVNI NAN BROOKLYN REBATIZE SOU NON AVNI PIERRE TOUSSAINT

 

Tèks Angle: Bishop Guy Sansaricq

Tèks Kreyòl: Monseyè Pierre André Pierre

Nou envite tout Ayisyen ki kapab, pou yo fè deplasman an. Vini an kantite, nan seremoni sa a, Dimanch apremidi 25 Avril 5:00 pm. N ap tann nou nan lakou Legliz Holy Cross, 2530 Church Ave. Brooklyn NY 11226. Ap gen yon sèvis lapriyè ki ap fèt nan lakou Legliz la pou rebatize yon gwo moso nan CHURCH AVE sou non PIERRE TOUSSAINT AVNI: Se bout ki soti sou NOSTRAND AVE, pou rive sou CONEY ISLAND AVE.

 

Se Konsèy Borough Brooklyn ki pran desizyon. Men travay sa a reyalize gras a konkou ak jefò yon manm nan Konsèy la, ki Konseye Mathieu EUGENE.

 

Ki ès ki Pierre Toussaint?

Pierre Toussaint te fèt nan Sen Mak nan Sen Domeng, nan dat 27 jen nan1766. Li te yon esklav domestik yon kolon Franse, ki te rele Bérard. Non Sen Domeng la te vin tonbe, lè peyi pran endepandans li jou Premye Janvye 1804, epi li rele tèt AYITI, non endyen li te gen anvan.

 

Mèt bitasyon an, Mesye Bérard, te remake Pierre te entelijan anpil etan li t ap grandi kòm esklav. Li obsève tou jenn nonm nan te gen bon karaktè. Li fè degoche avèk yon ti bout ledikasyon. Lè Pierre rive nan laj 20 tan, li te konn pale kreyòl, franse ak laten kouraman. Mesye Berard, pwopriyetè plantasyon an, te yon vèf. Li vin marye avèk yon vèv parèy li, ki rele Marie Elizabeth Bossard. Men se te de moun diferan. Kote Mesye a te montre bon jan pou Pierre, Madam te parèt pi di. Men sa pa anpeche, yo te trete Pierre san domaj kòm yon esklav kay la.

 

Nan 1787, Jean Bérard ki te gen nen fen, vin santi rebelyon nan koloni an t ap grandi vale teren, nan mitan esklav yo. Li te konprann, si se kontinye konsa, koloni sa a ta ka pran endepandans li. Poutèt sa, mesye deside pou li mache pòs li pou New-York. Li pran ansanm avè l, sis nan pami esklav li te pi renmen yo. Nan mitan yo, te gen ladan Pierre.

 

Rive New York, Pierre t ap travay kwafè. Li te fè kwafi sitou pou medam yo. Yo te apresye li anpil pou konpetans li, men pi plis toujou pou bonjan li ak konvèsasyon li, pou bon karaktè lapriyè l yo, epi tou pou bon konsèy li abitye bay. Pierre te ale legliz regilyèman, menm si li te oblije chita sou dènye ban yo. Li te byen touche pou travay li. Epi, li te konn bay bon kontribisyon pou Legliz la. Li te vin tounen yon gwo filantwòp, moun k ap fè byen nan New-York. Li te konn ede lòt nwa parèy li ki pòv. Atout limenm li te yon esklav, li te konn achte libète pou kèk lòt esklav.

 

Lè Mesye Berard mouri. Madan pran tèt kay la. Men li pat bay Pierre libète. Se sèlman, apre Madan Berard te mouri, Pierre te kapab achte libète li. Li te tou achte tou libète yon demwazèl ki te rele Juliette Noel. Epi se ak moun sa a li pral marye. Se lè sa a tou, li chwazi pou li rele tèt li  TOUSSAINT, dapre non Toussaint Louverture gwo ewo Lendepandans d Ayiti. Nan konstriksyon Legliz Sen Patrick (se pa katedral kounye a, non), yon legliz ki te nan pwent sid Manhattan, yo rekonèt Pierre Toussaint kòm kontribitè pi te bay plis lajan pou travay la te fèt.

 

Pierre Toussaint mouri nan mwa jen 1853. Yo antere nan sousòl legliz la. Se yon Privilèj ra pou yon senp pawasyen yo. Nan lane 1980 yo te detere kadav Pierre, nan tonbo kote li te nan sousòl ansyen katedral Sen Patrick legliz la, pou yo vin antere li nan sousòl nouvo Katedral la, bò kote Kadinal, Archevèk ak Evèk Achidyosèz Nouyòk ki mouri deja.

 

Demann la fèt devan Vatikan nan vil Wòm, pou yo kanonize Pierre Toussaint, rekonèt li kòm yon Sen pou Legliz la. Gen yon premye etap ki franchi deja, piske Vatikan deja ba li tit VENERAB. Gen kote nan Manhattan ak nan Florid ki te deja pote non Pierre Toussaint ofisyèlman, pou yo onore li. Pierre Toussaint se youn nan imigran ki pi renonme, peyi d Ayiti peyi Etazini. Gen lòt toujou, tankou:  Jean-Baptiste Point-du Sable, fondatè vil Chicago. Genyen tou Mè Elizabeth Clarisse Lange, ki se fondatè yon Kongregasyon Relijyez, rele “Oblate Sisters of Providence.” Se yon Kongregasyon li te mete sou pye pou fè edikasyon timoun nwa. Gen anpil lòt toujou.

 

Menm jan ak jenerasyon ayè yo, Ayisyen jodi a kontinye ap fè istwa nan peyi Etazini. Yo pote yon kontribisyon remakab nan istwa peyi sa a, nan anpil domèn. Li merite pou nou pase flanbo a bay nouvo jenerasyon yo, pou kontinye travay sa a. Antretan, tout moun envite, pou nou vin selebre ak Kominote Brooklyn nan, evènman dimanch 25 avril la.  Se yon rekonesans gwo tras mesye nwa sa a te kite isit nan New York. Se youn nan pitit ki pote diyite ras nou ak valè ki soti lakay nou, fè donnen bò isit. Pierre Toussaint se yon pitit diy peyi Sen Domeng pwodui. Li te rive nan New York kòm yon esklav. Nan fen lavi li, yo onore li e yo konsakre li, kòm byenfetè gwo vil Nouyòk, ak pwomotè lafwa Katolik. Men Venerab Pierre Toussaint nou an.

 

 

 

 

 

 

RENAMING A SEGMENT OF CHURCH AVE IN BROOKLYN AS PIERRE TOUSSAINT AVE

 

English Text by Bishop Guy Sansaricq

 

Please don’t fail to come in large numbers to the grounds of Holy Cross Church 2530 Church Ave. Brooklyn NY 11226 this coming Sunday, April 25th at 5 pm.  A brief prayer service will be conducted on that outdoor site to celebrate the renaming of a segment of CHURCH AVE as PIERRE TOUSSAINT AVE. From NOSTRAND AVE to the southern end of that AVE, where it connects with CONEY ISLAND AVE

.

This has been achieved by the Brooklyn Council, thanks mostly to the efforts of Councilman Mathieu EUGENE.

 

Pierre Toussaint was born in St Marc, St Domingue, on June 27th, 1766 as a house slave to a French colonialist. St Domingue would be renamed HAITI when it declared its independence in 1804.

 

Mr. Bérard. as Pierre grew up noticed his remarkable intelligence and good character and provided him with some degree of education. By the age of 20, Pierre was fluent in Creole, French, and Latin.

 

Plantation owner Mr. Bérard, a widower married Marie Elizabeth Bossard, herself a widow but not as accommodating as her new husband. But Pierre was pretty well treated as a house slave.  In 1787, Jean Bérard taking note of the growing rebellion of the slaves and sensing that this colony would eventually gain its independence decided to move to New-York. He took along with him, six of his slaves including Pierre his favorite.

 

In New York Pierre became a hairdresser extremely liked by the French ladies. They appreciated him not simply for his skill but also for his prayerful character, the tenure of his conversation, and discreet advice. Pierre went to Church very regularly even though he had to sit on the last pews. He was well remunerated for his work and showed himself very generous toward his Church. He became also quite a philanthropist taking care of the poor blacks who came to him. Even though a slave, he purchased the freedom of quite a few other black men.

 

Mr. Bérard died but Ms. Bérard did not grant freedom to the black slave. Only when she died was he able to purchase his freedom, purchase also the freedom of Juliette Noel whom he married.

 

It’s at that point that he chose to be called TOUSSAINT after the hero of Haiti’s Independence. When the Church of St Patrick (not the Cathedral) but the one in lower Manhattan was to be built, Pierre was recognized as the main contributor to the cost.

 

Pierre Toussaint died on June 1853. He was buried in the basement of that same Church, a rather rare Privilege granted to parishioners. In the 1980s his remains were taken from that site and buried in the basement of St Patrick Cathedral along with the deceased cardinals, archbishops and bishops of that outstanding diocese.

 

Pierre Toussaint’s request for canonization as a Saint has been introduced to Rome. The first step has been achieved as he has received from Rome the title of Venerable. There are sites in Florida that have already been officially named in honor of Pierre who is one of the most illustrious Haitian Immigrants of this nation along with Jean-Baptiste Point-du Sable, the founder of Chicago; Mother Lange, the founder of a religious community for the education of black children and others lesser-known.

 

Like those of yesterday, Haitians today continue to bring their contribution to the American history and to make a difference. The torch is extended to the new generations. In the meantime, let us come together and celebrate with the Brooklyn Community, this event which recognizes the impact of this black man from the region, this worthy son of the land of Saint Domingue, who arrived as a slave in New York, but who is honored and consecrated at the end of his life, as benefactor of this great city and promoter of the Catholic faith, the Venerable Pierre Toussaint.

 

 

 

UN SEGMENT DE CHURCH AVENUE À BROOKLYN DEVIENT AVE PIERRE TOUSSAINT

 

Texte Anglais de Bishop Guy Sansaricq

Texte Français par Mgr Pierre André Pierre

 

Ne manquez pas de venir en grand nombre à l’église Holy Cross au numéro 2530 de Church Ave, Brooklyn NY 11226, ce dimanche 25 avril 2021, à 17 heures. Un bref service de prière sera effectué sur le site extérieur pour célébrer le renommage d’un segment de Church Avenue, qui devient Pierre Toussaint Avenue. A partir de Nostrand jusqu’à l’extrémité sud de cette avenue, au point de jonction avec l’Avenue Coney Island.

 

Ceci est le résultat du travail réalisé par le Conseil de Brooklyn grâce principalement aux efforts du Conseiller Mathieu EUGENE.

 

Pierre Toussaint est né à Saint Marc, à Saint Domingue le 27 juin 1766 comme esclave domestique d’un colon français. Saint Domingue sera rebaptisé HAÏTI lors de la déclaration de l’indépendance du pays le 1er Janvier 1804.

 

Son Maître Bérard ayant remarqué l’intelligence extraordinaire du jeune Pierre et son bon caractère, lui a donné un certain degré d’éducation. À l’âge de 20 ans, Pierre parlait couramment le créole, le français et le latin. Le propriétaire de la plantation, Bérard, veuf, a épousé en secondes noces, Marie Elizabeth Bossard, elle-même veuve aussi, mais pas aussi accommodante que son nouveau mari. Par contre, Pierre était plutôt bien traité comme un esclave domestique. En 1787, Jean Bérard, prenant acte de la rébellion grandissante des esclaves et sentant que cette colonie finirait par gagner son indépendance, décida de s’installer à New-York. Il emmena avec lui six de ses esclaves dont Pierre, son favori.

 

A New York, Pierre est devenu un coiffeur très apprécié des Françaises. Ils l’appréciaient non seulement pour son habileté, mais aussi pour son caractère priant, ses conversations enrichissantes et ses conseils discrets. Pierre allait à l’église très régulièrement, même s’il devait s’asseoir sur les derniers bancs. Il était bien rémunéré pour son travail et se montrait très généreux envers son Église. Il est également devenu un philanthrope en prenant soin des pauvres noirs qui venaient à lui. Alors qu’il était esclave, il a acheté la liberté de bon nombre d’autres hommes noirs.

 

Quand Bérard est décédé, Mme Bérard n’a pas accordé la liberté à l’esclave noir. Ce n’est qu’à sa mort que Pierre put acheter sa liberté, et acheter aussi la liberté de Juliette Noel qu’il épousa. C’est à ce moment-là qu’il a choisi de s’appeler TOUSSAINT, du nom du héros de l’indépendance d’Haïti. Lorsque l’église Saint Patrick (pas la cathédrale actuelle) mais celle du bas de Manhattan devait être construite, Pierre a été reconnu comme le principal contributeur financier.

 

Pierre Toussaint mourut en juin 1853. Il fut enterré dans le sous-sol de cette même église, un assez rare privilège accordé à un paroissien. Dans les années 1980, ses restes ont été enlevés de ce site et enterrés dans le sous-sol de la cathédrale Saint Patrick à côté des cardinaux, archevêques et évêques décédés de cet important diocèse.

 

La demande de canonisation de Pierre Toussaint en tant que Saint a été introduite à Rome par l’Archidiocèse de New York. Un premier pas a été franchi puisque Pierre a reçu de Rome le titre de Vénérable. Il y a des sites dans le borough de Manhattan et en Floride qui ont déjà été officiellement nommés en l’honneur de Pierre Toussaint. Il est l’un des immigrants haïtiens les plus illustres de cette nation, avec Jean-Baptiste Point-du Sable, le fondateur de Chicago et Mère Elizabeth Clarisse Lange, la fondatrice de la Congrégation Religieuse des Sœurs Oblates de la Providence, pour l’éducation des enfants noirs et autres moins connus.

 

Comme ceux d’hier, les Haïtiens d’aujourd’hui continuent de marquer l’histoire des Etats-Unis et de faire la différence. Le flambeau est tendu aux nouvelles générations. En attendant, venez célébrer avec la Communauté de Brooklyn, cet événement qui reconnaît l’impact de cet homme noir de chez nous, de ce digne fils de la terre de Saint Domingue, arrivé comme esclave à New-York, mais honoré et consacré à la fin de sa vie, comme bienfaiteur de cette grande ville et promoteur de la foi catholique, le Vénérable Pierre Toussaint.

Quelques Photos du Bulletin 25 Avril

Construction du site et une page Facebook pour la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets

 

 

 

Le Père Guy Chrispin, curé de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets, en communion avec le Comité Ad Hoc de Pitit Manman Rozè, tient à vous informer de la construction du site pawaspititmanmanrozequi sera le site officiel de la Paroisse. Sur ce site vous trouverez des informations sur les anciens curés, les  groupes et les activités de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets.

 

Presque toutes les paroisses ont un site pour rester en contact particulièrement avec leurs fidèles. Le Père Chrispin fera  de son mieux pour rester en contact avec les cruciens et les cruciennes à travers ce site et la page Facebook de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets . https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets-110054614556935. Vous aurez la possibilité de voir aussi des photos des cruciens celèbres et des bâtisseurs de foi de la communauté chrétienne de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets.

 

La construction de ce site est un autre pas dans la bonne direction du ministère du Père Chrispin dans son travail d’évangélisation dans la paroisse. Le peuple de Dieu suit beaucoup aujourd’hui les réseaux sociaux et c’est une obligation pour notre église de rencontrer le peuple de Dieu partout où il se trouve. Sur ce site on a également un blog qui nous aidera à informer le public sur les groupes de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire et même encourager les jeunes comme les vieux  originaires de la Croix-des Bouquets à écrire des textes pour ce blog.

 

 

 

Le groupe Kiro est déjà prêt à faire une émission et à écrire un article sur leur 50e anniversaire à la Croix-des Bouquets. Pour beaucoup les 50 ans sont passés si vite. L’histoire du groupe Kiro de la Croix-des-Bouquets est une belle tranche d’histoire de notre paroisse, on a aujourd’hui des kiros qui sont membres de ce groupe depuis plus de 30 ans et qui en sont très fiers.

 

En outre, sur le site de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets on trouvera tous les noms et photos des chefs de groupe et des chefs taines du groupe Kiro des 50 dernières années. Nous  travaillons d’arrache pied afin de permettre aux cruciens, cruciennes, à tous nos amis de visiter le site pawaspititmanmanroze le plus tôt que possible.

 

N’oubliez surtout pas de nous envoyer vos commentaires, vos conseils pour la bonne marche du site et de la page Facebook de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets!

 

Brother Tob

 

 

 

CONSTRUCTION OF A ONLINE SITE AND FACEBOOK PAGE FOR OUR LADY OF THE ROSARY PARISH 

 

 

    Father Guy Chrispin in communion with the ad hoc committee of our Pitit Manman Rozè Committee wishes to inform you of the construction of the Pawas Pitit Manmanrozè Website which will be the official site of the Notre du Rosaire parish of Croix-Des-Bouquets .

On this website you will find information on the former Pastors , groups and activities of the parish of Notre Dame du Rosaire of Croix-des-Bouquets (Our Lady of the Rosary of the Holy Cross). Almost all parishes have a website for keeping in touch with their congregation of active faithful parishioners.

Father Chrispin will do everything in his power to stay in touch with the members of our parish through this site and the Facebook page. Members will have the chance to see photos of former  pastors ,  our famous parishioners and builders of faith of our Christian Community.

The construction of this site is another step in the right direction of Father Chrispin’s evangelizing ministry in the parish.

The people of God follow social media a lot today and it is an obligation of our church to meet with the people of God wherever they are. Through this site we will be able to inform the public about the carious parish groups. We will also encourage both the  young and old members  to write articles and share information important to our community!

 

 

The Kiro group is already ready to broadcast and write an article on the 50th anniversary of the Kiro Group at Croix-des Bouquets.

For many, 50 years pass quickly. The history of the Kiro Group is a beautiful slice of the history of our parish. We have parishioners who have been members of Kiros for nearly 30 years and who are very proud of their group.

On this site you will also find all the names and photos of our parishioners and leaders of the Kiro group for the past 50 years.

We are working hard to allow ours

parishioners and friends visit the site as soon as possible.

Don’t forget to send us your suggestions to help the good functioning of Our Lady of the Rosary Parish’s Pawas Pitit Manmanrozè online  site and Facebook page https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets-110054614556935

.

 

Brother Tob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe en créole à la Paroisse Ste Anne à Brentwood

 

 

 

Le dimanche 11 avril 2021, dimanche de la Divine Miséricorde, le Personnel de la Radio Télé Solidarité était à la paroisse Ste Anne à Brentwood du diocèse de Rockville Centre pour couvrir la messe en créole de 12:30pm. Le Père John Victor, de la Congrégation des Missionnaires Oblats et leader spirituel de la Communauté Haïtienne de la Paroisse de Ste Anne était le célébrant et l’homéliste.

Rappelons que le dimanche de la Divine Miséricorde est le dimanche de l’octave de la fête de Pâques dans le calendrier liturgique de l’Église Catholique. Le Pape Jean Paul II avait décrété le 30 Avril 2000, our de la canonization de Soeur Faustine Kowalska (Sainte Faustine), de célébrer le dimanche après Pâques comme le dimanche de la Divine Miséricorde.

 

Donc on a célébré le dimanche de la Divine Miséricorde pour la première fois le 22 avril 2001. Il est bon de se rappeler que le Pape Jean Paul II est retourné à la maison du Père lors des vêpres de la Divine Miséricorde le 2 avril 2005 et en l’honneur de sa dévotion à la Miséricorde, il a été béatifié le 1er mai 2011 et a été canonisé le 27 Avril 2014.

 

La communauté haïtienne de la Paroisse Ste Anne est parmi les anciennes communautés haïtiennes de foi catholique du diocèse de Rockville Centre. Elle a déjà célébré ses 25 ans à la paroisse Ste Anne. On trouve des gens de différentes régions d’Haïti dans cette paroisse.

 

Le Père Victor, OMI, l’un des amis du Centre National de l’Apostolat Haïtien dans le diocèse de Rockville Centre est un prêtre très doué en relations humaines. Il continue à faire de son mieux  pour faire avancer la communauté haïtienne de la paroisse Ste Anne dans la bonne direction. Il travaille d’arrache pied pour mettre sur pied un groupe de jeunes de la communauté haïtienne pour la fête de la Pentecôte.

 

Dans son homélie le Père Victor a mis l’accent sur l’origine de la fête de la Divine Miséricorde, sur les apparutions de Jésus Christ après sa résurrection et l’importance du pardon dans la vie chrétienne. Le pardon est la dernière forme de l’amour et son message a été bien accueilli par le peuple de Dieu.

 

La grande Chorale Haïtienne, l’une des 3 chorales haïtiennes de la paroisse Ste Anne, a bien performé à cette célébration eucharistique. Le Père Victor a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de la célébration eucharistique. Cette messe sera télévisée à cable vision d’Elizabeth le Samedi 17 Avril 2021 à 7:00 hres Pm, au canal 19 et à Cable Vision de Long Island  le Mardi 20 Avril 2021 à 3:00hres pm et au canal 115. Cliquez sur ce lien pour voir la Messe: https://youtu.be/QdwkEqxAAiA

 

Brother Tob

 

Mass Creole at St Ann Parish-Brentwood 

 

On April 11, Divine Mercy Sunday, the staff of Radio Telé Solidarité were at the parish of St. Anne in Brentwood of the Diocese of Rockville Centre to cover the Creole Mass at 12:30 pm.  Father John Victor OMI of the Congregation of Missionary Oblates and spiritual leader of the Haitian Community of the Parish of St. Anne was the Celebrant and homilist.

 

The Sunday of Divine Mercy is the feast on the octave of the Easter in the liturgical calendar of the Catholic Church. Blessed Pope John Paul II who had decree on April 30, 2000 the day of the canonization of Faustina Kowalska (Saint Faustina) to celebrate the Sunday after Easter as the Sunday of Divine Mercy. We celebrated Divine Mercy Sunday for the first time on April 22, 2001. It is good to remember that Blessed John Paul II returned to the Father’s house during Divine Mercy Vespers, and in honor of his devotion to mercy. Saint Faustina was beatified on May 1, 2011 and canonized on April 27, 2014

The Haitian Community of the Parish of St. Anne is among the former Haitian Communities of Catholic faith in the Diocese of Rockville Centre. This community has already celebrated its 25 years in the parish of Set Anne and there are people from different regions of Haiti in this parish

Father Victor OMI, one of the friends of the National Centre for the Haitian Apostolate in the diocese of Rockville Center, is a priest who is very gifted in human relations. He continues to do his best to move the Haitian Community of the parish of Set Anne in the right direction. He is working hard and put his foot into the process of starting a group of young people from the Haitian Community for the Feast of Pentecost.

In his homily Father Victor emphasized the origin of the feast of Divine Mercy, the appearances of Jesus Christ after his resurrection and the importance of forgiveness in Christian life. Forgiveness is the last form of love and its message has been well received by the People of God.

The great Haitian Choir of St Ann Parish, one of the 3 Haitian choirs, performed well at this Eucharistic celebration. Father Victor OMI thanked all those who contributed to the success of this Eucharistic celebration.

This mass will be televised on cable vision of Elizabeth on Saturday April 17, 2021 at 7:00 p.m. at Cable Vision of the City of Elizabeth NJ on channel 19 and at Cable Vision of Long Island on Tuesday April 20, 2021 at 3:00 a.m. pm at canal115 click on this link: https://youtu.be/QdwkEqxAAiA

Brother Tob

MASS FOR THE 50TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF FATHER NESLY JEAN JACQUES SMM

 

 

Father Nesly Jean Jacques SMM, the spiritual leader of the Haitian Community celebrated his 50th birthday on Sunday April 18, 2021 at the Creole mass at 2:30 pm at the parish of St. Brigitte in Westburry. The Celebrant and homilist of this Eucharistic celebration was Father Nesly Jean Jacques SMM.

I was very happy to cover this Mass for Radio Telé Solidarité listeners and to meet some friends. Father Nesly is a happy priest in the priestly life and his ministry is very appreciated in the Haitian Community of the parish of St. Brigid in Westburry.

 

The Great Haitian Choir of the Parish of St. Brigitte always provide quality leadership in prayer through their musical prayer and musical leadership during Sunday Mass. This Choir always provide a great sense of joy for all those who have the chance to participate in a Mass in Creole in this parish.  Dr. Martine Louis XVI and the other members of the great Haitian choir of the Parish of St. Brigitte are outstanding leadership in leading our sung prayers.

Father Nesly Jean Jacques began his homily with a l reflection on meeting, dialogue and a joyful Heart. There is always interaction between him and the congregation as they audibly respond to his preaching.

 

Father  Nesly took the opportunity to talk about his nephew’s first communion which will take place shortly and the Gift he bought for his nephew’s first communion.  He stressed the importance of learning to value and love ourselves. He asked how can we ask someone to love and respect us if we don’t love and respect ourselves and each other? The great writer, Philosopher Pierre Lecomte Du Noüy (1883-1947) wrote: There is no other way to human solidarity than the search for and respect for individual dignity.

Father Nesly took the opportunity to talk about his great joy for his 50th birthday and for his ministry in the Haitian Community of the parish of St. Brigitte. Over the past 8 years his ministry has been a success.

Father Nesly is known as a hardworking priest who is to be a priest who is very close to his faithful. The Haitian Community of St. Brigid presented Father Nesly  a plaque of honor at the end of the celebration. He appreciated this gesture of affection on the part of his faithful.

Bishop Guy Sansaricq sent 50th birthday greetings to Father Nesly. He has a very good relationship with the National Center of  the Haitian Apostolate and he is a valued friend of the National Center in the diocese of Rockville Center. The People of God sang Happy Birthday for Father Nesly at the end Mass.  Click on this link to hear this mass: https://youtu.be/TtZlrE23ATc

 

BROTHER TOB

 

Messe du 50ème Anniversaire de Naissance du Père Nesly Jean Jacques.

 

Le Père Nesly Jean Jacques SMM , le leader spirituel de la  Communauté Haitienne a celebré son 50ème Anniversaire de naissance le Dimanche 18 Avril 2021 à la messe créole de 2:30 pm à  la paroisse  de Ste Brigitte à Westburry. Le Celebrant et l’homeliste de cette celebration Eucharistique etait le Père  Nesly Jean Jacques SMM.

 

J’étais très heureux  de couvrir cette messe pour les auditrices et auditeurs de Radio Telé Solidarité et pour rencontrer  certains amis . Le Père Nesly est un prêtre heureux dans la vie sacerdolale, son ministère est très apprécié dans la Communauté Haitienne de la paroisse de Ste Brigitte à Westburry.

 

 

La Grande Chorale Haitienne de la Paroisse de Ste Brigitte  comme toujours a bien performé à cette messe dominicale . Cette Chorale est toujours une grande de joie pour tous ceux et celles qui ont la chance de participer à une messe en Creole dans cette paroisse. Chapo Dr Martine Louis XVI et les autres membres de la grande chorale Haitienne de la Paroisse Ste Brigitte.

Le Père Nesly  Jean Jacques a commencé  son homelie  par une petite reflexion sur rencontre , dialogue et un Coeur joyeux. Il ya interaction entre lui et ses fidèles au cours de sa predication. Il profita pour  nous parler de la première communion son neveu  qui aura lieu sou peu et le  Cadeau  qu’il a acheté pour ce dernier   pour sa première  communion . . Il a insisté sur  l’importance d’apprendre  à nous valoriser  et à nous aimer . Comment peut on demander à quelqu’un de nous aimer et de nous respecter  si on ne se respecte pas. Le grand écrivain , Philosophe Pierre Lecomte Du Noüy (1883-1947) a écrit : Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité humaine que la recherche  et le respect de la dignité individuelle.

 

 

Le Père Nesly  a profité pour parler de sa grande joie pour son 50ème Anniversaire de naissance et  son ministère dans la Communauté Haitienne  de la paroisse de Ste Brigitte . Au cours des 8 dernières années son ministère a été un succès. Le Père Nesly est connu pour un rude travailleur et un prêtre très proche de ses fidèles.

 

La Communauté Haitienne de Ste Brigitte  a remis au Père Nesly  une plaque d’honneur à la fin de la celebration  . Le Père Nesly  a bien apprécié ce geste d’affection de la part de ses fidèles. Bishop Guy Sansaricq a envoyé des voeux de 50ème d’anniversaire  au Père Nesly. Il a de très bon rapport avec le Centre National de l’Apostolat Haitien  et il est parmi les amis du Centre National au diocèse de Rockville Centre.   Le Peuple de Dieu  a chanté Joyeux Anniversaire  pour le Père Nesly  à la fin de la cérémonie Clicquer sur ce lien pour entendre cette messe: https://youtu.be/TtZlrE23ATc

Brother Tob

 

Femme de La semaine : Mme Werline  N Dorval

 

 

Dans notre rubrigue femme de la semaine au bulletin Hebdomaire du Centre National de l’Apostolat Haitien notre choix s’est porté sur Mme Werline  N Dorval  , comptable de formation  et ancienne étudiante des Soeurs Marie Anne  de Lalue-Haiti .

Rappelons que Mme Werlyne N Dorval est originaire de Jérémie, elle  a une maitrise en Comptabilité de l’université DeVry , elle est aussi  une ancienne Vice-Presidente du conseil  exécutif de la Tribune Nationale de la Jeunesse  Haitienne  L’Horloge Nationale.

 

Mme Dorval est parmi les étoiles que nous avons dans notre Communauté, elle est femme d’affaire, polyglotte  et l’une des grandes femmes haitiennes de la Communauté Haitienne de NY.

Bishop Guy Sansaricq presente  ses sincères felicitations à Mme Dorval  en ces mots: Chère madame Dorval  : Votre parcours est impressionnant. Que ce soit au en Haiti et aux États Unis, vous éclatez de lumière et d’amour pour tous ceux que vous rencontrez. Nous sommes fiers de vous et vous désignons comme la femme de la semaine pour que  les plus jeunes femmes de la communauté apprennent à vous connaitre et à marcher sur vos pas. Que le Seigneur vous bénisse et étende sa main de misèricorde sur toutes les œuvres que vous entreprenez. Qu’il pose son regard favorable sur vous et votre famille et vous accorde un avenir de paix!

+Guy Sansaricq.

 

 

Nous demandons au peuple de Dieu d’acclamer Mme Dorval comme la la femme de la Semaine du Centre National de l’Apostolat à l’étranger

Brother Tob

Woman of the Week: Mme Werline N Dorval

 

In our Woman of the Week column in the Weekly Bulletin of the National Center of  our choice fell on Mrs. Werline N Dorval, accountant by training and former student of Sisters Marie Anne of Lalue-Haiti.  Ms. Werlyne N Dorval is from Jérémie, she has a master’s degree in Accounting from DeVry University, she is a former Vice-President of the executive council of the Tribune Nationale de la Jeunesse Haitienne L’Horloge Nationale. Ms. Dorval is among the stars that we have in our Community, she is a businesswoman, multilingual and one of the great Haitian women of the Haitian Community of NY. Bishop Guy Sansaricq sends his sincere congratulations to Ms. Dorval in these words : Dear Ms. Dorval  : We are very proud to designate you as the woman of the week of our national Center. We are always on the look out for outstanding women who stand tall in our midst whom we can point out as models to the younger generation. You are one who qualifies for that title. You radiate your goodness wherever you live. May the Lord bless you, your family and all who benefit from your outstanding dedication.  Rest assured of our great esteem for you. May many follow in your footsteps!

+Guy Sansaricq.

 

 

We ask the people of God to acclaim Mrs. Dorval as the Woman of the Week

 

Brother Tob

 

                                                                            

Plusieurs paroisses de l’Archevêché du Cap-Haïtien ont été inondées suite aux dernières pluies torrentielles tombées sur la région Nord du pays. L’Archevêché sollicite donc votre support afin de subvenir aux besoins des personnes affectées et aider les responsables de ces dites paroisses à couvrir les frais de réparation des églises endommagées.
Voici la liste partielle des paroisses :

  • Milot
  • Grande Riviere du Nord
  • Limonade
  • Bord de Mer de Limonade
  • Bois de Lance
  • Blue Hills (photo de la page couverture)
  • Fort Saint Michel
  • Camp Coq

https://gofund.me/a4398b34

Danick P. Louis

781-300-1473

danickpl@gmail.com

CONCOURS DE JEUNE DE L’ANNEE 2020- 2021 DE LA RADIO TELE SOLIDARITE

 

Sujet choisi : « Quelle place Dieu a-t-il dans votre vie et pourquoi, selon vous, les jeunes doivent lui accorder une grande place dans leur vie? » De : Meuse Annricot Ghuninio Lahzar Sohvney Au (à la) : Radio Télé Solidarité 13 Décembre 2020 D’une beauté éclatante, sortie des mains de son Créateur, la terre était parée pour la mise en exécution du dessein que le Père et le Fils avaient conçu avant le conflit dans le ciel : créer l’homme à leur image, un être unique dans toute la création terrestre. Quand Dieu se préparait pour le premier sabbat du septième jour sur la terre, Il observa la création et déclara que tout était « très bon ». Si seulement c’était la fin de l’histoire, un monde parfait, avec des gens parfaits, existerait éternellement. Imaginez un peu : Adam et Eve ont vu grandir leurs descendants pendant de nombreuses générations, chacun apportant encore plus de joie au premier couple et à Dieu. C’est un scénario que nous pouvons à peine imaginer, du fait que nous vivons et ne connaissons qu’un monde déchu. Mais malheureusement, le mystère de l’iniquité qui, s’est vu naitre dans le ciel dont Lucifer en est l’ultime auteur sévit d’une manière considérable sur la race humaine. Depuis ce jour l’univers entier, agonisant sous le poids létal du péché, n’a recours qu’à la grace divine, le seul et unique antidote au péché. Heureusement que Dieu dans sa prescience avait déja tout prévu et pourvu en notre faveur. L’agneau immolé après le péché d’Adam et Eve représentait déjà le prototype de celui de Golgota, à savoir le don de Jésus comme sacrifice suprême pour le pardon de nos péchés. Dans le souci de révéler à l’humanité la pureté de son caractère, Dieu, dans sa miséricorde et sa souveraineté, s’est choisi un peuple pour proclamer sa grandeur dans toutes les contrées de la terre, tant dans les rites et instructions. Ce qui nous a servi jusqu’à aujourd’hui de témoignage de Celui qui devait venir pour payer la rançon de toutes âmes par son renoncement, son sacrifice, son humiliation, par l’opprobre qu’Il allait endurer, et tout cela pour nous arracher de la servitude du péché. Après cette noble mission, Jésus-Christ, dans sa magnanimité et sa clémence, nous a envoyé ce qu’Il a de plus précieux : son Saint-Esprit, puissance qui, pour nous garder dans ses sentiers et nous éclairer par ses nobles instructions, nous convainc du péché, de la justice, et du jugement. Quelle sollicitude ! Qui saurait faire montre d’indifférence face à un tel amour débonnaire ? Pour ma part, j’ai été épris et transcendé! D’aucune de mes lectures je n’ai trouvé un autre livre que la bible qui a su toucher la profondeur de mon être. À mes nombreux questionnements_: à notre époque, quelle orientation prend l’éducation ; à quelle tendance fait-on le plus souvent appel ; pourquoi le déni vis-à-vis du sacrifice de la croix ; quelles directives nous fixer, etc… ?_ la bible m’a été une bouffée d’air vital qui m’a sauvé de cette atmosphère anxiogène qui a failli me couper le souffle. Former le caractère! Jamais œuvre plus importante n’a été confiée aux hommes. Jamais il n’a été aussi essentiel qu’aujourd’hui de s’y consacrer avec soin. Jamais aucune des générations passées n’a été placée devant des problèmes aussi considérables, jamais les jeunes n’ont été confrontés à des dangers aussi grands qu’aujourd’hui. Le monde d’aujourd’hui comme ce fut toujours le cas, visant à satisfaire ses désirs pervers, se retrouve tellement entremêlé dans ses propres tendances que la notion d’humain créé à l’image de Dieu semble ternie en eux. Notre appétence pour les vanités de ce monde engage plus d’un dans une course effrénée vers la réussite que nombreux oublient la quintessence même de leur exitence. En conséquence, nombreux sont devenus des adeptes du narcisse, le culte de l’égo a pris le devant sur l’amour du prochain. Parlant d’égoïsme, auquel terme l’éducation n’est bien souvent qu’un mot: nos ambitions personnelles se sont infectées de fierté et de suffisance que même nos réalisations les plus nobles sont devenues des épées de damoclès menacantes. Il n’y a pas de place, dans le plan de Dieu, pour la rivalité égoïste. La véritable éducation ne méconnaît pas la valeur des connaissances scientifiques ou littéraires; mais au-dessus du savoir elle met la compétence; audessus de la compétence, la bonté; au-dessus des acquisitions intellectuelles, le caractère. Le monde n’a pas tant besoin d’hommes d’une grande intelligence que d’hommes au noble caractère. Il a besoin d’hommes qui allient au talent la fermeté. L’étude des sciences, devant mener à la connaissance de Dieu, telle qu’elle s’offre généralement à nous, d’où l’évolution et son chapelet d’erreurs enseignés sur tout le parcours scolaire et universitaire, présente de grands dangers, tellement imprégnée de spéculations, de théories humaines qu’elle conduit à l’infidélité tout un monde qui voit leur foi saper en la bible divinement révélée et détenteur de pouvoir de diriger, d’élever, d’inspirer les vies humaines. A leur propre ruine, c’est bien à cela que les emmènent l’orgueil, le travail de “haute critique”, consistant à disséquer, conjecturer, reconstituer les instructions de Dieu. Hormis ces dérives susmentionnées, s’ajoute le spiritisme, affirmant que les hommes sont des demi-dieux qui ne sont pas déchus; que “chaque esprit se jugera lui-même”; que “la vraie connaissance place l’homme au-dessus des lois”; que “les fautes commises ne sont pas blâmables”; car “tout ce qui est, est bien” et “Dieu ne condamne pas”. Il déclare que les plus vils des êtres humains sont au ciel et s’y trouvent exaltés. Il assure à tout homme: “Ce que vous faites n’a pas d’importance; vivez comme vous voulez, le ciel est votre maison.” Des foules d’hommes sont ainsi amenés à croire que la seule loi valable est le désir, que la vraie liberté, c’est la licence, que chacun n’a de comptes à rendre qu’à soi-même _ ce bien à quoi aspirent nos jeunes _ alors que la parole de Dieu dit : « …Dieu amènera en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal». Lorsqu’un tel enseignement est dispensé à l’aube de la vie, alors que les impulsions sont les plus fortes et que la jeunesse doit apprendre retenue et pureté, comment protéger les forces morales? Lorsque les jeunes vont dans le monde et en affrontent les tentations perverses, la soif d’argent et de plaisir, l’indulgence envers soi-même, l’ostentation, la luxure, le gaspillage, la malhonnêteté, la fraude, le vol, la ruine_, quels enseignements rencontrent-ils alors ? Combien de jeunes gens ont follement gaspillé et dissipé les forces que Dieu leur avait données! Combien d’histoires lamentables de jeunes gens devenus des épaves humaines au point de vue mental, moral et physique, pour s’être adonnés à des habitudes vicieuses! Leur santé a été ruinée, leur utilité sérieusement compromise, pour avoir recherché des plaisirs illégitimes. En s’adonnant aux plaisirs et aux amusements au lieu de fortifier leur intelligence par des desseins nobles et élevés, ils dégradent les facultés que Dieu leur a données; ils se rendent coupables devant Lui en négligeant de cultiver leurs talents par un usage judicieux. Nous pouvons admirer, au début de la vie de Salomon, les résultats de la méthode d’éducation divine. Salomon jeune homme fit le même choix que David. Plutôt que de demander à Dieu des richesses terrestres, il préféra Lui demander un cœur sage et intelligent. Et le Seigneur lui accorda non seulement ce qu’il désirait, mais aussi ce qu’il ne recherchait pas: la fortune et l’honneur. La puissance de son intelligence, l’étendue de ses connaissances, la gloire de son règne devinrent un sujet d’émerveillement pour le monde. Dieu ne demande point à la jeunesse d’être moins ambitieuse. Dans son plan, chacun doit cultiver au mieux ses talents, et c’est la fidélité à les développer, qu’ils soient nombreux ou pas, qui l’honorera. Il ne veut pas qu’on étouffe en elle la volonté indomptable, l’effort vigoureux, ou l’infatigable persévérance, pas plus que le désir de réussir et d’être honoré parmi les hommes. L’œuvre de la jeunesse consiste à progresser jour après jour. L’apôtre Jean dit : « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards…», et pour ce faire, « faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité », ajoute Pierre. Chers jeunes, au-delà de ces mots je ne fais que vous traduire l’expression de mon âme transformée et régénerée en Jésus-Christ : « quand j’ai découvert ce trésor qu’est le plan de la rédemption, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j’ai donné ma vie à Dieu ». Il peut régner dans la vôtre comme Il le fait dans ma vie. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même ». Aimer l’Infini et l’Omniscient avec toute la force, l’esprit et le cœur, est le plus haut niveau de développement de chaque humain. Cela signifie que dans l’être tout entier, le corps, l’esprit, ainsi que l’âme, l’image de Dieu doit être restaurée, c’est là son appel pour chacun de vous. Le grand principe manifesté dans le caractère et la vie de notre Seigneur, est la seule base solide, le seul guide sûr. Efforcezvous d’être en bénédiction à d’autres et de les sauver comme Christ vous a sauvés. Si vous recherchez le secours de Dieu, sa puissance se réalisera en vous, annihilant toutes les puissances adverses, et vous serez sanctifiés par la vérité.

 

 

 

 

 

HAÏTI : QUAND LA PLUIE NE VIENT PLUS

 

AUX PREMIÈRES LOGES DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

UN DOSSIER DE JEAN-THOMAS LÉVEILLÉ ET D’EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE

ET LA PRESSE

 

Haïti ne contribue pratiquement pas aux changements climatiques, mais le pays en mesure les conséquences au quotidien. Des saisons des pluies… sans pluie. Des récoltes perdues. Des exportations menacées. Et une population encore plus vulnérable.

Elle arrive en retard, dure moins longtemps, mais est plus abondante. La pluie, qui rythme les saisons, en Haïti, témoigne de l’impact déjà très concret des changements climatiques.

 

PERCHES, HAÏTI — « Avant, il ne se passait pas une semaine sans qu’il y ait de la pluie, mais maintenant, on peut passer trois, quatre mois sans pluie », lance Anélus Nicolot, en se frayant un chemin à travers la végétation luxuriante de son jardin.

Bananes, manioc, igname, ananas, gingembre, mangues et même quelques plants de café : l’homme de 52 ans entretient un « jardin créole » typique, un aménagement agroforestier qui regroupe plusieurs cultures sur une même parcelle.

C’est le modèle prédominant en Haïti, où la majeure partie de la population rurale vit de l’agriculture de subsistance.

Si la saison démarre bien, en ce début de janvier, Anélus Nicolot se méfie des aléas du climat, de plus en plus déréglé, dans son pays.

À Perches, une petite localité du Nord-Est haïtien, tous demeurent marqués par la grave sécheresse de 2019, quand il n’a pas plu de toute la saison des pluies.

« Une année de malheur », résume Fleurima Bertieu Antoinius, un autre paysan du coin, qui n’est pas près d’oublier la faim qui tenaillait les gens.

Haricots, canne à sucre, bananes : il a « tout perdu ».

Il a dû devenir tailleur dans ses temps libres et emprunter de l’argent pour traverser cette période difficile.

La sécheresse a également provoqué la mort de 3000 bovins dans le seul département du Nord-Est, souligne Erick Accilus, directeur départemental adjoint du ministère de l’Agriculture.

« C’était vraiment une catastrophe, affirme-t-il. Quand on perd les jardins et les récoltes, quand on perd les cultures, quand on perd les animaux, qu’est-ce qu’il reste pour vivre aux paysans ? »

CONSTATS INQUIÉTANTS

La sécheresse de 2019 a été particulièrement sévère, notamment dans le nord d’Haïti, mais elle n’était pas la première ; les deux années précédentes avaient aussi été arides.

« Il y a une réelle tendance à la baisse des précipitations, qui affecte l’agriculture », explique James Cadet, directeur aux changements climatiques au ministère de l’Environnement d’Haïti, que La Presse a interviewé à Port-au-Prince.

Ce changement du « régime pluviométrique » et son impact sur les ressources en eau du pays figurent parmi les principales préoccupations liées aux changements climatiques, avec la hausse du niveau de la mer, dans un pays où près du tiers de la population vit en zone côtière.

D’ici 2030, Haïti connaîtra une diminution de la pluviosité annuelle de 6 à 20 %, un décalage de la saisonnalité des pluies et une augmentation de la température de 0,8 à 1 °C, prévoyait en 2015 le gouvernement haïtien, dans sa plus récente communication à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dont il est partie.

Ces prévisions sont tirées d’une une étude du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) de 2012, qui prévoyait également que la hausse du niveau moyen de la mer pourrait osciller de 0,5 à 0,7 mètre en 2031 et de 0,8 et 1,1 mètre en 2071.

Quelque 21 000 hectares (210 km2) de terres agricoles irriguées sont ainsi menacés, ce qui représente 7 % de la superficie totale dans le pays.

CASCADE DE CONSÉQUENCES

Cette variation de la pluviométrie et des températures favorise l’arrivée de nouveaux insectes ravageurs qui s’attaquent aux récoltes, explique le chercheur montréalo-haïtien Kénel Délusca, vice-président du groupe d’experts des pays les moins avancés de la CCNUCC.

Elle entraîne aussi une plus grande incidence de maladies comme la malaria, transmise par un moustique, l’anophèle, qui a besoin de conditions climatiques « chaudes et humides » pour vivre, explique-t-il.

« Et c’est exactement ce qui se passe en Haïti avec les changements climatiques ; les conditions idéales pour la multiplication des insectes transmetteurs de la malaria se développent. »

— Kénel Délusca, chercheur

Même la production d’électricité souffre de la sécheresse, provoquant une baisse de la productivité des barrages hydroélectriques, qui plus est au moment où la demande est la plus élevée en raison de la chaleur, ajoute M. Délusca.

La mer se réchauffe aussi, davantage au sud qu’au nord, tempérée par la masse océanique de l’Atlantique, ce qui provoque le blanchiment des coraux et, à terme, leur mort.

« Beaucoup d’espèces de poissons font des coraux leur habitat de ponte, explique Kénel Délusca. Si l’habitat disparaît, la reproduction des poissons n’est pas assurée. »

Dans un pays où l’on pratique la pêche côtière, plutôt qu’en haute mer, la disparition des coraux a donc de lourdes conséquences.

AMPLIFICATION DES DÉSASTRES NATURELS

On constate également une « multiplication des cyclones » qui touchent Haïti, relève le professeur Anolex Raphaël, de l’Institut supérieur de l’environnement et de l’aménagement du territoire de l’Université d’État d’Haïti à Limonade.

Depuis 10 à 15 ans, la moyenne a grimpé à 70 cyclones par année, « ce qui est beaucoup plus que dans les années 1990 et 2000 », affirme-t-il.

Les sols deviennent plus arides, voire carrément « salés » dans les zones côtières sujettes aux inondations, observe-t-il, ce qui affecte les rendements agricoles à la baisse.

« Les gens qui habitent les milieux ruraux d’Haïti deviennent de plus en plus pauvres » avec les changements climatiques, constate Anolex Raphaël.

Ils sont ainsi poussés à augmenter la pression sur les ressources naturelles, comme en coupant la forêt pour en faire du charbon ou en se tournant massivement vers la pêche, ou encore à abandonner les campagnes pour aller gonfler les populations urbaines, notamment dans les bidonvilles.

CHANGER DE CULTURES

Ceux qui pratiquent l’agriculture de subsistance ne peuvent pas se permettre d’attendre que le gouvernement mette en place des mesures d’adaptation ; les changements climatiques les ont déjà forcés à s’adapter.

« Cette année, je n’ai pas planté de riz », explique Marie-Hélène Saint-Preux, mère de deux jeunes enfants, qui avait perdu sa récolte, en 2019, ainsi que celles d’arachides, de pistaches et de pois.

La femme de 42 ans, de Perches, a aussi carrément cessé de cultiver certaines de ses parcelles pour en acheter de nouvelles, plus près de la rivière, pour ses cultures maraîchères – elle a décidé de reboiser les autres, pour éventuellement en tirer du charbon.

Elle a également mis à profit différentes techniques agricoles, notamment pour favoriser l’irrigation de ses parcelles, qu’elle a apprises dans le cadre du Programme d’innovation technologique en agriculture et agroforesterie (PITAG), auquel contribue le Centre d’études et de coopération internationale (CECI), une organisation non gouvernementale québécoise.

« Les changements climatiques continuent et on doit vivre avec, il faut continuer de s’adapter », explique Ronald Desamours, agronome au CECI, en Haïti.

Le programme accompagne les petits producteurs agricoles, comme ceux de Perches, en leur offrant de la formation, une assistance technique et de l’aide pour l’acquisition de semences, explique-t-il.

Il propose aussi des solutions de remplacement aux paysans, comme l’introduction dans leurs jardins du gingembre, très populaire en ce moment pour ses vertus immunitaires, en remplacement d’autres cultures qu’ils ont abandonnées.

« Les planteurs l’apprécient beaucoup », note M. Desamours.

Mais en attendant des mesures d’adaptation à grande échelle, la qualité de vie des Haïtiens va encore diminuer dans les prochaines années, prévient le chercheur Kénel Délusca.

« Les changements climatiques ont un effet multiplicateur sur les problèmes socioéconomiques qui existent déjà en Haïti ; ils vont empirer cette situation-là. »

— Kénel Délusca

Le chercheur, qui se dit optimiste de nature, s’avoue cette fois craintif en raison de la faiblesse des institutions haïtiennes.

« Je ne vois pas comment le pays va sortir de ce bourbier-là sans une gouvernance plus transparente, plus soucieuse de l’environnement. »

Ce reportage a été réalisé avec une bourse du Fonds québécois pour le journalisme international.

La Presse a compensé par l’achat de crédits carbone les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les déplacements aériens et terrestres liés à ce reportage.

D’AUTRES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DE L’EAU SALÉE DANS LES PUITS

Le réchauffement du climat accentue la contamination par l’eau de mer de nombreux puits du bas de la ville de Cap-Haïtien. Le phénomène augmente au même rythme que celui des sécheresses, durant lesquelles il se produit. Même s’il y a longtemps que plus personne ne boit l’eau des puits de la ville, leur contamination par l’eau salée demeure un problème dans la cité fondée en 1670 et toujours dépourvue d’eau courante. « Ça ne lave pas bien [les vêtements], ça n’écume pas », explique Orly Beausoleil, un résidant du secteur. Le phénomène affecte aussi certains puits d’irrigation agricoles.

MOINS DE POISSONS

La pêche « était mieux avant », selon Élipha Louis, qui rentre d’un avant-midi de pêche dans la baie de Caracol. Avec une douzaine d’hommes et d’enfants de son quartier, il n’a rapporté que deux bacs de poissons et autres fruits de mer, dont deux homards si minuscules qu’il finit par les remettre à l’eau. Mais les changements climatiques n’expliquent pas tout, nuance le professeur Anolex Raphaël. S’ils nuisent bel et bien à certaines espèces, l’augmentation du nombre de pêcheurs et l’utilisation de matériel « archaïque », qui capte les petits poissons et nuit à leur reproduction, sont aussi en cause, dit-il : « C’est un désastre sur le plan écologique. »

MEILLEURE PRODUCTION DE SEL

Les changements climatiques ne font pas le malheur de tout le monde ; dans les marais salants de la baie de Caracol, où l’on produit du sel durant la saison sèche, six mois par année, ils sont plutôt bien accueillis. Moins il pleut, plus la saison est longue et plus la production de sel est bonne, explique Joël Charles, qui possède l’un des 145 bassins aménagés sur la mangrove. Et plus la mer monte, mieux c’est pour lui : « Plus la marée est haute, plus le bassin reçoit d’eau, plus la production de sel sera élevée. »

VULNÉRABLE ET IMPUISSANT

 

JEAN-THOMAS LÉVEILLÉ, EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTELA PRESSE

 

Haïti est fortement touché par la crise climatique, mais il n’y contribue que bien peu, avec environ 0,3 % des émissions mondiales de GES.

C’est le « paradoxe » des changements climatiques, explique le chercheur montréalo-haïtien Kénel Délusca, vice-président du groupe d’experts des pays les moins avancés et rapporteur du groupe consultatif d’experts de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

« Les pays qui émettent le moins sont les pays en développement, qui ont une capacité de réponse très faible et dont l’économie dépend en grande partie des ressources naturelles, très liées au climat », explique-t-il.

L’Indice mondial des risques climatiques du centre de recherche Germanwatch place Haïti au troisième rang des pays qui ont le plus souffert du réchauffement de la planète au cours des deux dernières décennies.

Et les choses ne sont pas près de changer ; Haïti est toujours parmi les pays les plus vulnérables au réchauffement planétaire, estime l’Initiative mondiale sur l’adaptation de l’Université Notre Dame, en Indiana.

Les émissions d’Haïti s’élevaient à 7,8 mégatonnes d’équivalent dioxyde de carbone (Mt éq. CO2) en 2000, année du plus récent inventaire officiel du pays, pour une population de 8,6 millions d’habitants à l’époque – un nouvel inventaire devrait être publié en mars prochain, affirme le gouvernement haïtien.

Elles atteindraient environ 10 Mt éq. CO2 en 2017, selon différentes estimations, dont celles du site de données ouvertes sur le climat, Climate Watch.

À titre de comparaison, les émissions de GES du Québec se sont élevées à 80,6 Mt éq. CO2 en 2018, pour une population de 8,4 millions d’habitants, selon le plus récent inventaire officiel du gouvernement québécois.

S’adapter à la nouvelle réalité

Même si Haïti s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 31 %, cela ne changera pas l’ampleur des conséquences du réchauffement planétaire sur le pays.

« La priorité, c’est au niveau de l’adaptation, pour réduire les impacts », explique Kénel Délusca, qui évoque la nécessaire combinaison de mesures de réduction de la pauvreté, de diversification des sources de revenus, d’éducation et, surtout, d’amélioration de la gouvernance.

Le gouvernement met d’ailleurs la touche finale à son « Plan national d’adaptation », qui précisera les priorités du pays, et qui devrait être prêt en mars, assure James Cadet, du ministère de l’Environnement d’Haïti.

Ce plan servira notamment de « tableau de bord » pour le gouvernement haïtien, mais aussi pour les bailleurs de fonds étrangers, explique-t-il, car il est « très clair » qu’Haïti n’a pas les moyens de le mettre en œuvre toute seule.

Le gouvernement haïtien évalue les coûts de la lutte contre les changements climatiques à 32,3 milliards de dollars canadiens, dont 21,1 milliards en mesures d’adaptation.

« Ce qu’il nous faut, c’est des moyens ; les technologies adéquates, les compétences nécessaires. »

— James Cadet, directeur des changements climatiques au ministère de l’Environnement d’Haïti

La direction des changements climatiques du ministère de l’Environnement, qu’il dirige depuis 2017, ne dispose que d’une vingtaine de personnes.

« L’État haïtien est impuissant », se désole le professeur Anolex Raphaël, de l’Institut supérieur de l’environnement et de l’aménagement du territoire de l’Université d’État d’Haïti, au campus de Limonade, près de Cap-Haïtien.

Il regrette que « rien [ne soit] fait, de manière concrète » pour lutter contre les changements climatiques, outre la sensibilisation.

Pendant que les récoltes diminuent en Haïti, le taux d’importation d’aliments provenant de la République dominicaine voisine, lui, augmente, explique M. Raphaël.

« Ce n’est pas ça, l’adaptation », tonne-t-il.

 

 

DE L’EAU POUR LE NORD-EST

L’État haïtien construit un barrage sur la rivière Marion, à Grand Bassin, pour irriguer 10 000 hectares (100 km2) de terres dans cette région du nord-est du pays durement éprouvée par les sécheresses des dernières années, dont celle de 2019. Doté d’un réservoir de 10 millions de mètres cubes et d’une microcentrale électrique d’une puissance de 1 mégawatt, le barrage servira aussi à fournir de l’électricité et de l’eau potable à la population de la région. La livraison de l’ouvrage, dont la construction a commencé en 2018, a toutefois été reportée plusieurs fois, rapportent les médias haïtiens.

Ce reportage a été réalisé avec une bourse du Fonds québécois pour le journalisme international.

La Presse a compensé par l’achat de crédits carbone les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les déplacements aériens et terrestres liés à ce reportage.

LE CAFÉ EN VOIE DE DISPARITION

Il a contribué à faire la richesse et la fierté d’Haïti, jadis. Mais le café y est aujourd’hui en voie de disparition. Les changements climatiques s’ajoutent aux causes de cette extinction en cours et pourraient bien planter le dernier clou dans le cercueil du café haïtien.

 

SAINTE-SUZANNE, HAÏTI — Quelques minutes après avoir traversé la petite ville de Trou-du-Nord, la plaine agricole fait soudainement place aux montagnes.

Une petite route abrupte et sinueuse permet de les gravir et, au détour d’une courbe, d’apercevoir la mer, à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau.

Des tonnes et des tonnes de café ont longtemps été produites dans ces montagnes du nord-est d’Haïti, l’une des grandes zones caféières du pays, mais les choses ont changé radicalement depuis une dizaine d’années.

« On ne va pas revenir à la bonne époque où le café produisait beaucoup », tranche à regret Christian Félix Alain, responsable des relations publiques de la Fédération des coopératives caféières et agroforestières du Nord-Est.

Le manque d’eau, la multiplication des ravageurs et la baisse de production qui en découle ont découragé bien des producteurs, qui abandonnent le café ou introduisent la culture maraîchère dans leurs plantations.

« Le café perd de son importance », constate Christian Félix Alain, qui travaille également à la Coopérative caféière et agroforestière de Sainte-Suzanne.

Jean Fragilus Alcimé, l’un des doyens de la coopérative, est bien placé pour constater l’impact de l’évolution du climat sur la production de café ; l’homme de 70 ans en cultive depuis 1978.

Des plants, il en a perdu beaucoup dans les dernières années.

« La sécheresse fait mourir le café », affirme-t-il, catégorique.

Mais il ne baisse pas les bras et se dit même optimiste pour l’avenir, avec la confiance d’un homme qui n’en est pas à sa première épreuve.

« La vie, c’est des problèmes, philosophe-t-il. Surtout en Haïti. »

La perte d’un joyau

La production de café a diminué de plus de 50 % depuis 2010 dans le nord-est d’Haïti, explique Max Joseph Junior, coordonnateur des programmes de l’Institut de recherche et d’appui technique en aménagement du milieu (IRATAM), un organisme qui aide les coopératives de producteurs de café.

C’est notamment parce que l’arabica typica, cultivé en Haïti depuis plus de 100 ans, « n’a pas su résister aux changements climatiques », explique-t-il.

Il est plus vulnérable aux maladies comme la cercosporiose et la rouille, et doit aussi affronter le scolyte, un insecte ravageur qui affecte pratiquement toutes les productions du monde, particulièrement à faible altitude.

Face à ces menaces, qui gagnent en importance depuis le début des années 2000, selon M. Joseph, de nouvelles variétés de café sont introduites en Haïti, comme le Caturra ou le Blue Mountain, mais cette introduction se fait à contrecœur.

« L’arabica typica, c’est notre identité en Haïti. […] Son goût spécial, sa saveur, c’est grâce à ça qu’on nous connaît sur le marché. »

— Max Joseph Junior, coordonnateur de l’IRATAM

Cercle vicieux

La diminution radicale de la production a créé un cercle vicieux, pour les producteurs de Sainte-Suzanne.

« On ne se donne même plus la peine de dépulper le café », se désole Max Joseph Junior, expliquant que ce procédé, qui donne le « café lavé », n’était plus rentable avec une faible production.

C’est pourtant le café lavé, fermenté dans l’eau, qui a une plus grande valeur sur le marché, puisqu’il est de meilleure qualité que le « café coque » qui, lui, est séché au soleil, dans sa membrane.

La coopérative de Sainte-Suzanne a d’ailleurs du mal à écouler sa production ; il lui reste encore des milliers de livres des récoltes de 2018 et 2019.

D’exportateur à importateur

Le déclin du café est si avancé en Haïti que les deux torréfacteurs du pays ont dû commencer à en importer, en 2016, une nouvelle qui a eu l’effet d’une gifle dans un pays qui en fut jadis le premier producteur mondial.

« Le café haïtien a connu son apogée sous la colonie [française] en 1790 lorsque Saint-Domingue s’est hissée au rang de premier pays exportateur mondial », rappelle l’Institut national du café d’Haïti.

Les changements climatiques pourraient bien être le coup de grâce du café haïtien, déjà malmené par le vieillissement des plantations, le sous-financement, les catastrophes naturelles et les crises.

« D’ici 2050, on ne pourra plus cultiver le café à moins de 1300 mètres d’altitude en Haïti », souligne Max Joseph Junior, citant une étude du Centre international pour l’agriculture.

Puisque les cultures haïtiennes se situent entre 400 mètres et 1700 mètres d’altitude, nombre d’entre elles sont donc menacées.

Max Joseph Junior fait un sombre pronostic : « On va importer le café comme on importe le riz. »

Ce reportage a été réalisé avec une bourse du Fonds québécois pour le journalisme international.

La Presse a compensé par l’achat de crédits carbone les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les déplacements aériens et terrestres liés à ce reportage.

Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web. Consultez-le gratuitement en version interactive dans l’application La Presse+.

 

 

Bonne Fête Sr Carmèle Nerette FDM

Le 23 Avril 2021 etait l’anniversaire de naissance de Sr Carmèle Nerrette FdM , La Co-Fondatrice du  collège Pastorale  et l’un des membres du Centre National de l’Apostolat Haitien.

 

Sr Carmèle  a apporté une grande contribution dans la pastorale Haitienne du diocèse de Brooklyn et de Queens . Beaucoup d’anciens  étudiants  et étudiantes du Collège Pastoral continuent à Se rappeler des seances de formation de  Sr Carmèle au Collège Pastoral  et aux retraites du Collège Pastoral.

 

Bishop Guy Sansaricq en communion avec Mgr  Pierre André  Pierre   souhaite un Joyeux Anniversaire  à Sr Carmèle  .

 

Nous demandons  au peuple de Dieu  de prier  pour Sr Carmèle en ce moment special

Le Bulletin du Centre National

 

 

April 23, 2021 was the birthday of Sr. Carmèle Nerrette FdM, The Co-Founder of the Pastoral College and one of the members of the National Center of  the Haitian Apostolate. Sr Carmèle made a great contribution in the Haitian pastoral  of the Diocese of Brooklyn and Queens.  She is a great Worker in the Vineyard of  Lord.

Many former students of the Pastoral College continue to remember the training sessions of Sr. Carmèle at the Pastoral College and at the spiritual  retreats of the Pastoral College

 

. Bishop Guy Sansaricq in communion with Bishop Pierre André Pierre wishes Sr. Carmèle a Happy Birthday , We ask the people of God to pray for Sr. Carmèle at this special time

The Staff of The Weekly  Bulletin

 

 

Archidiocèse de Boston: Bonne fête Père Miracle

 

Le 26 Avril 2021 sera l’anniversaire  du Père Gustave Miracle, le vice Coordonateur de la Pastorale Haitienne de l’Archidiocèse de Boston  et Leader Spirituel des communautés Haitiennes de foi des paroisses  de Ste  Anne à Somerville et la paroisse  St John The Evangelist à Cambridge . Le Père Miracle est parmi les grandes lumières de la Pastorale Haitienne de la diaspora.

 

Le Père Miracle a deja 19 ans dans la vie sacerdotale et plus de 10 ans qu’il exerce son ministère dans l’archidiocèse de Boston. Il est parmi les amis de Bishop Guy Sansaricq  et du personnel du Bulletin hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien dans l’archidiosèse de Boston

 

Bishop Guy Sansaricq en communion avec  Mgr. André Pierre souhaite un Joyeux Anniversaire au Père Miracle en ces mots

Cher Père Miracle:

 

Tu sais déjà la grande estime que je te porte. Je te souhaite une annee 2021 pleine de grace et de succès dans ton ministère. Toux ceux qui te connaissent vraiment te portent une grande affection. Meilleurs voeux pour que tu sèmes les bienfaits et les trèsors du Seigneur avec allégresse tous les jours de cette nouvelle tranche de ta vie.

+Guy S

 

 

Nous demandons au peuple de Dieu de prier pour le Père Miracle en ce  moment special

Brother Tob

Archdiocese of Boston: Happy Birthday  Father Miracle

April 26, 2021 will  the birthday of Father Gustave Miracle, the vice-coordinator of Haitian pastoral  of the Archdiocese of Boston and Spiritual Leader of the Haitian faith communities of the parishes of Ste Anne in Somerville and the parish of St John The Evangelist in Cambridge. He is a great worker in the vineyard of the Lord.

 

Father Miracle is among the great lights of Haitian pastoral  in the diaspora. Father Miracle has already 19 years in priestly life and more than 10 years ministering in the Archdiocese of Boston. He is among the friends of Bishop Guy Sansaricq and of the staff of the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate in the Archdiocese of Boston Bishop Guy Sansaricq in communion with Mgr. André Pierre wishes a Happy Birthday to Father Miracle in these words:

Very Dear Fr. Miracle:  Happy Birthday. You already know my great esteem and brotherly affection for you. May the Lord bless every word you say and every good deed you perform in the course of this New Year! May this be one of the GREAT YEAR of your Life!

+Guy Sansaricq

 

 

 

We ask God’s people to pray for Father Miracle at this special time

Brother Tob

 

 

Proverbes: Poul pa janm ale  nan bal avèk malfini

Pa Konte Ze nan vant poul

Se pa tout fòtin  ki onnèt

Sila  ki vle konnen pri ti sale, se nan mache li ale 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s