Latest News-September 19, 2021

 

 

 

VENSENKYÈM DIMANCH TAN SENP

Dimanch 19 Sektanm 2021

An nou suiv Jezi etan n ap sonje Bishop Guy A. Sansaricq

 

Monseyè Pierre André Pierre

 

LEKTI LABIB: Lasajès 2, 12.17-20; Sòm 54; Jak 3, 16-4, 3; Mak 9, 30-37

 

 

Nan Premye lekti lamès jodiya, Pawòl Bondye a nan liv Lasajès raple nou aklè, moun ki mechan an souvan kondui tèt li nan chache richès, lonè ak siksè. Santiman ki nan kè li ak pasyon k ap pouse li aji bay anpil move rezilta: Se kè sere ak jalouzi, rayisab ak vyolans e menm move zak kriminèl. Moun ki mechan an pa ka tande pawòl moun ki kòrèk la. Moun ki mechan santi pawòl moun ki kòrèk la sèvi yon jijman pou li. Poutèt sa, tandans li se fè konplo pou touye moun ki kòrèk la.

 

Nan levanjil jodiya, Jezi pwopoze nou yon lòt chemen, yon bagay diferan e ki nouvo. Li rele nou pou nou gen yon kè ki pwòp, ki travay pou lapè, yon kè ki dou, ki sensè e ki plen ak mizèrikòd. Li pale avèk Apot li yo sou soufrans ak lanmò li pral sibi, ak leve byen vivan k ap vin apre lanmò li. Li pwofite anseye disip li yo yon gwo leson imilite, etan li deklare yo : Moun ki pase pou premye nan je Bondye, se sila a ki konsidere tèt li kòm dènye epi yo ki fè tèt li tounen yon sèvitè pou tout moun.

 

Lè li fin pale konsa, li fè yon jès. Li ajoute yon siy pou disip li yo byen konprann pawòl li yo. Li pran yon timoun li mete nan mitan yo. Li di: Moun ki pi gran an nan je Bondye se moun ki tankou yon timoun inosan, ki pa gen okenn byen, ni otorite.

 

Ansèyman kle sa a sou imilite, sèvis ak renmen make yon gwo pwen nan Levanjil Jezi a. Si nou vle vin yon kretyen otantik, nou dwe fè efò pou elimine nan nanm nou tout jèm fyète, lavaris ak rayisans. Lè sa a atò, limyè imilite, konpasyon ak LANMOU san limit ap klere andedan nou. Sa a se chemen ki mennen nan vrè bonè ak lavi etènèl, chemen kote Bondye rele nou, pou nou mache.

 

 

 

 

TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Sunday, September 19, 2021

Following Jesus, while gleaning in the footsteps of Late Bishop Guy Sansaricq

 

Msgr. Pierre André Pierre

 

 

BIBLE READINGS: Wisdom 2, 12. 17-20; Ps 54; James 3, 16-4, 3; Mk 9, 30-37

 

 

The first reading reminds us that the wicked man is frequently driven by a wild pursuit of honor, wealth and success. These passionate inner feelings produce anguish, jealousy, envy, hatred, violence and even criminal acts. As the result of this the wicked man, feeling condemned by the just man’s words, tends to plot his murder.

 

Jesus in today’s gospel proposes something different and new. He calls us to be pure, peaceable, gentle, sincere and full of mercy. He tells his Apostles about his forthcoming suffering, death and resurrection and teaches them a stunning lesson of humility stating that to rank first in God’s eyes one must remain the last and be the servant of all.

 

To his words, he added a sign. He placed a child in their midst saying that the greatest in God’s view is the person who is like an innocent child, deprived of possessions and authority.

 

This key teaching about humility, service and love marks a high point of Jesus’ Gospel. If we wish to be genuine Christians, we must strive to eradicate from our souls any seed of pride, greed and hatred and then excel in humility, compassion and limitless LOVE. This is the path that leads to true happiness and eternal life, the path we are called to walk.

 

 

 

 

 

VINGT-CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dimanche 19 Septembre 2021

A la suite du Christ, en suivant Bishop Guy Sansaricq

 

Mgr Pierre André Pierre

 

 

LECTURES BIBLIQUES : Sagesse 2, 12.17-20 ; Ps 54 ; Jac 3, 16-4, 3 ; Mc 9, 30-37

 

La première lecture du livre de la Sagesse nous rappelle que l’homme méchant est souvent poussé par une folle quête d’honneur, de richesse et de succès. Ces sentiments intérieurs passionnés produisent de l’angoisse, de la jalousie, de l’envie, de la haine, de la violence et même des actes criminels. En conséquence, le méchant, se sentant condamné par les paroles du juste, a tendance à comploter son assassinat.

 

Par contre, dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus propose un chemin nouveau, quelque chose de différent. Il nous appelle à être purs, paisibles, doux, sincères et pleins de miséricorde. Il parle à ses apôtres de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection à venir et leur enseigne une étonnante leçon d’humilité en déclarant que pour être le premier aux yeux de Dieu, il faut rester le dernier et être le serviteur de tous.

 

Dans un geste concret, il ajoute un signe à la parole. Il prend un enfant et le place au milieu de ses disciples, en leur disant que le plus grand aux yeux de Dieu est la personne qui est comme un enfant innocent, privé de biens et d’autorité.

 

Cet enseignement clé sur l’humilité, le service et l’amour marque un point culminant de l’Évangile de Jésus. Si nous voulons être d’authentiques chrétiens, nous devons nous efforcer d’éradiquer de nos âmes toute graine d’orgueil, de cupidité et de haine, puis exceller dans l’humilité, la compassion et l’AMOUR illimité. C’est le chemin qui mène au vrai bonheur et à la vie éternelle, le chemin que nous sommes appelés à parcourir.

 

 

THOUGHT OF THE WEEK: “ The greater the hope, the more violent the disappointment”  Celebrity quote Franz-Olivier Giesbert

Host, Artist, Biographer, Writer, Editor, Businessman, Journalist, Novelist

(1949 -) HEART QUOTE

 

Pensée de la Semaine: Plus L’espérance est grande, plus la deception est grande

 

Citation de célébrité

Franz-Olivier Giesbert

Animateur, Artiste, Biographe, écrivain, éditeur, Homme d’affaire, Journaliste, Romancier (1949 – )

 

Pensamiento de la semana: cuanto mayor es la esperanza, mayor es la decepción

Cita de celebridad Franz-Olivier Giesbert Anfitrión, Artista, Biógrafo, Escritor, Editor, Empresario, Periodista, Novelista (1949 -)

 

Quelques  Photos du Weekly Bulletin

 

Omaj pou Monseyè Guy A. Sansaricq 

 

Pè William Smarth

Pè Dyosèz Okay, Ayiti

Ki fè tout wout la vi a avèk Bishop Guy Sansaricq

depi lane 1947 nan ti Seminè rive lane 2021.

 

Kavayon, 24 out 2021

Guy, se vye frè w, William, k ap di w mèsi, k ap fè w konpliman jodi a. Ou sonje se nan jinyora seminè Maznòd, kay Pè Obla yo, nou rankontre, oktòb 1947, kote mwen te antre 2 zan anvan w. Depi lè sa a, se menm chemen an n ap fè ansanm : jodi a m ap kontinye l sou tè a, ou menm ou deja rive kote Papa nou ki nan syèl la vle rasanble tout pitit li yo, tout bon sèvitè l, tout bon sèvant li yo, nan lavi total li a.

Nou te 2 bon elèv : se poutèt sa petèt, ane 1953, Monseyè Collignon voye w etidye flozofi ak tewoloji Otawa, e li voye m a Wòm pou etid tewoloji. Kèk lane apre yo fin sakre nou pè, diktati Divalye a pral fè nou rankontre a Wòm, ane 1969, kote ou t ap etidye syans sosyal e mwen menm, mwen te tounen nan tewoloji. Se te yon gwo gras Bondye te fè nou, pou nou te viv nan sant Legliz inivèsèl la, pou nou te kab sèvi pèp ayisyen an pi byen. E twouve, Lapwovidans pral vle nou fè ansanm yon pi gwo esperyans pastoral toujou Ozetazini, kote nou vin retwouve n, ane 1971, nan mitan dyaspora ayisyen an : ou menm nan Kwins, mwen menm, ansanm ak Pè Antoine Adrien, Pè Emile Jacquot ak Pè Jean-Yves Urfié, nan Bwouklin, nan sèvis Legliz Jezi-Kri a, sitou nan pastoral pou frè ak sè n ayisyen yo.  Guy, ala rankont, ala diskisyon, ala manifestasyon ak batay ansanm ak tout Ayisyen san distenksyon, pou refijye !!! Ala etid labib, ala reyinyon pastoral !!! Ala gwo desizyon pastoral nou te pran pou pastoral nou pote mak kilti pèp Ayisyen an, nan lang kreyòl ak nan kadans mizik ayisyen, men tou pou nou pa t separe lavi syèl la ak lavi tè a : menm kado sèl Bondye lavi, sèl Bondye renmen an.

Ane 1986, mwen tounen Ayiti, al travay menm kote ak sè w, Sè Lucile, e ou menm ou kontinye okipe frè n ak sè n yo Nouyòk, e nou kab di nan tout Etazini. Se ane 2006, si mwen pa twonpe m, Gran Gadò a pral ba w pi gwo wòl toujou nan Legliz li a, li fè w evèk, li mete w pami siksesè apot yo, premye reskonsab Pawòl la al lòt sous lavi Bondye nan Legliz li a. E ou fè travay la ak tout kè w ak tout nanm ou pou glwa Bondye ak lonè pèp Ayisyen an.

Guy, frè m, lè mwen t ap tounen Ayiti, ane 1986, mwen te swete pou w kontinye batay la e ou kontinye l jouk fòs ou rive bout, e se konsa Gran Mèt la resevwa w lakay li. Men Guy, frè m, travay ou pa fini. Ou konnen ki jan apostola ayisyen bezwen pi plis devouman, pi plis inisyativ, pi plis tèt ansanm, pi plis sèvis gratis. Ou te gen tan tande tou dega tranblemann tè 14 dawout la fè nan Gran Sid la : wi, soufrans, mizè nan Jeremi kote ou te fèt, nan Okay kote ou te vikè, nan Kavayon peyi m, pawas kote frè w Karl te fè premye esperyans pastoral li kòm pè. Guy, kounye a ou wè tout bagay nan limyè Bondye, nan laverite Bondye, kite m di w tankou Kadinal Claudio Hummes te di Kadinal Bergoglio lè yo te nonmen sila a Pap: « Pa bliye moun pòv yo. » Wi, ou pap bliye yo, ou pap bliye nou : se paske ou gen kè moun pòv ki fè, jodi a, peyi Wa ki nan syèl la se pou ou. Mi, Gi, mi, konpliman, an atandan nou tounen vin rankoutre, men fwa sa a pou tout tan.

 

Pè William Smarth

Pè Dyosèz Okay, Ayiti

Ki fè tout wout la vi a avèk Bishop Guy Sansaricq

depi lane 1947 nan ti Seminè rive lane 2021.

 

 

BISHOP GUY A. SANSARICQ “IN MEMORIAM”

Fr. William Smarth

A priest from the Diocese of Les Cayes, Haiti

A companion and classmate of Bishop Guy Sansaricq from the Minor Seminary

Since the year 1947 until the year 2021.

Cavaillon, Haiti, August 24, 2021

Guy, your older brother, William, sends you grateful compliment today. You remember how in the Maznod seminary, the house of formation of the Oblates of Mary Immaculate, we met, in October 1947, where I entered 2 years before you. Since then, we have been following the same path together: today I will continue it on earth, you have already reached the place where our heavenly Father wants to gather all his children, his true servants, his true maids, for life everlasting.

We were two good students: that’s why maybe in 1953, Bishop Collignon sent you to study philosophy and theology in Ottawa, and he sent me to Rome to study theology. A few years after our ordination as Priest, the Duvalier dictatorship brought us back to Rome in 1969, where you were studying social studies and I returned to theology. It was a great grace from God for us to live in the center of the universal Church so that we could better serve the Haitian people. And again, Providence will want us to have together a greater pastoral experience still in the United States, where we found ourselves, in 1971, among the Haitian diaspora: you in Queens, I, along with Father Antoine Adrien, Father Emile Jacquot and Father Jean-Yves Urfié, in Brooklyn, in the service of the Church of Jesus Christ, especially in pastoral care for Haitian brothers and sisters. Guy, what a meeting, what a discussion, what a demonstration and a fight with all Haitians without distinction, for refugees!!! What a Bible study, what a pastoral meeting! What a great pastoral decision we made for our pastoral to bear the mark of the culture of the Haitian people, in the Creole language and in the cadence of Haitian music, but also not to separate the life of heaven and the life of the earth.

In 1986, I returned to Haiti to work at the same place with Sister Lucile, your sister, and you continued to care for our brothers and sisters in New York, and we can say that throughout the United States. In 2006, if I am not mistaken, the Great Shepherd will give you a greater role in his Church, making you a bishop, and a successor of the apostles. a. And you do the work with all your heart and soul for the glory of God and the honor of the Haitian people.

Guy, my brother, when I returned to Haiti in 1986, my wish to you was to continue the fight and continue it until your strength was exhausted, and so the Great Master welcomed you into his home. But Guy, my brother, your work is not over. You know how the Haitian Apostolate needs more dedication, more initiative, more cooperation, more free service. You have also heard the devastation of the earthquake of August 14, 2021, in the Great South of Haiti: yes, suffering, misery in Jérémie where you were born, in Les Cayes where you were vicar, in Cavaillon my hometown, the parish where your brother Karl did his first pastoral experience as a Priest. Guy, now you see everything in the light of God, in the truth of God, let me tell you what Cardinal Claudio Hummes said to Cardinal Bergoglio when he was appointed Pope: “Remember the poor.” Yes, you will not forget them, you will not forget us: it is because you have the hearts of the poor that today the kingdom of heaven belongs to you. You are ripe, Guy, you are ripe. Congratulations. UntiI… in the meantime, we come back to meet, but this time forever.

 

Fr. William Smarth

A priest from the Diocese of Les Cayes, Haiti

A companion and classmate of Bishop Guy Sansaricq from the Minor Seminary

Since the year 1947 until the year 2021.

 

 

 

 

Sincères condoléances

 

 

à la communauté chrétienne de la Diaspora haïtienne et du Diocèse de Brooklyn…

au Centre National d’Apostolat Haïtien et de Télé Solidarité,

particulièrement à Frère Buteau Espiègle et à Sœur Juvénia Joseph, fdm,

qui m’ont permis de découvrir encore plus la belle figure et la riche personnalité

de notre regretté Monseigneur Sansaricq…

aux membres de la famille Sansaricq!

À l’occasion de ce départ soudain de notre pasteur et grand frère, Monseigneur Sansaricq,

je m’unis à vous de cœur et de prières

pour honorer sa vie à la Messe de la Résurrection

que vous célèbrerez en sa mémoire, le jeudi 2 septembre 2021.

 

Je me souviendrai du cœur de bonté et de compassion de Monseigneur Sansaricq

et de son engagement sans faille, dans la durée,

au service des droits des personnes migrantes et des sans-papier de la diaspora haïtienne.

Il s’est laissé conduire par Dieu et n’a jamais reculé devant cette mission qu’il lui a confiée.

Nous prions pour vous et pour tous ceux et celles avec qui il a partagé sa vie et ses dons.

Que vous trouviez réconfort et inspiration en gardant chèrement au cœur

la mémoire de ce grand artisan de solidarité et de ce pasteur rassembleur et bienveillant,

soucieux de l’amélioration des conditions de vie de nos sœurs et frères!

Une belle étoile s’éteint paisiblement à nos yeux

pour briller éternellement à VIE NOUVELLE et nous éclairer autrement.

Merci, Monseigneur Sansaricq! Dieu vous accueille déjà dans Son repos bienfaisant!

 

Sœur Kesta Occident, c.s.c.

31 août 2021

 

Secretariat of Cultural Diversity in the Church

Subcommittee on the Pastoral Care of Migrants, Refugees, and Travelers

3211 FOURTH STREET NE• WASHINGTON, DC 20017

 

Mgr. Pierre Andre Pierre

Haitian Apostolate, Inc

332 East 32nd Street

Brooklyn, NY 11226

Our Deepest Condolences on the Death of Bishop Guy Sansaricq

 

It was with a heavy heart, deep sense of loss and great sadness that we received the news of the death of our beloved Bishop Guy Sansaricq, Auxiliary Bishop of Brooklyn, New York. The news of his death came as a shock, and I feel so much pain. Bishop Guy lived a well fulfilled life. He devoted his service to the people of God. He invaluably contributed to the growth and development of the Haitian Catholic Community in the United States. His footprints and accomplishments will be missed.

 

As many who knew Bishop Guy attest, he lived an exemplary and accomplished life. He was indeed a great man, a spiritual father, a peacemaker, and a strong church and community leader. A man of honor and integrity. No doubt, he has indeed left a great legacy in our hands and will be greatly missed.

 

We sincerely pray that his family, friends, and the Haitian community may find peace and comfort during this difficult time of sorrow. May we be strong and cling to the Lord for solace.

 

May his gentle soul rest in perfect peace. Amen.

 

Sincerely yours in Christ,

 

 

 

Sr. Joanna Okereke, HHCJ

Assistant Director,

Cultural Diversity in the Church/USCCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

The Staff of The weekly Bulletin of The National Center of The Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité  will be in mourning until October 6, 2021 , day of 87th Birthday of the Late Bishop Guy Sansaricq

 

The Staff of The weekly Bulletin of The National Center of The Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité  will be in mourning until October 6, 2021 , day of 87th Birthday of the Late Bishop Guy Sansaricq

 

 

Since The Departure of the Late the Most Reverend Guy Sansaricq, the former founding director of The National Center of The Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité on August 21, the eve of his 15th anniversary of Episcopal life, the staff of the  Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate and radio Telé Solidarité is in mourning and it will observe this mourning until October 6, 2021, day of the 87th birthday of the late Bishop Guy Sansaricq.

 

As I have always promised to the Late Bishop Guy Sansaricq, The staff of The weekly Bulletin of the National Center of The Haitian Apostolate and radio Telé Solidarité will do everything in its power to keep his memory alive among us and to continue his legacy.

Like any human being, the late Bishop Guy Sansaricq had many difficult times , disappointment, betrayal and great suffering, but he always made an effort to remain a faithful servant in the Lord’s vineyard and he always understood this famous sentence that the path that  leads to Christ is not the way of glory it is above all the way of incomprehension and the way of the Cross or of great suffering. He fought the good fight until the end  of his earthly life and he always showed great love for his brothers and sisters.

Bishop Guy Sansaricq returned to the Father’s house on tiptoe. He died as he lived. He has known as a churchman who detached himself from material goods and wo did everything even in the evening of his life to graze his sheep. He was always very aware of the situation  of social inequality which ravages our society and as bishop he has always taken righteous positions against the inhuman situation of the poor of Haiti.

 

As Monsignor Pierre André mentioned in a press briefing on Radio Telé Solidarité the activities of the National Center  of The Haitian Apostolate will continue. The online courses of the Pastoral College will begin on Saturday September 25, 2021, the broadcasts of  Radio  Telé Solidarité will also continue and our friends will receive the weekly bulletin . Monsignor Pierre added that The National Center of The Haitian Apostolate  is counting on the generosity of the people of God to enable us to keep this promise.

Finally, we thank all those who sent messages of Condolence or who called us at this moment of mourning and sadness as well as all those who participated in the tribute broadcasts and ceremonies  in honor on the late Bishop Guy Sansaricq. We continue to work on having another tribute talk show in honor of the lamented Bishop Guy Sansaricq on the occasion of his 87th birthday on October 6, 2021 on the radio Telé solidarite

Brother Tob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien sera en deuil jusqu’au 6 Octobre 2021.

 

 

Depuis le départ du Regretté Monseigneur Guy Sansaricq, survenu le 21 Août 2021, la veille de son 15ème anniversaire de vie épiscopale, le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien et de la Radio Télé Solidarité est en deuil, ce, jusqu’au 6 Octobre 2021, jour du 87ème anniversaire de naissance du regretté Bishop Guy Sansaricq.

 

Comme je l’ai toujours promis au Regretté Bishop Guy Sansaricq , le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien et de la Radio Télé Solidarité fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder sa mémoire vivante parmi nous et de continuer son testament.

 

Comme tout être humain, Monseigneur Guy Sansaricq a eu beaucoup de moments difficiles  , trahison , deception , incomprehension et de grandes souffrances. Il avait toujours fait un effort pour rester un serviteur fidèle dans la vigne du Seigneur et avait toujours compris cette fameuse phrase: « Le chemin qui mène au Christ n’est pas seulement le chemin de la gloire c’est aussi le chemin de l’incompréhension et de la Croix ». Il a combattu le bon combat jusqu’à la fin de sa vie terrestre et a toujours demontré son grand amour pour ses frères et soeurs.

L’Evêque Guy Sansaricq est retourné à la maison du Père sur la pointe des pieds. Il est mort comme il a vécu. Il a été connu comme un homme d’église qui s’est détaché des biens matériels et a tout fait même au soir de sa vie pour paître ses brebis. Il etait  toujours très conscient de la situation d’inégalité sociale qui ravage notre société  et comme évêque il avait toujours pris des positions justes contre la situation infrahumaine des pauvres de son pays Haïti.

Commme Monseigneur Pierre André Pierre l’a mentionné dans un point de presse à la Radio Télé Solidarité, les activités du Centre National de l’Apostolat Haïtien vont continuer. Les cours en ligne du Collège Pastoral vont débuter le Samedi 25 Septembre 2021, les émissions de la Radio Télé Solidarité vont continuer aussi et nos amis recevront  le Bulletin Hebdomadaire. Monseigneur Pierre ajouta  qu’il compte sur la générosité du peuple de Dieu afin de nous permettre de respecter cette promesse.

 

Enfin, nous remercions tous ceux et celles qui ont envoyé un message de condoléances ou qui nous ont appelé en ce moment de deuil, qui ont participé aux émissions d’hommage en l’honneur du Regretté Monseigneur Guy Sansaricq à la Radio Télé Solidarité. Nous continuons à travailler pour avoir une autre émission en l’Honneur du Regretté Bishop Guy Sansaricq à l’occasion de son 87ème anniversaire de naissance le 6 Octobre 2021.

 

Brother Tob

 Note de Condoleances

Cher Frère Buteau,

 

Je rentre de voyage ce soir après un long séjour hors de New York et j’ai trouvé votre message téléphonique.

Il est trop tard pour que je vous appelle mais je tenais à vous dire à quel point je pense à vous et à la communauté de Brooklyn. Le départ de Monseigneur Sansaricq m’a bouleversée. Je regrette tellement d’avoir été absente aux cérémonies de la semaine dernière.

 

Kou a fè nou mal

Mwen konnen jan li te fèw konfyans.

Mwen konnen jan sa dwe difisil pou ou ak pou tout moun nan Sant la.

Mwen konnen tou jan Monsenyè Sansaricq ta vle nou pouswiv travay li.

 

Mes condoléances cher Frère Buteau.

Kenbe fèm,

Michèle Montas

Merci Mme Montas

 

Kwadèboukè:  Yon nouvo Kire ak kanpay pou ranmase lajan

 

Reveran Pè Géto Jacques

 

Nan 2 zan Pawas Kwadèboukè pral fete 320 anivèsè egzistans e nan 2 semèn se fèt patronal Pawas la tou nan yon moman kote popilasyon Kwadèboukè a ap viv yon moman trè difisil ak klima ensekirite sa a ki fòse anpil moun nan lokalite sa a kite kay yo pou yo ale viv yon lòt kote.

 

Yon semèn anvan fèt Patwonal la, jou dimanch 26 septanm 2021, Achidyosèz Pòtoprens pral enstale Reveran Pè Géto Jacques kòm nouvo Kire pawas NotreDam Wozè ki nan Kwadèboukè. Pè Géto Jacques deja gen 20 rekòt Kafe nan lavi li kòm Pè. Li ranplase nan ministè sa a defen Pè Guy Chrispin ki te retounen kay Bondye Papa a nan dat 10 jen 2021. Anplwaye Bilten chak semèn nan Sant Nasyonal pou Apostola Ayisyen an fè youn ak Gwoup Pitit Manman Wozè pawas NotreDam Wozè Kwadèboukè ki nan dyaspora a pou swete Reveran Pè Géto Jacques siksè nan nouvo ministè li nan Pawas NotreDam Wozè ki nan Kwadèboukè.

Gwoup Pitit Manman Wozè a ap pwofite enfòme nou sou kanpay pou ranmase lajan pou pwojè reparasyon do kay legliz pawas NotreDam Wozè Kwadèboukè. Komite Ad Hoc Gwoup Pitit Manman Wozè a ap kontinye travay di pou l ba nou enfòmasyon sou kanpay ranmase lajan sa a pi vit posib. Enjenyè a ki pral an chaj pou reparasyon nan do kay la voye pou nou yon estimasyon pou li fè nou konnen: Pri pou fè reparasyon do kay Legliz la ap koute San Karant Kat Mil Katre Ven Dola Ameriken ak Katre Ven Douz Santim (US$ 144,080.92). Nou te deja voye yon kopi estimasyon sila a nan biwo Achevèk Pòtoprens la, Monseyè Max Leroy Mesidor ak Pè Geto Jacques. Nou ankouraje Kominote moun Kwadèboukè ki toupatou ak zanmi yo pou yo trè jenere nan kanpay sa a pou ranmase lajan.

 

Nou kontinye òganize plizyè emisyon ak plizyè moun remakab ki soti nan Kwadèboukè. Yo byen okouran tout pwoblèm ak defi ki blayi nan Kwadèboukè, vil natif natal nou an. Yo konprann enpòtans ki genyen nan travay ak chita ansanm pou ede vil sila kote yo soti a. Emisyon an pral televize sou Cable Vision Channel 18 nan Vil Elizabeth jou Samdi 18 septanm 2021 a 7:00 PM ak Madi 21 septanm 2021 a 3:00 PM sou Cable Vision Channel 115 nan Long Island. Klike sou lyen sa a pou w koute pwogram sa a:

https://youtu.be/AfMDH_S9HpQ

 

Finalman, nou di yon gwo mèsi pou tout moun ki sipòte inisyativ Gwoup Pitit Manman Wozè nan Pawas Kwadèboukè. Yo envite nou vizite sitwèb pawas sa a:

http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/

ak paj facebook Pawas NotreDam Wozè Kwadèboukè:

https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets- Ha% C3% AFti-110054614556935 /? Ref = pages_you_manage

 

Frè Tob

 

Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets : Nomination d’un nouveau Curé et Campagne de Levée de Fonds.

Père Géto Jacques

 

Dans 2 ans ce sera le 320e anniversaire d’existence de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets et dans 2 semaines ce sera la fête patronale de la Paroisse, à un moment où la population de la Croix-des-Bouquets vit dans un climat d’insécurité qui force beaucoup de gens de cette localité à laisser leurs maisons pour aller vivre ailleurs.

 

Une semaine avant la fête patronale, le Dimanche 26 Septembre 2021, le Père Géto Jacques sera installé comme le nouveau Curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets. Le Père Jacques a déjà 20 ans de vie sacerdotale. Il remplace dans ce ministère le regretté Père Guy Chrispin qui est retourné à la maison du Père le 10Juin dernier.

 

Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien, en communion avec le Gwoup Pitit Manman Wozè de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets de la diaspora souhaite du succès au Révérend Père Jacques dans son nouveau ministère à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire.

 

Le groupe Pitit Manman Wozè profite de l’occasion pour vous informer sur sa campagne de levée de fonds pour le projet de la préparation de la toiture de l’Église de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire. Le comité Ad Hoc du groupe continue à travailler d’arrache-pied pour vous communiquer dans le plus bref délai les informations sur cette campagne de levée de fonds. L’ingénieur qui sera en charge de la réparation de la toiture nous a envoyé un devis dans lequel il nous a fait savoir que le coût de la réparation du toit s’élève à 144.080,92 $US et nous avons déjà envoyé une copie du devis du toit au bureau de l’archevêque de Port-au-Prince Monseigneur Max Leroy Mésidor et au Père Géto Jacques.

 

Nous exhortons la communauté crucienne et ses amis à être très généreux dans cette campagne de levée de fonds.

 

Nous continuons à organiser plusieurs émissions avec différentes personnes remarquables de la Croix-des-Bouquets. Ces dernières sont très conscientes des problèmes et des défis de leur ville natale et elles comprennent l’importance de travavailler et de s’asseoir ensemble pour le relèvement de ce coin de terre qui les a vues naître. Cette émission sera télévisée au Canal 18 de cable vision de la ville d’Elizabeth le Samedi 18 Septembre 2021  à 7:00hres du soir et le Mardi 21 Septembre 2021 à 3:00pm au Canal 115 de Cable Vision de Long Island. Cliquez sur ce lien pour écouter cette émission: https://youtu.be/AfMDH_S9HpQ

 

Enfin, nous disons un grand merci à tous ceux et celles qui supportent les initiatives du  groupe Pitit Manman Wozè de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets tout en vous invitant à visiter le site de cette paroisse:

http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/

et la page Facebook de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets: https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets-Ha%C3%AFti-110054614556935/?ref=pages_you_manage

 

Brother Tob

 

 

CROIX-DES-BOUQUETS: APPOINTMENT OF A NEW PASTOR AND FUNDRAISING CAMPAIGN.

 

 

Our Lady Rosary Parish of Croix-Des -Bouquets Appointment of a New Pastor and Fund Raising Campaign.

 

In 2 Years it will be the 320 anniversary of the existence of Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets and in 2 weeks too it will be the patronal feast of Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets at a moment the population of Croix-des-Bouquets is going trough a very difficult time with this climate of insecurity which forces  many people of Croix-Des-Bouquets  to leave their home to go and live elsewhere.

 

One Week before the patronal feast on Sunday , September 26, 2021 one of the spiritual leaders of the Archdiocese of Port-au-Prince  will install Father Geto  Jacques as the New Pastor of Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets. Father Jacques has been a priest for 20 years. . He will continue the ministry of the late father Guy Chrispin who returned to the Father’s house on June 10, 2021

The staff of the Weekly bulletin of the National center of The Haitian apostolate in communion with Group Pitit Manman wozè of the Diaspora  wishes Reverend Father Jacques success  in his new ministry at the parish of our Lady Rosary Parish  of Croix-des-Bouquets

The Pitit Manman Wozè group is taking this opportunity  to inform you about its fundraising campaign for the roof repair project of the church of Our Lady Rosary Parish . The Ad Hoc Committee of the Pitit Manman Wozè group continues to work hard to provide you information on this fundraising campaign as quickly as possible. The Engineer , who will be in charge  of the repair of the roof , sent us an estimate and in the letter he told us that the cost of the repair of the roof amounts will be US$ 144,080,92 . we have already sent a copy  of the roof estimate to the office of the Archbishop of Port-au-Prince The Most Reverend Max Leroy Mesidor and to Father Geto Jacques. We urge the Crucian Community and its friends to be very generous  to this fundraising campaign

We continue  to organize several shows  with  remarkable people from Croix-des-Bouquets. They are keenly aware of the issues and challenges  of their hometown  and understand the importance of working together  for the recovery of that corner of their homeland  which they come from i.e, the land where they were born.

The show will be televised on Cable Vision Channel 18 in the City of Elizabeth on Saturday, September 18, 2021, at 7:00pm and Tuesday September 21, 2021 at 3:00pm on cable Vision Channel 115 in long Island. Click on this link to listen to this talk show: https://youtu.be/AfMDH_S9HpQ

Finally  we say a big thank you to all those who support the initiatives of the Pitit Manman Wozè group of the Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets  while inviting you to visit the site of this parish

http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/ and the Facebook page of our Lady Rosary parish of Croix-Des-Bouquets: https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets- 

BROTHER TOB 

 

 

    

THE VICE-DIRECTOR OF THE HAITIAN APOSTOLATE COMMITS TO PURSUING THE VISION OF BISHOP SANSARICQ

 

 MOON P. CRIGLER AUGUST 31, 2021

 

Mgr. PPierre-André Pierre (right) is deputy director of the National Center for the Haitian Apostolate. The retired auxiliary bishop Guy Sansaricq (left), before his death, had appointed the Monsignor to replace him as director of the group. (Photo: courtesy of the Haitian National Apostolate Center)

WINDSOR TERRACE – The death of retired Auxiliary Bishop Guy Sansaricq leaves both a legacy and unfinished business for an organization he helped create and lead for more than three decades – the National Center for Haitian apostolate (NCHA).

The Brooklyn-based vice-director of the center, Msgr. Pierre-André Pierre, congratulated Bishop Sansaricq, who passed away on August 21, for his leadership which has fostered unity and spiritual growth among Haitian Catholics across the United States

“Bishop Sansaricq was so visionary,” added the Bishop. “It’s a lot of emotion for all of us now. But looking to the future, this ministry will continue.

“And this great heritage will be taken to the next level, trying to unite Haitians in the community of Christ, and integrate them into the adventure of Christianity in the United States.”

Priests born in Haiti in the United States created the NCHA in the 1970s. The founders included an assistant priest at the Parish of the Sacred Heart of Jesus in Cambria Heights, Queens – Guy Sansaricq.

Before coming to the United States, he had served Haitian refugees in the Bahamas for seven years, according to Mgr. Rock.

Bishop Sansaricq became a member of the Haitian diaspora when the president of dictator Jean Claude Duvalier refused to let him return home. Subsequently, Bishop Sansaricq went to Rome, where he studied for four years at the Pontifical Gregorian University.

His next stop was the United States, including the Diocese of Brooklyn, where he saw fellow Haitians in trouble, both economically and spiritually. This prompted him to help establish Queens-based Haitian Americans United for Progress, Inc. (HAUP).

He then turned to a collaboration creating the NCHA, Msgr. said Pierre.

Under the bishop’s direction, the Haitian apostolate center was registered in New York State as a not-for-profit corporation.

In 1988, NCHA became affiliated with the United States Conference of Catholic Bishops’ Migrant and Refugee Ministry Office. The USCCB also voted to appoint Bishop Sansaricq as the first director of this office, a position he held until his death.

Since its inception, Brooklyn-based NCHA has helped Haitians settle in the United States, find work, and grow in faith through Bible studies and other educational programs.

As the internet evolved, so did the apostolate, using digital platforms like YouTube and social media to reach Catholics in Haitian Creole, French and English, Msgr. said Pierre.

The apostolate center reports that there are approximately 1.5 million Haitians in the United States, and most are recent immigrants. More than two-thirds of them are Catholics, “a fact that makes Haitians the largest group of black Catholic immigrants,” according to the center.

Mgr. Pierre-André Pierre is president emeritus of the University of Notre-Dame d’Haïti. He is currently vice-director of the National Center for the Haitian Apostolate. (Photo: Courtesy of Bishop Pierre-André Pierre)

An estimated 150,000 of them belong to parishes in the Diocese of Brooklyn, said Father Hilaire Belizaire, coordinator of the ministry to Haitian immigrants and parish priest of the Sacred Heart of Jesus parish, Cambria Heights.

Mgr. Pierre is president emeritus of the University of Notre-Dame d’Haïti. Bishop Sansaricq invited him to Brooklyn a few years ago to help run the NCHA. The Monsignor declined to discuss how the next director will be selected.

“It’s not for me to say what to do. I don’t want to express any opinion, ”he said. “Let me just say this. We will serve. We are servants.

 

As of August 31, the USCCB had yet to make an official announcement regarding the new NCHA director. However, Sister Joanna Okereke, program coordinator for the USCCB Committee on Cultural Diversity in the Church, which oversees the apostolate, told The Tablet that Msgr. Pierre would be his next boss.

She said that was Bishop Sansaricq’s intention, “and, we will honor that intention.”

In the meantime, there is much to be done for the NCHA, Mgr. said Pierre.

He noted that he and Bishop Sansaricq had planned to announce on August 22 a new initiative with the working title, “Memory Project: Contributions of Haitians to the United States”.

Its aim is to showcase the achievements of Haitians in the United States in various sectors, including doctors, nurses, lawyers, businessmen and the clergy. The format of the initiative is not yet decided, but it could be a book, website or TV documentary, Msgr. said Pierre.

Bishop Sansaricq “wanted to show how, in a generation, [the U.S.-based population] had grown up ”, declared the Monsignor. “This is the story of the last 50 to 60 years of Haitians in the country. It is not a waste of time. “

Instead, he noted, new generations of Haitians have extended their track record of successful careers and achieving equality.

“The American dream, you know, it’s also part of us,” the Monsignor said.

 

 

Conference Episcopale d’Haiti

Port-au-Prince, le 24 Août 2021

Mgr Pierre André Pierre,

 

 

 

« À vous, la Grâce et la Paix de la part de Dieu notre Père… le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de Tendresse, le Dieu de qui vient tout Réconfort. … » (2 Corinthiens 1 : 2-4). C’est avec ces mots d’espérance et de consolation que nous, les Évêques catholiques d’Haïti, vous adressons dans le Seigneur nos mots de condoléances à l’occasion de la mort subite de notre vénéré frère dans l’épiscopat, Monseigneur Guy Sansaricq, survenue le samedi 21 août dernier. La naissance au Ciel de Monseigneur Guy Sansaricq laisse un grand vide dans la communauté haïtienne de la Diaspora. Mais, dans le même temps, nous sommes convaincus que la force attractive de son amour passionné pour les plus faibles, de sa sollicitude pastorale et de son humanité continuera de vous assister et d’animer votre zèle apostolique afin d’achever valablement l’œuvre qu’il a commencée au sein de Haitian Apostolate. En effet, Monseigneur Sansaricq était une personnalité profondément religieuse, à tous les sens du terme, qui constituait un exemple d’ouverture, de tolérance, de générosité humaine dont notre monde a tant besoin. À l’instar du Christ, son divin Maître et Seigneur, il savait se faire pauvre pour enrichir ceux qui le côtoyaient. Pendant que nous implorons la Miséricorde de Dieu pour le repos de son âme, nous prions pour votre consolation et le réconfort de chaque membre de Haitian Apostolate. Puisse la Vierge Marie accompagner et présenter à son divin Fils, Jésus le Bon Pasteur, l’Âme de Monseigneur Guy Sansaricq. Avec l’assurance de nos prières et de notre communion dans le service de l’Église. ________________________________ X

 

Mgr. Launay SATURNÉ Archevêque Métropolitain du Cap-Haïtien Président de la CE

 

 

 Au nom des frères et sœurs haïtiens du diocèse de Palm Beach, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille de Bishop Guy

Sansaricq et au diocèse de Brooklyn. Il sera dans nos prières lors des célébrations eucharistiques du mois de septembre. Que son âme et les âmes de tous les fidèles décédés par la miséricorde de Dieu, reposent en paix.

Monseigneur Guy Sansaricq qui était si dévoué au service du Seigneur et de l’Église sera en compagnie du Christ mort et vivant maintenant. Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, accorde à l’âme de ton serviteur disparu la rémission de ses péchés. Bishop Guy sera à jamais présent dans nos cœurs.

 

On behalf of the Haitian brothers and sisters in the Diocese of Palm Beach I would to express my deepest condolences to the family of Bishop Guy

Sansaricq and to the Diocese of Brooklyn. He will be in our prayers during the Eucharistic celebrations for the month of September. My his soul and the souls of all the faithful departed through the mercy of God, Rest In Peace.”

Bishop Guy Sansaricq who was so devoted in the service of the Lord and the Church will be in company with Christ who died and now lives. God, the Creator and Redeemer of all the faithful, grant to the soul of thy servant departed the remission of his sins. Bishop Guy will be forever present in our hearts.

 

Father Yves Geffrard

Director of the Haitian Apostolate

Diocese of Palm Beach

 

Nous ne pouvons pas vous oublier. Que le Seigneur vous accueille dans sa béatitude éternelle. Nous prions pour vous et pour votre famille, le Centre Pastoral, vos proches collaborateurs et toute l’Eglise affectés par ce deuil.

 

1 ·

Reply

See Translation

 

Yolene Destin B

Je reste encore abasourdie par cette nouvelle …….

 

Marie Claire Jean

Reposez en paix, Bishop Sansariq! Vous vous etes eteint comme une flamme, si vite et de façon nattendue… quand l’heure de Dieu sonne, que pouvons-nous faire? Vous étiez sans doute prêt pour l’accueillir. Quelle leçon pour nous!

Mes condoléances, encore à Br Tob et à Radio Télé Solidarité et à toute la communauté Haïtienne frappée par ce départ inopiné. Union de prières!

 

 

Condolences from Mrs. Marcelle Chery and the Church of St Helen of Florida

 

Fro the Bulletin

 

 

Bonsoir Buteau,

 

Je sais que tu vis des jours pleins d’émotion avec le départ soudain de notre bien–aimé Mgr. Sansaricq.  Toutes mes sympathies a toi et ta famille, ainsi qu’au staff de Radio/Télé Solidarité, du Centre National d’Apostolat Haitien.   Que l’âme de Mgr. Guy Sansaricq repose dans la Paix

 

J’ai partagé les informations sur Facebook et par courriel, avec plusieurs paroissiens en Floride, au Canada et en Haïti.

Il m’est demandé de partager un lien ou il serait possible de participer aux funérailles virtuellement.

 

Je te prie de bien vouloir poster sur ton site, les vœux de sympathie au nom de la communauté Catholique de Broward, Florida.

 

Sincèrement,

 

Marcelle

 

Mathieu Thevenin est retourné

 

 

 

Le Centre National de L’Apostolat Haitien est triste de vous annoncer la mort du Regretté Mathieu Thevenin survénue le 5 Septembre 2021 à Boston après une maladie courageusement supporté.

Mr Mathieu est un fils de la Croix-Des-Bouquets, il a 56ans et il est père de 5 enfants. Le personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien en communion avec le Groupe Pitit Manman Wozè de la diaspora  presente ses sincères condoleances à sa mère Mme Gracieuse C. Thevenin, sa femme Noudwidge E. Thevenin , ses enfants Jr Mathieu, Maphara, Sadie, Samenta, Meteja , ses soeurs Mme Romene T. Petion, Sabine, Nadège , ses frères eddy Camille Jr Oliban , Gracia Thevenin et tous les autres parents affectés par ce deuil.

La messe funeraire du Regretté Mathieu aura lieu le Samedi 25 Septembre 2021 à 10:00hres am à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Brockton

 

Nous demandons au Seigneur d’accueillir son fils Mathieu dans son paradis

Le Centre National de l’Apostolat Haitien

 

 

 

 

        Les États-Unis vont devoir faire plus en Haïti

Publié le 2021-09-17 | lenouvelliste.com

– /

Partager

Tweeter

Email

Partager

Les États-Unis d’Amérique est le pays le plus impliqué en Haïti et celui qui aide le plus, directement et indirectement, Haïti. La quantité et la qualité des Haïtiens qui vivent dans ce pays lui donne une place encore plus importante sur notre échiquier. Les relations commerciales Haïti-USA et les transferts sans contrepartie de la diaspora sont indispensables au pays. Plus que les autres nations ou institutions au monde, les USA interviennent et pèsent sur les affaires haïtiennes.

Ces dernières années, bien avant la présidence Trump et le repli américain sur ses affaires intérieures et la redéfinition de ses intérêts, la pression américaine sur Haïti s’est relâchée. Pour le meilleur et surtout pour le pire.

Haïti est devenu plus libre et malheureusement ses dirigeants en ont profité pour appliquer des politiques assassines et pour se servir sans vergogne au détriment de l’intérêt public.

La mal gouvernance, la corruption et l’insécurité, maux sur lesquels la communauté internationale, les USA en tête, ferme les yeux, ont poussé les Haïtiens à partir, à fuir Haïti, depuis 2010. Pour ne pas remonter à d’autres périodes similaires de notre histoire souvent motivées par les mêmes causes.

La crise migratoire qui s’est installée aux portes du Texas ces derniers jours a pour origine les manquements depuis dix ans de l’accompagnement américain à Haïti.

L’ Amérique si présente en Haïti et qui laisse les dirigeants haïtiens détruire le pays et détourner ses ressources financières sans intervenir autrement que pour les soutenir dans leurs mauvaises actions, pour appeler au dialogue et à la tenue d’élections au plus vite pour conforter leur mauvaise gestion récurrente, cette Amérique-grand-frère doit faire plus et mieux en Haïti.

Les Haïtiens qui sont aujourd’hui aux portes du Texas et qui de partout rêvent d’aller rejoindre un parent ou un ami ne le diront pas au moment de remplir un quelconque formulaire, mais tous pensent que les USA sont pour beaucoup responsables de leur misère et de l’état lamentable de leur pays.

Des milliers de compatriotes sont massés aux frontières du Texas depuis des semaines. Leur nombre augmente chaque jour. Ils sont au Mexique et espèrent que les portes de l’eldorado américain leur seront ouvertes un jour.

A l’affût dans toute l’Amérique, des dizaines de milliers d’autres sont en attente de l’issue de la crise migratoire que cette ruée vers les USA a provoquée.

Sur d’autres continents, partout où il y a des Haïtiens, la situation est suivie de près. Partir pour un Haïtien c’est rencontrer un rêve, et ce rêve a les couleurs du drapeau américain, la texture du dollar et l’odeur d’un fast food. Aucune destination sur terre n’est plus attractive que les États-Unis pour un Haïtien.

Alors les Haïtiens de partout suivent la situation américaine et attendent de savoir s’ils doivent prendre la direction du pays de Joe Biden.

Ceux qui survivent en Haïti aussi sont en alerte. S’il y a une ouverture, nombreux feront le voyage par n’importe quel moyen.

Rien n’indique pour le moment que la politique américaine sera modifiée. Rien ne le laisse croire.

Depuis 2010, la situation en Haïti ne cesse de se dégrader. Les Haïtiens ont utilisé la seule soupape disponible : ils sont partis. Vers la République dominicaine, le Brésil, le Chili, l’Argentine, les Antilles, la Turquie, l’Afrique, l’Europe. Vers toutes les destinations possibles. Partout où il faisait mieux vivre que dans leur pays.

En ligne de mire est restée l’Amérique où coulent le lait et le miel.

Pour fixer les Haïtiens en Haïti, il faut faire revenir l’espoir de jours meilleurs en Haïti. Il faut revivifier le rêve d’une vie possible au pays et cela commencera quand les États-Unis aideront à faire le ménage dans panier de nos oranges. Et quand l’Amérique prendra le leadership de l’action de la communauté internationale pour le meilleur et plus jamais pour conforter le pire

 

Crise à la frontière: le gouvernement américain accélérer le rythme des expulsions de migrants par avion

Publié le 2021-09-18 | lenouvelliste.com

Des migrants haïtiens et centraméricains manifestent devant la station migratoire Siglo XXI à Tapachula, Chiapas, Mexique, le 15 septembre 2021.
 

Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé samedi qu’il allait accélérer le rythme des expulsions par avion des plus de 10.000 migrants, surtout des Haïtiens, regroupés depuis plusieurs jours sous un pont au Texas après avoir franchi clandestinement la frontière depuis le Mexique.

Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé qu’il allait “obtenir des transports supplémentaires pour accélérer le rythme et augmenter la capacité des vols d’expulsions vers Haïti et d’autres destinations”, à bord d’avions, dans les prochaines 72 heures.hapitre général des carmes déchaux: message du pape François (traduction complète)

L’amitié avec Dieu, la vie fraternelle et la mission, antidotes à la mondanité

SEPTEMBRE 11, 2021 23:19ANITA BOURDINPAPE FRANÇOISVIE CONSACRÉE

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

L’amitié avec Dieu, la vie fraternelle et la mission, mais aussi la joie et le sens de l’humour: autant d’antidotes à la « mondanité » indiqués par le pape François aux carmes déchaux.

Le pape François a reçu en audience au Vatican ce samedi 11 septembre 2021 les membres du chapitre général des carmes déchaux et leur nouveau préposé général élu le 4 septembre dernier, le p. Miguel Marquez Calle (Miguel de Maria).

Le pape a recommandé à nouveau la lecture des quatre dernières pages du livre du cardinal Henri de Lubac SJ, Méditation sur l’Eglise (1953), qui cite, dans ses dernières pages, l’expression du bénédictin anglais Dom Anschaire Voinier de « mondanité spirituelle ».

Dans un discours au collège mexicain de Rome, le pape avait déjà expliqué, le 30 mars dernier: « La mondanité spirituelle, nous pouvons dire la mondanité pastorale, spirituelle, c’est-à-dire la façon mondaine de vivre spirituellement d’un prêtre, d’un religieux, d’une religieuse, d’un laïc, d’une laïque, la mondanité spirituelle est le pire des maux qui puisse arriver à l’Eglise. A la lettre ! Pire encore qu’à l’époque des papes concubinaires. Je vous suggère de relire ces trois petites pages à la fin du livre. S’il vous plaît, gardez-vous de la mondanité. C’est la porte de la corruption. »

Le pape avait fait la même recommandation, cette semaine, aux Clarétains… et fait remarquer  que L’Osservatore Romano n’a pas osé publier l’expression de de Lubac.

Le pape, lui, n’hésite pas à reprendre la formule: c’est dire combien cet esprit de « mondanité » constitue, pour lui, à la suite de de Lubac, un grand « péril » pour l’Eglise.

Cependant, le pape dit son espérance dans la pérennité de la vie consacrée dans l’Eglise et il propose aux carmes trois antidotes préventifs: « l’amitié avec Dieu, la vie fraternelle et la mission », dans la fidélité au charisme qui leur est propre, dans l’esprit de Thérèse d’Avila, Jean de la Croix et des saints et saintes du Carmel.

Voici notre traduction, rapide, de travail, du discours lu par le pape François en italien, avec les ajouts spontanés intégrés.

AB

Discours du pape François

Chers frères,

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à vous qui vous êtes rassemblés de différentes parties du monde pour votre Chapitre général, et qui représentez quelque quatre mille frères membres de votre Ordre. Ma salutation s’étend aussi à eux, ainsi qu’aux moniales carmélites déchaussées, et à tous les membres de la famille carmélitaine, qui en ces jours suivent vos travaux par la prière. Je remercie le nouveau prieur général de ses paroles et le prieur général sortant pour le service accompli. Merci.

Vous avez commencé votre Chapitre guidés par trois textes bibliques très significatifs. Le premier : « Ecouter ce que dit l’Esprit » (cf . Ap 2, 7) ; le second : « Discerner les signes des temps » (cf. Mt 16, 3) ; le troisième : « Devenir des témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (cf. Ac 1, 8).

Ecouter est l’attitude fondamentale du disciple, de qui se met à l’école de Jésus et veut répondre à ce que Lui nous demande en ce moment difficile mais toujours beau, parce que c’est le temps de Dieu. Ecouter l’Esprit pour pouvoir discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui lui est contraire, et, ainsi, répondre, à partir de l’Evangile,  aux signes des temps à travers lesquels le Seigneur de l’Histoire nous parle et se révèle. Ecoute et discernement, en vue du témoignage, de la mission accomplie par l’annonce de l’Evangile, en paroles et surtout par la vie.

En cette époque où la pandémie nous a tous placés face à tant de questions, et qui a vu l’écroulement de tant de sécurités, vous êtes appelés, en tant que fils de sainte Thérèse, à prendre soin de votre fidélité aux éléments pérennes de votre charisme. Cette crise, si elle a quelque chose de bon – et certainement elle l’a -, est justement de nous ramener à l’essentiel, pour ne pas vivre distraits par de fausses sécurités. Ce contexte est aussi favorable à ce que vous puissiez examiner l’état de santé de votre Ordre et nourrir le feu de vos origines.

Certains se demandent parfois quel sera l’avenir de la vie consacrée. Et quelque prophète de malheur dit que cet avenir est bref, que la vie consacrée est en train de s’épuiser. Mais, chers frères, ces visions pessimistes sont destinées à être démenties comme celles sur l’Eglise elle-même, parce que la vie consacrée fait partie intégrante de l’Eglise, de sa nature eschatologique, de son authenticité évangélique. La vie consacrée fait partie de l’Eglise comme Jésus l’a voulue, et comme l’Esprit continue de la générer. On doit donc éloigner la tentation de se préoccuper de survivre, au lieu de vivre en plénitude en accueillant la grâce du présent, y compris avec les risque que cela comporte.

A l’école du Christ, il s’agit d’être fidèles au présent et en même temps libres et ouverts à l’horizon de Dieu, plongés dans son mystère d’amour. La vie carmélitaine est une vie contemplative. Et c’est là le don que l’Esprit a fait à l’Eglise avec sainte Thérèse de Jésus et saint Jean de la croix, et ensuite avec les saints et les saintes du Carmel, si nombreux.

Fidèle à ce don, la vie carmélitaine est une réponse à la soif de l’homme contemporain, qui est, en profondeur, soif de Dieu, soif d’éternité, et si souvent, il ne le comprend pas, il le cherche partout. Et elle est à l’abri des « psychologismes », des « spiritualismes » et des mises-à-jour mondaines, de l’esprit de la mondanité. Et à ce propos je vous le demande, s’il vous plaît : faites attention à la mondanité spirituelle, qui est le pire mal qui puisse arriver à l’Eglise. Lorsque j’ai lu cela dans les dernières pages de Méditation sur l’Eglise du père de Lubac – lisez les quatre dernières pages – je n’arrivais pas à le croire : mais comment se fait-il – j’étais encore à Buenos Aires -, comment se fait-il que cela arrive ? Qu’est-ce que c’est que cette mondanité spirituelle ? C’est très subtil, c’est très subtil, elle entre en nous et nous ne nous en rendons pas compte.

Le texte cite un père spirituel bénédictin [Dom Anchaire Voinier, ndlr], de Lubac assume ce texte et dit: « C’est  le pire des maux qui puisse arriver à l’Eglise, et même pire que du temps des Papes concubinaires. » Cela je l’ai dit aussi l’autre jour aux Clarétains… On voit que L’Osservatore Romano a eu peur de ce texte, qui n’est pas de moi, il est de de Lubac, et il a mis : « pire que celui des papes concibinaires ». Il a eu peur de la vérité, j’espère que L’Osservatore se corrigera correctement. La mondanité spirituelle est terrible : cela entre en toi.

C’est dans l’Evangile, Jésus l’a dit, quand il parle des « démons bien élevés », des « diables bien élevés », parce que Jésus parle ainsi : quand l’esprit impur a été chassé de l’âme d’une personne, il commence à errer dans des lieux déserts et ensuite il « s’ennuie », « il est sans travail », et il dit : « Je vais revenir voir comment va ce qui était ma maison ». Il revient et il voit que tout est propre, tout est en ordre et, dit Jésus : « Il s’en va prendre sept diables pires que lui et ils entrent. Et la fin de cet homme est pire qu’au début. » Mais comment ces sept démons entrent-ils ? Pas comme des voleurs, non ; ils sonnent la cloche, disent bonjour et ils entrent peu à peu, ils entrent peu à peu et toi tu ne te rends pas compte qu’ils ont pris possession de ta maison. Voilà l’esprit de la mondanité. Il entre peu à peu, il entre même dans la prière, il entre. Faites attention à cela. C’est le pire des maux qui puisse arriver à l’Eglise et, si vous ne me croyez pas, lisez les dernières pages de Méditation sur l’Eglise du père de Lubac. Gardez-vous de la mondanité spirituelle.

Souvenons-nous que la fidélité évangélique n’est pas la stabilité d’un lieu, mais stabilité du cœur ; qu’elle ne consiste pas à refuser le changement, mais à faire les changements nécessaires pour satisfaire à ce que nous demande le Seigneur, ici et maintenant. Et, par conséquent, la fidélité requiert un engagement ferme dans les valeurs de l’Evangile, et du charisme propre, et le renoncement à ce qui empêche de donner le meilleur de soi au Seigneur et aux autres.

Dans cette perspective, je vous encourage à tenir ensemble l’amitié avec Dieu, la vie fraternelle en communauté et la mission, comme on le lit dans les documents préparatoires de votre Chapitre. L’amitié avec le Seigneur c’est pour sainte Thérèse vivre en communion avec Lui, c’est non seulement prier, mais faire de la vie une prière, c’est marcher – comme le dit votre Règle – “in obsequio Iesu Christi”, et de le faire dans la joie.

Une autre chose que je voudrais souligner : la joie. Ce  n’est pas beau de voir des consacrés hommes ou femmes avec un visage de veillée funèbre. Ce n’est pas beau, pas beau. La joie doit venir de l’intérieur: cette joie qui est pais, expression d’amitié. Une autre chose que j’ai beaucoup mise dans l’exhortation sur la sainteté : le sens de l’humour. S’il vous plaît, ne perdez pas le sens de l’humour. Dans Gaudete et exsultate, j’ai inséré, dans ce chapitre, une prière de saint Thomas More pour demander le sens de l’humour. Priez-la, cela vous fera du bien. Toujours avec cette joie des humbles, qui accueillent les choses normales, quotidiennes de la vie pour vivre dans la joie. Dans cette perspective, je vous encourage à tenir ensemble l’amitié avec Dieu, la vie fraternelle ne communauté et la mission, comme je l’ai dit.

L’amitié avec Dieu mûrit dans le silence, dans le recueillement, dans l’écoute de la Parole de Dieu ; c’est un faut qu’il faut nourrir et garder jour après jour.

La chaleur de ce feu intérieur aide aussi à mettre ne pratique la vie fraternelle en communauté. Ce n’est pas un élément accessoire, elle substantielle. C’est ce que vous rappelle votre nom même : « Frères déchaux ». Enracinés dans la relation avec Dieu, Trinité d’Amour, vous êtes appelés à cultiver les relations dans l’Esprit, dans une saine tension entre être seul et être avec les autres, à contre-courant de l’individualisme et de la massification du monde. L’individualisme et la massification. La vie communautaire. La sainte mère Thérèse exhorte au “style de la fraternité, “el estilo de hermandad”. C’est un art qui s’apprend jour après jour : être une famille unie dans le Christ, « frères déchaux de Marie », en prenant comme modèles la Sainte Famille de Nazareth et la communauté apostolique. La Sainte Famille de Nazareth : merci d’avoir mentionné saint Joseph, ne l’oubliez pas ! L’un de vous m’avait offert il y a quelque temps une petite image de saint Joseph avec une prière, une humble prière qui dit : « Accepte-moi comme tu as accepté Jésus. » Une belle prière. Je la prie tous les jours. Elle demande à saint Joseph qu’il nous accepte et qu’il nous fasse progresser chaque jour dans la vie spirituelle, que ce soit un peu notre père spirituel, comme il a été un père pour Jésus et dans la sainte Famille.

A partir de l’amitié avec Dieu et du style de la fraternité vous êtes appelés à repenser aussi votre mission, avec créativité et un élan apostolique décidé, en étant très attentifs au monde d’aujourd’hui. Je voudrais insister sur ce que j’ai déjà mentionné plus haut : ce renouveau de votre mission est indissociablement lié à la fidélité à la vocation contemplative : cherchez comment le faire, mais c’est lié. Vous ne devez pas imiter la mission des autres charismes, mais être fidèles au vôtre, pour donner au monde ce que le Seigneur vous a donné pour le bien de tous, c’est-à-dire l’eau vive de la contemplation. Elle n’est pas en effet évasion de la réalité, fermeture dans une oasis protégée, mais ouverture du cœur et de la vie à la force qui transforme vraiment le monde, c’est-à-dire l’amour de Dieu. C’est dans la prière solitaire prolongée que Jésus recevait l’élan pour « rompre » chaque jour sa vie au milieu des gens. Et ainsi les saints et les saintes : la générosité et le courage de leur apostolat sont le fruit de leur profonde union avec Dieu.

Chers frères, l’harmonie entre ces trois éléments: amitié avec Dieu, vie fraternelle et mission, est un objectif fascinant, capable de motiver vos choix présents et à venir. Que l’Esprit Saint – c’est justement Lui qui crée l’harmonie – éclaire et guide vos pas sur cette route. Que la Vierge Sainte vous protège et vous accompagne. Je vous bénis de tout cœur. Surtout, n’oubliez pas de prier pour moi, j’en ai besoin. Merci !

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

SEPTEMBRE 11, 2021 23:19PAPE FRANÇOISVIE CONSACRÉE

7h

L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. #TempsPourLaCreation #LaudatoSi

.

Proverbes

Koukou fè reverans, paske li pè woch

Lanp pa limen san mèch

Kote pwa tonbe, se pa la li jèmen

Rete trankil, se renmèd kò

Si Krapo te bon vyann, yo pa ta rete nan rigòl

 

 

Formation des bénévoles 2021-2022

13 novembre 2021 : Rencontre de connaissance mutuelle et d’orientation vers le volontariat international

Éducation à l’affectivité et à la gestion des émotions

Du 2 décembre 2021 Formation à  Distance (FAD) On vous enverra  par email 18
À Mai 2022 Fiches de formation à
remplir et retourner selon la date
fixée
12-13 Février 2022

(du samedi à 9:00- 12:00

dimanche 10:00-13:00

Heure d’Haiti

Week-end de formation au volontariat international pour construire une vision partagée et réfléchir sur le volontariat VIDES et les droits humains. Commençons par une première évaluation des destinations. Le Volontariat dans les maisons salésiennes – La méthode préventive salésienne – Cas pratiques d’intervention éducative

Droits humains : connaissance, promotion et protection

 

 

21-22 Mai 2022: cours  intensif en ligne  (samedi à partir de  8:30

Dimanche:  10:00

Heure d’Haiti

 

 

 

 formation intensive au volontariat international qui conclut la formation et ouvre à l’expérience concrète du volontariat

 

 

 

 

Interculture et droits humains : propositions d’activités et d’ateliers pratiques pour enfants et adolescents (Francesca Quartieri)

Interculture : comparaison et dialogue avec l’autre

Stratégies de conception applicables au territoire (Elisabetta Murgia

Développement humain et sécurité alimentaire dans les pays en développement (Rubina Cantele)

 

Mai 2022 – Préparation du départ – Connaissance et étude de la situation socio-économique, politique et culturelle du pays de destination – Contact avec la communauté cible

 

A la rentrée Remise d’un rapport

écrit accompagné de

matériel photographique / vidéo

sur l’expérience du volontariat

Latest News-August 29, 2021

 

 

 

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME. (August 29 th, 2021) Dt. 4, 1-2,6-8; Psalm 15; Jas. 17-27; Mk. 7, 1-8 +14-15 +21-23.

 

By +Guy Sansaricq

While growing up my father insisted much on good manners especially at table. Good manners are important for life in society. Moses had a set of 600 laws to teach his people in the desert how to deal with God and one another. These rules were considered sacred! The psalm and the second reading celebrate the value of these laws yet mostly stress the primacy of love. “The religion which is pure and undefiled is to take care of orphans and widows and keep oneself unstained. “ That rule enjoys preeminence over all others. In the Gospel Jesus is seen being reprimanded by the Pharisees for failing to wash his hands before a meal. That provided Jesus with the perfect setting for a key teaching. The religion of the heart is really what matters, says he. It is possible to display nice manners and to observe external rules without honoring God. In God’s eyes, what counts in the first place is the inner dispositions of the heart! Sincere inner love is the demand of a loving God. The drastic lack of love is the root cause of all the ugliness and miseries of the world. May this key lesson of the Gospel help us discover what’s comes first in God’s eyes: LOVE! Rules are valuable only when they enhance our love for God and the neighbor!

Late Bishop Sansaricq

 

VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (29 Aout 2021)

 

par +Guy Sansaricq

 

Des trois lectures du jour ressort la lecon principale à retenir. Jésus proclame la religion du Coeur par dessus tout. Les Pharisiens qui se déclarent les partisans fidèles de la Loi de Moise condamnent avec sévérité Jésus et les apotres parce qu’ils mangent sans se laver les mains. Aux yeux de ces conservateurs rigides le mépris de cette règle est une offense impardonnable. Mème aujoud’hui beaucoup de gens manquent de discernement et se hatent de condamner ceux qui dans leur service d’amour paraissent ignorer des règles de moindre importance. Jésus se dresse donc pour expliquer que pour Dieu, ce qui compte c’est avant tout l’amour et la sincerité du Coeur. Des gens parfois apparamment religieux ne comprennent rien du Dieu d’amour. Ce que Dieu recherche, c’est un Coeur sincère rempli d’amour pour Dieu et le prochain. Beaucoup de vices affreux surgissent de coeurs hypocrites qui s’appuient sur les règlements secondaires pour mieux piétiner les lecons ESSENTIELLES de l’Evangile. DIEU EST AMOUR! Nous le trahissons quand nous prétendons LE SERVIR SANS AIMER LE PROCHAIN! DÉCOUVRIR JÉSUS, C’EST DÉCOUVRIR LE PROCHAIN!

Le Regretté Evêque Sansaricq

 

 

Pensée de la Semaine: La Gratitude va de pair avec l’humilité comme la santé avec l’equilibre

Thought of the Week: Gratitude goes hand in hand with humility just like health with balance

Pensamiento de la semana: la gratitud va de la mano con la humildad al igual que la salud con el equilibrio

 

MAY BISHOP GUY SANSARICQ REST IN PEACE

ACKNOWLEDGEMENT AND HEARTFELT GRATITUDE

Msgr. Pierre André Pierre

 

On behalf of the whole Haitian Community at large, served by the National Center of the Haitian Apostolate, of which Bishop Guy Sansaricq was God’s instrument, From the very beginning till his last breath, we would like to acknowledge and present heartfelt gratitude to:

The Most Reverend Bishop Nicholas DiMarzio, Bishop of Brooklyn and the different instances of his diocese for the assistance they provided to the People of God and to the Haitian Apostolate in this difficult time.

The United States Catholic Conference of Bishop (USCCB) and the Pastoral Care of Migrants Refugees and Travelers (PCMRT), including the National Center of the Haitian Apostolate.

The bishop Conference of Haiti (CEH) always close to the Haitian Apostolate, and which has worked in very close ties with the National Center in its different projects.

The Clergy and Parishioners from around the country who spontaneously reached out to the Haitian Apostolate expressing condolences and their willingness to continue their collaboration

The different diplomatic and political officials

The many socio-professionals Associations (Doctors, Nurses, lawyers, Teachers, Youth groups, Church organizations and choirs)

The many Partners of the Haitian Apostolate including Bishops, Priests, Christians of various denominations and believers from different faiths, Professionals and Individuals from all walks of life… who reached out to “Bulletin Solidarite” and took part to different talk shows to express their memories of Bishop Guy and their desire to continue supporting the Haitian Apostolate

Bishop Guy A. Sansaricq was a man of God, committed to serving his people. For him, Jesus was the way, the truth and the life. Let us all pray for Bishop Guy A. Sansaricq and his Family. May he rest in the peace of Christ, while inspiring all of us to continue the mission.

Msgr. Pierre André Pierre

 

 

 

PUISSE BISHOP GUY SANSARICQ REPOSER EN PAIX

RECONNAISSANCE ET PROFONDE GRATITUDE

 

Par Mgr Pierre André Pierre

 

Au nom de toute la Communauté haïtienne au sens large, au service de laquelle se dévoue le Centre National de l’Apostolat Haïtien, dont Monseigneur Guy Sansaricq était l’instrument de Dieu, depuis le tout début jusqu’à son dernier souffle, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à :

Son Exc. Mgr Nicholas DiMarzio, Évêque de Brooklyn et les différentes instances de son diocèse pour l’accompagnement fourni au peuple de Dieu et à l’Apostolat Haïtien.

La Conférence des Évêques Catholiques des États-Unis (USCCB) et l’Assistance Pastorale des Migrants, Réfugiés et Voyageurs (PCMRT) qui inclue aussi le Centre National de l’Apostolat haïtien.

La Conférence épiscopale d’Haïti (CEH) toujours proche de l’Apostolat Haïtien et qui a toujours travaillé en collaboration étroite avec le Centre National et ses différentes composantes.

Les différents responsables diplomatiques et politiques qui ont montré leur intérêt pour l’Apostolat haïtien.

Le clergé et les paroissiens à travers le pays qui ont spontanément contacté l’apostolat haïtien pour exprimer des condoléances et renouer les liens fraternels et missionnaires.

Les nombreuses Associations socio-professionnelles (Médecins, Infirmières, Avocats, Enseignants, Groupes de Jeunes, Organisations ecclésiastiques et chorales) qui sont en contact permanent avec le Centre National.

Les nombreux Partenaires de l’Apostolat Haïtien y compris Evêques, Prêtres, Professionnels, Chrétiens et Croyants de tous horizons qui ont contacté le « Bulletin Solidarité » et ont participé à différents talk-shows pour exprimer leurs souvenirs de Monseigneur Guy et leur désir de continuer à soutenir l’Apostolat Haïtien.

Mgr Guy A. Sansaricq était un homme de Dieu, engagé au service de son peuple. Pour lui, Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Prions tous pour Mgr Guy A. Sansaricq et sa Famille. Qu’il repose dans la paix du Christ, tout en nous inspirant tous à continuer la mission.

Mgr Pierre André Pierre

 

 

 

 

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’étranger

et la Radio Télé Solidarité sont en deuil

 

 

Le Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien et la Radio Télé Solidarité sont en deuil depuis l’annonce de la mort du regretté Monseigneur Guy Sansaricq, le directeur fondateur du Centre National de l’Apostolat Haïtien et de la Radio Télé Solidarité.

Bishop Guy nous a laissé subitement. Le grand romancier, artiste, poète et écrivain du 19ème siècle Victor Hugo (1802-1885) a écrit : « Non, l’avenir n’est à personne ! Sire, l’avenir est à Dieu ! À chaque fois que l’heure sonne, tout ici-bas nous dit adieu ».

Bishop Guy Sansaricq a eu une vie simple et a tout fait pour suivre son Seigneur jusqu’au dernier souffle de sa vie. Il a exercé son ministère dans le diocèse de Brooklyn-Queens près de 50 ans. Son bras était toujours ouvert pour accueillir tout le monde et il a toujours exhorté ses frères et sœurs à vivre dans l’unité et le respect mutuel. Il était toujours contre la division. Il a bien compris que la division est nuisible et on ne peut pas construire sur la division.

Nous autres au Centre National de l’Apostolat Haïtien et à la Radio Télé Solidarité nous ferons, avec l’aide de Dieu, tout ce qui dépend de nous pour honorer la mémoire de Bishop Guy Sansaricq et respecter ses dernières volontés. Est-ce que ce sera facile ? Avec la tête froide, beaucoup de sacrifices et de dépassement nous pourrons continuer le travail du regretté Bishop Sansaricq. Le Seigneur nous donnera la force, la sagesse et sa lumière dans cette tache noble et difficile, celle de continuer le testament de Bishop Guy Sansaricq.

Je veux remercier tous ceux et celles qui nous ont appelé et qui ont envoyé une note de condoléances, je remercie également les panélistes qui ont participé à des émissions pour rendre hommage au regretté Monseigneur Guy Sansaricq.

Enfin, nous continuons à remercier Bishop Guy Sansaricq pour son grand amour pour son Seigneur, son pays Haïti, son respect et sa grande générosité pour aider les plus petits. Que son âme repose en paix !

 

Brother Tob

 

THE NATIONAL CENTER FOR THE HAITIAN APOSTOLATE ABROAD AND RADIO TELÉ SOLIDARITY ARE IN MOURNING

The Weekly Bulletin of the  National Center of The Haitian  Apostolate and Radio Telé Solidarite have been in mourning since our regretful announcement of the death of Bishop Guy Sansaricq, the founding director of the National Center for the Haitian Apostolate and of Radio Télé Solidarité.

Bishop Guy left us without saying goodbye or farewell. The great 19th-century novelist, artist, poet, and writer Victor Hugo (1802-1885) wrote: “No, the future is not nobody’s! Sire, the future belongs to God!” Whenever the hour strikes, everything below bids us farewell. Yes, Bishop Guy Sansaricq had a simple life and did everything to follow his Lord until the last breath of his life.

Bishop Guy Sansaricq ministered in the Diocese of Brooklyn and Queens for almost 50 years. His arm was always open to welcome everyone and he always encouraged his siblings and sisters to live in unity and mutual respect. He was always against division. He saw that division is harmful and a community cannot build itself upon division.

We at the National Center for the Haitian Apostolate and at Radio Télé Solidarité, with the help of God will do everything we can to honor the memory of Bishop Guy Sansaricq and to respect his last wishes.  It may not be easy but with a cool head; many sacrifices; and ongoing proof of our overcoming the challenges that emerge; we will continue the work of the late Bishop Sansaricq.

The Lord will give us the strength, wisdom, and His light to continue the noble and difficult task which is the legacy of Bishop Guy Sansaricq.

I want to thank all those who called us and sent a note of sympathy as well as the panelists who took part in a tribute broadcasts honoring and lamenting Bishop Guy Sansaricq.

Finally, we will continue to thank Bishop Guy Sansaricq for his great love for his Lord, his country Haiti, his respect for all whom he met during his life’s journey, and especially his great generosity to help the little ones.

Brother Tob

 

 

 

Secretariat of Cultural Diversity in the Church

Subcommittee on the Pastoral Care of Migrants, Refugees, and Travelers

3211 FOURTH STREET NE• WASHINGTON, DC 20017

 

 

August 28, 2021

Mgr. Pierre Andre Pierre

Haitian Apostolate, Inc

332 East 32nd Street

Brooklyn, NY 11226

 

Our Deepest Condolences on the Death of Bishop Guy Sansaricq

 

It was with a heavy heart, deep sense of loss and great sadness that we received the news of the death of our beloved Bishop Guy Sansaricq, Auxiliary Bishop of Brooklyn, New York. The news of his death came as a shock, and I feel so much pain. Bishop Guy lived a well fulfilled life. He devoted his service to the people of God. He invaluably contributed to the growth and development of the Haitian Catholic Community in the United States. His footprints and accomplishments will be missed.

 

As many who knew Bishop Guy attest, he lived an exemplary and accomplished life. He was indeed a great man, a spiritual father, a peacemaker, and a strong church and community leader. A man of honor and integrity. No doubt, he has indeed left a great legacy in our hands and will be greatly missed.

 

We sincerely pray that his family, friends, and the Haitian community may find peace and comfort during this difficult time of sorrow. May we be strong and cling to the Lord for solace.

 

May his gentle soul rest in perfect peace. Amen.

 

Sincerely yours in Christ,

 

 

 

Sr. Joanna Okereke, HHCJ

Assistant Director,

Cultural Diversity in the Church/USCCB

 

 

PRESS NOTE

The Staff of the Weekly Bulletin of The National Center of The Haitian Apostolate would like to inform the public that following the funeral of Bishop Guy Sansaricq we will be on vacation for 2 weeks. Radio Telé Solidarité will continue to operate. Our next edition will be Sunday, September 19, 2021.

A big “thanks for your understanding!”

Brother Tob

 

Note de Presse

 Le Personnel du Bulletin  Hebdomadaire   tient à informer  le public qu’Après les funerailles  de Bishop Guy Sansaricq nous serons en vacance pour 2 semaines. La Radio Telé Solidarité continuera à fonctionner. Notre prochaine edition sera  le Dimanche 19 Septembre

Deja un grand merci pour votre comprehension

Brother Tob

Conference Episcopale d’Haiti

Port-au-Prince, le 24 Août 2021

Mgr Pierre André Pierre,

 

 

 

« À vous, la Grâce et la Paix de la part de Dieu notre Père… le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de Tendresse, le Dieu de qui vient tout Réconfort. … » (2 Corinthiens 1 : 2-4). C’est avec ces mots d’espérance et de consolation que nous, les Évêques catholiques d’Haïti, vous adressons dans le Seigneur nos mots de condoléances à l’occasion de la mort subite de notre vénéré frère dans l’épiscopat, Monseigneur Guy Sansaricq, survenue le samedi 21 août dernier. La naissance au Ciel de Monseigneur Guy Sansaricq laisse un grand vide dans la communauté haïtienne de la Diaspora. Mais, dans le même temps, nous sommes convaincus que la force attractive de son amour passionné pour les plus faibles, de sa sollicitude pastorale et de son humanité continuera de vous assister et d’animer votre zèle apostolique afin d’achever valablement l’œuvre qu’il a commencée au sein de Haitian Apostolate. En effet, Monseigneur Sansaricq était une personnalité profondément religieuse, à tous les sens du terme, qui constituait un exemple d’ouverture, de tolérance, de générosité humaine dont notre monde a tant besoin. À l’instar du Christ, son divin Maître et Seigneur, il savait se faire pauvre pour enrichir ceux qui le côtoyaient. Pendant que nous implorons la Miséricorde de Dieu pour le repos de son âme, nous prions pour votre consolation et le réconfort de chaque membre de Haitian Apostolate. Puisse la Vierge Marie accompagner et présenter à son divin Fils, Jésus le Bon Pasteur, l’Âme de Monseigneur Guy Sansaricq. Avec l’assurance de nos prières et de notre communion dans le service de l’Église. ________________________________ X Mgr. Launay SATURNÉ Archevêque Métropolitain du Cap-Haïtien Président de la CE

 

Au nom des frères et sœurs haïtiens du diocèse de Palm Beach, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille de Bishop Guy
Sansaricq et au diocèse de Brooklyn.  Il sera dans nos prières lors des célébrations eucharistiques du mois de septembre.  Que  son âme et les âmes de tous les fidèles décédés par la miséricorde de Dieu, reposent en paix.
Monseigneur Guy Sansaricq qui était si dévoué au service du Seigneur et de l’Église sera en compagnie du Christ mort et vivant maintenant.  Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, accorde à l’âme de ton serviteur disparu la rémission de ses péchés.  Bishop Guy sera à jamais présent dans nos cœurs.

 

On behalf of the Haitian brothers and sisters in the Diocese of Palm Beach I would to express my deepest condolences to the family of Bishop Guy
 Sansaricq and to the Diocese of Brooklyn. He will be in our prayers during the Eucharistic celebrations for the month of September. My his soul and the souls of all the faithful departed  through the mercy of God, Rest In Peace.”
Bishop Guy Sansaricq who was so devoted in the service of the Lord and the Church will be in company with Christ who died and now lives. God, the Creator and Redeemer of all the faithful, grant to the soul of thy servant departed the remission of his sins. Bishop Guy will be forever present in our hearts.
Father Yves Geffrard
Director of the Haitian Apostolate
Diocese of Palm Beach

 

LE CENTRE NATIONAL DE L’APOSTOLAT HAÏTIEN EST EN DEUIL

L’apostolat Haïtien est en deuil. Le décès de notre vénéré Bishop Guy Sansaricq survenu ce samedi 21 aout, à la veille de son 15ème anniversaire d’ordination épiscopale, a surpris tout le monde. Tous, nous prions pour le repos de son âme.

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien informe la Communauté Haïtienne de la Diaspora et d’Haiti des dispositions prises par le diocèse de Brooklyn en accord avec la famille Sansaricq, pour l’organisation des funérailles ainsi que des veillées de prières.

1- Mardi 31 Aout 2021 :

VEILLEE FUNERAIRE : POUR LA COMMUNAUTE HAITIENNE

Eglise de Saint Jérôme de Brooklyn

ADRESSE: 2900 Newkirk Ave., Brooklyn, NY 11226

TEL: 718-462-0223

HEURE: de 3:00 PM à 9:00 PM

Hommage de différentes délégations, associations, groupes, paroisses, communautés à Bishop Guy

2- Mercredi 1 Septembre 2021

A- VEILLEE FUNERAIRE

Eglise Saint Grégoire le Grand

991 St Johns Place – Brooklyn NY 11213

TEL: 718773-0100

HEURE: 3 :00 PM – 7 :00 PM

B- MESSE DE TRANSFERT

Eglise Saint Grégoire le Grand

991 St Johns Place – Brooklyn NY 11213

TEL: (718) 773-0100

HEURE: 7 :30 PM

3- Jeudi 2 septembre 2021

A- MESSE DES FUNÉRAILLES

Co-Cathédrale – Saint Joseph

856 Pacific St Brooklyn NY 11238

TEL: (718) 638-1071

HEURE: 11:00 PM

B- INHUMATION

La Cripte de la Chapelle des Evêques

7200 Douglaston Pkwy

Douglaston NY

Après la messe à la Co-Cathédrale

AVIS IMPORTANT POUR LES PRÊTRES

a- Tous les Prêtres sont invités à concélébrer. Apporter aube et étole blanche. Informer la paroisse.

b- Tous les Prêtres de l’extérieur du diocèse qui participent, prière de fournir lettre de bonne réputation.

N.B. Pour le soutien du ministère du Centre National de l’Apostolat Haïtien, au lieu de fleurs

ENVOYER CHÊQUE ou MANDAT en mémoire de Bishop Sansaricq à :

HAITIAN APOSTOLATE INC. 332 E 32nd St – Brooklyn NY 11226

Merci de prier pour le repos de son âme et pour la consolation de sa famille et la consolidation de l’Apostolat Haïtien. Qu’il repose dans la paix du Christ, le Seigneur ressuscité.

Lundi 23 Aoû, 2021

Msgr. Pierre André Pierre

718-790-8497

recteur.undh@gmail.com

THE NATIONAL CENTER OF THE HAITIAN APOSTOLATE IS IN MOURNING

The Haitian apostolate is in mourning. The passing of Bishop Guy Sansaricq on Saturday, August 21, 2021 surprised everyone. We all pray that he rests in peace.

The National Center of the Haitian Apostolate informs the Haitian Community of the Diaspora and of Haiti of the arrangements made for Bishop Guy Sansaricq funeral Mass and Vigil Services.

1- Tuesday August 31, 2021:

WAKE SERVICE

Church of Saint Jerome in Brooklyn

ADDRESS: 2900 Newkirk Ave – Brooklyn, NY 11226

PHONE: 718-462-0223

TIME: 3:00 PM to 9:00 PM

Tribute to our late Bishop Guy Sansaricq: Different delegations

2- Wednesday September 1, 2021

a- WAKE SERVICE

Church of Saint Gregory the Great

991 St Johns Place – Brooklyn NY 11213

PHONE: (718) 773-0100

TIME: 3:00 PM – 7:00 PM

b- TRANSFER MASS

Church of Saint Gregory the Great

991 St Johns Place – Brooklyn NY 11213

PHONE: (718) 773-0100

TIME: 7:30 PM

3- Thursday, September 2, 2021

a- FUNERAL MASS

Co-Cathedral – Saint Joseph

856 Pacific St Brooklyn NY 11238

PHONE: (718) 638-1071

TIME: 11:00 AM

b- BURIAL

Bishop Chapel Crypt in Douglaston

7200 Douglaston Pkwy

Douglaston NY

After Mass from Co-Cathedral

IMPORTANT NOTICE FOR PRIESTS

1- All Priests who plan to concelebrate: Bring an alb and a white stole. Notify the parish.

2- All Priests from outside the diocese who plan to attend: to provide a letter of good standing.

N.B. In lieu of floral arrangements:

SEND DONATION Check or Money Order to: HAITIAN APOSTOLATE INC.

332 E 32nd St – Brooklyn NY 11226

To support the ministry of the National Center of the Haitian Apostolate.

Please pray for the repose of his soul and for the consolation of his family and friends. May he rest in the peace of Christ, the Risen Lord.

Monday, August, 23, 2021.

Msgr. Pierre André Pierre

718-790-8497

recteur.undh@gmail.com

SANT NASYONAL APOSTOLA AYISYEN AN DÈY

Apostolat ayisyen an an dèy. Bishop Guy Sansaricq kite nou nou jou Samdi 21 Out 2021. An nou tout lapriyè pou li, pou Bondye fè li repoze nan kè pozè tout tan lakay li.

Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an enfòme Kominote Ayisyen yo nan Dyaspora a ak ann Ayiti sou aranjman ki fèt pou lantèman ak vèy k ap genyen nan Brooklyn, pou Bishop Guy Sansaricq.

1- Madi 31 Out , 2021:

SÈVIS VÈY AK ESPOZISYON

Legliz Sen Jewòm nan Brooklyn

ADRÈS: 2900 Newkirk Ave – Brooklyn, NY 11226

TELEFÒN: 718-462-0223

LÈ: 3:00 PM to 9:00 PM

OMAJ: Delegasyon, Asosyasyon, Gwoup, Pawas, Kominote, Koral pou Bishop Sansaricq

4- Mèkredi 1 Sektanm, 2021

a- SÈVIS VÈY AK ESPOZISYON

Legliz Sen Gregwa Legran

991 St Johns Place – Brooklyn NY 11213

TELEFÒN: (718) 773-0100

LÈ: 3:00 PM – 7:00 PM

b- MÈS OREVWA

Legliz Sen Gregwa Legran

991 St Johns Place – Brooklyn NY 11213

TELEFÒN: (718) 773-0100

LÈ: 7:30 PM

5- Jedi 2 Sektanm, 2021

a- MÈS LANTÈMAN

Ko-Katedral – Sen Jozèf

856 Pacific St Brooklyn NY 11238

TELEFÒN: (718) 638-1071

LÈ: 11:00 AM

b- INHUMATION

La Cripte de la Chapelle des Evêques

7200 Douglaston Pkwy

Douglaston NY

Après la messe à la Co-Cathédrale

AVI ENPTAN POU TOUT PÈ YO

1- Tout Pè ki vle konselebre: Pote yon ob blan ak yon etòl blan. Enfòme pawas la.

2- Tout Pè ki soti an deyò dyosèz la ki vle patisipe: bay yon lèt ki soti nan dyosèz ou.

N.B. Nan plas bouke flè :

VOYE DONASYON CHÈK oswa MONEY ORDER bay: HAITIAN APOSTOLATE INC.

332 E 32nd St – Brooklyn NY 11226

Pou sipòte ministè Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an.

Annou lapriè pou fanmi ak zanmi Bishop Guy Sansaricq yo jwenn konsolasyon. Annou lapriyè tou pou misyon Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an kontinye pi fèm. Annou lapriyè pou Bishop Guy Sansaricq repoze nan kè poze Jezi Kri a.

Lendi 23 Out, 2021

Msgr. Pierre André Pierre

718-790-8497

recteur.undh@gmail.com

 

Proposition du GRAHN pour héberger les victimes du séisme dans le grand Sud

https://lenouvelliste.com/article/231269/proposition-du-grahn-pour-heberger-victimes-du-seisme-dans-le-grand-sud

 

Publié le 2021-08-27 | lenouvelliste.com

Proposition du GRAHN pour héberger les victimes du séisme dans le grand Sud

Publié le 2021-08-27 | lenouvelliste.com

Le dimanche 22 août  2021, le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN-Monde), créé huit jours après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, a tenu une rencontre virtuelle de réflexion portant sur le séisme qui a durement frappé le grand Sud, plus précisément les départements des Nippes, du Sud et de la Grand’Anse. Pendant quatre heures d’horloge et sans arrêt, les participants à cette manifestation patriotique et citoyenne ont échangé sur trois sujets d’importance : une analyse contextuelle du séisme et de ses conséquences sur les populations touchées ; les propositions concrètes pour venir en aide à ces populations qui risquent de s’enfoncer de manière irréversible dans la pauvreté extrême ; les défis de gouvernance auxquels le pays se heurte au cours des 35 dernières années et qui commandent une démarche de rupture pour arrêter cette descente aux enfers.

 

Une analyse contextuelle du séisme

 

Ce qui est ressorti clairement de cette analyse, c’est l’extrême vulnérabilité du pays face aux catastrophes naturelles et humaines, causée par un déficit notoire de gouvernance. Une gouvernance chaotique, voire médiocre, qui affaiblit continuellement l’État devenu incapable d’assurer la sécurité des vies et des biens. Dans le contexte du séisme qui a durement frappé le grand Sud, cette inefficacité grandissante de l’État s’est manifestée par son incapacité à faire respecter les lois et les normes de construction existantes. Cette réalité n’est pas différente dans les autres aspects de la vie nationale où des lois existent et ne sont pourtant pas respectées. Pire encore, elles sont violées quelquefois par les personnes qui avaient le mandat de les faire respecter.

 

Dans le cas des constructions anarchiques érigées sur l’ensemble du territoire haïtien, cela s’est fait dans la plupart des cas dans l’ignorance totale du schéma d’aménagement du territoire lorsque celui-ci existe. Plusieurs maisons sont construites dans des zones à hauts risques de natures diverses : risques sismiques mais aussi d’inondation dans le cas de fortes pluies saisonnières ou d’origine cyclonique. Comment demander à des populations démunies de prendre en compte de tels aléas sans aucun soutien, encadrement technique ou directive des représentants de l’État, dont les mairies ? Respecter des normes existantes exige des moyens financiers dont ne disposent pas toujours les ménages à faible revenu qui vivent dans nos communes et nos sections communales. Ces ménages sont donc obligés d’opérer un arbitrage douloureux entre leur survie à court terme – trouver un toit sous lequel héberger leur famille souvent nombreuse – et l’exigence de sécurité face aux éventuels risques mentionnés précédemment. Des risques qui sont pourtant bien réels !

 

Des actions concrètes et une proposition phare

 

Plusieurs propositions concrètes ont été faites pour accompagner les personnes désireuses de reconstruire leurs maisons détruites de manière plus sécuritaire. Une d’entre elles suggère de concevoir et de présenter sous forme de catalogue des maisons modèles prêtes à être construites, qui respectent les normes parasismiques et qui ne nécessitent pas la prise en charge par des professionnels non disponibles dans les régions isolées. Encore faut-il que les terrains sur lesquels ces maisons seront construites ou reconstruites ne se situent pas dans des zones à risque et respectent les règles de zonage ainsi que le schéma d’aménagement du territoire en vigueur. Cela passera certainement par une campagne nationale d’éducation afin de sensibiliser la population au danger de ne pas respecter ces règles. Il faut que l’État soit présent sur tout le territoire national afin de veiller au respect des normes de construction, et ce, de manière indiscriminée et sans complaisance. On a vu des ministres démis de leur fonction parce qu’ils ont voulu faire respecter la législation en vigueur en matière d’aménagement du territoire et de lieux de construction.

 

Nous le savons toutes et tous : le territoire haïtien est exposé à des risques de cyclones et de séismes, ce qui engendre des catastrophes à répétition qui mettent en danger la vie des populations exposées. Dans le meilleur des cas, les personnes sinistrées font face à des besoins de première nécessité tels l’eau potable, la nourriture, des trousses de premiers soins, des trousses d’hygiène, des abris provisoires, et j’en passe. Pourquoi ne pas aménager dans chaque département au moins un centre d’approvisionnement de secours facilement accessible, parasismique et résistant aux intempéries afin de faire face à la détresse humaine qui fait généralement suite aux séismes, aux cyclones et aux inondations ?

 

Quand une population a vécu coup sur coup des catastrophes comme le tremblement de terre de 2010, l’ouragan Matthew en 2016 et le séisme du 14 août 2021, elle a subi des traumatismes dont les traces sont le plus souvent invisibles et dont les séquelles se manifestent par des comportements pour le moins anormaux. D’où la nécessité de reconstruire l’être haïtien brisé, traumatisé et souvent en proie à des problèmes de santé mentale non soupçonnés et non pris en charge par la société ni l’État. Il faudrait créer des cellules de travail pour gérer les crises de ce genre, tirer des leçons pour l’avenir et planifier dans la longue durée. Nous devons admettre que le pays est exposé à des aléas sismiques et cycloniques qui doivent faire partie de notre réalité et de notre imaginaire de peuple. Nous devons donc nous préparer mentalement et structurellement à y faire face.

 

La proposition phare qui a été présentée et discutée à cette rencontre de réflexion demeure celle d’un projet consistant à reconstruire les habitats détruits par le séisme dans les trois départements concernés – Nippes, Sud et Grand’Anse – en respectant les deux exigences minimales suivantes : éviter les zones à risque sismique et cyclonique, et construire dans le strict respect des normes parasismiques et anticycloniques. Évidemment, un tel projet se concentre sur les résidences familiales et n’englobe pas les lieux de culte, les écoles, les établissements de santé, les édifices publics et les entreprises. L’idée en est qu’il faut d’abord héberger de manière convenable et sécuritaire les résidents des milieux touchés afin d’assurer la pérennité de ces communes et sections communales. De toute manière, les infrastructures collectives comme les lieux de culte, les écoles, les édifices publics et les entreprises ne s’érigent jamais dans les déserts, dans les endroits où il n’y a pas de vie, de résidences, de personnes qui y habitent. Néanmoins, un tel projet doit être mené dans le respect d’un plan d’aménagement urbain ou rural qui prévoit de la place pour ces infrastructures collectives.

 

Pourquoi doit-on faire cela ?

 

La capitale d’Haïti, Port-au-Prince, a été fondée en 1749 pour accueillir environ 250 000 personnes. Aujourd’hui, près de 3 millions de personnes y vivent ou survivent, avec une pléthore de bidonvilles qui pullulent ici et là dans tous les quartiers huppés ou non qui constituent la grande région métropolitaine. Résultat des flux migratoires qui ont débuté au cours des années 1960 avec les différentes manifestations politiques organisées par le pouvoir en place, des personnes venant des neuf autres départements géographiques du pays ont convergé vers Port-au-Prince et y sont restées dans l’espoir d’une vie meilleure. Ainsi naquirent les bidonvilles autour de la capitale qui n’était pas préparée à recevoir un tel flux migratoire. À cela s’ajoutent l’explosion démographique et la disparition des opportunités liées à l’agriculture dans les milieux ruraux, disparition causée par une ouverture irréfléchie du marché haïtien au commerce international. Les régions ont envahi la capitale qui est devenue progressivement la République de Port-au-Prince, avec les résultats socio-économiques que l’on connaît aujourd’hui : bidonvilles omniprésents, zones de non-droit qui entretiennent la terreur, insécurité généralisée, incivisme devenant mode de vie, rues et ruelles devenues infranchissables et sales, taux élevé de criminalité et de gangstérisme, baisse fulgurante de la qualité de la vie…

 

Imaginez ce que deviendrait Port-au-Prince si toutes les personnes sinistrées des trois départements, n’ayant plus de résidences dans leur patelin, basculées l’espace de quelques secondes dans la pauvreté extrême, sans perspectives de vie dans leur localité, décidaient de venir s’établir dans la capitale à la recherche de moyens de vivre, de résidence, d’emploi, de perspectives, d’espoir. Cette éventualité constitue une vraie menace pour la capitale qui pourrait avoir à faire face à un afflux sans précédent de migrants en quête d’un mieux-être et fuyant l’extrême pauvreté.

 

Il y a une recette bien connue des pays qui veulent combattre la pauvreté et relever leur économie, surtout en période de récession économique ou après une catastrophe naturelle ou humaine. C’est la conception et l’exécution de grands projets d’infrastructures dont une des finalités est de relancer l’économie et de créer massivement des emplois. Selon la Direction générale de la protection civile (DRPC), en date du 18 août 2021, « 137 000 familles ont été touchées dans les départements du Sud, de la Grand’Anse et des Nippes. Près de 61 000 maisons ont été détruites et plus de 76 000 ont subi des dommages dans les trois départements les plus touchés, laissant des milliers de personnes sans abri et entraînant un besoin urgent de solutions pour un hébergement d’urgence ».

 

Un projet de construction-réhabilitation de 140 000 résidences familiales dans les communes et les sections communales pourrait relancer l’économie de ces régions, créer des dizaines de milliers d’emplois de différentes natures dans ces régions et dans le reste du pays, augmenterait les compétences et le savoir-faire des jeunes techniciens locaux, favoriserait l’émergence de nouveaux consommateurs et de nouvelles entreprises pour répondre aux besoins de ces derniers, appliquerait de manière efficiente la théorie de la percolation souvent perçue comme socle conceptuel du paradigme de l’aide internationale. Ce serait l’occasion de mobiliser les jeunes des écoles professionnelles et des universités de la région dans un mouvement de citoyenneté participative. Bref, il s’agit d’un projet mobilisateur qui emploierait au maximum les ressources locales afin de créer des emplois dans les régions dévastées, de redonner espoir à ces populations en détresse et de permettre aux départements sinistrés de se relever durablement.

 

Est-ce faisable ?

 

Sur le plan technique, c’est un projet tout à fait faisable. Les compétences, l’expérience et le savoir-faire sont disponibles au pays et ne demandent qu’à être mobilisés.

 

Sur le plan économique, les retombées pour l’État sont évidentes : relance de l’économie haïtienne qui est en chute libre depuis au moins les quatre dernières années avec des taux de croissance négatifs et des taux de chômage constamment à la hausse enfonçant ainsi les jeunes dans le désespoir. Il est bien connu que la construction est un secteur important qui contribue grandement à la croissance économique d’un pays, et ceci, de manière quasi instantanée.

 

Sur le plan financier, l’enjeu est de taille. Il faut trouver les sources et la stratégie de financement. Mais, avant toute chose, quel serait le montant nécessaire ? Le GRAHN est en train de réaliser depuis 2016, à Génipailler, troisième section communale de Milot, dans le Nord du pays, le projet Pôle d’innovation du grand Nord, PIGraN – Cité du savoir, combiné à un autre projet de Village de la Cité du savoir en partenariat avec Food For the Poor. Il a donc les prix réels de construction en milieu rural lorsqu’une gestion rigoureuse est pratiquée, pour avoir construit de 2016 à 2021 plusieurs édifices de différentes tailles, dont les prix varient entre 8 000 et 1 million de dollars américains. Forts de ces expériences, en demeurant dans la sobriété et avec un système efficace d’approvisionnement en matériaux surtout locaux, nous estimons grosso modo qu’un minimum de 1,7 milliard de dollars américains serait nécessaire pour réaliser ce projet, sans compter les apports supplémentaires de capitaux provenant des ménages plus aisés aspirant à des maisons plus haut de gamme.

 

Résidence de gardien dans la Cité du savoir à Génipailler (coût de construction : 8 000 dollars américains)

 

Bureau d’ingénierie de la Cité du savoir à Génipailler (coût de construction : 25 000 dollars américains)

 

 

La nécessité de repenser la gouvernance du pays

 

Le troisième volet de la rencontre de réflexion du GRAHN portait sur la gouvernance globale du pays au cours des trois dernières décennies. Un des points forts de l’échange qui a été soulevé à plusieurs reprises, c’est la mainmise de forces obscures sur l’État et ses institutions, une sorte d’État dans l’État qui contrôle une bonne partie des sources de revenus de la République, rendant ainsi l’État incapable de fournir des services de base à la population. Cela est à la fois cause et conséquence du désengagement de l’État qui apparaît de plus en plus faible, voire inexistant, en tout cas incapable de faire respecter la loi, de protéger la population contre les atteintes à la vie et à la liberté de déplacement des citoyennes et citoyens à travers le pays.

 

Tout cela se trouve aggravé par une corruption devenue endémique qui se manifeste au plus haut niveau de l’État mais qui n’épargne aucune couche de la société : pouvoir exécutif avec les différents scandales de détournement et de dilapidation des fonds publics, pouvoir législatif avec des parlementaires qui marchandent leurs prérogatives d’instance de contrôle du pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire incapable de rendre la moindre justice et qui entretient consciemment ou non l’impunité. À ce titre, il convient de mentionner que, tout en restant un fléau à combattre vigoureusement, ce n’est pas la corruption en elle-même qui nous inquiète, c’est plutôt la garantie d’impunité dont jouissent les personnes qui l’entretiennent et qui s’y adonnent : corrupteurs et corrompus. Le pays est devenu invivable pour presque tout le monde justement à cause de cette garantie d’impunité. L’enquête se poursuit toujours… sans jamais aboutir ! C’est donc à se demander : À quoi sert un pouvoir exécutif qui ne gouverne pas ? À quoi sert un pouvoir législatif qui ne contrôle pas et qui adopte très peu de lois ? À quoi sert un pouvoir judiciaire qui ne rend pas justice ?

 

Ces questions donnent à penser que la plupart de nos élus ne sont pas à la hauteur de leurs tâches et des attentes placées en eux, même s’ils ont cette fâcheuse habitude de s’appeler des « hommes d’État ». Et cela n’a rien à voir avec le niveau d’instruction de ces personnes. Cela a plutôt à voir avec leur degré d’intégrité, leur niveau de sens éthique, leur degré de moralité, leur sens des responsabilités envers les électeurs qu’ils représentent, leur degré de patriotisme, leur niveau de compréhension du rôle qui leur est assigné, leur propension à se mettre au-dessus des lois de la République, leur attachement trop fort aux privilèges dus à leur rang sans aucun souci de résultats pour la nation. Il est résulté de tout cela un pays qui a nettement perdu le contrôle de sa destinée, avec une majorité d’institutions devenues inexistantes, dysfonctionnelles ou inopérantes. Voilà donc le résultat de 35 ans d’une transition démocratique qui n’a pas dit son dernier mot !

 

Puisqu’il faut appeler les choses par leur nom, cet échec collectif n’a pas de quoi nous rendre fiers, même si nous n’avons pas joué de rôle actif dans la gouvernance du pays. Les oppositions politiques doivent au moins reconnaître qu’elles n’ont pas joué le rôle constructif de contre-pouvoir que l’on était en droit d’attendre d’elles au cours des 35 dernières années, avec une capacité de propositions inspirantes et pragmatiques pour la nation. Au contraire, nous avons assisté à un long exercice de dogmatisme et d’intransigeance qui, lui aussi, n’a pas permis d’arriver à un compromis acceptable et nécessaire au déblocage du pays. « Que le pays crève, mais je maintiens ma position. Car je suis convaincu d’avoir raison. » Voilà ce à quoi, impuissant, le pays a assisté, particulièrement au cours des quatre dernières années ! Personne ne veut rien céder à personne… jusqu’à ce que le Blanc débarque et prenne officiellement le contrôle de tout.

 

Il est vraiment temps que toute cette comédie cesse. C’est la vie de 12 millions de personnes qui est en jeu. La société civile doit sortir de sa léthargie et entrer en scène. Elle s’était remise candidement entre les mains d’armateurs amateurs qui ont conduit le bateau au naufrage dont nous sommes à la fois les témoins et les victimes. Une conférence nationale ou yon chita pale ansanm – appelons-la comme on veut – devient alors incontournable. D’abord comme démarche de thérapie collective pour tenter de vider des contentieux historiques qui fragmentent et fragilisent la société haïtienne, mais surtout pour esquisser les contours d’un projet commun de nation dont nous avons du mal à accoucher. Ce n’est certainement pas là une panacée, mais plutôt une quête de réconciliation du pays avec lui-même en vue d’un nouveau départ vers plus de justice, d’équité, d’éducation, de progrès et de lumière. Après avoir été un apôtre de la liberté des peuples opprimés de l’humanité, nous devons cesser d’être la risée du monde.

 

Pour conclure : une énième opportunité à ne pas laisser passer

 

À l’intersection de la physique statistique et de la physique mathématique, la théorie de la percolation étudie les caractéristiques des milieux aléatoires et s’applique notamment en science des matériaux pour formaliser les propriétés d’écoulement dans les milieux poreux. Elle tente de répondre, entre autres, à la question informelle suivante : imaginons que l’on place de l’eau dans un creux au sommet d’un matériau poreux. Quelle est la probabilité qu’il y ait assez de canaux communiquant entre eux pour que cette eau réussisse à atteindre la base de la pierre ?  Transposée dans le domaine de l’aide internationale et dans le contexte du séisme du 14 août 2021, la question pourrait se reformuler comme suit : comment faire pour que l’aide internationale qui pourrait être débloquée au profit des familles sinistrées atteigne la base, c’est-à-dire les nouveaux sans abri du grand Sud ? Il y a là une opportunité, celle de reconstruire sur des bases plus résilientes et plus sécuritaires, trois départements d’un pays très exposé aux risques de catastrophes naturelles. Si nous réussissions ce projet commun, nous reprendrions confiance en nous-mêmes collectivement, ce qui nous permettrait de répéter l’expérience lorsqu’un tel malheur frappera une autre région du pays.

 

Une fois de plus, Haïti se trouve à la croisée des chemins, comme elle l’a été déjà dans notre histoire récente en 1986, en 1990 et en 2010. À ces trois occasions, nous avons raté le virage conduisant vers la concrétisation des espoirs que nous avions légitimement nourris. N’ayons pas peur de le dire, ces trois occasions manquées se sont muées en cauchemars pour le pays. Les forces saines du pays en sont sorties exsangues, plus abattues que jamais. Allons-nous perdre une fois de plus cette énième opportunité qui se présente à nous aujourd’hui ?

 

Déjà se pointent à l’horizon les vieux démons qui nous ont toujours hantés. En particulier celui de la division, mais qui est en fait une éternelle crise identitaire. Après 217 ans d’indépendance acquise dans l’union qui a fait la force, nous semblons ne pas savoir qui est haïtien et qui ne l’est pas, sur fond d’exclusion à peine voilée. « Entèl se milat, Intèl se nèg nwè, Entèl se nèg andeyò, entèl se nèg dyaspora, entèl se Siwo-libanè, entel se Jwif », tout cela entaché chaque fois d’une connotation négative qui demeure source de stigmatisation et qui sert de prétexte d’exclusion. Où est la citoyenneté dans tout cela? Où est l’allégeance à la nation et à la République dans tout cela ? Où est l’exigence du vivre-ensemble dans tout cela ? Où est la quête d’une plus grande justice sociale dans tout cela ? Nous sommes manifestement devant un problème mal posé, ou mieux encore devant une situation qui mérite d’être reproblématisée comme clé d’accès à une société moderne accordant des chances égales à toutes et à tous, sans égard aux origines sociales ou à la couleur de la peau. Voilà un sujet central qui devrait être débattu en toute sérénité et avec hauteur dans une conférence nationale!

 

Dans la plupart des pays démocratiques où s’est posé ce problème, il a été abordé et résolu grâce à des politiques publiques qui ont été imaginées, conçues et mises en place par des dirigeants résolument animés de la volonté politique nécessaire pour y parvenir. Dans cet ordre d’idées, il y a lieu de mentionner le roman biographique du philosophe français Paul Nizan intitulé Antoine Bloyé, qui aborde ce qu’il appelle « la trahison de classe » et qui soulève la question de savoir comment changer de classe sans trahir les siens et se trahir, comment faire pour que les opprimés d’hier ne deviennent pas les oppresseurs de demain. C’est la responsabilité des élites d’un pays de créer une société qui ne fait pas que reproduire les classes sociales, une société qui favorise la mobilité sociale ascendante en donnant des chances égales à toutes et à tous, et en promouvant le mérite, la compétence, la redistribution, la solidarité et l’empathie.

 

Pour terminer, il n’est pas superflu de rappeler qu’Haïti est née dans l’oppression et contre l’oppression. Le plaidoyer qui est fait ici est celui d’une citoyenneté ouverte qui bannit toute forme d’oppression, d’où qu’elle vienne, une citoyenneté qui s’accompagne à la fois de droits et de devoirs, une citoyenneté qui deviendrait la base du vivre-ensemble et le socle sur lequel refonder la nation. Ce sont les valeurs promues par le GRAHN dans sa quête d’une « Haïti nouvelle fondée sur le droit, le partage, la solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le culte du bien commun ».

 

Samuel Pierre

 

Radio Telé Solidarité: Emission d’Hommage en l’honneur du Reretté Bishop Guy Sansaricq

 

https://youtu.be/jkJZeIyAaBY

Rome Note de Sr Martha Seide FMA

Merci beaucoup Frère Tob pour cette belle émission.

Oui, il faut continuer le bon travail de Mgr Sansaricq. Le Seigneur lui a donné la grâce d’assurer son successeur. Donc il était préparé pour le ciel, sûr que le travail va continuer, il est parti avec la même humilité qu’il l’a caractérisé, sur la pointe des pieds sans déranger personne. Il sera d’intercession pour nous.

Courage! Il faut tenir allumé le flambeau!

Je vous suis très proche par la prière et dans le souvenir de Monseigneur.

Je ne promets pas, mais je ferai ce que je pourrai, moi aussi pour collaborer.

Grande union de prière

Sr Martha

 

Radio Telé Solidarité: Merci Bishop Guy

 

 

 

Radio Telé Solidarité: The Saint of our Time.

 

 

 

 

National  Center of The Haitian Apostolate-Information on the Celebration  of life of Bishop Guy Sansaricq

 

 

 

Brooklyn auxiliary who was first Haitian American bishop in U.S. dies at 86

 

BISHOP GUY A. SANSARICQ

Retired Auxiliary Bishop Guy Sansaricq of Brooklyn, N.Y., swings a censer Feb. 3, 2019, while celebrating an annual Mass to mark Black History Month at St. Patrick’s Cathedral in New York City. Bishop Sansaricq died Aug. 21, 2021, at age 86. (CNS photo/Gregory A. Shemitz)
image_pdfimage_print

BROOKLYN, N.Y. (CNS) — Retired Auxiliary Bishop Guy A. Sansaricq of Brooklyn, who had ministered in the Diocese of Brooklyn since 1971, died at the rectory at St. Gregory the Great Church in the Crown Heights neighborhood Aug. 21. He was 86.

“Bishop Sansaricq was the first Haitian American bishop in the United States. He was a symbol of the progress of the Haitian people here and, as someone who served as a bishop, gave the Haitian community some recognition and stature as immigrant people, a ministry he served very well,” Brooklyn Bishop Nicholas DiMarzio said Aug. 23.

A wake for the late bishop was scheduled for Aug. 31 at St. Jerome Church in Brooklyn and Sept. 1 at St. Gregory the Great Church.

His funeral Mass will be celebrated Sept. 2 at the Co-Cathedral of St. Joseph in Brooklyn. He will be interred in the Bishop Chapel Crypt in Douglaston, New York.

Due to concerns over COVID-19, masks will be required at all public services for the bishop.

“Please pray for the repose of his soul and for the consolation of his family and friends. May he rest in the peace of Christ, the Risen Lord,” Msgr. Steven Aguggia, diocesan chancellor, said in a release on details of the services for the late bishop.

He noted that Bishop Sansaricq was a member of the Priests’ Purgatorial Society, adding that all priests were invited to concelebrate his funeral Mass.

Bishop Sansaricq held numerous curial positions in the Diocese of Brooklyn. On Aug. 22, 2006, he was ordained as an auxiliary bishop for Brooklyn. On Oct. 6, 2010, Pope Francis accepted his resignation. He had just turned 76. Under canon law, bishops must submit their retirement at age 75.

Bishop Sansaricq also served the diocese as pastor emeritus of St. Gregory the Great in Brooklyn for the last 10 years. He was its pastor 2007-2011.

He had long had a ministry to the Haitian community. He published a quarterly bilingual newsletter on Haitian matters related to the Church, conducted an annual pastoral institute in Creole that attracted 90 students, and organized an annual convention of the National Haitian Apostolate, which he had headed since 1987.

The apostolate also serves the community nationwide through French-Creole Mass celebrations, yearly pilgrimages, and a national radio and television station.

Every year, Bishop Sansaricq coordinated a retreat for priests and a youth congress. He also was a co-founder of Haitian-Americans United for Progress, a service agency.

Born Oct. 6, 1934, into devout Catholic family in Jérémie, Haiti, he decided at age 13 that he wanted to become a priest. He studied for the priesthood at the diocesan seminary of the Jérémie Diocese and at St. Paul’s Pontifical Seminary in Ottawa, Canada. He was ordained a priest in Port-au-Prince, Haiti, in 1960.

After a year, Father Sansaricq was assigned to serve as chaplain for Haitian immigrants in the Bahamas, ministering from the Benedictine Priory of St. Francis in Nassau. In seven years in that work, he became aware of the plight of immigrants, and especially immigrants without legal papers.

When he completed his work in the Bahamas, he was given a scholarship to study social sciences at the Pontifical Gregorian University in Rome, where he received a master’s degree in 1971.

That same year he was accepted to serve in the Diocese of Brooklyn and was assigned to Sacred Heart of Jesus Parish in Brooklyn’s Cambria Heights neighborhood, where he served for 22 years.

In l993, he was named pastor of St. Jerome Church in Brooklyn. On June 6, 2006, Pope Benedict XVI named him an auxiliary bishop for Brooklyn. After his Aug. 22 episcopal ordination that year, he continued to minister at the parish.

“Bishop Sansaricq actually just sent an email out three days ago saying what he was going to do in organizing relief efforts at the National Haitian Apostolate” in the aftermath of the magnitude 7.2 earthquake that hit the island nation Aug. 14, said Bishop DiMarzio. “He had met the week before with the archbishop of Port-au-Prince, so Bishop Sansaricq was very active right to the end.”

The Haitian Apostolate held an Oct. 5, 2019, celebration to mark Bishop Sansaricq’s 85th birthday and honor him for his nearly 60 years of service as a priest.

In an opening speech, Dr. Pierre-Paul Cadet, president of the Association of Haitian Physicians Abroad, heralded the bishop’s efforts for Haiti.

“Bishop Sansaricq has really fought for justice, and has been the forefront of all messages of hope, especially for our brothers and sisters in Haiti who are suffering, pressed for justice, peace, equality,” Cadet said. “He has been a powerful voice in the struggle.”

“His heart and his palms are open,” said Rosanne Barber in an interview with The Tablet, Brooklyn’s diocesan newspaper, during that celebration two years ago. “He is a teacher, in all sense of the word. He has really advocated for our community.”

 

Proverbes

Poul pa Janm ale nan bal avèk malfini

Pitit moùn pòv pa janm ganyen  rezon douvan pitit moùn rich

Lamp pa limen san mèch

Lajan  fè chen danse

Dlo manyòk pa lèt

 

Latest News-August 22, 2021

 

 

 

TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME (August 22th, 2021)

Jos. 24, 1-2; 15-17; Ps. 34; Eph. 5, 21-32; Jn. 6, 60-69 

 

 

By +Guy Sansaricq.

 

After Jesus’ long teaching on the BREAD OF LIFE, some people finding his words too hard to grasp, stopped following Him. Jesus taking notice of their defection sadly remarked “The words I have spoken to you are Spirit and Life. Yet, some of you do not believe!” A minute later he added “No one comes to me unless it is granted him by my Father.”

 

Faith in the REAL PRESENCE of Jesus’ Body and Blood in the bread of the Eucharist is a gift from heaven! Some smart people reject that belief because they lack this crucial help called GRACE. The realities of the WORLD ABOVE are beyond the reach of mere human understanding. We have to be lifted up to spiritual understanding by special lights from a merciful God. Blessed are those who believe in the mystery of the Eucharist!

 

This teaching is linked to the first commandment of the Gospel the commandment of LOVE.

When we consciously eat this SACRED BREAD and drink this SACRED BLOOD we, by the same token, commit ourselves to form ONE BODY. The one BLOOD circulates in our veins.

 

Believers who achieve communion with Jesus MUST BE IN COMMUNION WITH ONE ANOTHER. Through the Mass, the Church builds UNITY, PEACE and HARMONY.  May we come to realize it and approach COMMUNION with greater reverence!

 

VINGT-UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (22 Aout 2021)

 

+Guy Sansaricq

 

Nous continuons notre lecture du sensationnel chapitre 6 de l’Evangile de Jean. Des gens dans la foule qui écoutaient Jésus trouvèrent ses parole TROP DURES. Jésus en effet demandait que l’on mange son Corps et boive son sang. “Je suis le Pain de vie” déclarait il.

 

A la vue de cette résistance à ses enseignements, Jésus, la tristesse au Coeur, ajouta que seuls ceux que le Père attire accueillent sa Parole. Prenons bien note: pour accepter Jésus comme SAUVEUR, FILS DE DIEU et PROPHÈTE AUTHENTIQUE, il faut une GRACE DU CIEL.   Malgré le spectacle de la défection d’une partie de son auditoire, Jésus ne change pas une virgule de son discours. Il ne change pas d’opinion ou de paroles pour faire plaisir!

 

OUI! Quand nous recevons la COMMUNION à la messe, nous nous unissons réellement à la chair et au sang du Christ. Nous accomplissons un contact physique avec la PERSONNE de JÉSUS.  C’est bien là le PLAN DE DIEU: faire de nous une extension de la personne du Christ.

Jésus est plus que LE SAUVEUR LA-HAUT qui nous écoute avec misèricorde. Il tient que nous soyons EN LUI et qu’il soit EN NOUS!  MYSTÈRE DE FOI et MYSTÈRE D’AMOUR!

Déjà sur terre, nous participons à la divinité du CHRIST. NOUS sommes un PEUPLE SACRÉ!

           Tournons le dos aux raisonnements humains! Croyons de toutes nos forces que ceux

           qui mangent le CORPS du CHRIST et qui BOIVENT son SANG ont la VIE ÉTERNELLE et

           que le Seigneur lui mème les ressuscitera au dernier jour!  ALLELUIA!

 

 

 

QUINZIÈME ANNIVERSAIRE D’ORDINATION EPISCOPALE, 22 AOUT 2006-22 AOUT 2021.

 

A l’occasion de mon quinzième anniversaire d’ordination épiscopale permettez moi de partager cette  note avec vous. Je me rappelle encore très clairement l’invitation que me fit Mgr. DiMarzio, l’Evèque de Brooklyn pour me faire part de ma nomination. J’ai compris tout de suite que j’avais été choisi non pas tellement en raison de mes mérites particuliers mais parce qu’il était temps que parmi les évèques auxiliaires du diocèse il y ait un représantant de la race noire et préférablement un Haitien, les Haitiens étant le groupe le plus nombreux de noirs catholiques. Je n’ai donc ressenti aucune fierté spéciale mais simplement le devoir d’honorer ce souci pastoral légitime du Diocèse. J’ai donc tout de suite accepté et choisi comme devise “Servus Fidelis” ou “Serviteur Fidèle.”  

 

La nomination fut accueillie avec un enthousiasme considérable par la communauté.

 

Evèque en latin se dit “Episcopus” ce qui veut dire Celui qui a droit de regard sur les fidèles comme le gardien qui veille sur son troupeau. Jésus a voulu dès le point de départ que son Eglise soit un corps organisé suivant les directives d’un meneur, d’un leader. Les disciples du Christ ne doivent pas ètre une foule où chacun fait à sa tète, une masse en débandade. Pierre recut les clés du Royaume. Les onze autres disciples doivent accepter son leadership. “Tout ce qu’il déclare vrai sur terre sera déclaré vrai dans les cieux. Tout ce qu’il déclare faux sur terre sera déclaré faux dans les cieux.“ (Mt. 16, 19)

 

Bien sùr, son autorité n’est pas arbitraire ou dictatoriale.  Elle sera symbolisée par le baton du berger non pas par l’épée du général ou le sceptre du roi.

 

Ces quinze dernières années ont été plutot paisibles. J’ai été appelé à célébrer des cérémonies de confirmation dans de très nombreuses paroisses; ce qui m’a permis d’étendre mon ministère auprès de toutes les communautés ethniques du diocèse célébrant ainsi la catholicité de l’Eglise. J’ai fait partie de comités discutant de problèmes sociaux et religieux fondamentaux. J’ai pu ètre défenseur de causes importantes à un niveau qui m’était inaccessible auparavant. Je me suis senti plus proche de mon peuple sans pour autant me sentir confiné à leurs seuls soucis. Jésus appartient à toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues.

 

 

Je rends grace au Seigneur qui par l’épiscopat m’a permis d’ètre son “serviteur fidèle” de facon plus élargie et plus efficace. Merci à vous tous qui m’avez embrassé des deux bras à tout instant. Votre soutien a été pour moi un trésor de grand prix. Que le Seigneur de toute misèricorde vous le rende au centuple!   

+Guy Sansaricq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIFTEENTH ANNIVERSARY OF MY EPISCOPAL ORDINATION, AUGUST 22, 2006-AUGUST 22, 2021.

 

 

Allow me to share with you some brief thoughts on the occasion of my fifteenth anniversary of   episcopal ordination. I recall very clearly the invitation I received from Bishop DiMarzio, Bishop of Brooklyn, to inform me of my nomination as Auxiliary Bishop of the diocese. I understood at once that my selection for this position was based not so much on my personal merits as much as on the pastoral need of having a black representative among the diocesan auxiliary bishops and preferably a Haitian, the Haitians being the largest group of black Catholics. I therefore did not experience any feeling of pride but simply the duty of honoring this legitimate diocesan concern. Therefore, I immediately accepted the offer and picked as episcopal motto “Servus fidelis” meaning “Faithful servant.”  The nomination was enthusiastically welcomed by the community.

 

Episcopus, the Latin translation of the word bishop, simply means overseer. The Bishop is one assigned to watch over the flock as a shepherd his sheep. The disciples of Jesus are not to form a disorganized, disorderly mob where everyone does as he or she chooses. They must follow the guidance of a caring guide. How can we forget the words of Jesus to Peter (Mt. 16, 19) “I will give you the keys of the Kingdom of heaven. Whatever you declare true on earth shall be declared true in heaven and whatever you declare false on earth shall be declared false in heaven.” It was thus made clear to the other eleven disciples that the Church was not intended to be a body with 12 heads.  

 

Indeed the authority of the Church leader, although real, must not be arbitrary or dictatorial. It is symbolized by the shepherd staff not by the general’s sword or the king’s scepter.

 

These past fifteen years have been rather peaceful. I was called to celebrate the sacrament of confirmation in a large number of parishes, which allowed me to extend my ministry to a large variety of ethnic communities hence experiencing more intensely the catholicity or universality of the Church. I participated in committees discussing fundamental religious and social concerns. I was able to be the advocate of just causes at levels that were inaccessible to me in the past. I felt closer to my people without ever feeling confined to their sole concerns. Jesus belongs to all nations, peoples and languages.

 

I praise the Lord who allowed me through the gift of the episcopacy to be his “Faithful Servant” in a more extensive and fruitful fashion. Thank you to all of you who have embraced me with both your arms at every moment. Your loving support has been for me a treasure of great price. May the Lord in his mercy reward you a thousand time!

*Guy Sansaricq

 

 

Pensée de la Semaine: La valeur d’une personne se mesure non pas à la quantité de ses actes mais au degré d’amour et de perseverance qu’elle met pour les accomplir

Citation de célébrité

Cécile Fortier Keays

Thought of the Week: A person’s worth is measured not by the quantity of their actions but by the degree of love and perseverance that they put into accomplishing them

  

Celebrity quote

Cecile Fortier Keays

Pensamiento de la semana: El valor de una persona no se mide por la cantidad de sus acciones, sino por el grado de amor y perseverancia que pone para lograrlas.

  

Cita de celebridad

Bon Voyage  Bishop Guy Sansaricq

 

Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire  du Centre National de l’Apostolat Haitien   est triste d’ annoncer la mort  de Bishop Guy Sansaricq, le directeur fondateur du Centre National de l’Apostolat Haitien et de la Radio Telé Solidarité survenue le Samedi  21 Aout 2021 à l’age de 86 ans.

 

Le Seigneur a appelé Bishop Guy Sansaricq à l’occasion de son 15ème Anniversaire de vie Episcopale. Il  etait  connu pour son humilité , sa grande devotion mariale,  son grand amour pour l’Église et pour son pays Haiti.

 

Bishop Guy Sansaricq  avait  rencontré  recemment Monseigneur Max Leroy Mesidor , Archevêque de l’Archidiocèse  de Port-au-Prince   afin de voir comment Le Centre National de l’Apostolat Haitien  peut aider le peuple Haitien après le tremblement de terre du 14 Aout 2021. Bishop Sansaricq a toujours eu de très bon rapport avec ses confrères évêques de l’Église Catholique d’Haiti.

 

Bishop Guy Sansaricq est mort comme il a vecu. Un Homme d’Eglise qui a toujours ouvert ses bras pour accueillir tout le monde. On n’avait  pas besoin d’un rendez -vous pour rencontrer Bishop Guy Sansaricq et il etait toujours prêt à pardonner tout le monde même dans les moments les plus difficiles de sa vie.

Au Revoir Bishop Guy Sansaricq, vous savez que c’est un moment très dur pour vos proches et nous sommes sur que le Seigneur nous aidera à accepter sa volonté et continuera à jeter sa grâce sur le Centre National de l’Apostolat Haitien et la radio Telé  Solidarité

 

Merci pour tout ce que vous avez été pour nous! Que votre ame repose en paix!

 

Brother Tob

 

                        REST IN PEACE BISHOP GUY SANSARICQ

 

 

The Staff of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate is sad to announce the death of  Bishop Guy Sansaricq, the founding Director of the National Center

Of the Haitian Apostolate and Radio Telé Solidrité which took place on Saturday August 21, 2021. Bishop Guy Was 86 Years old.

 

The Lord Called Bishop Guy Sansaricq on the occasion of his 15th anniversary  of  Episcopal life. He was known for his humility, his great Mariam devotion, his great love for the church  and for his home, Haiti.

Bishop GUY Sansaricq  had recently met His Excellency The Most Reverend Max Leroy Mesidor, Archbishop of the Archdiocese of Port-au-Prince  to see how the National Center of the Haitian Apostolate

Could help the Haitian people after the earthquake of August 14, 2021. Bishop Sansaricq has always had a very good relationship with his fellow  bishops of the Catholic church in Haiti

Bishop Guy Sansaricq died  as he lived. A man of church who  has always  opened his arms to welcome everyone. You did not need an appointment to meet Bishop Guy Sansaricq and he was always ready receive you with open arms.

He was also a merciful man. He was always ready to forgive everyone even in most difficult time of his life

Good Bye Bishop Guy Sansaricq! Know that  we will always remember and love you. Thank you for being a model of a faith filled- follower of Christ

 

Bishop Guy Sansaricq died  as he lived. A man of church who  has always  opened his arms to welcome everyone. You did not need an appointment to meet Bishop Guy Sansaricq and he was always ready receive you with open arms.

He was also a merciful man. He was always ready to forgive everyone even in most difficult time of his life

Good Bye Bishop Guy Sansaricq! Know that  we will always remember and love you. Thank you for being a model of a faith filled follower of Christ

Your death begins a very hard time for your loved ones. But we are sure that the Lord will help us to accept his willand continue to shed his grace on our Haitian Community, The National Center of The Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité

Thank you for all you’ve been to us! May your soul rest in peace!

Brother tob

 

August 21, 2021

 

From the Church of St Gregory the Great and the Haitian Apostolate,

 

I have to inform everyone of the sad news that our wonderful and lovely Bishop Guy Sansaricq, the apostle of the Haitian Apostolate and the icon of our clergy went to God unexpectedly this Saturday morning August 21st, 2021. The diocese of Brooklyn, the Parish of St Matthew (St Gregory the Great, St Matthew and Our Lady of Charity) in conjunction with his family are preparing to make an official announcement.

 

Most Reverend Bishop Guy Sansaricq was born in Jérémie, HAITI, on October 6, 1934. He was ordained as a priest on June 29, 1960, for the diocese of Les Cayes, HAITI. After a fruitful ministry to build up the Haitian Community in the Bahamas, he spent four years in Rome, Italy, studying at the Gregorian University.  He then moved to the diocese of Brooklyn in the early 1970s, where he was incardinated on January 9, 1991. Pope Benedict named him and appointed him Titular Bishop of Glenndálocha and Auxiliary Bishop of Brooklyn, as the first native Haitian, the first Caribbean and the first black person in this capacity. His ordination as a Bishop took place in Brooklyn on August 22nd, 2006, where he served until his retirement in October 2010 and beyond, until this day August 21, 2021.

 

Bishop Sansaricq was preparing to celebrate his 15th Anniversary of Episcopal Ordination this Sunday, August 22nd, 2021 at the Church of St Gregory the Great with his community.

On this occasion he wanted to launch the start of the great memory book project to bring together the rich contribution of the Haitian community in the development of the United States in various sectors. At the same time, he was also scheduled to announce the community mobilization for fundraising for Haiti, victim of the earthquake of August 14, 2021 and Hurricane Grace that follows.

 

We are all invited to accompany Bishop Guy Sansaricq with our prayers on his passing to God. May he continue to inspire us and pray for us for the realization of these two important projects.

 

“Jesus is the way, the truth, and the life.” John 14,6

 

 

Msgr. Pierre André Pierre

718-790-8497

recteur.undh@gmail.com

21 août 2021

Au nom de la Paroisse Saint Matthieu, Saint Grégoire le Grand, et Notre Dame de Charité et au nom de l’Apostolat Haïtien,

Je dois informer toute la Communauté de la triste nouvelle que notre merveilleux et adorable évêque Guy Sansaricq, l’apôtre de l’apostolat haïtien et l’icône de notre clergé est retourné à Dieu de façon inattendue le samedi matin 21 août 2021. Le diocèse de Brooklyn, la paroisse de Saint Matthieu (Saint Grégoire le Grand, Saint Matthieu et Notre-Dame de Charité) en collaboration avec la famille Sansaricq se préparent à faire une annonce officielle pour présenter les détails des arrangements pour les funérailles.

Mgr Guy Sansaricq est né à Jérémie, HAITI, le 6 octobre 1934. Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1960, pour le diocèse des Cayes, HAITI. Après un fructueux ministère pour construire la communauté haïtienne aux Bahamas, il a passé quatre ans d’études à Rome, en Italie à l’Université Grégorienne. Il a ensuite déménagé dans le diocèse de Brooklyn au début des années 1970, où il a été incardiné le 9 janvier 1991. Le pape Benoît XVI l’a nommé évêque titulaire de Glenndálocha et évêque auxiliaire de Brooklyn, comme le premier Haïtien d’origine, le premier membre la communauté Caribéenne et la première personne noire à ce titre. Son ordination en tant qu’évêque a eu lieu à Brooklyn le 22 août 2006, où il a servi jusqu’à sa retraite en octobre 2010 et au-delà de cette date, jusqu’à ce jour du 21 août 2021.

Mgr Sansaricq s’apprêtait à célébrer son 15e anniversaire d’ordination épiscopale ce dimanche 22 août 2021 à l’église Saint Grégoire le Grand avec sa communauté de Crown Heights et la communauté Haïtienne environnante. A cette occasion il voulait lancer le départ du grand projet du livre mémoire pour rassembler la riche contribution de la communauté Haïtienne dans le développement des Etats-Unis dans divers secteurs. A la même occasion, il devait aussi annoncer la mobilisation de la communauté pour la collecte de fonds en faveur d’Haiti, victime du tremblement de terre du 14 août 2021 doublé de l’ouragan Grace.

Nous sommes tous invités à l’accompagner de nos prières dans son passage vers Dieu. Puisse-t-on de son côté continuer à nous inspirer et prier en notre faveur pour la réalisation de ces deux projets, combien importants.

« Jésus est le chemin, la vérité et la vie. »  Jean 14,6.

 

 

Mgr Pierre André Pierre

718-790-8497 / recteur.undh@gmail.com

21 out 2021

Nan non Pawas Sen Matye, Legliz Sen Gregory ak Legliz Notredam Charite, ak nan non Apostola Ayisyen an,

Mwen vin enfòme tout Kominote a sou yon nouvèl ki frape nou depi samdi maten 21 out 2021. Bishop Guy Sansaricq, nou tout renmen an, Bishop nou an ki se papa fondatè avèk nanm Apostola Ayisyen an, retounen al jwenn Bondye Papa li. Se te yon moun ki te toujou prezan e ki pat janm fatige nan pote Bòn nouvèl la tou patou nan misyon kote Bondye te plante l. Se te yon poto mitan, nan mitan klèje Ayisyen an, e ki te fò onè li.

Dyosèz Brooklyn ansanm ak pawas Sen Matye (ki gen ladan li legliz Sen Matye, legliz Sen Gregory ak Legliz NotreDam) ansanm ak fanmi Bichòp Sansaricq, ap prepare yon anons ofisyèl pou bay pliw detay sou dat ak òganizasyon veye a ak lantèman Bichòp la.

Bischòp Guy Sansaricq te fèt nan Jeremi, nan peyi dAYITI, depatman Grandans, nan dat ki te 6 oktòb 1934. Li te òdone kòm Prèt jou 29 jen 1960, pou dyosèz Okay, ann AYITI. Apre sa, li fè yon ministè nan peyi Bahamas kit te pote anpil fui, kote li te fonde premye gwo kominote ayisyen yo nan Bahamas. Sikonstans fè li al pase katran ann Itali, pou etidye nan Inivèsite Pontifikal Gregoryen an, nan lavil Wòm. Apre esperyans sa a, li rantre Etazini vin travay nan dyosèz Brooklyn nan kòmansman lane 1970 yo. Se konsa, li anrejistre tèt li e li vin enkardine nan Dyosèz Brooklyn, jou ki te 9 janvye 1991. Se nan mitan misyon sa a, LePap Benwa XVI te rele li, e nonmen li Evèk titilè Glenndálocha ak Evèk oksilyè Brooklyn, kòm premye natif natal ayisyen an, premye Karayibeyen ki te okipe plas sa a. Seremoni Òdinasyion li kòm evèk te fèt nan Brooklyn jou 22 out 2006. Bichòp Guy Sansaricq sèvi nan misyon sa a jouk li pran retrèt li nan dat 6 Oktòb 2010. Men, retrèt pa retrèt, sa pa t anpeche li te kontinye sèvi misyon an, jouk rive samdi 21 Out, 2021, nan maten.

Bichòp Guy Sansaricq t ap prepare pou selebre 15yèm anivèsè òdinasyon li kòm Evèk, jou dimanch 22 Out 2021, nan Legliz Sen Gregwa Brooklyn ak pawasyen li yo, ansanm kominote ayisyen an. Se la tou, li ta pral anonse gwo pwojè liv pou mete ansanm kontribisyon Ayisyen nan divès sektè pote nan devlopman peyi Etazini. Se la tou li ta pral anonse mobilizasyon pou sipote Ayiti ak Pèp Ayisyen ki viktim anba tranblemanntè 14 out 2021 ki senmenn pase a ak siklòn « Grace ».

Pou kounye a, mwen envite nou tout pou nou akonpaye Bishop Guy Sansaricq ak lapriyè nou, etan limenm l ap antre kay Bondye. N ap mande li tou, bò kote pa li, pou li lapriyè pou nou reyalize 2 pwojè sa yo ki enpòtan anpil.

“Jezi Kri se chemen an, laverite a ak lavi ki pap janm fini an. » Jan 14,6

Mgr Pierre André Pierre

718-790-8497 / recteur.undh@gmail.com

 

Pe Guy jan nou te habitye relel se te ou moun ki te gen anpil sajes ak pasyans..Nou pa janm we Pe Guy poul pa gen ou mo espesyal pou wou.Malgre doule li pote

Tout vil apre masak preske tout fanmil nan Jérémie pa tonton makout divalier yo pe Guy pa janm…modi pesonn men toujou mande jistis pou Pep li ..pep bondye a sa ki pi feb yo jan li habite di.Nou kwe Pe Guy ale ak ke poze e nan la pe.pase li travay tout vil pou sal te kwe. Nou regret anpil li lage nou ak tout kominote Aysyenn nan gro lapenn saa..Nou pataje doule fanmil.tout zanmil ak colaboratel sitou Frè Buteau.Nou pap Bliyew Pe Guy..Mesi pou saw fe pou fre ak sew..pou pep ou.Ke ou repoze nan la pe.

Bellevue Rita

Sincere Condolences particularly a Brother Tob. Que l’âme de Bishop Guy Sansaricq repose en Paix éternellement dans la maison du Seigneur

Rest in Power Bishop Guy Sansaricq.

I had the opportunity to develop a set of interesting intellectual projects with National Center of the Haitian Apostolate (Bishop Guy Sansaricq and Brother Tob). Yesterday, August 20, 2021, I realized an emission on Laboujoisie and Brother Tob

In 2017, I was the main lecturer at the Youth Rally. I presented a conference on ′′ Youth Ethics and Civic Responsibility in Crisis period “. Bishop Sansaricq told me like ′′ a successful genesis, a successful life “. I used this idea to encourage young people to They think ′′ Can they have a successful life if they give up on alcohol, drugs and sexual debuts “. The Haytyan community in New York takes a big hit. Go in peace dear bishop sansaricq

Mgr André Pierre,
C’est avec une grande émotion que nous apprenons le décès subit de notre frère Mgr Guy Sansaricq! Son départ est une grosse perte pour l’Église d’Haïti particulièrement.
Nous savons à quel point vous êtes affecté par ce départ soudain de celui dont vous étiez le proche collaborateur depuis plusieurs années. Que nous trouvions le réconfort dans son idéal de fraternité et d’une Église solidaire!
Nos prières montent vers le Dieu de la Vie, qu’Il l’accueille dans sa Demeure de Paix!
Avec mes religieuses salutations.
+ Desinord

Eric Jerome

A man of Peace.

France Sr Marie Yonide Midy Lefevre
Mgr Sansaricq, un Pasteur à rejoint la maison du Père. Qu’il jouisse de la plénitude de la joie éternelle et intercede pour nous plus particulièrement le peuple de la Grande Anse si fortement éprouvé.

Gold Dorval

Rest in Peace! May The Lord receive you with his great love in his kingdom for ever and ever .We will always miss you.

Frank Rouleau

May Bishop Guy’s soul, and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace.

 

Magalie Qsias

Vraiment je ne m’attendais pas à ce départ encore une fois de plus. Le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous a ôté. Que son nom soit béni!

Mon seigneur Bishop Sansaricq donnez nous la force d’accepter votre départ.

Que ton âme se repose en paix

 

Frantz Voltaire

RIP mon ami

 

Sonny Seraphin

R.I.P Pe Guy.

Always in our hearts.

 

Katleen Felix

C’est une grande perte!

 

Guyma Noel

Mezanmi, gade yon sezisman. Map di Mgr Sansaricq mesi poutet li te toujou kwe nan mwen. Li pat jan m kite m deye. Map di l mesi tou kelkeswa le m te rele pou Ayisyen yo Atlanta, li te toujou reponn prezan.

 

Yoland Ouellet

Mes sympathies et mes prières.

 

 

 

 

 

Sonny Seraphin

That’s a terrible chock for me.

I just realized that Father Guy has left us.

For ever in our hearts Bishop Guy Sansaricq!…

 

 

 

 

Frank Rouleau

May Bishop Guy’s soul, and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace.

 • Like

 

 

 

 

 

 

Sonny Seraphin

Happy Anniversary Bishop Guy Sansaricq!

Merci pour votre Service. Que Dieu vous garde et continue a vous accompagner dans votre Apostolat!

 

Montreal: Cher brother Tob,
Je vous  fais toutes mes condoléances et mes prières vous accompagnent  suite au décès de Monseigneur Sansaricq. Cela me peine beaucoup, mais en même temps il est dans les mains de Dieu et dans les bras de notre sainte vierge Marie. Aujourd’hui, il fête avec les anges ses 15 ans de vie épiscopale. Que son âme repose en paix.
Joëlle Telasco

 

 

 

 

18 Aout 2021

Group Pitit Manman Wozè : Rencontre avec Son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor, Archevêque de Port-au-Prince – Communiqué de Presse

 

 

 

 

Le dimanche 15 août 2021, jour de la Fête Notre-Dame de l’Assomption, une délégation du Groupe Pitit Manman Wozè de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets des États-Unis, a participé à la fête Notre-Dame de l’Assomption à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire et St Michel de l’Archidiocèse de Newark. Le célébrant principal et l’homéliste était Son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor, 4ème archevêque haïtien de l’Archidiocèse de Port-au-Prince.

Après la messe, Monseigneur Max Leroy Mésidor était très heureux de rencontrer notre délégation. Il nous exhorta à continuer à travailler ensemble pour la bonne marche de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets et profita de l’occasion pour nous faire savoir que la Paroisse Notre-Dame du Rosaire aura son nouveau Curé au début du mois de septembre 2021.

Monseigneur Mésidor, homme d’Église doué de grandes relations humaines, a démontré dans cette rencontre que la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets est l’un de ses grands soucis pastoraux et que nous pouvons compter sur lui. Nous avons profité de cette rencontre pour l’informer sur le travail et la mission du Groupe Pitit Manman Wozè de la diaspora et de notre second ambitieux projet de refaire la toiture de l’Église de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets. Monseigneur Mésidor a béni le projet de la rénovation de la toiture et envoie ses salutations chaleureuses et paternelles à la communauté crucienne d’Haïti et de la Diaspora.  Je dois ajouter que l’ingenieur Jean Guiders Kernizan nous fit savoir  que le Coût de la Renovation de la  Toiture est estimé à 47. 782, 94$. Il mentionna que  cette estimation ne prend pas en compte le faux plafond ni les travaux de réhabilitation de la Sacristie qui feront l’objet de considérations ulltérieures

Enfin, le Groupe Pitit Manman Wozè remercie infiniment Monseigneur Max Leroy Mésidor d’avoir accepté de nous rencontrer et de bénir le travail du Groupe Pitit Manman Wozè de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets.

 

Brother Tob

 

.

 

.

 

Pour le Comité Ad Hoc du Groupe

 

Pitit Manman Wozè de la Croix-des-Bouquets

 

 

 

18 Dawout 2021 : Gwoup Pitit Manman Wozè Pawas Notre Dam di Rozè ki nan Kwadèboukè.

– Reyinyon ak Son Ekselans Monseyè Max Leroy Mésidor, Achevèk Pòtoprens

 

 

 

 

 

Dimanch 15 Dawout 2021, Fèt Notre Dam Assomption, yon delegasyon ki nan Gwoup Pitit Manman Wozè ki soti nan pawas Notre Dam di Rozè ki nan Kwadèboukè kap viv Ozetazini te patisipe nan Fèt Notre Dam Assomption nan pawas Notre Dam di Rozè ak St Michael ki nan achidyosèz Newark. Selebran ak Omelis la se te Ekselans Monseyè Max Leroy Mesidor, 4yèm Achevèk ayisyen Achidyosèz Pòtoprens.

Aprè Mès la, Monseyè Max Leroy Mésidor te kontan anpil rankontre delegasyon nou an. Nan reyinyon sa a Achevèk Max Leroy Mésidor te ankouraje nou kontinye travay ansanm pou bon fonksyonman Pawas Notre Dam di Wozè ki nan Kwadèboukè  e li tou pwofite fè nou konnen ke Pawas la pral gen yon nouvo Kire nan kòmansman mwa septanm 2021. Achevèk Mésidor se yon moun Legliz, ki gen anpil gwo relasyon imèn e ki renmen tout moun. Li demontre nan reyinyon sa a ke Pawas Notre Dam di Wozè ki nan Kwadèboukè gen anpil impòtans nan Pastoral li epi nou ka konte sou li.

Nou te pwofite reyinyon sa a pou enfòme Achevèk Mésidor sou travay ak misyon Gwoup Pitit Manman Wozè nan dyaspora a ak dezyèm pwojè anbisye nou an pou reTwati  pawas Notre Dam di Wozè ki nan Kwadèboukè. Monseyè Mésidor beni pwojè renovasyon Do-Kay la epi li voye anpil bonjou ak tout kè li pou kominote krisyèn (Moun Kwadèboukè) nan peyi dAyiti ak dyaspora a. Fò nou di tou :   enjenyè  Jean Guiders Kernizan  fè nou Konnen  pri  renovasyon   Twati a ap koute  47. 782, 94 $. Li fè nou konnen estimasyon sa a pa pou ni  plafon e  ni an  travay reyabilitasyon Sakristi

Finalman, Group Pitit Manman Wozè remèsye enfiniman Monseyè Max Leroy Mésidor pou rankont li avèk nou e pou beni li beni travay Gwoup Pitit Manman Wozè nan Pawas Notre Dam di Wozè Kwadèboukè ki nan diaspora a.

 

Frè Buteau (FrèTob)

 

Pou Komite Ad hoc Gwoup

 

Pitit Manman Wozè ki soti nan Kwadèbouke

 

 

 

 

MEETING WITH HIS EXCELLENCY THE MOST REVEREND MAX LEROY MESIDOR, ARCHBISHOP OF PORT-AU-PRINCE

 

 

On Sunday August 15, 2021, Feast of Our Lady of the Assumption, a delegation of the Pitit Manman Wozè Group from the parish of Notre Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets of the United States participated in the Feast of Our Lady of the Assumption in the Parish of Our Lady of the  Most Holy Rosary and St Michael of the Archdiocese of Newark. The Celebrant and Homilist was His Excellency The Most Reverend Max Leroy Mesidor, 4th Haitian Archbishop of the Archdiocese of Port-au-Prince.

After Mass, The 4th Haitian Archbishop of the Archdiocese of Port-Au-Prince His Excellency The Most Reverend Max Leroy Mesidor was very happy to meet our delegation. In this meeting, Archbishop Max Leroy Mesidor urged us to continue working together for the smooth running of the Parish  of Our Lady Rosary of Croix-Des-Bouquets.  He also took the opportunity to let us know that the Parish of Our Lady of the Rosary will have its new Pastor at the beginning of September 2021.

Archbishop Mesidor is a man of the Church endowed with great human relations demonstrated in this meeting he insisted  that The Parish of Our Lady Rosary of Croix-Des-Bouquets  is among  of his great pastoral concerns and we can count on him.

We took advantage of this meeting to inform him about the work and mission of the Pitit Manman Wozè Group of the diaspora and our second ambitious project to re-do the roof of the Church of the Parish of Our Lady of the Rosary of the Croix-Bouquets. I have to  add that engineer Jean Guiders Kernizan let us know that the cost of the Roof Renovation is estimated at $ 47. 782.94. He also mentioned that this estimate does not take into account the false ceiling or the rehabilitation work of the Sacristy which will be the subject of further considerations.

 

 

Archbishop  Mesidor blessed the Roof renovation project of Croix-Des-Bouquets Parish  and sent his warm and fatherly greetings to the Crucian Community (Natives of Croix-des-Bouquets) of Haiti and the Diaspora.

Finally, the Pitit Manman Wozè Group thanked His Excellency the Most Reverend Max Leroy Mesidor for accepted to meet with us and to bless the work of the Pitit Manman Wozè Group of the Parish of Our Lady of the Rosary of the Croix-des-Bouquets

 

Brother Buteau (Brother Tob)

for the Group Ad Hoc Committee Pitit Manman Wozè from Croix-des-Bouquets of The Diaspora

 

 

 

 

 Rencontre avec Quelques Compatriotes et amis de Lasserre

 

 

 

 

 

 

Le Personnel de la Radio Telé Solidarité  etait très heureux de rencontrer plusieurs compatriotes de Lasserre et amis de cette communuté qui est située  a 3.5km du centre  Ville de la Croix-des-Bouquets. La localité de Lasserre est érigée en paroisse en l’année 2014 et son premier Curé Fondateur etait Monseigneur Jean Theodule Domont .  Selon le Regretté Son Excellence Guire Poulard, le 3ème archevêque Haitien de l’archidiocèse de Port-au-Prince  la Communauté Haitienne de  Lasserre a au moins 100 ans.

 

Les Panelistes qui ont participé à cette emission sont les suivants: Ingenieur Guiders Kernizan, Pierre Kernizan , Melle Samantha Saint Germain , Daniel Laguerre et Mme Nadine Saint Fort.  Selon L’ingenieur  Jean  Guiders Kernizan la population de Lasserre est estimée à 10.000 Habitants et ces derniers vivent surtout de l’agriculture.

 

Au debut de l’emission les panelistes se sont presentés et tout de suite après Professeur Guiders Kernizan , L’un des membres illustres de cette Communauté a dressé un bref portrait de Lasserre, une localité grace à ses fils et ses filles  de la diaspora et son Curé Fondateur Monseigneur Jean Theodule Domont   a eu sa première ecole en l’année 2015  qui a pour nom le Bon Pasteur et qui ouvrira sa septième Année ou sa première classe secondaire cette Année. L’ingenieur Guiders Kernizan sera professeur de Mathematique , d’Anglais et d’Espagnol pour les Etudiants de la Première Année Secondaire  de cette .

L’ingenieur  Pierre a evoqué avec tristesse le problème d’infrastucture de la localité de Lasserre. La population de lasserre n’a même un dispensaire pour donner les premiers soins de santé  à ses 10,000habitants. Au niveau d’education il reste encore beaucoup à faire. Lasserre n’a pas aussi une école professionnelle. Beaucoup de jeunes de cette Communauté malgré leur volonté après leurs etudes  Classiques d’avoir une profession pour pouvoir avoir un emploi . ces derniers continuent à être à la merci de leurs parents ou des amis de la diaspora pour repondre à leurs besoins les plus elementaires

Melle Samantha Saint Germain dans son intervention a parlé de son grand amour pour  la Population de Lasserre malgré qu’elle est née aux États Unis de parents Haitiens. Elle est très fière de ses origines  Haitienne et depuis  2014 elle a une maitrise  en Administration Publique et elle est secretaire de Lasserre’s Own Hand . Sa Mère Jessie Kernizan Saint Germain est originaire de Lasserre.

 

Nadine Saint Fort  etait l’une des Paneliste , est  une  fille de Lasserre  , elle a la formation en comptabilité  et elle est tresaurière de Lassere’s Own hands . Elle a parlé dans cette emission des jeunes de Lasserre  , elle nous informa que les Etudiants de l’Ecole du Bon Pasteur recoivent 2 repas par jour et elle exortha les gens genereux  à soutenir l’ecole du bon Pasteur de Lasserre

 

Daniel Laguerre  qui etait aussi  l’un des panelistes pense que l’Ecole du Bon Pasteur est  une très bonne initiative des Gens de Lasserre de La Pastora. Il encouragea ses amis  à soutenir le conseil d’administration de cette ecole

 

Enfin nous pouvons dire que l’initiative des gens de Lasserre est un grand exemple a suivre. Elles ont compris l’importance d’aider les jeunes de cette localité à avoir une education de qualité. Ces derniers ont un laboratoire d’informatique grâce à la generosité d’un membre de la Communauté de Lasserre de la Diaspora. Pour entendre cette emission clicquer sur ce lien: https://youtu.be/vKEISSpuqxw

Brother Tob

 

 

Talk Show with Few Compatriots of Lasserre

 

 

 

 

The staff of Radio Telé Solidarité was very happy to meet several compatriots and friends from Lasserre which is located 3.5km from the city center of Croix-des-Bouquets. The locality of Lasserre was set up as a parish in 2014 and the first Founding Priest was Monsignor Jean Theodule Domont. According to the Regretted His Excellency Guire Poulard, the 3rd Haitian Archbishop of the Archdiocese of Port-au-Prince the Haitian Community of Lasserre is at least 100 years of existence.

 

The Panelists who participated in this program are: Engineer  Guiders Kernizan, Pierre Kernizan, Ms. Samantha Saint Germain, Daniel Laguerre and Ms. Nadine Saint Fort. According to Engineer Jean Guiders Kernizan, the population of Lasserre is estimated at 10,000 inhabitants and they live mainly from agriculture.

 

At the beginning of the show the panelists introduced themselves and immediately after Professor Guiders Kernizan, One of the illustrious members of this Community drew up a brief picture of Lasserre, a locality thanks to his sons and daughters of the diaspora and its Founding Pastor Monsignor Jean Theodule Domont founded its  first school in the year 2015 which is called the Good Shepherd and which will open its seventh year or its first secondary class this year. Engineer Guiders Kernizan will teach Mathematics, English and Spanish for First Year Secondary Students.

Engineer Pierre spoke with sadness about the infrastructure problem in the town of Lasserre. The population of Lasserre does not even have a  Health center  to give first aid to its 10,000 inhabitants. In terms of education, there is still a lot to do. Lasserre also does not have a vocational school. Many young people in this Community despite their desire after their Classical studies to have a profession in order to be able to have a job. the latter continue to be at the mercy of their parents or friends in the diaspora to meet their most basic needs

Ms. Samantha Saint Germain in her intervention spoke of her great love for the people of Lasserre despite being born in the United States of Haitian parents. She is very proud of her Haitian origins and since 2014 she has a master’s degree in Public Administration and she is secretary of Lasserre’s Own Hand. Her Mother Jessie Kernizan Saint Germain is from Lasserre.

 

Nadine Saint Fort was one of the Panelists, is a native  of Lasserre, she has a background in accounting and she is Tresaurière of Lassere’s Own hands. She spoke in this program about the young people of Lasserre, she informed us that the Students of the School of the Good Shepherd receive 2 meals a day and she urged the generous people to support the school of the Good Shepherd of Lasserre

 

Daniel Laguerre who was also one of the panelists thinks that the School of the Good Shepherd is a very good initiative of the People of Lasserre . He encouraged his friends to support the board of directors of this school

 

Finally, we can say that the initiative of the people of Lasserre is a great example to follow. They understood the importance of helping the young people of this locality to have a quality education. The latter have a computer lab thanks to the generosity of a member of the Lasserre Community of the Diaspora. To hear this talk show click on this link: https://youtu.be/vKEISSpuqxw

 

Brother Tob

****************

 

Mass for the Feast of Our Lady of the Assumption at The Most Holy Rosary and St Michael Parish

 

On Sunday August 15, 2021, the staff of Radio Telé Solidarité was at the parish of The Most Holy Rosary and St Michael to cover the feast of ‘Assumption. The Celebrant and Homilist was His Excellency The Most Reverend Max Leroy Mesidor, the 4th Haitian Archbishop of the Archdiocese of Port-Au-Prince. He was surrounded by Reverend Father Dieuseul Adain, Pastor of this parish and dean of the city of Elizabeth, Pere Fenick Exuma and Deacon Wilbert Alexandre.

The Most Holy Rosary and St Michael Parish has 600 families and 3 Faith Communities. Father Dieuseul Adain has about 13 years in this parish and he is much loved and respected among these parishioners.

 

 

 

Archbishop Max Leroy Mesidor in his homily emphasized on the dogma of Mary, the rise of the Blessed Virgin Mary into Heaven. He let us know that The Church  started to celebrate the solemnity of the Assumption of the Virgin Mary since the 6th century. It was rehabilitated by Pope PiusXII in the year 1950. Mary was preserved from Sin since  her birth. He went on to tell us that the assumption of MARY is a Feast of Hope. Mary is the image and icon of believers. He insisted too about Mary’s visit to her cousin Elizabeth and he  mentioned that Mary is a woman of great faith and who was always ready to do the Lord’s will in her Earthly pilgrimage as a servant of the Lord.

Archbishop  Leroy focused on the earthquake of August 14, 2021, which devastated the Great South and the Department of Grande Anse. He spoke with sadness about the chaotic situation in Haiti since the 2010 earthquake and until now Haiti has failed to solve even a quarter of the problems caused by this cataclysm of 2010 or this tragedy that ravaged Haiti.

 

At the end of this ceremony, Father Adain thanked His Excellency Max Leroy Mesidor and all those who contributed to the realization of this Eucharistic celebration. Click on this link to listen to this mass: https://youtu.be/hbbQ8QMxdcE

 

Brother Tob

 

Messe de la Fête de Notre Dame de L’Assomption à la Paroisse The Most Holy Rosary et St Michael

 

Le Dimanche 15 Aout 2021, le personnel de la Radio Telé Solidarité  etait à la paroisse de The Most Holy  Rosary et  St Michael pour couvrir la fête de ‘Assomption . Le Celebrant et l’Homeliste etait Son Excellence Le très Reverend Max Leroy Mesidor, le 4ème Archevêque Haitien de L’archidiocèse de Port-Au-Prince. Il etait entouré du Reverend Père Dieuseul Adain, Curé de cette paroisse et doyen de la ville d’elizabeth, Pere Fenick Exuma et du Diacre Wilbert Alexandre.

La Paroisse The Most Holy Rosary et St Michael a 600 familles et 3 Communautés de Foi. Le Père Dieuseul Adain a environ 13 ans dans cette paroisse et il est très aimé et respecté au sein de ces paroissiens.

 

 

 

Monseigneur Max Leroy Mesidor  dans son homelie a mis l’accent sur le dogme de Marie , la montée de la Très  Sainte Vierge  Marie  au Ciel. Il nous fit savoir qu’on a commencé à celebrer la solemnité de l’Assumption de la Vierge Marie depuis le VIème. Elle a été remise en valeur par le Pape PieXII en l’année 1950. Marie  a été preservée du Peché dès sa naissance. Il continua pour nous dire  que l’assomption de MARIE est une Fête de l’esperance.. Marie est l’image et l’icône des croyants. Il continua pour nous parler de la visite de Marie à sa cousine Elizabeth. Il a mentionné aussi que Marie  est une  femme de grande  foi et qui etait toujours prête à faire la volonté du Seigneur dans son pelerinage Terrestre comme servante du Seigneur.

Monseigneur Leroy a mis l’accent sur le tremblement de terre  du 14 Aout 2021 qui a ravagé le Grand sud et le Departement de la Grande Anse. Il Evoqua avec tristesse la situation chaotique d’haiti depuis le tremblement de terre 2010 et jusqu’a date Haiti n’arrive pas à solutionner même un quart des problèmes causé par cette cataclysme de 2010  ou cette tragedie qui a ravagé  Haiti .

 

À la fin de cette ceremonie le Père Adain a remercié Son Excellence Max Leroy Mesidor  et tous ceux qui ont contribué à la realisation de cette celebration Eucharistique. Clicquez sur ce lien pour ‘ecouter cette messe: https://youtu.be/hbbQ8QMxdcE

Brother Tob

 

*******************

 

Meeting with 2 members of Farah Delance Foundation

 

The staff of La Radio telé Solidarité met 2 members of the Farah Delance Foundation for an interview on Radio Telé Solidarité. The Foundation is a non-profit cooperation whose mission is to help women emancipate themselves and young girls who are raped or who are victims of the Trafficking Trade. The Trafficking Trade  is a business that is very profitable for the Prostitution industry.

The Panelists who took part in this program are:  Ms. Claudine Bonheur Osias, Executive Director of Farah Delance Foundation and artist Farah Delance

 

In the show the panelists spoke about their hometown and the reasons that motivated them to found and to be members  the Farah Delance foundation. Activist Farah Delance Linot is the founding President of the Farah Delance Foundation. She took advantage of this broadcast to tell us about the Farah Delance Foundation Symposium which will take place on Friday, August 27, 2021 from 10:00 am to 2:00 pm Pm at Hilton millennium United Nation Plaza

The staff of the  weekly Bulletin of the National Center of The Haitian Apostolate  wish the Farah Delance Foundation Board of Directors good luck for this Symposium. Click on this link to hear this interview

Brother Tob

 

Rencontre avec 2 membres de Farah Delance Fondation

 

 

Le Personnel de La Radio telé Solidarité a rencontré 2 membres de Farah  Delance Fondation pour un entretien à la Radio Telé Solidarité . La Fondation est tune cooperation à but non lucratif qui a pour mission  d’aider les femmes  à s’emanciper et les jeunes filles violées ou qui sont victimes du Commerce de la Traite. Le Commerce de la Traite est un commerce qui rapporte beaucoup à l’industrie de la Prostitution.

 

Les Panelistes qui ont participé à cette emission sont les suivants; Mme Claudine Bonheur Osias, directrice executive de Farah Delance Fondation et l’artiste Farah Delance

 

Dans l’emission les panelistes ont parlé de leur ville natale et les raisons qui l’ont motivées à fonder   Farah Delance foundation.  L’activiste Farah Delance Linot est la Presidente fondatrice  de Farah Delance Foundation. Elle a profité de cette emission pour nous parler du Symposium de Farah Delance Fondation qui aura lieu le Vendredi 27 Aout 2021 de 10:00 am à 2:00hres Pm à Hilton millennium United Nation Plaza

Le Personnel du Bulletin souhaite bonne Chance au Comité Directeur  de Farah Delance Fondation pour ce Symposium. Clicquer sur ce lien pour entendre cet entretien

Brother Tob

 

****************

The earthquake of August 14, 2021

The earthquake of August 14, 2021 in Haiti continues to occupy a large place in national and international news. Several organizations and NGOs are already mobilized to collect funds for the victims of the great South and the Department of Grande Anse

This earthquake has already killed more than 2000 people in Haiti and thousands of injured. Two priests of the Diocese of Les Cayes died during the Earthquake, The rectory of the Diocese of Les Cayes collapsed and the Cathedral of the Diocese of Les Cayes is cracked

I have the chance to speak with Monsignor Wilnes Tilus, Vicar General of the diocese of Les Cayes, he informed me about the loss of human life, of the collapse of the Catholic buildings in the diocese of Les Cayes during the earthquake of  August 14  2021. The town of Camperin is completely destroyed

 

I also spoke to Sr Roseleine Lagredelle MIC who exercises her ministry in Port Salut, she informed me that the house of the Sisters of the Immaculate Conception of the city of Les Cayes is completely destroyed. She told me also about this 13-year-old girl Tamicha Joseph, from Chantal who died in the earthquake of August 14, 2021

 

Bishop Guy Sansaricq has already contacted the Episcopal Conference of Haiti to see how the National Center for the Haitian Apostolate can help the people of Haiti in this difficult time

Brother Tob 

Note de decès -Haiti Mme Durand Marie Clora est retournée

 

 

Le Centre National de l’Apostolat Haitien est triste de vous annoncer la mort  subite  de Mme Durand Marie Clora , la mère de  Soeur Carline Laguerre FMA survenue  le 18 Aout 2021 à l’age de 84 ans.

 

La regrettée Madame Clora est originaire de la ville d’Aquin, elle est la fille du regretté Luckner Durand  et la regrettée Immacula Francois.

 

Bishop Guy Sansaricq en communion avec le personnel du bulletin du Centre National de l’Apostolat Haitien presente ses sincères condoleances aux enfants de mme Durand: Mme Elda Jeanty, Yves Laguerre  Sr carline Laguerre FMA et aux autres membres de la famille et amis de Mme Durand.

 

La messe funeraire de Mme Durand aura lieu le Mercredi 25 Aout 2021 à la paroisse Saint Charles de Carrefour

Les Prières de Bishop Guy Sansaricq et de Mgr Pierre André Pierre sont avec Sr Carline Laguerre fMA et famille en ce moment de tristesse

Brother Tob

Haiti death note Mme Durand Marie Clora is back

 

The National Center for the Haitian Apostolate is sad to announce the sudden death of Mrs. Durand Marie Clora, the mother of Sister Carline Laguerre FMA on August 18, 2021 at the age of 84 years.

 

The late Madame Clora is from the town of Aquin, she is the daughter of the late Luckner Durand and the late Immacula Francois.

 

Bishop Guy Sansaricq in communion with the staff of the newsletter of the Center National de l’Apostolat Haitien presents his  sincere condolences to the children of Ms. Durand: Ms. Elda Jeanty, Yves Laguerre Sr Carline Laguerre FMA and to other family members and friends of Ms. Durand .

 

Ms. Durand’s funeral mass will take place on Wednesday August 25, 2021 at Saint Charles  parish

The Prayers of Bishop Guy Sansaricq and Mgr Pierre André Pierre are with Sr Carline Laguerre fMA and family at this moment of sadness

Brother Tob

Femme de La Semaine: Tennessee: Valerie Barreau.

 

 

Dans notre rubrique femme de la Semaine au bulletin Hebdomadaire du Centre  National de l’Apostolat Haitien  notre choix s’est portée cette semaine  sur  Valerie Barreau , infirmière de formation. On doit ajouter que Mme Barreau  a un baccalaureat en psychology.

 

Mme Barreau est parmi les grandes femmes de notre Communauté, elle est la fille de Yolene Barreau une autre grande femme de la Communauté Noire des états Unis

Bishop Guy Sansaricq presente ses sincères Felicitations à Mme Barreau en ces mots:

 

Nous demandons au peuple de Dieu d’acclamer Mme Valerie Barreau comme  la femme de la Semaine du bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien

Brother Tob

 

Woman of the Week: Tennessee: Valerie Barreau

 

 

In our Woman of the Week section in the Weekly Bulletin of the  National Center of the Haitian Apostolate   our choice fell on Valerie Barreau, nurse by training.  Ms. Barreau has also a bachelor’s degree in psychology.

 

Ms. Barreau is among the great women of our Community, she is the daughter of Yolene Barreau one the wonderful   women of the Black Community of the United States

Mgr. Pierre André Pierre presents his sincere congratulations to Ms. Barreau in these words:

 

We ask the people of God to acclaim Ms. Valerie Barreau as the Woman of the Week of  the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate

Brother Tob

Proverbes

Kote Solèy Klere, lalin pa vini

Poul gratejouk li jwenn zogrann li

Chen jape , kan lènmi v ini

Je wouj pa boule kay

Gonfleman moùn rich, vanje grangou moùn pov

Académie des sciences : nomination des deux Prix Nobel de chimie 2020

Dont une microbiologiste et généticienne française

AOÛT 14, 2021 13:00ANNE KURIAN-MONTABONE

ROME

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

 

Le pape François a nommé membres de l’Académie pontificale des sciences les deux chercheuses lauréates du Prix Nobel de chimie 2020 : la microbiologiste et généticienne française Emmanuelle Charpentier et l’Américaine Jennifer Doudna.

Les deux femmes ont reçu le Prix Nobel pour avoir développé la technologie d’édition génomique CRISPR-Cas9, utilisée à fins thérapeutiques. Leurs nominations ont été annoncées respectivement les 10 et 11 août 2021 par le Bureau de presse du Saint-Siège.

Née le 11 décembre 1968 à Juvisy-sur-Orge en France, Emmanuelle Charpentier s’est spécialisée en biologie, en microbiologie, en biochimie et en génétique à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. Elle a poursuivi ses recherches scientifiques à New York et à Memphis aux Etats-Unis, à Vienne en Autriche, à Umeå en Suède.

Elle est directrice scientifique et administrative de l’Institut Max Planck pour la science des agents pathogènes – biologie infectieuse – qu’elle a fondé à Berlin en Allemagne, et enseignante en microbiologie à l’Institut pour la biologie de l’Université Humboldt.

Au long de sa carrière, elle s’est particulièrement intéressée aux mécanismes fondamentaux de maladies causées par les bactéries à Gram positif (Listeriose, staphylocoques et streptocoques).

Née le 16 février 1964 aux Etats-Unis, Jennifer Doudna a quant à elle étudié la chimie auprès du Collège Pomona à Claremont, avant de se spécialiser en biochimie à la Harvard Medical School de Cambridge et à l’Université du Colorado à Boulder.

Elle enseigne actuellement la chimie moléculaire à l’Université de Californie à Berkeley.

Latest News-August 15, 2021

 1. ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY (Aug. 15th, 2021)
 2. Rv. 11, 19a; 12, 1-6a; Ps. 45; 1 Cor. 15, 20-27; Lk. 1, 39-56  
 3. https://youtu.be/VjHbTaV0hTE
 4.     
 5. By +Guy Sansaricq.

The Church celebrates today the Glorification of the Blessed Virgin’s BODY and SOUL, the glorious crowning of Mary’s unique mission in Salvation History. The Assumption of Mary’s body in heaven is an official doctrine of the Roman Catholic Church, a teaching that fills our hearts with supreme awe and wonder, another striking sign of God’s love for us.

 

Mary describes herself as the humble servant for whom the Almighty performed MIGHTY DEEDS. As the Mother of the Incarnate Word, her vocation is absolutely lofty and unique.

She fits perfectly the 1st reading of the day where a woman clothed with the sun with the moon under her feet is described as a creature untouchable to the Devouring Dragon.

 

She is the NEW EVE. The first Eve, through her disobedience to God brought a curse to all her offspring. Mary, BLESSED AMONG WOMEN, THE SPOTLESS MOTHER OF THE INCARNATE WORD, THE OBEDIENT SERVANT WHO SAID YES TO GOD’S WILL, stands high as the MOTHER OF REDEEMED MANKIND.  It’s obviously fitting that the Mother of the Redeemer be also the Mother of the redeemed.

The line of Psalm 45 applies to her “The queen takes her place at your right hand in gold of Ophir.” With Elizabeth we say “Blessed are you among women!” She is the honor of our race,   the image of the Church’s future glory and a sign of sure hope to the pilgrim Church.  

 

ASSOMPTION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE AU CIEL (15 Aout 2021)

 

 

L’Eglise célèbre aujourd’hui la montée au ciel du Corps et de l’ame de Marie, son couronnement glorieux en raison de son role sublime et unique dans l’histoire du salut. L’Assomption de la Vierge est une doctrine officielle de l’Eglise, une croyance qui ne peut que remplir de joie le Coeur des fidèles, une manifestation éblouissante de l’AMOUR de Dieu!

 

Marie se déclare l’humble servante du Seigneur pour qui le Seigneur fit des merveilles. En sa qualité de mère du VERBE INCARNÈ, sa place dans le plan de Dieu est suprème et exceptionnelle! Elle accomplit la prophécie de la première lecture du jour: “Cette femme vètue de soleil avec la lune sous les pieds que le dragon infernal cherche en vain de mordre.”

 

Elle est la NOUVELLE EVE. La première Ève désobéit à Dieu en écoutant Satan et devint ainsi la mère de la malédiction pour tous ses descendants. Marie, qui dit OUI à DIEU et devint la MÈRE DU SAUVEUR est la MÈRE DE LA BÉNÉDICTION. IL CONVIENT BIEN QUE LA MÈRE DU SAUVEUR soit aussi la MÈRE DES SAUVÉS. Ainsi, le verset du psaume 45 s’applique bien à elle: “La Reine prit sa place à ta droite, revètue de l’or d’Ophir.”

 

Elle est l’honneur de notre race et brille comme le signe d’espérance de l’Eglise en marche vers sa destinée de gloire! Sa victoire totale sur la mort annonce la FIN GLORIEUSE des temps!

LE SEIGNEUR FIT POUR ELLE DES MERVEILLES! SAINT EST SON NOM!” ALLELUIA!

+Guy Sansaricq

Pensée de la Semaine: Votre origine n’est jamais aussi importante que votre destinée. Ne laissez pas votre passé determiner votre avenir

Citation d’internaute

Daniel Vallat

Auteur, Philosophe, Philanthrope, Www Lumovivo Org, Explorateur, Dieu 

Panse  semèn nan:  kote ou soti pa janm enpòtan menm jan ak desten ou. Pa kite pase ou detèmine avni ou

Sitasyon itilizatè entènèt

Daniel Vallat

Otè, filozòf, filantrop, Www Lumovivo Org, Explorer

Thought of the Week: Where you come from is never as important as your destiny. Don’t let your past determine your future

Internet user quote

Daniel Vallat

Author, Philosopher, Philanthropist, Www Lumovivo Org, Explorer

Pensamiento de la semana: De dónde vienes nunca es tan importante como tu destino. No dejes que tu pasado determine tu futuro

Cotización de usuario de Internet

Daniel Vallat

Autor, Filósofo, Filántropo, Www Lumovivo Org, Explorador,

 

 

 

Emission sur l’immigration haïtienne au Brésil et au Chili

 

 

 

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité, dans son grand effort d’accompagner la communauté haïtienne partout où elle se trouve sur la planète, était très heureux d’avoir une émission sur l’immigration haïtienne au Brésil et au Chili. Les panélistes de cette émission sont : Mr Ismane Desrosiers de la communauté haïtienne du Brésil et Docteur Emmanuel Mompoint de la communauté haïtienne du Chili.

Mr Desrosiers est en train de faire un Doctorat en Géographie à l’Université de Sao Paulo du Brésil, Dr Emmanuel Mompoint est parmi les leaders haïtiens de la communauté haïtienne du   Chili et a une Maîtrise en Santé Publique. Les Haïtiens sont un peu partout, soit pour étudier ou pour travailler. Voilà pourquoi nous continuons à faire de notre mieux pour rencontrer des leaders de la communauté haïtienne qui sont un peu partout sur la planète.

Mr Desrosiers nous a fait savoir qu’il y a au moins 150.000 haïtiens qui vivent au Brésil et plusieurs d’entre eux sont aux études. Dans la société haïtienne du Brésil on a des professeurs d’université, des prêtres et des religieuses, des travailleurs de la santé (médecins et infirmières). On doit mentionner qu’il y a beaucoup d’universités publiques au Brésil, les étudiants haïtiens sont très nombreux là-bas. Plusieurs d’entre eux font leur Maîtrise et leur Doctorat.

La grande vague d’immigration haïtienne commença en Amérique du Sud surtout après le tremblement de terre de 2010. Beaucoup de compatriotes ont laissé Haïti pour aller au Brésil soit pour les études ou pour aller travailler.

Dr Mompoint nous a également fait savoir que la population haïtienne au Chili est estimée à 185 000 personnes et dans cette catégorie on a plusieurs professionnels haïtiens. Cette immigration commença à partir des années 60 et la moyenne d’âge des Haïtiens qui vivent au Chili est de 30 ans. Au point de vue sanitaire la présence des Haïtiens au Chili ne représente pas une grande charge pour l’État du Chili.

Les problèmes et les défis des communautés haïtiennes du Brésil sont presque les mêmes. Avec la pandémie plusieurs compatriotes eux ont perdu leur emploi, beaucoup ont des problèmes de langue et d’intégration. Beaucoup d’entre eux travaillent très durs pour réaliser leur rêve.

Ce fut une très belle émission. Nous remercions vivement les panélistes pour leur aimable disponibilité. Nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour entendre cette dernière : https://youtu.be/KvNX5KRBXjQ

 

 

Brother Tob

 

 

 

 

 

 

 

TALK SHOW ON IMMIGRATION FROM BRAZIL AND CHILE

 

    

 

The Staff of Radio Telé Solidarité in their great effort to accompany the Haitian Community wherever it is on the planet were very happy to have a talk show on Haitian immigration from Brazil and Chile. The panelists of this program are:

       Ismane Desrosiers from the Haitian Community of Brazil and Doctor Emmanuel Mompoint from the Haitian Community of Chile.  Mr. Desrosiers is studying for a doctorate in Geography at the University of Sao Paulo in Brazil. Dr. Emmanuel Mompoint is among the Haitian leaders of the Haitian Community in Chile. He has a master’s degree in Public Health

         Haitians live in many diverse geographic locations in order to study and/or work. This explains why we continue to do everything that depends on us to meet leaders of the Haitian Community who are all over the planet.

      Mr. Desrosiers informed us that there are at least 150,000 Haitians living in Brazil and many of them are working and studying. In the Haitian society of Brazil there are university professors, Haitian priests and nuns, and health workers (doctors and nurses).   There are also many public universities in Brazil where Haitian students are very numerous in Brazil. Several of them are studying for their masters and doctorates in diverse fields including those mentioned above.

     The great wave of Haitian immigration after the earthquake of 2010 caused many of our Haitian compatriots to leave Haiti to go to Brazil either for ongoing study or to go to work. Dr. Mompoint told us  that the Haitian population in Chile is estimated to be around 185,000 people many of them many of them are  Haitian professionals.  Immigration to Chile began during the 1960s. Currently,  the average age of Haitians living in Chile is 30. From a health point of view, the presence of Haitians in Chile does not represent a great burden for the state of Chile

     Today, the problems and challenges of Haitian communities in Brazil after the Pandemic are threefold: many of them have lost their jobs, and have language and integration issues. However it is clear that a lot of our Haitian immigrants in Brazil are working very hard to make their dream come true.

    The panelist provided us with great information and insights about their experiences in Brazil. We invite you to click on this link to hear it: https://youtu.be/KvNX5KRBXjQ

 

Brother Tob

 

Un fort tremblement de terre de magnitude 7.2 frappe Haïti

 

La terre a tremblé ce samedi matin (8h30) en Haïti. Selon les premières estimations, la magnitude du séisme est située de 7.2 sur l’échelle de Ritchter.

“Lentement, fortement et pendant de très longues secondes la terre a tremblé en Haïti ce 14 août 2021 vers 8h30 am”, a indiqué sur Twitter le rédacteur en chef du Nouvelliste Frantz Duval depuis Port-au-Prince mais c’est en province que le choc a été rude

Plusieurs régions ont enregistré la secousse particulièrement dans les départements du Sud et de la Grand-Anse au plus près de l’épicentre.

Des dégâts ont été rapportés immédiatement dans les villes de Jérémie, des Cayes où plusieurs maisons se sont effondrées. Les premières images de Jérémie et des Cayes montrent des destructions de maisons. Il n’y a pas encore de bilan humain.

À Port-au-Prince, les gens pris de panique envahissent les rues. Ce séisme rappelle de très mauvais souvenirs à tous ceux qui ont vécu le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui avait fait plus de deux cent mille morts.

 

************************

 

MEDIA RELEASE – August 14, 2021

STRATEGY FOR RESPONDING TO THE

EARTHQUAKE OF 2021 IN HAITI

 

Brooklyn, New York: The Haitian Medical Association Abroad (AMHE) is heartbroken at the news of the Earthquake that hit Haiti, today, August 14, 2021.  We are following the news with sustained interest. AMHE will act in keeping with its mission and tradition of delivering relief to Haiti in the form of well-calibrated missions coordinated among AMHE physicians and other members of the Association in partnership with other organizations working on the ground.

 

As a full assessment is still underway, AMHE is connecting with its in-country partners, the Ministry of Public Health and Population (MSPP) and the Civil Protection, in order that we are ready to step in at the appropriate time.

 

AMHE is proposing three immediate courses of action:

 

 • Raise funds for the affected communities

    Donations may be directed to:

AMHE website at amhe.org –  Click DONATE!  or

Check mailed to:

AMHE

1166 Eastern Parkway, 2nd. Floor

Brooklyn, NY 11213

 

 • Donation Drive of Non-Perishable Goods

 

 

 • Rally AMHE volunteer physicians and other health professionals

 

The health of our fellow Haitians is front and center on our AMHE agenda in times of crisis as it is in normal times. AMHE renews its unwavering commitment to the Haitian communities in Haiti and the Haitian diaspora. We seek to collaborate with others on our mission.

The Haitian Medical Association Abroad (AMHE), a professional Haitian-American organization created in New York in 1972, continuously pursues activities aiming at improving the life, health, and welfare of all its members and the Haitian communities at large both in Haiti and abroad.

For questions, please contact:

AMHE Office Headquarters

Email to: mestime@amhecec.orgmdbruno@amhecec.org

Office Phone:  718-245-1015

Address: 1166 Eastern Parkway, 2nd Floor; Brooklyn, NY   11213

 

______________________________________

Marie Michaël Débrosse-Bruno, ITIL, BS, MBA-ISMA, D.Mgt

Doctor of Management

Executive Director, AMHE

mdbruno@amhecec.org – (202)681-3506

www.amhe.org

Émission sur l’assassinat de Mr Jovenel Moïse

 

 

 

 

L’assassinat de Mr Jovenel Moïse, le 59ème président d’Haïti, continue à occuper une place importante dans l’actualité nationale et internationale. Le Personnel du Bulletin a rencontré Mr Jean Vernet, Mr Ismane Desrosiers et Mr Bernard Célestin pour une émission sur la crise haïtienne.

Mr Vernet, qui a une Maîtrise en Développement Économique, a mis surtout l’accent sur la volonté de Mr Jovenel Moïse de changer la situation des gens reculés d’Haïti en les aidant à avoir de l’engrais et de l’eau pour arroser leurs plantations. Pour lui, Mr Jovenel Moïse était un autre Marc Bazin pour Haïti. Il a rencontré beaucoup de difficultés et d’oppositions du côté de l’oligarchie haïtienne qui voyaient en lui une grande menace contre leurs intérêts et a tout fait pour le bloquer.

Mr Célestin supporte la position de Mr Vernet et Mr Desrosiers a démontré, avec des exemples, que Mr Jovenel Moïse ne dirigeait rien au cours de sa présidence. Il a mis beaucoup d’accents sur l’insécurité qui a ravagé notre pays pendant le règne de Mr Jovenel Moïse.

La grande question : quel testament Mr Jovenel Moïse a laissé pour Haïti ? À qui profite ce crime odieux contre Mr Jovenel Moïse ? Nous remercions vivement nos panélistes pour leur disponibilité et nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour écouter cette émission: https://youtu.be/FVbkItK0eCI

 

 

 

Brother Tob

 

 

 

TALK SHOW ON THE ASSASINATION OF JOVENEL MOISE

 

     The assassination of Mr. Jovenel Moise, the 59th President of Haiti continues to occupy a place in national and international news. The staff of Radio Telé Solidarité met Mr. Jean Vernet, Bernard Celestin Ismane Desrosiers and Bernard Celestin to discuss the Haitian crisis in Haiti.

     Mr. Vernet, who has a master’s degree in economic development, put a lot of emphasis on Jovenel Moise’s desire to change the situation of the marginalized farmers in Haiti by helping them to have acquire fertilizer, water for their plantation. In Mr. Vernet’s opinion, Jovenel Moise was another Marc Bazin for Haiti.

    He went on to tell us that the late Jovenel Moise encountered many difficulties and opposition from the Haitian oligarchy who saw him as a great threat to their interests and who did everything to block Jovenel Moise. Mr. Celestin supported Mr. Vernet’s position and Mr. Desrosiers demonstrated with examples that Mr. Jovenel Moise did not manage anything during his presidency. He emphasized  the insecurity that ravaged our country during the President Jovenel’s reign.

      The big questions are “What did Mr. Jovenel Moise leave for Haiti as the 59th President of Haiti? ”Who will profit from this crime against Jovenel Moise? We invite you to click on this link to listen to the opinions of our three panelists. https://youtu.be/FVbkItK0eCI

Brother Tob

Adieu Jean Claude Thevenin (Colo)

Le Centre National  de l’Apostolat Haitien est triste de vous annoncer la mort de Jean Claude Thevenin Colo survenue le 31 Juillet 2021 en Floride  après une maladie courageusement supportée.

 

Colo est un fils de la Croix-des-Bouquets, Il a fait ses études primaires à l’ecole à l’ecole de la Ste Enfance et ses Etudes Secondaires au Petit seminaire Collège Saint Martial. Il  etait arpentaire et il est connu comme un homme qui va à l’Eglise chaque Dimanche , qui aime aider les autres et qui parle très peu

 

Le Centre National de l’Apostolat Haitien en communion avec le Groupe Pitit ManmanWozè  presente ses simcères condoleances  à sa mère Mme Michel Thevenin,   Marjorie Duperval , Marie Claire Rose Louissaint, sa fille Anne Laurie Thevenin , ses fils Cliford Thevenin et Clawton Thevenin , ses soeurs Yanick Thevenin Joseph  , Martine Thevenin , son frère André Michel , sa soeur Marie Carmel Sanon , Romaine Thevenin Petion , Sabine Thevenin , Jacques Thevenin , Mirlande   Thevenin , Marlene Thevenin , Benben Thevenin

 

La messe funeraire  de Jean Claude Thevenin sera  chantée le Samedi 21 Aout 2021 à 11hres Am

Nous demandons au Seigneur d’accueillir le Regretté Jean Claude Thevenin dans son paradis

Le centre National

 

GOODBYE JEAN CLAUDE THEVENIN

(April 16, 1964 – July 31, 2021)

       The National Center for the Haitian Apostolate is sad to have to announce the death of Jean Claude Thevenin (Colo) on July 31, 2021 after an illness courageously endured.

      Colo was a son of Croix-des-Bouquets. He did his primary studies at school at the Sainte Enfance school and his secondary studies at the Petit seminaire Collège Saint Martial. Colo was a surveyor who was known as a man who went to Church every Sunday, who liked to help others though he was a quiet man who spoke very little.

     The National Center of the Haitian Apostolate in communion with the Pitit Manman Wozè Group extends its sincere condolences to his mother Mme Michel Thevenin, Marjorie Duperval, Marie Claire Rose Louissaint, his daughter Anne Laurie Thevenin, his sons Cliford Thevenin and Clawton Thevenin, his sisters Yanick Thevenin Joseph, Martine Thevenin, and his brother André Michel ,

     Jean Claude Thevenin’s funeral mass will be sung on Saturday, August 21, 2021 at 11 a.m at St Clement Parish  of the Archdiocese of Miami .

    We ask the Lord to welcome the Welcome Jean Claude Thevenin to his paradise

—THE NATIONAL CENTER

Attachments area

Preview YouTube video Emission On the issue of Haitian Immigration to Brazil and Chili (Sur L’Immigration Haitienne au Bresil et au Chili)

Preview YouTube video of Mr. Jean Vernet, Bernard Celestin Ismane Desrosiers and Bernard Celestin on the Crises in Haiti.

Desrosiers-Jean Vernet et Celestin-Crise Haitienne

 

Assassinat de Jovenel Moïse : Mathieu Chanlatte se déporte du dossier, la justice au point mort

Le juge d’instruction Mathieu Chanlatte se déporte de l’affaire relative à l’assassinat du président Jovenel Moïse. Désigné par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince cette semaine, le magistrat en charge de l’enquête judiciaire a déclaré au Nouvelliste, dans une interview exclusive, que les moyens nécessaires n’ont pas été mis à sa disposition. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, magistrat Bernard Saint-Vil, devra désigner à nouveau, un autre juge d’instruction dans le cadre de cette affaire.

Publié le 2021-08-13 | lenouvelliste.com

 

Dans une entrevue accordée au journal ce vendredi après-midi, le juge d’instruction Mathieu Chanlatte a confié qu’il s’est déporté volontairement du dossier relatif à l’assassinat du président Jovenel Moïse. Pour cause, aucun moyen n’a été mis à sa disposition pour l’instruction de cette affaire. « J’ai décidé de ne pas instruire le dossier parce que je ne dispose pas de moyens, principalement un dispositif de sécurité personnelle et pour ma famille », a fait savoir le magistrat, alors qu’il se rendait au tribunal pour signer son déport.

Quelque temps plus tard, le magistrat a signé et déposé l’acte de déport. Le juge d’instruction Chanlatte déplore le fait qu’il n’a à sa disposition qu’un agent de sécurité et qu’il utilise son véhicule personnel pour se déplacer dans le cadre de ses fonctions. « Le véhicule que j’ai est à mon service depuis plus de 10 ans. Il est actuellement au garage. À maintes reprises j’ai demandé au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) un appui logistique », a déploré le magistrat. Aucune suite n’a été accordée à ces demandes.

Le juge d’instruction a avoué n’avoir reçu « aucune menace directe » pouvant motiver sa décision, tout en précisant qu’il n’avait pas encore pris connaissance des pièces constituant le dossier déféré par le parquet au greffe du tribunal. « Il [NDLR : le dossier] est assurément au greffe du tribunal depuis lundi », a souligné le magistrat Chanlatte.

Selon le juge Chanlatte, il avait accepté de mener cette instruction à condition que les autorités concernées auraient mis à sa disposition un dispositif de sécurité, entre autres. « J’ai dit au doyen que tous les moyens devaient être assurés avant que je prenne en charge le dossier. Peut-être que, sous pression de la presse, le doyen, sans aucune disposition, a fait savoir que j’étais en charge du dossier », a regretté le magistrat, soulignant au passage que toutes les conditions n’étaient pourtant pas réunies. Il dit regretter de ne pas pouvoir rendre à la république ce service et contribuer à faire la lumière sur cet assassinat.

À ceux-là qui critiquent le juge pour sa partialité ou ses relations présumées avec l’ancienne administration, le juge dit mettre au défi quiconque pouvant montrer qu’il a passé outre à la loi dans le cadre d’une affaire qu’il avait la charge. « Je n’ai pas à être surpris de ce que les gens disent dans la mesure que j’agis dans les limites de la loi », a répondu le magistrat qui a évoqué pour preuve le dossier Dermalog qui est au parquet en l’attente d’un réquisitoire d’informer.

 

 

Quelle que soit la victime, la justice haïtienne reste égale à elle-même

Publié le 2021-08-13 | lenouvelliste.com

 

Il y aura de cela une année dans quinze jours, à Pèlerin 5, à quelques centaines de mètres de la résidence du président Jovenel Moïse, maître Monferrier Dorval, juriste, enseignant et bâtonnier de l’ordre des avocats, était assassiné en rentrant chez lui. Il est mort dans la cour de sa résidence.

Près d’une année plus tard, l’affaire Dorval n’est nulle part. Le juge chargé de l’instruction, n’ayant jamais reçu le support de sa hiérarchie ni les moyens nécessaires pour assurer sa sécurité, s’est déporté de l’affaire. Il s’est réfugié, avec sa famille, à l’étranger.

Il y a plus d’un mois, le 7 juillet 2021, chez lui, à Pèlerin 5, pas trop loin de la résidence du bâtonnier Dorval, le président Jovenel Moïse a été assassiné sans qu’aucun des membres de sa sécurité personnelle ne lui prête assistance ni ne soit inquiété pendant l’attaque. Le président Moïse est mort chez lui, dans sa chambre à coucher.

Le vendredi 13 août 2021, le juge chargé de l’affaire Moïse a jeté l’éponge. Lui aussi, il soulève des problèmes de sécurité dans une interview accordée au Journal.

En un an, pour le premier des avocats du pays, le bâtonnier de la capitale, et pour le premier des magistrats, le président de la République, la police, auxiliaire de la justice, a failli à sa tâche. Triplement. Elle n’a pas pu assurer la sécurité des deux personnages. Les deux enquêtes sont dans l’impasse. Les juges d’instruction des deux cas sont livrés à eux-mêmes aux quatre vents.

Les policiers qui assuraient la sécurité du juge Régis, chargé du dossier Dorval, ont été désarmés. Dans le cas du juge Mathieu Chanlatte, en charge du dossier Moïse, sa sécurité n’a jamais été prise en charge par les forces de sécurité. Il a démissionné en évoquant pudiquement des «convenances personnelles».

Que se passe-t-il avec la Police nationale d’Haïti ? Que se passe-t-il avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique ? Que se passe-t-il avec le Conseil supérieur de la police nationale ? Que se passe-t-il avec nos différents chefs de gouvernement ? Qu’est-ce qui explique qu’en une année, sur deux cas emblématiques, les défaillances soient d’un tel niveau que chaque Haïtien est convaincu que l’affaire Dorval, comme l’affaire Moïse, finira comme toutes les affaires judiciaires de ces dernières années dans le grand catalogue de la justice au chapitre des dénis de justice ?

Ce n’est pas seulement la justice qui va mal, c’est toute la chaîne de gouvernance qui manque à ses devoirs.

Monferrier Dorval, Jovenel Moïse, comme des illustres inconnus morts d’une balle perdue où lors d’un massacre, sont tués une deuxième fois par leur pays failli.

 

 

Tremblement de terre: l’ancien sénateur Gabriel Fortuné parmi les personnes tuées…

Publié le 2021-08-14 | lenouvelliste.com

48Partages

Partager

Tweeter

Email

Gabriel Fortuné, ancien sénateur du Sud, ancien maire des Cayes, ancien député des Cayes et ancien délégué départemental de la ville est mort sous les décombres de son hôtel Le Manguier. L’établissement s’est effondré à la suite du tremblement de terre de ce samedi 14 août.

Plusieurs autres victimes sont actuellement sous les décombres de l’hôtel. Les secours tentent difficilement de retrouver des survivants, selon des témoins.

Déjà 4 morts constatés à l’hôpital Immaculée des Cayes, beaucoup de blessés dans la salle d’urgence et sur la cours de ce centre hospitalier dépassé par la situation.

Pour la ville des Cayes, parmi les autres destructions deux hôtels Le Manguier et Petit pas hôtel se sont effondrés sous leurs clients. L’hôpital de la ville a besoin de renforts et de médicaments pour les soins d’urgence.

Selon un bilan partiel (11h30 am), 6 morts ont été enregistrés à Jérémie, 8 à Beaumont, 4 à Pestel et d’autres cas de mortalités dans plusieurs autres communes dans le département de la Grand’Anse

L’hôpital Sainte-Antoine de Jérémie dans la Grand’Anse est lui aussi dépassé par les événements. Beaucoup de blessés y affluent après le tremblement de terre.

” Je fais appel à l’esprit de solidarité et d’engagement de tous les Haitiennes et Haïtiens, en vue de faire front commun pour affronter cette situation dramatique que nous vivons actuellement. L’Union fait la force”, a écrit le Premier ministre Ariel Henry sur son compte Twitter.

 

 

Séisme – Haïti : Le cardinal Chibly Langlois blessé

 

 

Feb. 25, 2013 Miami ANA RODRIGUEZ-SOTO | FC Bishop Chibly Langlois of Les Cayes, president of the Haitian bishops’ conference, and Bishop Launay SaturnŽ of Jacmel, take part in the Mass. Haitian bishops, priests and representatives of the French bishops and the German bishops’ aid agency, Adveniat, met in Miami with Archbishop Thomas Wenski to discuss the projects to be funded by PROCHE, the Partnership for the Reconstruction of the Church in Haiti, which aims to bring international resources to bear in helping Haiti’s Church rebuild the facilities that were damaged or destroyed after the Jan. 12, 2010 earthquake.

Samedi 14 août 2021 ((rezonodwes.com))– Le Cardinal haïtien Chibly Langlois, évêque des cayes, est sorti vivant des décombres, suite à un fort séisme ayant secoué la partie sud d’Haïti samedi matin.

Monseigneur Langlois est blessé au bras et sa vie n’est pas en danger, a appris Rezo Nòdwès.

Ce tremblement de terre de magnitude 7.2 sur l’échelle de Richter, a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes, dont l’ancien sénateur et ancien maire de la ville des Cayes, Gabriel Fortuné.

De nombreux blessé sont également recensés par les autorités qui peinent à établir jusqu’à présent un bilan des victimes.

Les dégâts sont énormes dans la ville de Jérémie, des Cayes et de Beaumont.

Pascal Fleuristil 
pfleuristil@yahoo.fr

 

 

LE COLLÈGE PASTORAL EST EN DEUIL

 

Nous vous annonçons avec beaucoup de peine la mort de SHELLA SAINT GERMAIN MONJEUNE, la petite soeur de deux anciennes élèves du Collège Pastoral: MARLENE LAMARRE et MARGARET CENAT

SHELLA SAINT GERMAIN MONJEUNE est née le 2 Novembre 1970 et est retournée à la maison du Père le 30 Juillet 2021. Elle sera exposée le Samedi 14 Août 2021, à “Guarino Funeral Home” (9222 Flatlands Ave- Brooklyn, NY 11236) de 8:15 am – 9:30 am.

Ses funérailles seront chantées ce même Samedi à 9:45 am. à l’Eglise Holy Family (9719 Flatlands Avenue – Brooklyn, NY  11236). L’inhumation se fera au Cimetière de Canarsie (1370 Remsen Avenue – Brooklyn, NY 11236).

La famille compte vous revoir après l’inhumation à “American Legion Hall” (1130 E 92nd St – Brooklyn, NY 11236).

 

Nous recommandons à vos humbles prières l’âme de la défunte et sa famille si éprouvée par ce deuil spécialement sa mère: Mme Paulonne Phylogene Saint Germain; son mari: Levelt Monjeune; sa fille: Macayla Christelle Monjeune; ses frères: Molière et Frantz-Jenner Saint Germain; ses soeurs: Marlène Kernizan Lamarre, Sonique Saint Germain Brutus, Margaret Saint Germain Cenat, Lola Saint Germain, Edna Saint Germain.

QUE L’AME DE NOTRE NOTRE BIEN-AIMÉE SHELLA SAINT GERMAIN MONJEUNE, REPOSE EN PAIX PAR LA MISERICORDE DE DIEU!

AMEN!

Bonne Fête Père Francky Desir

Le 12 Aout 2021 etait l’anniversaire de naissance du Père Francky Desir, vicaire General de l’archidiocèse de Port-au-Prince et Curé de la Paroisse Notre Dame d’Altagrace.

 

Le Père Francky  est un prêtre très dynamique , qui aime beaucoup son Église et qui est très proche du peuple de Dieu.

Bishop Guy Sansaricq souhaite  un Joyeux anniversaire  au Père Desir en  ces mots

CHER Père Franky: Bonne Fète! Reste fidèle aux engagements pris à ton ordination sacerdotale!    Ton Grand frère     + Guy Sansaricq.

Brother Tob

Happy Birthday  Father Francky Desir

August 12, 2021 was the birthday of Father Francky Desir, Vicar General of the Archdiocese of Port-au-Prince and Pastor of Our Lady of Altagrace.

 

Father Francky is a very dynamic priest, who loves his Church very much and who is very close to the people of God.

Bishop Guy Sansaricq joins me in my wishes of Happy Birthday to Father Desir.

 

Brother Tob

Bonne fête Anne Osias

Le 21 Aout  2021 sera l’Anniversaire de Melle Anne Osias, l’une des étoiles de la Communauté Haitienne de Long Island.

 

Anne est infirmière de formation, très respectueuse et très religieuse. Elle est parmi les amies de la Radio Te Solidarité

Bishop Sansaricq souhaite un Joyeux anniversaire à Anne. Bonne Fète, Anne, ma soeur en Jésus!

Nous demandons au peuple de Dieu de prier pour Anne en cette speciale occasion.

Brother Tob

 

Happy birthday Anne Osias

 

August 21, 2021 will be the birthday of Miss Anne Osias, one of the stars of the Haitian Community of Long Island

 

Anne is a nurse by training, very respectful and very religious. She is one of the friends of Radio Telé Solidarité. I as well as Bishop Sansaricq wish a Happy Birthday to Anne. May God Bless her!

 

We ask God’s people to pray for Anne at this special Occasion.

Brother Tob

 

Femme de la Semaine. Patricia Brintle

 

Dans notre Rubrique Femme de la Semaine au bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien  notre choix s’est porté cette semaine sur Patricia Brintle, l’une des grandes femmes de la Communauté Haitienne de l’Etat de New-York

 

Patricia est une femme de foi catholique, artiste de formation et très attachée à sa foi catholique.  Elle est l’une des fondratrices du griupe appelé “From here to Haiti” Son dévouement pour assister l’Egklise en Haiti ne connait pas de borne.

Bishop Guy Sansaricq felicite son amie Patricia en ces mots:

Chère Patricia:  Grande est mon estime pour vous. Ces voyages que vous entreprenez presque chaque année pour diriger des constructions d’écoles et de dispensaires dans les point plus reculés d’Haiti sont exemplaires. Ce sont des projets que vous financez  vous-mèmes grace aux fund raisings que vous organisez par votre association “From here to Haiti.”. Vous vous rendez parfois par petits canots jusqu’à l’ile de la Cayemitte dans la Grande ANSE. Cela me parait presqu’invraisemblable. Que le Seigneur continue à bénir votre zèle admirable.

 

Nous demandons au Peuple de Dieu d’applaudir Mme Patria Brintle comme la femme de la Semaine du Bulletin du Centre National de l’Apostolat Haitien

Brother Tob

 

Woman of the Week. Patricia Brintle

 

In our section Woman of the Week in the Weekly Bulletin of the National Center of  the Haitian Apostolate our choice fell this week on Patricia Brintle, one of the great women of the Haitian Community of New York State

 

Patricia is a woman of the Catholic faith, an artist by training and who has a lot of love for the Catholic Church in Haiti through the association she founded “From here to Haiti.

Bishop Guy Sansaricq congratulates his friend Patricia with these words.

Dear Patricia: Let me renew the assurance of my highest esteem for you. Almost every year you travel to the most remote regions of Haiti for the purpose of overviewing the building a School or a dispensary or a Church that you had financed. You go sometimes as far as the small island of La Cayemitte in the Grande Anse to achieve feet that are almost beyond description. May the Lord continue to bless your incredible efforts to rescue Haiti from its desperate situation!

 

We ask the People of God to applaud Mrs. Patria Brintle as the Woman of the Week of the Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate

Brother Tob

 

Vie consacrée : « la joie est le meilleur témoignage »

Le pape encourage à inculturer la foi

AOÛT 14, 2021 11:33ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOISVIE CONSACRÉE

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

« La joie est le meilleur témoignage que nous puissions offrir », lance le pape François aux personnes consacrées : « La paix, la joie, le sens de l’humour. S’il vous plaît, demandez cette grâce. »

Dans un message vidéo au Congrès virtuel de la vie religieuse de l’Amérique latine et des Caraïbes (CLAR) publié le 13 août 2021, le pape s’attriste de « voir des hommes et des femmes consacrés qui n’ont pas le sens de l’humour, qui prennent tout sérieusement ».

« Demeurer avec Jésus c’est être joyeux », insiste-il. Il encourage par ailleurs à « inculturer la foi » et « évangéliser la culture », un binôme inséparable.

Pour sortir de la « tentation de la survie » face à la diminution des vocations et ne pas devenir des « disciples peureux », le pape conseille de « renoncer au critère des chiffres ». Que faire ? « Entrer dans le saint peuple fidèle de Dieu, respecter le saint peuple fidèle de Dieu, évangéliser, témoigner, et laisser le reste à l’Esprit Saint », répond-il.

Voici notre traduction de ce message vidéo.

Message vidéo du pape François

Chers frères et soeurs,

Un salut à vous qui participez à ce Congrès virtuel continental de la vie religieuse, convoqué par la CLAR, sur le thème : « Vers une vie religieuse intercongrégationnelle, interculturelle et itinérante ».

Merci pour cette participation. Je vous redis combien le défi de l’inculturation de la foi est important pour la vie consacrée. Quel bien cela peut faire de découvrir que l’unité n’est pas l’uniformité, mais une harmonie multiforme (cf. Exhortation apostolique Evangelii Gaudium 220), et n’oublions pas que c’est l’Esprit Saint qui crée l’harmonie. Une harmonie pluriforme pour assumer les différences et valoriser les particularités, dans un esprit d’interculturalité saine et ouverte.

Votre présence est nécessaire pour pouvoir donner et développer une théologie inculturée, qui s’adapte à la réalité locale, qui soit véhicule d’évangélisation. N’oublions pas qu’une foi qui n’est pas inculturée n’est pas authentique. C’est pourquoi je vous invite à entrer dans ce que nous donnera cette réalité, dans ce que nous donnera le vrai sens d’une culture présente dans l’âme des peuples. Entrez dans la vie du peuple fidèle, entrez-y avec respect pour ses coutumes, ses traditions, en cherchant à poursuivre la mission d’inculturer la foi et d’évangéliser la culture. C’est un binôme, inculturer la foi et évangéliser la culture. Valoriser ce que l’Esprit Saint a semé dans les peuples, qui est aussi un don pour nous (Ibid. 246).

Lorsque cette inculturation ne se fait pas, la vie chrétienne, et encore plus la vie consacrée, finit dans les positions gnostiques les plus aberrantes et ridicules. Nous l’avons vu, par exemple, dans le mauvais usage de la liturgie. Ce qui compte est l’idéologie, et non pas la réalité des personnes, et cela n’est pas l’Evangile. N’oubliez pas le binôme : inculturer la foi et évangéliser la culture.

La vie consacrée est experte en communion ; la vie consacrée est itinérante, elle est promotrice de fraternité. Cependant, à notre époque il faut affronter la tentation de la « survie ». Nombre de fois, l’on calcule combien de religieux ou combien de soeurs compte ma congrégation, ou bien l’on évalue les courbes de diminution. C’est la tentation de la survie. Il est bon de renoncer au critère des chiffres, au critère de l’efficacité qui pourrait vous transformer en disciples peureux, enfermés dans le passé et abandonnés à la nostalgie. Cette nostalgie qui est fondamentalement le chant des sirènes de la vie religieuse.

Face à cela, la stratégie et la décision les plus sages seraient de saisir l’opportunité de marcher avec le Seigneur sur les chemins de l’espérance, en reconnaissant que le fruit appartient à la conduite exclusive de l’Esprit Saint.

Alors, que devons-nous faire ? Entrer dans le saint peuple fidèle de Dieu, respecter le saint peuple fidèle de Dieu, évangéliser, témoigner, et laisser le reste à l’Esprit Saint.

Pour vous aider à atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé, je voudrais vous rappeler que la joie, la plus haute expression de la vie en Christ, est le meilleur témoignage que nous puissions offrir au saint peuple fidèle de Dieu, que nous sommes appelés à servir et à accompagner dans son pèlerinage vers la rencontre avec le Père. La joie, la joie sous différentes formes. La paix, la joie, le sens de l’humour. S’il vous plaît, demandez cette grâce.

Dans l’exhortation sur la sainteté j’ai voulu mettre à dessein un chapitre sur le sens de l’humour. Il est si triste de voir des hommes et des femmes consacrés qui n’ont pas le sens de l’humour, qui prennent tout sérieusement. S’il vous plaît. Demeurer avec Jésus c’est être joyeux, c’est être capable de ce sens de l’humour que donne la sainteté. Lisez ce petit chapitre dans mon exhortation sur la sainteté.

Je vous souhaite une bonne réunion virtuelle. Que Dieu vous bénisse et que l’Esprit-Saint vous accorde la lumière de sa grâce afin que vous soyez toujours des hommes et des femmes de rencontre et de fraternité. Que la Sainte Vierge veille sur vous. Elle sait ce qu’est la rencontre, la fraternité, la patience, l’inculturation. Elle sait tout cela. Qu’elle veille sur vous. Et à présent, comme toujours, je vous demande quelque chose : n’oubliez pas de prier pour moi, j’en ai bien besoin. Bonne réunion.

© Traduction de Zenit, Anne Montabone

 

Hommage au défunt cardinal Somalo, collaborateur de six papes

Des missions délicates et importantes au sein de l’Eglise

AOÛT 14, 2021 10:17ANNE KURIAN-MONTABONECOLLÈGE CARDINALICEPAPE FRANÇOISROME

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Un « cher frère » qui a rendu un service « fidèle et généreux à l’Eglise et au Saint-Siège » : c’est l’hommage du pape François au cardinal espagnol Eduardo Martínez Somalo, qui s’est éteint le 10 août 2021 à l’âge de 94 ans.

Dans un télégramme de condoléances envoyé à son neveu, Mgr Fernando Loza Martínez, le pape fait mémoire du « témoignage spirituel fructueux » du préfet émérite de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique.

Il exprime sa « proximité » à sa famille, « à tous ceux qui l’ont connu et estimé », et sa « sincère admiration » pour « la longue et riche expérience » de ce « collaborateur diligent de six papes… qui lui ont confié des charges délicates et importantes ».

Le pape François prie pour que Dieu l’accueille « dans la patrie du Ciel pour y jouir de la béatitude promise aux serviteurs fidèles de l’Evangile » et donne sa bénédiction apostolique « à tous ceux qui pleurent sa disparition, avec une pensée spéciale pour les Soeurs missionnaires de Jésus prêtre éternel qui l’ont assisté avec amour ».

Né le 31 mars 1927, Eduardo Martínez Somalo est originaire de Baños de Río Tobía. Après des études de Droit canonique à Rome, au Collège pontifical espagnol et à la Grégorienne, il a été ordonné prêtre le 19 mars 1950.

Outre un Doctorat à l’Université du Latran – sur le concordat espagnol de 1953 –  il a suivi les cours de l’Académie pontificale ecclésiastique, pour entrer dans le service diplomatique du Saint-Siège. Il a été ensuite professeur au sein de cette « école des nonces », et responsable de la section espagnole de la Secrétairerie d’Etat.

Envoyé brièvement en 1970 comme conseiller de la Délégation apostolique en Grande Bretagne, il revient au bout de quelques mois au Vatican, où il est nommé assesseur de la Secrétairerie d’Etat, collaborateur direct du Substitut Mgr Giovanni Benelli. En parallèle de ses responsabilités, peut-on lire dans sa biographie, Mgr Somalo se dédie aussi à la pastorale auprès du « monde de la souffrance ».

Le 12 novembre 1975, le pape Paul VI le nomme nonce apostolique en Colombie. Mgr Somalo est consacré évêque le 13 décembre par le cardinal secrétaire d’Etat Jean Villot, à Saint-Pierre.

En 1979, il est nommé Substitut de la Secrétairerie d’Etat par Jean-Paul II, qu’il accompagna lors de ses nombreux voyages apostoliques dans le monde entier.

Créé cardinal au consistoire du 28 juin 1988, il a été préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements (1988-1992), préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (1992-2004) et Camerlingue de la Sainte-Eglise romaine (1993-2007).

Ses obsèques ont été célébrées le 13 août par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège cardinalice, en la basilique vaticane.

AOÛT 14, 2021 10:17COLLÈGE CARDINALICEPAPE FRANÇOISROME

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Anne Kurian-Montabone

 

Proverbes

Bèl nòs pa vle  di bon menaj

Makak  sou pa janm Kouche  douvan pòt  chen

Rivyè pa gwosi , san li pa twouble

Dlo ki kouri pa pote kras

Bon repitasyon pi bon pase rad

 

Good to know: Ambassador Johnny Young has gone back to the Father; mercy…

 

Deacon Paul C. Dorsinville.

 

Ambassador Johnny Young who after a career in Foreign Service served The Migration and Refugee Service of the USCCB has gone back to the Father on July 24, 2021 at the age of 80. He encouraged activities of the Haitian Apostolate, especially youth outreach. May he inspire us  to be merciful in the footsteps of Venerable Pierre Toussaint and Servant of God Mother Mary(Marie) Elizabeth Lange.

 

Corporal works of Mercy (Mat 25):

-feeding the hungry ,giving drink to the thirsty, clothing the naked, sheltering the homeless, visiting the sick, visiting the imprisoned, burying the dead.

Spiritual works of mercy:

– instructing the ignorant (Mat 16:15), counseling the doubtful (Jn14:27), admonishing sinners (Lk 15:7) bearing wrongs patiently (Lk 6: 27-28), forgiving offenses willingly(Mat 6:12), comforting the sorrowful(Mat 11:28), praying for the living and the dead (Jn 25: 40).

+++.

Ambassadeur Johnny Young qui après une carrière dans le Service Diplomatique servit le Service de Migration et des Réfugiés  de la Conférence des Évêques Américains s’est éteint le 24 Juillet 2021 à l’âge de 80 ans. Il a encouragé les activités de l’Apostolat National Haitien , spécialement le ministère des jeunes. Qu’il nous inspire à la miséricorde à la suite de Vénérable Pierre Toussaint et de la Servante de Dieu Mère Marie Elizabeth Lange.

 

Oeuvres corporelles de miséricorde (Mat. 25):

-nourrir les affamés, désaltérer les assoiffés, vêtir les dénudés, abriter les sans-abris,  visiter les malades, visiter les prisonniers, enterrer les morts.

Oeuvres spirituelles de miséricorde;

instruire les ignorants (Mat 16: 15), conseiller ceux dans le doute(Jn 14: 27), redresser les pécheurs (Lk 16:7), supporter les offenses patiemment(Lk 6: 27-28), pardonner les offenses de tout coeur (Mat 6:12), réconforter les affligés (Mat 11:28), prier pour les vivants et les morts(Jn 25: 40).

 

Latest News-August 8, 2021

REFLECTIONS ON THE READINGS OF THE NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (August 8th, 2021)

1 Kings 19, 4-8; Psalm 34; Ephesians 4, 30- 5, 2; John 6, 41-51

 

By +Guy Sansaricq

 

In the midst of his preaching Jesus is suddenly interrupted by vociferous opponents screaming with words like these: “We know this man! We know his family! How can he pretend to have come down from heaven?” People always tend to raise flimsy reasons to reject Jesus’ claim to divinity.

 

Let us be inspired by Jesus’ response: “Your protest comes from a refusal to surrender to the Father’s inner prompting within you.”  Yet, “those who believe, Jesus said, will not die.” 

 

Jesus then states again emphatically that he is from God and that he has seen the Father unlike no one else. Faith he proclaims is key to understanding his teachings.

 

In the rest of his speech, Jesus essentially says: I am the bread of life! I am the living bread from heaven. He who eats me shall never die!  The bread I give is my flesh for the life of the world.”

 

At this point, no lengthy explanation is needed! Simply ponder in your heart the sublime mystery of the Eucharist!  Jesus is more than the spoken word; He calls us to partner with his own flesh and blood; He wants us to be one with Him! May we joyfully embrace this lofty vocation!

Your heart is his dwelling place. Begin to think of Christ as not outside of you but as within you!

 

 

REFLEXIONS SUR LES LECTURES DU 19ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (8 Aout 2021)

 

 

La lecture d’Evangile du jour débute par les bruyantes protestations des incrédules. “Nous connaissons cet homme et sa famille, crient-ils, comment peut-il prétendre descendre du ciel?”  Jésus ne fait pas trop cas d’eux mais remarque que pour comprendre son discours, l’on doit accepter de saisir la main tendue de Dieu. Oh! L’importance cruciale de la foi! La foi débouche sur la vie éternelle.  La foi c’est la lunette nécessaire qui donne la vue aux aveugles. La foi débouche sur l’intelligence!

 

Sans plus tarder. Jésus continue son discours et déclare essentiellement qu’il est le pain vivant descendu du ciel; qu’il est le pain de vie et que ce pain c’est sa chair. Déclaration inouie!

 

A l’écouter, c’est clair, Jésus parle d’un pain qu’il donne à manger, que ce pain donne la vie éternelle et que ce pain c’est sa chair. 

 

Ce mystère est grand et éblouit l’ame croyante. Jésus veut que nous le mangions et que nous devenions une extension de son propre corps glorieux. Notre association à lui dépasse toute tentative d’explication.  Heureux ceux qui croient! Jésus est charnellement présent dans l’Eucharistie comme aussi dans le Coeur du croyant! Comment ne pas s’écrier: “Il est grand le mystère de la Foi.”

 

Que Dieu ait pitié et ramène à Lui ceux qui persistent à nier cet enseignement si clair et si puissant!

 

+ Guy Sansaricq

 

Pensée de la Semaine: Il n’y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat.

Citation de célébrité

Jean-Jacques Rousseau

Artiste, Auteur d’ouvrages philosophiques, écrivain, Philosophe (1712 – 1778)

Panse  semèn nan: Pa gen okenn kontantman san kouraj, e pa gen vèti san yon batay.

Site selebrite

Jean-Jacques Rousseau

Atis, otè nan travay filozofik, ekriven, filozòf (1712 – 1778)

Pensamiento de la semana: No hay felicidad sin coraje ni virtud sin lucha.

Cita de celebridad

Jean-Jacques Rousseau

Artista, autor de obras filosóficas, escritor, filósofo (1712-1778)

Thought for the Week: There is no happiness without courage, and no virtue without a fight.

Celebrity quote

Jean-Jacques Rousseau

Artist, Author of philosophical works, writer, Philosopher (1712 – 1778)

 

 

 

Émission avec quelques jeunes de La Gonâve

 

 

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité était très heureux de rencontrer quelques jeunes de l’Île de La Gonâve pour une émission à la Radio Télé Solidarité. Ces derniers sont très fiers de leur ville natale. Ils sont très conscients aussi de leur origine et comprennent qu’ils ont la grande responsabilité de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour développer ce coin de terre qui leur a donné naissance.

 

 

 

Les panélistes qui ont participé à cette émission sont les suivants : Mademoiselle Naïka Suze Love Ermonfils de la communauté haïtienne du Brésil, Proofcky Keller E. Athis, un fils de La Gonâve qui vit en Haïti ; Donaldson Sanon, un fils de La Gonâve qui étudie en République Dominicaine et le Dr Hervé Piccard Cedné qui travaille comme médecin aux Cayes.

Rappelons que La Gonâve est un arrondissement du département de l’Ouest (Haïti) qui compte 2 communes, Anse-à-Galets et Pointe à Raquette, et 11 sections rurales. Il est important de souligner que l’île de La Gonâve était le dernier refuge des amérindiens tainos en Haïti. C’est après le massacre de la reine Anacaona par les conquistadors espagnols que les rescapés allèrent s’établir sur l’île et la baptisèrent Gonavo.

Les panélistes nous ont fait savoir que l’économie de l’ile de La Gonâve repose sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. C’est au cours de la 2ème moitié du 19ème siècle que l’ile de La Gonâve commença à accueillir des pêcheurs. Elle est connue comme une terre très riche et qui peut nourrir ses filles et ses fils.

Les panélistes ont aussi mis beaucoup d’accent sur le problème d’infrastructure que confronte l’ile de La Gonâve. Au niveau de la santé on n’a même pas un spécialiste. Parfois des patients et les grands malades sont obligés de laisser l’ile pour aller se faire soigner à Port-au-Prince. La majorité des gens qui travaillent dans le domaine de la santé sont originaires de La Gonâve. L’île a au moins 2 hôpitaux pour une population de 87077 habitants (selon le recensement de 2015).

D’après Mademoiselle Naïka, le secteur touristique est très mal exploité à La Gonâve. On aurait dû investir dans ce secteur si on voulait vraiment changer le visage de l’île. Celle-ci peut être un très bon site ou une très bonne ile pour encourager les touristes à visiter Haïti. La nourriture est bonne, le climat est beau et il y a de très bonnes plages.

Soulignons que l’un des plus grands problèmes des jeunes de La Gonâve c’est le travail et l’éducation supérieure. Le marché du travail est très petit sur l’île. Les jeunes peuvent trouver un emploi dans le secteur informel et on peut compter des emplois au niveau de la bureaucratie. On a quelques écoles professionnelles sur l’île mais pas d’université.

En somme, c’était une très belle émission. Les jeunes de l’ile de La Gonâve sont déterminés à apporter leur contribution au relèvement de leur ville natale. Cliquez sur ce lien pour écouter cette émission : https://youtu.be/33-I5r7a-nM

 

 

Brother Tob

 

 

 

 

TALK SHOW WITH SOME YOUNG PEOPLE OF LA GONAVE

The staff of Radio Telé Solidarité were very happy to meet someYoung people from the Island of La Gonave for a Talk Show on Radio Telé Solidarité who very proud of their hometown. They are very aware of their origin and they are understand that they have a responsibility to do everything in their power to develop this corner of the earth that gave birth to them.

 

 

 

 

     The Panelists who participated in this program were: Miss Naika Suze Love Ermonfils of the Haitian Community of Brazil,  Proofcky Keller E. Athis, a son of La Gonave, who lives in Haiti, Donalson Sanon, a son of La Gonave, who studies in  the Dominican  Republic and Dr. Herve Piccard CEDNE who works as a doctor in Les Cayes.

La Gonave is a district of the Western Department of the Republic of Haiti which has 2 municipalities, Anse-a-Galets and Pointe à Raquette, and 11 rural sections. It is important to note that Gonave Island was the last refuge of the Taino Amerindians  in Haiti. After the massacre of Queen Anacaona by the conquistadors, the survivors of the sackcame to settle on this island and named it Gonavo.

The panelists let us know immediately, that the economy of the island of Gonave is based on agriculture, animal husbandry and fishing.   It is important to know that it was during the second half of the 19th century that the island of Gonave began to welcome fishermen. La Gonave is known as a very rich area which can feed its daughters and sons.

The panelists put a lot of emphasis on the problem of infrastructure facing Gonave Island. In terms of health System, the Island of La Gonave  needs  medical specialists. Sometimes patients, woo are seriously ill must leave the Island  of  la Gonave to seek treatment in Port-au-Prince

On a good note it must be noted that the majority of people who work in the field of Health are from La Gonave who is very good. La Gonave has at least 2 hospitals for a population  of 87,077 inhabitants, according to the 2015 census.

According to Ms. Naika the tourist industry on the Island of

La Gonave needs to be  expanded.  Investing  in the tourism sector could improve the face of La Gonave. She continued to say that  Gonave would  a very good island to encourage tourists to visit Haiti. La Gonave is known for its good food; its good  climate and its very good beaches.

One of the biggest problems  young adults face  in Gonave is  the need to expand the job market and the need to expand and access to quality higher education. The labor market is struggling.  Young adults must combat with specific employment issues: while they can find employment in the informal labor  sector, there are a few  jobs available  in the professional

bureaucracy.  While there are a few  have a few professional schools in La Gonave, we still don’t have

a university in La Gonave.

Our panelists’ presentations provided their audience with  a great program. In conclusion we would like to recognize and applaud the fact that the young people of Gonave are determined to contribute their time and talents to the recovery of their hometown. We welcome their determination and pray for the success

of La Gonave’s recovery.

Click on this link to listen to this program:

https://youtu.be/33-I5r7a-nM

 

Brother Tob

 

 

Émission avec quelques compatriotes du Brésil et du Chili sur la crise haïtienne.

 

 

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité, dans son grand souci de continuer à éclairer les lanternes de ses amis sur la crise haïtienne, était très heureux de rencontrer le Dr Emmanuel Mompoint, l’un des leaders de la communauté haïtienne du Chili, le Journaliste et politicien Julien Roldy de la communauté haïtienne du Brésil, et l’ingénieur Stevenson Pierre Louis de la communauté haïtienne du Brésil sur la crise haïtienne.

 

 

 

Près d’un mois après l’assassinat de Mr Jovenel Moïse, le 59ème Président d’Haïti, le pays n’a pas encore un Président, même provisoire, au palais national. L’insécurité continue à augmenter et les dirigeants d’Haïti obéissent seulement aux ordres de la communauté internationale. Qui dirige Haïti ?  À quand les prochaines élections générales d’Haïti après l’effondrement de toutes les institutions d’Haïti sous le régime Mr Jovenel Moïse ?

Pour les panélistes, l’administration de Mr Jovenel Moïse était un échec comme pour beaucoup de gouvernements haïtiens qui ont pris le pouvoir après 1804. La politique est toujours une question de rapport de force. En politique c’est une question de réussite ou d’échec. Le gouvernement de Mr Moïse a été un autre échec pour Haïti.

Les opinons sont partagés sur la gestion de Mr Jovenel Moïse après sa mort. Bon nombre de gens pensent qu’il était très conscient de la situation difficile des paysans d’Haïti. Dans plusieurs de ses discours il avait attaqué certains membres de l’oligarchie d’Haïti qui continuent à exploiter le pays avec de gros contrats avec l’État Haïtien. Pendant ce temps le fossé entre les classes sociales et les inégalités sociales continuent à augmenter en Haïti.

Qui a financé les élections de Mr Jovenel Moïse ? Est-ce qu’il voulait changer la situation sociale des pauvres d’Haïti ou tout simplement jouer au populiste pour des avantages politiques sans une volonté réelle pour aider la classe paysanne à changer sa situation inhumaine ? Pour le Dr Emmanuel Mompoint, l’échec de l’administration de Mr Moïse est encore un autre échec de la société haïtienne qui n’arrive pas jusqu’à date à prendre son destin en main.

En outre, lors de cette émission, les panélistes ont mis l’accent sur le discours et la candidature de Madame Martine Moïse aux prochaines élections présidentielles. Tous sont unanimes à dire que Martine, comme citoyenne haïtienne, a le droit d’être candidate aux prochaines élections d’Haïti ; mais on peut s’interroger sur ce qui a motivé Martine à déclarer sa candidature aux prochaines élections d’Haïti. Le grand paradoxe c’est que l’enquête sur l’assassinat de son mari Jovenel Moïse n’est même pas encore terminé. Est-ce que le divorce entre Martine d’avec le PHTK est consommé ? Le PHTK est le Parti Haïtien Tèt Kale ou le chapeau légal que Mr Jovenel Moïse a porté pour accéder aux timons des affaires de l’État Haïtien.

Cette émission a également éclairé nos lanternes sur la crise haïtienne. L’un des panélistes nous fait savoir que Mr Jovenel Moïse est loin d’être un héros, un martyr, il est seulement victime d’un système qu’il a érigé consciemment ou inconsciemment. Cliquez sur ce lien pour écouter cette émission :  https://youtu.be/ASgdnWr8RXk

 

Brother Tob

 

 

 

 TALK SHOW  WITH SOME COMPATRIOTS FROM BRAZIL AND CHILE ON THE HAITIAN CRISIS.

 

The staff of Radio Telé Solidarité are greatly concerned and continue to illuminate the lanterns of theirs  friends and listeners. We were very happy to meet Dr. Emmanuel Mompoint, one of the leaders of the Haitian Community of Chile;  Journalist and Politician Julien Roldy from the Haitian Community of

 

 

 

Brazil; and Engineer Stevenson Pierre Louis from the Haitian Community of Brazil, to discuss our current the Haitian crises. Almost a month after the assassination of our deceased President Jovenel Moise who was the 59th President of Haiti. Currently,  Haiti does not  have a President or even a temporary

tenant at the National Palace.

Questions, saturate the Nations consciousness. Who has the keys to the National Palace since July 7, 2021.? Insecurity continues to increase and the leaders of Haiti are only obeying the orders of the international community Who runs Haiti?  When the next general elections in Haiti after the collapse of all institutions in Haiti by Jovenel Moise?

The Panelists agreed that The administration of Mr. Jovenel Moise continued the pattern of  regime failure characteristic of many Haitian governments. Such failure has plagued subsequent governmental bodies who took power after regime changes of  1804. Politics is still the balance of power. We must

remember that in politics has always been a matter  of success or failure.

The Moise government seems to have embodied another failure for Haiti. However, popular public sopinion is divided regarding the success or failure of the management of Jovenel Moise after his death. For some he seemed very aware of the difficult situation of the Haitian peasants and the people of the hinterland.  In his speeches he attacked certain members of the Haitian oligarchy he continue to exploit Haiti with large contracts with the Haitian state. Meanwhile the social class divide and

social inequalities continued to increase in Haiti.

Who financed the Election of Mr. Jovenel Moise? Did Jovenel want to change the social situation of the poor in Haiti or did he want to use playing populism for political gain without a real will to help the peasant

class change their inhuman situation?

According to Dr. Emmanuel Mompoint the failure of the Administration of Mr. Moise is yet another failure of Haitian society which has not yet taken the fate of the future of our country. In the Talk Show the panelists focused on the speech and the candidacy of Mrs. Martine Moise in the next presidential

elections. All are unanimous in saying that Martine as Haitian Citizen has the right to be a candidate in the next Haitian Elections. The question on the minds of many is what  motivated Martine to declare her candidacy in the next Haitian elections? The great paradox ,  the investigation into the murder of her husband Jovenel Moise is not even over yet. Is the divorce between Martine and the PHTK consummated? We must  add that the PHTK is the Haitian Political  Party Tet Kale or the legal hat that Jovenel Moise wore to gain access to the helms of the affairs of the state of Haitin. This program shed some light on the Haitian crisis. One of the panelists let us know that Jovenel Moise is far from being hailed as a hero, or martyr. Currently he seems to only be a victim \of a system he himself consciously or unconsciously constructed.

Click on this link to listen to this program: https://youtu.be/ASgdnWr8RXk

 

Brother Tob

 

Un  jeune Haitien est recompensé  cette année par le Premier Prix  du prestigieux concours<<Jeune  historien Guyannais>>

 

 

Le Jeune haitien James-Son Derisier  est le gagant de la 8ème Edition du Concours Jeune Historien Guyanais organisé par L’APHG-Guyanne. Ce concours est supporté  par la collectivité Territoriale de la Guyanne et du Rectorat de Guyanne.  Il  s’est déroulé autour de la thématique ‘’Esclave en Guyanne 1652-1848.’’

 

Le Jeune James -Son Derisier est un fils de Petit Goave. Il a une licence  en Géographie àL’IERAH/ISERSS de l’Université detat d’Haiti. Ensuite il a quitté Haiti pour aller poursuivre ses  etudes universitaires en Guyanne francaise. Il a obtenu une maitrise en Histoire-Geographie à l’université de Guyanne en l’année 2020. Il a  aussi une autre maitrise en civilisation , cultures et Sociétés de l’université  de Guyanne.

 

Derisier est connu  comme un étudiant très brilliant  et  très passionné de ses études. Ce dernier a bien compris que l’education ouvre toutes les portes . C’est ce qui explique q’il continue à se battre pour augmenter ses connaissances ou pour avoir une très bonne formation universitaire.

 

Enfin Derisier  s’est toujours battu pour atteindre ses objectifs et il croit que la reussite trouve sa source dans l’effort et le sacrifice  qu’on fournit au quotidien . Le hasard ne favorise que les Esprits preparés. Ainsi le Jeune Derisier a accepté de faire beaucoup de sacrifices pour avoir une très bonne formation intellectuelle afin  de recolter beaucoup de succès ou de rose dans son itineraire intellectuel et sa carrière professionnelle

 

Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien souhaite du succès à James Son Derisier dans sa formation Universitaire en Guyanne Francaise  et dans sa carrière professionnelle

Brother Tob

A YOUNG HAITIAN IS REWARDED THIS YEAR WITH THE FIRST PRIZE OF THE PRESTIGIOUS COMPETITION “YOUNG GUYANNAIS HISTORIAN”

 

     The Young Haitian James -Son  Derisier is the winner of the 8th Edition of the Young Guyanese Historian Competition organized by L’APHG-Guyanne. This competition is supported by the Territorial collectivity of Guyana and the Rectorate of Guyana. This competition took place around the theme Slave in Guyanne 1652-1848.

Young James –Son Derisier is a son of Petit Goave. He has a BA in GEOGRAPHY from HERAH/ISERSS from the State University of Haiti. Then he left Haiti to continue his university studies in French Guyana. He obtained a master’s degree in History-Geography at the University of Guyana in the year 2020. He also obtained a second master’s degree in Civilization, Cultures and Societies from the University of Guyana.

Derisier is known as a student who is very bright and very  passionate about his studies. He believes that education can open all doors. He therefor strives to increase his knowledge by continuing his university education.

A wise young adult, Derisier has always fought to achieve his goals and believes that success is rooted in the effort and sacrifice that we provide on a daily basis. Hazardous challenges often threatens many but only prepared and strong persevering Spirits triumphantly succeed.  Young Derisier has sacrificed to overcome many obstacles to his intellectual growth and to reap outstanding success in his intellectual journey.

The Staff of the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate wish success to James-Son Derisier in his university education in French Guyana and in his professional career

Brother Tob

 

 

 

Woman of the week: Haiti: Bettyna Hyppolite

 

In our Woman of the Week column at the weekly bulletin of The Weekly Bulletin of The National Center of The Haitian Apostolate  our choice fell on Young Woman

Journalist, Activist and Lawyer Bettyna Hyppolite, one of the rising stars of Haiti as the Woman of the Week of the Weekly Bulletin of the National Center of The Haitian Apostolate

 

Journalist Hyppolite is a former student of the Salesian Sisters of Haiti, she is brilliant, very involved as a Feminist in the construction of the new Haiti. She will be among the panelists for the Youth program of August 28, 2021 on Radio Telé Solidarité.

 

Bishop Guy Sansaricq in communion with the staff of the Weekly Bulletin of theNational Center for the Haitian Apostolate congratulates Bettyna Hyppolite .

We ask the people of God to acclaim jurist Bettyna Hyppolite as the woman of the week for the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate.

 

Brother tob

 

Femme de la semaine: Haiti : Bettyna Hyppolite

 

 

Dans notre rubrique Femme de la semaine au Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien  notre choix s’est porté sur la Jeune femme Journaliste  , activiste et Juriste Bettyna Hyppolite , l’une des étoiles montantes d’Haiti comme la femme de la semaine du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat haitien

 

La Journaliste Hyppolite est originaire de Port-au-Prince et elle est une  une ancienne etudiante des Soeurs Salesiennes d’Haiti, elle est brillante , très impliquée comme Feministe dans la construction de la nouvelle Haiti. Elle sera parmi les panelistes  pour l’emission des Jeunes du 28 Aout 2021 à la Radio Telé solidarité.

 

Bishop Guy Sansaricq  en communion avec le personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien  felicite la Juriste Bettyna hyppolite

 

Nous demandons au peuple de Dieu d’acclamer la juriste Bettyna Hyppolite comme la femme de la semaine du Bulletin Hebdomadaire du Centre national de l’Apostolat Haitien.

Brother Tob

 

Un appel de la société civile haïtienne

Lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau

Les signataires de cette lettre, qui représentent plusieurs grands réseaux québécois, sollicitent une rencontre avec vous afin de partager l’appel de la société civile haïtienne avec laquelle nous avons établi de nombreux partenariats.

Nous désirons faire écho à la Commission pour la recherche d’une solution haïtienne à la crise, qui s’active à élaborer un accord devant faciliter l’avènement d’une gouvernance provisoire réussie, un tournant dans la reconquête de la souveraineté nationale. Elle vise la recherche d’une solution à la crise en facilitant l’implication d’un maximum d’acteurs de la société civile haïtienne. La crise sociopolitique haïtienne profonde conjuguée à l’assassinat du président Jovenel Moise offre l’occasion aux Haïtiennes et aux Haïtiens de refonder l’avenir de leur pays par le consensus et l’entente, jugent des membres influents de l’ensemble de la société civile participant à cette commission qui appelle à l’engagement commun pour éviter que ce soient des acteurs internationaux, notamment le Core Group, qui imposent leur ordre du jour.

Il est important de souligner aussi que, depuis deux ans, de nombreux groupes ont créé des espaces de discussion et de concertation pour élaborer des propositions, réfléchir aux grands défis et déterminer les ruptures nécessaires pour une refondation nationale. Ce travail, fait dans le cadre de plateformes inclusives composées de tendances politiques très différentes,a permis d’établir une série de propositions consensuelles :

Un premier consensus qui se dégage de ces discussions est qu’une période de transition politique est essentielle afin de rétablir la légalité constitutionnelle. Notamment, une refonte du système électoral est urgente ; actuellement, ce système est colonial sur le plan technologique, est contrôlé par des pouvoirs oligarchiques et des gangs armés violents antisociaux, et n’a aucune légitimité.

Le conseil électoral établi par Jovenel Moïse ne pourrait qu’organiser des élections illégitimes, en faveur du PHTK. Il faut créer un système électoral adapté, géré par des acteurs haïtiens, et non contrôlé par les forces liées au trafic de la drogue.

Un deuxième consensus est qu’il faut satisfaire les revendications de justice de la population haïtienne. Notamment dans des dossiers comme Petrocaribe ou celui des fonds destinés à combattre la COVID-19 et dont personne ne connaît l’usage qui en est fait. Il faut trouver les responsables, mettre en place des mécanismes adéquats de gestion des finances publiques, rendre également justice pour les massacres qui ont été commis dans les quartiers populaires.

Un troisième consensus est la nécessité d’organiser une conférence nationale, un espace qui devrait permettre de définir un projet à long terme pour la nation et aussi de sortir du néolibéralisme et du dogmatisme économique en place depuis 1983. Les politiques néolibérales ont affaibli l’État, transféré ses compétences au secteur privé et réduit les capacités du pays en matière agricole en attaquant l’économie paysanne. Il faut une conférence pour redéfinir le projet de nation dans le cadre d’une concertation très large.

Nous vous enjoignons, Monsieur le Premier Ministre, de porter une grande attention à l’appel lancé par cette large coalition qui a convoqué une conférence interhaïtienne en vue de définir cette transition et de faire valoir le droit, pour le peuple haïtien, à une période de transition qui ne pourra pas être brève et qui devra être liée à un cycle de refondation. Dans le contexte actuel de violence généralisée et de vide constitutionnel, une élection hâtive n’aurait aucun ancrage populaireet ne pourrait que servir une démocratie de façade au service des pouvoirs en place, bien loin de la transformation sociale de rupture souhaitée par une grande partie de la population.

Nous sollicitons donc une rencontre de manière urgente pour échanger avec vous sur le rôle que devrait jouer le Canada. Quelques représentantes et représentants de la société civile haïtienne pourraient participer cette rencontre.

* Ce texte est signé par une vingtaine d’organisations, dont de grands syndicats et des organismes de développement international : 

Aide internationale à l’enfance (L’AMIE), André Jalbert, Président directeur-général

Alternatives, Safa Chebbi et Anne Latendresse, Co-Présidentes

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Michèle Asselin, Directrice générale

Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke, Étienne Doyon, Directeur général

Coalition haïtienne au Canada contre la dictature en Haïti (CHCDH), Alain Saint-Victor et Célia Romulus, Porte-paroles

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) , Éric Gingras, Président

Centre International de Documentation et d’Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-Canadienne, (CIDIHCA), Frantz Voltaire, Président

Centre internationale de solidarité ouvrière (CISO), Amélie Nguyen, Coordonnatrice

Concertation pour Haïti, Jean-Claude Icart, Membre du comité de coordination

Confédération des syndicats nationaux (CSN), Caroline Senneville, Présidente

Comité de solidarité/Trois-Rivières, Valérie Delage, Directrice générale

Clowns Sans Frontières, Katel Le Fustec, Directrice artistique et générale

Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Dominique Daigneault, Présidente

Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Marc-Édouard Joubert, Président

Développement international Desjardins (DID), Gerardo Almaguer, Président-directeur général

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, Président

Groupe d’économie solidaire du Québec, René Lachapelle, Président

Ligue des droits et libertés, Alexandra Pierre, Présidente

La Maison d’Haïti, Marjorie Villefranche, Directrice générale

Mission inclusion, Richard Veenstra, Directeur général

Partenariat pour le développement des communautés (PARDEC), Baudouin Kutuka Makasi, Directeur général

SUCO, Jean-Alexandre Fortin, Directeur général par intérim

À voir en vidéo

Copié

Copié

 

 

Assassinat de Jovenel Moïse, un mois après

Publié le 2021-08-06 | lenouvelliste.com

Partager

Tweeter

Email

Partager

Il y a un mois exactement, soit dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier, le président Jovenel Moïse a sauvagement été assassiné chez lui. Un mois après, surgissent plus de questions que de réponses sur les circonstances de l’assassinat de l’ancien chef de l’Etat. Les interviews de sa veuve à des médias étrangers, le discours de son fils aîné à ses funérailles, les multiples points de presse des autorités haïtiennes et étrangères sur la question, les suppositions et révélations des médias nationaux et internationaux n’ont pas permis jusqu’ici de comprendre comment Jovenel Moïse, l’homme le mieux protégé du pays, a pu être tué dans sa chambre. Le dossier étant transféré au cabinet d’instruction, nous devons peut-être patienter, d’autant qu’un mois est un temps extrêmement court pour découvrir la vérité sur un dossier aussi complexe.

Un mois après l’assassinat de Jovenel Moïse, ce n’est pas seulement les questions sur le crime qui perdurent. On ne sait toujours pas dans quelle direction le pays va. Si l’ancien chef de l’Etat symbolisait tous les maux du pays aux yeux de ses adversaires politiques, son absence ne facilite pas un consensus pour mettre fin à la crise de gouvernance du pays. Comme après le départ d’Aristide en 2004 ou le séisme du 12 janvier 2010, c’est la communauté internationale qui impose sa solution à la crise haïtienne pour les graves conséquences que nous avons aujourd’hui.

Un mois après l’assassinat de Jovenel Moïse, le pays reste dans l’expectative. Le Premier ministre Ariel Henry qui succède à Jovenel Moïse tourne en rond autour des problèmes qui compliquent le quotidien de la population. « Martissant, kidnapping, rareté de produits pétroliers sur le marché, l’avenir du Conseil électoral provisoire, dialogue national, dépréciation de la gourde », aucune urgence n’est encore abordée par le nouveau gouvernement. Ou du moins aucun plan n’a été annoncé pour les aborder. Même la durée de la transition dirigée par Ariel Henry n’est pas encore définie.

Le Premier ministre a pris les rênes du pays dans les circonstances que l’on sait. Il n’avait pas mené campagne ni fait de promesse. Toutefois il a la responsabilité d’apporter des réponses à nos maux, notamment la situation à Martissant. Ce quartier qui relie Port-au-Prince à quatre autres départements géographiques du pays est le théâtre d’une guerre sanglante depuis tantôt deux mois entre gangs. Des crimes atroces ont été commis depuis dans la zone. Les usagers de la route comme les passagers du minibus qui a chaviré jeudi soir sont souvent pris pour cibles. On se rappelle cette infirmière qui a été tuée à l’intérieur d’une ambulance à Martissant. Ariel Henry en est-il au courant ? La Police nationale d’Haïti, très efficace dans l’enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse, semble ignorer ce qui se passe dans la zone.

Martissant n’est que la pointe de l’iceberg dans la mesure où dans d’autres quartiers populaires, loin des regards, les gangs opèrent en toute quiétude. Une situation qui pousse des familles à fuir leurs maisons, des entreprises commerciales et institutions caritatives à fermer leurs portes ou à réduire leurs opérations.

Le Premier ministre peine jusqu’ici à sortir la tête de l’eau. À part quelques nouveaux ministres qui ont intégré le gouvernement, il laisse intacte la machine laissée par Jovenel Moïse. Le Premier ministre ne dit toujours pas s’il va poursuivre les chantiers de Jovenel Moïse, s’il va notamment organiser le référendum constitutionnel et laisser le soin à l’actuel CEP d’organiser les prochaines élections selon le calendrier déjà élaboré. On ne sait pas non plus si Ariel Henry va poursuivre le chantier d’électricité 24/24 cher à Jovenel Moïse.

Près de trois semaines après son entrée en fonction, le Premier ministre Ariel Henry ne rassure sur rien.

 

Assassinat de Jovenel Moïse : Difficile de trouver un juge pour instruire l’affaire

Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince peine à trouver un juge d’instruction à qui confier l’enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse, abattu chez lui le 7 juillet dernier. Le juge Bernard Saint-Vil, qui devait annoncer depuis le jeudi 5 juillet le choix du magistrat instructeur, n’a pas pu respecter le délai qu’il s’était fixé. Les juges ne se bousculent pas pour enquêter sur l’assassinat du président.

Publié le 2021-08-06 | lenouvelliste.com

Partager

Tweeter

Email

Partager

7 juillet 2021– 7 août 2021, déjà un mois depuis l’assassinat crapuleux du président de la République. Selon ce qu’ont confié vendredi au Nouvelliste des sources judiciaires, pas moins de trois juges d’instruction ont déjà décliné l’invitation du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince à enquêter sur l’assassinat de Jovenel Moïse. « Sur la courte liste des potentiels juges d’instruction à qui le doyen envisagerait de confier le dossier, figurent plusieurs qui ont déjà traité des dossiers à scandales comme le dossier PetroCaribe ou celui sur le bateau de sucre Manzanares ou encore l’affaire Jacques Ketan », a révélé au journal une source judiciaire qui a participé aux discussions sur le choix du juge.

« Je connais pas moins de trois autres juges qui ont catégoriquement refusé le dossier d’instruction sur l’assassinat du président Jovenel Moïse », a confié au Nouvelliste une autre source judiciaire.

« Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince ne devrait pas avoir de peine pour confier un dossier à un juge. Il n’aurait qu’à désigner un juge. Mais le dossier de l’assassinat du président est sensible. Il ne suffit pas uniquement pour un juge d’avoir de la compétence pour traiter ce dossier. Il doit être aussi crédible, honnête et avoir du caractère… », a fait savoir notre source judiciaire.

Une autre source judiciaire, un juge à Port-au-Prince qui s’est aussi confié au Nouvelliste, a dit craindre que la justice haïtienne ne soit pas mise sur le banc de touche au profit de juges internationaux. Le magistrat a évoqué le fait que le gouvernement a sollicité  le support des Nations unies dans la conduite de l’enquête sur l’assassinat du président le jour même où le dossier a été transféré au cabinet d’instruction. Pour lui, cette demande adressée a l’ONU n’est pas anodine.

À l’issue d’une assemblée de juges jeudi dernier, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince a fait savoir qu’il devait passer en revue les magistrats afin de voir leur expérience, leur spécialité avant de choisir. « Nous avons parlé à plusieurs juges d’instruction. Je pense que cet après-midi ou demain matin (NDLR : jeudi après-midi ou vendredi matin), le nom du juge (à qui le dossier sera confié) sera connu », avait annoncé l’honorable magistrat Bernard Saint-Vil. Un délai que le magistrat n’a pas pu honorer.

Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince a précisé qu’il n’a pas à demander à un juge son avis avant de lui confier un dossier. « Mais un dossier peut avoir des particularités pour lesquelles on pourrait demander des moyens spéciaux pour le juge. On a tenu des rencontres avec des autorités afin de leur demander des moyens permettant au juge de sécuriser les dossiers (pièces à conviction, corps du délit). Nous avons aussi demandé des moyens de déplacement pour le juge, parce que pour un tel dossier il faut avoir des moyens spéciaux », a expliqué dans la presse le juge Bernard Saint-Vil.

« Nous avons demandé aussi des agents de sécurité pour le juge. Ce sont des moyens que nous avons demandés au plus haut niveau de l’État. Avant même de dire à quel juge on va confier le dossier, ces moyens devaient être mis à la disposition de ce dernier… Je souhaite que ces moyens soient mis le plus vite possible à la disposition du doyen », a exhorté le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince.

Avant de transmettre le dossier au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince mercredi dernier, le parquet de Port-au-Prince avait déjà auditionné plus de 45 personnes dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du président.

Le parquet a décerné des mandats d’amener contre cinq nouvelles personnalités, à savoir Paul Denis, responsable du parti politique INIFOS; Liné Balthazar, président du PHTK, le parti au pouvoir ; les pasteurs Gérald Bataille et Gérard Forges et de l’homme d’affaires Samir Handal.

Le samedi 7 août ramène un mois depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse chez lui le 7 juillet dernier. Un mois après, la justice haïtienne peine à démarrer son enquête…

 

 

L’assassinat de Jovenel Moïse: la chancellerie haïtienne demande le support de l’ONU dans la conduite de l’enquête

Publié le 2021-08-05 | lenouvelliste.com

 

Le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, a adressé une correspondance au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Dans ce document dont a pris connaissance le journal, le chancelier sollicite l’appui de l’ONU dans l’enquête sur l’attaque qui a coûté la vie au président Jovenel Moïse. Cet appui consiste notamment en la création d’une commission d’enquête internationale.

« Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de cet acte odieux et crapuleux en fait un crime international dont la clarification et la répression appellent à la solidarité internationale. Tout en réaffirmant ma confiance dans l’intégrité, le sérieux, le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l’enquête, j’attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d’expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d’une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité d’une part, à bien mener cette enquête, et d’autre part, à en poursuivre, juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République », lit-on dans la lettre adressée au secrétaire général de l’ONU le 3 août 2021.

Selon la correspondance de Claude Joseph, l’appui onusien dans ce contexte  constituera en la mise en place très rapidement d’une commission d’enquête internationale. Cette commission, poursuit-il dans la lettre, viendrait en complémentarité des travaux et efforts des instances nationales. De plus, le chancelier haïtien a sollicité la formation d’un tribunal spécial chargé de juger les coupables. Claude Joseph rappelle qu’une initiative similaire a été prise pour le Liban en 2005, suite à l’attentat terroriste du 14 février 2005 ayant occasionné la mort de vingt-deux personnes, dont celle du Premier ministre Rafic Hariri et de dizaines de blessés. « Les modalités de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces instances feront l’objet de décisions du Conseil de sécurité », a précisé le ministre des Affaires étrangères dans sa correspondance.

 

Le Vatican promeut une alliance catholique mondiale pour la famille

Une enquête lancée dans les Universités catholiques

AOÛT 06, 2021 13:41RÉDACTIONROME

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie (DLFV) et l’Académie pontificale des sciences sociales (PASS) promeuvent un « Pacte catholique mondial sur la Famille », annonce un communiqué diffusé par le Saint-Siège ce 6 août 2021. Une initiative née à l’occasion de l’Année « Famille Amoris Laetitia » voulue par le pape François.

Avec la collaboration du CISF (Centre International d’Études sur la Famille), le Vatican a lancé ces dernières semaines une enquête pour construire ce Pacte, qui se veut être « un programme commun d’actions pour promouvoir la famille dans le monde à la lumière de la Doctrine sociale de l’Église ».

Le Pacte, précise la note, impliquera les Centres d’études sur la famille dans les Universités catholiques du monde : il s’agira de souligner « l’importance culturelle et anthropologique de la famille », en rassemblant notamment les recherches sur « les relations familiales, la valeur sociale de la famille et les bonnes pratiques de politique familiale au niveau international ».

Le Pacte catholique mondial sur la famille sera présenté dans le cadre d’un événement de clôture, avant la Rencontre Mondiale des Familles en juin 2022.

 

Contacté par Zenit, le Dicastère a précisé qu’il communiquerait ultérieurement sur les thèmes, les acteurs impliqués, les questions de l’enquête, et les délais de ce projet.

AOÛT 06, 2021 13:41ROME

 

 

An n chache bon semans lan!!!*

Nan kalamite nou tout ap viv la;
Nan kalfou tenten Ayiti rive la.

Nan larivyè dezespwa k ap bwote nou tout,
Nan jwèt chen manje chen
ki tounen siman pou makonnen nou tout.

Ayisyen anndan kon deyò peyi a;
Nou rive nan moman
Pou n gade ansanm
Kote n ap jwenn bon Semans
Pou plante
*Lapè ak trankilite*
Nan jaden nou genyen ansanm  nan:
*Ayiti cheri a.*

Se fason w konpòte w epi ou reflechi ak antouraj OU ki pi gwo siy k ap pwouve w ap triye bon semans lan.

Marcel Poinsard MONDÉSIR
7 Dawout 2021

Proverbes

Jako ki ganyen  Lespri denonse vòlè

Yo pa janm pote dlo nan pampyen

Se pa tou sa ki bèl ki dire

Pou ou Konsève Bonè ou, fo ou Kontan san pale

Sommèy pa konnen mizè

 

Good to know: TPS-Haiti Registration starts, COVID-19 vaccines and masks,…

Deacon Paul C. Dorsinville.

 

1) USCIS has announced a Federal Register Notice for Registration for TPS for Haiti for the current  TPS Haiti beneficiaries with documents extended to Oct. 4, 2021 and  new applicants living continuously in the USA before and since July 29, 2021 for the period August 3, 2021 to February 3, 2023.

2 Forms to file: Form I-821, Application for TPS . Form I-765, Application for Employment Authorization (both can be filed online).

 

2) COVID-19, especially the Delta variant, is  still very dangerous. We all need full-vaccination as soon as possible and masking!

 

3) People eligible for a resident petition(family, employment or other – or if the Congress and Senate would add DACA and TPS to the law) must have documentation of legal entry. If not, study with a qualified counselor the possibility of a waiver…

+++.

1) USCIS a annoncé un Federal Register Notice pour l’inscription de TPS-Haiti pour les bénéficiaires courants avec documents prolongés automatiquement au 4 Octobre 2021 et les nouveaux applicants vivant continuellenent aux USA avant et depuis le 29 Juillet 2021 pour la période du 3 Aout 2021 jusqu’à 3 Février 2023. Il y a 2 formes à remplir: Forme I-821: Application pour TPS et Forme I-765: Application pour Autorisation de Travail ( les deux formes peuvent être remplies dans l’internet).

 

2) Le COVID-19. spécialement la variante Delya,  est encore très dangereux. Nous avons tous besoin de vaccination complète  aussi tôt que possible  et le masque!

 

3) Les gens éligibles pour une pétition de résidence( famille, travail ou autre – ou si le Congrès et le Sénat ajouteraient DACA et TPS à la loi) doivent avoir documentation d’entrée légale. Autrement, il faut étudier avec un conseiller qualifié la possibilité d’un “waiver.”

 

 

 

Le Comité des Anciens du Collège Pastoral

Vous invite à une conférence virtuelle, sur le thème :

Célébrer Notre Amour

et Notre Dévotion

à la Bienheureuse Vierge Marie

Intervenant : Révérend Père Jean François Augustin

Date : Samedi 14 Août 2021

Heure : 6:30 PM – 8:30 PM

Joignez-vous à nous via zoom :

https://us02web.zoom.us/j/87677729333?pwd=QTdzNzZSY0wyd2hvSnBIWGJtMEpIZz09

ID : 876 7772 9333

Code: 146929

Phone : 929-205-6099

 

 

Soyez présents en grand nombre

Latest News-August 1st , 2021

 

 

REFLECTIONS ON THE READINGS OF THE EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (August 1, 2021)

Exodus 16, 2-4,12-15; Psalm 78; Ephesians 4, 17-24; John 6, 24-35    

 

By +Guy Sansaricq

 

“You are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes but for food that endures for eternal life which the son of man will give you.” These words of harsh rebuke of Jesus to the somnolent crowds have only one purpose: wake them up to the deeper meaning of his message. 

 

Jesus knew that we tend to be interested only in material goods. Typically, the crowds after the miracle of the multiplication of the loaves simply wanted more tasty breads. Shall we ever change?

 

To sharpen their understanding, Jesus added: “The work of God is that you believe in the One He sent.”  Faith in the person of Jesus is therefore set as the primary condition for salvation!   Let us admit, sometimes this is what we lack the most: FAITH!

 

Then Jesus goes on to say that the bread he gives is much greater than the manna the ancestors ate in the desert.  Immediately afterwards, he made the astounding statement that will never cease to stun and delight the hearts of true believers: “My Father gives you the true bread from heaven that brings life to the world.” “I am the bread of life! Whoever comes to me will never hunger! Whoever   believes in me will never thirst.”   These words and others that will follow form the unshakable basis of our belief in the real presence of Jesus in the bread we eat at the communion table! Repent, believe and come to the table of life!

 

REFLEXIONS SUR LES LECTURES DU DIX-HUITIÈME DIMANCHE (1 Aout 2021)

 

 

A la foule qui cherchait Jesus après le miracle de la multiplication des pains, Jésus adresse ces mots de reproche: “Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu un Signe du ciel mais parce que vous avez mangé et que vous avez le ventre bien rempli. Ne cherchez pas le pain qui vite périt mais plutot le pain qui dure à jamais, le pain que le Père vous donne pour que vous ayez la vie.”

 

Cette réponse les surprit tout comme nous aussi. Pour sauver la face, quelqu’un pose une question intelligente: “Mais que faut-il faire pour  plaire à Dieu? Jésus saute sur l’occasion pour dire: “Il faut croire en celui qu’il a envoyé!” La FOI donc est la première condition du salut!

 

Ensuite, pour élaborer davantage sur cette première déclaration. Il ajoute que ce n’est pas Moise qui a donné le pain descendu du ciel mais que c’est Le Père qui donne aujourd’hui le véritable Pain qui descend du ciel pour la vie du monde.  Il termine alors avec cette déclarataion qui éclate dans l’histoire comme un son de trompette: “Je SUIS LE PAIN DE VIE!  CELUI QUI ME MANGE N’AURA PLUS JAMAIS FAIM.  CELUI QUI CROIT EN MOI N’AURA PLUS JAMAIS SOIF.”

 

Jésus jette ainsi la base inébranlable de son enseignement sur l’Eucharistie qui ne cesse d’enflammer

la dévotion de millions de croyants authentiques. Le Corps de Jésus est la source inépuisable de toute grace. Nous sommes appelés à entrer en communion avec le Corps et le Sang de Jésus. Miracle éblouissant!  Reprenons pour nous-mèmes aussi le cri de la foule: “Seigneur donne nous de ce pain!”  Abandonne ton ancien mode de vie et viens toi aussi t’asseoir à la table, mange le Pain de vie!   Permets au Seigneur d’établir sa demeure dans ton Coeur!

 

Pensée de la Semaine:  L’amitié est le partage de toutes les pensées, de tous les plaisirs et de toutes les douleurs.
Citation de Auguste de Labouïsse-Rochefort ; Les pensées, observations et réflexions (1810)

Panse  semèn nan: Zanmitay se pataje tout panse, plezi ak doulè.

Sitasyon Auguste de Labouïsse-Rochefort; Panse, obsèvasyon ak refleksyon (1810)

Thought of the Week: Friendship is the sharing of all thoughts, pleasures and pains.

Quote from Auguste de Labouïsse-Rochefort; Thoughts, Observations and Reflections (1810)

Pensamiento de la semana: La amistad es compartir todos los pensamientos, placeres y dolores.

Cita de Auguste de Labouïsse-Rochefort; Pensamientos, observaciones y reflexiones (1810)

 

Hommage à Son Excellence le Regretté Monseigneur Sylvain Ducange

 

 

Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien et de la Radio Télé Solidarité était très heureux de rencontrer plusieurs religieuses et prêtres religieux pour une émission sur le très regretté Son Excellence Monseigneur Ducange Sylvain, évêque auxiliaire de l’Archidiocèse de Port-au-Prince, décédé le 8 juin 2021 à L’Hôpital Universitaire de Mirebalais, afin de lui rendre un vibrant hommage. Les noms des panélistes qui ont participé à cette émission sont les suivants : Père Morachel Bonhomme, SdB ; Sr Marie Mocla Alcidas, PSST ; Sr Annecie Audate, FMA et Père Victor Auguste, SdB. Monseigneur Pierre André Pierre, vice-directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien a conduit cette émission.

Rappelons que le regretté Son Excellence Monseigneur Ducange Sylvain était originaire de Lascahobas (département du Centre en Haïti), un homme d’église très fier de ses origines et de sa ville natale. Il était pendant sa jeunesse très actif aux activités sociales et culturelles de son patelin. Il était le premier évêque originaire du Plateau Central et un homme de Dieu très heureux dans la vie sacerdotale et épiscopale.

En outre, Monseigneur Ducange était un grand organisateur, très doué de grandes relations humaines, un prélat qui avait une grande humanité. Il était connu comme un grand éducateur, très simple et humble et qui avait un grand amour pour les jeunes. Pour le peuple de Dieu il était un grand cadeau de Dieu à l’Église Catholique et au peuple haïtien.

Les proches de Monseigneur Ducange continuent à se questionner sur la raison de son retour si prematuré à la maison du Père. Mais rappelons nous que le Seigneur peut nous appeler à l’heure de son choix et que c’est à nous de nous préparer à l’heure imprévisible pour ce face à face avec le Seigneur.

Soeur Marie Mocla Alcidas a parlé de l’expérience des Petites Sœurs de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus avec Monseigneur Durcange Sylvain. Ce prélat était très proche d’elles comme directeur spirituel.

 

Sr Annecie Audate, FMA, directrice de VIDES International, a aussi parlé de son expérience avec le Père Ducange à Rome. Les deux ont étudié là-bas. Elle a mis l’accent sur le caractère de ce grand homme d’Église qui nous a laissé le 8 juin dernier. Un homme toujours joyeux, un prélat qui a cru que le chrétien doit toujours voir dans un ministère le service et jamais le pouvoir pour dominer les autres. Ce dernier doit être toujours considéré comme un instrument dans les mains de Dieu.

Monseigneur Ducange a exercé différents ministères dans le domaine de l’enseignement et au service de la province salésienne. Il était Supérieur Provincial de janvier 2010 à janvier 2018. Il était nommé évêque auxiliaire de l’Archidiocèse de Port-au-Prince et il a été consacré le 27 août 2016. Sa simplicité pour servir les autres n’avait pas de bornes.

Enfin, cette émission sur Monseigneur Ducange était une occasion pour exprimer notre profonde reconnaissance au regretté Monseigneur Ducange. Cliquez sur ce lien pour écouter cette émission : https://youtu.be/5Qugip8jHx4

 

 

 

Brother Tob

Tribute to His Excellency the Late The Most Reverend Sylvain Ducange

 

 

The Staff of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité was very happy to meet several nuns and religious priests for a program on the Late bishop Ducange Sylvain in order to pay a vibrant tribute to this churchman, former auxiliary bishop of the Archdiocese of Port-au-Prince, who died on June 8, 2021 at the Hospital of  Mirebalais. The names of the Panelists who participated in this program are as follows: Father Morachel Bonhomme SDB, Sr Marie Mocla Alcidas PSST, Sr Annecie Audate FMA and Father Victor Auguste SDB. Monsignor Pierre André Pierre, vice director of the National Center of the Haitian Apostolate, conducted the fascinating show.

The late His Excellency Ducange is from Lascahobas, a Churchman who was very proud of his origins and his hometown. He was very active during his youth in the social and cultural activities of his hometown. He was the first bishop of the Central Plateau department-Haiti and a very happy Man of God in his Priestly and Episcopal life.

 

The Late Bishop Ducange was a great organizer, very gifted with human relations qualities, a most humane prelate. He was known as a great educator, very simple and humble, who had a great love for young people.  He was a great Gift from God to the Catholic Church and to the Haitian people.

The relatives of the Late Most Reverend Ducange continue to wonder why his return to the Father’s house was so premature. But we must always remember that the Lord can call us whenever he wants and it is up to us to be prepared at all time for this unpredictable Face to face with the Lord.

 

Sister Marie Mocla Alcidas PSST spoke about the experience of the Little Sisters of St. Therese of the Child Jesus with the Late The Most Reverend Durcange Sylvain. This prelate was very close to the Little Sisters of Saint Therese as Spiritual Director.

 

Sr Annecie Audate FMA, Director of VIDES International spoke about her experience with Father Ducange in Rome. Both studied in Rome. She emphasized the character of this great man of the Church who left us on June 8th. A man always happy, a prelate who believed that the Christian must always see in his ministry a service and never s pretext to dominate the others. Church ministers must always be regarded as instruments in the hands of a merciful God.

 

Bishop Ducange exercised various ministries in the field of education and in the service of the Salesian province. He was Provincial Superior from January 2010 to January 2018. He was appointed Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Port au Prince and was consecrated on August 27, 2016. His simplicity in serving others knew no bounds.

 

Finally, this broadcast on Monsignor Ducange was an opportunity to express our deep gratitude to him. Click on this link to listen to this program: https://youtu.be/5Qugip8jHx4

 

Brother Tob

 

 

1ère Partie d’une emission sur la Croix-Des-Bouquets

 

 

 

La communauté de la Croix-des-Bouquets continue à occuper une place significative dans l’actualité depuis la mort du Curé de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire, le Révérend Père Guy Chrispin, décédé le 10 juin dernier. Le samedi 24 juillet 2021, le Groupe Pitit Manman Wozè, supporté par le Centre National de l’Apostolat Haïtien, a fait chanter une Messe de Requiem à la Paroisse St Gregory The Great à Brooklyn pour le repos de l’âme du Père Guy Chrispin.

Dans un court entretien avec le Révérend Père Francky Désir, Vicaire Général de l’Archidiocèse de Port-au-Prince et Curé de la Paroisse Notre-Dame d’Altagrâce à Delmas, nous avons appris que Son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor, Archevêque de l’Archidiocèse de Port-au-Prince, travaille très fort avec son conseil ou ses collaborateurs sur la nomination du nouveau Curé de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets. Le Père Désir, malgré ses multiples occupations, a toujours pris le temps de répondre ou retourner nos appels. Nous demandons au peuple de Dieu de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets de continuer à prier le Seigneur pour le choix du nouveau Curé de la Paroisse

 

Après la Messe de Requiem, on a eu une émission sur la Croix-des-Bouquets qui était, jusqu’au début des années 1980, le grenier de Port-au-Prince. Rappelons que Croix-des-Bouquets fut fondée en 1749 et a une population de plus de 249.000 habitants. Quels sont les grands problèmes et enjeux de la Croix-des-Bouquets ? Pourquoi est-il encore si difficile pour la Croix-des-Bouquets, malgré ses ressources et son potentiel économique, d’entrer dans un dynamisme de développement durable ? Croix-des-Bouquets est toujours traitée en parent pauvre. L’État Haïtien profite seulement du potentiel économique de la Croix-des-Bouquets sans vraiment penser aux besoins de cette population. C’est donc aux enfants de la Croix-des-Bouquets, qui sont un peu partout, d’identifier les besoins de leur patelin et d’accepter de travailler ensemble, malgré leurs divergences, pour le relèvement de leur ville natale ou de leur arrondissement

 

 

 

 

 

 

 

Les panélistes qui ont participé à cette émission sont les suivants : Monseigneur Guy Sansaricq, le Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien ; Père Jean Elex Normil (prêtre religieux scalabrinien) qui exerce son ministère en Allemagne ; Ingénieur Guiders Kernizan, Madame Gesner Armand, Agronome Jean Verdieu Nelson, Architecte urbaniste Wilkens Saintima, Madame Kerline Seignon Aurélien, Madame Marie Yveta S. Joseph, Docteur Pierre Paul Cadet (président sortant de l’Association des Médecins Haïtiens à l’étranger) et votre serviteur Monsieur Buteau Espiègle (Brother Tob).

Tous les panélistes sont très conscients des grands problèmes et des grands défis de leur terre natale. Ils exhortent les cruciens et les cruciennes à travailler ensemble pour le relèvement de ce coin de terre d’Haïti qu’est la Croix-des-Bouquets. Cliquez sur ce lien pour écouter la première partie de cette émission : https://youtu.be/FAS1YUF1axs

 

 

Brother Tob

 

 

 

1ST PART OF A Talk Show ON CROIX-DES-BOUQUETS

 

 

 

The Community of the Croix des Bouquets continues to occupy a place in the news since the death of the Parish Priest of Notre Dame Du Rosaire (Our Lady of the Rosary), Father Guy Chrispin, who passed away on June 10. On July 24, 2021 the Group Pitit Manmam Wozè supported by the National Center of  the Haitian Apostolate had a Requiem Mass sung for the rest of the soul of Father Guy Chrispin.

One of the members of The  group Pitit Manman Wozè of the Parish of Notre Dame du Rosaire Of  Croix-des-Bouquets of the diaspora reported that  in a short phone call  with Reverend Father Francky  Desir, Vicar General of the Archdiocese of Port-au-Prince and Pastor of the Parish of Altagracia, let us know that His Excellency the Most Reverend Max Leroy Mezidor, Archbishop of the Archdiocese of Port-Au-Prince is working very hard with his council or his collaborators on the appointment of the new Pastor  for the Parish. Father Desir, despite his multiple obligations, has taken the time to answer or return all our calls.

We ask all parish members  to continue to pray for  His Excellency the Most Reverend Max Leroy Mezidor  and his council as they discern who should be appointed as next Pastor  of Our Lady of the Rosary of the Croix-des-Bouquets Parish.

        After the Requiem Mass we had a talk show  on the City of Croix-des-Bouquets which was until the early 1980s the central grain region in Port-au-Prince.

    The city of Croix-des-Bouquets was founded in 1749. It currently has a population of 249,000 inhabitants who are challenged by several major problems and challenges. Why is it still difficult for Croix-des-Bouquets, despite its resources and its economic potential, to enter into dynamic sustainable development? Croix des Bouquets is still treated as a poor child of the Haitian State which benefits from the economic potential of Croix-des-Bouquets. The needs of the ordinary citizen of Croix-des-Bouquets are overlooked or denied. It is up to the children of Croix-des-Bouquets who are everywhere to identify the needs of Croix-des-Bouquets and to agree to work together despite their differences for the recovery of their home town .

 

 

      The Panelists who participated in this program were The Most Reverend Guy Sansaricq, the Director of the National Center of  the Haitian Apostolate, Father Jean Alex Normal CS who exercises his ministry in Germany, Engineer Guiders Kernizan, Mime Gesner Armand, Agronomist Jean Verdieu Nelson, Architect and urbanist  Wilkens Saintima, Keyline Saigon Aurelien, Marie Yveta S. Joseph, Dr. Pierre Paul Cadet, the outgoing President of the Association of Haitian Doctors Abroad and  Brother Tob.

All are very aware of the great problems and the great challenges of their native land and they urge the crucians to work together for the recovery of this corner of the land of Haiti that is Croix-des-Bouquets. Click on this link to listen to Part 1 of this program: https://youtu.be/FAS1YUF1axs

 

Brother Tob

 

 

 

 

*****************************

 

 

 

MONTH OF AUGUST.

 

 

We are beginning today the month of August. When we take a look at the Church Calendar we discover that this last summer month has also a number of interesting feast days.

 

On August 1st, we pay homage of the memory of St Alphonsus Liguori. Born in Italy in the year 1696, he became a brilliant lawyer at the age of 17. But in spite of his success in court, he felt called by God to give up all earthly success and dedicate himself to the exclusive service of the Kingdom. In 1706, he was ordained a priest and less than 10 years later, founded a religious community, the Congregation of the Most Holy Redeemer.  Many young people joined him and they began to preach all over Italy, France and Spain with tremendous success. Large crowds were brought to conversion. Jesus was presented as the REDEEMER, the God of infinite mercy. Devotion to the Eucharist and to the Blessed Virgin Mary was powerfully emphasized. The Redemptorist priests are still very active today.

 

August 4th brings the feast of St Jean-Marie Vianney, better known as the “Curé d’Ars.” He was a French peasant born in the year 1786. Not particularly brilliant in school he had a hard time studying theology. But his humility, simplicity and his tremendous charity as well as his prayerfulness attracted huge crowds to the remote village of Ars where he was assigned as pastor. Everybody wanted to go to confession to him. He died in 1859 and is designated as the model all priests should emulate.

 

August the 6th calls us to contemplate the mystery of the Transfiguration of Jesus. You’ll remember how the Gospel tells us that at one point in his life, Jesus took Peter, James and John to a high mountain and that his face suddenly became radiant like the sun while He was seen conversing with Moses and Elijah. That was a turning point in the life of Jesus. From this point on, He was going to focus his teachings on the mystery of His Passion, Death and Resurrection. In the Gospel narrative, this scene is stressed as a high point calling us to prayerfully meditate on the power of this shining light Jesus brings to a mankind wrapped in darkness and in the shadow of death.

 

Of course everyone will remember that August 15th is the glorious feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. This is God’s plan that Jesus is not to be the only ONE who rises. All those who are saved will share in that glory. Mary by her Assumption shows that this PROMISE is already fulfilled in Mary the NEW EVE. Mary’s Assumption announces redeemed mankind’s future victory over death.

 

In this month of August we encounter many other GIANTS OF THE FAITH who have embellished the pages of our Church history.  I would love to say a few words about each one of them but this brief text would turn out to be too long. Let me simply mention the names of a few of them: St Claire of Assisi on Aug, 11th, St. Rose of Lima on Aug, 22nd, on Aug. 27th St Monica, an Egyptian, mother of St Augustin, whose feast day is on Aug 28th. He is a doctor of the Church, philosopher and author of 40   fantastic books.  August the 22nd is the feast of the queen ship of Mary. It’s also the 15th anniversary of Bishop Guy Sansaricq’s ordination as a bishop, the 1st Haitian American ordained a bishop in the US.

 

There are also 2 other Saints who played a great role in Church history: St Dominic on Aug. 8th and St Bernard on Aug. 20th. Both, in the middle Ages, founded religious communities and schools of spirituality that have had and still have a tremendous positive impact on the holiness of the Church.

 

Every page of human history shines with the testimony of HEROES OF THE FAITH who reflect the image of JESUS in what they say and do.   May their examples always inspire us! We too are called to make the light of Christ Shine in the time and place we live in.

MOIS D’AOUT.

 

Nous commencons aujourd’hui le mois d’Aout. C’est un mois riche de célébrations spéciales dans son calendrier liturgique. Permettez moi de partager avec vous quelques brèves réflexions sur ces fètes.

L’histoire de l’Eglise est pavée de TÉMOINS ÉMINENTS DE LA FOI. Nous n’avons pas le droit d’ignorer ou d’oublier ces GÉANTS qui à chaque page de l’histoire de l’Eglise ont reflété l’image du Christ de facon extraordinaire.

 

Le 1er Aout commémore la vie de St Alphonse de Liguori. Né en Italie en 1696, il devint un brilliant avocat à l’age de 17 ans. Mais, très vite il comprit qu’il devait renoncer au succès que lui procurait sa carrière et se donner corps at ame à la construction du Royaume de Dieu. Il se fit prètre et fonda une congrégation religieuse, la congrégation des prètres du Très Saint Rédempteur. De nombreux jeunes se joignèrent à lui. Ils commencèrent à conduire des campagnes d’Evangélisation à travers l’Italie, La   France et l’Espagne. Des foules immenses se convertirent à Jesus. Les dévotions à l’Eucharistie et à la Vierge Marie furent répandues. Aujourd’hui, les prètres RÉDEMPTORISTES sont encore extrèmement actifs sur les cinq continents. St Alphonse se dresse comme un géant de la foi et de la charité.

 

Le 4 Aout, l’Eglise nous invite à fixer nos regards sur St Jean-Marie Vianney mieux connu sur le nom de  “curé d’Ars.” Un paysan Francais né en 1786, Jean-Marie se signala très jeune par son grand amour pour Jésus. Il voulut se faire prètre mais rencontra énormément de difficultés parce qu’il ne pouvait pas apprendre le latin. Une fois ordonné, son évèque l’assigna dans un petit village de campagne mais il se fit vite remarquer par sa simplicité, son grand amour pour Jésus et surtout son amour pour tous ceux qui l’approchaient. Plus de 80 000 personnes, provenant de tous les coins d’Europe le visitaient chaque année pour se confesser. Il refléta le visage de Jésus comme un soleil en plein midi.

 

Le 6 Aout, nous célébrons la TRANSFIGURATION DE Jésus un évènement sensationnel de la vie de Jésus. Seul sur une haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean, Jésus se trouva en présence d’ELIE et de MOISE. Son visage devint brillant comme le soleil. Ce fut un moment tournant pendant lequel, Jésus assuma avec force sa mission de SAUVEUR, sa mission d’AGNEAU IMMOLÉ. C’est un évènement lumineux qui suscite en nous des sentiments profonds d’admiration et d’adoration.

 

+Guy Sansaricq

 

Evidemment, le 15 Aout sollicite notre contemplation du mystère de l’ASSOMPTION de la VIERGE MARIE. Jésus au dimanche de Paques est ressuscité d’entre les morts. Mais, c’est une victoire qu’Il veut partager avec TOUS LES CROYANTS. L’ ASSOMPTION GLORIEUSE de Marie nous émerveille car elle manifeste que la PROMESSE du Christ de nous faire partager sa VICTOIRE a déjà commencé à se réaliser. Rappelons aussi que le 22 Aout marque le 15ème anniversaire d’ordination de Bishop Guy

Sansaricq comme Evèque Auxiliaire de Brooklyn, le premier Haitien ordonné évèque aux Etats-Unis.

 

En ce mois d’Aout nous rencontrons encore beaucoup d’autres CHAMPIONS de la foi. Malheureusement nous ne pouvons pas les présenter tous car cet écrit deviendrait trop long. Signalons leurs noms: Ste Claire d’Assise, le 22 Aout, Ste Monique le 27 Aout. Celle-ci une Egyptienne, dont la piété exemplaire obtint la conversion de son fils St Augustin. Ce dernier dont la fète se célèbre le jour suivant 28 Aout est un célèbre Docteur de l’Eglise qui écrivit plus de 40 livres de théologie.

 

Le 8 Aout, nous célébrons St Dominique et le 20 Aout St Bernard, 2 personnages de première classe qui au MOYEN AGE fondérent des communautés religieuses et des écoles de Spiritualité qui ont eu et ont encore une influence considérable sur la sainteté de l’Eglise.  Il n’existe pas un moment dans l’histoire de l’Eglise qui ne soit marqué par l’empreinte lumineuse de ces GÉANTS DE LA FOI.

Toi aussi es appelé aujourd’hui à ètre un BATISSEUR D’EGLISE, UN PHARE LUMINEUX

 

 

Femme de la Semaine -Floride Dr Rose C. Thevenin.

 

Dans notre Rubrique Femme de la Semaine au Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l Apostolat haitien  et de la Radio Telé Solidarité notre choix s’est porté cette semaine sur  Docteur Rose C Thevenin comme  femme de la semaine de notre Bulletin Hebdomadaire. Dr Thevenin est Historienne de formation, professeure d’histoire à l’université Memorial  de la Floride où elle enseigne L’Histoire américaine et aussi l’histoire afro-américaine des femmes noires et des Caraibes.

 

Rappelons que Dr Thevenin a un doctorat en Histoire américaine de l’Université du Michigan et détient une maitrise ès arts en histoire américaine de l’université de Miami. Elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en Justice Penale et une mineure en Histoire afro-américaine et  est aussi bien co-fondatrice et coordinatrice des institutions académiques du Florida Africana Studies Consortium (FLASC). Elle a été vice-directrice nationale de l’Association of Black Women Historians (ABWH) (2010-2016). Dr. Thevenin a été chercheur invitée à l’Université de Stanford, à l’Université de Harvard, à l’Université de Columbia et au Rockefeller Archive Center. Elle est co-éditrice de l’Encyclopédie en trois volumes de la diaspora africaine et est l’auteur de plusieurs articles sur le Black Panther Party et l’histoire de la Floride. Elle a récemment publié le livre L’impact de Michelle Obama sur les femmes et les filles afro-américaines en 2019. Elle a été la boursière de l’année 2003, 2004, 2006 et 2007 à la Florida Memorial University. Dr. Thevenin a reçu plusieurs prix pour sa bourse, son leadership et son service communautaire, y compris diverses subventions et bourses de recherche. Elle siège au conseil d’administration de la Southern Historical Association. Elle est  maintenant présidente de la série de conférences Felix Armfield pour l’Association pour l’étude de la vie et de l’histoire des Afro-Américains.

La Dre Rose C. Thevenin est professeure agrégée d’histoire à la Florida Memorial University, où elle enseigne l’histoire américaine, afro-américaine, des femmes noires et des Caraïbes. Ses diplômes comprennent un doctorat en histoire américaine de l’Université d’État du Michigan et une maîtrise ès arts en histoire américaine de l’Université de Miami. Elle a obtenu deux diplômes du State University College de Buffalo, un baccalauréat ès sciences en justice pénale, un baccalauréat ès arts en histoire américaine et une mineure en histoire afro-américaine. Elle est co-fondatrice et coordinatrice des institutions académiques du Florida Africana Studies Consortium (FLASC). Elle a été vice-directrice nationale de l’Association of Black Women Historians (ABWH) (2010-2016). Dr. Thevenin a été chercheur invité à l’Université de Stanford, à l’Université de Harvard, à l’Université de Columbia et au Rockefeller Archive Center. Elle est co-éditrice de l’Encyclopédie en trois volumes de la diaspora africaine et est l’auteur de plusieurs articles sur le Black Panther Party et l’histoire de la Floride. Elle a récemment publié le livre sur l’impact de Michelle Obama sur les femmes et les filles afro-américaines en 2019. Elle a été la boursière de l’année 2003, 2004, 2006 et 2007 à la Florida Memorial University. Dr. Thevenin a reçu plusieurs prix pour sa bourse, son leadership et son service communautaire, y compris diverses subventions et bourses de recherche. Elle  est membre du  conseil d’administration de la Southern Historical Association. Elle est  maintenant présidente de la série de conférences Felix Armfield pour l’Association pour l’étude de la vie et de l’histoire des Afro-Américains.

 

Bishop Guy Sansaricq  felicite Dr Rose C. Thevenin comme la femme de la Semaine du Centre National de l’Apostolat Haitien en ces mots:

Chère Docteur Thévenin: nous sommes impressionés par votre assiduité aux études que tant d’universités reconnaissent et honorent. Vous vous dressez ainsi comme un modèle à notre jeunesse trop souvent prone à rechercher le gain facile sans poursuivre les mérites véritables que seuls procurent les études prolongées. En plus de la grande discipline necessaire à l’acquisition des connaissances, nous admirons aussi en vous votre zèle pour le service de notre communauté. Que le Seigneur bénisse chacun de vos pas!

Nous demandons au Peuple de Dieu d’acclamer Dr Thevenin comme la femme de la Semaine du Centre National de l’Apostolat Haitien

Brother Tob

 

Woman of the Week -Florida Dr Rose C. Thevenin

 

 

In our section Woman of the Week in the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité our choice fell this week on Doctor Rose C Thevenin as the woman of the week. Dr Thevenin is a historian by training, professor of history at Memorial University of Florida where she teaches American, African-American history of black women and the Caribbean.

 

Dr. Thevenin has a PhD in American History from the University of Michigan and a Master of Arts in American History from the University of Miami. She obtained a Bachelor of Science in Criminal Justice and a minor in African American History.  She is co-founder and coordinator of the academic institutions of the Florida Africana Studies Consortium (FLASC). She was National Deputy Director of the Association of Black Women Historians (ABWH) (2010-2016). Dr. Thevenin has been a visiting scholar at Stanford University, Harvard University, Columbia University, and the Rockefeller Archive Center. She is the co-editor of the Three-Volume Encyclopedia of the African Diaspora and is the author of several articles on the Black Panther Party and Florida history. She recently published the book on Michelle Obama’s impact on African American Women and Girls in 2019. She was the 2003, 2004, 2006 and 2007 Fellow of the Year at Florida Memorial University. Dr. Thevenin has received several awards for her scholarship, leadership and community service, including various grants and fellowships. She sits on the board of directors of the Southern Historical Association. She is now chair of the Felix Armfield Lecture Series for the Association for the Study of African American Life and History.

She is the co-founder and coordinator of the academic institutions of the Florida Africana Studies Consortium (FLASC). She was National Deputy Director of the Association of Black Women Historians (ABWH) (2010-2016). Dr. Thevenin has been a visiting scholar at Stanford University, Harvard University, Columbia University, and the Rockefeller Archive Center. She is the co-editor of the Three-Volume Encyclopedia of the African Diaspora and is the author of several articles on the Black Panther Party and Florida history. She recently published the book on Michelle Obama’s Impact on African American Women and Girls in 2019. She was the 2003, 2004, 2006 and 2007 Fellow of the Year at Florida Memorial University. Dr. Thevenin has received several awards for his scholarship, leadership and community service, including various grants and fellowships. She is a member of the board of directors of the Southern Historical Association. She is now chair of the Felix Armfield Lecture Series for the Association for the Study of African American Life and History.

 

Bishop Guy Sansaricq congratulates Dr Rose C. Thevenin as the Woman of the Week of the National Center for the Haitian Apostolate in these words:

Dear Doctor Thevenin:

You deserve our highest esteem for your academic achievements. Your great merits are acknowledged by many prestigious Academic institutions.  We join our voice to theirs in praising you not simply for your many diplomas but also for your dedication in the service of our community. May the Lord bless you in all your endeavors!

 

We ask the People of God to acclaim Dr Thevenin as the Woman of the Week of the National Center for the Haitian Apostolate

Brother Tob

REPORT ON PRAYER VIGIL FOR HAITI HELD IN BROOKLYN ON SUNDAY JULY 25TH 2021.

By Auxiliary Bishop Guy Sansaricq.

 

A PRAYER VIGIL was held by St Jerome Church on Sunday July 25th, 2021 from 2 pm to 5 pm. to show solidarity with the Haitian people in these days of social and political turmoil. The program also included a number of short speeches mostly stressing the noble role of Haiti in history and also her   countless misfortunes sometimes simply caused by natural disasters. 

 

A tent was installed in the middle of Newkirk Ave between E. 29th St and Nostrand Ave. Something like 100 folding chairs were installed under the tent. A stage large enough to accommodate one speaker and a microphone faced an attendance of about 300.  

 

A coalition of Brooklyn social service agencies and organizations joined together to sponsor the event. Vibrant, emotional solidarity with the Haitian people was expressed by all the speakers.

 

A good number of important officials took their turn on the stage. Let us mention among others Mayor Bill Di Blazio from Manhattan, Congress woman Shirley Chisholm, Borough President Eric Adams who is also candidate for the mayoral seat of Manhattan at the next election, Letitia James, the NY State attorney General, the Assembly woman Rodneyse Bichotte and others. Representing the clergy, one could not miss Rev. Al. Sharpton, Rev. Pastor Samuel Nicolas and Brooklyn Auxiliary Bishop Guy Sansaricq, the National Director of the Haitian Apostolate. Some artists also performed. A delegation of the Police Force participated in the singing of the National anthems of both the US and Haiti. 

 

It was moving to sense the intense and genuine love of all the speakers for the Haitian people. In this short report, we cannot give a report on each one’s speech. Each one of the speakers was vibrant with strong emotional feelings of sympathy and love for the Haitian people.  A strong message of hope was sent to the abused and disturbed Haitian people. We shall overcome! L’UNION FAIT LA FORCE!

 

RAPPORT SUR LA VEILLÈE DE PRIÈRE POUR HAITI TENUE À BROOKLYN LE DIMANCHE 25 JUILLET 2021.

Par Rev. Guy Sansaricq, Directeur du centre National de l’Apostolat Haitien à l’étranger.

 

Le Dimanche 25 Juillet une rencontre de prière et de réflexion sur la détresse d’Haiti à la suite de l’assassinat du Président Jovenel Moise fut organisée par un groupe d’associations Haitiennes de Brooklyn en pleine rue, sur Newkirk Ave entre Nostrand Ave. et 29th St. Une tente fut dressée en plein milieu de Newkirk Ave. Une centaine de chaises pliantes furent installée sous la tente en face de laquelle tronait une petite estrade avec un système de son à la disposition des speakers. A peu près 300 personnes se présentèrent à cette rencontre.

 

L’on ne pouvait s’empècher d’ètre hautement impressionné par le nombre et la qualité des personnages importants qui participèrent à cette assemblée.  Du coté du clergé l’on pouvait compter le très célèbre Pasteur Al. Sharpton, le distingué Pasteur Baptiste Samuel Nicolas and le directeur national de l’Apostolat Catholique Haitien, l’évèque auxiliaire du diocèse de Brooklyn Guy Sansaricq.

Ceux-ci devaient dire quelques mots et ensuite conduire une prière.  Du coté des autres officiels présents appelés à exprimer leur sympathie au peuple Haitien, leur témoignage de soutien dans le combat à mener pour le salut de ce peuple traumatisé, l’on pouvait remarquer entre autres:

Le maire de New York Bill Di Blazio, le Borough President de Brooklyn Eric Adams qui est aussi candidat à la mairie de New York aux prochaines élections, le Congress woman Shirley Chisholm, Ms. Letitia James, Attorney General de l’ètat de New York, l’assembly woman Rodneyse Bichotte ainsi que d’autres personnes un peu moins connues mais très importantes.

 

Ce bref rapport devrait donner un résumé de chacune des ces interventions, car chacune d’elles fut brillante. Mais cela nécessiterait de longues pages. Tous ceux qui parlèrent  finirent par dire plus ou moins la mème chose: leur amour pour Haiti qui joua un role unique dans l’histoire des noirs en Amérique, leur sympathie pour Haiti qui paya cher les victoires qu’elle gagna sur des ennemis puissants, leur soutien inébranlable au combat qu’Haiti mène pour son relèvement social et politique et enfin leur reconnaissance au peuple Haitien pour son témoignage invincible de persévérance dans sa poursuite d’indépendence.  Tous firent appel au peuple Haitien pour qu’il reste fidèle à son motto, inscrit sur le Bicolore:  L’UNION FAIT LA FORCE.  

     

 

 

ONZIÈME Symposium International Annuel du Centre de Spiritualité et de Santé Mentale

(CESSA)

Samedi 21 août & Dimanche 22 août 2021

 

LIEU : HOTEL MONTANA, Pétionville

 

Thème Général : Santé mentale et humilité à l’ère du stress au quotidien en Haïti et du traumatisme à répétition de la population : Psychologie et Spiritualité en Dialogue

 

Agenda du Symposium

 

                                                                      Samedi 21 août 2021

8 :00 – 9 :00 Arrivée des participants + Accueil + Remise des badges
9 :00 – 10 :00 Prière et Cérémonie d’ouverture

§  Propos de Bienvenue : P. Jean-Jacques SAINT-LOUIS, SMM, Provincial des Montfortains en Haïti

§  Présentation des travaux du symposium : P. Wismick JEAN-CHARLES, SMM, Coordonnateur du symposium

§  La gestion du stress par la danse : Les enfants de l’Institut Montfort pour Enfants-Sourds de Duval, Croix-des-Bouquets.

10 :00 – 10 :40 Conférence inaugurale

Importance et défis de l’humilité aujourd’hui en Haïti

Son Excellence Monseigneur Quesnel ALPHONSE, SMM, Évêque de Fort Liberté

Modératrice :  Dr Joseline MARHONE PIERRE, Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH)

10 :40 – 11 :00  Pause-café
11 :00 – 12 :30 Panel 1 :  Au cœur des traumatismes complexes en Haïti, inventer de nouveaux chemins

Modératrice : Dr Myrtho M. CHILOSI, Médecin Psychothérapeute Superviseure EMDR en Haïti

1.      . Dèyè mòn gen mòn : Apprendre de l’adversité

Dr Sean FITZPATRICK, Executive Director, the Jung Center, Texas, USA

 

2.       Complexité et diversité des traumatismes et du stress en Haïti : Impacts psychologiques

Dr Guerda NICOLAS, University of Miami, USA

3.      COVID-19 et instabilité sociopolitique en Haïti : l’impact sur la santé mentale des adolescents

Dr Jeff MATHERSON CADICHON, Université d’État d’Haïti

 

12 :45 : 1 :45 Repas
2 :00 – 3 :30 Panel 2 :  Et si l’humilité et l’humour étaient des remèdes au traumatisme à répétition et au stress au quotidien en Haïti ?

Modératrice : Professeur Johanne REFUSÉ, Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH)

1.      Traumatisme et Humilité

Dr Helen O’BRIEN, PhD, Curriculum Chair, Westchester Community College, New York

2.      Humilité et humour pour faire face au stress au quotidien en Haïti : Stratégies psychologiques

Sr Judith JEAN‑BAPTISTE, FMA, PhD. Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione, Rome, Italie

3 :30- 4 :00 Techniques de gestion de stress

Dr Judy KURIANSKY, International Association of Applied Psychology & World Council for Psychotherapy, ONU, Columbia University, New York, USA

4 :00- 4 :15  Synthèse de la journée : Du pain pour la route.  Wismick Jean-Charles, SMM, PhD

 

Dimanche 22 août 2021

8 :30 – 9 :00 Accueil / Propos de Bienvenue : P. Wismick JEAN-CHARLES SMM, PhD
9 :00 – 10 :30 Panel 3 : Traumatismes et stress en Haïti : Partenariats, principes, pratiques et résultats

Modérateur : Geslet BORDES, UNICEF

1.      Thérapie de groupe avec des enfants traumatisés et initiative de télépsychologie auprès de la population en détresse

Professeur Vanessa Irlande JOSEPH, Ricardo JULIEN, Doris Gracita ROUZIER, Frandy PIERRE-LOUIS, Marie-Lucie LAUTURE & CESSA Staff

2.      Pratique de la psychologie dans le contexte actuel d’Haïti

Professeur Phaïdra ALLIANCE-LARAQUE, présidente de l’Association Haïtienne de psychologie (AHpsy)

10 :30- 11 :00 Pause-Café
11 :00‑ 12 :30  Panel 4 :  Promouvoir l’éducation aux vertus et à la santé mentale en Haïti : La psychologie en dialogue

Modératrice : Sr Alta ÉMILE, CDJ, Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH)

1.      Éducation en santé mentale :  théories et applications en Haïti

Dr Jill BETZ BLOOM, Co-Directrice, Center for Multicultural and Global Mental Health, William James College, Massachusetts, USA

2.      Dimension théologique de l’humilité et son actualité dans le contexte réel d’Haïti

P. Gasner JOINT, OMI, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLESH) UNDH

3.      Pratiques contemplatives pour cultiver l’humilité à l’ère de l’arrogance

Dr Jocelyn Shealy McGEE, PhD, Baylor University, Waco, Texas, USA

12 :45 – 1 :45 Repas
2 :00 – 4 :00 Panel 5 :  Réinventer sa vie au cœur des traumatismes à répétition et du stress au quotidien

Modératrice : Sr Rose Dominique GIRAUD, FMA, Directrice du Foyer sainte Hélène de nos petits frères et sœurs de Kenscoff

1.       Gérer le stress cumulatif : renforcer la résilience pendant les périodes difficiles

Dr Amy NITZA, Executive Director, Institute for Disaster Mental Health: State University of New York (SUNY), New York, USA

2.       Techniques thérapeutiques pour prendre soin de soi-même durant ce temps de COVID-19

Dr. Richard F. MOLLICA, Harvard University

Director, Harvard Program in Refugee Trauma

3.       Sept stratégies thérapeutiques pratiques et faciles pour une gestion saine du stress au quotidien

P. Wismick JEAN-CHARLES SMM, PhD

Centre de Spiritualité et Santé Mentale (CESSA)

   
4 :00 – 4 :30

 

LEÇONS APPRISES : AUTOUR DE LA TABLE DU FAIRE-ENSEMBLE

–          P. Wismick JEAN-CHARLES, SMM, PhD, CESSA

–          Professeur René DOMERSANT, Unité de Santé Mentale (USM), Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)

 • Cérémonie de Clôture : Remise des primes et des certificats

 

 

1è ANE

*Kolèj Pastoral *

*Schedule & Calendar*

*  2021  – 2022_*

 

10:00 – 10:50        Bib / Bible

11:00 – 11:50     Espirityalite /Spirituality   

12:00 – 12:50    Je Klere /Open Eyes

01:00 – 01:50   Doktrin / Doctrine

 

****************************

 

 

SANT NASYONAL APOSTOLA AYISYEN – KOLÈJ PASTORAL ANE 2021-2022

NATIONAL CENTER OF THE HAITIAN APOSTOLATE

332 E 32 ST BROOKLYN, NY 11226

(718) 856-3323

ENSKRIPSYON POU ANE 2021-2022

RANPLI FICH ENSKRIPSYON SA A = EPI VOYE LI NAN ADRÈS IMEL SAA :

Fill out the form and forward to the email below:

Kolejpastoral@gmail.com

NON (First name):      _________________________________________________________

SIYATI: (Last name)    _________________________________________________________

DAT NESANS  (D.O.B): ________________________________________________________

TELEFÒN (Cellular)     _________________________________________________________

2em Telefon (Alternate number)________________________________________________

IMÈL (Email) : _______________________________________________________________

ADRÈS: (Full address) : ________________________________________________________

VIL ak ETA (City & State)        ___________________________________________________

ZIPKÒD (Zip code) :    _________________________________________________________

Pawas (Your Parish):__________________________________________________________

Ki aktivite-w an Pawas (Your function at your Parish)_______________________________

__________________________________________________________________________

Kilès ki pale-w de lekol la (How did you hear about the school?)___________________

_________________________________________________________________

Cost of school $250 and $50 dollars must be paid at the start of school.

Frè anrejistreman: (Method of Payment):  (Yes you can also pay by check or money order made payable to: “Haitian Apostolate” and mail to 332 E. 32nd Street, Brooklyn, NY 11226

_______Cash:

_______Zelle: guy.sansaricq@verizon.net

 

 

 

 

Registration & Orientation for students @ kolejpastoral@gmail.com

Or by phone: 718-856-3323

 

Septanm/September 5, 2021  – 5 pm @ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88968308329?pwd=RGI5YmFSczREbTUyaXByblZWSWt3dz09

Meeting ID: 889 6830 8329

Passcode: 986595

 

**********************

First day of class:

Septanm/September 11          Class 1

Septanm/September 25          Class 2

Oktob/October 9                    Class 3

Oktob/October 23                  Class 4

Novanm/November 13           Class 5

                                    Novanm/November 27           Class 6

Desanm/December 11            Class 7 (1st Exam)

Desanm/December 18            Class 8 Recollection or Retreat

Janvye/January 8                    Class 9

Janvye/January 22                  Class 10

Fevrye/February 12                Class 11

Fevrye/February 26                Class 12

                                    Mas/March 12                        Class 13 (2nd EXAM)

Mas/March 19            Class 14 (Recollection or Retreat)

                                    Avril/April 2                           Class 15

                                    Avril/April 30                         Class 16

                                    Me/May 14                             Class 17

                                    Me/May 28                             Class 18

Jen/Juin 11                             Class 19 (Final Exam)

                                    Jen/Juin 25                            Graduation???

 

 

 

 

L’Université Quisqueya ne finit pas de surprendre le pays

Sans tambour ni trompette, malgré l’ambiance délétère dans laquelle le pays est plongé depuis plus d’un an avec le règne des gangs armés, les kidnappings et, depuis peu, l’assassinat du Président Jovenel Moïse, l’Université Quisqueya n’a pas divorcé d’avec sa mission d’aider la communauté où elle est implantée. Elle continue malgré tout et en dépit de la situation chaotique à accompagner ses jeunes (ses étudiants) à jouer leur rôle dans la vie de leur pays à un moment où la majorité des citoyens haïtiens qui le peuvent rêvent d’autres cieux, d’autres frontières et d’autres horizons. Elle les aide à convertir les savoirs théoriques en réalisations pratiques ! PRATIQUES : tel est le maître-mot. L’histoire retiendra qu’en cette année académique difficile 2020-2021, l’Université Quisqueya aura été l’une des rares institutions universitaires à s’élever au-dessus de la mêlée en faisant acte de présence valable dans cette Haïti ayant perdu le sens de l’entraide et de l’amour fraternels.

Tout a commencé il y a deux ans, avec cette idée originale du Recteur Jacky Lumarque d’accompagner les jeunes Haïtiens à réussir les examens officiels. C’est ainsi qu’il a mobilisé sa  Faculté des Sciences de l’Éducation, elle-même aidée dans cette tâche par les cinq autres Facultés de l’UniQ (Médecine, Agronomie, Droit, Sciences Économiques et Génie et Architecture). Mais, cette année, afin d’être utile au plus grand nombre, l’UniQ a mis sur vidéo des cours de rattrapage (plus d’une centaine), l’idée étant d’aider les enfants de 9ème AF et de NS4 qui n’ont pas eu, comme beaucoup d’autres gosses et gamins de leur âge, la chance de passer suffisamment de temps à l’école. L’UniQ s’est donc donné pour objectif de réduire et de combler au besoin certains fossés creusés entre des frères et sœurs, filles et fils d’un même pays.

Toutefois, s’il y a deux ans, l’Université Quisqueya avait fait cavalier seul dans cet accompagnement, elle a été rejointe cette année par l’UNICEF. Grâce à ce soutien, l’accompagnement a pu s’étendre à un très large groupe. Tous les lycées des zones réputées « chaudes » y ont trouvé leur place avec, en plus, l’inclusion de plus d’une cinquantaine d’écoles de la 3ème circonscription de Port-au-Prince (Bas Bel-Air, Carrefour Feuilles, Decayette, Village de Dieu, Cité Plus, Cité de l’Éternel, 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème Avenue, Martissant, Grand’Ravine, Tibwa et Fontamara).

Ces cours de rattrapage mis sur vidéo et distribués gratuitement dans les écoles ont constitué cette année la grande nouveauté de la contribution de l’UniQ visant à rendre le pays un peu plus juste pour ses enfants dans la mesure où, quoi qu’il en soit, les textes d’examen seront les mêmes pour tous, que les élèves aient passé deux, trois, cinq, huit ou dix mois à l’école.

Bravo à Quisqueya pour avoir joué son rôle en étant juge de la situation du pays, plutôt que d’en rester simplement comptable. Bravo à tous les dirigeants de cette noble institution pour leur initiative, que je considère comme un combat d’avant-garde, consistant à réduire les fossés creusés par 200 ans de « je m’en foutisme » et par 217 ans de « le paradis, c’est moi, et l’enfer, ce sont les autres ».

Frantz Jean,

Professeur à l’Université d’État d’Haïti

Coordonnateur du Bureau du District Scolaire de Delmas (MENFP)

L’assassinat de son mari et son intention de se porter candidat à la présidence… Martine Moïse se confie au New York Times

Publié le 2021-07-30 | lenouvelliste.com

61Partages

Partager

Tweeter

Email

Pour le New York Times, Martine Moïse revient sur l’attaque, l’assassinat de son mari, la mise à sac de sa chambre par les assaillants à la recherche d’un mystérieux document. Elle exprime ses insatisfactions sur l’enquête, indexe des oligarques, les seuls capables de financer l’assassinat du président et indique qu’elle considère sérieusement à briguer le poste de président d’Haïti aux prochaines élections.

«La seule chose que j’ai vue avant qu’ils ne le tuent, ce sont leurs bottes», a déclaré Martine Moïse alors que le sujet, son mari, le président haïtien Jovenel Moïse, a été abattu à côté d’elle. «Puis j’ai fermé les yeux, et je n’ai rien vu d’autre», a-t-elle raconté dans une interview au New York Times (NYT) publiée le vendredi 30 juillet 2021.

Martine Moïse, selon le NYT, indique avoir écouté le bruit des assaillants qui saccageaient la pièce, cherchant méthodiquement quelque chose dans les dossiers de son mari. «Ce n’est pas ça. Ce n’est pas ça», se souvient-elle de l’échange entre ces hommes qui s’exprimaient en espagnol. «C’est ça», a-t-elle entendu, racontant que les tueurs sont sortis après que l’un d’eux lui a marché sur les pieds et projeté la lumière de sa lampe torche dans les yeux pour vérifier si elle était encore vivante. «Quand ils sont partis, ils pensaient que j’étais morte», a dit Martine Moïse, 47 ans, dans sa première interview après l’assassinat de son mari le 7 juillet, interview dans laquelle elle décrit la douleur intense ressentie en regardant le corps sans vie de son mari, fraîchement assassiné, après 25 ans de vie commune. Les coups de feu assourdissants, les murs et les fenêtres qui tremblaient, la certitude terrifiante que ses enfants seraient tués, l’horreur de voir le corps de son mari, ou comment elle a lutté pour se lever après le départ des tueurs. «Tout ce sang», a dit doucement Martine Moïse, selon le New York Times.

Mais elle avait besoin de parler, a-t-elle dit, parce qu’elle croit que l’enquête sur la mort de son mari n’a pas répondu à la question centrale qui la tourmente, elle, et d’innombrables Haïtiens : qui a ordonné et payé l’assassinat de son mari ?, lit-on dans le New York Times.

L’enquête et les insatisfactions

La police haïtienne a arrêté un grand nombre de personnes en relation avec l’assassinat du président Moïse, dont 18 Colombiens et plusieurs Haïtiens et Haïtiens-Américains. La police recherche encore d’autres personnes. Parmi les suspects figurent des Colombiens à la retraite, un ancien juge, un vendeur d’équipements de sécurité, un courtier en hypothèques et en assurances en Floride, et deux commandants de l’équipe de sécurité du président, lit-on dans l’article du New York Times. Selon la police haïtienne, le complot fomenté tourne autour d’un médecin et pasteur de 63 ans, Christian Emmanuel Sanon, qui, selon les autorités, a conspiré pour engager les mercenaires colombiens afin de tuer le président et de prendre le pouvoir politique, selon le New York Times.

Ceux qui critiquent des informations fournies par les autorités à ce stade affirment qu’aucune des personnes citées dans l’enquête n’avait les moyens de financer le complot par leurs propres moyens. Et Mme Moïse, comme de nombreux Haïtiens, pense qu’il y a un cerveau derrière eux qui a donné les ordres et fourni l’argent, lit-on dans le New York Times.

Martine Moïse, selon le New York Times, veut savoir ce qu’il est advenu des 30 à 50 hommes qui étaient habituellement postés devant sa maison lorsque son mari y était. Aucun de ses gardes n’a été tué ou même blessé, dit-elle. «Je ne comprends pas comment personne n’a été abattu», a-t-elle dit au New York Times

Au moment de sa mort, M. Moïse, 53 ans, était confronté à une crise politique. Des manifestants l’accusaient d’avoir dépassé la durée de son mandat, de contrôler les gangs locaux et de gouverner par décret alors que les institutions du pays étaient vidées de leur substance.

 1. Moïse était également en conflit avec certains des riches oligarques du pays, notamment la famille qui contrôlait le réseau électrique national. Alors que de nombreuses personnes ont décrit le président comme un dirigeant autocratique, Mme Moïse a déclaré que ses concitoyens devraient se souvenir de lui comme d’un homme qui a tenu tête aux riches et aux puissants, lit-on dans cet article.

Et maintenant elle veut savoir si l’un d’entre eux l’a fait tuer. «Seuls les oligarques et le système pouvaient le tuer», a-t-elle dit, selon le New York Times qui a répondu aux questions du journal New-yorkais quelque part dans le Sud de la Floride, entourée de ses enfants, de gardes du corps, de diplomates haïtiens et de conseillers.

Appels de détresse

Selon l’article du New York Times, Martine Moïse et son mari étaient endormis lorsque les coups de feu ont été entendus. Ils se sont réveillés. Martine Moïse a indiqué être accourue pour réveiller ses enfants qui se sont cachés dans la salle de bains avec leur chien.

Son mari a attrapé son téléphone et a appelé à l’aide, lit-on dans l’article du New York Times. «Je lui ai demandé, chéri, qui as-tu appelé ?», dit-elle.

«Il a répondu : J’ai trouvé Dimitri Hérard ; j’ai trouvé Jean Laguel Civil», dit-elle. « Et ils m’ont dit qu’ils allaient arriver », a répondu Jovenel Moïse.

Mais les assassins sont entrés dans la maison rapidement, apparemment sans encombre, a-t-elle dit. M. Moïse a dit à sa femme de s’allonger sur le sol pour qu’elle ne soit pas blessée. «C’est là que je pense que tu seras en sécurité», a-t-il dit, se souvient-elle. C’est la dernière chose qu’il lui a dite.

Des rafales d’armes automatiques ont traversé la pièce, dit-elle, et elle a été touchée en premier. Touchée à la main et au coude, Martine Moïse, selon le NYT, est restée allongée sur le sol, convaincue que tous les autres membres de sa famille avaient été tués.

Aucun des assassins ne parlait créole ou français, dit-elle. Les hommes ne parlaient qu’espagnol et communiquaient avec quelqu’un au téléphone pendant qu’ils fouillaient la pièce. Ils ont semblé trouver ce qu’ils voulaient sur une étagère où son mari conservait ses dossiers. «Ils cherchaient quelque chose dans la pièce, et ils l’ont trouvé», a déclaré Mme Moïse, sans préciser ce que c’était.

«À ce moment-là, j’ai eu l’impression de suffoquer parce qu’il y avait du sang dans ma bouche et  je ne pouvais pas respirer», a-t-elle dit. «Dans mon esprit, tout le monde était mort, car si le président pouvait mourir, tous les autres auraient pu mourir aussi». Les hommes que son mari avait appelés à l’aide, dit-elle – les fonctionnaires chargés de sa sécurité sont maintenant en détention.

Et si elle s’est dit satisfaite qu’un certain nombre des conspirateurs accusés ont été arrêtés, Martine Moïse est loin d’être satisfaite. Mme Moïse souhaite que les organismes internationaux chargés de l’application de la loi, comme le FBI, qui a perquisitionné des maisons en Floride cette semaine dans le cadre de l’enquête, retrouvent la trace de l’argent qui a financé l’assassinat. Les mercenaires colombiens qui ont été arrêtés, dit-elle, ne sont pas venus en Haïti pour “jouer à cache-cache”, et elle veut savoir qui a payé pour tout cela.

Mme Moïse s’attend à ce que les enquêteurs suivent les traces de l’argent, remontent jusqu’à de riches oligarques haïtiens perturbés par les actions de son mari contre leurs contrats lucratifs, a-t-elle déclaré.

Mme Moïse a cité un puissant homme d’affaires haïtien, Réginald Boulos, qui pourrait se présenter à la présidence, comme quelqu’un qui avait quelque chose à gagner de la mort de son mari. Martine Moïse n’a cependant pas accusé Réginald Boulos, d’avoir ordonné l’assassinat.

 1. Boulos et ses entreprises ont été au centre d’une action en justice intentée par le gouvernement haïtien, qui enquête sur des allégations de prêt préférentiel obtenu auprès du fonds de pension de l’État.

Dans une interview au New York Times, M. Boulos a souligné qu’un juge a ordonné le déblocage de ses comptes bancaires cette semaine, après qu’il a attaqué le gouvernement haïtien en justice. Il a insisté sur le fait que, loin d’être impliqué dans le meurtre, sa carrière politique se porterait mieux si M. Moïse était en vie – parce que la dénonciation du président était un élément central du programme de M. Boulos, selon le New York Times.

«Je n’ai absolument, absolument, absolument rien à voir avec son assassinat, même en rêve», a déclaré M. Boulos. «Je soutiens une enquête internationale forte et indépendante pour trouver qui a eu l’idée, qui l’a financée et qui l’a exécutée».

Martine Moïse n’a pas peur et envisage de briguer la présidence

Mme Moïse, selon le New York Times, a dit qu’elle voulait que les tueurs sachent qu’elle n’a pas peur d’eux. «Je voudrais que les gens qui ont fait ça soient arrêtés, sinon ils tueront tous les présidents qui prendront le pouvoir», a-t-elle déclaré. «Ils l’ont fait une fois. Ils le referont», a-t-elle prédit.

Martine Moïse a déclaré qu’elle envisageait sérieusement de se présenter à la présidence, une fois qu’elle aura subi d’autres opérations au niveau de son bras blessé. Elle a déjà subi deux opérations, et les médecins prévoient maintenant d’implanter des nerfs de ses pieds dans son bras, a-t-elle dit. «Le président Jovenel a eu une vision, dit-elle, et nous, Haïtiens, ne la laisserons pas mourir », a dit Martine Moïse, citée par le New York Times.

 Parti trop tôt! » Radio Vatican rend hommage au p. Hagenkord S.J.

« Un homme! »

JUILLET 26, 2021 14:54ANITA BOURDINROME

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Le p. Bernd Hagenkord était né le 4 octobre 1968 à Hamm, en Rhénanie du Nord-Westphalie, et il est décédé en Bavière, à Munich, ce lundi 26 juillet 2021, des suites d’une longue maladie. Une figure de Radio Vatican auquel le l’édition en allemand rend hommage ce même jour dans cinq articles.

Entré dans la Compagnie de Jésus en 1992, il a été ordonné prêtre en 2002 et a prononcé ses voeux religieux définitifs en 2010.

Formé en journalisme, il avait été appelé à la direction de Radio Vatican en langue allemande, après un cours intensif d’italien, en 2009. Dix ans plus tard, il repartait en Allemagne pour prendre la direction de la communauté du Berchmanskolleg de Munich.

« Bernd n’a jamais abandonné le combat contre sa maladie, mais il a finalement perdu. Il laisse derrière lui sa mère, son beau-père et ses frères et sœurs, à côté d’innombrables personnes dont il a croisé les chemins et pour qui il signifie quelque chose de grand – oui, dont il a peut-être influencé la vie de manière décisive. Maintenant, il est là où il peut continuer à vous accompagner », disent Christine Seuss et le p. Jozef Bartkovjiak S. J. à Radio Vatican.

« Nous sommes stupéfaits par la mort subite de cette personne fascinante, qui se caractérisait non seulement par un esprit affûté, mais aussi par un grand cœur », dit pour sa part Stefan Kempis.

Il rend hommage à sa « profonde humanité »: « Il est parti trop tôt, vraiment. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années – de belles années aussi mouvementées. On a vu la démission du Pape, un conclave et une réforme du Vatican. « Amuse-toi bien avec la réforme », c’est la dernière phrase qu’il m’a dite à Rome quand je suis parti. Bernd typique : réservé, quelque peu ironique… Derrière cela, il cachait une profonde humanité. »

Je n’arrive toujours pas à croire la mort de cette personne discrète et intelligente. Dans toutes les années qu’il a travaillé ici à Rome, il m’a souvent fait penser aux paroles d’Isaïe : « Il ne crie pas et ne fait pas de bruit… il ne casse pas le roseau froissé, il n’éteint pas la mèche qui fume ».  »

« C’était un homme auquel, tout bien considéré, vous ne retrouverez pas de pareil » conclut-il en citant  William Shakespeare (Hamlet, Acte 1 sc. 1).

JUILLET 26, 2021 14:54ROME

La Communauté Crucienne est en deuil (Ale en Pè Jean Claude Thevenin ( Colo)

 

 

 

Joyeux Anniversaire Gertha Dabady NP

 

 

Le 1er Aout 2021 est l’anniversaire de Naissance de Gertha Dabady , l’une des amies du centre National dans L’archidiocèse de Boston. Gertha est la femme de l’artiste Catholique Gilbert Dabady. Gilbert  est très aimé et respecté au sein de la Communauté Haitienne Catholique d’Haiti et de la diaspora

Gertha est infirmière de formation ,   cette femme remarquable est connue pour son humilité , sa spiritualité et son grand amour pour les Jeunes.

 

Bishop Guy Sansaricq en communion avec Mgr Pierre André Pierre et le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien souhaite un Joyeux Anniversaire à Gertha Glemaud Dabady

Nous demandons au Peuple de Dieu de prier pour  Gertha Glemaud Dabady  NP en cette journée de joie et de Grâce

Brother Tob

 

Bonne Fête Marlene M Armand

 

 

Le 1er Aout 2021 est l’anniversaire de Naissance  Marlene M Armand, la femme du regretté Artiste-Peintre Gesner Armand, l’un des hommes illustres de l’arrondissement de la Croix-des-Bouquets .

 

Marlène est educatrice de formation et elle vit à la Croix-des-Bouquets depuis plus  de 50 ans. Elle est parmi les femmes exceptionnelles d’Haiti. Marlene a 3 endants et ces derniers vivent aux États Unis.

 

Bishop Guy Sansaricq en communion avec Mgr Pierre André Pierre et le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien souhaite un Joyeux Anniversaire à Marlene M. Armand

Nous demandons au Peuple de Dieu de prier pour  Marlene en cette journée de joie et de Grâce

Brother Tob

Proverbes

Chive Blanch  pa vle di vye

Ou Pa Pile Glo nan pilon

Youn male pa Jann vini Sèl

Sommèy pa Konnen mizè

Se pa tout medsen ki geri malad yo

Good to know: Resident Visas for August, Call Congress for DACA, TPS,…

 

Deacon Paul C. Dorsinville.

Per Visa Bulletin for August 2021, for most countries , for petitions approved before date indicated:

 

AVAILABILITY OF RESIDENT VISAS FOR AUGUST 2021/DISPONIBILITE DE VISAS DE RESIDENCE POUR AOUT 2021:

 

FAMILY PETITIONS/ PETITIONS DE FAMILLE;

 

Unmarried Sons and Daughters of US Citizens/Enfants Majeurs Non-Mariés de Citoyens US: 22 Nov  2014;

Spouses and Children of US Residents/ Epoux(/se) et Enfants de Résidents US: No delay/ Pas de délai;

Unmarried Sons and Daughters of US Residents/ Enfants Majeurs Non-Mariés de Résidents US: 22 Sep 2015;

Married Sons and Daughters of US Citizens/ Enfants Majeurs Mariés de Citoyens US: 8 Nov 2008;

Siblings of Adult US Citizens/ Frères/ Soeurs de Citoyens US Adultes:  1 Mar 2007

 

EMPLOYMENT -BASED PETITIONS/ PETITIONS DE TRAVAIL:

 

All Categories/ Toutes Catégories: No delay/ Pas de délai.

 

ALL OTHERS / TOUS LES AUTRES : Ad hoc/ Résultats spécifiques.

 

2) Do to Pres. Obama and myself a birthday gift by calling your Representative in Congress to support legislation for DACA, TPS and other undocumented at (202) 224-3121/ Faites à Prés. Obama et moi-même un cadeau d’anniversaire en appelant votre Représentant au Congrès pour supporter la législation en faveur de DACA, TPS et autres immigrants au (202)  224-3121.

 

3) Against COVID-19: Full vaccination AND mask./ Contre COVID-19: Vaccin ET masque!

Latest News-July 25, 2021

SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (July 25th, 2021)

                               2 Kings 4, 42-44; Ps. 145; Eph. 4, 1-6; Jn. 6, 1-15.  

 

 

By +Guy Sansaricq

 

For the next four weeks we will be meditating prayerfully on Chapter 6 of St. John’s Gospel. The text begins with the stunning miracle of the multiplication of the loaves. Jesus feeds a multitude of five thousand people with five loaves of bread and two fish. That mighty deed is used to introduce Jesus’ fantastic teaching on the “BREAD OF LIFE.”

This miracle is to be seen in the light of two similar mighty deeds reported in the Old Testament: first, the manna in the desert and second, the feeding of 100 people by Prophet Elijah with a handful of barley. In both cases, God fed hungry crowds with very little.

The details reported by John bring forth great teachings:

 1. Jesus does not create the food out of nothing but uses the little resources of the people. The little merchant boy had to give up his 5 loaves and 2 fishes with great trust in Jesus who appears to require FAITH before performing his mighty deed.
 2. The Apostles are used to PUT ORDER in the crowd. The crowd that is being fed must not be in disarray. Likewise, The CHURCH must also be an organized body.
 3. Also God’s gift is abundant. There were 12 baskets of leftovers.
 4. After the miracle Jesus escapes from the crowd who wanted to make of Him their KING. The do-gooders must not seek human honor nor political stature.

Man’s spirit needs to be fed just like his body. We are called to hunger for the bread of life.

 

DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (25 Juillet 2021)

 

+Guy Sansaricq

 

Nous allons prier sur le chapitre 6 de l’Evangile de Jean au cours des 4 semaines qui viennent.

Ce passage biblique commence par le récit du miracle de la multiplication des pains. Jésus nourrit une foule de 5 000 hommes à partir de 5 pains et de 2 poissons. Cette action merveilleuse a pour but d’introduire son discours sensationnel sur LE PAIN DE VIE au cours duquel Il nous enseigne qu’il est LUI-MÈME LE PAIN DE VIE et que nous devons manger son corps et boire son sang si nous voulons posséder la vie éternelle. 

 

Tous les détails du récit sont riches d’enseignements:

 1. Le miracle n’a pu se faire qu’à partir du don généreux du petit marchand de pain qui consentit à donner tout ce qu’il avait. Une attitude de détachement conditionne le miracle. Dieu veut donner mais nous devons LIBREMENT lui ouvrir nos coeurs. Il ne force personne dans son paradis. N’y entrent que ceux qui lui font confiance. Une attitude de détachement des richesses de ce monde est un prérequis.
 2. Les apotres sont appelés à mettre de mettre de l’ordre dans la foule. Pas de désordre dans la foule qui partage LE CORPS DU CHRIST. Une structure d’unité est établie pour l’Eglise. Autour de la table, pas d’hostilité. L’harmonie doit régner.
 3. Les 12 paniers de surplus illustrent la générosité débordante du coeur de Dieu.

La communion au CORPS et au SANG du Christ est encore plus nécessaire que la nourriture du corps. Nous devons developer une faim spirituelle pour le DON DE DIEU!  Ce PAIN est le CORPS mème du Christ que nous mangeons pour faire partie de sa FAMILLE indivisible! 

+ Guy Sansaricq                         

 

Pensée de la Semaine:  On connaît le courage de l’homme face au péril.
Proverbe français ; Le recueil d’apophtegmes et axiomes (1855)

Panse  semèn nan: Se nan fas danje w rekonèt kouraj nèg vanyan.

Thought of the Week: We know the courage of man in the face of danger.

Pensamiento de la semana: Conocemos la valentía del hombre frente al peligro.

French proverb; The collection of sayings and axioms (1855)

Pwovèb franse; Koleksyon an nan pawòl ak aksyom (1855)

Proverbio francés; La colección de dichos y axiomas (1855)

 

Bonne Retraite Père Moise Aimé.

 

 

La Communauté Haitienne de Long Island a organisé une grande soirée de Gala en l’honneur du Père Moise Aimé le  Dimanche 18 Juillet 2021. Il est l’un des pionniers de la Pastorale Haitienne  du diocèse de Rockville  Centre. Cette Soirée est une facon de remercier Le Père Moise Aimé  pour ses 31 années de ministère  au diocèse de Rockville Centre.

Le Père Moise  a exercé son ministère 31 ans  pendant son ministère au diocèse de Rockville Centre. Plusieurs personnes qui ont travaillé avec le Père Moise ont participé à cette grande soirée d’hommage en son honneur.

Le Père Moise a pris sa retraite après 31 ans de service au diocèse de Rockville Centre. Cette soirée de Gala etait l’occasion pour beaucoup de membres de la Communauté Haitienne Catholique  de Long Island de lui rendre un vibrant hommage pour son ministère dans ce diocèse.

Docteur Frantz Dorsainville etait le maître de Ceremonie  et le Diacre Jean Dady Cantave, l’un des diacres du Diocèse de Rockville a fait la prière d’ouverture et Madame Elda Cantave Romulus a adressé des propos de Bienvenue.

Le Groupe HAFALI etait le grand architecte de cette soirée en l’honneur du Père Moise. On doit ajouter HAFALI est une organisation  Communautaire au service de la Communauté de Long Island depuis 1995.  Ce groupe  vise à servir d’épicentre pour les familles et les individus d’origine Haitienne  tout en servant de pont reliant la Communauté Haitienne et la Communauté dans son ensemble.  Le Père Moise est le grand fondateur de ce groupe. Donc les membres du Groupe HAFALI  etaient très présents à cette soirée en son honneur.

 

Plusieurs membres de la Communauté Haitienne de la Communauté Catholique de Long Island ont pris la parole pour exprimer leur reconnaissance à l’egard du Père Moise. L’artiste Renel Victor a ébranlé l’assistance dans ses 2 beaux chants à l’endroit du Père Moise. Le Poème le Chapeau de Yoleine Cantave  et de Edel Pierre a été très applaudi par l’assistance. On doit ajouter  que le Père Moise a toujours un chapeau dans sa tête et ce chapeau a une longue histoire.

Un ministère au sein de l’Église est toujours un service. C’est loin d’ètre une position pour s’emparer du pouvoir et pour faire de l’argent. Les Jours passent bien vite. Le Père Moise comme Pionnier a eu des jours heureux  et  des moments difficiles  dans son ministère   et il a pris sa retraite  bien sur pour des raisons independantes de sa volonté à un moment ou la Communauté Haitienne Catholique du diocèse de Rockville Centre a encore beaucoup de choses  à faire. Depuis quelques années la Pastorale Haitienne du diocèse de Rockville Centre n’a pas un prêtre ou un Diacre Haitien comme Coordonnateur et cette année on n’a pas celebré la fête du Drapeau et la fête de Notre Dame du Perpetuel  Seours, la Patronne d’Haiti.

 

Enfin ce fut une très belle soirée. Le Père Moise a adressé quelques mots de remerciement avant le diner, il etait très fier et très content de rencontrer plusieurs anciens paroissiens et plusieurs anciennes paroisiennes. Clicquer sur ce lien pour regarder la première partie de cette soirée: https://youtu.be/kzXCDE8Zews

Brother Tob

 

Happy Retirement Father Moise Aimé.

 

The Haitian Community of Long Island organized a big Gala evening in honor of Father Moise Aimé on Sunday July 18, 2021, He is one of the pioneers of the Haitian Pastoral in the diocese of Rockville Center. This Evening is in a way to thank Father Moise Aimé for his 31 years of ministry in the diocese of Rockville Centre

Father Moise ministered for 31 years during his ministry in the diocese of Rockville Center. Several people who worked with Father Moise participated in this great evening of homage in his honor.

Father Moise retired after 31 years of service in the diocese of Rockville Centre. This Gala evening was an opportunity for many members of the Haitian Catholic Community of Long Island to pay a vibrant tribute to Father Moise for his ministry in this diocese.

Dr Frantz Dorsainville was the Master of Ceremonies and Deacon Jean Dady Cantave, one of the deacons of the Diocese of Rockville Centre offered the opening prayer and Madame Elda Cantave Romulus spoke words of Welcome.

The HAFALI Group was the great architect of this evening in honor of Father Moise. We must add HAFALI is a Community organization serving the Long Island Community since 1995. This group aims to serve as an epicenter for families and individuals of Haitian origin while serving as a bridge connecting the Haitian Community and the whole Community. Father Moise is the great founder of this group. So the members of the HAFALI Group were very present at this evening in his honor.

 

Several members of the Haitian Community of the Catholic Community of Long Island took the floor to express their gratitude to Father Moise. Artist Renel Victor rejoiced the audience in these 2 beautiful songs about Father Moise. The Poem le Chapeau by Yoleine Cantave and Edel Pierre was widely applauded by the audience. We must add that Father Moise always wears a hat and this hat has a long history.

A ministry in the Church is always a service, it is far from a position to seize power and to make money. Days go by very quickly. Father Moise as a Pioneer had happy days and difficult times in his ministry and he retired of course for reasons beyond his control at a time when the Haitian Catholic Community of the diocese of Rockville Center still has a long way to go. For several years the Haitian Pastoral of the diocese of Rockville Centre has not had a Haitian priest or Deacon as Coordinator and this year we have not celebrated the Haitian Flag Feast Day, as well as the feast of Our Lady of Perpetual Help, the Patroness Saint of Haiti.

 

Finally it was a very beautiful evening. Father Moise said a few words of thanks before dinner, he was very proud and very happy to meet several former parishioners and several former parishioners. Click on this link to watch the first part of this evening: https://youtu.be/kzXCDE8Zews

 

 

 

Brother Tob

 

 

 

Entretien avec le Dr Jean Eddy Saint Paul

 

 

 

Après l’assassinat du 58ème Président d’Haïti, le Regretté Jovenel Moïse, le Personnel de la Radio Télé Solidarité a organisé plusieurs émissions sur l’ex chef d’État. Dr Jean Eddy Saint Paul était parmi nos invités. Il est sociologue de formation et ancien directeur de Haitian Studies à Brooklyn College.

 

Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire  du Centre National de l’Apostolat Haïtien  et de la Radio Télé Solidarité continue à condamner cet acte cruel contre l’ancien chef d’État d’Haïti. Il sera connu dans l’histoire d’Haïti comme un martyr et non pas comme un héros.

 

Il est difficile pour nous de canoniser le Regretté Jovenel Moïse lorsqu’on questionne son bilan comme 58ème chef d’état d’Haïti. Oui! Dans tout état de droit  Mr Moïse doit avoir justice ainsi que les victimes du massacre de La Saline, les victimes du massacre de Bel Air, les autres victimes des crimes crapuleux dans notre pays.

 

Dans son entretien à la Radio Télé Solidarité, le Docteur Saint Paul a éclairé nos lanternes sur les circonstances qui ont conduit Mr Jovenel Moïse au timon des affaires de l’État d’Haïti. Il nous fait savoir que Mr Jovenel Moïse a eu le support de l’oligarchie d’Haïti pour accéder à la plus haute magistrature de son pays. Le Docteur J.B. Stay nous a dit que politique et économie sont toujours liées. Mr Jovenel Moïse était le candidat de l’oligarchie aux dernières élections présidentielles d’Haïti.

 

C’est le temps de questionner le bilan de Mr Jovenel Moïse comme 58ème Président d’Haïti. Qu’est-ce qu’il a laissé pour Haïti comme testament? Dr Saint Paul dans son entretien nous a aussi parlé de la bonne relation de Mr Jovenel Moïse avec l’oligarchie d’Haïti et comment son manque de préparation n’a pas aidé Haïti au cours de son mandat. Mr Jovenel Moïse n’avait jamais occupé un poste dans l’administration publique d’Haïti avant son ascendance à la plus haute magistrature de l’État.

 

En outre, le Dr Saint Paul a mis l’accent sur l’effondrement de toutes les institutions d’Haïti au cours du mandat présidentiel de Mr Jovenel Moïse, l’augmentation du climat d’insécurité qui a endeuillé beaucoup de membres de la famille haïtienne avec l’association des gangs qui contrôle le pays, la relation tumultueuse entre lui et le parlement haïtien et le Parti PHTK qui l’a utilisé comme chapeau légal pour participer aux dernières élections présidentielles d’Haïti.

 

Enfin, l’entretien du Docteur Saint Paul a apporté beaucoup de lumière sur la gestion de Mr Jovenel Moïse. Son bilan est très négatif. Il est le 5ème président originaire du Nord assassiné au cours de son mandat. Cliquez sur ce lien pour écouter l’entretien du Docteur Saint Paul : https://youtu.be/M-6ilMBbIxw

 

Brother Tob

Interview with Dr Jean Eddy Saint Paul

 

After the assassination of the 58th President of Haiti the Regretted Jovenel Moise, the staff of Radio Telé Solidarité organized several broadcasts on the latter. Dr Jean Eddy Saint Paul is among our guests. Dr Saint Paul is a sociologist by training and former director of Haitan Studies at Brooklyn College.

 

The staff of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate and of Radio Telé Solidarité continues to condemn this cruel act against the former head of state of Haiti. He will be known throughout Haiti’s history as a martyr and not as a hero. It is difficult for us to canonize the late Jovenel Moise when we question his record as Haiti’s 58th head of state. Yes in all rule of law Mr Moise will have Justice like the victims of the La Saline Massacre, the victims of the Belair Massacre. All other victims of heinous crimes in our country deserve justice like the late President Jovenel Moise.

 

In his interview with Radio Telé Solidarité, Doctor Saint Paul shed some light on the circumstances which led Mr. Jovenel Moise to the helm of the affairs of the state of Haiti. Doctor J B Stay, let us know that Politics and economics are always linked. Doctor Saint Paul let us know that Mr. Jovenel Moise had the support of the oligarchy of Haiti to reach the highest magistracy of his country of Haiti. So Jovenel Moise was the candidate of the Oligarchy in the last presidential elections in Haiti. Now is the time to question the latter’s record as the 58th President of Haiti. What did Jovenel Moise leave for Haiti as a testament?

Dr. Saint Paul in his interview told us about Jovenel’s good relationship with the Haitian oligarchy and how his lack of preparation did not help Haiti during his tenure. Jovenel Moise never held any post in the public administration of Haiti before his ascension to the highest magistracy of the state He precipitated the collapse of all the institutions of Haiti during his Presidential mandate. He added the increased climate of insecurity that has brought mourning to many members of the Haitian family along with the gang association that controls the country. Doctor Saint Paul went on to tell us about his tumultuous relationship between him and the Haitian parliament and the PHTK Party which served him as a legal hat to participate in the last presidential elections in Haiti.

 

Finally, the interview with Doctor Saint Paul shed a lot of light on the management of Mr. Moise. Jovenel Moise’s record is very negative. He is the 5th president from the North assassinated during his mandate. Click on this link to listen to the interview with Doctor Saint Paul: https://youtu.be/M-6ilMBbIxw

 

Brother Tob

 

Messe de requiem pour le repos de l’âme du Père Guy Chrispin

 

 

 

Gwoup Pitit Manman Wozè de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets, avec le support du Centre National de l’Apostolat Haïtien, a organisé une messe de requiem pour le repos de l’âme du regretté Père Guy Chrispin, l’ancien Curé de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets.

Monseigneur Guy Sansaricq, entouré de plus de 15 prêtres et 2 diacres, était le célébrant principal de cette messe et Monseigneur Pierre André Pierre, ancien professeur du Père Guy Chrispin et vice directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien était l’homéliste. La Troupe Éclat, l’une des plus  grandes chorales de la pastorale haïtienne du diocèse de Brooklyn a performé à cette célébration eucharistique.

Monseigneur Pierre André Pierre, dans son homélie, a mis l’accent sur les grandes qualités du regretté Père Guy Chrispin, un prêtre très dynamique et doué de grandes relations humaines. Mgr Pierre André Pierre a parlé aussi de sa relation avec feu le Père Guy Chrispin.

Gwoup Pitit Manman Wozè est un groupe fondé dans la diaspora afin d’aider la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets à réaliser certains projets pour la bonne marche de la paroisse. Pendant le court ministère du Père Chrispin à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, le Gwoup Pitit Manman Wozè a réalisé le projet de panneaux solaires pour le prebystère et l’église paroissiale, a construit un site web Web pour la paroisse : http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/, une page facebook: https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets-Ha%C3%AFti-110054614556935/?ref=pages_you_manage et une station de radio sur le net. Pour écouter cette radio  on peut cliquer sur le site Web de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets. Nous attendons l’arrivée du nouveau Curé pour commencer un autre projet.

 

Gwoup Pitit Manman Wozè remercie Monseigneur Guy Sansaricq, Mgr Pierre André Pierre, tous les prêtres, diacres, religieux et religieuses, les membres de la troupe Éclat et le peuple de Dieu qui étaient présents à cette cérémonie religieuse en l’honneur du Père Guy Chrispin. Cette cérémonie s’est terminée par une réception. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cette messe et la réception. clicquer sur ce lien pour Ecouter cette  messe: https://youtu.be/oCYu2gM2QtI

 

 

Brother Tob

 

Requiem Mass for the Rest of the Soul of Father Guy Chrispin

 

The Gwoup Pitit Manman Wozè of the Parish of Croix-Des-Bouquets with the support of the National Center for the Haitian Apostolate organized a Requiem Mass for the rest of the Soul of the Regret Father Guy Chrispin, the former Pastor of the Parish of Croix-Des-Bouquets. Bishop Guy Sansaricq surrounded by  15 priests  and 2 deacons was the celebrant of this mass. Monsignor Pierre André Pierre, former professor of Father Guy Chrispin and vice director of the National Center of the Haitian Apostolate was the homilist.

The Eclat Troupe, one of the largest Haitian pastoral choirs in the Diocese of Brooklyn, performed at this Eucharistic celebration.

Monsignor Pierre André Pierre in his homily emphasized the great qualities of the late Father Guy Chrispin, a very dynamic priest with great human connections. Mgr. Pierre André Pierre spoke about his relationship with the late father Guy Chrispin.

The Pitit Manman Wozè group is a group founded in the diaspora to help the parish of Our Lady of the Rosary to carry out certain projects for the good functioning of the Church. The group’s mission is above all to help its parish

 

The Pitit Manman wozè Group, during the short ministry of Father Chrispin at the parish of Our Lady of the Rosary carried out the Solar Panel Project for the rectory   and the Church of Our Lady of the Rosary, The Pitit Manman Wozè Group built a website for the Parish: http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/

 

 

A facebook page: https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets-Ha%C3%AFti-110054614556935/?ref=pages_you_manage

and a station of Radio on the net. To listen to this radio station you can visit the Parish Our Lady Rosary website. We are awaiting the arrival of the New Pastor to start another project.

 

The Pitit group thanks Bishop Guy Sansaricq, Mgr Pierre André Pierre, all the priests, deacons, nun, members of the Eclat troop and the people of God who were present at this religious ceremony in honor of Father Guy Chrispin.

 

The ceremony ended with a reception. Finally, the Pitit Manman Wozè Group thanks all those who helped to carry out this mass and the reception , Clicquer sur ce lien: https://youtu.be/oCYu2gM2QtI

Brother Tob

FEAST OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL

 

 

Friday, July 16, 2021 was the Feast day of Our Lady of Mount Carmel.  The church in Brooklyn dedicated to honor Mary under the title of Our Lady of Mount Carmel had a huge celebration which masses in English, in Spanish, in Italian and in Creole. Each one of these masses was presided by a Bishop and attracted huge crowds.  The Creole mass at 8:30 pm also attracted some 400 people most of them Haitians but the crowd included some English and Spanish speaking participants. The Mass was presided by Bishop Sansaricq, moderated by Fr. Hilaire Belizaire the diocesan coordinator of the office of the Haitian Apostolate and the Homily was preached by Fr. Pierre Andre Pierre. The Haitian choir provided the Liturgical music very beautifully.  This was an outstanding celebration by its fervor, itS prayerfulness and the whole hearted participation of the assembly.

 

It’s good to know that Mount Carmel, a huge mountain in the Holy Land, became famous because Prophet Elijah who, persecuted by a wicked king, hid for 40 days in a cave on this mountain. During all that time he was miraculously fed by a bird bringing food to him every day.   In the twelfth century some religious men gathered in the same cave to conduct a life of prayer and there, they founded what was called the Carmelite Monks.  Many other men joined them and they build a monastery on this mountain. It is reported that Our Lady appeared to one of them, a certain Blessed Simon Stock, and asked him to wear a scapular.  Note that scapular comes from the Latin word Scapulum which means “wings.”  Wearing the scapular meant that the Monks were called to place their lives in the shadow of Mary’s wings meaning her protection. This devotion spread through Europe where a large communities of Carmelites Sisters was founded.  They soon became famous because of their life styles of contemplation, prayerfulness and dedication to the caring of orphans and sick people.  

 

The devotion to Our Lady under the title of Our Lady of Mount Carmel became very popular all over the world. In Haiti there is a parish in Saut d’Eau that became a very popular pilgrimage site where this feast is celebrated with exuberant devotion.  Catholic Haitians in the diaspora love to celebrate Mary Mother of Jesus under the title of Lady of Mount Carmel. That mass celebrated in Brooklyn, as I am sure in many other dioceses, demonstrates the depth of that tradition in the Catholic culture.

 

 

FÈTE DE NOTRE DAME DU MONT CARMEL A BROOKLYN LE 16 JUILLET DERNIER.

 

Le Vendredi 16 Juillet dernier, l’Eglise célébrait la fète de Notre Dame du Mont Carmel. A Brooklyn dans le quartier de Williamsburg, une paroisse dédiée à Marie sous ce titre offrit toute la journée des messes dans de nombreuses langues, l’une en anglais avec une procession rassemblant peut-ètre un millier de participants sinon davantage, une messe en italien, l’une en espagnole et finalement l’une en Créole à 8.30 pm. Chacune de ces messes présidée par un Evèque réunissait une vaste assemblée. La messe Haitienne, présidée par Bishop Guy Sansaricq, superbement coordonnée par Père Hilaire Bélizaire rassembla quelque 400 fidèles, la plupart d’entre d’eux Haitiens mais comprenant également quelques membres des communautés espagnoles, anglaises, Philippinoes et autres. La chorale Haitienne, dirigée par l’organiste Patrick David assura la musique liturgique de facon absolument sensationelle. Msgr. Pierre André Pierre délivra le sermon de circonstance avec la ferveur et l’éloquence qui lui sont caractéristiques. Ce fut une célébration merveilleuse qui remua profondément l’assemblée tout entière.

 

Profitons de l’occasion pour presenter un résumé de l’histoire de cette dévotion. Mont Carmel est une haute montagne en Palestine, rendue célèbre par le Prophète Elie qui s’y refugia lorsque un  roi méchant cherhait à le tuer. Il se réfugia dans une cave rocheuse de cette montagne. Pendant 40 jours, un oiseau lui apporta chaque jour mystérieusement un pain pour le nourrir. Au 12ème siècle de notre ère, des hommes religieux vinrent s’établir dans cette mème cave pour mener une vie de prière, de contemplation et d’austérité. Bientot, d’autres hommes se joignirent à eux. Ils construisirent au sommet de cette montagne un monastère. L’on se mit à les appeler les CARMÉLITES. La Vierge Marie apparut à l’un d’eux du nom de SIMON STOCK et lui donna un scapulaire comme uniforme pour les moines. Rappelons que le mot scapulaire découle du mot latin scapulum qui veut dire “AILE.” Les moines portant le scapulaire feraient savoir à tous ceux qui les voient qu’il se mettent à l’ombre des ailes de Marie, ce qui veut dire sous la protection de la Vierge.  Très vite cette dévotion se répandit. En Europe de nombreuse communautés religieuses furent fondées et devinrent célèbres par la qualité de leur spiritualité, leur ferveur. Des géantes dans le domaine mystique comme St Thérèse d’Avila surgirent de leur nombre.   La spiritualité Carmélite devint comme un chemin ideal pour atteindre la perfection.

 

C’est ainsi que la dèvotion à Notre Dame du Mont Carmel se répandit dans l’Eglise universelle mettant en lumière la prière contemplative et la primauté de la charité. En Haiti, la dévotion à la Vierge Marie sous le titre de Notre Dame du Mont Carmel trouva au village du nom de SAUT D’EAU un lieu special où cette fère est célébrée avec exhubérance.  Cette devotion s’infiltra dans notre culture Catholique.

Cette célébration à Brooklyn, chaque année, et j’en suis sur, dans plusieurs diocèses de la Diaspora, témoigne de la profondeur de cette infiltration dans notre culture Catholique Haitienne. Oh Notre-Dame du Mont Carmel, prie pour nous! 

 

 FETE OF STE MARIE-MADELEINE

 

Le jeudi 22 Juillet fut la fète de Marie-Madeleine. Celle-ci mena d’abord avant de rencontrer Jésus une vie assez troublée. Mais elle fut totalement bouleversée par les enseignements et la personnalité de Jésus quand elle le rencontra.

Jésus ne la repoussa pas mais l’accueillit nous enseignant ainsi comment Jésus accueille avec misèricorde le pécheur repentant.  Les ennemis de Jésus le critiquèrent pour sa bienveillance mais Jésus demeura inébanlable dans sa misèricorde. Madeleine suivit Jésus pendant son ministère. Elle demeura debout au pied de la Croix auprès de Marie alors que les apotres avaient fuit. Au matin de Paques, elle se rendit seule au tombeau pour embaumer le corps de Jésus et devint ainsi le premier témoin de la Résurrection. Jésus l’envoya apporter la nouvelle de sa Résurrection et c’est ainsi qu’elle recut le titre “Apotre des Apotres.”   Sa mémoire mérite d’ètre honorée. 

 

 

FEAST OF ST. MARY MADELEINE

 

 

Thursday, July 22, was the Feast of St. Mary Madeline. Prior to encountering Jesus she apparently lived a rather unholy life. But, she was totally overwhelmed by the teaching and the personality of Jesus.  Jesus did not rebuke her but welcomed her warmly, thus teaching us that Jesus always welcomes the repentant sinner with Mercy.  She followed Jesus during his entire years of ministry.  We saw her standing at the foot of the cross next to the Virgin Mary while all the Apostles went hiding.  On the morning of Easter she went alone to the tomb with perfumed ointment to embalm the deceased body of Jesus and thus became the first witness of the resurrection.  Jesus sent her to bring the good news of his resurrection to the Apostles.  This is why she received the title of “Apostle to the Apostles.”  Her memory deserves to be honored.

 

 

Lundi prochain, 26 Juillet ramène la FÈTE DE SAINTS JOACHIM ET ANNE.

 

Nous avons à Brooklyn une communauté Haitienne attachée à une paroisse patronnée par St Joachim et Anne. Il est fort possible qu’il y ait sur le territoire des Etats-Unis d’autres communautés Haitiennes se réunissant dans des paroisses placées sous le patronage de ces mèmes saints.  Joyeuse fète à vous toutes! Oh Père Nixon Jean-Francois, curé de la Paroisse de St Joachim et Anne à Queens Village, BONNE FÈTE!

 

D’après certaines traditions, Joachim et Anne, ce couple très religieux et soumis aux règlement de l’Ancien Testament était stèrile.  Avancant en age, ils eurent la surprise d’une grossesse. Le nouveau-né fut Marie, la prédestinée, immaculée dès sa conception, née pleine de grace.

 

C’est ainsi que ce saint couple fut profondément lié au MYSTÈRE DE L’INCARNATION.

 

Leur proximité à MARIE, MÈRE DE DIEU, fait d’eux des personnages de remarquable grandur que nous n’avons pas le droit d’ignorer.  Leur role illustre le mystère des faveurs exceptionelles accordées aux gens humbles que le Seigneur élève. La fète de Joachim et Anne nous enseigne que la misèricorde du Seigneur s’étend d’age en age sur ceux qui le craignent. 

 

Couples mariés, laissez vous inspirer par le modèle de soumission à Dieu que nous trouvons merveilleusement reflété par la vie de Saints Joachim et Anne, saints parents de la Vierge Marie.   

 

 

FEAST OF ST. JOACHIM AND ANNE

 

 

Next Monday, July 26 will be the Feast day of St. Joachim and Anne. 

We have in Brooklyn a Haitian community attached to a parish dedicated to St. Joachim and Anne. It is very possible that there are in the United States, other Haitian communities meeting in Parishes placed under the patronage of the same saints.  Happy Feast Day to all of them!  Father Nixon Jean-Francois pastor of the parish of St. Joachim and Anne in Queens Village, Happy Feast Day! 

 

According to certain traditions this very religious couple, very faithful to the norms of the Old Testament, was sterile.  Advancing in age they had the surprise of a pregnancy.  The new born was Mary predestined to be the mother of Christ, immaculate since her conception, born full of Grace. 

 

This is how this holy couple became deeply linked to the mystery of the incarnation.  Their proximity to Mary, mother of God, made of them people of significanr dignity whom we have no right to ignore.  They role enlightens the mystery of exceptional favors granted by God to very humble people.  The Lord always lifts up the lowly, His mercy extends from age to age to those who fear Him.  Married couples, be inspired by the obedience of Joachim and Anne to the love of the God of all mercies who always blesses those who fear him.

 

  

 

 

 

 

 

BREF COUP D’OEIL SUR HAITI.

 

L’assassinat du president Jovenel Moise a été comme une bombe qui fit sauter la barrière scellée de la cave aux mille secrets d’état. Nous découvrons que le complot qui conduisit à son meurtre n’est pas une petite affaire. C’est le résultat d’une conspiration nationale et internationale. 

 

Un commando composé de 28 Colombiens armés jusqu’aux dents, entrés en Haiti depuis trois mois semble avoir été les premiers exécuteurs du coup. Qui les a financés et pour quelle raison a-t-on le droit de se demander?

 

Si l’enquète se poursuit avec sérieux l’on finira par mettre le doigt sur les interèts qui ont motivé le crime et sur les individus au visage camouflé qui ont planifié cette conspiration macabre.

 

Il nous faut éviter toute conclusion rapide. Les maneuvres de diversion sont nombreuses. Le scenario change de jour en jour. 

 

Prions intensément pour que les motifs sordides que dévoilera l’enquète de ce crime débouchent sur une purification des rapports internationaux et sur l’émergence d’un consensus national et qu’ainsi un avenir meilleur soit rendu possible à Haiti comme d’ailleurs à beaucoup de pays du tiers monde.    

 

 

A BRIEF LOOK ON HAITIA

 

President Jovenel Moise’s assassination was like a bomb that burst open the sealed gate of States secrets.  We discovered that the plot that led to this murder was the result of a national and international conspiracy. A commando of twenty-eight armed Colombian had entered Haiti 3 months earlier. They appeared to have been the first executors of the coup. We can rightfully wonder who financed them and for what purpose.

 

If the inquiry is conducted seriously we will end up discovering the motives of the crime and who are the hidden individuals who planned it.  We must avoid all quick conclusions. Multiple are maneuvers of diversion. Every new day, new hideous facts are unveiled. 

 

So, let’s pray intensely that the sordid motives to be revealed by the inquiry will lead to the cleansing of international interference in the affairs of Haiti and to an emergence of national consensus.  Thus a better future will become possible for Haiti and also for many third world countries whose policies are totally dominated by foreign interests.

*************************************************************************************

 

 

 

 

Femme de la Semaine

 

Dans notre Rubrique Femme de la Semaine au bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien notre choix s’est porté cette semaine sur Pauline Jean Simon, comptable de Formation  et leader d’un parti Politique en Floride.

 

Pauline  est l’une des grandes femmes  de la Pastorale Haitienne du diocèse de West Palm Beach. Elle va regulièrement à la messe, elle est mariée et a des enfants. Elle est connue comme une femme très feministe et qui croit que les femmes sont très capables

 

Bishop Guy Sansaricq  Felicite  Mme Pauline en ces mots:

Tout ce qui a rapport à la justice est dans le domaine de l’Eglise. Nous devons admettre que trop souvent et trop longtemps dans l’histoire, les femmes ont été poussées en arrière et c’est un injustice. La femme et l’homme se complètent. Ils ont besoin l’un de l’autre. Il doivent apprendre à se respecter mutuellement afin que leur coopération soit fructueuse.  Félicitations à Mme Pauline Jean Simon qui le rappelle si clairement à la communauté Haitienne et aussi à la communauté Floridienne. Que le Seigneur vous éclaire dans cette tache pour plus de justice, de paix et de Bonheur dans nos rangs. Vous participez intelligemment et efficacement au Projet de Dieu.”

Nous demandons au Peuple de Dieu d’acclamer Mme Pauline Jean Simon comme la femme de la semaine

Brother Tob

 

Woman of the week

 

In our section Woman of the Week in the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate our choice this week fell on Pauline Jean Simon, accountant by training and leader of a political party in Florida.

 

Pauline is one of the great women of Haitian Pastoral in the Diocese of West Palm Beach. She goes to mass regularly, she is married and has children. She is known as a very feminist woman who believes that women are very capable.

 

Bishop Guy Sansaricq congratulates Mrs Pauline in these words:

Notre communauté a mille raisons de vous feliciter car notre culture Haitienne piétine encore dans beaucoup de modes de pensée du passé. D’ailleurs nous ne sommes pas les seuls. Vous nous le rappelez avec intelligence at adresse. L’homme et la femme se complètent l’un l’autre. Ils ont besoin de s’entendre avec respect et affection. Merci de participer ainsi au renouveau de notre culture. C’est une qualité qui mérite notre plus haute appréciation. Que le Seigneur continue à vous éclairer et à ètre lumière pour les autres. Succès aur votre chemin!

 

We ask the People of God to acclaim Ms. Pauline Jean Simon as the woman of the week

Brother Tob

Journée des grands-parents : le pape exhorte à « partager du temps avec eux »

Prévenir le regret de demain (Homélie intégrale)

JUILLET 25, 2021 10:59ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Le pape François exhorte à « partager du temps » avec les personnes âgées : « Il nous revient, aujourd’hui, de prévenir le regret de demain de ne pas avoir consacré assez d’attention à ceux qui nous ont aimés et nous ont donné la vie », souligne-t-il à l’occasion de la première Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, ce 25 juillet 2021.

Encore convalescent après son hospitalisation pour une opération chirurgicale (4-14 juillet), le pape a délégué Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, pour célébrer la messe en la basilique Saint-Pierre – à laquelle ont participé 2500 personnes.

Dans son homélie lue par son représentant, le pape a invité à un examen de conscience : « Quel regard avons-nous sur les grands-parents et les personnes âgées ? Quelle est la dernière fois où nous avons tenu compagnie ou téléphoné à une personne âgée pour lui exprimer notre proximité et nous laisser bénir par ses paroles ?… Est-ce que j’ai rendu visite aux grands-parents ? Aux personnes âgées de ma famille ou de mon quartier ? Est-ce que je les ai écoutés ? Est-ce que je leur ai accordé un peu de temps ? »

Le pape a aussi mis en garde contre « une société qui court, affairée et indifférente, absorbée par trop de choses et incapable de s’arrêter pour porter un regard, une salutation, une caresse… une société dans laquelle nous sommes tous une foule anonyme et nous ne sommes plus capables de lever les yeux et de nous reconnaître ».

« Les grands-parents, qui ont nourri notre vie, ont aujourd’hui faim de nous : de notre attention, de notre tendresse. De nous sentir proches », a-t-il insisté.

Le pape a souhaité « une nouvelle alliance entre les jeunes et les personnes âgées », c’est-à-dire « partager le trésor commun de la vie… rêver ensemble… surmonter les conflits entre les générations ».

« Souvent dans nos sociétés, nous avons donné à la vie l’idée de “chacun pour soi”. Mais cela tue ! » a-t-il déploré, il faut que jeunes et personnes âgées soient « ensemble », comme « le trésor de la tradition et la fraîcheur de l’Esprit ».

Homélie du pape François

Alors qu’il s’asseyait pour enseigner, Jésus « leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : “Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ?” » (Jn 6, 5). Jésus ne se contente pas de donner des enseignements, mais il se laisse interroger par la faim qui habite la vie des gens. Et, ainsi, il nourrit la foule en distribuant cinq pains d’orge et deux poissons qu’il a reçus d’un jeune garçon. A la fin, comme il restait des morceaux de pain, il dit aux siens de les rassembler, « pour que rien ne se perde » (v. 12).

En cette Journée consacrée aux grands-parents et aux personnes âgées, je voudrais m’arrêter précisément sur ces trois moments : Jésus qui voit la faim de la foule ; Jésus qui partage le pain ; Jésus qui recommande de rassembler les morceaux qui sont restés. Trois moments qui peuvent être résumés en trois verbes : voir, partager, garder.

Voir. L’évangéliste Jean, au début du récit, souligne ce détail : Jésus lève les yeux et voit la foule affamée qui a beaucoup marché pour le rencontrer. C’est ainsi que commence le miracle, par le regard de Jésus qui n’est pas indifférent ou affairé, mais qui ressent les affres de la faim qui tenaille l’humanité épuisée. Il se préoccupe de nous, il a de la sollicitude pour nous, il veut assouvir notre faim de vie, d’amour et de bonheur. Dans les yeux de Jésus, nous voyons le regard de Dieu : c’est un regard attentif qui nous aperçoit, qui scrute les attentes que nous portons dans le cœur, qui voit la fatigue, l’épuisement et l’espoir avec lesquels nous allons de l’avant. Un regard qui sait saisir le besoin de chacun : aux yeux de Dieu il n’existe pas de foule anonyme, mais chaque personne avec sa faim. Jésus a un regard contemplatif, c’est-à-dire, capable de s’arrêter devant la vie de l’autre et de lire dedans.

C’est aussi le regard que les grands-parents et les personnes âgées ont eu sur notre vie. C’est la manière dont ils ont pris soin de nous depuis notre enfance. Après une vie souvent faite de sacrifices, ils ne nous ont pas été indifférents ou occupés sans nous. Ils ont eu des yeux attentifs, remplis de tendresse. Lorsque nous grandissions et que nous nous sentions incompris, ou apeurés par les défis de la vie, ils se sont rendus compte de ce qui changeait dans notre cœur, de nos larmes cachées et des rêves que nous portions au-dedans de nous. Nous sommes tous passés par les genoux des grands-parents, qui nous ont tenus dans les bras. Et c’est aussi grâce à cet amour que nous sommes devenus adultes.

Et nous : quel regard avons-nous sur les grands-parents et les personnes âgées ? Quelle est la dernière fois où nous avons tenu compagnie ou téléphoné à une personne âgée pour lui exprimer notre proximité et nous laisser bénir par ses paroles ? Je souffre quand je vois une société qui court, affairée et indifférente, absorbée par trop de choses et incapable de s’arrêter pour porter un regard, une salutation, une caresse. J’ai peur d’une société dans laquelle nous sommes tous une foule anonyme et nous ne sommes plus capables de lever les yeux et de nous reconnaître. Les grands-parents, qui ont nourri notre vie, ont aujourd’hui faim de nous : de notre attention, de notre tendresse. De nous sentir proches. Levons les yeux vers eux, comme Jésus le fait avec nous.

Partager. Après avoir vu la faim de ces personnes, Jésus veut les nourrir. Mais cela se fait grâce au don d’un jeune garçon, qui offre ses cinq pains et deux poissons. Il est beau qu’au centre de ce prodige, dont a bénéficié tant de personnes adultes – environs cinq mille personnes – il y ait un garçon, une jeune, qui partage ce qu’il a.

Aujourd’hui nous avons besoin d’une nouvelle alliance entre les jeunes et les personnes âgées, de partager le trésor commun de la vie, de rêver ensemble, de surmonter les conflits entre les générations afin de préparer l’avenir de tous. Sans cette alliance de vie, de rêves et d’avenir, nous risquons de mourir de faim, parce que les liens brisés, les solitudes, les égoïsmes, les forces destructrices augmentent. Souvent dans nos sociétés, nous avons donné à la vie l’idée de “chacun pour soi”. Mais cela tue ! L’Evangile nous exhorte à partager ce que nous sommes et ce que nous avons : c’est seulement ainsi que nous pouvons être rassasiés. J’ai rappelé plusieurs fois ce que dit à ce propos le prophète Joël : (cf. Jl 3, 1) : jeunes et personnes âgées ensemble. Les jeunes, prophètes de l’avenir qui n’oublient pas l’histoire d’où ils viennent ; les personnes âgées, rêveurs jamais fatigués qui transmettent l’expérience aux jeunes, sans leur barrer la route. Jeunes et personnes âgées, le trésor de la tradition et la fraîcheur de l’Esprit. Jeunes et personnes âgées ensemble. Dans la société et dans l’Eglise : ensemble.

Garder. Après qu’ils eurent mangé, l’Evangile mentionne que de nombreux morceaux de pain sont restés. Et Jésus recommande : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde » (Jn 6, 12). C’est ainsi qu’est le cœur de Dieu: non seulement il nous donne plus que ce dont nous avons besoin, mais il se soucie aussi que rien ne se perde, pas même un fragment. Un petit morceau de pain peut sembler peu de chose, mais aux yeux de Dieu rien ne doit être rejeté. A plus forte raison personne ne doit être rejeté. C’est une invitation prophétique que nous sommes appelés aujourd’hui à faire retentir en nous et dans le monde : rassemblez, conservez avec soin, gardez. Les grands-parents et les personnes âgées ne sont pas des restes de vie, des déchets à jeter. Ils sont ces précieux morceaux de pain qui sont restés sur la table de notre vie, qui peuvent encore nous nourrir d’une odeur agréable que nous avons perdue, “l’odeur agréable de la mémoire”. Ne perdons pas la mémoire dont sont porteuses les personnes âgées, car nous sommes fils de cette histoire et sans racines nous flétrirons. Elles nous ont protégés tout au long du chemin de la croissance, maintenant c’est à nous de protéger leur vie, d’alléger leurs difficultés, d’écouter leurs besoins, de créer les conditions pour qu’ellespuissent être facilitées dans les tâches quotidiennes et ne se sentent pas seules. Demandons-nous : “Est-ce que j’ai rendu visite aux grands-parents ? Aux personnes âgées de ma famille ou de mon quartier ? Est-ce que je les ai écoutés ? Est-ce que je leur ai accordé un peu de temps ?”. Protégeons- les, afin que rien ne se perde : rien de leur vie et de leurs rêves. Il nous revient, aujourd’hui, de prévenir le regret de demain de ne pas avoir consacré assez d’attention à ceux qui nous ont aimés et nous ont donné la vie.

Frères et sœurs, les grands-parents et les personnes âgées sont le pain qui nourrit notre vie. Soyons reconnaissants pour leurs yeux attentifs, qui nous ont aperçus, pour leurs genoux qui nous ont tenus dans les bras, pour leurs mains qui nous ont accompagnés et soulevés, pour les jeux qu’ils ont faits avec nous et pour les caresses avec lesquelles ils nous ont consolés. S’il vous plaît, ne les oublions pas. Allions-nous à eux. Apprenons à nous arrêter, à les reconnaître, à les écouter. Ne les rejetons jamais. Gardons-les dans l’amour. Et apprenons à partager du temps avec eux. Nous en sortirons meilleurs. Et ensemble, jeunes et personnes âgées, nous nous rassasierons à la table du partage bénie par Dieu.

© Librairie éditrice du Vatican

Washington nomme l’ambassadeur Daniel Foote Envoyé spécial pour Haïti

Publié le 2021-07-22 | lenouvelliste.com

L’ administration Biden a procédé, le jeudi 22 juillet 2021, à la nomination de l’ambassadeur Daniel Foote, membre du service diplomatique supérieur, comme envoyé spécial pour Haïti avec pour principale mission de collaborer avec les partenaires haïtiens et internationaux en vue de faciliter la paix et la stabilité à long terme et appuyer les efforts visant à organiser des élections présidentielles et législatives libres et régulières. Cette nomination intervient 48 heures après l’installation du nouveau gouvernement dirigé par le Dr Ariel Henry, et 24 heures avant l’inhumation du président Jovenel Moïse, assassiné en sa résidence dans la nuit du 7 juillet dernier.

« Le Département d’État a le plaisir d’annoncer que l’ambassadeur Daniel Foote, membre de carrière du service diplomatique supérieur, sera son envoyé spécial pour Haïti. L’ envoyé spécial s’engagera avec des partenaires haïtiens et internationaux pour faciliter la paix et la stabilité à long terme et soutenir les efforts visant à organiser des élections présidentielles et législatives libres et équitables. Il travaillera également avec des partenaires pour coordonner les efforts d’assistance dans plusieurs domaines, notamment l’aide humanitaire, la sécurité et l’enquête. De plus, l’envoyé spécial mobilisera les parties prenantes de la société civile et du secteur privé alors que nous recherchons des solutions dirigées par les Haïtiens aux nombreux défis urgents auxquels Haïti est confronté », a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price, dans un communiqué.

« Heureux d’annoncer que l’ambassadeur Daniel Foote, membre de carrière du service diplomatique supérieur, servira d’envoyé spécial pour Haïti pour diriger, avec l’Ambassadeur des États-Unis, nos efforts pour soutenir le peuple haïtien à la suite de l’assassinat de Jovenel Moïse », a tweeté le secrétaire d’État Anthony Blinken en début de matinée.

L’ envoyé spécial, avec l’ambassadeur des États-Unis en Haïti, a poursuivi le porte-parole du Département d’État, dirigera les efforts diplomatiques américains et coordonnera les efforts des agences fédérales américaines en Haïti depuis Washington, conseillera le secrétaire et le secrétaire adjoint par intérim du Bureau des affaires de l’hémisphère occidental, et coordonnera étroitement avec le personnel du Conseil de sécurité nationale sur les efforts de l’administration [Biden] pour soutenir le peuple haïtien et les institutions démocratiques d’Haïti au lendemain du tragique assassinat de Jovenel Moïse.

Dans son communiqué, le département d’État met l’emphase sur la vaste expérience diplomatique de l’envoyé spécial Foote à ce poste, notamment en tant que chef de mission adjoint en Haïti et en tant qu’ambassadeur des États-Unis en Zambie. « Le Département félicite l’envoyé spécial Foote alors qu’il assume ses nouvelles fonctions et le remercie pour son service continu envers son pays », peut-on lire dans ce communiqué.

Mercredi, l’ambassade des États-Unis en Haïti a publié sur son compte Twitter un message du secrétaire d’État Antony Blinken saluant la classe politique haïtienne pour sa contribution à la formation du nouveau gouvernement intérimaire. « Nous félicitons les efforts déployés par les dirigeants politiques d’Haïti pour s’entendre autour du choix d’un Premier ministre par intérim et d’un cabinet ministériel d’unité. Nous exhortons les acteurs politiques et la société civile haïtienne à continuer à travailler ensemble pour tracer une voie commune dans l’intérêt du peuple haïtien », a déclaré Blinken.

 

Proverbes

Manje Belmè, se manje repwòch

Pikan pa Zepeng

Swe anpil pa di konnen travay

Si Pawòl se Lajan , Aksyon se lò

Grenad pote Kouwòn  , li pa rèn pou sa

 

 

Good to know: Thank you for your feedbacks!

 

Deacon Paul  C. Dorsinville.

 

1) Thank you for the feedbacks! As an ordained minister for a little over 34 years, they are encouraging…

 

2) After hearing many comments and suggestions about the situation in Haiti and possible solutions, it stroke me that key factors I learned in schools, universities, the military about planning, management, strategies, risk assessments, etc. were not apparent and I wondered how the speakers and actors could reach a viable consensus and effective results:

As a starting point, there is the territory as a given, with its advantages and drawbacks. The shared island  has beauty, potential  but also yearly visits by hurricanes. Nevertheless, in a recent program on public TV  about climate change, it was shown how the Dominican Republic was able to set large areas of solar panels backed up by wind turbines for energy production. Areas becoming too warm for coffee could be good for cocoa or other production. Etc., etc…

Importance of education for thought process, self-esteem, communication, imagination, etc. not for a minority but for as many as possible  in all areas of knowledge  and skills, not just long and obscure speeches quickly forgotten. Contrast this with the fact  that more than 80% of Haitian university graduates are successful in the private and public sectors in the USA, Canada, Europe, etc.

Catholics might be the more numerous, then the various Protestant churchgoers, the traditional animists; the muslims, the atheists with overlaps often. The official stand of the Catholic Church is based on the “Beatitudes”(Mat 5, Lk 6), the criteria for the Last Judgement(Mat 25), the Social Teaching of the Church(Catechism, Part III) up to Pope Francis’  teaching on human solidarity, stewardship of creation, climate change..

.Many of you, like me, would like to hear what the plan is!

+++.

1) Merci pour les commentaires! Après un peu plus de 34 ans comme membre du clergé, c’est encourageant!

 

2) Après avoir entendu beaucoup de commentaires et suggestions sur la situation en Haiti et de possibles solutions, il m’a frappé que des facteurs-clés que j’ai appris dans écoles, universités, l’armée au sujet de plan, administration, stratégie, évaluation de risques, etc. n’étaient pas apparents et me demandais comment les orateurs et acteurs  arriveraient à un consensus viable et des résultats.

Au départ, il y a la réalité du territoire avec ses avantages et inconvénients. L’íle partagée a de la beauté, du potentiel  mais aussi des visites annuelles de cyclones. Dans un programme récent de Télévision Publique au sujet de changement de climat on montrait comment la République Dominicaine  avait pu  équiper de grandes surfaces avec des panneaux solaires en plus de turbines à vent pour la production d’énergie. Les zones trop chaudes pour le café peuvent recevoir le cacao,…

L’éducation est importante pour la pensée, l’estime de soi, la communication, l’imagination pas seulement pour une minorité mais pour le plus grand nombre que possible dans toutes les branches de connaissance et talents, pas juste dans de longs et obscurs discours vite oubliés. Contrastant cela au fait que plus de 80% des diplômés  des facultés d’Haiti ont du succès dans les secteurs privés et publics des U.S.A., du Canada, de l’Europe, etc.

Les Catholiques semblent être les plus nombreux, puis les membres des diverses églises Protestantes, les animistes traditionnels, les musulmans,les athées et les mélangés. La position officielle de l’Église Catholique est basée sur les Béatitudes(Mat 5, Luc 6), les critères du Jugement Dernier(Mat 25), la Doctrine Sociale de l’Eglise(Catéchisme, Partie III), jusqu’à l’enseignement de Pape Francois sur la solidarité humaine, la responsabilité pour la création, le changement de climat.

Beaucoup de vous, comme moi,  voudraient entendre quel est le plan…

Latest News-July 18, 2021

 

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME. (July 18, 2021)

                                                     Jer. 23, 1-6; Ps. 23; Eph. 2, 13-18; Mk. 6, 30-34 

 

 

 

By +Guy Sansaricq

 

Today, Jesus is introduced to us as the GOOD SHEPHERD in fulfillment of the prophecies of Jeremiah. In the first reading, we hear God announcing that He would send in due time a good shepherd to teach and guide his chosen people. Jesus stands tall as the ONE who fulfills this prophecy through his teaching and mighty deeds.

 

We also see Jesus sending his Apostles to do the same, to preach and to heal and expel demons. Today, the Apostles are shown returning from their mission. They are exhausted. The mission is not easy. They had experienced rejection and even insults and persecutions. Jesus calls them to rest in a secluded place. Tired people do not function well. Rest like sleep is a necessity of life. Likewise, a good retreat renews our energy.

 

But as they try to withdraw from the crowd, the people described as being “like sheep without a shepherd” taking note of their escape followed them. Jesus, seeing the hunger of the people for a saving word, rejoiced and renouncing his project of a time of rest, began to TEACH them at length. What do we learn from these texts?

 

We must listen to the TEACHINGS of Jesus and not close our ears. We must SEEK  understanding. We must encounter JESUS. We must eagerly embrace HIM like the crowds of old, as our SAVIOR, our SHEPHERD. We need to be set free of our demons and be healed!

Let’s this hunger for Jesus’ gift of salvation inflame our hearts. Repentance is the first step!

 

SEIZIÈME DIMANCHE ORDINAIRE  (18 Juillet 2021)                   

 

Par +Guy Sansaricq.

 

Suivons Jésus dans son ministère. Il ENSEIGNE et il GUÉRIT, très souvent chassant les demons.

Il n’est pas seul. Ses douze Apotres l’accompagnent. Il en fait des partenaires qu’il ENVOIE EN MISSION. Eux aussi font comme LUI. Ils enseignent et guérissent les malades.

 

Aujourd’hui nous assistons au retour des apotres. Ils sont litéralement épuisés. L’accueil qu’ils recurrent dans les villages fut souvent désastreux. Beaucoup de gens refusèrent de les écouter et les chassèrent brutalement.  Jésus les invite à prendre un temps de repos. Les gens fatigués fonctionnent mal. Il leur propose une retraite dans la montagne. Mais, comme ils prennent des dispositions pour fuir la foule, voici que cette mème foule, assoifée de la PAROLE et des BONNES OEUVRES de Jésus part à leur suite et leur barre le chemin.

 

Jésus s’émerveille de cette soif de Dieu manifestée par la foule. Il se met alors à enseigner longuement.  Apprenons de ces récits bibliques le CHARME IRRÉSISTIBLE qu’exerce la prédication de Jésus sur les gens de bonne foi. Essayons de susciter en nous ce mème engouement.  Cherchons nous aussi à succomber à ce charme. Jesus est le BON BERGER. Il nous conduit aux joies véritables. Il est le Prophète annoncé par Jérémie et par tout l’Ancien Testament.  Cessons de traverser la vie comme “des brebis sans pasteur.”

Jésus est ton SAUVEUR!      Hate toi de le suivre!    Saisie la main qu’Il te donne

+ Guy Sansaricq

 

Pensée de la semaine: Un Traitre est plus dangereux qu’un fou.

Citation de célébrité

Jules-Paul Tardivel

Panse  semèn nan: Yon trèt pi danjere pase yon moun fou. Site selebrite Jules-Paul Tardivel

Thought of the week: A traitor is more dangerous than a madman. Celebrity quote Jules-Paul Tardivel

Pensamiento de la semana: un traidor es más peligroso que un loco. Cita de celebridad Jules-Paul Tardivel

 

Mès requiem pou Pè Guy Chrispin 

 

 

24 jiyè 2021 a 11:30 am Gwoup Pitit Manman Wozè, avèk èd Sant Nasyonal pou Apostolat Ayisyen an, ap òganize yon mès requiem pou repo nanm Pè Guy Chrispin, ansyen Kire Pawas Notre Dam di Rozè ki nan Kwadèboukè, nan pawas St Gregory the Great ki sitiye nan nimewo 224 Brooklyn Ave Brooklyn New York 11213.

 

Evèk Guy Sansaricq ap prezide Mès la epi Monseyè Pierre André Pierre ap preche. Twoup Eclat, youn nan gwo koral nan dyosèz Brooklyn ak Queens, ap chante nan Mès la. Plizyè Pè, dyak ak mè ayisyen deja konfime prezans yo nan selebrasyon ekaristik sa a.

 

Kod Dwa Kanon nimewo 1752 nan Legliz Katolik la fè nou konnen ke “delivrans nanm yo dwe toujou lalwa siprèm nan Legliz la” e daprè Kod Dwa Kanon nimewo 1176 a 1185 sou antèman yon prèt “Lidè dyosèz la oswa achidyosèz la dwe mande prèt yo nan dyosèz li a oswa nan achidyosèz li a pou selebre 3 Mès pou yon prèt ki te mouri nan dyosèz li a oswa nan achidyosèz li a”. Li trè enpòtan poun konnen ke yon Mès Requiem pou yon moun ki mouri se yon travay lafwa ki mete nou nan kominyon Sen yo.

 

Ansuit, Gwoup Pitit Manman Wozè remèsye davans Evèk Guy Sansaricq, Monseyè Pierre André Pierre ak tout sila yo ki pral prezan nan Mès Requiem sa a pou repo nanm Pè Guy Chrispin. Yon gwo mèsi tou pou twoup Eclat ak Frè Nixon Fils-Aimé ki aksepte pèfome nan selebrasyon ekaristik sa a.

 

Gwoup Pitit Manman Wozè a pran opòtinite sa a pou enprime mayo ak yon foto regrete Pè Guy Chrispin, mayo sa yo ap deja an sikilasyon pou Mès 24 jiyè 2021 an. Pwofi mayo sa yo ap ale nan kont Gwoup Pitit Manman Wozè pou pwojè Pawas Notre Dam di Woozè ki nan Kwadèboukè. Ap gen yon resepsyon aprè Mès la, toujou nan Pawas St Gregory Le Gran. Nou pwofite remèsye tout moun ki va ede nou prepare resepsyon sa a.

 

Se pou Patwòn nou an, Manman wozè, ke Pè Chrispin te renmen anpil, kontinye entèsede pou nou bò kote piiti li sovè nou Jezi Kris!

 

Frè Tob

 

 

Messe de requiem pour le Père Guy Chrispin

 

 

Le 24 Juillet 2021  à 11:30 am le Groupe Pitit Manman Wozè, de concert avec le Centre National de l’Apostolat Haïtien, organise une messe de requiem pour le repos de l’âme du Père Guy Chrispin, l’ancien Curé de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets, à la Paroisse Saint Gregory, sise au 224 Brooklyn Ave Brooklyn New York 11213

 

Monseigneur Guy Sansaricq sera le célébrant principal et Monseigneur Pierre André Pierre tiendra l’homélie. La troupe Éclat, l’une des grandes chorales du diocèse de Brooklyn et de Queens, animera cette célébration eucharistique.

 

Plusieurs prêtres haïtiens, diacres, religieux et religieuses ont déjà confirmé leur présence. Le canon 1752 du Code de droit canon de l’Église Catholique nous fait savoir que “le salut des âmes doit toujours être la loi suprême dans l’Église”. Et les canons 1176 à 1185 stipulent que “l’ordinaire du diocèse ou l’archidiocèse demande aux prêtres de son diocèse ou archidiocèse de célébrer 3 messes pour un prêtre qui est décédé dans son diocèse ou dans son archidiocèse…”. Il est important de savoir qu’une messe de requiem pour un défunt est un acte de foi  qui nous situe dans la communion des Saints.

 

En outre, le Groupe Pitit Manman Wozè remercie déjà Monseigneur Guy Sansaricq et Monseigneur Pierre André Pierre ainsi que tous ceux et celles qui seront présents à cette messe pour le repos de l’âme du regretté Père Guy Chrispin.

 

Un grand merci également à la troupe Éclat et à Frère Nixon Fils-Aimé qui ont accepté d’animer cette célébration eucharistique. Le Groupe Pitit Manman Wozè profite de cette occasion pour faire imprimer des maillots avec une photo du regretté Père Guy Chrispin. Ces maillots seront déjà en circulation pour la messe du 24 Juillet 2021. Le profit de la vente de ces maillots ira au compte du Groupe Pitit Manman Wozè pour les projets de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets.

 

Il y aura une réception après la messe, toujours à la Paroisse St Gregory The Great. Nous profitons pour remercier déjà tous ceux et celles qui nous aideront à préparer cette réception. Puisse notre chère Patronne, notre mère Manman Wozè, que le Père Chrispin a tant aimé, continuer à intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ notre Sauveur!

 

Brother Tob

 

Requiem Mass for Father Guy Chrispin July 24, 2021 at 11:30 am

 

 

The Pitit Manman Wozè Group with the help of the National Center for the Haitian Apostolate is organizing a requiem mass for the rest of the Soul of Father Guy Chrispin, the former Parish Pastor of the Parish of Our Lady of the Rosary of Croix- Des Bouquets. The mass will be celebrated at St Gregory The Great  Parish located at 224 Brooklyn Ave Brooklyn New York 11213

 

Bishop Guy Sansaricq, director of the National Center for the Haitian Apostolate will be the celebrant and Mgr. Pierre André Pierre, the vice director of the National Center of the Haitian Apostolate , will be the homilist. The Eclat troupe, one of the great choirs of the Diocese of Brooklyn and Queens, will ensure the sacred music during the liturgy.

 

Several Haitian Priests, Deacons and Nuns have already confirmed their presence at this Eucharistic celebration. Canon 1752 of the Catholic Church instructs us that the salvation of souls must always be the supreme law of the Church. Also Canon Law codes #1176 to 1185 regarding the funeral of a priest requires  the leader of the diocese or archdiocese to demand that the priests of his diocese or archdiocese to celebrate 3 Masses for a priest who has died in his diocese or in his archdiocese. It is important to know that a Requiem Mass for a deceased person is an act of faith underlying the mystery that is called the communion of Saints.

 

The Pitit Manman Wozè Group of the Parish of Croix-Des-Bouquets thanks in advance Bishop Guy Sansaricq, Monsignor Pierre André Pierre for having accepted to celebrate and give his homily at this Eucharistic Celebration. The Pitit Manman Wozè Group thanks also all the priests, deacons, nuns and the people of God who will be present at this Requiem Mass for the rest of the soul of the late Father Guy Chrispin.

 

A big thank you to the Eclat troupe and Brother Nixon Fils Aimé who accepted to perform at this Eucharistic celebration. The Pitit Manman Wozè group takes this opportunity to print T-Shirts with a photo of the late Father Guy Chrispin. These T-shirts  will already be in circulation before the mass on July 24, 2021. The profit of the sale of these T-Shirts will go to the Group’s account of Pitit Manman Wozè for the projects of the parish of Notre Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets. A repas will be followed after mass still at St Gregory The Great Parish. We take this opportunity to thank all those who helped us prepare the reception.

 

May our Patroness, our mother Manman wozè, whom Father Chrispin loved so continue to intercede for all of us ,

 

Brother Tob

 

Talk Show on the Haitian crisis

 

 

The staff of Radio Telé Solidarité had several programs this week on the crisis of Haiti  with several leaders of the Haitian community and even a leader of the United Political Party Mr Clarens Renois who is also a former star journalist of Radio Telé Metropole

 

In the First Panel we had: Father Yves Geffrard, Professor Frantz Voltaire, Ms. Pauline Jean Simon, Paul Corbanese, Dr. Pierre Paul Cadet and Bishop Guy Sansaricq. Click on this link to hear this program: https://youtu.be/zJ-N4xqe6oc.

They condemned the assassination of Jovenel Moise, the 57th president of the Republic of Haiti. They questioned the government of Moise with the collapse of all the country’s institutions and the problems of corruption and insecurity that grieved many Haitian families during his term as President. What did Jovenel Moise really want to achieve while in power and who are the intellectual authors of the crime that ended his life? Who benefits from   the villainous Crime against his life? Will Jovenel Moise be vindicated?  Is it not important to do justice as well to the numberless victims of the massacres of Cité Soleil, Fort National and the other victims of unjust aggression during his tenure as President?

I am fortunate also to have had an interview with the Honorable Senator Marie Francoise Megie, the first woman of Haitian origin to be a senator in Canada. Senator  Megie is originally a native of  Jacmel, she is a doctor by training and has lived in Canada for the past 45 years. Senator Megie is very visible in the Haitian community of Canada. She is the former president of the Association of Haitian abroad of Canada. She condemned the murder perpetrated against Jovenel Moise. Click on this link to hear her interview: https://youtu.be/N6KDAQzgdWY

Thanks to modern technology, I was fortunate to have an interview with the leader of the United Political Party Mr. Clarens Renois who is visiting Israel. Clarens as Political Leader of the United Party has always encouraged dialogue between the late Jovenel Moise and other political actors to find a solution to the Haitian crisis that has rocked Haiti over the past 4 years. He told us about his meeting with Jovenel Moise and the reasons which motivated her to engage in active politics by agreeing to found a political party. Click on this link to hear the interview with Mr Renois: https://youtu.be/5lgHqY8zVq4

The staff of the Télé Solidarité radio station was very happy to meet Dr Francois Pierre Louis, Dr Frantz Antoine Leconte, Miss Franciska Lucien, Father Guyma Noel and Bishop Guy Sansaricq. They all condemned the assassination perpetrated against Jovenel Moise on the night of July 6 to 7, 2021 at his residence in Pelerin 5. But they criticized the Moise government, they emphasized the inexperience and lack of preparation of Jovenel Moise as the 58th President of Haiti. They insisted that Jovenel Moise did not control anything during his tenure, insecurity increased a lot during his tenure. Armed gangs and bandits led his administration and there have been several massacres and crimes, political imprisonments during his tenure. How can we achieve the rule of law in Haiti? Click on this link to hear that program: https://youtu.be/Ggu0F4WD4TY

 

Brother Tob

 

Émissions sur la crise haïtienne

 

 

 

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité a eu plusieurs émissions cette semaine sur la crise haïtienne avec plusieurs leaders de la communauté haïtienne et avec le leader du Parti Politique Uni, Monsieur Clarens Renois qui est aussi ancien journaliste vedette de la Radio Métropole en Haïti.

 

 

Dans le premier panel on a eu: Père Yves Geffrard, Professeur Frantz Voltaire, Mme Pauline Jean Simon, Mr Paul Corbanese, Dr Pierre Paul Cadet et Monseigneur Guy Sansaricq. Cliquez sur ce lien pour entendre cette émission : https://youtu.be/zJ-N4xqe6oc.

Les différents panélistes ont condamné l’assassinat de Mr Jovenel Moïse. Ils ont questionné le gouvernement de Mr Moïse avec l’effondrement de toutes les institutions du pays et les problèmes de corruption et d’insécurité qui ont endeuillé beaucoup de familles haïtiennes au cours du mandat de ce dernier. Quel est le testament de Mr Jovenel Moïse? Quels sont les auteurs intellectuels de ce crime? À qui profite ce crime crapuleux contre Mr Jovenel Moïse? Ce dernier aura-t-il justice? N’est-il pas important de faire justice également aux victimes des massacres de Cité Soleil, Fort National, Bel Air, La Saline et aux autres victimes du gouverment de Mr Jovenel Moïse?

J’ai eu aussi l’opportunité d’avoir un entretien avec l’honorable Sénatrice Marie Françoise Megie, la première femme d’origine haïtienne sénatrice au Canada. Sénatrice Megie est originaire de Jacmel, elle est médecin de formation et elle a 45 ans au Canada. Sénatrice Megie est très visible dans la communauté haïtienne du Canada. Elle est l’ancienne présidente de l’Association des Médecins Haïtiens du Canada. Elle a condamné l’assassinat perpétré contre Mr Jovenel Moïse. Cliquez sur ce lien pour entendre son entretien : https://youtu.be/N6KDAQzgdWY

Grâce à la technologie, j’ai eu l’occasion d’avoir un entretien avec le leader du Parti Politique Uni Mr Clarens Renois qui est en visite en Israël. Mr Renois, comme leader politique du parti Uni a toujours encouragé le dialogue entre le regretté Mr Jovenel Moïse et les autres acteurs politiques en Haïti pour trouver une issue à la crise haïtienne qui a secoué le pays particulièrement au cours de ces 4 dernières années.

Mr Renois nous a parlé de sa rencontre avec Mr Jovenel Moïse et les raisons qui l’ont motivées à faire de la politique active en acceptant de fonder un parti politique. Cliquez sur ce lien pour entendre cet entretien : https://youtu.be/5lgHqY8zVq4

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité était aussi très heureux de rencontrer le Dr François Pierre Louis, Dr Frantz Antoine Leconte, Mademoiselle Franciska Lucien, Père Guyma Noël et Monseigneur Guy Sansaricq. Tous ont condamné l’assassinat perpetré contre Mr Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 Juillet 2021 dans sa résidence privée à Pèlerin 5. Mais ils ont critiqué le gouvernement de Mr Moïse en mettant l’accent sur l’inexpérience et le manque de préparation de Mr Jovenel Moïse comme 58ème Président d’Haïti. Ils ont insisté sur le fait que  Mr Jovenel Moïse ne controlait pratiquement rien au cours de son mandat.

L’insécurité a beaucoup augmenté, ce sont les gangs ou les bandits qui dirigeaient et on a enregistré plusieurs massacres et crimes et des emprisonnements politiques. Comment peut-on arriver à un état de droit en Haïti?  Cliquez sur ce lien pour entendre cette émission : https://youtu.be/Ggu0F4WD4TY

Brother Tob

 

 

 

Centre National de L’Apostolat Haitien-Nonimation du Docteur Cerat

 

 

Le Personnel du Bulletin du Centre National de l’Apostolat Haitien est heureux de vous annoncer que Docteur Lily Cerat  est nommée vice Directrice  des Etudes Haitiennes  à Brooklyn College. Elle remplace à ce poste Dr Jean Eddy Saint Paul, qui est pami les amis du Bulletin Hebdomadaire Du Centre National de l’Apostolat Haitien à Brooklyn College.

Dr St Paul a developpé une très bonne relation avec  notre bulletin et le personnel de la Radio Telé Solidarité pendant son terme comme responsable des études Haitiennes à Brooklyn College.  On a eu plusieurs entretiens avec lui et il a toujours retourné nos appels.

Rappelons que Dr Marie Lily Cerat est detentrice d’un doctorat en education urbaine  et en études Africaines  du Centre Universitaire de l’etat de New York.

Dr. Cerat est parmi les grandes femmes  de la communauté Noire de l’Etat de New York.  Elle enseigne au Département  d’études Africaines de Brooklyn College. Elle est connue comme un pedagogue très sensible à la culture Haitienne. On doit ajouter que les écrits du Dr Cerat examinent les effets de l’exclusion de la langue et de la culture haitienne dans l’education des étudiants  qui veulent mieux connaitre Haiti. Les écrits du Dr Cerat examinent les effets de l’exclusion de la langue et de la culture haïtiennes dans l’éducation des étudiants haïtiens. Ses articles de recherche ont été publiés dans Rethinking Schools, le Journal of Haitian Studies et le International Journal of the Sociology of Language. En plus de ses activités universitaires, le Dr Cerat a une longue histoire d’organisation au sein de la communauté haïtienne de New York. Elle est la co-fondatrice de Haitian Women for Haitian Refugees, qui a été créée en 1992 pour fournir des cours d’anglais comme langue seconde et d’alphabétisation des adultes immigrants et réfugiés haïtiens.

Msgr. Sansaricq adresse les mots suivants à Dr, Cérat : Chere Docteur Cerat, Compliments pour vos succès d’éducatrice. La faculté du Brooklyn Collège reconnait vos mérites. Que vous continuiez à mettre vos talents au service de la communauté et qu’ainsi vous deveniez de plus en plus une éclaireuse de chemins nouveaux. Comme vous assumez de nouvelles responsabilités que le Seigneur assure votre fidélité à vos nouveaux engagements!

 

La Regrettée Professeure Myriam Augustin que le personnel du bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien continue à honorer était l’une des modèles  ou une grande inspiratrice du Docteur Cerat. Ces femmes Américano Haitiennes ont demontré avec leur éducation et leur persévérance que les femmes Haitiennes sont très intelligentes et sont capables de briller un peu partout sur la planète. Le personnel du Bulletin Hebdomadaire  du Centre National de l’Apostolat Haitien souhaite du succès au Docteur Cerat dans cette nouvelle fonction.

Brother Tob

National Center of   the Haitian Apostolate-Nonimation of Doctor Cerat

 

 

The staff of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate is pleased to announce that Doctor Lily Cerat has been nominated the Vice Director of Haitian Studies at Brooklyn College. She replaces in this post Dr Jean Eddy Saint Paul, one of the friends in Brooklyn College of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate. Dr. St Paul has developed a very good relationship with the staff of our newsletter and the staff of Radio Telé Solidarité during his tenure as Head of Haitian Studies at Brooklyn College. We had several meetings with him and he always returned our calls.

 

Dr. Marie Lily Cerat holds a doctorate in education in urban education and African studies from the University Center of the State of New York. Dr. Cerat is among the great women of the Black community in New York State. She teaches in the Department of African Studies at Brooklyn College. She is known as a pedagogue very sensitive to Haitian culture.  The writings of Dr. Cerat examine the effects of the exclusion of the Haitian language and culture in the education of students who want to learn more about Haiti. Dr. Cerat’s writings examine the effects of excluding Haitian language and culture in the education of Haitian learners. Her research articles have been published in Rethinking Schools, the Journal of Haitian Studies, and the International Journal of the Sociology of Language. In addition to her academic activities, Dr. Cerat has a long history of organizing within the Haitian community of New York. She is the co-founder of Haitian Women for Haitian Refugees, which was established in 1992 to provide English as a second language and adult literacy classes to Haitian immigrants and refugees.

 

Bishop Guy Sansaricq presents his sincere congratulations to Dr Cerat in these words:

Dear Doctor Cerat: Congratulation on your nomination as vice-Rector of Haitian studies at Brooklyn College. Your qualifications as an educator are viewed as an asset to  Brooklyn College.  This makes all of us very proud of you. May the Lord bless you as you strive to use your position to promote the knowledge, understanding and wisdom of our younger generations. May you be for them like a shining lamp that will guide them to a better future!

 

 

The late Professor Myriam Augustin whose memory the staff of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate continues to honor was one of the models or a great inspiration to Doctor Cerat. These Haitian American women have demonstrated with their education and perseverance that Haitian women are very intelligent and much able to shine everywhere on the planet. The staff of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate wishes Dr. Cerat great success in her new position.

 

Brother Tob

 

Femme de la Semaine: Franciscka Lucien, MA

 

Dans notre rubrique femme de la semaine du bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien notre choix s’est porté sur Melle Franciska Lucien  la directrice generale de l’Institut pour Justice et democratie en Haiti (L’IJDH).

Franciscka  est une ardente defenseure de la justice sociale  et une professionnelle expérimentée du developpement international et de la gestion strategique. Elle a beaucoup travaillé en Haïti et a dirigé des projets clés pour renforcer les systèmes publics de prestation de soins de santé en mettant en lumière le droit humain à la santé pour les communautés rurales et marginalisées. Avant d’entrer dans le domaine à but non lucratif, elle a travaillé dans le plaidoyer et la communication, aidant des clients de tous les secteurs sur les communications, la gestion des problèmes et les stratégies de plaidoyer.

 

Bishop Guy Sansaricq presente ses sincères Felicitations à Melle Franciska Lucien en ces mots : Chère Madame Lucien: « Notre pays a un besoin immense de personnages comme vous pour promouvoir la justice sociale. Vous remplissez le role des prophètes de l’Ancien Testament qui souvent furent persécutés pour leur dévouement inlassable aux causes justes. Que leur Seigneur vous remplisse de force et que votre combat trace la route pour un meilleur avenir pour notre peuple!

 

Le personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien  demande au peuple de Dieu  d’acclamer Melle Lucien comme la femme de la semaine :

Brother Tob

 

Woman of the Week: Franciscka Lucien, MA

 

 

 

In our Woman of the Week of the Weekly Bulletin of the  National  Center of The Haitian Apostolate  our choice fell on Ms. Franciska Lucien, the General Director of the Institute for Justice and Democracy in Haiti (IJDH). Franciscka is a strong advocate for social justice and an experienced professional in international development and strategic management. She has worked extensively in Haiti, leading key projects to strengthen public health care delivery systems and implement the human right to health for rural and marginalized communities. Prior to entering the nonprofit field, she worked in advocacy and communications, assisting clients from all sectors with communications, problem management and advocacy strategies.

 

Bishop Guy Sansaricq presents his sincere congratulations to Miss Franciska Lucien in these words: Dear Miss Lucien: Our nation has an urgent need of people like you to promote social justice. You stand like the prophets of the Old Testament who were frequently persecuted because of their untiring pleadings for the oppressed. May the Lord feel you with holy strength so that your efforts may bring a better future to our country!  We are very proud of you!

 

The staff of the Weekly Bulletin of the Center of the Haitian Apostolate asks the people of God to acclaim Ms. Lucien as the woman of the week.

 

Brother Tob

 

T

Des partis politiques de l’opposition retirent leur soutien à Ariel Henry comme Premier ministre

Parce que le Premier ministre nommé Ariel Henry a pris la décision de former seul un gouvernement sans consultation, des organisations politiques de l’opposition qui avaient signé le protocole d’entente avec le PHTH et alliés pour faire de Joseph Lambert président provisoire de la République et Ariel Henry Premier ministre, ont décidé de résilier l’accord et d’enlever leur soutien au PM nommé par Jovenel Moïse avant son assassinat.

Dans une correspondance envoyée le 16 juillet à Ariel Henry, des ororganisations politiques comme AAA, Fusion, MTVAYITI, INITE, FND, VERITE lui reprochent de vouloir former un gouvernement qui n’aspire pas confiance et qui ne répond pas aux revendications de la population.

” Suite à la rencontre de ce jourd’hui, les membres de l’opposition politique et de la société civile, signataires du Protocole d’Entente Nationale (PEN), s’empressent de vous informer qu’ils prennent acte de votre volonté de former un Gouvernement sans tenir compte du caractère bicéphale de l’exécutif avec nombre de figures déjà décriées dans l’opinion publique avec leur projet politique rejeté depuis plus de trois ans par la population”, lit-ton dans la correspondance.

” Cette rencontre n’a pas permis de déceler non plus, aucune velléité de satisfaire les revendications populaires, entre autres l’annulation des arrêtés et décrets liberticides et antidémocratiques, la tenue de différents procès des affaires Petrocaribe, CIRH etc, portées dans les dix départements du pays et dans la diaspora  à travers des manifestations massives de contestation”, critiquent ces organisations politiques de l’opposition.

Selon ces organisations politiques, ” la montée exagérée de l’insécurité, les massacres perpétrés dans des quartiers populaires, les exécutions sommaires, la détention illégale de militants de l’opposition, les persécutions politiques répétées, la gestion catastrophique des affaires de l’état, le projet illégitime et illégal de doter le pays d’une nouvelle constitution sur mesure par référendum et l’organisation frauduleuse d’élections générales dans n’importe quelle condition: tel est le tableau accablant que portent dans leur passif, les principaux choisis de votre nouveau gouvernement en gestation.”

” Aussi, constatant que vous avez délibérément choisi de vous écarter des termes dudit protocole, les signataires du PEN se voient-ils dans l’obligation de vous leur soutien et de poursuivre un dialogue inclusif avec les forces vives de la nation en vue de conclure un accord politique pour une résolution haïtienne pacifique à la crise”, décident ces structures politiques de l’opposition.

Il faut souligner que le Dr Ariel Henry avait, 24 heures avant cette décision de ces organisations politiques de l’opposition, boudé une invitation de ces dernières évoquant des raisons de sécurité pour sa personne.

 

Retour à Port-au-Prince de la veuve du président Jovenel Moïse

Cheveux coupés courts dans une coupe afro, toute de noir vêtue, un bras en écharpe et arborant un gilet pare-balles sur sa robe, c’est d’un pas hésitant mais déterminé que Martine Moïse, la veuve du président assassiné Jovenel Moïse, a regagné Port-au-Prince après un séjour de dix jours à l’hôpital en Floride après avoir été blessée le 7 juillet dernier au cours de l’attaque qui a coûté la vie à son époux.

 

Martine Moïse, veuve du président Jovenel Moïse, est rentrée en Haïti ce samedi 17 juillet 2021 après dix jours d’absence. La Première dame était partie se faire soigner en Floride après avoir été blessée par balles au cours de l’assassinat de son mari Jovenel Moïse le 7 juillet dernier.

Madame Moïse a débarqué sur le tarmac de l’aéroport international Toussaint Louverture, à bord d’un vol privé. Elle a été accueillie au salon diplomatique, par le premier ministre Claude Joseph. La première dame porte une écharpe au bras droit. Elle portait également un gilet pare-balles. Des agents de sécurité étrangers étaient remarqués à ses côtés.

Martine Moïse devra participer aux funérailles de son mari, programmées pour le 23 juilletprochain. Madame Moïse n’a fait aucune déclaration officielle en descendant de l’avion.

Selon le secrétaire d’état à la communication, elle prendra part aux préparatifs des funérailles. « La 1ère dame @martinejmoise vient tout juste d’arriver en Haïti dans le cadre des préparatifs liés aux funérailles nationales du Pdt @moisejovenel. Elle a été accueillie à l’AITL par le pm @claudejoseph03 », peut-on lire dans un tweet du secrétaire d’état.

La Première dame avait été transportée en urgence aux États-Unis le jour de l’assassinat de son mari le 7 juillet dernier. Elle avait  été blessée par balles. Elle s’est exprimée à deux reprises sur les réseaux sociaux depuis son lit d’hôpital pour évoquer le drame.

 

Proverbes

Brav Pa Pale anpil

Moun ki  vakabon, yo pi fò pase leta

Tete pa janm twò lou  pou metrès li

Yo pa pren zwezo ak rara

Se pa tout viktwa ki dire

 

 


ROME

Siège De L’AIF © Vatican News

Finances: vers une « transparence absolue » du Vatican et du Saint-Siège

Rapport de l’ASIF 2020

JUILLET 15, 2021 20:58ANITA BOURDINROME

Le Saint-Siège est sur la voie d’une « transparence absolue » en matière financière, indique le rapport de l’Autorité de surveillance et d’information financière (ASIF) 2020, publié ce jeudi 15 juillet 2021.

Le rapport offre une analyse détaillée de l’activité de 2020, notamment grâce à l’évaluation positive de Moneyval. Il souligne notamment, indique le Vatican « l’efficacité de la coopération nationale et internationale »: 89 rapports d’activités suspectes ont été établis en 2020, dont 16 envoyés au Bureau du procureur, et 49 demandes d’information ont été échangées avec d’autres autorités du Vatican, concernant 124 sujets, signe d’une « croissance significative par rapport à l’année précédente, qui confirme les synergies considérables créées entre les institutions du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican dans la lutte contre les activités criminelles ».

Grâce à deux protocoles d’accord dans le domaine international avec la collaboration active des forces d’investigation du Vatican, l’ASIF a ensuite échangé 58 demandes d’information avec des cellules de renseignement financier étrangères (CRF) sur 196 sujets et elle a envoyé 19 communications spontanées concernant 104 sujets.

Le rapport indique en outre une « diminution progressive » de l’utilisation de l’argent liquide au Vatican, une tendance due notamment à l’introduction par l’Institut pour les oeuvres de religion (IOR), du circuit SEPA, qui garantit sécurité et traçabilité.

De plus, en janvier 2020, on a annoncé l’intégration de l’ASIF dans le circuit d’information international « Egmont Secure Web », après une suspension en novembre 2019 du fait d’une enquête du Vatican.

Puis, en avril, la nouvelle direction est entrée en fonction, avec le renforcement du personnel et le feu vert, à la fin de l’année, d’un statut, approuvé par le pape François par un chirographe, définissant la structure et l’aspect organisationnel de l’ASIF en créant un bureau de réglementation et d’affaires juridiques et le bureau de surveillance.

L’ASIF a pris des engagements après l’évaluation du Comité d’experts du Conseil de l’Europe pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, « Moneyval »: l’ASIF a joué un rôle important de coordination au cours de l’enquête, parce que son président, Carmelo Barbagallo, a conduit la délégation du Vatican.

Lutte contre le blanchiment

Le rapport 2020 rend compte des évaluations de Moneyval sur le fonctionnement effectif du système de prévention et de lutte contre le financement du terrorisme. Le jugement final obtenu récompense le sérieux et la rigueur de l’approche suivie par le Saint-Siège et l’État de la Cité du Vatican.

Sur onze critères examinés, aucun n’a été jugé « peu efficace », plus encore une «efficacité substantielle» est reconnue pour cinq domaines dont la «coopération internationale» ou les «mesures préventives»; une «efficacité modérée» six autres domaines.

Moneyval a donc décidé que la prochaine évaluation de l’avancement des actions suggérées par les experts aura lieu dans trois ans et celle de l’efficacité dans cinq ans, lors d’une nouvelle inspection.

Réglementation, supervision et information financière

Des « efforts intenses et importants » touchent trois domaines: réglementation, supervision et information financière.

En matière de réglementation, la révision de la loi n° XVIII de 2013 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est jugée « déterminante ».

En ce qui concerne la supervision, un «Guide» a été élaboré pour décrire l’ensemble des activités qui permettent d’exprimer une opinion sur la situation actuelle et future de l’entité supervisée et qui déterminent, en présence de déficiences significatives, l’adoption de mesures correctives.

« En matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, le contrôle s’est poursuivi sur la mise en œuvre du plan de remédiation de l’IOR suite à l’inspection de 2019 », en appliquant une supervision basée sur les risques inspirée des standards internationaux.

«Au cours de la période de trois ans, l’Office de surveillance, lit-on dans le rapport, a effectué 5 inspections sur l’IOR, dont deux étaient de grande envergure» respectivement dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et « prudentielles » .

Formation et soutien

Le Rapport indique également que « d’importantes activités de formation et de soutien ont été réalisées pour toutes les entités de l’État de la Cité du Saint-Siège/Vatican (autorités publiques, entités sans but lucratif, autres personnes morales) »: « Au niveau opérationnel, nous avons investi dans la formation, dans le lancement de processus d’auto-évaluation des entités grâce à des questionnaires, dans l’analyse détaillée des questionnaires pour permettre une vue d’ensemble des menaces et la vulnérabilité des secteurs et des différentes entités, dans l’élaboration de « lignes directrices » pour soutenir les entités et dans la conduite des premières inspections sur place. »

Du point de vue de l’Information financière, le rapport signale « la tendance croissante de la proportion entre les rapports envoyés au Bureau du promoteur de la Justice et les signalements reçus ».

Le rapport entend se mettre sur la voie d’une « transparence absolue des activités institutionnelles de l’État de la Cité du Vatican », comme l’a souligné le pape François à l’ouverture de la 92e année judiciaire, en rappelant la nécessité des bonnes pratiques, exemplaires, comme c’est le devoir « d’une réalité comme l’Église catholique ».

JUILLET 15, 2021 20:58ROME

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Anita Bourdin

Good to know: To have life in abundance….

 

Deacon Paul C. Dorsinville.

At the beginning of the 1st century AD, things looked good for a few people but bad for most when Jesus called apostles and sent them on mission, cured and fed  a good number of people and invited all to feed on Him, the true bread of life. About 2,000 years later, the situation is similar with larger crowds, more technology. The Gospel passages for July and August this year from Mark then John, Chap. 6 are challenging you and me to discern, choose and act at the personal, familial, ecclesial, societal levels to establish His kingdom, have and share life, build more just structures, spiritual and moral progress till the appointed time for His glorious return.

COVID-19, the political and economic crises, climate changes are warnings to wake up. Let us see what God sees in us and the neighbor, the families, the social and political groupings, the structures in place, what needs rebuilding, improvement and change. Are we on the way to heavenly bliss?

+++.

Au début du 1er siècle AD, choses semblaient bonnes pour quelques uns mais mauvaises pour le plus grand nombre quand Jésus appela des apôtres et les envoya en mission, guérit et nourrit un bon nombre de gens et invita tous à se nourrir de Lui, le vrai pain de vie. Près de 2.000 ans plus tard, la situation est similaire avec de plus grandes foules, plus de technologie. Les passages d’Évangile pour Juillet et Août cette année nous défient de discerner, choisir et agir aux niveaux personnel. familial, ecclésial et social pour établir Son royaume, avoir et partager la vie, bâtir des structures plus justes, le progrès spirituel et moral jusqu’au temps désigné pour Son retour glorieux.

COVID-19, les crises politiques et économiques, les changements de climat sont des avertissements de se réveiller. Voyons ce que Dieu voit en nous et notre prochain, les familles, les groupes sociaux et politiques, les structures en place, ce qui a besoin d’être rebâti, amélioré et changé. Sommes-nous sur la voie du bonheur du ciel?

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME (JULY 11TH, 2021)

Amos 7, 12-15; Psalm 85; Eph. 1, 3-14; Mk. 6, 7-13

 

 

 

By +Guy Sansaricq.

                                              THE APOSTLES ARE SENT IN MISSION!

So far we have seen Jesus drawing his apostles to Him but today we see him sending them out. It’s just like the movements of the heart that first sucks the blood in from the lungs and then sends it out to the rest of the body. That is also the normal rhythm of the Apostolate:

 1. a) through prayer increasing one’s intimacy with the Lord and then
 2. b) through ministry: bringing Christ to the world.

Ministry is not an easy task. Many will reject the Prophet either because they do not

understand his message or because they angrily reject the call to change and repent.

The Prophet will respect their freedom and move on to a more welcoming site.

Jesus sets conditions for the success of the Mission: a) the Prophet should not be alone, he must have a companion. They will go two by two.    b) They will be completely poor, relying only on God’s Providence: no money, no food, no second tunic, only a walking cane!

 

So, they went, joyfully announcing Jesus as the Messiah, expelling demons and curing many anointing them with oil. From this let us learn that the MISSION is not an easy task but a mighty struggle against evil. Poverty, love and faith are the weapons that defeat Satan, the enemy behind all our troubles. Let’s learn this lesson!

 

QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (11 Juillet 2021)

 

 

  Par +Guy Sansaricq

         L’ENVOI DES APOTRES EN MISSION!

Jesus tient à faire de nous des agents d’évangélisation. C’est à nous de distribuer les trésors du ciel jusqu’au bout du monde dans le temps et dans l’espace. Nous le voyons aujourd’hui ENVOYER SES APOTRES EN MISSION. Ceux-ci ne sont pas appelés à simplement recevoir gratuitement mais aussi à donner, à produire, à ètre des partenaires actifs.

 

Le prophète Amos dans sa mission (1ère lecture) fut brutalement expulsé de son pays. Les apotres connaitront eux aussi des déboires. La VÉRITÈ n’est pas accueillie par les esprits rebelles. Pour accomplir la MISSION, Il faut ètre prèt à souffrir jusqu’à verser son sang.

 

Avant d’annoncer que Jésus est Seigneur et Sauveur et que l’amour de Dieu doit se traduire en AMOUR DU PROCHAIN, il faut montrer qu’on le vit. Les apotres devront donc partir DEUX À DEUX démontrant ainsi la FRATERNITÉ trait essentiel de la MISSION. Ensuite pour montrer que leur efficacité vient de Dieu, ils devront pratiquer LE DÉPOUILLEMENT de toute richesse. Pas d’argent, pas de pain, pas de seconde chemise! Le baton de marche seulement!

 

Ils partirent donc tout joyeux mais ne recoivent pas bon accueil! Malgé tout, Ils chassent de nombreux demons car il faut extirper le mal sous toutes ses formes. Ils guérissent aussi de nombreux malades. La mission de l’Eglise est ainsi tracée! Annoncer Jésus et vivre son message car le témoignage est plus convincant que la Parole, combattre le mal et soulager la souffrance. Laissons nous illuminer par ces brefs textes. Participons nous aussi à la MISSION!

+Guy Sansaricq

 

Pensée de la Semaine: ‘Il n’y a que les bons coeurs qui savent s’apprécier et s’entendre”

Charles Jean Baptiste Bonnin  dans la doctrine sociale (1820): ”

 

Thought of the Week: Only good hearts know how to appreciate and hear others”.

Charles Jean Baptiste Bonnin in social doctrine (1820)

Pensamiento de la semana: ‘Solo los corazones buenos saben apreciar y llevarse bien’ Charles Jean Baptiste Bonnin en la doctrina social (1820): ”

 

Bulletin 10 Juillet 2021

 

 

 

 

Emission avec Quelques étudiants du Collège Pastoral.

 

 

 

 

Radio/TV Solidarité a accordé une entrevue à un groupe d’étudiants du collège pastoral, qui vient de décrocher un certificat ou un diplôme, tout dépend de la durée d’étude ( 2 ans certificat; 3 ans diplôme). Ces étudiants ont eu le bonheur de faire des études approfondies sur la Bible, la Spiritualité et sur la doctrine de l’église catholique. Durant ces années passées au Collège, ces élèves partagent l’expérience des laïcs engagés, des réligieux et des prêtes, qui offrent leurs services bénévolement comme professeurs ou moniteurs. Ce programme a été mis sur pied par l’Apostolat haïtien d’outre-mer qui, dans son souci d’évangélisation, a donné aux ressortissants haïtiens les moyens d’acquérir des connaissances avancées de la Bible. Les noms des étudiants qui ont participé à cette émission sont les suivants: Ginette Belotte , Solette Innocent , étudiante de la 1ère année, Margareth Tribie, Marie Lourdes Laguerre, Djinno Voigt (etudiantes et etudiant de la 2ème Année) et Marie Letang, étudiante de la 3ème année

 

 

 

Pour vous donner une idée plus claire des services offerts par le Collège pastoral, l’équipe de la Radio/TV a choisi un échantillon tiré des 3 années, pour parler de leurs expériences de vie personnelle et celles du collège. L’entrevue a été conduite par Msgr Pierre  André Pierre, assistant directeur de l’Apostolat haïtien et Bishop  Guy Sansariq, directeur, a donné la bénédiction aux étudiants.

Nous vous invitons, chers téléspectateurs et auditeurs, à regarder et à écouter l’entrevue en vue de vous informer des programmes du collège pastoral: https://youtu.be/JkyBueYQdgE

 

À noter que les cours sont maintenant à la portée de tous et toutes via Zoom. Nous vous convions donc, à vous inscrire dès maintenant afin de bénéficier des bienfaits de la dite institution.

N.B. Les cours commenceront au début du mois de Septembre.

À noter aussi que l’émission sera diffusée le Samedi 10 Juillet sur Cablevision à Elizabeth, New Jersey à partir de 7:00pm; le Mardi 13 Juillet sur Cablevision à Long Island, New York à partir de 3:00pm et la Radio/TV Solidarité.

Djinno Voigt

 

Talk Show with some Students of Pastoral College

 

 

 

 

Radio TV Solidarité have granted an interview to a group of students from College Pastoral, who just graduated with either a certificate or a diploma, depending on how many years spent in school. These students have learned in depth about the Bible, Spirituality and the doctrine of the catholic church. During these years spent studying, these students have benefited from the breath of knowledge and experience of laymen, religious leaders including priests who offer their services freely as either professors or monitors. This program has been put together by the Haitian  Apostolate in order to evangelize the members  of the haitian diaspora by educating them about the Bible.

To give a clear and an unequivocal idea of the courses offered at the college, the Radio/TV’s administration have chosen an elite group of students to talk  about their personal life experiences before attending the college and during the years spent studying. The interview was conducted by Msgr Pierre André Pierre, assistant director of the National Center of  Haitian Apostolate and Bishop  Guy Sansaricq, director of The National Center of the Haitian Apostolate  gave his blessings to the participants at the end . Among the students who participated in the show are: representing Ginette Belotte,  1st year, Solette  Innocent; 2nd year, Margaret Etienne Tribie, Djinno Voigt and Marie Lourdes Laguerre and 3rd year, Marie Lethan.

We are inviting you, viewers and auditors, to watch and to listen carefully to the interview: https://youtu.be/JkyBueYQdgE

 

Now courses are being offered online via Zoom.  We encourage everyone to enroll in the college in order  to enjoy the knowledge that the college has to offer. Classes will resume in September 2021.

N.B. The show will be aired Saturday July 10th, 2021 at 7:00pm via Cablevision, Elizabeth, New Jersey, also Tuesday July 13th via Cablevision in Long Island, New York at 3:00pm and Radio/ TV Solidarity.

Djinno Voigt

 

Hommage au Père Moïse Aimé

 

 

Le 15 juillet 2021 prochain sera l’anniversaire de naissance du Père Moïse Aimé, le premier directeur de la Pastorale Haïtienne du diocèse de Rockville Centre. Le Père Moïse, comme tout pionnier, a fait de son mieux pour accompagner la Pastorale Haïtienne dudit diocèse dans la bonne direction.

Un anniversaire de naissance est toujours un grand moment dans la vie de tout le monde. Bien sûr, ce sera un moment de joie et de grâce dans la vie du Père Moïse. Son anniversaire coïncidera avec une soirée de Gala en son honneur le 18 juillet 2021. Le Père Moïse a pris sa retraite dans le diocèse de Rockville Centre après 31 ans de ministère.

Comme tout bâtisseur de foi, le Père Moïse a eu de bons moments dans son ministère dans le diocèse de Rockville Centre comme le premier directeur de la Pastorale Haïtienne. Au cours de ses 31 ans dans le diocèse de Rockville Centre le Père Moïse a célébré beaucoup de Messes, de baptêmes, de mariages et de funérailles. Sous son leadership, toutes les communautés haïtiennes de foi catholique du diocèse de Rockville Centre ont eu leur messe en créole chaque fin de semaine ou une messe en créole une fois par mois. Il y a eu des moments difficiles mais le Seigneur était toujours présent pour accompagner la Pastorale Haïtienne.

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien a de très bons rapports avec tous les prêtres haïtiens du diocèse de Rockville Centre. Ainsi, la relation du Centre National avec le Père Moïse est très cordiale. Ses fidèles participent toujours aux activités du Centre National.

Monseigneur Guy Sansaricq, et Mgr Pierre André Pierre souhaitent un Joyeux Anniversaire et une Bonne Retraite au Père Moïse en ces mots : « Cher Père Moise, Nos voeux et prières les plus sincères vous accompagnent quand vous prenez ce tournant dans votre vie. Nous vous confions au Seigneur qui saura vous tenir par la main car il est un Dieu fidèle. Que vous continuiez à porter des fruits tout au long de votre avenir!

+Guy Sansaricq

… ».

Nous encourageons le peuple de Dieu à participer en grand nombre à la soirée de Gala en l’honneur du Père Moïse du 18 juillet 2021. Enfin, le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien souhaite également un Joyeux Anniversaire et une Bonne Retraite au Père Moïse Aimé.

 

Brother Tob

 

 

HOMAGE TO FATHER MOISE AIMÉ

 

      July 15, 2021, will be the anniversary of the birth of Father Moise Aimé, the first Director of the Haitian Pastoral Center in the Diocese of Rockville Center. Father Moise, like any pioneer, did everything that depends on him with his limitations and weaknesses to accompany the Haitian Pastoral  of the Diocese of Rockville Centre  in the right direction.

        A birthday is always a highlight in everyone’s life. Of course, it will be a moment of joy and grace in the life of Father Moise. His birthday will coincide with a Gala planned  in his honor for the evening of July 18, 2021.

         Father Moise has retired to the Diocese of Rockville Center after 31 years of this ministry. Like any Builder of Faith, Father Moise had good times during his ministry in the Diocese of Rockville. He served as the First Director of Haitian Pastoral . During his 31 years of ministry, Father Moise celebrated many masses, baptisms, weddings, and funerals. Under his leadership, all the Haitian communities of the Catholic faith in the diocese of Rockville Centre come together to celebrate a creole mass every weekend or at least once a month.

    Although he has had difficult times during his ministry,  the Lord was always been present and accompanied him during  his pastoral care of  Haitians during challenging times.

      The National Center of The Haitian Apostolate has a very good relationship with all Haitian priests in the diocese of Rockville Centre. So the relationship of the National Center with Father Moise is very cordial, the faithful of Father Moise always participate in the activities of the National Center.

     Bishop Guy Sansaricq in communion with Monsignor Pierre André Pierre wishes a Happy Birthday and a Happy retirement to Father Moise  “: Dear Fr. Moise: As you take this step forward to another site of ministry, we entrust you to the mercy of our faithful Lord. May he allow you continue to bear mush fruit wherever His Divine Providence will guide you! I hope we will always keep in touch and be able to assist and comfort each other through brotherly bonds!

+Guy Sansaricq.

 We encourage the People of God to participate in large numbers in the Gala evening in Honor of Father Moses on July 18, 2021. ”

        Finally, the Staff of the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate wish a Happy Birthday and a Happy Retreat to Father Moise Aimé.

 

 BROTHER TOB

 

 

MOT DE L’APOSTOLAT HAITIEN DES ETAT-UNIS SUR LE MEURTRE DU PRÉSIDENT MOISE. 

                                                                   7 Juillet 2021

 

Notre population Haitienne de ce coté de l’Atlantique a été secouée à la nouvelle de l’assassinat de l’ occupant du siège présidentiel d’Haiti, Mr Jovenel Moise. Cette méthode sanguinaire de résoudre un problème  n’est pas admissible. Depuis les premiers temps de la création Dieu dit à l’homme “Tu ne tueras pas ton prochain.” Nous déplorons lamentablement que L’assassinat, le kidnapping soient devenus des moyens communs et casuels pour plus d’un, de régler leurs problèmes graves et mème insignifiants. Cela doit cesser.  Une nouvelle éducation devra se faire. Il faut apprendre à respecter le sang d’autrui.

 

Par ailleurs, l’on doit admettre qu’une sorte d’exaspération contre les méfaits de ce régime déchu avait produit un désir ardent de changement. Les enquètes ultérieuses, si sérieuses, jetteront plus de lumières sur ce qui s’est passé. Ce n’est pas ici le temps ou le lieu d’en parler.

 

A l’heure présente, nous voulons demander au peuple Haitien de renouveler l’assiduité à la prière car la prière inspire et aide à découvrir les chemins de la paix, de la justice et du progrès. L’on ne construit pas un pays par les tueries mais en en construisant l‘entente et la fraternité. Que les forces de Police Nationale donnent l’évidence de leur efficacité et mettent un terme à cette ère de terrorisme imposée sur la nation par les bandes armées. Que les organisations saines et progressives du pays se réunissent pour proposer le plus vite possible les solutions temporaires et ensuite plus durables du relèvement national.

 

C’est ainsi que s’élève ma prière et mes voeux les plus sincères pour une Haiti où il fera bon vivre.

 

                                                                                     Very Rev. Guy Sansaricq

                                                                                     Directeur de l’Apostolat Haitien National des Etats-Unis.

 

 

 

La mort du président Moïse

Publié le 2021-07-09 | lenouvelliste.com

 

Jovenel Moïse est mort. Assassiné. Chez lui.

Le président a été tué à l’issue d’une opération chirurgicale qui n’a fait qu’une seule blessée : sa femme, Martine Moïse.

Le président de la République d’Haïti en fonction, gardé par une garnison d’hommes en armes, a été victime d’une action violente, sans qu’aucun de ses fidèles ne vole à son secours.

C’est inimaginable. Énorme. Incroyable.

Quand le pays s’est réveillé à l’aube du 7 juillet 2021 avec ces informations gravissimes, une chape de saisissement a tout enveloppé : les personnes, les animaux et les choses.

Pas un bruit. Pas un cri. Pas une larme.

Le temps n’était pas aux expressions bruyantes ni à la peine visible. Le pays a retenu son souffle.

Certains se sont silencieusement indignés, mais la grande majorité a simplement pris le temps de méditer sur la fragilité des choses et des êtres dans un pays de plus en plus faible, de plus en plus fragile, de plus en plus insécure pour tous.

Le président Jovenel Moïse est mort chez lui, selon le constat légal. Tout ce qui entoure les circonstances et les causes de son décès est à venir, si un jour toute la lumière est faite sur le drame.

Au-delà de la personne du président Jovenel Moïse, c’est le pays et la nation qui se retrouvent plongés dans un vide abyssal. Les institutions sont au plus mal, les liens légaux sont minimaux, la cohésion nationale effilochée.

Il n’est pas encore venu le temps du bilan de la présidence de Jovenel Moïse, mais déjà les conséquences de sa gestion mettent Haïti devant un choix délicat : avancer sans attendre ou prendre le temps d’une concertation minimale ?

Tout paraît difficile. Les obstacles énormes. Les défis colossaux.

La disparition du président ne facilitera rien, elle ouvre simplement de nouvelles perspectives au pays, avec des moyens toujours limités et de rares hommes qualifiés qui étaient déjà en difficulté.

Tout en présentant les condoléances de la rédaction et de la direction du quotidien Le Nouvelliste à la famille et aux alliés du président Jovenel Moïse, tout en souhaitant un prompt rétablissement à son épouse Martine Moïse et du courage au pays dans cette épreuve, il n’est pas superflu de recommander la clairvoyance et la pondération à tous.

Les problèmes d’Haïti et les risques d’un basculement vers le pire sont palpables. La dernière fois que le pays avait eu à perdre des présidents et anciens présidents de manière violente, entre 1912 et 1915, la porte avait été ouverte à tous les outrages jusqu’aux flétrissures suprêmes.

 

 

 

 

 

Le président haïtien Jovenel Moïse assassiné : « Les gens sont très inquiets »

Les faits

Selon les informations communiquées par les autorités haïtiennes, le président Jovenel Moïse est décédé dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet lors de l’attaque de sa résidence par un commando. Cet assassinat intervient alors que Haïti est confronté depuis plusieurs années à une grave crise politique et sociale.

 • Gilles Biassette,

 

Jovenel Moise, le 12 janvier 2020.CHANDAN KHANNA/AFP

TWITTER

 

« Vers une heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l’État. Blessée par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. »

→ ANALYSE. Haïti : un président sans soutien et sans Parlement

iPourquoi lire La Croix ?

La Croix choisit dans le flot de l’actualité des pépites à mettre en lumière, en privilégiant le recul et l’analyse.

+

C’est par ce communiqué, diffusé par les services du premier ministre par intérim, que Haïti a appris mercredi matin 7 juillet avec stupeur la nouvelle de l’assassinat de son président, Jovenel Moïse. Homme d’affaires investi dans le monde agricole, reconverti en politique à l’âge de 48 ans, il avait accédé au pouvoir en 2017 avec le soutien du président sortant, Michel Martelly.

Newsletters La CroixiEdition L’Hebdo

Chaque vendredi, les rubriques La Croix L’Hebdo

Je m’inscris

Un espoir rapidement déçu

Né dans un foyer modeste de province, il avait étudié à Port-au-Prince avant de se consacrer à différents projets de développement rural. Fort de ce parcours, Jovenel Moïse avait suscité un certain espoir à ses débuts en politique. Mais il avait dû rapidement faire face à des accusations de corruption et sa popularité n’avait pas tardé à chuter, sur fond de manifestations répétées dès 2018.

À lire aussi

Regain de tensions en Haïti autour du président

 

Ces années d’instabilité avaient également été marquées par une recrudescence de l’insécurité et de la violence. L’enlèvement, en avril, de sept religieux, dont deux Français, avait eu un fort retentissement international. Fin juin, une fusillade avait fait plus de dix morts, dont un journaliste et une opposante.

Restant sourd aux nombreux appels à sa démission, Jovenel Moïse venait de désigner, lundi 5 juillet, un nouveau premier ministre, le septième de son mandat. Le docteur Ariel Henry, chargé de « former un gouvernement d’ouverture incluant les forces vives de la Nation et de résoudre le problème criant de l’insécurité », n’avait toutefois pas encore pris ses fonctions et c’est le sortant, Claude Joseph, qui s’exprime depuis la mort du président.

Inquiétude à Port-au-Prince

 

 

Cette mort laisse un pays en plein désarroi. « On ne sait pas qui est aux commandes », lâche un opposant au pouvoir joint à Port-au-Prince. Haïti avait plongé ces derniers mois dans une grave crise institutionnelle, le parlement n’étant plus opérationnel, faute d’élections législatives organisées dans les temps, et la date de la fin du mandat de Jovenel Moise – 7 février 2021 pour les uns, 7 février 2022 pour les autres – divise le pays.

→ RELIRE. Les évêques haïtiens exhortent le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir

Ce vide au sommet de l’État fait aujourd’hui redouter le pire. « Les gens sont très inquiets, raconte l’écrivaine Kettly Mars depuis la capitale haïtienne. Ce n’est pas la panique, mais personne ne sait qui contrôle quoi. Ce n’est pas un coup d’État, mais une opération commando. » Peu après l’annonce du drame, la République dominicaine a ordonné la « fermeture immédiate » de sa frontière avec Haïti.

 

 

Haïti, toujours plus loin dans la détresse

Guy Taillefer

8 juillet 2021ÉDITORIAL

Les Haïtiens sont en état de choc, forcément. Mais nombreux dans la société haïtienne sont les esprits lucides qui n’auront pas été longtemps stupéfaits, tant l’assassinat du président Jovenel Moïse s’inscrit dans un climat de violence où les meurtres et les kidnappings crapuleux sont devenus monnaie courante. Un climat de violence que Moïse lui-même était accusé par l’opposition d’instrumentaliser.

L’histoire de Haïti est jonchée d’assassinats politiques. Jovenel Moïse, âgé de 53 ans, en devient le plus récent exemple et son assassinat, commis au milieu de la nuit à son domicile de Pétion-Ville, dans les hauteurs de Port-au-Prince, plonge un peu plus l’île dans la terreur et le chaos politique.

C’est un meurtre qui n’est pas près d’être élucidé. D’emblée, la thèse la plus plausible suppose l’implication des puissants gangs armés, devenus des États dans l’État, vu les relations malsaines et dangereuses qu’on accusait Moïse d’entretenir avec eux. Mais toutes les conjectures deviennent possibles, étant donné son impopularité dans la population et dans les cercles de l’opposition, qui le jugeait de plus en plus corrompu. Le premier ministre par intérim, Claude Joseph, a déclaré mercredi matin que la résidence de Moïse avait été attaquée par un commando d’« étrangers qui parlaient l’anglais et l’espagnol », avant de décréter quelques heures plus tard « l’état de siège » dans le pays. Des vidéos relayées par le Miami Herald montrent des assaillants armés se présentant ouvertement — et absurdement — comme des agents en mission de la Drug Enforcement Administration, l’agence américaine de lutte contre le trafic de drogue. L’attaque avait été bien préparée.

On rirait d’avoir entendu M. Joseph vouloir rassurer les Haïtiens mercredi en affirmant que « la situation sécuritaire est sous contrôle » si le contexte n’était aussi tragique. La situation sécuritaire en Haïti est pourtant tout sauf « sous contrôle  et ce, depuis des années. L’état de siège dans lequel se retrouve le pays est le résultat de l’absence d’État de droit.

Les gangs armés ont littéralement pris le contrôle de la capitale ces derniers mois, notamment isolée du sud de Haïti pour cause d’affrontements entre bandes rivales. Ce sont encore les affrontements entre gangs qui ont chassé du quartier très pauvre de Martissant des milliers d’habitants. Fin juin, quinze personnes sont tuées dans une fusillade en plein Port-au-Prince, après ô combien d’autres morts sous le feu des bandits et des forces de l’ordre. Après le rapt en avril de dix personnes, parmi lesquelles sept religieux catholiques, l’archevêque de Port-au-Prince s’était indigné de l’ampleur que prenait la violence des bandes armées, dénonçant « les complaisances et les complicités, d’où qu’elles viennent » et critiquant « les autorités publiques qui ne font rien pour résoudre cette crise ». Rien n’y fait, la terreur continue de régner en roi et maître. En toute impunité.

Cet assassinat ajoute ensuite à la confusion politique et institutionnelle, comme si elle n’était pas déjà assez grande. Mal élu en 2017, Jovenel Moïse était un homme de plus en plus contesté par la rue depuis son arrivée au pouvoir, un homme en panne de légitimité, accusé de dérive dictatoriale. Il gouvernait par seuls décrets depuis plus d’un an, faute de Parlement élu. De l’Église au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en passant par les leaders de la société civile, à peu près tout le monde, sauf lui, jugeait son mandat présidentiel terminé depuis le 7 février dernier. Mais il s’accrochait au pouvoir, avec le soutien de la communauté internationale, faisant la sourde oreille à l’ample mouvement populaire qui a pris forme depuis deux ans pour dénoncer la corruption et la paupérisation et réclamer son départ. À la faveur d’une soi-disant tentative de coup d’État, en février, les autorités ont accru leur répression des voix de l’opposition.

Il n’y a pas de panacée à cette descente aux enfers. La démocratie haïtienne était déjà très fragile, cet assassinat — qui est une attaque contre la fonction présidentielle même, au-delà de la personne de M. Moïse — l’écorche un peu plus encore, avec risque d’anarchie à la clé. Ce meurtre appelle une prise de conscience et une responsabilisation de la classe politique. Il appelle la communauté internationale, dont le Canada, à tirer les leçons de ses complaisances. Il rend moins possible et pertinente que jamais l’organisation d’ici la fin de l’année des élections générales que voulait tenir M. Moïse. Il plaide pour la formation pour deux ans, comme le réclame à grands cris la société civile, d’un large gouvernement de transition avec pour mission principale de s’attaquer à l’impunité et à la pauvreté. À Justin Trudeau, qui promettait mercredi de « soutenir le peuple haïtien et [de] lui offrir toute l’aide dont il a besoin », de passer de la parole aux actes et de donner son appui à cette avenue de sortie de crise.

 

 

 

Renald Lubérice

@RenaldLuberice

 

 

Koudeta kont Prezidan Jovenel Moise la gen twa etap ladanl 1. Asasine Prezidan an 2. Antre nan Palè nasyonal ak yon akò sou de fèy papye ki melanje tout kalte moun 3. Anpeche tout veritab ankèt pou pèmèt laverite sou lanmò Prezidan an, asasine tout moun ki ka anpeche sa fèt.

Translate Tweet

 

 

 

 

Femme de la Semaine: Solette Innocent

 

Dans notre rubrique femme de la semaine notre choix s’est porté cette semaine  sur Melle Solette Innocent. Solette est parmi les étoiles du Collège Pastoral  et une jeune femme très engagée au sein la Communauté Haitienne Catholique  du diocèse de Brooklyn-Queens comme Directrice de la Chorale Ste Therèse de Lisieux du diocèse de Brooklyn-Queens.

 

Melle Innocent est originaire de la ville de St Marc. Elle a fait ses etudes primaires chez les soeurs  de St Joseph de Cluny à St Marc, ses études secondaires au collège Classique de St Marc et le Secretariat à Canado. Elle vient juste de décrocher un baccalauréat en Sciences Humaines et elle est entrain de faire sa maitrise en Sciences Humaines à l’université Adelphi.

 

Bishop Guy Sansaricq en communion avec Mgr. Pierre  André  Pierre felicite  Melle Innocent en ces mots: Chère Mlle Solette: Mes compliments pour vos succès scolaires et surtout pour vos qualités de caractère. Vous ètes engagée dans le ministère de votre paroisse et malgré vos multiples occupations prenez pardessus tout part aux cours de Bible offerts par le Kolej Pastoral. C’est remarquable. Que le Seigneur vous permette de fleurir comme une jeune plante dans les jardins de l’Eglise et que vos fruits soient abondants.

 

Nous demandons  au peuple de Dieu  d’acclamer Melle Innocent comme la femme de la Semaine du Centre National de l’Apostolat Haitien

Brother Tob

 

 

 

WOMAN OF THE WEEK: SOLETTE INNOCENT

 

      For our WOMAN OF THE WEEK,  the National Center  chose Miss Solette Innocent. Miss Solette is among the stars of the Pastoral College and a young woman who is very involved in the Haitian Catholic Community of the Diocese of Brooklyn-Queens. She is the Director of the Choir of St. Therese of Lisieux of the Diocese of Brooklyn-Queens.

       Miss Innocent is a native  of St. Marc, she did her primary studies with the Sisters of St Joseph de Cluny in St Marc. She completed secondary studies at the Classic College of St Mark.  She also has just obtained a BS (Bachelor’s Degree of sciences) in Social work at the Secretariat in Canado  .  Currently, she is in the process of studying for her master’s degree in  Social Work at Adelphi University.

      Bishop Guy Sansaricq in communion with Mgr. Pierre André Pierre congratulate Miss Innocent in these words: Dear Miss Solette: Congratulation for the example you trace. May other follow your steps! You are much involved in superior studies and at the same time are involved in your Parish life and also in pursuing Bible and Doctrinal studies at the Haitian Pastoral “Kolèj.”  May the Lord continue to bless you! May you flourish like a young plant in the Church garden and produce abundant fruit!

 

 We ask the people of God to acclaim Miss Innocent as the Woman of the Week of the National Center of the Haitian Apostolate.”

  

Brother Tob

 

 

 

La gratitude du pape François envers le personnel soignant

Il « touche du doigt » leur « dévouement »

JUILLET 10, 2021 17:15ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Le pape François exprime ses vifs remerciements au personnel soignant de l’hôpital Agostino Gemelli de Rome, où il a été opéré dimanche dernier, 4 juillet 2021.

C’est ce qu’indique le 8e bulletin de santé du pape publié vers midi ce samedi 10 juillet: ses analyses de sang sont « satisfaisantes » et le pape « poursuit le traitement prescrit ».

Le communiqué souligne sa gratitude envers le personnel soignant, et pas seulement ceux qui le soignent: « Le Saint-Père, touchant du doigt le dévouement humain du personnel médical et soignant qui l’assiste, adresse une pensée particulière à tous ceux qui, avec soin et compassion, choisissent le visage de la souffrance, s’impliquant dans une relation personnelle avec les malades, en particulier les plus fragiles et les plus vulnérables. »

Le pape reprend « progressivement » son travail et il continue « à marcher dans le couloir de l’appartement ».

Comme la veille, vendredi après-midi, le pape a célébré la messe dans la chapelle privée.

Le soir, il a dîné avec ceux qui l’assistent depuis dimanche dernier.

Le pape a été opéré au colon, pour une diverticulite qui a requis l’ablation d’une partie du sigma.

Hier aussi, des personnes démunies, accompagnées par la Communauté de Sant’Egidio, sont venues prier au Gemelli et elles ont remis des fleurs au personnel de garde pour le pape François.

 

Haïti: « Regarder la réalité en face et vivre une vraie conversion »

Mgr Quesnel à Radio Vatican après l’assassinat du président Moïse

JUILLET 07, 2021 23:05RÉDACTIONCONFÉRENCES ÉPISCOPALES

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Pour sortir de la crise haïtienne, l’évêque de Fort-Liberté, Mgr Quesnel, préconise de s’asseoir et de regarder la réalité en face et de se soumettre à «une vraie conversion», rapporte Radio Vatican (Xavier Sartre), ce 7 juillet, alors que le président haïtien Jovenel Moise a été assassiné par un commando dans la nuit de mardi à mercredi 7 juillet. Il avait rencontré le pape François au Vatican en 2018.

« Des hommes armés ont attaqué sa résidence. Le Premier ministre sortant, Claude Joseph, a annoncé la terrible nouvelle, appelant la population au calme », explique Radio Vatican: « Certains parlaient espagnol. L’épouse du président Martine Moise a été blessée par balle dans l’attaque et se trouve hospitalisée. Un des enfants du président était présent lors de l’attaque, il est en sécurité. ».

La conférence épiscopale a un grand rôle à jouer estime Mgr Quesnel pour « inculquer les valeurs évangéliques. » L’assassinat du président doit être l’occasion de «créer le changement de mentalité». «Maintenant nous sommes obligés de nous mettre ensemble parce qu’il y a la nation en jeu».

Le président Moise venait de nommer lundi un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, avec pour mission d’organiser des élections, rappelle  Radio Vatican: « La nouvelle vient déstabiliser en profondeur le climat politique et sécuritaire de ce petit pays, le plus pauvre des Caraïbes, déjà bien fragile car gangrené par des gangs pratiquant rançons et enlèvements. Près de 18 000 Haïtiens ont par exemple déjà fui leur domicile pour échapper à ces criminels. »

«C’est une grande surprise pour nous», confie Mgr Alphonse Quesnel, évêque de Fort-Liberté, à 200 km de Port-au-Prince à Radio Vatican: «On ne pensait pas que l’on allait renouveler ce qu’il s’était passé il y a plus d’un siècle, en 1915», quand le président d’alors, Vilbrun Guillaume Sam, fut assassiné, entrainant l’intervention armée desEntretien avec États-Unis.

«Depuis un certain temps, on sentait qu’il y avait beaucoup de tensions dans le pays, surtout avec la montée des groupes armés. Toute cette situation a créé une panique» poursuit l’évêque qui rappelle que la conférence épiscopale s’est exprimée plusieurs fois sur la question.

S’il faut attendre de voir qui est derrière cet assassinat, et comment va réagir la population, Mgr Quesnel tire certains enseignements des derniers événements. «Quand on a les rênes du pouvoir, il faut apprendre à faire preuve de souplesse […] et d’humilité», considère-t-il, en référence au raidissement ces derniers mois du président Moïse. «On était dans une situation très chaotique».

Pour en sortir, l’évêque de Fort-Liberté préconise de s’asseoir et de regarder la réalité en face et de se soumettre à «une vraie conversion». La conférence épiscopale a un grand rôle à jouer estime d’ailleurs Mgr Quesnel pour inculquer les valeurs évangéliques. L’assassinat du président doit être l’occasion de «créer le changement de mentalité». «Maintenant nous sommes obligés de nous mettre ensemble parce qu’il y a la nation en jeu».

Le Premier ministre sortant Claude Joseph a déclaré, continue la même source, « que la police et l’armée allaient désormais assurer le maintien de l’ordre sur l’île et a déclaré l’état de siège »: « Dans son communiqué paru à 5 heures du matin, heure locale, il condamne «un acte haineux, inhumain et barbare». Il assure que toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l’État et protéger la Nation. La démocratie et la République vaincront. »

JUILLET 07, 2021 23:05CONFÉRENCES ÉPISCOPALES

 

Proverbes:

Richès Pa Bonè

Bon Diven  pa bezwen etikèt

Zorye se bon Konseye

Tout Meday ganyen revè

Pikan pouse nan jaden parese

 

Good to know: 1806, 1915, 2021 challenges for Haiti…

 

Deacon Paul C. Dorsinville.

 

This July 7, 2021 media outlets including Vatican News, Catholic News Services, The Tablet and Currents News of the Diocese of Brooklyn. etc. revealed the stunning news of the assasination in the early morning hours of Haitian President Jovenel Moise while his spouse was badly hurt and evacuated to the USA. Haitian Bishop Alphonse Quenel of Fort Liberté said the Haitian Church  was stunned by the assasination, calling for calm,  for Haitians to sit together, to talk  and to find a way forward,to seize the opportunity for a change of mentality and true conversion…

In 1806, the assasination of Emperor Dessalines resulted in political, economical, social dysfunctions till the one of President Vilbrun Guillaume Sam in 1915 leading  to occupation by U.S. Marines officially for 19 years and more problems till to-day…Can the call of the Haitian Bishops be heeded through the intercession of St. Joseph,Blessed Virgin Mary, Venerable Pierre Toussaint and Servant of God Mother Mary Elisabeth Lange?

                                                                                                  +++.

Ce 7 Juillet 2021 les divers média incluant Vatican News, Catholic News Services, Th Tablet and Currents News du Diocèse de Brooklyn, NY, etc. ont révélé les nouvelles stupéfiantes de l’assasinat aux premières heures du matin du Président d’Haiti Jovenel Moise pendant que son épouse a été grièvement blessée et évacuée aux USA. L’Évêque Alphonse Quesnel de Fort Liberté a dit que l’Eglise d’Haiti était étonnée par cet assasinat, appelait au calme, que les Haitiens s’assoient ensemble, parlent et trouvent une voie de progrès  et de saisir l’opportunité d’un changement de mentalité et de vraie conversion…

En 1806, l’assassinat de l’Empereur Dessalines a résulté en dysfonctions politiques, économiques et sociales jusqu’`a celui du Président Vilbrun Guillaume Sam en 1915  conduisant à l’Occupation officielle des Marines Américains pour 19 ans et plus de problèmes jusqu’aujourdhui…Puisse l’appel des Evêques d’Haiti  soit entendu par l’intercession de St. Joseph, la Bienheureuse Vierge Marie, Vénérable Pierre Toussaint et la Servante de Dieu Mère Marie Elizabeth Lange!

 

Latest News-July 4, 2021

FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (July 4th, 2021)

Ez  2, 2-5 Ps. 123; 2 Cor, 12, 7-10 ; Mk. 6, 1-6.   

 

 

 

 

By +Guy Sansaricq

 

The Scripture readings of the day point to a very crude reality, the hardness of face and the stubbornness of heart of many people. People tend to stick to their comfortable old habits and close their hearts to prophets’ voices calling them to change and repent. 

 

Prophet Ezekiel in the first reading laments about the rebellious people he deals with who refused to listen to him and even persecuted him. Likewise, St Paul in the second reading claims to suffer from a sorrowful thorn in his flesh. He experiences animosity from his listeners. Jesus also in Nazareth is rejected by his own town folks except by very few.  

 

It appears that rejection of the truth stems not so much from the intelligence but from the heart. Jesus, the young carpenter who grew up in Nazareth was, in the opinion of his townsfolks, incapable of displaying a wisdom superior to theirs or incapable of performing mighty deeds.  They rejected him not because of his message but because of their prejudice.

 

Jesus was amazed at their lack of faith and did not perform his mighty deeds before them but went on to other neighboring towns likely to be more receptive.

 

Let’s learn from these readings to accept Jesus’ mighty voice with an open and sincere heart! 

 

QUATORZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (4 Juillet 2021)  

 

 

     

 

Par +Guy Sansaricq

 

Nous apprenons à partir des textes d’Ecriture du jour comment beaucoup de gens “à la face dure et au Coeur entété” rejettent la vérité. Ils sont enfermés dans leurs vieilles habitudes et s’irritent quand on les appelle à changer et à se convertir.

 

C’était le cas du temps du prophète Ezékiel (première lecture), du temps de Saint Paul (deuxième lecture) et encore du temps de Jésus quand il se rendit à Nazareth, le village où il a grandi.  Les gens refusèrent de l’écouter.

 

Ce qui était vrai autrefois est encore vrai aujourd’hui. Aurions nous tendance à nous enfermer dans notre zone de confort et à  boucher nos oreilles à la vérité libératrice que nous apporte JESUS?  Les plaisirs flottants du monde nous suffisent-ils?

 

Pourquoi ne pas s’ouvrir le Coeur à notre destinée éternelle? Nous sommes faits à l’image et à ressemblance de Dieu. Pourquoi se fermer le Coeur à la voix du Seigneur?

 

Jésus est la Lumière du Monde! La voie qu’il nous invite à prendre est la vraie et la meilleure.

Retenons les mots du psaume 129 lu aujourd’hui: “Je lève les yeux vers toi Seigneur. Toi qui demeures au ciel sur ton trone! Comme les yeux de la servante se fixent sur les mains de sa maitresse, ainsi mes yeux se tournent vers Toi pour que tu me tiennes en pitié!”

+Guy Sansaricq

 

 

 

Pensée de la Semaine: La valeur d’un homme ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possesions. La valeur d’un homme reside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité

 

Citation de célébrité

Mark W. B. Brinton

 

Panse  semèn nan: valè yon nonm pa mezire ak lajan li, estati li oswa byen l ‘yo. Valè yon nonm chita nan pèsonalite li, sajès li, kreyativite li, kouraj li, endepandans li ak matirite li.      Pawòl selebrite Mak W. B. Brinton

 

Thought of the Week: A man’s worth is not measured by his money, his status or his possessions. The value of a man lies in his personality, his wisdom, his creativity, his courage, his independence and his maturity Celebrity quote Mark W. B. Brinton

Pensamiento de la semana: El valor de un hombre no se mide por su dinero, su estatus o sus posesiones. El valor de un hombre radica en su personalidad, su sabiduría, su creatividad, su coraje, su independencia y su madurez. Cita de celebridad Mark W. B. Brinton

 

 

 

 

Bonne Fête America

 

 

Msgr. Pierre André Pierre

Centre National de l’Apostolat Haïtien

 

Le 4 juillet ramène la fête nationale des Etats-Unis d’Amérique. La déclaration d’indépendance écrite par John Adams et proclamée le 4 juillet 1776 affirmait : « Nous considérons que ces vérités vont de soi, que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » Ainsi les colonies britanniques du Continent se séparent de l’Angleterre pour former une nouvelle nation qui s’appelle d’abord United Colonies, puis United States of America.

 

George Washington (1732-1799) Commandant en chef de l’Armée Continentale durant la guerre de la Révolution Américaine (1775-1783) est élu premier Président des Etats-Unis le 7 janvier 1789 selon la nouvelle Constitution rédigée à Philadelphie en 1787. Son inauguration a lieu le 30 avril 1789. Il sert pendant deux mandats et s’établit à New-York et à Philadelphia. Pendant sa présidence, il signe un décret créant, au bord de la rivière du Potomac, la future capitale permanente des Etats-Unis, appelée Washington DC en son honneur.

 

Ce 4 juillet, connu comme Jour de l’Indépendance, est l’un des jours les plus importants dans l’histoire de ce grand pays. La nation célèbre ses grands héros, hommes et femmes, qui se sont battus pour la liberté il y a plus de 245 ans, et ceux qui se battent encore aujourd’hui pour la garder. Au son de la musique, au milieu des parades et des feux d’artifice, avec des voyages et des barbecues qui n’en finissent pas à travers tout le pays, familles et amis, toutes différences confondues, se rallient pour commémorer et honorer et festoyer.

 

Mais surtout, le 4 Juillet est le jour le plus indiqué pour nous tourner tous ensemble en action de grâces vers le Très-Haut, Celui qui donne la liberté à tous ses enfants. Puisse le combat de la liberté continuer jusqu’à devenir la victoire du droit inaliénable pour tous les habitants de ce pays. Puisse la vie être protégée et la poursuite du bonheur être accessible à tous sans distinction.

 

Terminons par la prière pour l’Amérique

 

Dieu Notre Père Tout-Puissant, nous te remercions pour les bénédictions abondantes dont tu nous as comblées. Guide-nous pour que nous soyons de bons intendants de tes dons. Fortifie-nous pour que nous puissions toujours protéger toute ta belle création des forêts de séquoias aux eaux du Gulf Stream. Fais de nous des instruments de ta paix pour mettre fin aux éclats rouges des fusées et des bombes qui éclatent en l’air. Aide-nous à aimer et à prendre soin de tous nos voisins – localement et globalement – afin que nous soyons vraiment couronnés de fraternité d’un océan à l’autre. Amen.

 

 

Happy Independence Day – 4th of July

Msgr. Pierre André Pierre

National Center of the Haitian Apostolate

July 4th brings back the national holiday of the United States of America. The Declaration of Independence written by John Adams and proclaimed on July 4, 1776, stated: “We take these truths for granted, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights among which the life, freedom and the pursuit of happiness.” So the British colonies on the Continent split from England to form a new nation called first United Colonies, then The United States of America.

 

George Washington (1732-1799) Commander-in-Chief of the Continental Army during the American Revolutionary War (1775-1783) was elected the first President of the United States on January 7, 1789 under the new Constitution. He was inaugurated on April 30, 1789. He served two terms and settled in New York and Philadelphia. During his presidency, he signed a bill establishing a future, permanent U.S. Capital along the Potomac River named Washington D.C. in his honor.

 

This July 4th, known as Independence Day is one of the most important days in the history of this great country. The nation celebrates the great heroes, men and women, who fought for freedom over 245 years ago, and those who still fight to keep it today. To the sound of music, in the midst of parades and fireworks, with endless trips and barbecues across the country, families, and friends of all differences, come together to honor, commemorate and celebrate.

 

But above all, July 4th is the best day for us to turn together in thanksgiving to the Most High, the One who gives freedom to all his children. May the struggle for freedom continue until it becomes the victory of inalienable right for all the inhabitants of this country. May life be protected and the pursuit of happiness accessible to all without distinction.

 

 

Let us conclude with the prayer for America

 

Dear God, we thank you for the bountiful blessings you have bestowed on us. Guide us in being good stewards of these gifts. Let us care for all of your beautiful creation, from the redwood forests to the Gulfstream waters. Make us instruments of your peace in order to put an end to rockets’ red glare and bombs bursting in the air. Help us to love and care for all of our neighbors -locally and globally- so that we might be truly crowned with brotherhood from sea to shining sea. Amen.

 

 

 

 

 

 

BÒN FÈT AMERICA – 4 Jiyè Jou Endepandans Etazini

 

Monsenyè Pierre André Pierre

Sant Nasyonal Apostola Ayisyen

 

4 Jiyè se Jou Fèt Nasyonal Etazini. Dokiman Deklarasyon Endepandans peyi Etazini parèt 4 jiyè 1776. Se John Adams ki te ekri li. Deklarasyon an di : “Nou pran verite sa yo pou sèten : tout moun fèt egal ego. Kreyatè a bay tout moun kèk dwa inalyenab pèsòn pa kap retire, tankou dwa lavi, dwa libète, ak dwa pou yo chache viv ak kè kontan.” Se konsa, koloni Britanik yo nan kontinan Amerik la retire kò yo anba otorite Angletè, pou yo fòme yon nouvo nasyon. Yo bay tèt yo non Koloni Lib. Apre sa, yo vin pran non Etazini.

 

George Washington (1732-1799) kòmandan an chèf lame kontinantal la pandan lagè revolisyonè ameriken an (1775-1783) te vi eli kòm premye prezidan Etazini nan 7 janvye 1789 anba nouvo konstitisyon an. Seremoni inogirasyon an te fèt 30 avril, 1789. Premye prezidan an te fè de manda. Li te enstale biwo li nan New York ak nan Philadelphia. Se nan epòk sa a, George Washington te siyen yon dekrè pou yo bati yon vil, bò larivyè Potomak, ki pou kòm Kapital tout peyi. Sa fèt vre. Anlonè premye Prezidan an, vil la pote non: Washington DC.

 

4 jiyè, Jou Endepandans la, se jou tout moun nan peyi a rekonèt kòm youn nan jou ki pi enpòtan nan tout istwa gwo peyi sa a. Nasyon an selebre gwo ewo yo, gason ak fanm, ki te goumen pou libète, sa fè 245 lane. Li selebre tou, jounen jodiya, tout moun ki toujou ap goumen pou kenbe libète. Moun ap vwayaj san rete nan peyi a. Mizik anvayi tout lari. Parad ak fedatifis gaye nan tout vil. Babekyou ak fèt ap chofe nan prèske tout lakou. Fanmi ak zanmi reyini ansanm tout kote pou yo onore, pou yo komemore, pou yo selebre.

 

Men, pi plis pase tout koze sa yo, 4 jiyè se jou ki enpòtan pou tout moun mete ansanm pou di Bondye mèsi, Sila a ki gen tout pouvwa a, Sila a ki bay tout pitit li yo libète. Se pou lit sa a, goumen pou libète sa a, kontinye jiskaske li vin tounen laviktwa pou tout moun k ap viv nan peyi sa a, kapab jwi dwa sa yo toutbon. Dwa pou lavi a se, se yon dwa ki merite pwoteksyon nou chak jou. Dwa pou moun chache viv ak kè kontan, dwe aplike pou tout moun san paspouki.

 

 

Ann fini ak lapriyè pou Amerik la.

 

Bondye Papa, nou di ou mèsi pou tout benediksyon ou ban nou yo. N ap mande ou pou ou gide nou : Pou nou byen konprann kado sa yo ; pou nou pran swen bèl kreyasyon sa a, soti nan forè Redwood yo rive nan dlo Gulfstream yo. Fè nou vin tounen yon zouti lapè. Konsa n a mete yon fen nan tire gwo kout kanon, nan fè bonm eklate adwat agòch. Tanpri, ede nou renmen pwochen nou yo, ede nou pran swen tout vwazen nou yo -sa ki pre tankou sa ki lwen- pou nou bati yon fratènite soti yon bò lanmè rive lòt bò lanmè. Amèn.

 

 

 

July 3, 2004-July 3, 2021 – 17th anniversary of the death of artist Thony Audate.

 

 

 

On the occasion of the 17th Anniversary of the death of the late Brother Thony Audate, The staff of the Weekly Bulletin of the National Center of The Haitian  Apostolate Center continues to remember this great artist of the Catholic faith of the Haitian Community who continues to inspire many people  in our faith as Catholics and as Haitians at a time when Haiti is going through horrible  times. Thony was a great man of faith, a great promotor of the good news of Christ the Liberator and one of the great defenders of the weakest in our society. How many of us are ready to take his Cross like Thony to defend the weak and accept to take risks to change our world of darkness?

 

Of course if Thony were alive he would be very upset to see the chaotic situation in Haiti, he would be on all fronts to denounce the injustice, the betrayal and the conspiracy of many of us against the interests of our people. Many adopt the attitude of Pontius-Pilate. This is what explains that Mr. Moise is still the tenant of the National Palace despite the fact that his mandate has expired since February 7, 2021. We must always remember that the Haitian people are very tired with this climate of insecurity and the absence of a rule of law in their country.

Thony is really sad to see that it is difficult for Haiti to have a rule of law like many countries on our planet. Today in paradise he urges Christian artists to come together in association, leaders of prayer groups not to use their group to enrich themselves while their leaders do not know the bible and the doctrine of the Catholic Church and ignore the rule of law and social justice in our country. Yes the poor of our country have the right to justice and to a better distribution of the wealth of our country.

 

 

 

 

Le Regretté Thony Audate, is a son of Carice, one of the 13 Communes of the Department of the North East and the arrondissement of Vallière-Haiti. Originally Carice was created by the Provisional Government of the North in 1889. According to Agronomist Audate Jean Gabin, Cousin of regretted Thony Audate, Carice became a commune in the year 1950 and a parish in the year 1957 with St. Helen as Patroness. So the Parish of St. Helen in Carice had two Sunday Masses before the pandemic on Sunday one at 8:30 a.m. which is considered the high mass and the other at 10:00 a.m. for schoolchildren. We must add that the Church of the Parish of St. Helen in Carice welcomes 780 faithful and according to our information the Church of St. Helen was always full for its Sunday Masses. The Patronal feast of the parish of St. Helen in Carice is August 18.

 

What are the problems of the Municipality of Carice? Agronomist Audate let me know that the road infrastructure is one of the major problems in the municipality of Carice. Is there a Bridge over the Tenèbre river in Carice? In addition, the river tenèbre is a junction point between Carice and the Commune of Mont Organisé. The agronomist Audate informed us that each time that the Tenèbre River is in flood the activities of these 2 communes are paralyzed and very often losses of human lives occurred. What are the officials of the Haitian state doing to provide a bridge on the Tenèbre River? How can we avoid loss of human life when this river is in flood?

 

The Late Artist Thony Audate, one of the illustrious people of Carice, did his primary studies in Carice and his secondary studies in Cap Haitien considered as the 2nd city of Haiti. Note that Les Jeunes de Carice du temps de Tony did their secondary education in Cap Haitien or Port-au-Prince. Today the municipality of Carice has 5 secondary schools and 20 primary schools. The Catholic College of the Congregation of Oblate Fathers in Carice is among the best schools in the department of North East Haiti. Tony was above all a committed artist before becoming a Christian artist of the Catholic faith.  Tony was the winner of a singing competition in honor of the late Singer – star of the Northern Orchestra Rogers Colas who died on Sunday September 14, 1986 at the age of 49 following a car accident. The Regretted Roger Colas, this star of Haitian music has left his fanatics with an unfinished aftertaste of melody. The great paradox Artists Roger Colas and Thony Audate have almost the same fate, both died very young, one at 49 and the other at 44. Is it true that an artist does not live long? Tony was a member of the Cape Town Youth Ministry group. great actor of Theater, one of the best football players of the selection of the Young people of the North and one of the great Haitian singers of the department of the North. After the singing competition in honor of the Late  artist Rogers Colas the Northern Orchestra wanted to hire him as a singer in this great world-famous jazz, Thony refused because he knew that his ministry as an artist was mainly within the Catholic Church.

The artist Thony left Haiti in the year 1988 to live in Boston. As soon as he arrived in Boston he was very visible within the Haitian Pastoral of the Archdiocese of Boston, Animator of the Great Choir and founder of the Youth group of the Parish of St. Angela which has now become the Parish of Notre Dame du Mont-Carmel. For Mother’s Day, at his instigation, the young people of St. Angela always organized a great social activity to celebrate the Haitian mothers of this parish. What is the situation of the Haitian Pastoral of the Archdiocese of Boston after Thony’s death? How does the Haitian Pastoral of the Archdiocese of Boston use Tony’s testament to strengthen unity and solidarity within the Haitian Community of the Archdiocese of Boston? The church is an organized body with Jesus Christ as the center and we must always remember it is only Jesus Christ who gave his life in sacrifice to free us from sin and we must always like Thony have great confidence in Jesus and in the Church Jesus founded. https: / /youtu.be/pwFVc6rUIIE

 

 

 

 

L Carice has already given 16 priests, The Salesian Sister Annecie Audate FMA, General Director for 3 years of the International Office of VIDES International located very close to the Vatican State, one of the 7 Haitian nuns from Carice. Sr Audate FMA. one of Thony’s cousins, had a show last year on Thony. She took the opportunity to inform us of her close proximity to her cousin Thony and we must add that Sister Audate FMA is among the Haitian Religious Stars in the eternal city.

With the Eyes of Faith we continue to believe that Thony is not dead, he is at the Father’s house, he continues to sing the glory of his Lord with the angels  in Heaven. Who can’t forget his song “With Jesus all is well” and with Jesus there is no condemnation and disappointment. Thony, this great composer of religious songs, left as a testament 3 CDs of religious songs. A man who did everything to love everyone, very generous and who used his artistic talents for the advancement of Haitian Pastoral. Thony we ask you to continue to intercede with the Father for Haiti, the Haitian Pastoral, the Audate Family and the Municipality of Carice. Click on this link to hear the last broadcast of Radio Telé Solidarité in honor of the late Thony Audate: https://youtu.be/a_L6xg9YGUE

 

Brother Tob

3 Juillet 2004 – 3 Juillet 2021 : 17e anniversaire de la mort de l’artiste Thony Audate.

 

 

À l’occasion du 17e anniversaire de la mort du regretté frère Thony Audate, le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’Étranger continue à se rappeler de ce grand artiste de foi catholique de la communauté haïtienne qui continue à inspirer beaucoup d’entre nous dans notre foi comme catholiques et comme haïtiens, à un moment où Haïti traverse des moments terriblement difficiles.

Thony était un grand homme de foi, un grand passionné de l’Évangile du Christ Libérateur et l’un des grands défenseurs des plus faibles de notre société. Combien d’entre nous sont prêts à prendre sa croix comme Thony pour défendre les faibles et accepter de prendre des risques pour changer notre monde? Si Thony était encore vivant, il serait très indigné de voir la situation chaotique d’Haïti et sur tous les fronts pour dénoncer l’injustice, la trahison et la conspiration de beaucoup d’entre nous contre Haïti pour défendre certains intérêts et prendre toujours l’attitude de Ponce Pilate sous prétexte que l’opposition ne s’entend pas ou ne s’unit pas et que c’est pourquoi Monsieur Jovenel Moïse est encore le locataire du Palais National malgré que son mandat est terminé depuis le 7 février 2021.

On doit toujours se rappeler que le peuple haïtien est très fatigué avec ce climat d’insécurité et l’absence totale d’un état de droit dans le pays. Thony serait vraiment triste de constater combien il est jusqu’à présent difficile pour Haïti d’avoir un état de droit comme beaucoup de pays dans notre planète.

Thony exhorterait particulièrement les artistes chrétiens à se regrouper en association, les leaders des groupes de prière à ne pas les utiliser pour s’enrichir pendant que leurs membres ne connaissent pas la Bible et la doctrine de l’Église Catholique. À l’élite encore consciente de notre pays, Thony aurait sans doute demandé de travailler pour un état de droit et de justice sociale dans notre pays. Oui les pauvres de notre pays ont droit à la justice et à une meilleure répartition des richesses de notre pays.

Rappelons que le regretté Thony Audate était un fils de Carice, l’une des 13 communes du département du Nord-Est et de l’arrondissement de Vallière (Haïti). À l’origine, Carice a été créée par le gouvernement provisoire du Nord en 1889. Selon l’agronome Audate Jean Gabin, cousin du regretté Thony Audate, Carice est devenue commune en l’année 1950 et paroisse en l’année 1957 avec Sainte Hélène comme patronne.

La Paroisse Sainte Hélène de Carice a deux messes dominicales, l’une à 8:30AM qui est considérée comme la grand-messe et l’autre à 10:00AM pour les écoliers. L’église de la Paroisse Ste Hélène de Carice accueille environ 780 fidèles et, selon nos informations, l’église de Sainte Hélène était toujours remplie pour ses messes dominicales avant la pandémie du coronavirus. La fête patronale est célébrée le 18 Août. Quels sont les problèmes de la commune de Carice? L’agronome Audate nous a fait savoir que l’infrastructure routière est parmi les grands problèmes de la commune. Y a-t-il un pont sur la rivière Ténèbre à Carice? Celle-ci est un point de jonction entre Carice et la commune de Mont Organisé.

L’agronome Audate nous a aussi dit qu’à chaque fois que la Rivière Ténèbre est en crue les activités de ces 2 communes sont paralysées et fort souvent on enregistre des pertes en vies humaines. Que font les responsables de l’état haïtien pour doter finalement d’un pont la rivière Ténèbre? Comment peut-on éviter des pertes en vies humaines quand cette rivière est en crue?

Le regretté artiste Thony Audate, l’une des personnes illustres de Carice avait fait ses études primaires à Carice et ses études secondaires au Cap-Haïtien, la 2e ville d’Haïti. Les jeunes de Carice du temps de Tony avaient fait leurs études secondaires au Cap-Haïtien ou à Port-au-Prince. Aujourd’hui la commune Carice a 5 écoles secondaires et 20 écoles primaires. Le Collège Catholique de la Congrégation des Pères Oblats à Carice est parmi les meilleures écoles du département du Nord-Est d’Haïti.

Tony était avant tout un artiste engagé avant de devenir un artiste chrétien de foi catholique. Il avait remporté un concours de chant en l’honneur du regretté chanteur vedette de l’orchestre Septentrional Roger Colas, décédé le dimanche 14 septembre 1986 à l’âge de 49 ans à la suite d’un accident de voiture. Le regretté Roger Colas, cette étoile de la musique haïtienne a laissé chez ses fanatiques un arrière-goût de mélodie inachevée. Les artistes Roger Colas et Thony Audate ont presque eu le même destin, les deux sont morts très jeunes, l’un à 49 ans et l’autre à 44 ans.

Tony était membre du groupe de la pastorale des jeunes du Cap-Haïtien, grand acteur de théâtre, l’un des meilleurs joueurs de football de la sélection des jeunes du Nord et l’un des grands chanteurs haïtiens du département du Nord. Après le concours de chant en l’honneur du regretté artiste Roger Colas l’orchestre Septentrional voulait l’engager comme chanteur au sein de ce grand jazz de renommée mondiale. Thony avait refusé car il savait que son ministère comme artiste était surtout au sein de l’Église Catholique.

L’artiste Thony a laissé Haïti en l’année 1988 pour vivre à Boston. Dès son arrivée, il était très visible au sein de la Pastorale Haïtienne de l’archidiocèse de Boston. Animateur de la Grande Chorale et fondateur du groupe des Jeunes de la Paroisse Sainte Angela devenue aujourd’hui Paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel. Pour la fête des mères, sous l’instigation de Thony, les jeunes de Sainte Angela organisèrent toujours une grande activité sociale pour célébrer les mamans haïtiennes de cette paroisse. Quelle est la situation de la Pastorale Haïtienne de l’Archidiocèse de Boston après la mort de Thony? Comment va-t-elle suivre le testament de Tony pour renforcer l’unité et la solidarité au sein de la communauté haïtienne de l’archidiocèse de Boston?

Rappelons que Carice a déjà donné 16 prêtres. La soeur salésienne Annecie Audate, directrice générale depuis 3 ans du Bureau International de VIDES International situé tout prêt de l’État du Vatican, est l’une des 7 religieuses haïtiennes originaires de Carice. Sr Audate, cousine de Thony, a eu une émission sur ce dernier l’an passé. Elle profita pour nous informer de sa grande proximité avec son cousin Thony. Elle est parmi les étoiles religieuses haïtiennes à Rome.

Par la foi nous continuons à croire que Thony continue à être présent parmi nous. Qui peut oublier son chant ”Avec Jésus tout va bien” et “avec Jésus il n’y a pas de condamnation et de déception” ? Thony, ce grand compositeur de chants religieux a laissé comme testament 3 CD de chants religieux. Un homme qui a tout fait pour aimer tout le monde, très généreux, qui a utilisé ses talents d’artiste pour l’avancement de la Pastorale Haïtienne.

Cliquez sur ce lien pour entendre la dernière émission de la Radio Télé Solidarité en l’honneur du regretté Thony Audate: https://youtu.be/a_L6xg9YGUE

 

Brother Tob

 

 

 

 

 

Mès Rekwiyèm pou Pè Guy Chrispin Samdi 24 jiyè 2021 a 11:30 AM.

 

 

Samdi 24 jiyè 2021 a 11:30 AM, gwoup Pitit Manman Wozè ki soti nan pawas KwadèBoukè envite ou nan yon mès rekwiyèm pou Pè Guy Chrispin, ansyen Kire pawas Nòtredam Wozè nan KwadèBoukè.

 

Mès la ap fèt nan pawas Sen Gregwa (St Gregory the Great). Adrès legliz la se:  224 Brooklyn Ave, Brooklyn NY 11213, nan kònè St John’s Pl ak Brooklyn Ave, tou pre Eastern Parkway. Bis: Brooklyn Avni; New York Avni; Kingston Avni; St John’s Pl. Tren : 3 Kingston Avni.

 

Bishop Guy Sansaricq ap prezide selebrasyon ekaristik. Monseyè Pierre André Pierre, ansyen Rektè Inivèsite Notredam d Ayiti ap bay omeli a. Plizyè Pè nan Kominote Ayisyen an deja konfime prezans yo nan selebrasyon ekaristik sa a. Pou chante, n ap gen twoup EKLA (Eclat), youn nan pi gwo koral nan diosèz Brooklyn ak Queens.

 

Doktè Pierre Paul Cadet, yon pitit pawas Nòtredam Wozè Kwadèboukè ak prezidan Asosyasyon Doktè Ayisyen Aletranje nan yon ti konvèsasyon nan Telefòn anonse, Asosyasyon Doktè Ayisyen yo pral byen reprezante nan mès sa a.

 

Nou espere gen yon delegasyon kominote Ayisyen nan Boston k ap patisipe tou nan selebrasyon ekaristik sa a. Gwoup Pitit Manman Wozè ankouraje tout kretyen yo ak zanmi yo pou yo vini an kantite nan selebrasyon ekaristik sa a.

 

Ansanm nou dwe travay pou kontinye ministè Pè Guy Chrispin nan pawas Nòtredam Wozè Kwadèboukè. Pè Guy Chrispin nan paradi ak Papa Bondye. Nou sèten l ap kontinye lapriyè pou Ayiti, pou pawas wadèboukè ak tout lòt pawas kote li gen chans egzèse ministè li nan legliz la.

 

Pou enfòmasyon sou Mès Rekwiyèm sa a pou Pè Guy Chrispin ou ka rele:

 

 • Sè Marie Elda Cantave Romulus nan 631-889-3602
 • Claudine B. Osias nan 631-988-2044
 • oswa Frè Tob nan 631-889- 0064.

 

Frè Tob

 

 

Messe de Requiem pour le repos de l’âme du Père Guy Chrispin

 

 

Le samedi 24 Juillet 2021 à 11:30AM le Groupe Pitit Manman Wozè de la Paroisse de la Croix-des-Bouquets vous invite à une messe de requiem pour le repos de l’âme du Père Guy Chrispin, l’ancien Curé de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets (Haïti) à la Paroisse St Gregory The Great sise au 224 Brooklyn NY 11213.

Monseigneur Guy Sansaricq présidera la célébration eucharistique et Monseigneur Pierre André Pierre tiendra l’homélie. Plusieurs prêtres de la communauté haïtienne ont déjà confirmé leur présence à cette Messe. Nous espérons avoir la Troupe Eclat, l’une des plus  grandes chorales de la Pastorale Haitienne du diocèse de Brooklyn et de Queens…

Dr Pierre Paul Cadet, un fils de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets et Président de l’Association des Médecins Haïtiens à l’étranger, dans une courte conversation au téléphone a annoncé que l’Association sera bien représentée à cette messe.

Nous espérons aussi avoir une délégation de la communauté de la Croix-des-Bouquets de Boston. Le Groupe Pitit Manman Wozè exhorte tous les cruciens et leurs amis à venir en grand nombre à cette célébration eucharistique.

Ensemble nous devons travailler pour continuer l’oeuvre du Père Guy Chrispin à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix des-Bouquets. Pour toute information sur cette Messe de requiem pour le repos de l’âme du Père Guy Chrispin vous pouvez appeler Madame Marie Elda Cantave Romulus au 631-889 3602, Claudine B. Osias au 631-988-2044 ou Brother Tob au 631-889-0064.

 

Brother Tob

 

Ceremonie de remise de Diplome au Collège Pastoral   .

 

Le Samedi 26 Juin 2021, j’etais à la paroisse de St Jerome pour couvrir la ceremonie de graduation des étudiants du Collège Pastoral pour le bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien et de la Radio telé Solidarité. Une ceremonie de graduation est toujours un moment très fort  dans la vie des étudiants .

 

 

Le Collège Pastoral qui a 33 ans d’existence a deja formé plusieurs generations d’etudiants. L’un des buts du collège  c’est de former les laics au niveau biblique, doctrinal et spirituel pour pouvoir mieux vivre leur foi catholique. Avec la pandemie du COVID 19 les cours du Collège sont en ligne ou online. Plusieurs étudiantes ou anciens étudiants du Collège sont des professionnels ou ont une formation universitaire.16 étudiants de la 2ème année et 11 de la 3ème année ont recu leur diplôme. Ce fut une belle ceremonie , Bishop Guy Sansaricq , le fondateur du Collège comme toujours etait present à cette reunion de remise de diplomes, il etait accompagné de Mgr Pierre André Pierre son assistant au Centre National de l’Apostolat Haitien et Professeur au Collège Pastoral.. Bishop Guy etait le president de la Celebration eucharistique de cette ceremonie

 

Sr Juvenia Joseph FdM, la directrice du Collège Pastoral et secretaire du Centre National de l’Apostolat Haitien a bien joué son rôle pour permettre la reussite de cette celebration festive. Bravo Sr Joujou continue ton bon travail au Centre National de l’apostolat Haitien et au collège Pastoral.

Selon mes informations les diplomés de la classe 2021 du Collège Pastoral sont très soucieux de leur formation et sont prêts à s’impliquer dans leur Communauté de foi afin d’apporter leur collaboration à la propagation de la bonne Nouvelle de Jesus Christ.

Après la remise de diplomes, Diacre Paul Dorsainville, Mme Marie Ange Pierre, Madeleine Jean, anciens professeurs au Collège Pastoral ont été honorés. L’on doit ajouter aussi Adeline Sanon, une ancienne étudiante au Collège Pastoral qui a recu elle aussi une plaque d’honneur. Adeline a toujours demontré son grand amour pour le centre National de l’Apostolat Haititien et le collège Pastoral.

Cette après-midi s’est terminée par une reception. La video de la graduation est deja diffusée à la Radio Telé Solidarité. Elle sera telévisée à cable vision  de la ville d’Elizabeth le Samedi 3 Juillet  2021 à 7 :00 hres Pm au canal 19 et le mardi 6 Juillet à 3:00hres pm au canal 115. Clicquer sur ce lien pour regarder la ceremonie de remise de diplomes de la classe 21 du Collège Pastoral: https://youtu.be/2sckteQd2As

Brother Tob

 

Graduation ceremony at the Pastoral College.

 

On Saturday June 26, 2021, I was at the parish church of St Jerome to cover the graduation ceremony of the students of the Pastoral College for the weekly bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate and the Radio Telé Solidarité. A graduation ceremony is always a highlight in the life of a student.

The Pastoral College, in existence for the past 33 years has already trained several generations of students. One of the goals of the college is to train laypeople at the biblical, spiritual and doctrinal levels so they can better live their faith as Catholics. With the COVID 19 pandemic, college courses are online. Many of the College’s alumni are professionals or have a university education. 16 students of 2nd year and 11 students of 3rd year  have  graduated on Saturday 27 at the Pastoral college . It was a beautiful ceremony, Bishop Guy Sansaricq, the founder of the College was present at this graduation ceremony. He was escorted by Monsignor Pierre André Pierre his assistant at the National Center and a teacher at the College. Bishop presided the whole event.

 

 

Sr Juvenia Joseph FdM, the director of the Pastoral College and secretary of the National Center for the Haitian Apostolate, played her role well in making the event a success. Bravo Sr Joujou continue your good work at the National Center of the Haitian Apostolate and at the Pastoral College.

According to my information, graduates of the 2021 class of the Pastoral College are very concerned about their training and are ready to get involved in their communities of faith in order to play their parts in the propagation of the good News of Jesus Christ.

After the graduation, Deacon Paul Dorsainville, Mrs. Marie Ange Pierre, Madeleine Jean, former professors at the Pastoral College were honored as well as Adeline Sanon, a former student at the Pastoral College. They received   a plaque of honor. Adeline has always shown her great love for the National Center of the Haitian Apostolate and the Pastoral College.

This festive event ended with a reception. The graduation video is already broadcast on Radio Telé Solidarité. It will be televised on cable vision of the city of Elizabeth on Saturday July 3, 2021 at 7:00 a.m. on channel 19 and Tuesday July 6 at 3:00 a.m. on channel 115. Click on this link to watch the graduation ceremony for class 21 of the Pastoral College: https://youtu.be/2sckteQd2As

Brother Tob

 

Troupe Eclat-26ème Anniversaire d’existence

 

La troupe Eclat de la Paroisse de St Jerome du diocèse de Brooklyn-Queens a celebré son 26ème Anniversaire  d’existence le Dimanche 27 Juin dernier.  jour de la fête de Notre Dame du Perpetuel Secours, la Patronne d’Haiti.  La Troupe Eclat  est l’une des grandes chorales de la Pastorale Haitienne du Diocèse de Brooklyn.

La troupe Eclat est un grand Cadeau de Dieu à notre pastorale. Ces talentieux membres de notre Communauté sont un peu partout pour chanter la gloire de Dieu. Je continue à me rappeler de la prestation de Troupe Eclat au sanctuaire marial  de Notre Dame du Cap à Trois-Rivière. Il faut voir comment les Quebecois et Quebecoises etaient très contents d’applaudir toutes les prestations de la troupe Eclat aux festivités Mariales à Trois Rivières P.Q.

Bishop Guy Sansaricq en communion avec le Personnel du bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien souhaite un Joyeux Anniversaire aux membres de la troupe Èclat  en ces  mots:

Chère Troupe Eclat: Je me réjouis avec vous à l’occasion de cet anniversaire. Vos chants, si merveilleusement exécutés élèvent  les coeurs et les esprits de ceux qui vous écoutent. Ils font frémir d’allégresse et de devotion. Vous possédez un charisme admirable pour lequel nous rendons grace à Dieu. Vous nous aidez à comprendre que la Foi en Dieu loin de nous confiner dans la consternation nous incite à la Joie. Vous nous faites penser à Marie qui disait: “Mon ame exalte le Seigneur et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur.” Au nom de Jésus, je vous bénis pour que vous ne cessiez jamais de glorifier le Seigneur!     +Guy Sansaricq

Brother Tob

 

Troupe Eclat-26th Anniversary of existence

 

The Eclat Troupe of the Parish of St Jerome of the Diocese of Brooklyn-Queens celebrated their 26th Anniversary on Sunday June 27th. The feastday of Our Lady of Perpetual Help, the Patron Saint of Haiti. The Troupe Eclat is one of the great choirs of the Haitian Pastoral in the Diocese of Brooklyn.

The Eclat troop is a great Gift from God to our pastoral ministry. These talented members of our Community are everywhere to sing the glory of God. I continue to remember the performance of the Eclat troop at the Marian Shrine of Notre Dame du Cap in Trois-Rivières. You had to see how the Quebecois were very happy to applaud all the performances of the Eclat troupe at that Canadian Shrine.

Bishop Guy Sansaricq in communion with the Staff of the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate wishes a Happy Birthday to the members of the troupe Eclat in these words:

Dear Eclat Troop: With much love I send my greetings to you on your 26th anniversary. You sing beautifully. When I listen to you I think of the Virgin Mary who exclaimed: “My soul proclaims the greatness of the Lord and my spirit rejoices in God My Savior.” Faith brings joy to the heart. The Good News of the Gospel lifts up the spirit. Your beautiful singing reminds us that the Christian people must above all glorify the Lord. Thank you for the thrill we produced in our souls when we listen to your melodious voices. May you continue your ministry of praise and be God’s chosen instruments to remind us of the greatness of the Lord’s glory!

In the Name of Jesus, I bless you with all my heart!       +Aux-Bishop Guy.

Brother Tob

Femme de la Semaine.

 

Dans notre rubrique Femme de la semaine au bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’apostolat haitien, notre choix s’est porté sur Ginette Belotte, une etudiante de première Année du Collège Pastoral.

Ginette est parmi les grandes paroissiennes de la paroisse de St Boniface à Elmont. Elle a une licence en sciences économiques de la faculté de droit de Port-au-Prince et un baccalaureat en soins infirmiers. Elle est parmi les femmes professionnelles de notre communauté.

Ginette est très active dans notre Communauté, elle est connue comme une femme de grande foi qui a un grand amour pour notre Communauté et pour l’église Catholique.

Bishop Guy sansaricq présente  ses  sincères felicitations à Mme Belotte en ces mots

Chère Mme Ginette, Merci de briller dans notre communauté comme une étoile grandissante. Vous recherchez la connaissance et invitez ainsi tout le monde à fuir l’obscurité. La connaissance est un trésor pour l’esprit humain. Il faut bien connaitre ce monde où nous vivons par l’acquisition des sciences naturelles mais pardessus tout il faut aussi grandir dans la connaissance des réalités éternelles. Bravo pour votre participation au College Pastoral. Que le Seigneur vous bénisse et vous assure un bel avenir!

 

Nous demandons au peuple de Dieu d’acclamer Mme Belotte comme la femme de la Semaine du Centre National de l’apostolat Haitien.

Brother Tob

 

 

 

Woman of the Week.

 

In our section Woman of the Week in the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate, our choice fell on Ginette Belotte, a first year student at the Pastoral College

Ginette is among the great parishioners of the parish of St Boniface in Elmont Long Island. She has a bachelor’s degree in economics from the Faculty of Law in Port-au-Prince and a bachelor’s degree in nursing. She is among the professional women of our community.

Ginette is very active in our Community, she is known for a woman of great faith   who has a great love for our Community and for the Catholic Church.

Bishop Guy Sansaricq presents his sincere congratulations to Mrs. Belotte in these words: Dear Ms. Belotte: Congratulations for your thirst for learning. You acquired scholarly degrees in natural sciences. How beautiful! But above all you thirst for growth in the superior sciences of eternal treasures. This is why explains your presence at the Pastoral College. What use it is for people to know all things about the world if they ignore the purpose and destiny of everything.  May the Lord bless you in the College Pastoral and May the Lord open for you and yours the gate of a great future!

We ask the people of God to acclaim Mrs. Belotte as the Woman of the Week of the National Center for the Haitian Apostolate.

Brother Tob

 FÈTE DE NOTRE DAME DU PERPETUEL SECOURS A BROOKLYN

 

 

Le dimanche 27 Juin marquait la fète de Notre DAME DU PERPETUEL SECOURS, patronne d’Haiti. Les catholiques du diocèse de Brooklyn n’ont pas manqué de se rendre en grand nombre à la splendide Basilique locale dediée à Manman Marie sous le vocable de NOTRE DAME DU PERPÉTUEL SECOURS.

 

Père Hilaire Bélizaire, coordinateur de l’Apostolat Haitien au diocèse de Brooklyn convoqua la communauté Haitienne à une messe solennelle en Créole à 7 heures du soir. Il présida la célébration entouré d’une huitaine de prètres Haitiens et de quelques diacres. Msgr. Guy Sansaricq assistait au choeur en tenue épiscopale.

 

Père Harold Bernard précha l’homélie de facon simple mais extrèmement édifiante. Il rappella le role exceptionnel que Marie joua à l’Incarnation, les faveurs spéciale dont elle a joui et son role merveilleux non seulement comme mère du Sauveur mais aussi comme mère des sauvés. Son amour special pour le peuple Haitien éclata aux yeux de tous quand en l’année 1882, alors qu’une épidémie de petite vérole sévissait dans le pays, le peuple Haitien à travers une procession au Bel Air de Port-au-Prince obteint une réponse immédiate en réponse à ses supplicarions. L’épidémie cessa sur le champs. Oh! Manman Pèpétyèl, mèsi anpil!  Le prédicateur continua son homélie en exhortant les fidèles à se repentir et à persister recourir à l’intercession de Manman Marie en ces jours abominables que traverse notre nation.

La chorale haitienne diocésaine anima la célébration de facon merveilleuse. Merci Père Hilaire d’avoir si bien organisé cette célébration en l’honneur de NOTRE DAME DU PERPETUEL SECOURS! 

.                                                       ********************************

 

A very beautiful and uplifting celebration in honor of OUR LADY OF PERPETUAL HELP was held last Sunday June the 27th at 7 pm at the Basilica in Bay Ridge Brooklyn dedicated to Our Lady under this calling. This was her feast Day. She is also the Patroness of Haiti under this same calling of Our LADY OF PERPETUAL HELP. Fr. Hilaire Belizaire, the coordinator of the Brooklyn Diocese Haitian Apostolate was the main celebrant. He was surrounded by some 8 Haitian priests and four deacons. Auxiliary Bishop Guy Sansaricq sitting in the choir with his episcopal vestment was officially participating in the liturgy.

The homilist Fr.H. Bernard spoke beautifully and the choir animated the liturgy magnificently. The four to five hundred people in attendance enjoyed thoroughly the entire service. Thank you Fr. Belizaire for having arranged so perfectly this celebration of praise in honor of our beloved Patroness!

 

FÈTE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL LE 29 JUIN.

 

Le 29 Juin, l’Eglise invite ses fidèles à une commune célébration des deux plus grands apotres des premières  heures de son histoire.

Simon était un pécheur de poissons sur le lac de Galilée. Jésus l’appella. Sans hésiter une minute, il abandonna ses filets et suivit Jésus. Pendant trois années, il marcha à la suite de Jésus absorbant tous ses enseignements.  Un jour Jésus lui demanda: “Pierre m’aimes tu plus que les autres.” Finalement, Jésus lui conféra un autre nom: “Tu t’appelleras PIERRE et sur cette pierre je batierrai mon Eglise et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux. Tout ce que tu déclareras lié sur terre sera lié au ciel et tout ce que tu déclareras délié sur terre sera également délié au ciel.”  Nous ne cesserons jamais de méditer sur la puissance de ces paroles. Pierre sera fidèle à sa vocation et accepta de verser son sang en témoignage de sa fidélité.

 

Saul, Juif de naissance comme Pierre, n’appartenait pas à la mème classe sociale. Il était éduqué et très attaché à l’Ancien Testament. Quand il prit connaissance de Jésus, il voulut le persécuter le considérant comme quelqu’un qui voulait détruire l’Ancien Testament. Il commanda l’arrestation des chrétiens.  Mais un jour, Jésus sans se faire voir le jetta à terre à bas de son cheval et lui dit: “Saul, Saul, pourquoi me persecutes-tu?”  Saul surpris à l’extrème répondit “Qui es tu que je persécute?’ La voix mystérieuse reprit “Je suis Jésus que tu persécutes.”  Saul devint aveugle quand il se releva. Il se rendit à l’ordre de la voix chez un chef Chrétien qui pria sur lui, lui imposa la main et le guérit de son aveuglement.

A partir de ce moment Saul devenu Paul devint un prédicateur enflammé de l’Evangile. Il parcourut de nombreux pays et devint l’apotre le plus fougueux et le plus efficace des missionaires de tous les temps annoncant la BONNE NOUVELL de JESUS et aux Juifs et aux paiens.

Il mourut martyr à Rome se tenant debout auprès de St Pierre tous les deux étant les premiers champions de l’évangélisation!           St PIERRE ET SAINT PAUL, PRIEZ POUR NOUS!

 

                                                         *********************************

Vatican: un cardinal au cœur d’un procès financier inédit

Publié le : 03/07/2021 – 20:44

Le cardinal Giovanni Angelo Becciu, le 28 juin 2018 au Vatican. © ANDREAS SOLARO / AFP

Texte par :RFISuivre

3 mn

Écouter l’article

Le Vatican a annoncé ce samedi l’ouverture d’un procès dans le cadre d’un vaste scandale financier. Dix personnes, dont un cardinal, seront jugées devant le tribunal du plus petit État du monde pour leur implication supposée dans l’achat d’un immeuble de luxe à Londres.

PUBLICITÉ

C’est un procès triplement inédit qui s’ouvrira devant le tribunal du Vatican le 27 juillet prochain. C’est d’abord la première fois qu’un cardinal, Giovanni Becciu, ancien numéro deux de la Secrétairie d’État sera jugé par un tribunal dirigé par des laïcs, rapporte notre correspondant à Rome, Éric Sénanque.

Pour le cardinal, comme pour les neuf autres prévenus, les chefs d’accusation sont lourds : corruption, abus de pouvoir, blanchiment d’argent ou encore extorsion.

Inédit est aussi le fond du dossier : vertigineux, les montages financiers les plus opaques ont été utilisés pour l’achat ce luxueux immeuble à Londres.

Les magistrats du Vatican ont mené des commissions rogatoires en Suisse, aux Émirats, à Jersey ou encore au Luxembourg. En s’appuyant sur des financiers peu scrupuleux négociant en son nom, le Vatican a perdu des dizaines de millions d’euros, les appartements à Chelsea n’étant jamais construits.

PUBLICITÉ

Inédite, enfin, la transparence autour de ce procès : pour la première fois le Vatican communique le fond du dossier, les accusations et la chronologie des faits. Le cardinal Becciu, par l’intermédiaire de ses avocats a, lui, estimé être « victime d’un complot ». « Le moment de la clarification approche », a-t-il expliqué.

« Avoir nettoyé les écuries d’Augias »

Pour Odon Vallet, spécialiste des religions, l’envoi de dix personnes dont l’un de ses proches collaborateur devant la justice est un acte courageux de la part du pape François qui pense que « son temps lui est compté et qu’il est temps d’agir ».

Ce que dit en gros le pape François, c’est: “moi je ne vais bientôt ne plus être pape. Mais ce que je voudrais, c’est avoir, comme on dit, nettoyé les écuries d’Augias.”

Odon Vallet, spécialiste des religions

Jelena Tomic

Le pape argentin avait été élu en 2013 pour notamment mettre de l’ordre dans les finances vaticanes, une réforme ardue qui a rencontré de la résistance au sein de certains dicastères (ministères) gérant des fonds de manière très autonome et peu transparente.

 


ROME

Procès Bambino Gesù, Tribunal Du Vatican © L’Osservatore Romano

Investissements financiers : le card. Becciu inculpé avec neuf personnes au Vatican

Le procès s’ouvrira le 27 juillet

JUILLET 03, 2021 14:48ANNE KURIAN-MONTABONEROME

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Dix personnes – dont le cardinal Becciù – et quatre sociétés sont assignées en justice par le Vatican, dans le cadre d’un procès qui s’ouvrira le 27 juillet 2021. Dans le viseur du Saint-Siège : les investissements financiers de la Secrétairerie d’Etat à Londres.

Ce procès est le résultat d’une enquête de deux ans, qui a mis en lumière « un vaste réseau de relations avec des acteurs de marchés financiers ayant généré des pertes importantes pour les finances vaticanes » et ayant touché même les fonds destinés aux oeuvres caritatives du pape, indique le Saint-Siège ce 3 juillet.

L’enquête, ouverte en juillet 2019, a vu émerger « des éléments à charge » contre l’ancien substitut pour la Secrétairerie d’Etat et préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Le cardinal Angelo Becciu est donc inculpé – avec l’autorisation du pape – pour détournement de fonds, abus de pouvoir, en bande organisée et avec subornation de témoins.

Le Saint-Siège publie la liste de neuf autres personnes citées à comparaître par le promoteur de Justice : d’anciens employés du petit Etat, y compris au sommet de l’Autorité d’information financière (AIF) ainsi que des personnes du monde de la finance internationale.

Il s’agit du Suisse René Brülhart, président de l’AIF de 2014 à 1019 (pour abus de pouvoir) ; du prêtre italien Mauro Carlino, ancien secrétaire du substitut de la Secrétairerie d’Etat (extorsion et abus de pouvoir) ; de l’Italien Enrico Crasso, ancien gérant du patrimoine confidentiel de la Secrétairerie d’Etat (détournement de fonds, corruption, extorsion, recyclage, fraude, contrefaçon d’acte public et d’actes privés) ; de l’Italien Tommaso Di Ruzza, directeur de l’AIF de 2015 à 2019 (détournement de fonds, abus de pouvoir, violation du secret professionnel) ; de la gestionnaire italienne Cecilia Marogna (détournement de fonds) ; du financier italien Raffaele Mincione (détournement de fonds, fraude, abus de pouvoir, malversation) ; de l’avocat italien Nicola Squillace (fraude, malversation, recyclage) ; de l’employé du Bureau administratif de la Secrétairerie d’Etat Fabrizio Tirabassi (corruption, extorsion, détournement de fonds, fraude, abus de pouvoir) ; et du financier italien Gianluigi Torzi (extorsion, fraude et détournement de fonds, recyclage).

Quatre sociétés sont également imputées : HP Finance LLC, Prestige Family Office et Sogenel Capital Investment, liées à Enrico Crasso ; Logsic Humanitarne Dejavnosti, liée à Cecilia Marogna.

La Secrétairerie d’Etat se porte partie civile de ce procès. L’enquête, ouverte sur dénonciation de l’Oeuvre pour les Instituts de religion (IOR, institut financier du Vatican), a été réalisée en collaboration avec l’Italie, mais aussi avec les Emirats arabes unis, la Grande Bretagne, Jersey, le Luxembourg, la Slovénie, la Suisse.

JUILLET 03, 2021 14:48ROME

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Anne Kurian-Montabone

 

 

États-Unis: le 4 juillet marque un premier raté de l’administration Biden sur la vaccination

Publié le : 03/07/2021 – 18:23

Le président américain Joe Biden à la Maison Blanche le 29 juin 2021. WIN MCNAMEE GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Texte par :RFISuivre

2 mn

Écouter l’article

La Maison Blanche promet de fêter l’indépendance du pays en grande pompe avec une réception d’un millier de personnes. Pourtant, ailleurs, les feux d’artifice et les parades ont été annulées dans plusieurs villes. Par exemple à Miami, en Floride, pour éviter de trop grands rassemblements. Il faut dire que les objectifs de l’administration Biden en matière de vaccination ne sont pas atteints et que les variants remette en cause l’optimisme des derniers mois. 

PUBLICITÉ

C’est un premier raté pour Joe Biden qui avait fait de cette montée en puissance de l’immunisation collective l’une des priorités de son début de mandat.

Le président souhaitait, en ce 4 juillet, que 70% des + de 18 ans ait reçu au moins une dose de l’un des trois vaccins autorisés. Cela prendra « quelques semaines supplémentaires » concède la Maison Blanche, pour atteindre cet objectif.

Pour l’instant, le chiffre avoisine plutôt les 65%. Environ 100 millions de personnes n’ont pas encore reçu une seule dose, et l’offre de vaccins dépasse largement la demande. Avec de fortes disparités entre les deux côtes des États-Unis et les zones rurales, autrement dit, entre les États à majorité démocrates et les États à majorité républicaine.

Dans certains comtés, moins de 30% des résidents sont vaccinés et cela inquiète les autorités sanitaires, car après un4 juillet en grande partie à la maison en 2020 de nombreux Américains entendent bien reprendre les bonnes vieilles habitudes cette année.

PUBLICITÉ

À savoir, fêter l’indépendance en partant en vacances. Quelque 48 millions d’Américains ont prévu de voyager d’ici lundi, soit un bond de 40% par rapport à l’année dernière.

 

 

 Proverbes

Kou Wosiyòl chante, se pa konsa li kenbe mouch

Lamp pa limen san mèch

Lajan Kache dire lontan

Kote pwa tonbe, se pa la li jèmen

Fo manje pawòl pou ganyen zanmi

 

NOUVELLES

 

LE PROFESSEUR SAMUEL PIERRE REÇOIT LA MÉDAILLE D’OR D’INGÉNIEURS CANADA

28 JUIN 2021 – SOURCE : NOUVELLES

Samuel Pierre est le premier membre du corps professoral de Polytechnique Montréal à recevoir la récompense la plus prestigieuse remise par Ingénieurs Canada.

 

Le professeur Samuel Pierre.

 

Professeur titulaire au Département de génie informatique et génie logiciel et directeur du Laboratoire de recherche en réseautique et informatique mobile (LARIM), Samuel Pierre s’est vu décerner, le 28 juin, le prix de la Médaille d’or pour l’ensemble de sa carrière. Cette récompense reconnait les réalisations exceptionnelles d’une ingénieure ou d’un ingénieur dont le travail et l’implication ont permis d’améliorer la qualité de vie de la population québécoise, canadienne et d’ailleurs dans le monde. Le professeur Pierre a également reçu le titre de Fellow d’Ingénieurs Canada, à titre de lauréat du prix.

 

Cette plus haute distinction du genre dans le domaine du génie a été accordée pour la première fois en 1972; Samuel Pierre en est le 49e récipiendaire et le premier professeur de Polytechnique Montréal à la recevoir. Les grandes réalisations professionnelles et implications sociales du lauréat lui ont permis de se distinguer.

 

En effet, le professeur Pierre a réalisé de nombreux travaux, en collaboration avec des collègues de Polytechnique Montréal et avec des entreprises, des institutions gouvernementales et des administrations municipales, qui ont créé des impacts positifs dans la société. De plus, ses contributions marquantes ont permis de relever des défis importants dans sa profession tout en inspirant la prochaine génération d’ingénieurs.

 

Les idées techniques novatrices et les initiatives audacieuses de Samuel Pierre en font une figure de pionnier dans le domaine de la réseautique et de l’informatique mobile. Depuis plus de 30 ans, son rôle déterminant en matière de technologies de l’information et des communications a permis des avancées notables. Enfin, sa participation active et influente dans la communauté témoigne de son attachement profond envers son pays d’origine, Haïti. À titre de président-fondateur de l’organisme GRAHN-Monde, dont la mission est de travailler à la reconstruction d’Haïti en vue d’améliorer progressivement les conditions de vie de la population, il contribue à la reconstruction de la perle des Antilles, en misant sur l’éducation.

 

« Je me réjouis de recevoir cette prestigieuse distinction qui fait aussi honneur à mon alma mater, Polytechnique Montréal. Cet honneur est double puisque c’est la première fois que la Médaille d’or est octroyée à un professeur de Polytechnique. De plus, la dernière fois que ce prix a été décerné à un francophone remonte à 2012 », déclare Samuel Pierre.

 

Soulignons que la dernière personne de la communauté de Polytechnique Montréal à recevoir ce prix est feu Robert L. Papineau, qui fut directeur général de notre établissement de 2002 à 2007, en 2007. Feu Bernard Lamarre, ancien président du conseil d’administration de Polytechnique (2002 à 2012) et diplômé de Polytechnique (Po 52), a également reçu la médaille en 1985. La diplômée Micheline Bouchard (Po 78), en 2000, le diplômé J. V. Raymond Cyr (Po 58), en 1987, et le diplômé feu Camille A. Dagenais (Po 46), en 1984, ont aussi reçu cet honneur.

Parmi les grands noms québécois, notons que l’astronaute et ancienne gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a été honorée de ce prix en 2010 et que l’astronaute et actuel ministre fédéral, Marc Garneau, l’a été en 2006.

 

Une carrière célébrée

Auteur et coauteur de nombreuses publications scientifiques, les recherches du professeur Pierre, orientées vers les télécommunications, l’informatique, les réseaux mobiles ainsi que la formation en ligne, lui ont valu plusieurs prix au cours de sa florissante carrière. En plus de la Médaille d’or et du titre de Fellow d’Ingénieurs Canada (FIC), le professeur a reçu le Prix Poly 1873, en 2001 et 2005, pour l’excellence de son enseignement et de sa formation, et le titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec, en 2009. En décembre 2011, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada. Les universités du Québec de Trois-Rivières et de l’Outaouais lui ont chacune remis un doctorat honorifique, respectivement en mai 2014 et en novembre 2016. En 2017, il a obtenu le Prix El Fassi de l’Agence universitaire de la Francophonie qui couronne, tous les quatre ans, l’ensemble de l’œuvre d’une personnalité dont l’action scientifique et de recherche a exercé une large influence à l’échelle internationale. L’Ordre des ingénieurs du Québec lui a remis, en 2020, le Grand Prix d’excellence professionnelle.

 

Le goût des études

 

Après avoir fait des études primaires et secondaires au Petit Séminaire Collège St-Martial d’Haïti, Samuel Pierre poursuit son parcours à l’Université d’État d’Haïti (UEH), à la Faculté des sciences et à la Faculté de droit et des sciences économiques. Au début de 1979, il interrompt ses études et quitte Haïti pour Montréal.  Il reprend sa formation à l’École Polytechnique de Montréal et obtient, en 1981, un diplôme d’ingénieur civil. Par la suite, de 1982 à 1985, il complète un baccalauréat à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), suivi d’une maîtrise, les deux en mathématiques-informatique. En parallèle, il suit des cours propédeutiques en sciences économiques à l’Université de Montréal pour se préparer à la maîtrise, diplôme qu’il obtient en 1987. Au cours de la même période, il entreprend des études de doctorat en génie électrique à l’École Polytechnique de Montréal. Il obtient son diplôme, avec une spécialisation en conception de réseaux de communications, en 1991. Entre-temps, il entame sa carrière d’enseignant en 1984, à l’UQÀM, et la poursuit à Télé-université pendant 10 ans, établissement qu’il quitte en 1998 pour devenir professeur titulaire à Polytechnique Montréal.

 

À propos d’Ingénieurs Canada

Fondé en 1936, Ingénieurs Canada est une organisation nationale qui regroupe les douze organismes provinciaux et territoriaux qui réglementent la pratique du génie et délivrent des permis d’exercice aux ingénieures et aux ingénieurs au Canada. Elle coordonne notamment le développement de programmes nationaux afin d’établir les standards en matière d’éducation, de qualifications professionnelles et de pratique professionnelle dans le domaine du génie. Ingénieurs Canada fait la promotion d’une plus grande compréhension de la nature, du rôle et de la contribution des ingénieures et des ingénieurs et du génie pour la société, et agit comme porte-parole de ses associations constituantes en matière d’affaires nationales et internationales.

 

Toutes nos félicitations au professeur Pierre!

 

 

 

FEAST OF PIERRE TOUSSAINT                                                            June 28th, 2021

 

On June 30th, we will be celebrating the 173th anniversary of the death of PIERRE TOUSSAINT.

Born in Haiti probably on June 27, 1766 from a family of slaves, he was brought to the US in 1797 by Jean Berard his French owner. Once in NY he learned to be a hair-dresser. He lived out of his profession until his death at the age of eighty-seven.  

 

Pierre became famous because of his deep faith in God (he went to Church every morning), his outstanding wisdom, his generosity toward the Church and the poor, his dedication to every noble cause and his respect for every human being.

 

The New York Public library holds thousands of letters written to him by his clients who were white ladies. Their admiration and appreciation of his good manners and wise advice filled them with reverence for this unusual black man whose few words always brought so much enlightenment.

 

Pierre made money and was able to purchase his liberation from slavery, a house in Manhattan where he took care of his wife, and orphaned niece. The house was also a sort of hostel for all the poor black men lost in the big city. Pierre would endeavor to assist them and find a job for them.  He was the main contributor for the building of the Church of St Peter in lower Manhattan. He supported generously Mother Lange the founder of the first religious community of black sisters in Baltimore. She had founded an orphanage and a school for Black children. Some claim that Pierre was the initiator of what we call today Catholic Charities.

 

 

Pierre stands as a giant in humanity and in holiness. The testimonies about his holiness are numerous. Books have been written on him. He died on June 30th, 1848 at the age of 87. At his funeral in the Church of St Patrick in lower Manhattan, there were as many blacks as whites in attendance.

 

In many dioceses, special services or masses are said in his honor. His body has been exhumed from the Church gravesite of St Patrick in lower Manhattan to be deposed in the crypt of the Cathedral Basilica of St Patrick where he has been placed alongside the bodies of the deceased Archbishops of New York. He is the only layman to rest in this reserved site.

 

Recognized as a Venerable by the Catholic Church he will be beatified as soon as a miracle is obtained through his intercession.

 

His name and history deserve to be known by all, of course by Haitians in the first place but also by people of every faith and nation.   

 

        *************************************************************************

FETE DE PIERRE TOUSSAINT                                                                        28 Juin 2018

 

Le 30 Juin 1848 Pierre Toussaint expirait à New York à l’age de quatre-vingt-sept ans. Nè esclave en Haiti probablement le 27 Juin 1766 sur la plantation Berard du coté de Saint Marc, if fut amené à New York par son propriétaire qui mourut peu après. Pierre qui avait appris le métier de Coiffeur dut gagner sa vie et prendre en charge se maitresse devenue veuve et sans revenus. 

 

Pierre était très habile dans son métier vis a vis de sa clientèle de femmes blanches qui à l’époque recherchaient les coiffures extravagantes. Très vite il se fit apprécier et sa clientèle devint très large. Les dames appréciaient ses bonnes manières, sa grande discrétion mais surtout la grande sagesse de ses avis quand elles se confiaent à lui.

 

La bibliothèque de New York  recèle un très grand nombre de lettres de ces femmes à Pierre pour le remercier de ses bons conseils.

 

Pierre etait avant tout un homme de Dieu. Il assistait a la messe tous les matins et ensuite faisait son tour à pied car les noirs n’avaient pas le droit d’utiliser les véhicules de transport commun.

 

Avec ce qu’il recevait pour ses services, il s’acheta une maison pour arbriter sa femme et sa fille adoptive mais aussi pour souvent donner logement aux nombreux noirs nouveaux venus de la grande ville. Pierre cherchait du travail pour eux. Il dépensait tout ce qu’il gagnait pour aider les pauvres noirs, soutenir les projets de l’Eglise dans la construction de nouvelles Eglises particulièrement l’Eglise de St Pierre au bas de Manhattan dont Pierre fut le principal contributeur. Il soutint généreusement l’orphelinat pour les noirs que Mother Lange venait de fonder à Baltimore.

 

L’on dit parfois que Pierre fut l’initiateur de ce qu’on appelle aujour’hui Catholic Charities.

 

Pierre est un géant d’humanité et de sainteté. Il imposa aux blancs le respect des noirs et aux noirs les voies de leur réhabilitation. L’on redresse l’injustice non pas en éliminant violemment les détenteurs du pouvoir mais en les forcant à changer leurs vues, attitudes, prejugés et actions par le témoignage de son caractère. Pierre illustre le pouvoir de l’amour pour changer les structures sociales. A ses funérailles le 30 Juin 1848, l’Eglise était comble et à cette époque où noirs et blancs ne se coudoyaient jamais, l’on comptait autant de blancs que de noirs, assis cote à cote.

 

Pierre est un héros que nous devons apprendre à connaitre et à vénérer. L’Eglise lui a décerné le titre de Vénérable. Aussitot qu’un miracle lui sera attribué il deviendra éligible à la canonisation.

 

Soyons fiers de lui, ce grand modèle de générosité, de charité et de sagesse.  

 

 

AMHE 2021 Convention Registration is Now OPEN!

“Lessons Learned in Medical Practice in the Era of COVID-19”

Register NOW!

The 2021 AMHE Annual Medical Convention will be held virtually via ZOOM from July 30 through August 1, 2021 – 9:00 AM – 7:00 PM EST.

AMHE Central Executive Committee

Copyright (C) 2021 AMHE, Inc.. All rights reserved.
You are receiving this email because you have expressed interest in AMHE activities of your are a member of the Association.

Our mailing address is:

AMHE, Inc.

1166 Eastern Pkwy Fl 2

Brooklyn, NY 11213-4108

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe

Good to know: Some suggestions for the Summer.

 

Deacon Paul C. Dorsinville.

School is out, some people can plan a little vacation depending on their circumstances especially when they have completed vaccination against COVID-19, renewal of family life and spiritual growth: prayer, some study, closeness to St. Joseph and Blessed Mother Mary in addition to the two Haitian-Americans on the way to sainthood: Venerable Pierre Tussaint, model of love, charity and care of the sick and Servant of God Mother Marie Elizabeth Lange, foundress of the first  Black religious community in the USA dedicated to education, catechism, care of the sick  despite all obstacles… Both need 2 miracles obtained through their intercession  to be officially declared Saints, so we have to pray  and  document the result of their intercession to their respective guilds in the Archdioceses of New York for Pierre and of Baltimore for Mother Marie. You and I  need to follow their example of living and loving’ to strengthen families and be Jesus’ instruments of true service and care of our brothers and sisters in the USA, Haiti and everywhere. The National Center  can give you the contact information for both guilds…

+++.

L’école est  en congé, quelques personnes peuvent planifier de petites vacances d’après leur circonstances spécialement après avoir complété la vaccination contre le COVID-19, le renouveau de la vie de famille et la croissance spirituelle: prière, un peu d’étude, proximité avec St. Joseph et la Bienheureuse Vierge Marie en addition aux deux Haitiano-Américains en voie vers la sainteté officielle: Vénérable Pierre Toussaint , modèle d’amour, de charité et de soin des malades et Servante de Dieu Mère Marie Elisabeth Lange, fondatrice de la première communauté de religieuses Noires aux USA dédiée à l’éducation, au catéchisme et au soin des malades en dépit de tous les obstacles…Tous les deux  ont besoin de 2 miracles obtenus par leur intercession pour être déclarés officiellement Saints, aussi devons-nous prier et documenter  le résultat de leur intercession à leur guilde respective de l”Archidiocèse de New York pour Pierre et de Baltimore pour Mère Marie. Toi et moi avons besoin de suivre leur exemple de vie et d’amour pour renforcer les familles et être les instruments de Jésus pour le vrai service et soin de nos frères et soeurs aux USA, en Haiti et partout. Le Centre National peut donner  les informations de contact des deux guildes…