DEZYÈM DIMANC NAN TAN ÒDINÈ – ANE C (16 Janvye 2022)

Is 62, 1-5; Sòm 96; 1 Kor 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11

Nòs Kana – Premye Mirak Jezi – Lentèsesyon Mari

                https://youtu.be/roS6kZUJ34s

 

Legliz la envite nou jodi a pou nou medite, epi pou nou priye sou PREMYE SIY Jezi te fè a, pou li MANIFESTE GLWA LI. Meditasyon ak lapriyè nou an ap evolye sou twa liy :

 

Premyèman. Anviwònman ak sikonstans evènman an: yon fèt maryaj. Premye Lekti Izayi te anonse Bondye t ap vin marye ak limanite. Prezans Jezi Bondye vin reyalize evenman sa a ; Nan Jezi, Bondye marye ak limanite. Maryaj li ak limanite pote Kè Kontan. Se yon BON NOUVÈL ki rejwi tout moun. Kannari ki te ranpli jiska rebò yo montre ki vale lajwa ak kè kontan Jezi te pote. Dlo ki te chanje vi tounen diven an se siyal kòmansman yon NOUVO CHEMEN. Senp dlo nan ANSYEN LWA a vin tounen yon bwason bon gou nan NOUVO KONTRA ki pote favè Bondye a.

 

Dezyèmman. Mistè Lekaristi a te parèt! Foul moun ki te nan premye resepsyon maryaj la te bwè nouvo diven an. E nou menm k ap viv jodi a? Nan mès la, nou gen aksè ak NOUVO BWASON ki se San Kris la. Lekaristi a se pi gwo Siy kretyen yo selebre chak dimanch. Nan Siy sa a Legliz la refè sa Jezi te fè a, kote li Jezi bay kò li ak san li kòm nouriti pou moun ki kwè. Kidonk, nan Kana, Jezi montre resepsyon lekaristi a kòm pi gwo siy nou aksepte alyans li a.

 

Twazyèmman. Patisipasyon MARY nan evènman an! grasa lapriyè li a, Mari fè presyon sou Jezi pou l “antre nan lè li a”. Sèvitè yo te obeyi Mari, lè li te di yo: “Fè tout sa li di nou fè”. “Yo plen kannari yo dlo yo” jouk nan rebò.” Mari patisipe nan dewoulman Mirak la. Sa montre kijan nou menm tou nou dwe patisipe nan pote kè kontan delivrans la bay tout envite yo nan fèt lavi a.

 

 

 

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR C (Jan 16, 2022)

Is 62, 1-5; Ps. 96; 1 Co 12, 4-11; Jn 2, 1-11

Cana – Water Turned to Wine – Jesus’ First Miracle in John’s Gospel

https://youtu.be/roS6kZUJ34s

 

The Church invites us today to meditate and pray on the FIRST SIGN performed by Jesus in order to MANIFEST HIS GLORY. Our prayerful meditation will evolve along three lines:

 

First, the SETTING of the event: a wedding feast. The 1st Reading from Isaiah had announced that God would come to marry humanity. Jesus is highlighted as humanity’s husband. His marriage to mankind brings JOY, his GOOD NEWS rejoicing. The jars filled to the brim point to the fact that the joy Jesus brings is plentiful. The water changed into wine signals the beginning of the NEW WAY when the plain water of the OLD LAW becomes the delicious drink of the NEW COVENANT of grace.

 

Second, the mystery of the Eucharist is foretold! The crowd in the first wedding feast drank the new wine. What about us who live today?  At Mass, we have access to the NEW DRINK which is the Blood of Christ. The Eucharist is the principal SIGN re-enacted every Sunday where Jesus’ Blood is provided in abundance to those who believe. Hence at Cana, Jesus points to the reception of the Eucharist as the greatest sign of our acceptance of his Covenant.

 

Third, the participation of MARY in the event! Mary through her intercession pressures Jesus into “entering his Hour.” The servants obeyed Mary telling them “Do what He tells you.” “They filled the jars of water “to the brim.”  Mary participates in the unfolding of the Miracle showing how we too   are to be involved in bringing forth the joy of salvation to all the guests of the banquet of life.

 

 

DEUXIÈME DIMANCHE – TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 16 Jan 2022

Is 62, 1-5; Ps 96; 1 Co 12, 4-11; Jn 2, 1-11

Cana – l’Eau Changée en Vin

Premier Miracle de Jésus selon l’Evangile de Jean

https://youtu.be/roS6kZUJ34s

 

 

 

Nous assistons aujourd’hui au premier miracle de Jésus, le premier SIGNE qu’il donne pour “manifester sa gloire.” Cela se passe dans une salle de noces au village de Cana en Galilée. Le vin vint à manquer. Marie rejoint Jésus le suppliant de fournir aux invités l’indispensable boisson de fête.

 

Jésus semble réticent. “Son heure, dit-il, n’est pas encore arrivée.” L’heure de Jésus, c’est sa Passion et sa Résurrection. Marie, elle, tient à ce que Jésus, à ce que SON HEURE VIENNE. Aux serviteurs elle demande tout simplement : “Faites tout ce qu’il vous dira.” C’est bien cela sa mission : nous appeler à bénéficier des trésors de Jésus.

 

Jésus alors écoute sa mère et dit aux serviteurs “Remplissez ces six jarres d’eau.” Ceux-là obéissent sur le champ. Alors s’accomplit le SIGNE. L’eau se change en vin délicieux.

 

Ce miracle est un SIGNE c’est à dire une histoire qui révèle une vérité supérieure. Jésus, est le véritable FIANCÉ de l’Heure. Il vient épouser l’humanité. C’est à Lui d’offrir le vin des noces. L’ancienne LOI JUIVE symbolisée par l’eau des six jarres n’est plus propre à satisfaire la soif de l’humanité. Jésus offre un VIN NOUVEAU, un MEILLEUR VIN qui enfin RÉJOUIRA le Cœur de l’homme. Ce vin nouveau, c’est la BONNE NOUVELLE de l’Evangile, c’est la NOUVELLE ALLIANCE, c’est la GRACE, c’est l’EUCHARISTIE.

 

A la messe le Dimanche, c’est ce VIN NOUVEAU qui est offert pour que nous aussi participions aux noces du Christ avec l’Eglise. Le Vin de l’Eucharistie qui est le SANG de la NOUVELLE ALLIANCE réjouit le Cœur du croyant. En recevant la Communion, nous manifestons joyeusement notre adhésion à la Bonne Nouvelle.  LA GRACE ABONDANTE DU SALUT nous parvient sous la forme d’un VIN SUPÉRIEUR.

MGr. Pierre Andre Pierre

 

Pensée de la Semaine: Votre origine n’est jamais aussi importante que votre destinée. Ne laissez pas votre passé determiner votre avenir

Citation d’internaute

Daniel Vallat

Auteur, Philosophe, Philanthrope, Www Lumovivo Org, Explorateur, Dieu

Panse semèn nan: kote ou soti pa janm enpòtan menm jan ak desten ou. Pa kite pase ou detèmine avni ou

Sitasyon itilizatè entènèt

Daniel Vallat

Otè, filozòf, filantrop, Www Lumovivo Org, Explorer

Thought of the Week: Where you come from is never as important as your destiny. Don’t let your past determine your future

Internet user quote

Daniel Vallat

Author, Philosopher, Philanthropist, Www Lumovivo Org, Explorer

Pensamiento de la semana: De dónde vienes nunca es tan importante como tu destino. No dejes que tu pasado determine tu futuro

Cotización de usuario de Internet

Daniel Vallat

Autor, Filósofo, Filántropo, Www Lumovivo Org, Explorador

Orevwa, Sè Claire Gagné, CSL

 

Mèsi pou Misyon ou !

Nou renmèt bay Bondye renmen a.

Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an mezi pou li pataje ak manm li yo e ak zanmi li yo enfòmasyon ki soti nan Kongregasyon Sè Charite Sen Lwi an Ayiti. Yo pibliye an ansanm ak Asosyasyon Fidèl Karismatik Ayiti:

Yon tridyòm twa jou lapriyè sou tèm ” Pawòl ou Granmèt, se yon lanp devan pye mwen, yon limyè sou wout mwen” Sòm 119, 105. Tridyòm sa a ap dewoule soti mèkredi 19 janvye pou rive vandredi 21 janvye 2021 a 3:00 pou rive 5:00 PM, nan Chapèl Mè Charite Sen Lwi nan Boudon.

Lamès pou Sè Claire Gagné, CSL, nan Pòtoprens. Lamès sa a pral selebre samdi 22 janvye 2022 a 9:00 AM nan Legliz Kris Wa nan Boudon, nan Achidyosèz Pòtoprens.

Lamès nan lòt dyosèz Ayiti yo. Nan diferan pwovens yo, selebrasyon ekaristik menm jan an pral fèt tou nan dat diferan pou rasanble fidèl yo bò kote Evèk Dyosèz la pou priye pou Sè Claire Gagné, CSL.

Pou sa ki konsène Dyaspora Ayisyen an Ozetazini, Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an ansanm ak Konsèy pou Renouvo Karismatik Katolik Ayisyen yo Lòt bò dlo ap prepare yon selebrasyon komen nan tètansanm. Detay yo pral kominike pou tout moun trè byento.

Antretan, nou envite tout fidèl yo pou yo kenbe espwa yo fèm, nan kontinye n ap kontinye vwayaj lavi a, etan n ap patisipe nan misyon evanjelizasyon Legliz la.

Ou ka toujou klike sou lyen sa yo pou w wè temwayaj sou lavi ak misyon Sè Claire Gagné, CSL.

 

Sant Nasyonal Apostola Ayisyen SNAA

http://www. snaa.org

 

 

 

 

Adieu Sœur Claire Gagné, CSL

Merci pour ta Mission

Nous Te Confions à l’Amour et à la Miséricorde de Dieu.

                                              https://youtu.be/74F3sINe_Hk

 

 

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien est en mesure de partager avec ses membres et amis les informations en provenance de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint Louis en Haiti, publiées de concert avec l’Association des Fidèles Charismatiques d’Haiti :

Un triduum de prières sous le thème « Une lampe sous mes pas, ta parole, une lumière sur ma route » Psaume 119, 105. Ce triduum se déroulera du mercredi 19 au vendredi 21 janvier 2021 de 3 :00 à 5 :00 PM, à la Chapelle des Sœurs de la Charité de Saint Louis à Bourdon.

La messe pour le repos de Sœur Claire Gagné, CSL, à Port-au-Prince. Cette messe sera célébrée le samedi 22 janvier 2022 à 9 :00 AM en l’Eglise du Christ Roi de Bourdon, dans l’Archidiocèse de Port-au-Prince.

La messe dans les autres diocèses d’Haïti. Dans les différentes provinces, des célébrations eucharistiques similaires se tiendront à différentes dates regroupant les fidèles autour de l’Evêque diocésain pour prier pour Sœur Claire Gagné, CLS.

Tandis que dans la diaspora haïtienne des Etats-Unis, le Centre National de l’Apostolat Haïtien, de concert avec le Conseil du Renouveau Charismatique des Catholiques Haïtiens d’Outre-Mer, prépare une célébration commune, dont les détails seront communiqués très bientôt.

Entretemps, nous sommes tous invités à continuer notre cheminement dans de l’espérance en participant à la mission d’Evangélisation de l’Eglise.

Vous pouvez toujours cliquer sur liens suivants pour voir les témoignages sur la vie et la mission de Sœur Claire Gagné, CSL.

 

Centre National de l’Apostolat Haïtien

www.snaa.org

Farewell Sister Claire Gagné, CSL

 

Thank you for your Mission

We entrust You to the Love and Mercy of God

The National Center of the Haitian Apostolate is able to share with its members and friends the information from the Congregation of the Sisters of Charity of Saint Louis in Haiti, published in concertation with the Association of Charismatic Faithful of Haiti:

A triduum of prayers under the theme “A lamp under my feet, your Word, a light on my way” Psalm 119, 105. This triduum will take place from Wednesday, January 19 to Friday, January 21, 2021, from 3:00 to 5:00 PM, at the Chapel of the Sisters of Charity of Saint Louis in Bourdon.

Mass for Sister Claire Gagné, CSL, in Port-au-Prince. This Mass will be celebrated on Saturday, January 22, 2022, at 9:00 AM in the Church of Christ the King in Bourdon, in the Archdiocese of Port-au-Prince.

Mass in the other Dioceses of Haiti. In the different provinces, similar Eucharistic celebrations will be held on different dates bringing together the faithful around the Diocesan Bishop to pray for Sister Claire Gagné, CSL.

While in the Haitian diaspora in the United States, the National Center of the Haitian Apostolate, together with the Council for the Charismatic Renewal of Haitian Catholics Overseas, is preparing a common celebration, the details of which will be communicated very soon.

In the meantime, we are all invited to continue our journey in hope by participating in the mission of evangelization of the Church.

You can always click on the following links to see testimonies on the life and mission of Sister Claire Gagné, CSL.

 

National Center of the Haitian Apostolate

www.snaa.org

MARTIN LUTHER KING JR HOLIDAY

 

LA CELEBRATION DE LA JOURNÉE DE MARTIN LUTHER KING JR.

Ce lundi 17 Janvier 2022, troisième lundi de janvier, le peuple américain célèbre la journée de Martin Luther King, Jr, jour de congé national. Né le 15 janvier 1929, à Atlanta en Géorgie, fils et petit-fils de pasteur protestant baptiste, Martin Luther a grandi dans un milieu privilégié, pour devenir pasteur à son tour. Il aurait eu 93 ans aujourd’hui.

Prédicateur talentueux, doué de qualités d’orateur remarquable, il est entrainé à 26 ans dans le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, Alabama, Rosa Parks, une citoyenne noire fatiguée après une longue journée, refuse de céder sa place à un blanc dans un bus. Elle est arrêtée et emprisonnée. Une réunion est organisée à l’Eglise Baptiste de Dexter Ave par des activistes antiségrégationnistes pour organiser les protestations. L’Association Montgomery Improvement est créée. Le Pasteur King en est élu président. Il se révèle le leader par excellence du mouvement non-violent qui réclame immédiatement :

 1. l’abolition de la discrimination entre les blancs et les noirs dans les autobus ;
 2. un traitement courtois à l’égard de toutes les personnes dans les autobus ;
 3. l’emploi des chauffeurs noirs dans les compagnies de transport public.

Le mouvement réussit à attirer l’attention de la nation et du monde sur la situation de la ségrégation raciale. Dr. King organise et dirige des marches et des protestations non-violentes. A Washington aux pieds du Lincoln Monument, le 28 aout 1963, devant plus de 250.000 manifestants, il délivre son discours historique « J’ai fait un rêve » qui marquera de son empreinte le futur de cette nation.

Cette marche et ce discours ont contribué grandement à l’avancement des réformes des Droits Civils aux Etats-Unis et facilité la signature de l’Acte des Droits Civils en 1964. Le combat est irréversible. Le Président Lyndon B. Johnson signe l’Acte des Droits Civils le 2 juillet 1964, au cours d’une cérémonie télévisée à la Maison Blanche en présence des Membres du Congrès Américain.

Dr. Martin Luther devient un symbole. Le 10 décembre de la même année 1964, il à l’âge de 35 ans, il est le plus jeune récipient du Prix Nobel de la Paix en récompense pour son combat non-violent contre les préjugés raciaux aux Etats-Unis. Il est assassiné à Memphis en Tennessee le 4 avril 1968. Mais il a déjà marqué l’histoire de l’Amérique et du monde.

En juillet 1993, j’ai le privilège d’accompagner un groupe de jeunes adolescents d’Haiti à Atlanta en Georgia et Montgomery AL (Alexandra Dorcéan, Nadège Josaphat, Huguens Emmanuel, Lyn Nancy Flexil, Mardochée Benjamin, Dieuseul Valsaint). Ils étaient les gagnants du concours sur la Non-violence utilisant les méthodes du Dr Martin Luther King Jr. organisé par de l’USIS à Port-au-Prince. Ils ont participé à un Séminaire de la Fondation Martin Luther King Jr, à Atlanta en compagnie des membres de la Famille du Dr. King : Madame Coretta Scott King, Martin Luther King III et Bernice. Ces jeunes ont œuvré par la suite en Haiti et aux Etats-Unis, créant à Port-au-Prince le Centre Toussaint-King pour la Non-Violence et la Paix, inauguré avec la présence du Fils ainé du Dr. Martin Luther King Jr.

Cette année à l’occasion de la Journée Martin Luther King Jr., Radio Télé Solidarité recueille pour vous leur témoignage dans un panel spécial. Restez branchés. Le Bulletin Solidarité, pour sa part, a demandé Madame Marcelle Chéry de publier une réflexion sur la vie de ce grand homme. Radio Télé Solidarité. Pour le monde et pour notre jeunesse, Dr Martin Luther King Jr. est un vrai modèle qui combine à la fois : la sagesse, la lutte pour l’égalité, la force de la non-violence, le courage, le pardon et la croyance profonde en Dieu.

Mgr Pierre André Pierre

 

MARTIN LUTHER KING JR. DAY CELEBRATION

 

This Monday, January 17, 2022, the third Monday of January, the American people celebrate Martin Luther King, Jr. Day, a national holiday. Born on January 15, 1929, in Atlanta, Georgia, son and grandson of a Protestant Baptist minister, Martin Luther grew up in a privileged environment, to become a Minister in his turn. He would have been 93 today.

A talented preacher, endowed with remarkable qualities as a speaker, he was engaged at the age of 26 in the civil rights movement in the United States. On December 1, 1955, in Montgomery, Alabama, Rosa Parks, a black woman citizen tired after a long day, refuses to give her seat to a white man on a bus. She is arrested and imprisoned. A meeting is organized at the Dexter Ave Baptist Church by anti-segregation activists to organize the protests. The Montgomery Improvement Association is formed. Pastor King is elected president. He reveals himself to be the leader par excellence of the non-violent movement which immediately demands:

 1. the abolition of discrimination between whites and blacks in buses;
 2. courteous treatment of all persons on buses;
 3. the employment of black drivers in public transport companies.

The movement succeeds in drawing the attention of the nation and the world to the situation of racial segregation in the US. Dr. King organizes and leads nonviolent marches and protests. In Washington at the foot of the Lincoln Monument, on August 28, 1963, in front of more than 250,000 demonstrators, he delivered his historic speech “I had a dream” which would leave its mark on the future of this nation.

This march and this speech contributed greatly to the advancement of Civil Rights reforms in the United States and facilitated the signing of the Civil Rights Act in 1964. The fight is irreversible. President Lyndon B. Johnson signs the Civil Rights Act on July 2, 1964, during a televised ceremony at the White House attended by Members of Congress.

Dr. Martin Luther becomes a symbol. On December 10 of the same year, 1964, at the age of 35, he was the youngest recipient of the Nobel Peace Prize as a reward for his nonviolent fight against racial prejudice in the United States. He was assassinated in Memphis, Tennessee on April 4, 1968. But he has already marked the history of America and the world acknowledged him.

In July 1993, I had the privilege of accompanying a group of young teenagers from Haiti to Atlanta, Georgia, and Montgomery AL. (Alexandra Dorcéan, Nadège Josaphat, Huguens Emmanuel, Lyn Nancy Flexil, Mardochée Benjamin, Dieuseul Valsaint). They were the winners of the contest on Nonviolence using the methods of Dr. Martin Luther King Jr. organized by USIS in Port-au-Prince. In Atlanta, they attended a Seminar on Violence at the Martin Luther King Jr Foundation along with members of Dr. King’s Family: Mrs. Coretta Scott King, Martin Luther King III, and Bernice. These young people subsequently worked in Haiti and the United States, creating in Port-au-Prince the Toussaint-King Center for Non-Violence and Peace, inaugurated with the presence of the eldest son of Dr. Martin Luther King Jr.

This year on the occasion of Martin Luther King Jr. Day, Radio Télé Solidarité collects their testimony for you in a special panel. Stay tuned. The Bulletin Solidarité, for its part, asked Madame Marcelle Chéry to publish a reflection on the life of this great man. Radio TV Solidarity. Dr. Martin Luther King Jr. is a model of the combination of wisdom, the struggle for equality, the strength of nonviolence, courage, forgiveness, and the belief in God.

Msgr. Pierre André Pierre

 

SELEBRASYON JOU MARTIN LUTHER KING JR

 

Monseyè Pierre André Pierre

Lendi 17 janvye 2022 sa a, twazyèm lendi mwa janvye a, Pèp Ameriken ap selebre Martin Luther King, Jr. Day, yon jou Fèt Nasyonal. Martin Luther King Jr. te fèt 15 janvye 1929 nan Atlanta, Georgia, pitit gason ak pitit pitit yon Pastè pwotestan Batis. Martin Luther King te grandi nan yon anviwonman privilejye, pou l vin tounen yon Pastè li menm tou. l. Li tap gen 93 lane jodi a.

Dr. King se yon predikatè ki te gen anpil talan, ki te gen yon kalite estrawòdinè kòm orate. Nan laj 26 zan li antre nan mouvman Dwa Sivil Ozetazini. Premye desanm 1955, nan Montgomery, Alabama, Rosa Parks, yon sitwayen nwa ki te fatige apre yon jounen travay, te refize bay yon blan plas li nan otobis kote li te chita a. Yo arete li epi yo mete li nan prizon. Aktivis Kont Segregasyon Rasyal yo òganize yon reyinyon nan Legliz Batis nan Dexter Ave pou òganize manifestasyon yo. Yo fòme yon asosyasyon ki rele Montgomery Improvement Association. Yo eli Pastè Martin Luther King alatèt li kòm prezidan. Se la Doktè King pral montre sa l peze. Li revele tèt li kòm lidè pa ekselans nan gwo mouvman sa a San Vyolans. Yo mande imedyatman two pwen:

 1. abolisyon diskriminasyon ant blan ak nwa nan otobis;
 2. tretman koutwa pou tout moun ki nan otobis;
 3. Pou konpayi transpò piblik yo anboche moun nwa kòm chofè.

Mouvman an reyisi atire atansyon tout nasyon an ak le mond antye sou sitiyasyon segregasyon rasyal la nan peyi Etazini. Doktè King òganize epi mennen anpil mach san vyolans ak anpil manifestasyon. Nan Washington devan Moniman Abraham Lincoln, nan dat 28 out 1963, devan plis pase 250,000 manifestan, li te pwononse diskou istorik li a “Mwen fè yon rèv.” Diskou sa kite mak li sou avni nasyon sa a.

Mach sa a ak diskou sa a te kontribye anpil nan avansman refòm Dwa Sivil Ozetazini e li te fasilite siyati Lwa sou Dwa Sivil an 1964. Batay la pa ka tounen dèyè. Prezidan Lyndon B. Johnson te oblije siyen Lwa sou Dwa Sivil yo nan dat 2 jiyè 1964, pandan yon seremoni televize nan Mezon Blanch kote manm Kongrè a te asiste.

Doktè Martin Luther vin tounen yon senbòl. Nan dat 10 desanm nan menm ane a, 1964, nan laj 35 an, li te resevwa Pri Nobèl pou Lapè a kòm yon rekonpans pou batay san vyolans li kont prejije rasyal nan peyi Etazini. Yo te asasinen Doktè Martin Luther King Jr. nan Memphis, Tennessee, nan dat 4 avril 1968. Men li deja make listwa Amerik ak listwa lemond antye.

An jiyè 1993, mwen te gen privilèj pou m te akonpaye yon gwoup jèn adolesan ki soti Ayiti pou ale Atlanta, Georgia. ak Montgomery AL. (Alexandra Dorcéan, Nadège Josaphat, Huguens Emmanuel, Lyn Nancy Flexil, Mardochée Benjamin, Dieuseul Valsaint). Jèn sa te genyan premye pri nan konkou sou Nonvyolans ak metòd Dr Martin Luther King Jr., USIS te òganize nan Pòtoprens. Yo te patisipe nan yon Seminè Fondasyon Martin Luther King Jr nan Atlanta ansanm ak manm fanmi Dr King: Madam Coretta Scott King, Martin Luther King III ak Bernice. Apre sa, jèn sa yo te travay ann Ayiti ak Ozetazini. Yo te kreye nan Pòtoprens Sant Toussaint-King pou Non-Vyolans ak Lapè. Yo te inogire Sant Toussaint King an prezans Martin Luther King III, Jr. premye pitit gason kit e vin vizite yo.

Ane sa a nan okazyon Jounen Doktè Martin Luther King Jr., Radio Télé Solidarité rasanble temwayaj jèn yo pou ou nan yon panèl espesyal k ap parèt lendi 17 janvye. Rete branche. Bilten Solidarité, bò kote pa l, mande Madan Marcelle Chéry pou l pibliye yon refleksyon sou lavi gwo mesye sa a. Radyo Televizyon Solidarite. Dokttè Martin Luther King Jr. se yon modèl moun ki konbine: sajès, batay pou egalite tout moun, fòs non-vyolans, kouraj, pardon et ki kwè nan Bondye.

Monseyè Pierre André Pierre

 

 

 

 

 

Marcelle Chéry Réflexion on Dr. +Martin Luther King Jr. Day

 

 

We are celebrating Dr. Martin Luther King Jr. who is remembered as the leader who sacrificed his life to advance the civil rights movement in the United States, a movement that has touched the world. Dr. King pursued equality and human rights for African Americans, victims of injustice and racism. As a brilliant leader, he used his eloquence and his ministry to rally the world to his cause. He was a people person with commitment and belief in his conviction, innovating new ways to achieve his goal, and his approach convinced others to embrace his belief. Dr. King was an eloquent speaker who left a legacy through his words that continue to inspire the world. His determination led him to reach “the Promise Land” and deliver his last unforgettable speech “I have a dream”.

Yes, he had a dream, a vision: He did not speak about it, he acted upon it. He anticipated the need of the black population; worked hard the achieve it and even died for it. Dr. King believed in engaging dialogue with the people of all walks of life and inspired them by his conviction and his determination. Finding peaceful strategies was the success of his well-spoken vision. His positive attitude and his behavior encouraged his circle to believe in his dream. He had to be a gentleman to gain the respect of his followers, he must have had tolerance and a sense of compromise to transform the mindset of his surroundings. I know that change, with lasting impact, is not easy to obtain; Dr. King must have been a patient man, to bring his followers to accept his leadership that was conveyed through his vision, his actions, and his belief.  He had a dream and pursued it.

We are talking about the most controversial leader in the world:  a black man, a pastor, and a family man. His leadership should inspire today’s black leaders around the world to be the change they wish to bring in their government. Those leaders should be the change within their household, at the office, with peers and in the management of the country, they are leading. Dr. Martin Luther King Jr. is an example to follow; had he led a country, he would have done it with the same conviction and determination he showed during the Civil Rights Movement. He made HISTORY and the world remembers.

May we all reflect on the values Dr. King conveyed. Let’s celebrate the visionary leader that change Black History forever!

Marcelle Chery, January 15, 2022

 

 

 Bishop Robert J. Brennan and Msgr. Pierre André Pierre

 

St Joseph Co-Cathedral of Brooklyn NY

January 1, 2022

 

 

 

Bishop Robert Brennan shares a punch with Msgr. Pierre-André Pierre following Mass on January 1 to celebrate Haiti’s Independence Day and the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God. Mgr. Pierre heads the National Center for the Haitian Apostolate based in Brooklyn. (Photo: Bill Miller)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femme de la Semaine: Cinéus Marie Eugetania Leetylla Giscard.

 

 

Dans notre rubrique Femme de la  Semaine au Bulletin hebdomadaire du Centre National  d l’Apostolat haitien notre choix s’est porté sur Melle Cinéus Marie Eugetania Leetylla  Giscard.  Melle Cinéus est l’une des jeunes étoiles montantes de la commune  de la Croix-Des-Bouquets.

 

Melle Cinéus est issue d’une famille catholique, Sa mère est presidente de la Chorale Notre Dame du Rosaire et du Comité Liturgique de la paroisse Notre Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets et son père est très impliqué au sein  de cette paroisse. On doit ajouter  que Melle Cinéus est pianiste, elle accompagne  toujours la Chorale Notre Dame du Rosaire dans ses performances à la paroisse.

 

Rappelons que Melle Cinéus est étudiante de première année  en medecine à l’institut universitaire des sciences de technologie d’haiti. L’education ouvre toutes les portes. Melle Cineus comprend l’importance de prendre ses etudes au serieux car elle sait  avec une très formation elle pourra realiser ses rêves.

 

Monseigneur Pierre André Pierre , le directeur executif du Centre National de l’Apostolat Haitien en communion avec le personnel du bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien  presente ses sincères felicitations à Melle Cinéus  tout en demandant au peuple de Dieu de l’acclamer comme la femme de la semaine du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien

Brother Tob

 

 

Woman of the Week: Cinéus Marie Eugetania Leetylla Giscard

 

 

 

In our Woman of the Week section of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate, our choice fell on Miss Cinéus Marie Eugetania Leetylla Giscard. Miss Cinéus is one of the young rising stars of the town of Croix-Des-Bouquets.

 

Miss Cinéus comes from a Catholic family, her mother is president of the Notre Dame du Rosaire Choir and of the Liturgical Committee of the Notre Dame du Rosaire parish in Croix-Des-Bouquets and her father is very involved in this parish. . We must add that Miss Cinéus is a pianist, she always accompanies the Chorale Notre Dame du Rosaire in her performances at the parish.

Miss Cinéus is a first-year medical student at the University Institute of Science and Technology in Haiti. Education opens all doors. Miss Cineus understands the importance of taking her studies seriously because she knows with a very good training she will be able to realize hers dreams.

 

Monsignor Pierre André Pierre, the executive director of the National Center of the Haitian Apostolate in communion with the staff of the Weekly bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate presents his sincere congratulations to Miss Cinéus while asking the people of God to acclaim her as the woman of the week of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate

Brother Tob

A week after Bronx fire, families to bury their loved ones

A Bronx community is set to bury more than a dozen loved ones, a week after a fire filled a high-rise apartment building with thick, black smoke

By Associated Press

January 16, 2022, 2:45 AM

 • 2 min read

The Associated Press

A memorial for the victims of an apartment building fire is displayed in front of the buildi…Read More

NEW YORK — A Bronx community gathers Sunday to pay its final respects to perished loved ones, a week after a fire filled an apartment building with thick, suffocating smoke that killed 17 people, including eight children.

The mass funeral, to begin at the Islamic Cultural Center at 10 a.m., will culminate a week of prayers and mourning within a close-knit community hailing from West Africa. All of those being buried Sunday have ties to the country of Gambia.

Recent Stories from ABC News

Top ArticlesREAD MOREWoman killed in subway shove atTimes Square

Earlier in the week, burial services were held for two children at a mosque in Harlem — among nine adults and eight children who died in New York City’s deadliest fire in decades.

Officials blamed a faulty space heater in a third-floor apartment for the blaze, which spewed plumes of suffocating smoke that quickly rose through the stairwell of the 19-story building.

All of the dead collapsed and died after being overcome by the smoke while trying to descend the stairs, which acted as a flue for the heavy smoke.

As family buried their loved ones, others remained in hospitals, some in serious condition, because of smoke inhalation.

The dead ranged in age from 2 to 50. Entire families were killed, including a family of five. Others would leave behind orphaned children.

Fundraisers have collected nearly $400,000 thus far. The Mayor’s Fund, Bank of America and other groups said 118 families displaced by the fire would each get $2,250 in aid.

The investigation into the fire is ongoing.

Much of the focus centers on the catastrophic spread of the smoke from the apartment. The fire itself was contained to one unit and an adjoining hallway, but investigators said the door to the apartment and a stairway door many floors up had been left open, creating a flue that allowed smoke to quickly spread throughout the building.

Comments (0)

 

 

Proverbes

Bèl nòs pa vle di bon menaj

Makak sou pa janm Kouche douvan pòt chen

Rivyè pa gwosi , san li pa twouble

Dlo ki kouri pa pote kras

Bon repitasyon pi bon pase rad

La paternité et la liberté : le pape François invite à « savoir prendre du recul »

À l’image de saint Joseph

JANVIER 14, 2022 18:16MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOIS

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Le pape François soulève le thème de la paternité vis-à-vis la liberté soulignant qu’ « un bon père est celui qui sait se mettre en retrait au bon moment ». « À l’image de Joseph, explique-t-il, nous devons nous demander si nous sommes capables de savoir prendre du recul, de permettre aux autres, et surtout à ceux qui nous sont confiés, de trouver en nous un point de repère, mais jamais un obstacle. »

C’est ce que le pape a dit dans l’interview publiée par le directeur de L’Osservatore Romano, Andrea Monda, et le directeur adjoint des médias du Vatican, Alessandro Gisotti, dans les médias du Vatican le 13 janvier 2022. Selon Il Sismografo, le site proche du Saint-Siège, il ne s’agit pas d’une « conversation classique » entre les journalistes et le pape, mais plutôt d’un montage des paroles du pape sur le thème de la paternité. Il s’agit, lit-on dans Il Sismografo, « d’un texte avec des questions entrecoupées ».

Le pape François souligne que saint « Joseph nous montre sa capacité de prendre soin de Jésus sans jamais prendre possession de lui, sans jamais vouloir le manipuler, sans jamais vouloir le distraire de sa mission ». « Ceci est très important pour vérifier notre capacité d’aimer et aussi de notre capacité de savoir prendre du recul », affirme le pape.

Il rappelle que « la caractéristique de Joseph » est de « de savoir se mettre de côté, son humilité, qui est aussi la capacité de s’effacer ». Il s’agit « peut-être » de « l’aspect le plus décisif de l’amour qu’il manifeste pour Jésus », ajoute le pape.

« En ce sens, poursuit-il, Joseph est un personnage important, j’oserais dire essentiel dans la biographie de Jésus, précisément parce qu’à un certain moment, il sait se retirer de la scène pour que Jésus puisse briller dans toute sa vocation, dans toute sa mission. »

La capacité de « se mettre en retrait », de « savoir prendre du recul » est une caractéristique de « toute bonne relation », estime le pape : « Dans toute bonne relation, il est nécessaire de renoncer au désir d’imposer une image d’en haut, une attente, donc une visibilité, une occupation complète et constante de la scène par un premier rôle excessif. »

Un bon père, souligne-t-il, « est celui qui sait se mettre en retrait au bon moment pour que son fils puisse émerger avec sa beauté, avec son unicité, avec ses choix, avec sa vocation ».

Le pape François affirme que « l’une des plus belles caractéristiques de l’amour, et pas seulement de la paternité, est précisément la liberté ». « L’amour génère toujours la liberté, précise-t-il, l’amour ne doit jamais devenir une prison, une possession. »

JANVIER 14, 2022 18:16PAPE FRANÇOIS

 

 

aar, Handal, visa pour les étudiants haïtiens en République dominicaine, le chancelier Jean Généus fait le point

Dans une interview écrite accordée mardi au Nouvelliste, le ministre haïtien des Affaires étrangères a apporté certaines précisions sur l’arrestation à l’étranger de Rodolph Jaar et de Samir Handal, pour leur implication présumée dans l’assassinat du président Jovenel Moïse. Jean Victor Généus s’est exprimé aussi sur les questions relatives au visa étudiant pour les Haïtiens en République dominicaine et l’expulsion des femmes haïtiennes enceintes du territoire voisin.

Publié le 2022-01-13 | lenouvelliste.com

1 / 1

Jean Victor Geneus

73Partages

Partager

Tweeter

Email

Le Nouvelliste : Le gouvernement haïtien compte-t-il introduire auprès des autorités américaines une demande d’extradition de Palacios ?

Jean Victor Généus : Il existe un traité d’extradition entre Haïti et les USA. Le crime odieux du 7 juillet passé a été commis sur le territoire haïtien. Les autorités haïtiennes peuvent étudier l’opportunité d’une telle demande tout en fournissant toutes les garanties sur les plans légal et sécuritaire. Une telle demande rentre dans le cadre de la coopération dans la lutte contre le crime transnational.

Le Nouvelliste : Comment avance le dossier Samir Handal avec la Turquie ? 

Jean Victor Généus : Les dossiers exigés par la justice turque dans le cadre de l’affaire Handal ont été transmis à  l’ambassade de Turquie en République dominicaine.

 1. N. : Avez-vous abordé avec les autorités dominicaines la situation de Rodolphe Jaar qui est recherché par la justice haïtienne pour son implication présumée dans l’assassinat du président Jovenel Moïse ?

J.V.G : La question relative à l’arrestation du fugitif et suspect Rodolphe Jaar n’a pas été abordée. Les deux délégations se sont rencontrées dans l’après-midi du 6 janvier alors que la nouvelle de l’arrestation du fugitif a été annoncée le 7 janvier. J’ai insisté auprès des autorités dominicaines sur la nécessité du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le combat contre le crime transnational. La stabilité et la paix des deux côtés de la frontière en dépendent.

L.N : La bonne nouvelle de la fin de semaine écoulée est le rétablissement du processus de délivrance de visa aux étudiants haïtiens en République dominicaine. Comment la diplomatie haïtienne a-t-elle pu obtenir le déblocage de la situation ? Quelles ont été les étapes ? Combien de visas vont être délivrés par mois ? A quelles conditions ?

J.V.G : Comme nouvelle approche, nous estimons qu’il faut faire preuve de sérénité à travers une réflexion stratégique au bénéfice de nos intérêts nationaux et des priorités établies. Dans cet objectif, il faut rétablir une relation apaisée, consensuelle et constructive avec la République dominicaine. En d’autres termes, réinstaller le « vivre-ensemble » malgré le déséquilibre économique et commercial et les différends qui ponctuent souvent les relations entre les États voisins.

Nous avons rencontré la délégation de la République dominicaine le 6 janvier en marge du Sommet de la Celac. D’entrée de jeu, j’ai fait connaître au chancelier dominicain qu’Haïti n’a aucun doute sur les bonnes intentions du président Abinader d’aider Haïti à retrouver le chemin de la stabilité, de la paix et de la croissance économique. Toutefois les démarches qui se font au niveau international doivent être effectuées en concertation avec les autorités haïtiennes. Comme tout bon médecin qui dialogue avec son patient, la RD doit d’abord s’adresser à nous pour des questions qui nous concernent directement.

Nous n’avons pas la prétention d’imposer des limites aux interventions du président. Nous partageons ses préoccupations et souhaitons continuer la route ensemble. Nous avons abordé avec le chancelier la question du visa pour les étudiants haïtiens. Il y a eu un arrêt à la suite de la décision des autorités dominicaines de procéder à un filtrage pour éviter que des indésirables ou des personnes non qualifiées ne bénéficient de ce statut. Le chancelier a annoncé la reprise de ce processus et de sa conclusion à la grande satisfaction des étudiants haïtiens. Le suivi sera assuré par notre ambassade.

L.N. : Pendant vos pourparlers avec les diplomates dominicains, avez-vous soulevé le rapatriement forcé des femmes haïtiennes enceintes en République dominicaine ? Si oui, que va-t-il se passer concrètement ? Si nom, pourquoi la diplomatie haïtienne préfère-t-elle éviter ce sujet ?

J.V.G : La question de la présence des femmes haïtiennes dans les hôpitaux dominicains et les divers cas d’expulsion qui s’en sont suivi a été aussi abordée. La solution durable à ce problème ne se fera pas de façon unilatérale mais avec une coopération étroite entre les deux pays. Des projets binationaux envisageant la mise en place de structures sanitaires (polycliniques materno-infantiles) n’ont pas encore démarré. Les femmes  haïtiennes dûment autorisées continueront à avoir accès à certains centres hospitaliers. D’autres seront refoulées. C’est une décision souveraine. Entre-temps, les deux pays doivent prendre toutes les dispositions pour que soient neutralisés les réseaux de passeurs encourageant les femmes haïtiennes à utiliser les hôpitaux dominicains tout en les exploitant financièrement.

 1. N : Le ministère des Affaires étrangères a-t-il pu retrouver la trace des millions de dollars provenant de l’émission de passeports qui se sont volatilisés ou qui ne sont pas encore perçus dans les différentes missions aux USA ?

J.V.G : Notre diplomatie est marquée par une certaine inertie. Elle est aussi ternie par des scandales au sein de certaines représentations faisant parfois la une des journaux et le menu de la presse haïtienne elle-même. La présence scandaleuse d’un nombre assez élevé de fonctionnaires et de contractuels coûte très cher à l’État haïtien et ne garantit en rien l’efficacité dans la gestion de notre diplomatie. Il faut d’urgence se pencher sur ce dossier et entamer cette réforme administrative à partir de critères objectifs et transparents.

Des audits ponctuels seront effectués dans des missions où des cas avérés de corruption ont été signalés. Chaque mission aura à adresser périodiquement à la chancellerie son rapport financier et s’assurer que tous les frais collectés au nom de l’État soient transmis régulièrement et sans retard à la Direction générale des impôts. Les missions recevront leurs feuilles de route qui correspondront aux priorités définies dans chaque zone d’accréditation.

Propos recueillis par Robenson Geffrard

 

États-Unis: Donald Trump débute la campagne de mi-mandat sur le déni de sa défaite de 2020

Publié le : 16/01/2022 – 07:39

L’ancien président américain Donald Trump en meeting à Florence en Arizona, le 15 janvier 2022. © Ross D. Franklin/AP

Texte par :RFISuivre

2 mn

L’ancien président américain livrait son premier meeting de l’année à Florence en Arizona, samedi 16 janvier, au cours duquel il a lancé la campagne pour les élections de mi-mandat de novembre 2022 sur le thème du déni de sa défaite à la présidentielle.

PUBLICITÉ

Avec notre envoyé spécial à Florence, David Thomson

L’ex-président américain entendait répondre au discours très offensif lancé contre lui par Joe Biden lors des commémorations de l’attaque du Capitole le 6 janvier. Un an après l’attaque, son discours est inchangé. À peine arrivé sur scène, casquette rouge sur la tête, Donald Trump commence son meeting de Florence en Arizona en contestant sa défaite à la présidentielle 2020. « L’année dernière, l’élection était truquée. Les preuves sont partout ! »

Et les militants exultent comme Jennifer venue avec son mari en camping-car de Californie pour applaudir celui que cette agente immobilière considère comme son véritable président. « On a besoin qu’il revienne ! Regardez l’état dans lequel est le pays avec ce Biden. Il faut que l’armée intervienne parce qu’on n’a plus confiance dans notre gouvernement. »

Le meeting en Arizona de l’ancien président Donald Trump attire une foule importante de républicains. Robyn Beck/AFP

Tout miser sur le déni du résultat électoral

Donald Trump utilise maintenant le mythe de l’élection volée pour mobiliser ses supporters pour les prochaines élections de mi-mandat. Une stratégie du déni gagnante, selon Ali Alexander, l’organisateur de la fameuse manifestation du 6 janvier à Washington, présent dans le public. « Avec Trump pour nous guider, on se dirige vers une vague républicaine », affirme-t-il.

Croisé aussi dans le public, Ron Watkins, cette figure conspirationniste, soupçonné d’être à l’origine du mouvement QAnon bénéficie d’une invitation VIP au meeting de Trump. « Je suis venu soutenir Trump parce que l’élection lui a été volée, c’est un fait », considère Ron Watkins.

Le premier meeting 2022 de Donald Trump en Arizona fait figure de Who’s Who du conspirationnisme: les Watkins père et fils, soupçonnés d’être derrière “Q” ont reçu un ticket VIP et enchainent les selfies pic.twitter.com/NuQ2PeY3Iu

— David Thomson (@_DavidThomson) January 15, 2022

Et sur scène, Donald Trump avait invité plusieurs candidats qui tous utilisent son complotisme électoral pour faire campagne et gagner les prochaines élections.

Latest News-January 9, 2021

FÈT BATÈM JEZI (9 janvye 2022)

 

Izayi 40, 1-5; 9-11; Sòm 104; Tit 2, 11-14 + 3, 4-7; Lik 3, 15-16, 21-22

 

Ann mete tèt nou nan lapriyè pou n kontanple batèm Jezi a. Sèn batèm Jezi a, sijè meditasyon nou jodi a, make inogirasyon solanèl lavi piblik Jezi. Li kòmanse Misyon li kòm Mesi pwofèt yo te anonse a. Chak evènman nan lavi Jezi ogmante lanmou nou pou li. Li te fèk fè yon retrèt 40 jou nan dezè a nan jèn ak lapriyè, epi li te rejte Satan ki te vin tante l ; ki t ap eseye dekouraje l nan misyon li a. Men se anven. Jezi te PARE. Li kanpe pou l asime wòl mesianik li!

 

Apre sa, li pwoche bò kote Jan Batis, epi li mande batèm. Jan te rekonèt Jezi kòm Mesi a. Li te deklare tèt li, li pa diy pou l fè aksyon sa a. Poutan, sou ensistans Jezi, Jan te vide dlo sou tèt Senyè li a. Menm lè a, twa bagay te rive:

 

 1. Syèl la louvri. Yon nouvo laj ap kòmanse. Yon nouvo Alyans ap siyen.
 2. Yo tande vwa Bondye ki montre Jezi kòm Pitit Gason li, sila li renmen anpil la.
 3. Lespri a sou fòm yon pijon vin poze sou tèt Jezi.

 

Nouvo Alyans lan kounye a inogire. Se Bondye Papa li menm ki envesti Jezi kòm MESI a, Granprèt ofisyèl nan nouvo Kontra a. Se yon moman solanèl ki dwe fè nou tout kontan!

 

Si nou te janm konn poze kesyon sou lejitimite Jezi antanke Mesi pwofèt yo te anonse a, jodi a se pou tout dout disparèt. Bondye Papa deklare se limenm menm ki voye Jezi. Se yon envitasyon pou kouri al jwenn Jezi, pou nou aksepte li nan lavi nou, kòm Sovè nou. Se konsa n a va fèt yon dezyèm fwa. N a jwenn ADOPSYON FILYAL. N a vin Pitit Bondye. Se konsa Bondye vle chanje fas tè a. Annou louvri kè nou ak lespri nou, pou nou akeyi plan diven sa a ki vize renouvle figi tè a!

 

 

FEAST OF THE BAPTISM OF JESUS (Jan. 09th, 2022)

 

Is 40, 1-5; 9-11; Ps. 104; Titus 2, 11-14 + 3, 4-7; Luke 3, 15-16, 21-22.

 

Let us humble ourselves in prayer to contemplate the baptism of Jesus, a scene that marks the solemn inauguration of Jesus’ public life, the beginning of his mission as the Messiah announced by the prophets. He had just completed a retreat of forty days, fasting and praying in the desert. He rejected and defeated Satan the tempter who had vainly tried to dissuade him from his mission. He felt ready to take on his mission.

 

Each event in Jesus’ life enhances our love for Him. In the scene of his baptism, the topic of our meditation today, He stood READY to assume his messianic role!

 

He then approached John the Baptist and demanded baptism. John recognizing Jesus as the Messiah declared himself unworthy to perform this holy act. Yet, upon Jesus’ insistence John obediently poured water on his Lord’s head. Immediately three things occurred:

 

 1. The sky opened. A new age is beginning. A new Covenant is being signed.
 2. God’s voice is heard pointing Jesus as his beloved Son in whom He is well pleased
 3. The Spirit in the form of a dove comes to rest on Jesus’ head.

 

The New Covenant is now inaugurated and Jesus is invested by God himself as the MESSIAH, the official High-Priest of the new age. Let us be thrilled by the solemnity of the moment!

 

If we ever questioned Jesus’ legitimacy as the announced Messiah, let all doubts vanish away. He is unquestionably the REDEEMER sent by the Father. Let us, therefore, rush to receive BAPTISM, thus accepting to be born again and acquire FILIAL ADOPTION. Let us agree to be parts of this divine master plan aiming at renewing the face of the earth!

 

FÊTE DU BAPTÊME DE JÉSUS. (9 Janvier 2022)

 

Is 40, 1-5; 9-11; Ps 104; Tit 2, 11-14 + 3, 4-7; Luc 3, 15-16, 21-22

 

Mettons-nous en prière pour contempler le baptême de Jésus, scène qui inaugure sa Mission comme le Messie annoncé par les prophètes. Il venait de terminer une retraite de 40 jours au désert au cours duquel il avait vaincu Satan, le tentateur. Il se sentit prêt à assumer sa mission.

 

Il s’approcha donc de Jean-Baptiste demandant le Baptême. Celui-ci immédiatement reconnut en Jésus le Messie dont il annonçait la venue. Il voulut se récuser mais finalement sur l’insistance du MAITRE fit couler sur LUI l’eau du baptême.

Aussitôt, trois choses se produisirent :

 

 1. Le ciel s’ouvrit. Ses portes avaient été fermées depuis la faute d’Adam.
 2. La voix de Dieu se fit entendre désignant Jésus comme son Fils Bien-Aimé.
 3. L’Esprit Saint sous la forme d’une colombe vint se poser sur Jésus.

 

Cette scène illumine l’investiture messianique de Jésus. Il est véritablement Celui que le monde attendait, le Grand-Prêtre de la Nouvelle Alliance, le réconciliateur de l’homme pécheur avec son Dieu, le Rédempteur, la TÈTE du NOUVEAU PEUPLE CHOISI. A l’occasion de cette fête accueillons Jésus avec une ferveur toute neuve comme le Sauveur qui ouvre pour nous la porte du Salut. Avec une joie inestimable renforcions notre alliance avec LUI.

Car, c’est

A LUI QU’APPARTIENNENT LE RÈGNE, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES !

 

 

 

Pensée de la Semaine: un vieux Coeur qui a aimé comprends toujours  les orages d’un Jeune

Citation de anne Barratin

Thought of the week: An old loving heart always understands the storm of the Youth

Pensamiento de la Semana: Un Viejo corazon armoroso siempre  entiende las tormentas de un Joven

 

Vibran Omaj pou Sè Claire Gagné, C.S.L.

 

(14 fevriye 1932 – 7 janvye 2022)

 

Se nan Quebec peyi natif natal li a, Sr Claire Gagné, C.S.L. (14 fevriye 1932 – 7 janvye 2022) retounen lakay Papa Bondye jou vandredi 7 janvye 2021, pandan tout pwovens Quebec t ap fete Sen Patwon li, Frè André Bessette, C.S.C. (9 out 1845 – 6 janvye 1937). Sè al fete lòt bo. Li te gen 90 an. Sè Claire ki te adopte Ayiti kòm peyi li, te kite Pòtoprens nan mwa Jiyè 2021, pou yon ti tan, pou l t al chèche swen sante nan Kanada akòz maladi li. Li t ap planifye pou l te retounen nan peyi adoptif li. Men Bondye nan objekfit pa li te deside otreman.

Sè Claire te viv ann Ayiti pandan prèske 65 an. Li travèse peyi a soti nan nò rive nan sid ak soti nan lès nan lwès. Li te vizite tou prèske tout kominote katolik ayisyen yo nan dyaspora a pou pwoklame bon nouvèl Jezikri a. ki te bati lafwa sa a.

Sè Claire Gagné te rive Ayiti 22 septanm 1957 kòm manm Kongregasyon Sè Charite Saint Louis. Li se yon pyonye nan renouvo karismatik Ayiti. Yon chè Sè ki pran nesans nan peyi Quebec, men te vin ayisyèn nan kè li pa adopsyon. Li te demontre gwo lafwa li nan Bondye ak gwo bonkonprann sou ki li nesesite pou kretyen yo fè misyon an nan linite. Chak ane, li te prezan regilyèman nan tout kongrè karismatik katolik ayisyen lòt bò dlo ak nan lòt kongrè rejyonal dyaspora a.

 

 

 

 

 

Sou direksyon Monseyè Pierre André Pierre, Direktè Egzekitif Sant Nasyonal Apostola Ayisyen aletranje, Radio Tele Solidarite te fè yon pwogram espesyal ak kolaboratè ki pi pwòch Sè Claire yo: Sè Solange Louiné CSL, Siperyè Pwovens Sè Kongregasyon Sè Charite Sen Louis ann Ayiti; Mesye Jean Marriot Duplan, konseye ak responsab teknik Komite Nasyonal pou renouvo karismatik Ayiti; Monseyè Joseph Malagrega, Kire Pawas Holy Cross nan Brooklyn epi Omonye pou Renouvo karismatik Katolik Ayisyen lòt bò dlo; Madam Marie Josée Joseph, Administratè Renouvo Karismatik Ayisyen Katolik lòt bò dlo; Mesye Antony Jean-Baptiste (Frè Tony) fondatè Gwoup Serviabilité, yon kolaboratè Sè Claire depi nan kòmansman; Reveran Pè Yves Geffrard, kowòdonatè Ministè Ayisyen Dyosèz West Palm Beach nan Florid; ak Mesye Jean-Robert Thémistocle, youn nan pyonye atis katolik ayisyen nan dyaspora a. Monseyè Pierre André Pierre te dirije pwogram omaj sa a nan onè Sè Claire.

Mesye Jean Marriot Duplan prezante pou Radyo Tele Solidarite konpozisyon Komite Nasyonal Renouvo Karismatik Ayiti a. Men non ak reskonsabilite manm sa yo: Sè Annite Phanord, Direktè fòmasyon ; Jean Marriot Duplan, Konseye ak responsab teknik; Rose-Marie Nelson, Sekretè; Pierre Levêque Lamy, responsab kominikasyon ak Jean Edner Rivière, trezorye.

Panèl la te yon gwo siksè. Tout panèlis san zeksepsyon, te rekonèt alinanime enpòtans travay misyonè ekstwòdinè defen Sè Claire Gagné, ni sou latè Ayiti, ni nan mitan Ayisyen nan Dyaspora a. Se yon kontribisyon nan misyon evanjelizasyon an. Sè Claire se te yon relijyez ki te byen anrasinen nan lapriyè. Li te konprann byen Legliz la se yon kò òganize ki konsantre sou Jezikri ak levanjil la. Li kite pou nou yon temwayaj lafwa, inite ak sèvis. Nou sèten Sè Claire ap kontinye lapriyè pou Ayiti. Li te toujou di: Ayiti ap vin tounen yon limyè pou tout nasyon yo.

Sè Solange Louiné, Siperyè Pwovens Ayiti nan Sè Charite Sen Louis, alatèt kongregasyon kote Sè Claire te ye a fè nou kounnen, sitiyasyon pandemi Kovid-19 la kounye a fè anpil moun pa ka vwayaje Okanade pou antèman. Men ap gen okazyon pou nou fè yon lamès pou Sè Claire epi pou nou lapriyè pou li.

Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an pral enfòme nou anvan lontan sou planifikasyon ki fèt pou Mès Rekwiyèm pou nanm defen Sè Claire Gagné, C.S.L. Annatandan, Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an ap travay men nan lamen ak tout kolaboratè Sè Claire yo, espesyalman avèk Konsèy Renouvo Karismatik Ayisyen Lòtbòdlo (d’Outre-Mer) pou preparasyon aktivite sa a.

Nou prezante Kondoleyans bay tout Renouvo Karismatik la, pou tout gwoup yo, pou tout moun ki ap travay kòm misyonè nan Renouvo a, epi pou chak moun ki te konnen Sè Claire oubyen ki te konn patisipe nan Renouvo Karismatik la. Bondye te ba nou Sè Claire. Bondye pap janm lage nou. Nan lespwa n ap kontinye misyon an.

Klike sou lyen sa a pou w koute pwogram nan:

https://youtu.be/6ObuOiROS2Y

 

Frè Tob

 

 

Tribute to the Late Sr. Claire Gagné, C.S.L.

 

(February 14, 1932 – January 7, 2022)

From her native Quebec, on Friday January 7, 2021, when the entire province of Quebec was celebrating its Patron Saint, Brother André Bessette, C.S.C. (August 9, 1845 – January 6, 1937), Sr. Claire Gagné, C.S.L. (February 14, 1932 – January 7, 2022) returned to the Father’s house for the great celebration with Brother André. She was 90 years old. Sister Claire had left Haiti in July 2021, momentarily, to seek for healthcare in Canada because of her sickness, planning to return to her adopted land. God’s purposes decided otherwise.

Sr. Claire, this faith builder, lived in Haiti for almost 65 years. She crisscrossed the country from north to south and from east to west. She also visited almost all the Haitian Catholic communities in the diaspora to proclaim the good news of Jesus Christ.

Sister Claire Gagné arrived in Haiti on September 22, 1957 as a member of the Congregation of the Sisters of Charity of Saint Louis. She is a pioneer of the Charismatic Renewal of Haiti. A religious Nun from Quebec by birth who became Haitian by adoption and by heart, she demonstrated her great faith in God and her keen sense of unity. Every year, she was regularly present at all charismatic congresses of Haitian Catholics overseas and at other regional congresses of the Diaspora.

Under the leadership of Monsignor Pierre André Pierre, Executive Director of the National Center for the Haitian Apostolate Abroad, Radio Tele Solidarite conducted a special program with the closest collaborators to Sister Claire: Sister Solange Louiné C.S.L, the Superior Provincial of the Sisters of the Congregation of the Sisters of Charity of Saint Louis in Haiti ; Mr. Jean Marriot Duplan, advisor and technical manager of the National Committee for Charismatic Renewal of Haiti; Msgr. Joseph Malagrega, Pastor of the Holy Cross Parish of Brooklyn and Chaplain for the Charismatic Renewal of Catholic Haitians Overseas; Mrs. Marie Josée Joseph, Administrator of the Charismatic Renewal of Catholic Haitians Overseas; Mr. Antony Jean Baptiste founder of Serviabilité group, a collaborator of Sister Claire from the beginning, Father Yves Geffrard, Coordinator of Haitian Ministry of the Diocese of West Palm Beach ; and Brother Jean Robert Thémistocle, one of the pioneers of Haitian Catholic artists in the diaspora. Monsignor Pierre André Pierre directed this tribute program in honor of Sr. Claire.

Jean Marriot Duplan presented for Radio Télé Solidarité the composition of the National Committee for Charismatic Renewal of Haiti, composed of the following members: Sister Annite Phanord, Director of formation; Jean Marriot Duplan, Advisor and technical manager; Rose Marie Nelson, Secretary; Pierre Levêque Lamy, communications manager and Jean Edner Rivière, treasurer.

The panel was a great success. The panelists were unanimous in recognizing the extraordinary missionary work of evangelization of the late Sister Claire Gagné, both on the land of Haiti and among Haitians in the Diaspora. Sister Claire was a religious Nun deeply rooted in prayer. She understood well that the Church is an organized body with the focus at Jesus Christ as the center. She left us a testament of faith, unity and service. Sr. Claire, this Haitian nun from the Heart will continue to pray for Haiti where she has spent much of her life.

Sister Solange Louiné, Superior of the Province of Haiti for the Sisters of Charity of St Louis, the head leader of the congregation where Sister Claire was enrolled, told us that the Covid-19 pandemic situation now makes it uneasy for many people to travel to Canada for the funeral. But there will be an occasion to celebrate a Memorial Mass for the repose of Sister Claire and to pray for her.

The National Center of the Haitian Apostolate will keep you informed of the planning for the Requiem Mass for the repose of the soul of the late Sister Claire Gagné, C.S.L. In the meantime, the National Center is working hand in hand with all of Sister Claire’s collaborators, especially the Council of the Charismatic Renewal of Hatian Catholics d’Outre-Mer in preparation of this event.

Condolences to the Charismatic Renewal Association, to all the groups, to all those who work as missionaries in the Charismatic Renewal, and to everyone who knew Sister Claire or participated in the Charismatic Renewal. God gave us Sister Claire for a good reason. God will never forsake us. Let us continue the mission.

Click on this link to listen to the program:

https://youtu.be/6ObuOiROS2Y

 

Brother Tob

Vibrant Hommage à la Regrettée Sr Claire Gagné, C.S.L. (14 Février 1932 – 7 Janvier 2022)

 

 

De son Québec natal, le vendredi 7 Janvier 2021, au moment où toute la province du Québec fêtait son Saint Patron, le Frère André Bessette, C.S.C. (9 Août 1845 – 6 Janvier 1937), Sr Claire Gagné, C.S.L. (14 Février 1932 – 7 Janvier 2022)  retournait à la maison du Père pour cette grande célébration avec le Frère André. Elle était âgée de 90 ans. Sœur Claire avait quitté Haiti au mois de juillet 2021 pour aller prendre des soins que nécessitait son état de santé, dans le but croyait-elle de revenir sur sa terre d’adoption. Les desseins de Dieu en ont décidé autrement.

Sr Claire ce bâtisseur de foi a vécu en Haiti près de 65 ans. Elle a sillonné le pays du nord au sud et de l’est à l’ouest. Elle a aussi visité presque toutes les communautés Haïtiennes Catholiques de la diaspora pour aller proclamer la bonne nouvelle de Jesús Christ.

Sœur Claire de la congrégation des Sœurs de Charité de Saint Louis est arrivée en Haiti le 22 Septembre 1957. Elle est une des pionnières du Renouveau Charismatique d’Haiti. Cette religieuse Québécoise de sang devenue Haïtienne d’adoption et de cœur a démontré sa grande foi en Dieu et son sens aigu d’unité. Elle était toujours présente aux congrès charismatiques des Haïtiens Catholiques d’outre-mer et aux autres congrès régionaux de la Diaspora

 

Sur le leadership de Monseigneur Pierre André Pierre, Directeur Exécutif du Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’étranger, la Radio Télé Solidarité a eu une émission spéciale avec les collaborateurs les plus proches de Sœur Claire : Sœur Solange Louiné Csl, la Supérieure Provinciale d’Haiti des Sœurs de la congrégation des Sœurs de Charité de saint Louis, Frère Jean Marriot Duplan, conseiller et responsable technique du Comité National du Renouveau Charismatique d’Haiti; Mgr Joseph Malagrega, Curé de la Paroisse Sainte Croix de Brooklyn et Aumônier du Renouveau Charismatique des Haïtiens Catholiques d’Outre-Mer, Madame Marie Josée Joseph, Administratrice du Renouveau Charismatique des Haïtiens Catholiques d’Outre-Mer, Frère Antony Jean Baptiste fondateur du groupe de Serviabilité, un collaborateur de Sœur Claire depuis les débuts, le Père Yves Geffrard, Coordonnateur de la Pastorale Haïtienne du diocèse  de West Palm Beach et le Frère Jean Robert Thémistocle, l’un des pionniers des artistes Catholiques Haïtiens de la diaspora. Monseigneur Pierre André Pierre a dirigé cette émission d’hommage en l’honneur de Sr Claire.

Jean Marriot Duplan a présenté pour Radio Télé Solidarité la composition du Comité National du Renouveau charismatique d’Haiti, composé des membres suivants : Sœur Annite Phanord, responsable de formation, Jean Marriot Duplan Conseiller et responsable technique, Rose Marie Nelson, Secrétaire, Pierre Lévêque Lamy, responsable de communication et Jean Edner Rivière, économe.

Ce fut une très belle émission. Les panélistes étaient unanimes à reconnaitre l’extraordinaire travail missionnaire d’évangélisation de la regrettée Sœur Claire Gagné, tant sur la terre d’Haiti qu’auprès des Haïtiens de la Diaspora. Sœur Claire était une religieuse bien enracinée dans la prière. Elle a bien compris que l’Église est un corps organisé avec Jésus-Christ comme Centre. Elle nous a laissé un testament de foi, d’unité et de service. Sr Claire, cette religieuse Haïtienne de Cœur va continuer à prier pour Haiti ou elle a passé grande partie de sa vie.

Sœur Solange Louiné, Supérieure de la Province d’Haïti en Sœur Charité de Saint-Louis, à la tête de la congrégation où se trouvait Sœur Claire, nous a dit que la situation de pandémie de Kovid-19 empêche désormais de nombreuses personnes de se rendre au Canada pour l’enterrement. Mais il y aura l’occasion d’une messe pour sœur Claire et pour elle de prier pour elle.

Le Centre National Apostolique d’Haïti nous informera sous peu de la planification de la Messe de Requiem pour l’Ame Morte de Sœur Claire Gagné, C.S.L. En attendant, le Centre National Apostolique d’Haïti travaille main dans la main avec tous les collaborateurs de Sœur Claire, en particulier le Conseil du Renouveau Charismatique des Haïtiens Catholiques d’Outre-Mer en préparation de cet événement.

Condoléances à tout le Renouveau charismatique, à tous les groupes, à tous ceux qui travaillent comme missionnaires dans le Renouveau, et à tous ceux qui ont connu Sœur Claire ou ont participé au Renouveau charismatique. Dieu nous a donné Sœur Claire. Dieu ne nous abandonnera jamais. Espérons que nous poursuivrons la mission.

Cliquez sur ce lien pour écouter le programme :

https://youtu.be/6ObuOiROS2Y

 

12 Janvier 2022

 

12ème Anniversaire du Tremblement de Terre de 2010

 

Le 12 janvier 2022 ramène le 12e anniversaire du tremblement de terre d’Haïti, lorsqu’un mardi 12 janvier 2010, plus de 300 000 personnes ont perdu la vie en une minute. Quelle leçon avons-nous apprise après ce tremblement de terre ? Sommes-nous moins hypocrites ? Moins coquine après ce tremblement de terre ? Sommes-nous moins gourmands ? Notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs est-elle meilleure ? Aujourd’hui encore partout c’est la haine, l’hypocrisie, la division et une lutte acharnée pour l’argent, la gloire, le pouvoir. Tout est bon lorsqu’il s’agit d’éliminer un frère et une sœur du même sang ou de la même foi. Après le séisme de 2010, la pandémie de Covid 19 a fait plus d’un million de morts dans le monde. Nous oublions que tout est passager et relatif dans notre court pèlerinage terrestre.

 

La Journée du 12 janvier doit être une journée de méditation pour tous les Haïtiens qui aiment encore leur pays. Il est temps pour nous, Haïtiens, de nous asseoir ensemble et de voir ensemble comment nous pouvons aider Haïti à sortir du gouffre dans lequel il est tombé. Nous avons beaucoup de ressources humaines, mais celles-ci sont utilisées au profit de nombreux pays à travers le monde.

 

Je continue de croire que les Haïtiens sont capables car nous donnons de bons résultats partout où nous migrons sur la planète. Pourquoi est-il difficile pour Haïti après plus de 200 ans d’indépendance d’utiliser ses ressources et d’avoir une bonne gouvernance pour conduire notre pays dans la bonne direction ? Quasiment tout est à refaire en termes d’infrastructures, de santé et d’éducation. Plus de 80% de nos cerveaux sont à l’étranger. Nous parlons beaucoup de notre pauvreté mais nous sommes parmi les principaux exportateurs de cerveaux dans le monde. Comment rapatrier nos cerveaux pour développer notre pays ? Il sera difficile de changer le visage d’Haïti sans investir dans l’éducation.

 

En plus de tous ces enjeux, nous savons que la commémoration de ces 12 ans ne ramène de bons souvenirs au peuple haïtien. Pourtant, même avant le tremblement de terre, Haïti confrontait déjà de graves difficultés. Quelle est la réponse ? L’histoire nous a montré que le peuple haïtien est un peuple fort qui travaille toujours à surmonter les obstacles. En revisitant les événements du passé du peuple Haïtien, il y a quoi nous convaincre que la réalité d’aujourd’hui peut changer. Nous sommes sûrs que les gens se réveilleront et prendront conscience. Nous sommes convaincus que le peuple haïtien saura se libérer de la mauvaise gouvernance, de la pauvreté, de la corruption et de la crise de leadership. Nous sommes convaincus que les jeunes peuvent trouver la bonne direction dans le pays. Une prise de conscience de notre maison est un point à considérer pour tous les Haïtiens.

 

January 12, 2022

 

12th Anniversary of the 2010 earthquake

January 12, 2022, will be the 12th Anniversary of the Haiti Earthquake when more than 300,000 people lost their lives in a minute. What lesson did we learn after this earthquake? Are we less hypocrites? Less naughty after this earthquake? Are we less greedy? Is our relationship with God and with our brothers and sisters any better? Today still everywhere there is hatred, hypocrisy, division, and a fierce struggle for money, glory, power. Everything is considered good when it comes to eliminating a brother and a sister of the same blood or of the same faith. After the 2010 earthquake, the Covid 19 pandemic killed more than a million people around the world. We forget that everything is passing and relative in our short Earth pilgrimage.

 

The Day of January 12 must be a day of meditation for all Haitians who still love their country. It is time for us Haitians to sit down together and see together how we can help Haiti come out of the pit it has fallen into. We have a lot of human resources but these are used for the benefit of a lot of countries around the world.

 

I continue to believe that Haitians are capable as we give good results wherever we migrate to on the planet. Why is it difficult for Haiti after more than 200 years of independence to use its resources and have good governance to lead our country in the right direction? Almost everything needs to be redone in terms of infrastructure, health, and education. More than 80% of our brains are abroad. We talk a lot about our poverty but we are among the major exporters of brains in the world. How can we repatriate our brains to develop our country? It will be difficult to change the face of Haiti without investing in education.

 

In addition to all these issues, we know that the commemoration of these 12 years does not bring back good memories to the Haitian people. Yet, even before the earthquake, Haiti was in facing troubles of great magnitude. What is the answer? History shows us that the Haitian people are strong people and they always work to overcome obstacles. For what has already happened in our history, we are sure that the people will wake up and become conscious. We are convinced that the Haitian people will be able to free themselves from bad governance, poverty, corruption and the crisis of leadership. We are confident that young people can find the right direction in the country. An awareness of our home is a point for all Haitians to consider.

 

 

 

12 Janvye 2022

12yèm Anivèsè Tranblemanntè 2010

 

12 janvye 2022 fè 12 lane depi gwo Tranblemanntè ki te frape Ayiti, ki te lakoz plis pase 300,000 moun pèdi lavi yo nan yon minit. Ki leson nou aprann apre tranblemanntè sa a? Èske relasyon nou ak Bondye ak frè ak sè nou yo pi bon? Èske nou viv pi byen youn ak lòt ? Èske nou mwens ipokrit? mwens vakabon apre tranbleman tè sa a? Jodi a toujou tout kote se rayi, ipokrizi, divizyon ak yon gwo batay pou lajan, glwa, pouvwa. Anpil moun konsidere se yon bagay nòmal pou elimine yon frè ak yon sè, paske li pa panse menm jan avèk tèl moun osinon tèl gwoup. Pafwa moun menm san oswa menm lafwa bliye tout prensip poutèt byen. Apre tranblemanntè 2010 la, pandemi Kovid 19 deja touye plizyè milyon moun atravè mond lan. Nou bliye tout bagay ap pase, epi pelerinaj nou sou latè kout anpil.

 

Jounen 12 janvye ta dwe yon jounen meditasyon pou tout Ayisyen ki toujou renmen peyi yo. Li lè li tan pou nou menm Ayisyen chita ansanm pou nou wè ansanm kouman nou ka ede Ayiti soti nan twou li tonbe a. Nou gen anpil resous imen lakay nou, men resous nou yo plis sèvi pou benefis lòt peyi atravè mond lan.

 

Mwen kontinye kwè Ayisyen kapab pote chanjman pozitif nan peyi dAyiti. Tout moun wè bon rezilta n ap bay kèlkeswa kote nou emigre sou planèt la. Poukisa apre plis pase 218 lane endepandans li difisil konsa pou Ayiti sèvi ak resous li yo, pou li gen bon gouvènans, pou mennen peyi nou an nan bon direksyon? Prèske tout bagay bezwen refè nan peyi a, kit se nan enfrastrikti, ki se nan sante ak edikasyon, nan tout domèn. Plis pase 80% nan sèvo nou yo aletranje. Nou pale anpil sou povrete nou, men nou pami pi gwo ekspòtatè sèvo pami tout peyi sou latè. Ki jan nou ka rapatriye sèvo nou pou devlope peyi nou? Li pral difisil pou chanje figi Ayiti san envesti nan edikasyon. Se vre tou pwoblèm jèn ki menm apre yo fin jwenn yon diplòm inivèsite pa ka jwenn yon bon travay nan peyi a, epi yo oblije kite Ayiti pou chèche yon pi bon avni nan lòt peyi, nan move kondisyon, montre yon gwo gaspiyay resous ak move gouvènans.

 

Mete sou tout pwoblèm sa yo, nou konnen komemorasyon 12 lane sa yo, se pa yon bon souvni pou Pèp Ayisyen an. Epoutan, menm avan tranblemanntè a Ayiti te toujou gen pwoblèm. Ki repons ? Listwa montre nou, Pèp Ayisyen an se yon pèp vanyan ki toujou ap travay pou simonte obstak yo. Pou sa ki fèt deja nan listwa nou, nou sèten Pèp la ap reveye, l ap pran konsyans. Nou sèten Pèp Ayisyen an ap rive libere tèt li anba move gouvènans, lamizè, koripsyon, kriz lidèchip. Nou sèten jèn yo kapab jwenn yon bon direksyon andedan peyi a. Yon prizdekonsyans kay nou chak se yon pwen pou tout Ayisyen konsidere.

 

6 Janvier 2022 – Un Double Anniversaire

 

Pour Monseigneur Max Leroy Mésidor 

Joyeux Anniversaire

 

Le 6 Janvier écoulé, Monseigneur Max Leroy Mésidor célébrait son 60ème Anniversaire de naissance et son 5ème Anniversaire d’installation à la tête de l’Archidiocèse de Port-au-Prince. Originaire de la Commune des Verrettes, de l’arrondissement de Saint Marc, dans le département de l’Artibonite, Mgr. Max Leroy Mésidor est né le 6 janvier 1962. Après ses études secondaires au « Collège Immaculée Conception » des Gonaïves, il entre au Grand séminaire de Port-au-Prince, où il obtient un baccalauréat en théologie sacrée en 1987.

 

Il est ordonné Prêtre à l’âge de 26 ans, le 10 janvier 1988, dans le Diocèse des Gonaïves, à la cathédrale Saint Charles Borromée par Feu Monseigneur Emmanuel Constant alors Evêque des Gonaïves.

De septembre 1998 à septembre 2000, il a étudié la théologie pastorale et la catéchèse à l’Université de Louvain, en Belgique, obtenant une licence.

Le 9 juin 2012, il est nommé Evêque du diocèse Fort-Liberté dans le département du Nord-Est d’Haiti et ordonné Evêque le 28 juillet à la Cathédrale Saint Joseph de Fort-Liberté, par Mgr Bernardino Auza, Nonce Apostolique en Haiti. Le 1er Novembre 2013, le Pape François le nomme Evêque Coadjuteur du Cap-Haitien, où il succède à Monseigneur Louis Kébreau, comme Archevêque du Cap, le 22 novembre 2014. Trois ans plus tard, soit le 7 octobre 2017, Mgr Mésidor est nommé Archevêque de Port-au-Prince où il est installé le 6 janvier 2018, en remplacement de Mgr Guyre Poulard.

Il devenait ainsi le 11ème Archevêque du Siège Métropolitain de Port-au-Prince et le 4ème Haïtien à occuper ce ministère dans l’archidiocèse de Port-au-Prince. Ses prédécesseurs sont :

 1. Martial-Guillaume-Marie Testard du Cosquer† (nommé 1 Octobre 1863 – dcd le 27 Juillet 1869)
 2. Alexis-Jean-Marie Guilloux (Guillons)† (27 Juin 1870 nommé – dcd 24 Octobre 1885)
 3. Constant-Mathurin Hillion† (nommé 10 Juin 1886 – dcd 21 Février 1890 )
 4. Giulio Tonti† (1 Oct 1894 nommé – installé 23 Août 1902, Titulaire Archevêque de Ancyra)
 5. Julien-Jean-Guillaume Conan† (nommé 22 Octobre 1903  – Démissionne 5 Décembre 1930)
 6. Joseph-Marie Le Gouaze† (nommé 5 Décembre 1930  – Retraité 24 Juin 1955)
 7. François-Marie-Joseph Poirier† (nommé 3 Juillet 1955 – Démissionne 18 Août 1966)
 8. François-Wolff Ligondé† (20 Août 1966 – Retraité 1 Mars 2008)
 9. Joseph Serge Miot† (1 Mars 2008 Succède – dcd 12 Janvier 2010)
 10. Guire Poulard† (12 Janvier 2011 nommé – Retraité 7 Octobre 2017)

C’est un double anniversaire que célèbre Monseigneur Max Leroy Mésidor, celui de sa naissance et celui de son installation comme Archevêque de Port-au-Prince.

Le Regretté Evêque Guy Sansaricq a rencontré l’Archevêque Mésidor quelques jours avant sa mort à Elizabeth New-Jersey, afin de planifier ensemble les voies et moyens par lesquels le Centre National de l’Apostolat haïtien pouvait apporter sa contribution à Haiti après le Séisme de l’été 2021 qui a ravagé le Grand Sud D’Haiti.

Monseigneur Pierre André Pierre, le Directeur Exécutif du Centre National de l’Apostolat Haïtien, en cette circonstance souhaite un très heureux Anniversaire à son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor. Puisse le Seigneur toujours vous inspirer vous combler de ses grâces et rendre fructueux votre Ministère.

Par ailleurs, il demande instamment au Peuple de Dieu de prier pour l’Archevêque Mésidor.

Brother Tob

 

Chorale Notre-Dame du Rosaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets: 39ème anniversaire!

 

 

La Chorale Notre-Dame du Rosaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets a célébré son 39ème anniversaire d’existence le 28 décembre dernier. Ce 39ème anniversaire était une bonne occasion pour tous les membres et anciens membres de cette chorale, qui ont un grand amour pour leur paroisse, pour réfléchir afin de voir comment ils peuvent continuer à apporter leur contribution à cette chorale qui est une seconde famille et une grande source de fierté pour chacun d’eux.

Bien sûr! Chanter c’est toujours prier 2 fois. Il est très difficile d’avoir une paroisse très vivante sans une ou plusieurs bonnes chorales. Donc les membres des chorales ont toujours un grand rôle à jouer dans l’évangélisation du peuple de Dieu. À noter qu’il y a une grande différence entre évangélisation et conversion. Un article sur ce thème paraîtra avant la fin de la saison d’hivers dans le Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

En outre, les panélistes qui ont parcipé à l’émission sont les suivants: Roseline Paul (Guyanne Française); Marie Yolanda Louis et Jean Isnold Louis (Floride); Frisnel Élien et Eugeta Fleuritil Cinéus (Haïti):, Claudine B. 0sias (Long Island) et Marie Carmelle Viljoint (Boston).

Nous profitions de la célébration du  39ème anniversaire de la Chorale Notre-Dame du Rosaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets pour rendre un un vibrant hommage aux pionniers dont plusieurs d’entre eux sont déjà retournés à la maison du Père. Qui peut oublier le prêtre musicien Arnoux Chéry, ancien curé de la paroisse Ste Anne de l’Archidiocèse de Port-Au-Prince qui est mort en Haiti au cours du tremblement de terre du 12 janvier 2010? Il fonda la chorale au cours de son ministère comme vicaire à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets. On ne peut pas oublier non plus le regretté frère Jeanty Romulus (Frè Rom) qui avait apporté une grande contribution au développement de cette chorale. Frè Rom était l’un des grands paroissiens de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets. Marie Anne Dessources est également parmi les pionnières de cette grande chorale.

Rappelons que la chorale Notre-Dame du Rosaire de la  Croix-des-Bouquets est la plus ancienne des 5 chorales de la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Elle a environ 69 membres. Elle chante 2 fois le mois les messes dominicales de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets.

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité  a profité de l’occasion du 39ème anniversaire pour avoir une émission avec plusieurs membres de cette chorale. Ces derniers sont unanimes à dire leur grand amour pour cette dernière et combien cette chorale est une 2ème famille pour ses actuels et ses anciens membres.

J’ai eu la chance d’avoir une courte conversation avec la présidente de la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Son nom est Madame Eugeta Fleuristil Cinéus, elle a déjà 16 ans dans la chorale. Elle m’a fait savoir que parmi les grand problèmes de la chorale il y a l’insécurité et la crise économique. Il est difficile de faire l’évangélisation sans argent.

Au nom de tous les membres du groupe Pitit Manman Wozè de la diaspora je souhaite un joyeux 39ème anniversaire  aux actuels et aux anciens membres de la Chorale Notre-Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets. Cliquez sur ce lien pour écouter cette émission: https://youtu.be/9AE8OE0ncnc

 

Brother Tob

 

 

Choir of Our Lady of the Rosary of Croix-des-Bouquets 39th Anniversary

 

 

The Choir of Our Lady Rosary Parish of   Croix-des-Bouquets celebrated its 39th anniversary on December 28th. This 39th anniversary was an opportunity for the members and former members of this choir who have a great love for their parish to reflect in order to see how they can continue to make their contribution to the latter which is a second family and a source of pride for its members. and former members.

Of course, singing is always praying twice. It is very difficult to have a very vibrant parish without one or more good choirs. So choir members always have a great role to play in the evangelization of God’s people. I must add that there is a big difference between evangelization and conversion. I already promise you an article that should appear before the end of the winter season on evangelization and conversion in the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate.

The staff of Radio Tele Solidarite took advantage of the 39th anniversary to have a program with several members of this choir. They are unanimous in saying their great love for the latter and how much this choir is a second family for these members and former members.

The Panelists who participated in this talk show are the following: French Guyanne: Roseline Paul, Florida: Marie Yolanda Louis and Jean Isnold Louis Haiti: Frisnel Elien and Eugeta Fleuritil Cineus, Long Island Claudine B. 0sias, and Boston Marie Carmelle Viljoint.

We took advantage of the celebration of the 39th anniversary of the choir of Our Lady Rosary Parish of Croix-des-Bouquets to pay a vibrant tribute to the pioneers, which many of them have already returned to the house’s father. Who can forget the Musician Priest Arnoux Chery, the former Pastor of St Ann Parish of the Archdiocese of Port-Au-Prince -Haiti who died in Haiti during the earthquake of 2010, he was the founder of this choir, he founded the latter during his ministry as vicar in the parish of Our Lady Rosary Parish of Croix-des-Bouquets. We cannot also forget the late Brother Jeanty Romulus (Brother Rom) who made a great contribution to the development of this choir. Frè Rom was one of the great parishioners of the Parish of Our Lady Rosary Parish of Croix-des-Bouquets. Marie Anne Dessources is among the pioneers of this great choir.

The choir of Our Lady Rosary Parish is the oldest of the 5 choirs of Our Lady Rosary Parish of Croix-Des-Bouquets. It has around 69 members. Twice a month, she sings Sunday Masses

During a brief conversation with the President of the choir of Our Lady of the Rosary Parish, Mrs. Eugeta Fleuristil Cineus, a member for 16 years, she confessed that the main problems of they are facing today is insecurity and economic crisis. It is difficult to do evangelization without money.

On behalf of all the members of the Pitit Manman Wozè group in the Diaspora, I wish a Happy 39th Birthday to the members and former members of the Choir Notre Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets. Click on this link to listen to this program: https://youtu.be/9AE8OE0ncnc

 

Brother Tob

 

Proverbes
Lalin pa Soley
Lanp pa limen san mech
Ministe Pa byien peson
Poul bwe dlo , li pa blye Bondye
Retrete Pa Kouri

 

 

 

 

 

 

 

 

Archidiocese de Boston: Joyeux 17ème Anniversaire de vie Sacerdotale  Père Joseph larose sMM

 

Le Père Joseph Larose SMM  , leader spirituel de la vibrante Communauté Haitienne de la paroisse Christ the King de l’archidiocèse de Boston  est entrain de celebrer son 17ème anniversaire de vie sacerdotale.

Le Père Larose est un prêtre très heureux dans la vie sacerdotale , il est très proche de ses fidèles et l’un des amis du Centre National de l’Apostolat Haitien dans l’archidiocèse de Boston.

Nous demandons au Peuple de Dieu  de continuer  à prier pour le Père Larose en ce moment special.

Brother Tob

 

Femme de la Semaine

 

 

Dans notre rubrique Femme de la Semaine au bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien notre choix s’est porté cette semaine sur Madame Elda Cantave Romulus, Membre du Comité Ad HOC du Gwoup Pitit Manman wozè et l’une des grandes femmes de la Communauté.

Mme Cantave Romulus est éducatrice de formation. Elle est connue pour une femme de grande foi et qui est très proche de la Communauté Haïtienne de Long Island.

Monseigneur Pierre André Pierre, Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien félicite Mme Romulus pour cette distinction. Elle a été choisie comme modèle.  Qu’elle rayonne de par ses talents et son esprit de service. Qu’elle continue d’offrir le meilleur d’elle-même pour l’édification de notre communauté.

Nous demandons au Peuple de Dieu d’acclamer Madame Elda Cantave Romulus la femme de la Semaine du Bulletin hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat haïtien.

Brother Tob

 

Woman of the Week

 

 

 

In our column Woman of the Week, the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate selected Mrs. Elda Cantave Romulus as the Woman of the Week. She is a member of the Ad HOC Committee of the Group Pitit Manman Wozè. She is a distinguished Lady of our Community not only by her achievements but also by the numerous services she provides unceasingly.

Mrs. Elda Cantave Romulus works in the field of Education. She is also known for being a woman of great faith and very close to the Haitian community on Long Island.

Monsignor Pierre André Pierre, Director of the National Center of the Haitian Apostolate, congratulates Ms. Elda Cantave Romulus on this distinction. She was chosen to be a model. May she shine with her talents and her spirit of service. May she continue to offer the best of herself for the edification of our community.

We ask the People of God to acclaim Mrs. Elda Cantave Romulus the woman of the Week of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate.

Brother Tob

 

LES NOTES DE BENOIT XVI SUR LES ABUS DU CLERGE CATHOLIQUE Une analyse de la couverture médiatique en anglais et en français dans la presse international

Article d’une recherche publiée en ligne dans la revue scientifique « Church, Communication and Culture », par le groupe anglais Taylor & Francis. Auteur : Roustaveg B. GEROME – École de communication, Université pontificale de la Sainte-Croix, Rome, Italie

Abstract La presse internationale a accordé une attention particulière aux notes de Benoît XVI du 10 avril 2019, sur les abus sexuels perpétrés par le clergé catholique. Ces notes sont la pensée personnelle de l’ancien Pape sur les causes de la crise et sont intitulées « L’Église et le scandale des abus sexuels » ; leur publication a fait la une des pages des journaux de la presse internationale du monde entier et a suscité des critiques contre le pape émérite. Trois agences de presse, -AFP, AP et Reuters-, ont construit le récit du problème qui a ensuite été rapporté par la presse internationale, tant mainstream (profane) que catholique, qui, pour la plupart a assumé sans critique leur lecture biaisée de la question présentée.Cette recherche examine la couverture médiatique du problème dans les journaux internationaux anglais et français à travers un échantillon représentatif de 330 articles. L’analyse se concentre sur les lieux communs (topoi) et cadres (frames) dans les titres/premiers paragraphes des nouvelles et éditoriaux. 238 sur les 330 publications (72% des articles sélectionnés) n’ont même pas mis le lien vers le texte intégral des notes dans leurs récits. Ce cas analysé pose la question sur les préjugés qui traînent encore dans la plupart des journaux à propos de la figure (personnalité) de Ratzinger/Benoît XVI. Mots-clés : Ratzinger/Benoît XVI, Abus sexuels du Clergé, Église catholique, Couverture médiatique, Framing/Reframing, Topo

 

 

 1. Introduction Dans le contexte du Sommet du Vatican convoqué par le Pape François du 21 au 24 février 2019, sur le thème de « La protection des mineurs dans l’Église » (Pape François 2019), – auquel nous avons participé entant que membre du staff de communication – le pape émérite Benoît XVI a publié une réflexion personnelle comme contribution après avoir informé le pape François par l’intermédiaire du secrétaire d’État du Vatican. Cet essai de dix-huit pages et demie sur les abus sexuels dans l’Église est intitulé « L’Église et le scandale des abus sexuels » et a été publié le 10 avril 2019 (Pape émérite Benoît XVI 2019). Dans cette contribution, qui n’a pas été offerte aux participants du Sommet, il examine en profondeur le contexte et la cause ultime de la pédophilie au sein du clergé catholique. Dans sa brève réflexion, il tire sa conclusion résolue quant à la cause ultime de ce problème dans l’Église dans cette phrase clé des notes : « Comment la pédophilie a-t-elle pu atteindre de telles proportions ? En fin de compte, la raison principale réside dans l’absence de Dieu » remarque-t-il (Benoît XVI 2019). En fait, l’absence de Dieu dans cette société sécularisée 2 et le manque de foi de certains membres du clergé impliquent la perte du sens du bien et du mal. C’est un argument très cher au Pape émérite, car il en parle depuis des années dans la plupart de ses ouvrages (Ratzinger 1985, 1997, 2004 ; Pape Benoît XVI 2010). En plus, il explique que cette l’exclusion de Dieu de notre société actuelle implique certains phénomènes historiques précis comme la révolution sexuelle des années soixante, l’expansion de l’homosexualité dans les séminaires et l’effondrement de la morale chrétienne. Ces évènements strictement liés entre eux, seraient la conséquence de la cause ultime de la pédophilie au sein du clergé de l’Église catholique (Pape émérite Benoît XVI 2019). Son analyse ne considère pas seulement les problèmes organisationnels, mais embrasse l’aspect transcendantal de la question, parce qu’il est de l’essence de l’Église d’être une institution à la fois humaine et divine. Ce que l’on oublie très souvent, dit-il, lorsqu’on essaie de construire une meilleure Église avec nos propres idéologies. Trop souvent, l’Église est considérée comme une simple organisation humaine ; de même, des résolutions proposées aux problèmes auxquels elle est confrontée sont souvent de nature purement organisationnelle, omettant de prendre en compte sa nature transcendante. Cependant, cet essai n’a pas atteint le public de manière authentique, selon le Pape émérite. Il a dit quelques mois après la parution de son essai dans une entrevue publiée dans le magazine allemand Herder Korrespondenz qu’il s’est regretté que Dieu ne soit pas du tout mentionné dans les débats théologiques et les multiples réactions médiatiques, et pourtant c’est le thème central souligné par l’essai. Le 27 août 2019, un article publié par (Anne Kurian-Montabone 2019) l’agence de presse catholique Zenith a déclaré : Le pape émérite Benoît XVI a répondu aux critiques entourant le texte de réflexion théologique sur les racines de la crise des abus sexuels, qu’il a publié en avril dernier dans la revue bavaroise pour le clergé « Klerusblatt ». Le pape Benoît XVI déplore le fait que son essai ait été largement incompris, indique le site de l’archidiocèse de Vienne en allemand du 26 août 2019. De nombreuses réactions critiques « ont confirmé son point de vue selon lequel le problème central était l’impiété et l’aliénation de la foi ». Pour le pape émérite, lit-on sur le site, « les débats ont montré ‘le sérieux d’une situation dans laquelle même en théologie le mot Dieu semble souvent être marginalisé’ ». Si l’affirmation du pape Benoît XVI s’avère exacte, cela vaut la peine de se demander pourquoi son message n’a pas été cordialement accueilli dans l’opinion publiée (la presse). Est[1]ce parce que certains médias ont du mal à saisir la dimension spirituelle de la vie de l’Église (Gonzalez Gaitano 2016) ? Est-ce dû à un parti pris médiatique involontaire ou y aurait-t-il omission intentionnelle de informations pertinentes par certains acteurs clés du système d’information des médias ? Au final, est-ce une combinaison de tous les facteurs ? Quelles que soient les intentions des journalistes, le fait est que si les notes de Benoît XVI n’ont pas atteint le public d’une manière authentique, alors la vérité sur l’essai aurait été déformée et l’opinion publique aurait été mal informée, et le pape Benoît XVI aurait de nouveau été victime de préjugés et de censure fondés sur la technique des cadres (frames) et lieux communs (topoi) souvent utilisés par les médias dans la diffusion de l’information. Cet article est structuré comme suit : (1) Introduction ; (2) Approche méthodologique : description et objectif de la recherche ; (3) Cadre conceptuel : les notions de frames/reframes 3 et lieux communs (topoi) ; (4) Couverture médiatique des articles français et anglais dans la Presse internationale et les résultats du nombre d’articles analysés ; et enfin (5) Évaluation globale et conclusion. 2. Approche méthodologique Cette recherche se focalise sur la manière dont la presse internationale a couvert l’essai du pape émérite Benoît XVI sur les scandales des abus sexuels commis par le clergé. La notion de « presse internationale » ici désigne les agences de presse, les journaux généralistes et spécialisés, les magazines, les sites Web de radio et de télévision avec des sections d’information, les blogs et les portails catholiques ou profanes sur le Web qui ont publié des informations sur les notes. Nous avons soigneusement analysé les titres et les textes des articles de ces médias mainstream et catholiques du monde francophone et anglophone, regroupés sur le web selon une méthodologie d’analyse de contenu spécifique. Cette analyse de contenu, qui est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la communication (Berelson 2013, 21), conduit à la réponse d’une question fondamentale : y aurait-t-il eu une « censure de facto » dans la couverture médiatique de la presse internationale anglaise et française de l’essai de l’ancien pontife romain ? Lorsque nous parlons de « censure de facto », nous entendons une omission essentielle d’informations pertinentes qui empêche les gens de bien comprendre le sens des événements rapportés ; quels que soient les motifs de cette omission, qu’ils soient intentionnels et motivés par des idéologies, des préjugés, etc. ou par des motifs non intentionnels comme la paresse, le manque de documentation ou la superficialité. Ce n’est certainement pas le but de ce travail d’évaluer les intentions subjectives des auteurs des textes, mais plutôt d’évaluer les textes comme des « actions verbales », dont le sens peut être compris et jugé, comme la philosophie analytique (Austin 1975) et la pragmatique linguistique (Tapia 2014) l’ont abondamment prouvé. Pour atteindre cet objectif, nous procédons par une méthode inductive, c’est-à-dire en considérant les titres et les textes des articles en ligne qui ont publié les notes, afin de donner une réponse à la question posée. Les sources principales de cette recherche sont l’essai du Pape émérite, suivi des articles des agences de presse, des magazines, des sites Web de radio et de télévision, des portails catholiques ou laïcs avec des sections d’informations et des revues de presse qui ont informé sur les notes. Nous avons considéré les différentes éditions publiées dans les sept jours qui ont suivi la première publication de l’essai dans la revue allemande Klerusblatt [Gazette du clergé], une publication mensuelle destinée au clergé dans la plupart des diocèses catholiques de Bavière. Cependant, d’autres agences et journaux sont à l’origine de la diffusion des premières traductions du texte intégral dans les deux cercles linguistiques susmentionnés. Parmi eux figuraient la Catholic News Agency (CNA), le journal catholique américain National Catholic Register (NC Register) et le journal italien Il Corriere della Sera (CdS). Les échantillons de ces articles en ligne sont choisis parmi les dix (10) premières pages web affichées sur les deux moteurs de recherche les plus compétitifs : Google et Bing, ouverts via le navigateur Google Chrome entre novembre 2019 et avril 2020. Nous avons sélectionné les articles en recherchant : « Les notes de Benoît XVI sur les abus sexuels du clergé » en français et « Benedict XVI’s Notes on Sexual Abuse of the Clergy » en anglais. La sélection de 4 ces phrases a été soigneusement faite pour éviter de les sélectionner sur la base d’idées préconçues ou de préjugés et pour éviter toute sorte d’assortiment pour un groupe de médias. En distinguant les résultats des titres de ces articles en français d’abord et en anglais ensuite, les cinq (5) titres les plus apparus sont pris en considération et chaque résultat est examiné individuellement. C’est-à-dire nous avons inséré chacun des cinq titres un par un dans les moteurs de recherche séparément, et nous avons obtenu le nombre d’articles obtenus pour l’analyse. Rappelons que tout cela a été fait avec des titres publiés dans la semaine qui a suivi publication des notes du Pape émérite, et sur les dix premières pages Web, car elles sont les plus influentes et ont beaucoup plus d’impact lors de la recherche de n’importe quel terme. En procédant ainsi, un corpus de 330 articles a été identifié, dont 124 articles en français et 206 articles en anglais. Ce numéro est composé d’articles de tous les médias en ligne qui ont publié des nouvelles sur les notes du Pape émérite. Dans l’intervalle de novembre 2019 à janvier 2020, nous avons sélectionné les 124 articles des journaux mainstream et catholiques de la zone francophone ; et de février à avril 2020, nous avons sélectionné les 206 autres de la zone anglophone. Les articles des médias à large diffusion et des médias affiliés à l’Église catholique ont été collectés ensemble selon le même mode de triage. En fait, les articles de trois sources principales : Association France-Presse, Associated Press et Reuters, ont été mis en évidence car ils ont influencé un grand pourcentage des titres et des textes couvrant l’essai du pape Benoît XVI au cours des sept premiers jours. En effet, elles sont généralement considérées comme les trois plus grandes agences de presse dans les milieux francophone et anglophone. Nous avons analysé et comparé les articles afin de comprendre la méthodologie de leur diffusion. Nous avons identifié les frames et lieux communs (topoi) qui caractérisent l’un des procédés utilisés par la presse mainstream dans leur publication (Studnicki 2018). En même temps, il faut aussi souligner le rôle important de certains médias affiliés à l’Église catholique qui, pour leur part, ont tenté d’orienter le climat d’opinion vers le sens authentique du message de l’essai en utilisant le processus du reframing. 3. Cadre conceptuel 3.1. Framing (cadrage) et reframing (recadrage) L’analyse du frame (cadre) a été étudiée pour la première fois par le sociologue et linguiste Erving Goffman. Le concept de frames ou cadres fait référence à la manière dont les individus perçoivent et réagissent à des événements et circonstances particuliers. D’après lui, les frames sont des schémas interprétatifs qui permettent aux individus et aux groupes de repérer, d’identifier et d’étiqueter les évènements, les entourant et ainsi de produire un sens qui guide les actions futures par rapport aux évènements (Goffman 1974, 21). Après ses premières analyses, d’autres ont repris cet héritage (Entman 1993 ; Price, Tewksbury et Powers 1997 ; Johnson-Cartee 2005 ; Contreras 2007, 121-136). En effet, les travaux de Robert Entman ont considérablement enrichi la théorie du cadrage avec le « modèle en cascade » dans son projet d’article « Cascading Activation », où il examine les interactions entre la politique étrangère du gouvernement des États-Unis, les élites, les médias et le public après les attaques du 11 septembre 2001 (Entman 2003). Ce « modèle en cascade » s’appuie fortement sur des approches au niveau individuel, faisant valoir que les informations et les interprétations se propagent à 5 travers de grands réseaux de la même manière qu’elles se propagent dans la mémoire à long terme d’un individu. Il tente de proposer une théorie unifiée du fonctionnement du cadrage au niveau macro, contrairement à la plupart de la littérature sur le cadrage, qui examine comment il affecte les individus. Cela a conduit Entman à formuler sa définition du frame ou cadre : c’est « le fait de sélectionner et de mettre en évidence certains aspects d’événements ou de problèmes, et d’établir des liens entre eux afin de promouvoir une interprétation, une évaluation et/ou une solution particulière ». Cette définition lui a permis d’identifier deux classes cadres : substantif et procédural. Le cadre substantiel se manifeste à travers des événements, des problèmes et des acteurs de diverses manières: en définissant des effets ou des conditions comme problématiques ; identifier les causes; transmettre un jugement moral; et enfin, approuver des remèdes ou des améliorations. Le cadre procédural, en revanche, propose des évaluations de la légitimité des acteurs en fonction de leur technique, de leur réussite et de leur représentativité (Entman 2004). Par conséquent, dans l’analyse de la médiatisation des notes du pape Benoît XVI, les articles de la majorité des journaux, si mon hypothèse est correcte, n’auraient pas porté sur le contenu réel mais sur des particularités, afin de remettre en cause la crédibilité de l’auteur. Comme nous le verrons, le cadre procédural décrit par Entman est clairement révélé, puisque les articles font des appréciations ou des interprétations de la légitimité de l’auteur en fonction de sa technique et de sa représentativité. Dans l’analyse des titres et des premiers paragraphes de l’AFP, de l’AP, de Reuters et de tous les autres articles de journaux qui ont publié l’essai, ils l’ont encadré l’aspect que, selon le pape émérite, la révolution sexuelle était la cause ultime des abus commis par le clergé, tandis qu’en réalité il met en évidence la révolution sexuelle comme l’un des aspects d’un phénomène plus vaste, c’est-à-dire l’exclusion de Dieu de la société. Cependant, dans leurs textes, ces agences réfutent la thèse du Pape Benoît XVI avec les avis de certains experts qui remettent en cause la personnalité, la crédibilité, la légitimité et la technique du Pape émérite dans l’analyse de la question de abus sexuels dans l’Église. La conséquence de cette démarche est très claire : le fait que les titres et les premiers paragraphes se concentrent sur la prémisse d’une affirmation discutable conduirait le public à la rejeter a priori. Ceci justifie la thèse selon laquelle le processus de framing dans les articles des journaux est généralement focalisé sur les titres et les premiers paragraphes des articles car c’est dans cet espace que l’auteur donne l’orientation de son message aux lecteurs (Johnson-Cartee 2005). Ensuite, il y a eu le processus de reframing ou « recadrage » appliqué par la majorité des quotidiens liés à l’Église dans leur narration des notes du pape émérite. En parlant ici de reframe, nous faisons référence au processus de changement de frame. C’est au mieux difficile, mais ce n’est pas impossible. Selon Gonzalez Gaitano, qui faisait référence à la couverture médiatique de la maladie et de l’agonie de Jean-Paul II, ces changements parfois peuvent se produire spontanément (Tridente 2009, 10). Cela peut se faire aussi en appliquant ce que Contreras appelle le « rimboschimento culturale » – le reboisement culturel – (Contreras 2007, 131), qui consiste à concevoir, définir et dévoiler des cadres qui reflètent la pensée contraire, c’est-à-dire reformuler la question ou encore éveiller la curiosité des gens à connaître l’événement en question pour qu’ils puissent tirer leurs propres conclusions. 6 3.2. Les lieux Communs (topoi) Cette analyse se base également sur des principes méthodologiques déjà illustrés par d’autres auteurs dans d’autres contextes relatifs à la représentation de l’Église catholique dans la presse internationale (Contreras, 2004) ; événements concernant les hauts dirigeants de l’Église catholique dans la presse (Tridente 2009) ; et la relation de l’Église catholique avec l’opinion publique (González Gaitano 2010, 17-21). En approfondissant cette méthodologie de la presse à grande diffusion, nous trouvons des lieux communs (topoi) dans les « dits » ou les « non-dits » (González Gaitano 2011), que la presse utilise souvent pour donner une orientation diversifiée au message de l’Église dans opinion publique. Le topos est le lieu commun où l’auteur de l’article cherche à rencontrer ses lecteurs. Il s’agit d’idées qui vont de soi et sur lesquelles l’auteur et ses lecteurs sont généralement d’accord ; elles servent au journaliste de prémisse de raisonnement et de base d’argumentation. « Ces topoi sont classiquement appelés « lieux communs » car ils s’appliquent à toutes sortes d’arguments. Ils sont très différents de ce qui est devenu pour nous « lieu commun » ; qui n’est qu’une opinion banale exprimée de manière stéréotypée. Les topoi peuvent être un mot, une hyperbole, une expression ou une phrase » (Reboul 1995 : 62-65). Dans le contexte précis de la couverture médiatique de l’essai du Pape, en lisant attentivement les articles de la majorité des sources d’information sur les notes, nous trouvons des expressions stéréotypées sur le Pape émérite inventés par certains médias, telles que « conservateur », « traditionaliste », « belligérant » et « opposé au pontificat du pape François », pour n’en nommer que quelques-uns. Cela fait une grande différence dans l’argumentation des récits et dans la direction dans laquelle les auteurs des articles veulent orienter le message. Dans cette analyse, nous prenons en compte la « force allocutive » qui s’applique à tout type de discours ou de texte en général. En effet, dans les textes journalistiques, il existe une différence significative entre ce qui est « dit » et ce qui est « communiqué ». L’auteur du texte peut communiquer des choses différentes de celles qui s’expriment littéralement dans les mots qu’il emploie, car derrière tous les mots choisis il y a un « acte linguistique » (Austin 1975). Ce mécanisme de communication se traduit par l’utilisation de mots clés pour nuancer le sens du message véhiculé, afin de censurer l’information ou de biaiser la perception du public. Il a souvent été utilisée pour donner à l’opinion majoritaire une fausse idée par rapport à la vraie solution du problème posé en cherchant à tout prix à construire une information avec des clichés et des lieux communs afin de manipuler l’opinion publique (Perucchietti 2018, 55-103). 4. Couverture médiatique des articles français et anglais dans la Presse internationale 4.1. La présence de : AFP, AP & Reuters De manière surprenante, la majorité des titres et textes des articles collectés proviennent de trois principales sources médiatiques, qui sont ces trois agences de presse : Association France-Presse (AFP) en France, Associated Press (AP) aux États-Unis, et Reuters en Angleterre. Quelqu’un dirait que c’est normal parce que ces trois agences de presse sont les plus populaires au monde, mais le problème c’est qu’il y a un étrange processus éditorial qui se reflète dans leurs articles. Nous mettons ici en évidence dans ces trois cas, les lieux communs 7 précis ou topoi qu’ils ont utilisés dans leurs textes, qui ont ensuite servi de base à de nombreux articles de journaux des autres médias à travers le monde. 4.1.1. Le cas d’AFP En effet, il y avait un premier texte de l’AFP, diffusé le 11 avril 2019 de très tôt avec le titre, « Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60’». Il a été publié sans le texte intégral ni un lien vers l’essai lui-même. Le premier paragraphe : « Le pape émérite Benoît XVI explique les scandales de pédophilie du clergé par la révolution sexuelle des années 60, des idées théologiques nouvelles, ainsi que l’effondrement en Occident de la foi, dans une analyse rendue publique ce jeudi 11 avril » (Rédaction AFP, 2019). Il est important de souligner certaines expressions relevées dans le texte et aussi reportées dans de nombreux autres journaux qui les ont agrémentées. L’éditeur écrit qu’il s’agit d’« un texte touffu, des révélations surprenantes, un constat assez amer, un étrange constat », dressés par le Pape émérite sur les causes des violences sexuelles contre les mineurs dans l’Église catholique. Il dit de l’essai qu’il est comme « une onde de choc ou une petite bombe », il a aussi été « critiqué par les experts » parce que c’est « un réquisitoire contre la réforme de l’Église ». Cette réflexion du pape Benoît XVI « critiqué ou torpillé par des experts », implique un « gigantesque retour en arrière », car elle « contraste ou s’oppose » à tout le travail dans lequel le pape actuel est engagé pour résoudre ce problème. Ensuite, il y a une déclaration de José Andres Murillo, un chilien victime d’abus du clergé, qui a été soulignée, dans laquelle celui-ci estime que « le narcissisme théologique » de Benoît XVI a « fait partie du problème de la culture d’abus et de silence de l’Église ». Il est fait mention d’un tweet du théologien américain Brian Flanagan, qui considère que le lien entre les abus sexuels dans l’Église et les années 1960 est « une explication fausse et embarrassante ». Entre autres, il dit que « l’ancien pape a attribué les crimes pédophiles du clergé à la libération des mœurs de 1960 », mais de l’avis de Flanagan il ne devrait pas, car avant de devenir pape en 2005, « Joseph Ratzinger dirigea la Congrégation pour la doctrine de la foi (héritière de l’Inquisition) où pendant vingt-quatre ans il fit la chasse à toutes les dérives liturgiques ou sociales ». Il [Benoît XVI] n’a pas besoin de se sentir désolé pour la situation des abus sexuels, car il était le chef de la dite Congrégation, « ce département du Vatican est également chargé d’étudier les dossiers d’abus sexuels du clergé parvenant au Vatican ». La même agence de presse AFP, non satisfaite de la première offensive à l’égard du Pape émérite, a publié un autre article écrit par Catherine Marciano, sa correspondante à Rome. Le titre est : « Pédophilie causée par la révolution sexuelle : Benoît XVI sous le feu des critiques » (12 avril 2019). Le premier paragraphe de cette pièce précise : « Une analyse de Benoît XVI pointant la révolution sexuelle de 1968 comme une cause des scandales de pédophilie de l’Église, était vendredi torpillée par des experts rappelant que le phénomène remonte aux premiers siècles du christianisme » (Marciano, 2019). Comme vous pouvez le constater, le titre et le premier paragraphe disent beaucoup sur l’orientation du message que l’auteur avait voulu donner aux lecteurs. Entre autres, plusieurs frames et stéréotypes sont ressortis. La correspondante a écrit que le texte du Pape émérite est « sous le feu de critique… torpillé par des experts, totalement contredit par toutes les études scientifiques ». Elle dit que les « réflexions surprenantes d’un pape de 92 ans [sont] manipulées 8 par les cardinaux ultra-conservateurs de l’Église », car à cet âge il n’a pas toutes ses facultés pour penser lucidement. Outre la remise en cause de sa santé physique – « 92 ans » – sa santé mentale est également évoquée puisque « quelque chose ne colle pas dans le pamphlet de Benoît XVI qui, en vieillissant » selon Marco Politi, qui, en même temps se demande, « s’il est bien l’auteur de l’essai? ». Le pape allemand est opposé au pape François, qui parle de « cléricalisme », – « qui n’est quasiment pas évoqué par lui [le pape Benoît] » – comme étant la cause des abus ». L’annotation dans le texte de certaines expressions telles que : « anti- François, ultra[1]conservateur, très-traditionaliste…» attribuées aux soi-disant partisans de Benoît XVI, et n’utilisant pas les antonymes de ces expressions pour les locuteurs de l’autre partie, illustre déjà l’idéologie éditoriale. Après une pluie de commentaires contre l’affirmation du pape émérite, l’éditeur conclut par un tweet du « très traditionaliste cardinal guinéen, Robert Sarah », qui soutient l’essai de Benoît XVI, afin de donner un semblant de neutralité à l’agence de presse. 4.1.2. Le cas d’AP Pour sa part, l’article de l’Associated Press écrit par sa correspondante au Vatican, Nicole Winfield (Winfield 2019), intitulé : « Retired Pope Benedict wades into clergy sex abuse debate », traduit de l’anglais, « Le pape Benoît retraité patauge dans le débat sur les abus sexuels du clergé », (11 avril), et il est publié sans le texte intégral ni un lien vers l’essai lui-même. Cet article a été largement diffusé dans les médias mainstream de tous les continents. Dans le premier paragraphe, nous pouvons lire : « Pope Benedict XVI has ventured out of retirement to publish an essay blaming the Catholic Church’s sex abuse scandal on the sexual revolution of the 1960s and church laws that protected priests. His analysis was immediately criticized as “catastrophically irresponsible” — a conflict with efforts by his successor, Pope Francis, to lead the church out of its crisis », traduit de l’anglais « Le pape Benoît XVI s’est aventuré dans sa retraite pour publier un essai sur le scandale des abus sexuels de l’Église catholique blâmant la révolution sexuelle des années 1960 et les lois de l’Église qui protégeaient les prêtres. Son analyse a été immédiatement critiquée comme « catastrophiquement irresponsable » – un conflit avec les efforts de son successeur, le pape François, pour sortir l’Église de sa crise ». Le premier paragraphe de cet article d’environ 900 mots sur les notes de l’ancien pape Benoît XVI résume en général ce que l’auteur veut transmettre aux lecteurs, c’est-à-dire elle a consciemment choisi des cadres destinés à orienter le message. Le texte est caractérisé par des fragments de phrases polémiques de l’essai, sans oublier des lieux communs et des préjugés sur ce que le pape émérite a écrit, le décrivant aussi comme un « conservateur », « théologien naïf » et un « opposant du pape François » sur la question. Une série de déclarations et de critiques de théologiens et d’historiens tels que Massimo Faggioli, Bellitto Christopher et David Gibson ont été cités. Ceux-ci critiquaient sévèrement l’essai et remettaient en question le point de vue du pape allemand. Pour tenter de maintenir un léger vernis d’équilibre dans l’article, une seule voix de la partie adverse a été citée : Chad Pecknold, qui considère que le message principal des notes est l’absence de Dieu perçue comme la conséquence de la crise dans le Église. Selon Pecknold, cette réflexion de l’ancien pape vient comme la « voix d’un père » qui cherche à remédier aux vrais problèmes de l’Église. 9 4.1.3. Le cas de Reuters L’article de Reuters, écrit par le correspondant du Vatican, Philip Pullella, est intitulé : « Ex-pope says sexual revolution led to abuse crisis, sparking debate » (Pullela 2019), traduit en français : « L’ex-Pape dit que la révolution sexuelle a conduit à une crise des abus, suscitant un débat » (11 avril). Ce titre a été largement diffusé par d’autres médias notamment en Asie et en Océanie. Le premier paragraphe s’intitule : « Former Pope Benedict has blamed the Catholic Church’s sexual abuse scandal on the effects of the sexual revolution of the 1960s, homosexual cliques in seminaries and what he called a general collapse in morality ». La traduction française implique : « L’ancien pape Benoît a blâmé le scandale des abus sexuels de l’Église catholique aux effets de la révolution sexuelle des années 1960, aux cliques homosexuelles dans les séminaires et à ce qu’il a appelé un effondrement général de la moralité ». C’est le premier paragraphe d’un texte publié sans aucune référence directe à l’essai du pape retraité et qui résume l’essentiel de l’essai en évoquant la révolution sexuelle, l’homosexualité dans les séminaires et l’effondrement de la morale comme étant les conséquences de la pédophilie dans l’Église. Dans le texte d’environs 700 paroles, c’est presque le même procédé des stéréotypes et frames qui se répète : conservateur, traditionaliste etc. ; sauf qu’ici le groupe des experts fut : Joshue McElwee, Rubio Julie, Brian Flanaghan et Doris Reisinger Wagner ; qui critiquent la réflexion du pape sur la conséquence de la crise des abus sexuels dans l’Église et on trouve aussi la même déclaration de Chad Pecknold déjà mentionnée. Comme nous pouvons le constater, les nouvelles de ces agences sur les notes tentent de discréditer la thèse du pape émérite, en ne publiant que des déclarations incendiaires qui obscurcissent ce qu’il a dit. Mais, comme d’habitude, le pape Benoît n’a pas réagi, car il croit a priori à l’honnêteté de ses lecteurs. Dans les textes publiés, les topoisont utilisés pour contredire sa thèse avec les points de vue des experts sur la question, et l’ancien pontife romain est qualifié d’« irresponsable », de « traditionaliste », de « conservateur » et d’« opposant du Pape François »… Vous pouvez bien imaginer le nombre de fois où ces mots ou phrases ont été répétés dans la couverture médiatique si l’on prend en compte le pourcentage de toutes les sources d’information qui diffusent des articles de ces trois agences sans en changer le contenu. Un auteur a dit à propos des reproches que certes, l’ancien Pontife n’a pas prouvé avec une certitude apodictique que l’effondrement de l’enseignement moral catholique a conduit à des abus cléricaux, mais ceux qui rejettent sa thèse avec désinvolture, comme si elle avait été testée et rejetée, sont carrément malhonnêtes(Lawler, 2019). En plus, toutes les enquêtes responsables dans différents pays ont montré une augmentation stupéfiante des abus dans les institutions y compris l’Église catholique et spécialement dans le clergé, juste après le tollé de 68’ décrit par Benoît XVI dans son essai. (John Jay College Research Team 2004 ; Royal Commission for Institutional Responses to Child Sexual Abuse 2017 ; Böhm et al. 2014 ; Thiel 2019, 36-42). 4.2. Couverture de la presse internationale dans le milieu francophone Dans la couverture médiatique des notes par la presse internationale dans le monde francophone, nous avons fait référence aux titres et textes des 124 articles examinés, qui ont été publiés en français. Après avoir tapé dans les deux moteurs de recherche Google et Bing, « Les notes de Benoît XVI sur les abus sexuels du clergé », nous avons procédé selon la méthode 10 indiquée précédemment. Les cinq (5) titres principaux qui suivent sont apparus régulièrement sur les dix (10) premières pages des moteurs de recherche, et nous avons recherché chacun séparément afin d’obtenir le corpus de 124 articles, provenant à la fois de sources d’information mainstream et celles qui ont un lien à l’Église. 1. Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60’. (AFP/fr.news.yahoo, 11 Avril, 2019) 2. Pour l’ancien pape Benoît XVI, les scandales de pédophilie s’expliquent par Mai 68. (Huffington Post.fr/AFP, 12 Avril, 2019) 3. Benoît XVI lie 1968 à la pédophilie dans l’Église. (24heures.ch/AFP, 12 Avril, 2019) 4. Pédophilie causée par la révolution sexuelle : Benoît XVI sous le feu des critiques. (AFP, 12 April, 2019) 5. Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à « l’absence de Dieu ». (Le Monde, April 11, 2019). Ce sont les cinq titres des textes qui apparaissent le plus souvent dans la recherche effectuée dans les dix premières pages web. Le premier et le quatrième titres appartiennent à l’AFP, et ce sont les plus fulgurants. Ils sont sans doute à la base des autres titres des journaux de la francophonie, comme en témoignent les similitudes trouvées. Les deux articles de l’AFP contiennent des commentaires fortement idéologiques et ne font aucune référence au texte intégral des notes. Ces deux articles dans leur ensemble ont fortement influencé les publications de tous les journaux francophones en Europe, dans les Amériques et enfin sur le continent africain. 4.2.1. Des principaux titres des journaux mainstream français Un constat évident, c’est que la majorité des titres quotidiens mainstream francophones, s’alimente aux titres manipulés de l’AFP et les recopie tout en embellissant leur dépêche. Il faut s’imaginer que ces journaux n‘ont même pas jeté un coup d’œil aux notes du pape, parce qu’en réalité tous ces titres remontent à la source sournoise de l’AFP. Voici certains titres relayés : En France, Le Monde – « Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à l’absence de Dieu ». Le frame de la critique de la révolution sexuelle ressort dans d’autres journaux comme : Le Parisien, La Provence, 20 Minutes, Paris Match… En Belgique, Le Soir – « Pour Benoît XVI, Mai 68 a engendré la pédophilie dans l’Église ». Le même titre se reflète aussi dans Le Libre, Le Vif et La Capitale. En Suisse, la RTS – « La curieuse analyse de Benoît XVI sur les scandales pédophiles dans l’Église ». La même référence se trouve dans Le Matin, 24Heures et La Tribune de Genève. Au Luxembourg, la RTL – « Pour Benoît XVI, la pédophilie dans l’Église s’explique par Mai 68 ». En Amérique : du côté du Canada, Presse Canada, TVA News et le Journal de Montréal se correspondent – « Pédophilie dans l’Église : l’analyse de Benoît XVI sous une pluie de critiques ». Aux Antilles, en Haïti, Loop Haïti – « Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60 ». En Afrique, plus précisément au Sénégal, Pressafrik – « Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à l’absence de Dieu». En Côte-d’Ivoire, l’Ivoire Matin – « Benoît XVI fait le lien entre la pédophilie dans l’Église et la révolution sexuelle des années 60’». Enfin au Congo, le Kongo Times– « Pédophilie : Église catholique et la révolution sexuelle des années 60’». Tous ces 11 journaux n’ont fait aucune référence au texte intégral des notes ni ajoutent un lien qui se réfère à une traduction intégrale et tous sont liés au texte de l’AFP. Cependant, il faut souligner l’exception de rares titres des journaux laïcs, qui offrent leurs propres analyses sur l’essai et publient leurs titres en soulignant la crise morale et celle de la foi en Dieu qui constituent la clé de lecture. Quelques-uns de ces articles qui sont publiés avec le texte intégral ou du moins un lien qui s’y réfère : Courrier International, « Vatican. L’ex-pape Benoît XVI dénonce « l’effondrement moral » de l’Église ». En France, Le Figaro, « Le réquisitoire de Benoît XVI sur la crise dans l’Église ». Les Valeurs Actuelles – « Le pape Benoît XVI livre son analyse de la crise des abus sexuels dans l’Église ». De l’autre côté de l’Atlantique, au Canada, la Radio Canada – « La pédophilie, symptôme d’un monde sans Dieu ? ». Ces journaux, quoiqu’ils n’aient aucun lien avec l’Église, sortent du schéma du titre proposé par l’AFP, en élaborant leurs propres titres et proposent le message authentique des notes dans leurs articles. 4.2.2. Des principaux titres des journaux qui sont liés à l’Église en français Pour les publications des journaux qui ont un lien avec l’Église, presque tous ont rédigé leurs articles. L’exception faite pour La Croix qui a édité un titre pris pour acquis : « Abus sexuels, un texte troublant de Benoît XVI » dans lequel, elle s’est montrée très hostile aux réflexions du pape allemand dans les commentaires transmis. Dans un entretien avec la théologienne Marie-Jo Thiel, auteure d’une vaste somme sur les abus sexuels dans l’Église ; le quotidien publia un second titre : « Abus sexuels : ce texte de Benoît XVI pose beaucoup de questions », qui renforce sa position initiale en démantelant idéologiquement la thèse émise sur les causes de la pédophilie dans l’Église. Elle a publié la traduction française du texte intégral des notes le 16 avril (5 jours après), avec le titre : « L’Église et le scandale des abus sexuels’, article du pape émérite Benoît XVI ». De son côté, l’hebdomadaire catholique : La Famille Chrétienne a publié aussi l’essai avec un titre similaire à ceux qui sont influencés par l’AFP : « Benoît XVI fait un lien entre la révolution sexuelle et les abus sexuels dans l’Église » mais avec un contenu bien élaboré. Par ailleurs, elle s’était vite reprise avec un entretien réalisé avec le frère dominicain, Jean-Miguel Garrigues dans laquelle il a décrypté le message de l’essai et s’est publié dans un article titré : « Benoît XVI ne s’oppose ni à François, ni à Vatican II !». Un titre qui répond à l’un des lieux communs de la presse mainstream qui veulent opposer les deux pontificats sur la question. Mis à part ces deux journaux, tous les autres ont essayé de créer des reframes, pour contraster le processus de la dispersion du message du pape émérite. Partant de celui de l’organe officiel de l’Église : Vatican News qui n’avait pas publié le texte intégral, mais qui a pris le soin d’élaborer un long article dont le titre est « Benoît XVI : revenir à Dieu pour surmonter la crise des abus » (12 avril 2019). L’auteur se poursuit avec « Dans un long texte publié ce 11 avril 2019, le Pape émérite revient sur le scandale des abus dans l’Église. Une crise selon lui provoquée par un déclin progressif de la foi en Dieu » (Centofanti 2019). L’article souligne les points saillants de l’essai tout en calmant la tendance qui voudrait opposer les motifs de l’ancien à ceux de l’actuel pontife sur la question des abus sexuels du clergé. 12 L’agence de presse catholique Centre Catholique de Médias Cath-Info a publié le titre : « Abus sexuels : Benoît XVI apporte son diagnostic et propose ses remèdes ». La source nord[1]américaine d’information religieuse en français : Présence-info Religieuse a édité, « La crise des abus ne doit pas mener à redéfinir l’Église, dit Benoît XVI ». Il y a Aleteia.fr qui, avec le texte intégral, soulignait la crise de la foi dans son titre : « Pour le pape émérite Benoît XVI, la crise de la foi se situe à l’origine des abus sexuels » ; le Zenith.fr pour sa part, mentionne l’analyse théologique du pape sur la question de la pédophilie dans son titre, « Crise des abus : l’analyse théologique de Benoît XVI ». Les bulletins en ligne des différentes Conférences Épiscopales, en particulier celle de la France : « Benoît XVI apporte son éclairage sur la crise de l’Église », ont offert des titres et textes bien élaborés et publiés à partir des traductions intégrales, dont le message principal est la crise de l’absence de la foi en Dieu dans l’Église. 4.2.3. Le bilan en pourcentage de tous les articles analysés dans l’aire francophone En recueillant les journaux selon la méthode établie, 124 articles sont recensés dans l’ambiant francophone en totale : (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église). Les 84 d’entre eux, soit un pourcentage (68%), font référence aux titres diffusés par l’AFP, parmi eux 79 (64%) des quotidiens séculiers et 5 (4%) des religieux. Ces titres ont résumé la réflexion du pape émérite à la révolution sexuelle des années 60’, comme cause des abus sexuels dans l’Église et présument qu’il a tort. Il y a 40 (32%) des articles qui ont offert des titres différents de l’AFP, parmi lesquels 17 (14%) sont des journaux mainstream et 23 (19%) sont des quotidiens qui ont un lien avec l’Église. Ces titres n’ont pas suivi le schéma d’AFP, qui se focalisent sur la critique de la révolution sexuelle comme l’une des causes des abus sexuels du clergé. Au contraire, ils s’accentuent sur le message central qui serait l’exhortation du pape émérite à retourner à Dieu pour vaincre la crise de la pédophilie dans l’Église. Tableau 1- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des titres des 124 journaux mainstream et catholiques analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AFP. Titres de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Titres de la même source ou similaires de l’AFP 79 (64%) 5 (4%) 84 (68%) Titres différents de l’AFP 17 (14%) 23 (19%) 40 (32%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) Pour ce qui attrait aux textes, 73 soit (59%) des 124 articles analysés (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église) : les 70 (56%) sont des journaux mainstream et 3 (2%) sont religieux. Ces articles qui y font référence publient des textes identiques à l’AFP ou du moins soulignent ceux de l’AFP comme principales sources. Certains de ces textes reportent textuellement et intégralement ses deux textes directement et/ou indirectement en sélectionnant des paragraphes ou des phrases, des anecdotes ou des 13 déclarations : (59 (48%) font référence à l’article du 11 avril et 14 (11%) à celui du 12 avril). Ensuite, les 51 (41%) autres textes, dont 26 (21%) sont des journaux mainstream et 25 (20%) des journaux religieux, qui sont élaborés indépendamment d’une source commune et qui n’ont aucun lien ni entre eux ni avec les textes de l’AFP. Tableau 2- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des textes des 124 journaux mainstream et catholiques analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AFP. Textes de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Textes similaires ou influencés par l’AFP 70 (56%) 3 (2%) 73 (59%) Textes de sources différentes de l’AFP 26 (21%) 25 (20%) 51 (41%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) Sur les 124 articles analysés (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église) : il faut remarquer que seulement 12 (10%) sur les 124 articles analysés parmi lesquels un seul (1%) mainstream et 11(9%) des religieux, ont publié leurs articles avec l’essai du pape traduit intégralement permettant aux lecteurs de l’approfondir eux-mêmes. Il y a 19 (15%), dont 11 (9%) profanes et 8 (6%) religieux qui l’ont publié avec un link qui envoie à une traduction intégrale. Ensuite, 93 (75%), parmi lesquels 84 (68%) mainstream et 9 (7%) catholique qui n’ont fait aucune référence au texte intégral des notes et tous sont liés au texte de l’AFP. Tableau 3- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des publications des 124 journaux mainstream et catholiques analysés avec et sans le texte intégrale ou un lien. Publications de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Publications avec le plein texte des notes 1 (1%) 11 (9%) 12 (10%) Publications avec un link vers une traduction 11 (9%) 8 (6%) 19 (15%) Publications sans aucune référence aux notes 84 (68%) 9 (7%) 93 (75%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) 4.3. Couverture de la presse internationale dans le milieu Anglophone La couverture médiatique des notes du Pape émérite dans le monde anglophone fait référence aux titres et textes des journaux sélectionnés en anglais selon la méthodologie précédente en recherchant « Benedict XVI’s Notes on Sexual Abuse of the Clergy ». Les cinq (5) principaux titres qui suivent sont apparus régulièrement sur les dix (10) premières pages des 14 moteurs de recherche, et nous avons fait une recherche sur chacun séparément afin d’obtenir le corpus de 206 articles à la fois des journaux mainstream et ceux affiliés à l’Église. 1. ‘Retired Pope Benedict wades into clergy sex abuse debate’ (AP News, April 11, 2019). 2. ‘Ex-pope says sexual revolution led to abuse crisis, sparking debate’ (Reuters, April 11, 2019). 3. ‘Ex-Pope Benedict Contradicts Pope Francis in Unusual Intervention on Sexual Abuse’ (The Washington Post, April 11, 2019). 4. ‘Benedict says Vatican legal system protected accused clergy’ (abcnews/AP, 11 April 2019). 5. ‘Retired Pope Blames Child Abuse Scandal on the 1960s Sexual Revolution’ (The Wall Street Journal, April 11, 2019). A part les traductions originales des notes à partir du Klerusblatt, à savoir : l’agence américaine de presse catholique : Catholic News Agency (CNA), le journal italien Coriere della Sera et le journal catholique : National Catholic Register (NCRegister), une grande partie des quotidiens mainstream de langue anglaise a rédigé leurs articles sous les influences des textes des deux agences de presse mondialement connus : Associated Press et de Reuters. Des titres et textes qui se renvoient au frame de la révolution sexuelle comme cause ultime de la pédophilie. Ce qui obscurcie le message central sur la foi en Dieu que contient dans l’essai. Des titres et textes qui donnent déjà une orientation idéologique aux informations qu’ils veulent révéler au public, parce qu’ils comportent des lieux communs tels que : conservateur, traditionaliste, belligérant et autres. La majorité de ces articles a été publiée sans aucune référence au texte intégral afin de permettre au lecteur de tirer sa conclusion. 4.3.1. Des principaux titres des journaux mainstream en anglais Les quotidiens anglo-saxons qui s’accentuent sur le frame de la révolution sexuelle des années 60’ blâmée par le pontife émérite, dans leurs titres : en Amérique du nord par exemple, le journal new-yorkais, The Wall Street Journal des États-Unis, a écrit : « Retired Pope Blames Child Abuse Scandal on the 1960s Sexual Revolution ». Ce frame se trouve aussi dans d’autres quotidiens tels que : USA Today, Fox News, CBS News, The New York Post, The Washington Times… La même chose au Canada où la CTVN a stipulé : « Retired Pope Benedict blames Church abuse scandal on sexual revolution of 1960s ». En Amérique du Sud l’agence de presse indépendante, Merco Press dont le siège est à Montevideo, a divulgué un article titré : « Ex Pope Benedict blames clerical abuse on the “all out sexual freedom” of the sixties ». En terre natale du pape François, le journal Buenos Aires Times a révélé : « Ex-Pope Benedict : Church abuse scandal a result of 1960s sexual revolution ». Dans les Antilles, à St-Lucie, le journal en ligne St. Lucia Times, a titré : « Ex-Pope Blames 1960s Revolution For Sex Abuse ». Tous ces articles sans aucune référence ni même un link qui peut orienter le lecteur à l’essai de 6000 mots de Benoit XVI sur les abus sexuels du clergé. Dans le vieux Continent beaucoup de titres donnent cette même orientation au message du pape allemand dans leur rédaction. Le journal européen, Euro News s’est exprimé dans ce titre : « Ex-Pope Benedict XVI says ‘all-out sexual freedom’ of 60s to blame for clerical sex abuse ». En Angleterre, surtout à Londres le fameux quotidien The Telegraph a noté dans son 15 titre : « Former Pope blames abuse scandal on the sexual revolution of the swinging 60s ». D’autres journaux profanes britanniques comme The Guardian, The Sky News, The Daily Mail et le BBC, ont publié des articles avec la même catégorie de titres sans la moindre référence au texte intégral de l’essai. C’est la même procédure pour The Journal, Independent et The Irish News en Ireland The Times of Malt à Malte. Dans le pays natal de Benoit XVI, l’agence de presse DPA divulgue son texte sans aucune indication aux notes avec le titre : « Ex-pope Benedict XVI blames 1968 revolution for paedophilia crisis », ainsi que le Deutsche Welle dans la capitale allemande. Pour la France, la Suisse et la Belgique, l’analyse dans l’aire francophone a déjà décrit la situation qui se reproduit identiquement dans les articles rédigés en anglais. Dans les continents : asiatique, océanique et africain, les titres qui préconisent la révolte du pape contre la révolution sexuelle des années 1968’ sont aussi très nombreux. Le réseau de nouvelles asiatiques de langue anglaise, Channel News Asia a diffusé ce titre : Ex-pope Benedict blames Church sex abuse crisis on Revolution of 68’. En République de Chine, la RTHK a écrit : Ex-Pope blames 68’ for church sex scandals. Ainsi qu’en Indonésie où le Jakarta Post a publié : « Ex-pope Benedict blames Church sex abuse crisis on 68’ » sans référence aux notes. En Océanie, The Australian community media a édité le titre : « Ex-pope blames 1960s for abuse crisis », qui s’est diffusé dans plus d’une dizaine de médias mainstream en ligne : Camberra Times, Northern Daily Leader, Western Magazine, The Examiner, The Standard…, à travers la source de Reuters sans indication à l’essai. En Nouvelle-Zélande, la RNZ a reporté le titre : « Ex-Pope Benedict XVI blames 1960s revolution for sex abuse ». Dans le continent africain spécialement en Afrique du Sud : le Times Live a titré : « Ex-pope Benedict blames Church abuse crisis on 1960s sexual revolution » ; c’est aussi le même frame dans le titre de EWN. Au Ghana, le CNR a publié le titre : Ex-Pope Benedict XVI blames 1960s revolution for sex abuse ; ainsi que le titre de KUBI Live. Il faut dire que beaucoup de ces articles sont publiés sans le texte intégral ni un link qui se réfère aux notes. Rares sont les titres des journaux mainstream qui n’entrent pas dans la logique précitée, en se focalisent sur la révolution sexuelle évoquée dans l’essai. Des titres qui soulignent la sortie publique de Benoit XVI. Aux États-Unis : The New York Times a écrit dans son titre : « With Letter on Sexual Abuse, Pope Benedict Returns to Public Eye ». D’autres qui soulignent la contradiction entre les arguments de Benoît XVI et François sur la question des abus sexuels dans l’Église. C’est le cas du quotidien The Washington Post qui a édité : « Ex-Pope Benedict contradicts Pope Francis in unusual intervention on sexual abuse » (Harlan & Pitrelli, 2019). C’est la même dynamique pour le United Press International, The Voice of America et The Muslim Times Info. Des titres très simples qui introduisent déjà dans l’ambiance des journaux ecclésiastiques parce qu’ils sont modérés et ils n’ont pas créé des frames pour orienter l’opinion publique dans une certaine direction mais ils invitent le public à lire l’essai. Ils sont publiés avec le texte intégral ou un lien qui oriente le lecteur à l’essai intégral. En Floride aux États[1]Unis, l’organisation des droits d’enfants contre les abus civils (SCAARS) a publié sur sa page, un article avec le lien qui envoie à la traduction intégrale. Le même processus pour le journal Ecossais en ligne, News Book qui a édité : Pope Emeritus reflects on the clerical sex abuse scandal. et le service d’information en ligne du groupe Corporate Dispatch News Agency en Belgique qui a diffusé le titre : Pope Emeritus Benedict XVI addresses sex abuse scandal in the 16 Catholic Church. Le journal italien Corriere della Sera est l’un des premiers quotidiens qui a publié les notes avec sa traduction intégrale dans le titre : Benedict XVI : The Church and the Scandal of sexual abuse, suivi d’un long article en italien. 4.3.2. Des principaux titres des journaux anglais qui sont liés à l’Église Dans le milieu anglophone, il y a aussi des titres des journaux affiliés à l’Église qui, à l’instar des journaux mainstream, ont dévié le sens du message de la réflexion du pontife émérite ou encore créant une sorte de frames sur le problème soulevé dans l’essai. Le National Catholic Reporter a diffusé son titre énigmatique : « In new letter, Benedict blames clergy abuse on sexual revolution, Vatican II theology », dans un long article contenant le lien qui renvoie au texte intégral de la CNA. Au Royaume-Uni, l’hebdomadaire de l’actualité catholique internationale, The Tablet a édité le titre : « Former Pope blames 1960s for clerical sex abuse » ; avec un link de la publication intégrale de CN Register. En Australie, le bulletin en ligne de la Conférence des évêques catholiques : Cathnews, s’est laissé influencer aussi par la source de Reuters en éditant le titre : « Benedict XVI blames abuse crisis on 1960s », sans référence, ni même un link qui relie au texte intégral des notes. A part ces quelques-uns, la grande majorité des médias catholiques ont publié leurs articles accompagnés de l’essai ou du moins d’un link qui se réfère aux deux sources qui l’ont traduit du texte allemand sans le frame déjà mentionné. La Catholic National Agency (CNA) qui, après l’avoir traduit en anglais, a publié le titre « Full text of Benedict XVI essay : ‘The Church and the scandal of sexual abuse’ ». C’est une publication de référence pour beaucoup d’autres journaux qui ont présenté des nouvelles sur les notes. Ensuite, la même agence catholique presse CNA a rédigé un article intitulé : « In new essay, Benedict XVI addresses sex abuse scandal ». Le journal catholique, The National Catholic Register (NC Register) a diffusé un long article titré : « Benedict XVI Breaks His Silence on the Catholic Church’s Sex-Abuse Crisis ». Tous les deux ont publié l’essai à partir de la source originale du texte du Klerusblatt. Les sites des quotidiens d’informations catholiques qui ont suivi la trace de ces deux pionniers dans la diffusion du texte intégral des notes ou un link sont nombreux : The Catholic World Report, The Catholic Herald, Life Site News, le bulletin en ligne de la Conférence des évêques des États-Unis : Catholic News Service, l’hebdomadaire des Jésuites aux États-Unis : The American Magazine, le directoire du diocèse de Boston : The Boston Pilot et enfin The Relevant Radio. D’autres journaux ecclésiastiques ont publié des titres très originaux soient parce qu’ils sont hostiles ou du moins parce qu’ils sont en faveur de la pensée dégagée dans l’essai. Il y a aussi des titres très ambigus qui peuvent prendre des connotations diverses. La plupart d’entre eux ne se réfèrent pas au texte intégral des notes ni mettent un link qui se relient aux traductions originales. Parmi lesquels, Crisis Magazine, The Remnant Newspaper et the Catholic Culture. 4.3.3. Le bilan en pourcentage de tous les articles analysés dans l’aire anglophone En recueillant les journaux selon la méthodologie déjà mentionnée, 206 articles au total sont recensés dans l’aire anglaise parmi lesquels 162 (79%) de la presse à grande diffusion et 44 (21%) de celle liée à l’Église. Les 111 (54%) d’entre eux font référence aux titres similaires : parmi lesquels 101 (49%) mainstream et 10 (5%) religieux. Ces titres soutiennent que le pape 17 émérite a accusé la révolution sexuelle des années 60’ d’être la cause des abus sexuels dans l’Église. Entre autres, il y a 95 (46%) de ces articles qui ont offert des titres divers indépendamment du frame de la révolution sexuelle ; parmi lesquels 61 (30%) sont des journaux profanes et 34 (16%) sont des quotidiens qui ont une inspiration catholique. Tableau 4 – Ce tableau résume dans le milieu anglophone le bilan des titres des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AP et Reuters. Titres de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Titres de la même source ou similaires 101 (49%) 10 (5%) 111 (54%) Titres différents des deux agences de presse 61 (30%) 34 (16%) 95 (46%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) En ce qui concerne les 206 articles analysés dans le milieu anglophone, on constate qu’il y a eu deux textes fondamentaux : celui de l’AP qui a été reporté par 53 (26%) autres journaux dont 47 (23%) mainstream et 6 (3%) religieux ensuite celui de Reuters 40 (19%) dont 40 (19%) profanes et 0 (0%) religieux. Il y a 113 (55%) d’articles de sources différentes. Donc, en général il y a 93 (45%) de textes influences par les rédactions des deux agences. Ces articles reproduisent directement ou indirectement soit par des phrases, des anecdotes ou des déclarations provenant de leurs deux textes. Les 113 (55%) autres textes différents, dont 75 (36%) sont des journaux mainstream et 38 (18%) des journaux catholiques, ont été élaborés indépendamment des deux sources mentionnées. Par ailleurs, dans les 113 (55%) des textes différents des journaux séculiers, il y a l’article de National Public Radio qui fut référentiel pour 10 (5%) autres journaux tout comme celui de l’Agence de presse Indo-Asiatique IANS, qui est à la base de 8 (4%) des quotidiens repêchés. Ce qui porte le nombre effectif à 95 (46%) de textes indépendants qui ont publié les notes de l’ex-pontife sans aucune influence d’autres textes. Ces journaux ont pris le soin de rédiger leurs propres articles sur l’essai. Tableau 5- Ce tableau résume dans le milieu anglophone, le bilan des textes des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AP et Reuters. Textes de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Textes similaires ou influencés par AP 47 (23%) 6 (3%) 53 (26%) Textes similaires ou influencés par Reuters 40 (19%) 0 (0%) 40 (19%) Textes différents des deux agences de presse 75 (36%) 38 (18%) 113 (55%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) 18 Une grande majorité des 206 journaux analysés : 145 (71%) n’ont pas publié leurs articles ni avec le texte intégral de l’essai, ni avec un lien portant à une des traductions ; parmi lesquels 132 (65%) des journaux mainstream et 13 (6%) religieux. Cependant, il y a 50 (24%) qui l’ont publié avec un lien, permettant aux lecteurs de l’approfondir, dont 27 (13%) des profanes et 23 (11%) des catholiques. Ensuite, il faut remarquer que seulement 11 (5%) des journaux, dont 3 (1%) mainstream et 8 (4%) d’inspiration catholique ont publié l’essai intégralement à partir des traductions faites soit par CNA, CdS et NCRegister avec des titres simples pour éviter toutes manipulations du contenu des notes et pour susciter les lecteurs à les lire et en tirer leurs propres conclusions. Tableau 6- Ce tableau résume dans le milieu anglophone, le bilan des publications des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et publiés avec ou sans le texte intégral de l’essai et un link. Publications de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Publications avec le plein texte 3 (1%) 8 (4%) 11 (5%) Publications avec un link 27 (13%) 23 (11%) 50 (24%) Publications sans références aux notes 132 (65%) 13 (6%) 145 (71%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) 4.4. Bilan global de la couverture de la presse internationale L’évaluation globale des échantillons des 330 articles analysés en général, dans laquelle on retrouve les titres et textes des 258 articles de journaux du grand public et 72 articles de journaux d’inspiration catholique qui ont été ou non influencés par les trois principales sources : AFP, AP et Reuters (Table 7). Les résultats montrent qu’il y a 195 (59%) des titres et premiers paragraphes qui proviennent directement ou indirectement des trois agences qui font le lien entre la révolution sexuelle et les abus du clergé, puis 135 (41%) d’autres sources. Ainsi, les titres ou les premiers paragraphes de seulement trois éditeurs ont eu 59% l’influence dans l’opinion publique. Les textes de ces trois articles ont influencé, d’une manière ou d’une autre, 50% soit 166 sur 330 de ces articles. L’autre moitié était des journaux qui ont pris le temps d’écrire leurs propres textes. L’autre fait remarquable c’est que 238 (72%) des articles sont publiés sans référence au texte intégral des notes de Benoît XVI, tandis que 69 (21%) ont donné un lien qui mène au texte intégral, et enfin, seuls 23 (7%) articles ont publié le texte intégral de l’essai du pape émérite. Tableau 7- Ce tableau résume globalement la situation avec les trois principales sources : AFP, AP et Reuters, considérées dans l’ensemble pour une totale de 330 articles des journaux internationaux. 19 Titres et textes de la Presse internationale des sources AFP, AP et Reuters Journaux laïcs Journaux catholiques Somme totale Total de titres similaires ou de mêmes sources 180 (55%) 15 (5%) 195 (59%) Total de titres différents 78 (23%) 57 (17%) 135 (41%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) Total de textes similaires ou influencés les 3 agences 157 (47%) 9 (3%) 166 (50%) Total de textes différents des 3 agences 101 (31%) 63 (19%) 164 (50%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) Total de publications avec le texte intégral des notes 4 (1%) 19 (6%) 23 (7%) Total de publications avec un link 38 (12%) 31 (9%) 69 (21%) Total de publications sans les notes 216 (65%) 22 (7%) 238 (72%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) La couverture médiatique des notes de l’ancien pape Benoît XVI se caractérise principalement par des titres et des premiers paragraphes (59%) qui sont tirés des trois principales agences susmentionnées et qui mettent l’accent sur le frame de la révolution des années 1960 comme cause ultime de abus sexuels par le clergé dans l’Église catholique, tout en mettant de côté l’aspect de la foi en Dieu souligné par le pape émérite. Leurs textes ou corpus (50 %), utilisent des topoi pour contredire sa thèse avec les points de vue des experts qui qualifient le pontife romain de « traditionaliste », « conservateur », « irresponsable » et « opposé au pape François ». En effet, les gens devraient avoir le texte intégral à lire et se faire leur propre opinion, mais cela n’a pas été le cas, puisque (72%) des articles ont été publiés sans même un lien vers le texte intégral de l’essai. Cela pourrait être un cas de censure idéologique (censure de facto) de la presse mainstream internationale à l’encontre de la pensée du pape Benoît XVI. Le but de ce processus de censure est de démontrer que le Pape émérite a fait un diagnostic erroné, qu’il est totalement irresponsable de penser que la révolution des années 1960 puisse être la cause de ce fléau. Cependant, plusieurs livres et articles de journaux mainstream et affiliés à l’Église catholique ont déjà justifié le contexte de l’histoire récente des abus sexuels dans le monde dans les années qui ont suivi la révolution sexuelle. Deux auteurs (Fleischhauer et Hollersen 2010) révèlent dans un article publié dans un journal allemand : « La gauche allemande a ses propres histoires d’abus. L’un des objectifs du mouvement allemand de 1968 était la libération sexuelle des enfants. Pour certains, cela signifiait surmonter toutes les inhibitions sexuelles, créer un climat dans lequel même la pédophilie était considérée comme progressiste » (traduction française faite par moi-même). Ils ont aussi retracé l’origine de ce 20 fléau causé par le bouleversement d’une société qui, à l’époque, ne voulait mettre aucune limite éthique aux actions humaines en matière de sexualité, sous prétexte de libération sexuelle. Sur ce fait, certains auteurs (Ollivry et Guillermet 2004, 36 ; Fleischhauer et Hollersen 2010 ; Ambroise-Rendu 2014, 180 ; Malo 2017, 21-60 ; Marcovich 2018 ; Feuerherd & Dearie 2018 ; Pasquier 2018 ; Valli 2019a ; Sénécat 2019) avaient déjà effectué des recherches à ce propos et il faut consulter ces références avant de réfuter la thèse de Benoît XVI. 4.5. Types de « frames » et « reframes » créés par la presse internationale 4.5.1. Le processus de framing des journaux mainstream internationaux Les principaux frames qui émergent dans les articles analysés se répartissent en plusieurs catégories. Il y a ceux qui soulignent la contradiction entre les arguments de Benoît XVI et de François sur la question des abus sexuels dans l’Église, et ceux qui pointent du doigt le système institutionnel de l’Église face aux abus sexuels. D’autres encore mettent en avant la figure de Benoît XVI comme « opposé au pontificat de François », afin de pouvoir discréditer sa pensée. Le frame le plus répandu, cependant, est celui qui résumait tout l’essai en accusant la révolution sexuelle d’être responsable des abus sexuels. Certains articles ne tentent même pas de replacer l’essai dans le contexte de l’environnement pour lequel il est écrit, c’est-à-dire dans l’Église et, plus précisément, dans une publication destinée au clergé. Ils utilisent ce cadre parce qu’il génère un conflit d’idées sur la question, même au sein de l’Église. En fin de compte, ce frame est resté dans la mémoire de beaucoup qui n’ont pas lu le texte intégral des notes, exerçant ainsi un impact durable sur l’opinion publique. Quelques exemples pour illustrer notre démarche. La majorité des titres d’articles se concentrent sur le lien entre les abus sexuels et la révolution de 1968, sans mentionner la cause ultime mise en évidence par le pape émérite dans les notes. Cela constitue un frame direct créé par les auteurs des articles pour guider leurs lecteurs. Dans ce contexte, un cadre direct créé par The Vox of America est dans ce titre traduit de l’anglais : « L’essai du pape retraité sur les abus sexuels fait sourciller et contredit le pape François » (12 avril 2019) ; tandis qu’un cadre indirect créé par The Muslim Times Info est contenu dans le titre : « Le Pape Benoît contre le Pape François sur les abus sexuels de l’Église catholique » (11 avril 2019). Le frame dans ces deux cas, est l’opposition ou la contradiction entre le Pape émérite et le Pape actuel sur la question des abus sexuels dans l’Église catholique. D’autres cadres directs ou indirects créés par les titres des articles sont ceux qui mettent en évidence l’interférence du pape Benoît XVI dans le pontificat du pape François, car, après sa démission, il avait promis de garder le silence. Par exemple, NPR (National Public Radio) « Le pape Benoît XVI rompt le silence de six ans pour commenter le scandale des abus sexuels du clergé » (11 avril 2019). Un autre est l’article du New York Times intitulé “Avec une lettre sur les abus sexuels, le pape Benoît revient aux yeux du public”, avec le sous-titre “Dans sa retraite, le pape Benoît XVI est apparemment fatigué de se cacher”. D’autres cadres se trouvent dans des articles qui se concentrent directement sur le problème du système juridique de l’Église, par exemple, directement dans ABC News : « Benedict dit que le système juridique du Vatican a protégé le clergé accusé » (11 avril 2019), et indirectement le titre de NBC News – “Le pape Benoît retraité accuse la révolution sexuelle et les lois de l’église d’être à l’origine du scandale des abus” (11 avril 2019, mis à jour le 12 avril 21 2019). D’autres titres d’articles créent un cadre direct avec le lien entre pédophilie et homosexualité dans l’Église catholique, comme la revue Médiapart qui titre « Pédophilie et homosexualité : les errements de l’Église » – (13 avril 2019). D’autres présentent le cadre indirectement, par exemple le magazine en ligne français Marianne.net a publié « Pédophilie dans l’Église : l’ex-pape Benoît XVI pointe 68 et les homos » (11 avril 2019). Enfin, certains titres affirment que le pape émérite ne considère pas les victimes (survivants) d’abus. Le périodique Le Point a publié une interview titrée : « Je suis choqué que Benoit XVI n’ait aucun mot pour les victimes d’abus sexuels » (12 avril 2019), alors que la CBC (Canada Broadcasting Cooperation) l’a encadré indirectement avec le titre « L’essai de l’ancien pape Benoît sur les origines des abus sexuels dans l’Église catholique critiqué par les survivants, les théologiens » (11 avril 2019). Pour les titres d’articles qui soulignent plusieurs frames à la fois, dans ce cas, tous les deux sont comptés chacun séparément dans le tri des résultats (tableau 8). Par exemple, dans le titre de Crux Now, « Benoît accuse les scandales de 68’, dit que la loi de l’Église ne peut pas seulement protéger les accusés » (11 avril 2019), il y a deux cadres : l’un est le lien avec ” la révolution de 68 “. et l’autre avec le « système juridique de l’Église ». Tableau 8- Voici un tableau qui synthétise les frames des journaux mainstream, liés aux différents titres et textes publiés sur les notes de Benoît XVI. Frames Directs & Indirects Nombre de titres Titres des articles des journaux mainstream -Les abus sexuels du clergé catholique et la révolution sexuelle de 1968 dans l’Église. 195 titres -La contradiction entre les papes Benoît XVI et François sur le problème des abus sexuels dans l’Église. 13 titres -L’interférence du Pape émérite dans le pontificat du Pape actuel avec les Notes. 31 titres -Le système de l’Église en tant qu’institution et le droit canonique. 16 titres -La pédophilie en relation avec l’homosexualité dans l’Église. 10 titres -Manque d’attention aux victimes d’abus sexuels par Benoît XVI dans les Notes. 4 titres 4.5.2. Le processus de reframing des journaux d’inspiration catholique De l’autre côté, les journaux, magazines, périodiques, blogs et portails des pages web affiliés à l’Église n’ont pas cherché à reproduire le frame de la révolution sexuelle comme cause 22 ultime de la pédophilie dans le clergé catholique, mais ont créé d’autres cadres positifs afin de détourner cette censure idéologique adoptée par la presse mainstream (tableau 9). Ils ont défendu l’authentique message de foi en Dieu dans les notes de Benoît XVI, sans créer de polémique ni élever la voix, suivant ce que recommande certains auteurs (Ivereigh et Norton 2012, 4-24). Pour quiconque a lu et analysé l’essai de six mille mots du pape allemand, il est facile de voir que le vrai cadre se trouve dans le texte intégral où lui-même répond à la question qui servirait bien de recadrage : « Pourquoi la pédophilie a-t-elle atteint une telle proportion ? En fin de compte, la raison est l’absence de Dieu » dit-il. Le recadrage dans un sens positif signifie : à l’encontre les cadres négatifs créés par les médias, nous pouvons utiliser le vrai sens du message pour créer le cadre opposé ou contraire (recadrer) sans se concentrer sur le cadre négatif des médias. C’est précisément sur cela que les médias catholiques et les communicateurs de l’Église se concentraient afin de contrecarrer le processus de certains médias qui veulent manipuler le climat d’opinion. En effet, de nombreux médias, en particulier ceux affiliés à l’Église, l’ont très bien fait, car ils supposent que le public a droit à une information vraie et honnête tout en respectant les exigences de justice et de charité (Concile Vatican II 1963, n° 5). Référence faite ici à tous les titres des articles qui cherchaient à aller à contre-courant du phénomène antécédent (cadres de la révolution sexuelle de 68), et qui, d’autre part, tentaient de révéler le vrai message de l’essai et répondre à la tentative des journaux mainstream qui voulaient détourner l’attention du problème posé par le pape émérite. Quelques exemples de titres qui utilisent ce processus de recadrage pourraient être l’article de Diakonos.be intitulé : « Joseph Ratzinger sur les abus sexuels dans l’Église : « La raison ultime réside dans l’absence de Dieu » (11 avril 2019) », et celui de Vatican News « Pape émérite Benoît XVI : Retour à Dieu pour surmonter la crise des abus (11 avril 2019) ». Ces titres, explicitement ou implicitement, créent un recadrage du problème authentique révélé par le pape allemand dans ses notes : que les abus sexuels dans l’Église sont liés au problème de la foi et de la morale, c’est-à-dire le problème de la croyance en Dieu. Ils créent aussi un cadre différent pour le problème soulevé par l’essai et donnent du crédit à la plainte du pape allemand qui révèle une tentative de dévier ou de manipuler ses réflexions. Un autre procédé de recadrage se retrouve dans le deuxième article de Famille Chrétienne : « Benoît XVI ne s’oppose ni à François, ni à Vatican II ! » (12 avril 2019), ou celui d’American Magazine traduit de l’anglais : « La lettre du pape Benoît sur les abus sexuels n’est pas une attaque contre François ou (Vatican II) » (11 avril, 2019). Ces titres créent un recadrage direct qui suppose que Benoît XVI ne s’oppose pas à François. Ils voient simplement le problème des abus sexuels sous deux angles différents qui peuvent se compléter pour résoudre ce fléau au sein de l’Église. Il y a des titres dans lesquels il y a des recadrages sur les efforts de l’Église ou des remèdes proposés par Benoît XVI en tant que personne de haut rang dans l’Église pour lutter contre la pédophilie. Un exemple est le titre de l’article de Cath.ch « Abus sexuels : Benoît XVI apporte son diagnostic et propose ses remèdes » (12 avril 2019). Il y a des titres qui suggèrent que le cléricalisme, et non le problème de Dieu, est à la base du problème des abus sexuels dans le clergé catholique, ce que l’on pourrait appeler une erreur de diagnostic. Par exemple, celui du blog de René Poujol (renepoujol.fr) est très directe : « Benoît XVI et la crise : erreur de diagnostic » (14 avril 2019). Un exemple de titre indirect pourrait être celui d’Oregon Live « Les théories du pape retraité sur le scandale des abus sexuels laissent les catholiques 23 perplexes, en colère » (11 avril 2019), ou encore celui de La Croix – « Abus sexuels : ce texte de Benoît XVI pose beaucoup de questions » (11 avril 2019, modifié le 12 avril 2019). Tableau 9- Voici un tableau qui synthétise les reframes des journaux d’inspiration catholique, liés aux différents titres et textes publiés sur les notes de Benoît XVI. Reframes Directs & Indirects Nombre de titres Titres des articles des journaux affiliés à l’Église – Les abus sexuels dans l’Église lient avec le problème de la foi et de la morale c’est[1]à-dire de la croyance en Dieu 17 Titres – Complémentarité des points de vue dans la lutte contre la pédophilie entre le Pape Benoit XVI et le pape François 7 titres -La reforme et l’engagement des responsables de l’Église pour éradiquer le problème de la pédophilie 5 titres – Les Notes sont d’une grande aide pour le problème de la pédophilie (la diagnostique de Benoit XVI est correcte). 16 titres Pas le problème mais le cléricalisme est à la base du problème de la pédophilie du clergé (la diagnostique de Benoit XVI est fausse) 20 titres Les tableaux 8 et 9 montrent que les quotidiens qui ont rédigé personnellement les titres de leurs articles parviennent à mieux transmettre le sens du message des notes de Benoît XVI. Ce même phénomène se reproduit aussi dans l’élaboration de leurs textes, où il n’y a aucune prétention de relayer des petites phrases, des expressions ou des mots choisis exprès, accompagnés des commentaires de soi-disant experts qui critiquent les notes. En ce sens, la majorité des médias qui ont une affiliation à l’Église catholique, bien qu’ils représentent un faible pourcentage, sont mieux à même de scruter et de transmettre le message des notes à l’opinion publique. Quelqu’un peut dire que c’est normal parce que ces médias sont affiliés à l’Église, mais ce n’est pas garanti. C’est parce qu’il fait preuve de professionnalisme et de soin scrupuleux dans la transmission de la vérité de la part des journalistes de ces médias, car ils savent que la vérité nous rend libre (Jean 8, 32). Tandis que la plupart des journaux mainstream, qui voulaient rapporter de petits fragments du texte, des déclarations et des phrases de personnes qui ont déjà leurs idées préconçues, tombent dans le piège du « journalisme objectiviste » critiqué par certains auteurs (Galdón López 2015, 53 -57). 24 5. Conclusion Au vu de l’ensemble des pourcentages des chiffres précédemment relayés, on ne peut prétendre que l’essai du Pape émérite ait été impartialement transmis à l’opinion publique. Certes, Benoît XVI est bien conscient de la partialité qui existe parfois dans les médias, car informer la conscience des individus et aider à façonner leur pensée n’est jamais une tâche neutre, mais comme il le dit, l’impartialité ne doit pas devenir une sorte de culture pour la destruction de la vérité. Par conséquent, les médias, quelle que soit leur nature, doivent être non seulement des réseaux facilitant la communication, la communion et la coopération pour un véritable dialogue, mais aussi des protagonistes de la vérité et des promoteurs de la paix (Pape Benoît XVI 2006). Ainsi, en soulignant dans ses notes l’importance d’opposer toute la vérité aux demi-vérités et mensonges du diable, Benoît XVI semble vouloir démanteler la culture du mensonge qui veut s’installer dans la société et au sein de l’Église elle-même (Valli 2019b, 12 avril). Cette fausse culture est entretenue en grande partie par des journalistes paresseux ou par ceux qui valorisent le processus d’une presse manipulatrice afin de censurer le message de l’Église catholique. Cette conclusion nous amène à dresser un bilan global de l’ensemble des données collectées en nous concentrant sur les trois principales sources de ces titres et textes au niveau international, à savoir : AFP, AP et Reuters. Les références que d’autres articles font à ces trois agences de presse démontrent clairement l’influence que ces trois agences de presse ont dans l’opinion publique. Les éditeurs d’autres publications semblent avoir copié et collé leurs textes, sans se documenter eux-mêmes sur le problème. Tandis que la documentation est un élément fondamental et un facteur de connaissance pour l’exercice d’un vrai journalisme. Était-ce vraiment par paresse, ou était-ce par mauvaise foi qu’ils ont produit une couverture aussi biaisée ? Il serait difficile de connaître la vraie réponse sans que quelqu’un des médias nous le dise lui[1]même, mais étant donné le parti pris écrasant de leurs reportages, il semble probable que les médias veuillent imposer un diktat pour informer – « in-formare » (donner forme à) – l’opinion publique à travers des techniques spécifiques que l’on peut résumer par le terme : « techniques de manipulation sociale » (Perucchietti 2018, 55-103). Ce qui est le plus surprenant, c’est le fait que seuls trois éditeurs, à travers leurs récits, ont le pouvoir d’influencer le point de vue d’innombrables personnes à travers le monde. Cela révèle le pouvoir de l’information et de la narration (storytelling). En ce sens, les acteurs de l’information doivent être conscients que la formation de la conscience du public dépend de leur impartialité, de leur crédibilité, de leur responsabilité et de leur sens de professionnalisme, car leurs écrits ont une forte influence sur la formation des attitudes des personnes ou des groupes partout dans le monde. De ce point de vue, nous pouvons éviter le drame de la désinformation – que le pape François surnomme “fake news” – qu’au lieu d’avoir une confrontation saine avec d’autres sources d’information, qui pourrait positivement remettre en question les préjugés et s’ouvrir à un dialogue constructif, nous risquons de devenir des acteurs involontaires dans la diffusion d’opinions partisanes et infondées (Pape François 2018). Le professionnel de la communication ou le chef d’organisation doit être capable de voir les manipulations de ces médias afin de les révéler au public et de les éradiquer, et ainsi promouvoir la culture d’une presse libre, loyale et crédible.

ages et demie sur les abus sexuels dans l’Église est intitulé « L’Église et le scandale des abus sexuels » et a été publié le 10 avril 2019 (Pape émérite Benoît XVI 2019). Dans cette contribution, qui n’a pas été offerte aux participants du Sommet, il examine en profondeur le contexte et la cause ultime de la pédophilie au sein du clergé catholique. Dans sa brève réflexion, il tire sa conclusion résolue quant à la cause ultime de ce problème dans l’Église dans cette phrase clé des notes : « Comment la pédophilie a-t-elle pu atteindre de telles proportions ? En fin de compte, la raison principale réside dans l’absence de Dieu » remarque-t-il (Benoît XVI 2019). En fait, l’absence de Dieu dans cette société sécularisée 2 et le manque de foi de certains membres du clergé impliquent la perte du sens du bien et du mal. C’est un argument très cher au Pape émérite, car il en parle depuis des années dans la plupart de ses ouvrages (Ratzinger 1985, 1997, 2004 ; Pape Benoît XVI 2010). En plus, il explique que cette l’exclusion de Dieu de notre société actuelle implique certains phénomènes historiques précis comme la révolution sexuelle des années soixante, l’expansion de l’homosexualité dans les séminaires et l’effondrement de la morale chrétienne. Ces évènements strictement liés entre eux, seraient la conséquence de la cause ultime de la pédophilie au sein du clergé de l’Église catholique (Pape émérite Benoît XVI 2019). Son analyse ne considère pas seulement les problèmes organisationnels, mais embrasse l’aspect transcendantal de la question, parce qu’il est de l’essence de l’Église d’être une institution à la fois humaine et divine. Ce que l’on oublie très souvent, dit-il, lorsqu’on essaie de construire une meilleure Église avec nos propres idéologies. Trop souvent, l’Église est considérée comme une simple organisation humaine ; de même, des résolutions proposées aux problèmes auxquels elle est confrontée sont souvent de nature purement organisationnelle, omettant de prendre en compte sa nature transcendante. Cependant, cet essai n’a pas atteint le public de manière authentique, selon le Pape émérite. Il a dit quelques mois après la parution de son essai dans une entrevue publiée dans le magazine allemand Herder Korrespondenz qu’il s’est regretté que Dieu ne soit pas du tout mentionné dans les débats théologiques et les multiples réactions médiatiques, et pourtant c’est le thème central souligné par l’essai. Le 27 août 2019, un article publié par (Anne Kurian-Montabone 2019) l’agence de presse catholique Zenith a déclaré : Le pape émérite Benoît XVI a répondu aux critiques entourant le texte de réflexion théologique sur les racines de la crise des abus sexuels, qu’il a publié en avril dernier dans la revue bavaroise pour le clergé « Klerusblatt ». Le pape Benoît XVI déplore le fait que son essai ait été largement incompris, indique le site de l’archidiocèse de Vienne en allemand du 26 août 2019. De nombreuses réactions critiques « ont confirmé son point de vue selon lequel le problème central était l’impiété et l’aliénation de la foi ». Pour le pape émérite, lit-on sur le site, « les débats ont montré ‘le sérieux d’une situation dans laquelle même en théologie le mot Dieu semble souvent être marginalisé’ ». Si l’affirmation du pape Benoît XVI s’avère exacte, cela vaut la peine de se demander pourquoi son message n’a pas été cordialement accueilli dans l’opinion publiée (la presse). Est[1]ce parce que certains médias ont du mal à saisir la dimension spirituelle de la vie de l’Église (Gonzalez Gaitano 2016) ? Est-ce dû à un parti pris médiatique involontaire ou y aurait-t-il omission intentionnelle de informations pertinentes par certains acteurs clés du système d’information des médias ? Au final, est-ce une combinaison de tous les facteurs ? Quelles que soient les intentions des journalistes, le fait est que si les notes de Benoît XVI n’ont pas atteint le public d’une manière authentique, alors la vérité sur l’essai aurait été déformée et l’opinion publique aurait été mal informée, et le pape Benoît XVI aurait de nouveau été victime de préjugés et de censure fondés sur la technique des cadres (frames) et lieux communs (topoi) souvent utilisés par les médias dans la diffusion de l’information. Cet article est structuré comme suit : (1) Introduction ; (2) Approche méthodologique : description et objectif de la recherche ; (3) Cadre conceptuel : les notions de frames/reframes 3 et lieux communs (topoi) ; (4) Couverture médiatique des articles français et anglais dans la Presse internationale et les résultats du nombre d’articles analysés ; et enfin (5) Évaluation globale et conclusion. 2. Approche méthodologique Cette recherche se focalise sur la manière dont la presse internationale a couvert l’essai du pape émérite Benoît XVI sur les scandales des abus sexuels commis par le clergé. La notion de « presse internationale » ici désigne les agences de presse, les journaux généralistes et spécialisés, les magazines, les sites Web de radio et de télévision avec des sections d’information, les blogs et les portails catholiques ou profanes sur le Web qui ont publié des informations sur les notes. Nous avons soigneusement analysé les titres et les textes des articles de ces médias mainstream et catholiques du monde francophone et anglophone, regroupés sur le web selon une méthodologie d’analyse de contenu spécifique. Cette analyse de contenu, qui est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la communication (Berelson 2013, 21), conduit à la réponse d’une question fondamentale : y aurait-t-il eu une « censure de facto » dans la couverture médiatique de la presse internationale anglaise et française de l’essai de l’ancien pontife romain ? Lorsque nous parlons de « censure de facto », nous entendons une omission essentielle d’informations pertinentes qui empêche les gens de bien comprendre le sens des événements rapportés ; quels que soient les motifs de cette omission, qu’ils soient intentionnels et motivés par des idéologies, des préjugés, etc. ou par des motifs non intentionnels comme la paresse, le manque de documentation ou la superficialité. Ce n’est certainement pas le but de ce travail d’évaluer les intentions subjectives des auteurs des textes, mais plutôt d’évaluer les textes comme des « actions verbales », dont le sens peut être compris et jugé, comme la philosophie analytique (Austin 1975) et la pragmatique linguistique (Tapia 2014) l’ont abondamment prouvé. Pour atteindre cet objectif, nous procédons par une méthode inductive, c’est-à-dire en considérant les titres et les textes des articles en ligne qui ont publié les notes, afin de donner une réponse à la question posée. Les sources principales de cette recherche sont l’essai du Pape émérite, suivi des articles des agences de presse, des magazines, des sites Web de radio et de télévision, des portails catholiques ou laïcs avec des sections d’informations et des revues de presse qui ont informé sur les notes. Nous avons considéré les différentes éditions publiées dans les sept jours qui ont suivi la première publication de l’essai dans la revue allemande Klerusblatt [Gazette du clergé], une publication mensuelle destinée au clergé dans la plupart des diocèses catholiques de Bavière. Cependant, d’autres agences et journaux sont à l’origine de la diffusion des premières traductions du texte intégral dans les deux cercles linguistiques susmentionnés. Parmi eux figuraient la Catholic News Agency (CNA), le journal catholique américain National Catholic Register (NC Register) et le journal italien Il Corriere della Sera (CdS). Les échantillons de ces articles en ligne sont choisis parmi les dix (10) premières pages web affichées sur les deux moteurs de recherche les plus compétitifs : Google et Bing, ouverts via le navigateur Google Chrome entre novembre 2019 et avril 2020. Nous avons sélectionné les articles en recherchant : « Les notes de Benoît XVI sur les abus sexuels du clergé » en français et « Benedict XVI’s Notes on Sexual Abuse of the Clergy » en anglais. La sélection de 4 ces phrases a été soigneusement faite pour éviter de les sélectionner sur la base d’idées préconçues ou de préjugés et pour éviter toute sorte d’assortiment pour un groupe de médias. En distinguant les résultats des titres de ces articles en français d’abord et en anglais ensuite, les cinq (5) titres les plus apparus sont pris en considération et chaque résultat est examiné individuellement. C’est-à-dire nous avons inséré chacun des cinq titres un par un dans les moteurs de recherche séparément, et nous avons obtenu le nombre d’articles obtenus pour l’analyse. Rappelons que tout cela a été fait avec des titres publiés dans la semaine qui a suivi publication des notes du Pape émérite, et sur les dix premières pages Web, car elles sont les plus influentes et ont beaucoup plus d’impact lors de la recherche de n’importe quel terme. En procédant ainsi, un corpus de 330 articles a été identifié, dont 124 articles en français et 206 articles en anglais. Ce numéro est composé d’articles de tous les médias en ligne qui ont publié des nouvelles sur les notes du Pape émérite. Dans l’intervalle de novembre 2019 à janvier 2020, nous avons sélectionné les 124 articles des journaux mainstream et catholiques de la zone francophone ; et de février à avril 2020, nous avons sélectionné les 206 autres de la zone anglophone. Les articles des médias à large diffusion et des médias affiliés à l’Église catholique ont été collectés ensemble selon le même mode de triage. En fait, les articles de trois sources principales : Association France-Presse, Associated Press et Reuters, ont été mis en évidence car ils ont influencé un grand pourcentage des titres et des textes couvrant l’essai du pape Benoît XVI au cours des sept premiers jours. En effet, elles sont généralement considérées comme les trois plus grandes agences de presse dans les milieux francophone et anglophone. Nous avons analysé et comparé les articles afin de comprendre la méthodologie de leur diffusion. Nous avons identifié les frames et lieux communs (topoi) qui caractérisent l’un des procédés utilisés par la presse mainstream dans leur publication (Studnicki 2018). En même temps, il faut aussi souligner le rôle important de certains médias affiliés à l’Église catholique qui, pour leur part, ont tenté d’orienter le climat d’opinion vers le sens authentique du message de l’essai en utilisant le processus du reframing. 3. Cadre conceptuel 3.1. Framing (cadrage) et reframing (recadrage) L’analyse du frame (cadre) a été étudiée pour la première fois par le sociologue et linguiste Erving Goffman. Le concept de frames ou cadres fait référence à la manière dont les individus perçoivent et réagissent à des événements et circonstances particuliers. D’après lui, les frames sont des schémas interprétatifs qui permettent aux individus et aux groupes de repérer, d’identifier et d’étiqueter les évènements, les entourant et ainsi de produire un sens qui guide les actions futures par rapport aux évènements (Goffman 1974, 21). Après ses premières analyses, d’autres ont repris cet héritage (Entman 1993 ; Price, Tewksbury et Powers 1997 ; Johnson-Cartee 2005 ; Contreras 2007, 121-136). En effet, les travaux de Robert Entman ont considérablement enrichi la théorie du cadrage avec le « modèle en cascade » dans son projet d’article « Cascading Activation », où il examine les interactions entre la politique étrangère du gouvernement des États-Unis, les élites, les médias et le public après les attaques du 11 septembre 2001 (Entman 2003). Ce « modèle en cascade » s’appuie fortement sur des approches au niveau individuel, faisant valoir que les informations et les interprétations se propagent à 5 travers de grands réseaux de la même manière qu’elles se propagent dans la mémoire à long terme d’un individu. Il tente de proposer une théorie unifiée du fonctionnement du cadrage au niveau macro, contrairement à la plupart de la littérature sur le cadrage, qui examine comment il affecte les individus. Cela a conduit Entman à formuler sa définition du frame ou cadre : c’est « le fait de sélectionner et de mettre en évidence certains aspects d’événements ou de problèmes, et d’établir des liens entre eux afin de promouvoir une interprétation, une évaluation et/ou une solution particulière ». Cette définition lui a permis d’identifier deux classes cadres : substantif et procédural. Le cadre substantiel se manifeste à travers des événements, des problèmes et des acteurs de diverses manières: en définissant des effets ou des conditions comme problématiques ; identifier les causes; transmettre un jugement moral; et enfin, approuver des remèdes ou des améliorations. Le cadre procédural, en revanche, propose des évaluations de la légitimité des acteurs en fonction de leur technique, de leur réussite et de leur représentativité (Entman 2004). Par conséquent, dans l’analyse de la médiatisation des notes du pape Benoît XVI, les articles de la majorité des journaux, si mon hypothèse est correcte, n’auraient pas porté sur le contenu réel mais sur des particularités, afin de remettre en cause la crédibilité de l’auteur. Comme nous le verrons, le cadre procédural décrit par Entman est clairement révélé, puisque les articles font des appréciations ou des interprétations de la légitimité de l’auteur en fonction de sa technique et de sa représentativité. Dans l’analyse des titres et des premiers paragraphes de l’AFP, de l’AP, de Reuters et de tous les autres articles de journaux qui ont publié l’essai, ils l’ont encadré l’aspect que, selon le pape émérite, la révolution sexuelle était la cause ultime des abus commis par le clergé, tandis qu’en réalité il met en évidence la révolution sexuelle comme l’un des aspects d’un phénomène plus vaste, c’est-à-dire l’exclusion de Dieu de la société. Cependant, dans leurs textes, ces agences réfutent la thèse du Pape Benoît XVI avec les avis de certains experts qui remettent en cause la personnalité, la crédibilité, la légitimité et la technique du Pape émérite dans l’analyse de la question de abus sexuels dans l’Église. La conséquence de cette démarche est très claire : le fait que les titres et les premiers paragraphes se concentrent sur la prémisse d’une affirmation discutable conduirait le public à la rejeter a priori. Ceci justifie la thèse selon laquelle le processus de framing dans les articles des journaux est généralement focalisé sur les titres et les premiers paragraphes des articles car c’est dans cet espace que l’auteur donne l’orientation de son message aux lecteurs (Johnson-Cartee 2005). Ensuite, il y a eu le processus de reframing ou « recadrage » appliqué par la majorité des quotidiens liés à l’Église dans leur narration des notes du pape émérite. En parlant ici de reframe, nous faisons référence au processus de changement de frame. C’est au mieux difficile, mais ce n’est pas impossible. Selon Gonzalez Gaitano, qui faisait référence à la couverture médiatique de la maladie et de l’agonie de Jean-Paul II, ces changements parfois peuvent se produire spontanément (Tridente 2009, 10). Cela peut se faire aussi en appliquant ce que Contreras appelle le « rimboschimento culturale » – le reboisement culturel – (Contreras 2007, 131), qui consiste à concevoir, définir et dévoiler des cadres qui reflètent la pensée contraire, c’est-à-dire reformuler la question ou encore éveiller la curiosité des gens à connaître l’événement en question pour qu’ils puissent tirer leurs propres conclusions. 6 3.2. Les lieux Communs (topoi) Cette analyse se base également sur des principes méthodologiques déjà illustrés par d’autres auteurs dans d’autres contextes relatifs à la représentation de l’Église catholique dans la presse internationale (Contreras, 2004) ; événements concernant les hauts dirigeants de l’Église catholique dans la presse (Tridente 2009) ; et la relation de l’Église catholique avec l’opinion publique (González Gaitano 2010, 17-21). En approfondissant cette méthodologie de la presse à grande diffusion, nous trouvons des lieux communs (topoi) dans les « dits » ou les « non-dits » (González Gaitano 2011), que la presse utilise souvent pour donner une orientation diversifiée au message de l’Église dans opinion publique. Le topos est le lieu commun où l’auteur de l’article cherche à rencontrer ses lecteurs. Il s’agit d’idées qui vont de soi et sur lesquelles l’auteur et ses lecteurs sont généralement d’accord ; elles servent au journaliste de prémisse de raisonnement et de base d’argumentation. « Ces topoi sont classiquement appelés « lieux communs » car ils s’appliquent à toutes sortes d’arguments. Ils sont très différents de ce qui est devenu pour nous « lieu commun » ; qui n’est qu’une opinion banale exprimée de manière stéréotypée. Les topoi peuvent être un mot, une hyperbole, une expression ou une phrase » (Reboul 1995 : 62-65). Dans le contexte précis de la couverture médiatique de l’essai du Pape, en lisant attentivement les articles de la majorité des sources d’information sur les notes, nous trouvons des expressions stéréotypées sur le Pape émérite inventés par certains médias, telles que « conservateur », « traditionaliste », « belligérant » et « opposé au pontificat du pape François », pour n’en nommer que quelques-uns. Cela fait une grande différence dans l’argumentation des récits et dans la direction dans laquelle les auteurs des articles veulent orienter le message. Dans cette analyse, nous prenons en compte la « force allocutive » qui s’applique à tout type de discours ou de texte en général. En effet, dans les textes journalistiques, il existe une différence significative entre ce qui est « dit » et ce qui est « communiqué ». L’auteur du texte peut communiquer des choses différentes de celles qui s’expriment littéralement dans les mots qu’il emploie, car derrière tous les mots choisis il y a un « acte linguistique » (Austin 1975). Ce mécanisme de communication se traduit par l’utilisation de mots clés pour nuancer le sens du message véhiculé, afin de censurer l’information ou de biaiser la perception du public. Il a souvent été utilisée pour donner à l’opinion majoritaire une fausse idée par rapport à la vraie solution du problème posé en cherchant à tout prix à construire une information avec des clichés et des lieux communs afin de manipuler l’opinion publique (Perucchietti 2018, 55-103). 4. Couverture médiatique des articles français et anglais dans la Presse internationale 4.1. La présence de : AFP, AP & Reuters De manière surprenante, la majorité des titres et textes des articles collectés proviennent de trois principales sources médiatiques, qui sont ces trois agences de presse : Association France-Presse (AFP) en France, Associated Press (AP) aux États-Unis, et Reuters en Angleterre. Quelqu’un dirait que c’est normal parce que ces trois agences de presse sont les plus populaires au monde, mais le problème c’est qu’il y a un étrange processus éditorial qui se reflète dans leurs articles. Nous mettons ici en évidence dans ces trois cas, les lieux communs 7 précis ou topoi qu’ils ont utilisés dans leurs textes, qui ont ensuite servi de base à de nombreux articles de journaux des autres médias à travers le monde. 4.1.1. Le cas d’AFP En effet, il y avait un premier texte de l’AFP, diffusé le 11 avril 2019 de très tôt avec le titre, « Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60’». Il a été publié sans le texte intégral ni un lien vers l’essai lui-même. Le premier paragraphe : « Le pape émérite Benoît XVI explique les scandales de pédophilie du clergé par la révolution sexuelle des années 60, des idées théologiques nouvelles, ainsi que l’effondrement en Occident de la foi, dans une analyse rendue publique ce jeudi 11 avril » (Rédaction AFP, 2019). Il est important de souligner certaines expressions relevées dans le texte et aussi reportées dans de nombreux autres journaux qui les ont agrémentées. L’éditeur écrit qu’il s’agit d’« un texte touffu, des révélations surprenantes, un constat assez amer, un étrange constat », dressés par le Pape émérite sur les causes des violences sexuelles contre les mineurs dans l’Église catholique. Il dit de l’essai qu’il est comme « une onde de choc ou une petite bombe », il a aussi été « critiqué par les experts » parce que c’est « un réquisitoire contre la réforme de l’Église ». Cette réflexion du pape Benoît XVI « critiqué ou torpillé par des experts », implique un « gigantesque retour en arrière », car elle « contraste ou s’oppose » à tout le travail dans lequel le pape actuel est engagé pour résoudre ce problème. Ensuite, il y a une déclaration de José Andres Murillo, un chilien victime d’abus du clergé, qui a été soulignée, dans laquelle celui-ci estime que « le narcissisme théologique » de Benoît XVI a « fait partie du problème de la culture d’abus et de silence de l’Église ». Il est fait mention d’un tweet du théologien américain Brian Flanagan, qui considère que le lien entre les abus sexuels dans l’Église et les années 1960 est « une explication fausse et embarrassante ». Entre autres, il dit que « l’ancien pape a attribué les crimes pédophiles du clergé à la libération des mœurs de 1960 », mais de l’avis de Flanagan il ne devrait pas, car avant de devenir pape en 2005, « Joseph Ratzinger dirigea la Congrégation pour la doctrine de la foi (héritière de l’Inquisition) où pendant vingt-quatre ans il fit la chasse à toutes les dérives liturgiques ou sociales ». Il [Benoît XVI] n’a pas besoin de se sentir désolé pour la situation des abus sexuels, car il était le chef de la dite Congrégation, « ce département du Vatican est également chargé d’étudier les dossiers d’abus sexuels du clergé parvenant au Vatican ». La même agence de presse AFP, non satisfaite de la première offensive à l’égard du Pape émérite, a publié un autre article écrit par Catherine Marciano, sa correspondante à Rome. Le titre est : « Pédophilie causée par la révolution sexuelle : Benoît XVI sous le feu des critiques » (12 avril 2019). Le premier paragraphe de cette pièce précise : « Une analyse de Benoît XVI pointant la révolution sexuelle de 1968 comme une cause des scandales de pédophilie de l’Église, était vendredi torpillée par des experts rappelant que le phénomène remonte aux premiers siècles du christianisme » (Marciano, 2019). Comme vous pouvez le constater, le titre et le premier paragraphe disent beaucoup sur l’orientation du message que l’auteur avait voulu donner aux lecteurs. Entre autres, plusieurs frames et stéréotypes sont ressortis. La correspondante a écrit que le texte du Pape émérite est « sous le feu de critique… torpillé par des experts, totalement contredit par toutes les études scientifiques ». Elle dit que les « réflexions surprenantes d’un pape de 92 ans [sont] manipulées 8 par les cardinaux ultra-conservateurs de l’Église », car à cet âge il n’a pas toutes ses facultés pour penser lucidement. Outre la remise en cause de sa santé physique – « 92 ans » – sa santé mentale est également évoquée puisque « quelque chose ne colle pas dans le pamphlet de Benoît XVI qui, en vieillissant » selon Marco Politi, qui, en même temps se demande, « s’il est bien l’auteur de l’essai? ». Le pape allemand est opposé au pape François, qui parle de « cléricalisme », – « qui n’est quasiment pas évoqué par lui [le pape Benoît] » – comme étant la cause des abus ». L’annotation dans le texte de certaines expressions telles que : « anti- François, ultra[1]conservateur, très-traditionaliste…» attribuées aux soi-disant partisans de Benoît XVI, et n’utilisant pas les antonymes de ces expressions pour les locuteurs de l’autre partie, illustre déjà l’idéologie éditoriale. Après une pluie de commentaires contre l’affirmation du pape émérite, l’éditeur conclut par un tweet du « très traditionaliste cardinal guinéen, Robert Sarah », qui soutient l’essai de Benoît XVI, afin de donner un semblant de neutralité à l’agence de presse. 4.1.2. Le cas d’AP Pour sa part, l’article de l’Associated Press écrit par sa correspondante au Vatican, Nicole Winfield (Winfield 2019), intitulé : « Retired Pope Benedict wades into clergy sex abuse debate », traduit de l’anglais, « Le pape Benoît retraité patauge dans le débat sur les abus sexuels du clergé », (11 avril), et il est publié sans le texte intégral ni un lien vers l’essai lui-même. Cet article a été largement diffusé dans les médias mainstream de tous les continents. Dans le premier paragraphe, nous pouvons lire : « Pope Benedict XVI has ventured out of retirement to publish an essay blaming the Catholic Church’s sex abuse scandal on the sexual revolution of the 1960s and church laws that protected priests. His analysis was immediately criticized as “catastrophically irresponsible” — a conflict with efforts by his successor, Pope Francis, to lead the church out of its crisis », traduit de l’anglais « Le pape Benoît XVI s’est aventuré dans sa retraite pour publier un essai sur le scandale des abus sexuels de l’Église catholique blâmant la révolution sexuelle des années 1960 et les lois de l’Église qui protégeaient les prêtres. Son analyse a été immédiatement critiquée comme « catastrophiquement irresponsable » – un conflit avec les efforts de son successeur, le pape François, pour sortir l’Église de sa crise ». Le premier paragraphe de cet article d’environ 900 mots sur les notes de l’ancien pape Benoît XVI résume en général ce que l’auteur veut transmettre aux lecteurs, c’est-à-dire elle a consciemment choisi des cadres destinés à orienter le message. Le texte est caractérisé par des fragments de phrases polémiques de l’essai, sans oublier des lieux communs et des préjugés sur ce que le pape émérite a écrit, le décrivant aussi comme un « conservateur », « théologien naïf » et un « opposant du pape François » sur la question. Une série de déclarations et de critiques de théologiens et d’historiens tels que Massimo Faggioli, Bellitto Christopher et David Gibson ont été cités. Ceux-ci critiquaient sévèrement l’essai et remettaient en question le point de vue du pape allemand. Pour tenter de maintenir un léger vernis d’équilibre dans l’article, une seule voix de la partie adverse a été citée : Chad Pecknold, qui considère que le message principal des notes est l’absence de Dieu perçue comme la conséquence de la crise dans le Église. Selon Pecknold, cette réflexion de l’ancien pape vient comme la « voix d’un père » qui cherche à remédier aux vrais problèmes de l’Église. 9 4.1.3. Le cas de Reuters L’article de Reuters, écrit par le correspondant du Vatican, Philip Pullella, est intitulé : « Ex-pope says sexual revolution led to abuse crisis, sparking debate » (Pullela 2019), traduit en français : « L’ex-Pape dit que la révolution sexuelle a conduit à une crise des abus, suscitant un débat » (11 avril). Ce titre a été largement diffusé par d’autres médias notamment en Asie et en Océanie. Le premier paragraphe s’intitule : « Former Pope Benedict has blamed the Catholic Church’s sexual abuse scandal on the effects of the sexual revolution of the 1960s, homosexual cliques in seminaries and what he called a general collapse in morality ». La traduction française implique : « L’ancien pape Benoît a blâmé le scandale des abus sexuels de l’Église catholique aux effets de la révolution sexuelle des années 1960, aux cliques homosexuelles dans les séminaires et à ce qu’il a appelé un effondrement général de la moralité ». C’est le premier paragraphe d’un texte publié sans aucune référence directe à l’essai du pape retraité et qui résume l’essentiel de l’essai en évoquant la révolution sexuelle, l’homosexualité dans les séminaires et l’effondrement de la morale comme étant les conséquences de la pédophilie dans l’Église. Dans le texte d’environs 700 paroles, c’est presque le même procédé des stéréotypes et frames qui se répète : conservateur, traditionaliste etc. ; sauf qu’ici le groupe des experts fut : Joshue McElwee, Rubio Julie, Brian Flanaghan et Doris Reisinger Wagner ; qui critiquent la réflexion du pape sur la conséquence de la crise des abus sexuels dans l’Église et on trouve aussi la même déclaration de Chad Pecknold déjà mentionnée. Comme nous pouvons le constater, les nouvelles de ces agences sur les notes tentent de discréditer la thèse du pape émérite, en ne publiant que des déclarations incendiaires qui obscurcissent ce qu’il a dit. Mais, comme d’habitude, le pape Benoît n’a pas réagi, car il croit a priori à l’honnêteté de ses lecteurs. Dans les textes publiés, les topoisont utilisés pour contredire sa thèse avec les points de vue des experts sur la question, et l’ancien pontife romain est qualifié d’« irresponsable », de « traditionaliste », de « conservateur » et d’« opposant du Pape François »… Vous pouvez bien imaginer le nombre de fois où ces mots ou phrases ont été répétés dans la couverture médiatique si l’on prend en compte le pourcentage de toutes les sources d’information qui diffusent des articles de ces trois agences sans en changer le contenu. Un auteur a dit à propos des reproches que certes, l’ancien Pontife n’a pas prouvé avec une certitude apodictique que l’effondrement de l’enseignement moral catholique a conduit à des abus cléricaux, mais ceux qui rejettent sa thèse avec désinvolture, comme si elle avait été testée et rejetée, sont carrément malhonnêtes(Lawler, 2019). En plus, toutes les enquêtes responsables dans différents pays ont montré une augmentation stupéfiante des abus dans les institutions y compris l’Église catholique et spécialement dans le clergé, juste après le tollé de 68’ décrit par Benoît XVI dans son essai. (John Jay College Research Team 2004 ; Royal Commission for Institutional Responses to Child Sexual Abuse 2017 ; Böhm et al. 2014 ; Thiel 2019, 36-42). 4.2. Couverture de la presse internationale dans le milieu francophone Dans la couverture médiatique des notes par la presse internationale dans le monde francophone, nous avons fait référence aux titres et textes des 124 articles examinés, qui ont été publiés en français. Après avoir tapé dans les deux moteurs de recherche Google et Bing, « Les notes de Benoît XVI sur les abus sexuels du clergé », nous avons procédé selon la méthode 10 indiquée précédemment. Les cinq (5) titres principaux qui suivent sont apparus régulièrement sur les dix (10) premières pages des moteurs de recherche, et nous avons recherché chacun séparément afin d’obtenir le corpus de 124 articles, provenant à la fois de sources d’information mainstream et celles qui ont un lien à l’Église. 1. Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60’. (AFP/fr.news.yahoo, 11 Avril, 2019) 2. Pour l’ancien pape Benoît XVI, les scandales de pédophilie s’expliquent par Mai 68. (Huffington Post.fr/AFP, 12 Avril, 2019) 3. Benoît XVI lie 1968 à la pédophilie dans l’Église. (24heures.ch/AFP, 12 Avril, 2019) 4. Pédophilie causée par la révolution sexuelle : Benoît XVI sous le feu des critiques. (AFP, 12 April, 2019) 5. Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à « l’absence de Dieu ». (Le Monde, April 11, 2019). Ce sont les cinq titres des textes qui apparaissent le plus souvent dans la recherche effectuée dans les dix premières pages web. Le premier et le quatrième titres appartiennent à l’AFP, et ce sont les plus fulgurants. Ils sont sans doute à la base des autres titres des journaux de la francophonie, comme en témoignent les similitudes trouvées. Les deux articles de l’AFP contiennent des commentaires fortement idéologiques et ne font aucune référence au texte intégral des notes. Ces deux articles dans leur ensemble ont fortement influencé les publications de tous les journaux francophones en Europe, dans les Amériques et enfin sur le continent africain. 4.2.1. Des principaux titres des journaux mainstream français Un constat évident, c’est que la majorité des titres quotidiens mainstream francophones, s’alimente aux titres manipulés de l’AFP et les recopie tout en embellissant leur dépêche. Il faut s’imaginer que ces journaux n‘ont même pas jeté un coup d’œil aux notes du pape, parce qu’en réalité tous ces titres remontent à la source sournoise de l’AFP. Voici certains titres relayés : En France, Le Monde – « Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à l’absence de Dieu ». Le frame de la critique de la révolution sexuelle ressort dans d’autres journaux comme : Le Parisien, La Provence, 20 Minutes, Paris Match… En Belgique, Le Soir – « Pour Benoît XVI, Mai 68 a engendré la pédophilie dans l’Église ». Le même titre se reflète aussi dans Le Libre, Le Vif et La Capitale. En Suisse, la RTS – « La curieuse analyse de Benoît XVI sur les scandales pédophiles dans l’Église ». La même référence se trouve dans Le Matin, 24Heures et La Tribune de Genève. Au Luxembourg, la RTL – « Pour Benoît XVI, la pédophilie dans l’Église s’explique par Mai 68 ». En Amérique : du côté du Canada, Presse Canada, TVA News et le Journal de Montréal se correspondent – « Pédophilie dans l’Église : l’analyse de Benoît XVI sous une pluie de critiques ». Aux Antilles, en Haïti, Loop Haïti – « Benoît XVI : les scandales de pédophilie s’expliquent par la révolution des années 60 ». En Afrique, plus précisément au Sénégal, Pressafrik – « Benoît XVI attribue la pédophilie dans l’Église à Mai 68 et à l’absence de Dieu». En Côte-d’Ivoire, l’Ivoire Matin – « Benoît XVI fait le lien entre la pédophilie dans l’Église et la révolution sexuelle des années 60’». Enfin au Congo, le Kongo Times– « Pédophilie : Église catholique et la révolution sexuelle des années 60’». Tous ces 11 journaux n’ont fait aucune référence au texte intégral des notes ni ajoutent un lien qui se réfère à une traduction intégrale et tous sont liés au texte de l’AFP. Cependant, il faut souligner l’exception de rares titres des journaux laïcs, qui offrent leurs propres analyses sur l’essai et publient leurs titres en soulignant la crise morale et celle de la foi en Dieu qui constituent la clé de lecture. Quelques-uns de ces articles qui sont publiés avec le texte intégral ou du moins un lien qui s’y réfère : Courrier International, « Vatican. L’ex-pape Benoît XVI dénonce « l’effondrement moral » de l’Église ». En France, Le Figaro, « Le réquisitoire de Benoît XVI sur la crise dans l’Église ». Les Valeurs Actuelles – « Le pape Benoît XVI livre son analyse de la crise des abus sexuels dans l’Église ». De l’autre côté de l’Atlantique, au Canada, la Radio Canada – « La pédophilie, symptôme d’un monde sans Dieu ? ». Ces journaux, quoiqu’ils n’aient aucun lien avec l’Église, sortent du schéma du titre proposé par l’AFP, en élaborant leurs propres titres et proposent le message authentique des notes dans leurs articles. 4.2.2. Des principaux titres des journaux qui sont liés à l’Église en français Pour les publications des journaux qui ont un lien avec l’Église, presque tous ont rédigé leurs articles. L’exception faite pour La Croix qui a édité un titre pris pour acquis : « Abus sexuels, un texte troublant de Benoît XVI » dans lequel, elle s’est montrée très hostile aux réflexions du pape allemand dans les commentaires transmis. Dans un entretien avec la théologienne Marie-Jo Thiel, auteure d’une vaste somme sur les abus sexuels dans l’Église ; le quotidien publia un second titre : « Abus sexuels : ce texte de Benoît XVI pose beaucoup de questions », qui renforce sa position initiale en démantelant idéologiquement la thèse émise sur les causes de la pédophilie dans l’Église. Elle a publié la traduction française du texte intégral des notes le 16 avril (5 jours après), avec le titre : « L’Église et le scandale des abus sexuels’, article du pape émérite Benoît XVI ». De son côté, l’hebdomadaire catholique : La Famille Chrétienne a publié aussi l’essai avec un titre similaire à ceux qui sont influencés par l’AFP : « Benoît XVI fait un lien entre la révolution sexuelle et les abus sexuels dans l’Église » mais avec un contenu bien élaboré. Par ailleurs, elle s’était vite reprise avec un entretien réalisé avec le frère dominicain, Jean-Miguel Garrigues dans laquelle il a décrypté le message de l’essai et s’est publié dans un article titré : « Benoît XVI ne s’oppose ni à François, ni à Vatican II !». Un titre qui répond à l’un des lieux communs de la presse mainstream qui veulent opposer les deux pontificats sur la question. Mis à part ces deux journaux, tous les autres ont essayé de créer des reframes, pour contraster le processus de la dispersion du message du pape émérite. Partant de celui de l’organe officiel de l’Église : Vatican News qui n’avait pas publié le texte intégral, mais qui a pris le soin d’élaborer un long article dont le titre est « Benoît XVI : revenir à Dieu pour surmonter la crise des abus » (12 avril 2019). L’auteur se poursuit avec « Dans un long texte publié ce 11 avril 2019, le Pape émérite revient sur le scandale des abus dans l’Église. Une crise selon lui provoquée par un déclin progressif de la foi en Dieu » (Centofanti 2019). L’article souligne les points saillants de l’essai tout en calmant la tendance qui voudrait opposer les motifs de l’ancien à ceux de l’actuel pontife sur la question des abus sexuels du clergé. 12 L’agence de presse catholique Centre Catholique de Médias Cath-Info a publié le titre : « Abus sexuels : Benoît XVI apporte son diagnostic et propose ses remèdes ». La source nord[1]américaine d’information religieuse en français : Présence-info Religieuse a édité, « La crise des abus ne doit pas mener à redéfinir l’Église, dit Benoît XVI ». Il y a Aleteia.fr qui, avec le texte intégral, soulignait la crise de la foi dans son titre : « Pour le pape émérite Benoît XVI, la crise de la foi se situe à l’origine des abus sexuels » ; le Zenith.fr pour sa part, mentionne l’analyse théologique du pape sur la question de la pédophilie dans son titre, « Crise des abus : l’analyse théologique de Benoît XVI ». Les bulletins en ligne des différentes Conférences Épiscopales, en particulier celle de la France : « Benoît XVI apporte son éclairage sur la crise de l’Église », ont offert des titres et textes bien élaborés et publiés à partir des traductions intégrales, dont le message principal est la crise de l’absence de la foi en Dieu dans l’Église. 4.2.3. Le bilan en pourcentage de tous les articles analysés dans l’aire francophone En recueillant les journaux selon la méthode établie, 124 articles sont recensés dans l’ambiant francophone en totale : (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église). Les 84 d’entre eux, soit un pourcentage (68%), font référence aux titres diffusés par l’AFP, parmi eux 79 (64%) des quotidiens séculiers et 5 (4%) des religieux. Ces titres ont résumé la réflexion du pape émérite à la révolution sexuelle des années 60’, comme cause des abus sexuels dans l’Église et présument qu’il a tort. Il y a 40 (32%) des articles qui ont offert des titres différents de l’AFP, parmi lesquels 17 (14%) sont des journaux mainstream et 23 (19%) sont des quotidiens qui ont un lien avec l’Église. Ces titres n’ont pas suivi le schéma d’AFP, qui se focalisent sur la critique de la révolution sexuelle comme l’une des causes des abus sexuels du clergé. Au contraire, ils s’accentuent sur le message central qui serait l’exhortation du pape émérite à retourner à Dieu pour vaincre la crise de la pédophilie dans l’Église. Tableau 1- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des titres des 124 journaux mainstream et catholiques analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AFP. Titres de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Titres de la même source ou similaires de l’AFP 79 (64%) 5 (4%) 84 (68%) Titres différents de l’AFP 17 (14%) 23 (19%) 40 (32%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) Pour ce qui attrait aux textes, 73 soit (59%) des 124 articles analysés (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église) : les 70 (56%) sont des journaux mainstream et 3 (2%) sont religieux. Ces articles qui y font référence publient des textes identiques à l’AFP ou du moins soulignent ceux de l’AFP comme principales sources. Certains de ces textes reportent textuellement et intégralement ses deux textes directement et/ou indirectement en sélectionnant des paragraphes ou des phrases, des anecdotes ou des 13 déclarations : (59 (48%) font référence à l’article du 11 avril et 14 (11%) à celui du 12 avril). Ensuite, les 51 (41%) autres textes, dont 26 (21%) sont des journaux mainstream et 25 (20%) des journaux religieux, qui sont élaborés indépendamment d’une source commune et qui n’ont aucun lien ni entre eux ni avec les textes de l’AFP. Tableau 2- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des textes des 124 journaux mainstream et catholiques analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AFP. Textes de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Textes similaires ou influencés par l’AFP 70 (56%) 3 (2%) 73 (59%) Textes de sources différentes de l’AFP 26 (21%) 25 (20%) 51 (41%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) Sur les 124 articles analysés (96 (77%) mainstream et 28 (23%) qui ont un lien avec l’Église) : il faut remarquer que seulement 12 (10%) sur les 124 articles analysés parmi lesquels un seul (1%) mainstream et 11(9%) des religieux, ont publié leurs articles avec l’essai du pape traduit intégralement permettant aux lecteurs de l’approfondir eux-mêmes. Il y a 19 (15%), dont 11 (9%) profanes et 8 (6%) religieux qui l’ont publié avec un link qui envoie à une traduction intégrale. Ensuite, 93 (75%), parmi lesquels 84 (68%) mainstream et 9 (7%) catholique qui n’ont fait aucune référence au texte intégral des notes et tous sont liés au texte de l’AFP. Tableau 3- Ce tableau résume la situation dans le milieu francophone ; dans lequel on fait un bilan des publications des 124 journaux mainstream et catholiques analysés avec et sans le texte intégrale ou un lien. Publications de la Presse dans le milieu francophone Journaux mainstream Journaux affiliés à l’Église catholique Somme totale Publications avec le plein texte des notes 1 (1%) 11 (9%) 12 (10%) Publications avec un link vers une traduction 11 (9%) 8 (6%) 19 (15%) Publications sans aucune référence aux notes 84 (68%) 9 (7%) 93 (75%) Totale 96 (77%) 28 (23%) 124 (100%) 4.3. Couverture de la presse internationale dans le milieu Anglophone La couverture médiatique des notes du Pape émérite dans le monde anglophone fait référence aux titres et textes des journaux sélectionnés en anglais selon la méthodologie précédente en recherchant « Benedict XVI’s Notes on Sexual Abuse of the Clergy ». Les cinq (5) principaux titres qui suivent sont apparus régulièrement sur les dix (10) premières pages des 14 moteurs de recherche, et nous avons fait une recherche sur chacun séparément afin d’obtenir le corpus de 206 articles à la fois des journaux mainstream et ceux affiliés à l’Église. 1. ‘Retired Pope Benedict wades into clergy sex abuse debate’ (AP News, April 11, 2019). 2. ‘Ex-pope says sexual revolution led to abuse crisis, sparking debate’ (Reuters, April 11, 2019). 3. ‘Ex-Pope Benedict Contradicts Pope Francis in Unusual Intervention on Sexual Abuse’ (The Washington Post, April 11, 2019). 4. ‘Benedict says Vatican legal system protected accused clergy’ (abcnews/AP, 11 April 2019). 5. ‘Retired Pope Blames Child Abuse Scandal on the 1960s Sexual Revolution’ (The Wall Street Journal, April 11, 2019). A part les traductions originales des notes à partir du Klerusblatt, à savoir : l’agence américaine de presse catholique : Catholic News Agency (CNA), le journal italien Coriere della Sera et le journal catholique : National Catholic Register (NCRegister), une grande partie des quotidiens mainstream de langue anglaise a rédigé leurs articles sous les influences des textes des deux agences de presse mondialement connus : Associated Press et de Reuters. Des titres et textes qui se renvoient au frame de la révolution sexuelle comme cause ultime de la pédophilie. Ce qui obscurcie le message central sur la foi en Dieu que contient dans l’essai. Des titres et textes qui donnent déjà une orientation idéologique aux informations qu’ils veulent révéler au public, parce qu’ils comportent des lieux communs tels que : conservateur, traditionaliste, belligérant et autres. La majorité de ces articles a été publiée sans aucune référence au texte intégral afin de permettre au lecteur de tirer sa conclusion. 4.3.1. Des principaux titres des journaux mainstream en anglais Les quotidiens anglo-saxons qui s’accentuent sur le frame de la révolution sexuelle des années 60’ blâmée par le pontife émérite, dans leurs titres : en Amérique du nord par exemple, le journal new-yorkais, The Wall Street Journal des États-Unis, a écrit : « Retired Pope Blames Child Abuse Scandal on the 1960s Sexual Revolution ». Ce frame se trouve aussi dans d’autres quotidiens tels que : USA Today, Fox News, CBS News, The New York Post, The Washington Times… La même chose au Canada où la CTVN a stipulé : « Retired Pope Benedict blames Church abuse scandal on sexual revolution of 1960s ». En Amérique du Sud l’agence de presse indépendante, Merco Press dont le siège est à Montevideo, a divulgué un article titré : « Ex Pope Benedict blames clerical abuse on the “all out sexual freedom” of the sixties ». En terre natale du pape François, le journal Buenos Aires Times a révélé : « Ex-Pope Benedict : Church abuse scandal a result of 1960s sexual revolution ». Dans les Antilles, à St-Lucie, le journal en ligne St. Lucia Times, a titré : « Ex-Pope Blames 1960s Revolution For Sex Abuse ». Tous ces articles sans aucune référence ni même un link qui peut orienter le lecteur à l’essai de 6000 mots de Benoit XVI sur les abus sexuels du clergé. Dans le vieux Continent beaucoup de titres donnent cette même orientation au message du pape allemand dans leur rédaction. Le journal européen, Euro News s’est exprimé dans ce titre : « Ex-Pope Benedict XVI says ‘all-out sexual freedom’ of 60s to blame for clerical sex abuse ». En Angleterre, surtout à Londres le fameux quotidien The Telegraph a noté dans son 15 titre : « Former Pope blames abuse scandal on the sexual revolution of the swinging 60s ». D’autres journaux profanes britanniques comme The Guardian, The Sky News, The Daily Mail et le BBC, ont publié des articles avec la même catégorie de titres sans la moindre référence au texte intégral de l’essai. C’est la même procédure pour The Journal, Independent et The Irish News en Ireland The Times of Malt à Malte. Dans le pays natal de Benoit XVI, l’agence de presse DPA divulgue son texte sans aucune indication aux notes avec le titre : « Ex-pope Benedict XVI blames 1968 revolution for paedophilia crisis », ainsi que le Deutsche Welle dans la capitale allemande. Pour la France, la Suisse et la Belgique, l’analyse dans l’aire francophone a déjà décrit la situation qui se reproduit identiquement dans les articles rédigés en anglais. Dans les continents : asiatique, océanique et africain, les titres qui préconisent la révolte du pape contre la révolution sexuelle des années 1968’ sont aussi très nombreux. Le réseau de nouvelles asiatiques de langue anglaise, Channel News Asia a diffusé ce titre : Ex-pope Benedict blames Church sex abuse crisis on Revolution of 68’. En République de Chine, la RTHK a écrit : Ex-Pope blames 68’ for church sex scandals. Ainsi qu’en Indonésie où le Jakarta Post a publié : « Ex-pope Benedict blames Church sex abuse crisis on 68’ » sans référence aux notes. En Océanie, The Australian community media a édité le titre : « Ex-pope blames 1960s for abuse crisis », qui s’est diffusé dans plus d’une dizaine de médias mainstream en ligne : Camberra Times, Northern Daily Leader, Western Magazine, The Examiner, The Standard…, à travers la source de Reuters sans indication à l’essai. En Nouvelle-Zélande, la RNZ a reporté le titre : « Ex-Pope Benedict XVI blames 1960s revolution for sex abuse ». Dans le continent africain spécialement en Afrique du Sud : le Times Live a titré : « Ex-pope Benedict blames Church abuse crisis on 1960s sexual revolution » ; c’est aussi le même frame dans le titre de EWN. Au Ghana, le CNR a publié le titre : Ex-Pope Benedict XVI blames 1960s revolution for sex abuse ; ainsi que le titre de KUBI Live. Il faut dire que beaucoup de ces articles sont publiés sans le texte intégral ni un link qui se réfère aux notes. Rares sont les titres des journaux mainstream qui n’entrent pas dans la logique précitée, en se focalisent sur la révolution sexuelle évoquée dans l’essai. Des titres qui soulignent la sortie publique de Benoit XVI. Aux États-Unis : The New York Times a écrit dans son titre : « With Letter on Sexual Abuse, Pope Benedict Returns to Public Eye ». D’autres qui soulignent la contradiction entre les arguments de Benoît XVI et François sur la question des abus sexuels dans l’Église. C’est le cas du quotidien The Washington Post qui a édité : « Ex-Pope Benedict contradicts Pope Francis in unusual intervention on sexual abuse » (Harlan & Pitrelli, 2019). C’est la même dynamique pour le United Press International, The Voice of America et The Muslim Times Info. Des titres très simples qui introduisent déjà dans l’ambiance des journaux ecclésiastiques parce qu’ils sont modérés et ils n’ont pas créé des frames pour orienter l’opinion publique dans une certaine direction mais ils invitent le public à lire l’essai. Ils sont publiés avec le texte intégral ou un lien qui oriente le lecteur à l’essai intégral. En Floride aux États[1]Unis, l’organisation des droits d’enfants contre les abus civils (SCAARS) a publié sur sa page, un article avec le lien qui envoie à la traduction intégrale. Le même processus pour le journal Ecossais en ligne, News Book qui a édité : Pope Emeritus reflects on the clerical sex abuse scandal. et le service d’information en ligne du groupe Corporate Dispatch News Agency en Belgique qui a diffusé le titre : Pope Emeritus Benedict XVI addresses sex abuse scandal in the 16 Catholic Church. Le journal italien Corriere della Sera est l’un des premiers quotidiens qui a publié les notes avec sa traduction intégrale dans le titre : Benedict XVI : The Church and the Scandal of sexual abuse, suivi d’un long article en italien. 4.3.2. Des principaux titres des journaux anglais qui sont liés à l’Église Dans le milieu anglophone, il y a aussi des titres des journaux affiliés à l’Église qui, à l’instar des journaux mainstream, ont dévié le sens du message de la réflexion du pontife émérite ou encore créant une sorte de frames sur le problème soulevé dans l’essai. Le National Catholic Reporter a diffusé son titre énigmatique : « In new letter, Benedict blames clergy abuse on sexual revolution, Vatican II theology », dans un long article contenant le lien qui renvoie au texte intégral de la CNA. Au Royaume-Uni, l’hebdomadaire de l’actualité catholique internationale, The Tablet a édité le titre : « Former Pope blames 1960s for clerical sex abuse » ; avec un link de la publication intégrale de CN Register. En Australie, le bulletin en ligne de la Conférence des évêques catholiques : Cathnews, s’est laissé influencer aussi par la source de Reuters en éditant le titre : « Benedict XVI blames abuse crisis on 1960s », sans référence, ni même un link qui relie au texte intégral des notes. A part ces quelques-uns, la grande majorité des médias catholiques ont publié leurs articles accompagnés de l’essai ou du moins d’un link qui se réfère aux deux sources qui l’ont traduit du texte allemand sans le frame déjà mentionné. La Catholic National Agency (CNA) qui, après l’avoir traduit en anglais, a publié le titre « Full text of Benedict XVI essay : ‘The Church and the scandal of sexual abuse’ ». C’est une publication de référence pour beaucoup d’autres journaux qui ont présenté des nouvelles sur les notes. Ensuite, la même agence catholique presse CNA a rédigé un article intitulé : « In new essay, Benedict XVI addresses sex abuse scandal ». Le journal catholique, The National Catholic Register (NC Register) a diffusé un long article titré : « Benedict XVI Breaks His Silence on the Catholic Church’s Sex-Abuse Crisis ». Tous les deux ont publié l’essai à partir de la source originale du texte du Klerusblatt. Les sites des quotidiens d’informations catholiques qui ont suivi la trace de ces deux pionniers dans la diffusion du texte intégral des notes ou un link sont nombreux : The Catholic World Report, The Catholic Herald, Life Site News, le bulletin en ligne de la Conférence des évêques des États-Unis : Catholic News Service, l’hebdomadaire des Jésuites aux États-Unis : The American Magazine, le directoire du diocèse de Boston : The Boston Pilot et enfin The Relevant Radio. D’autres journaux ecclésiastiques ont publié des titres très originaux soient parce qu’ils sont hostiles ou du moins parce qu’ils sont en faveur de la pensée dégagée dans l’essai. Il y a aussi des titres très ambigus qui peuvent prendre des connotations diverses. La plupart d’entre eux ne se réfèrent pas au texte intégral des notes ni mettent un link qui se relient aux traductions originales. Parmi lesquels, Crisis Magazine, The Remnant Newspaper et the Catholic Culture. 4.3.3. Le bilan en pourcentage de tous les articles analysés dans l’aire anglophone En recueillant les journaux selon la méthodologie déjà mentionnée, 206 articles au total sont recensés dans l’aire anglaise parmi lesquels 162 (79%) de la presse à grande diffusion et 44 (21%) de celle liée à l’Église. Les 111 (54%) d’entre eux font référence aux titres similaires : parmi lesquels 101 (49%) mainstream et 10 (5%) religieux. Ces titres soutiennent que le pape 17 émérite a accusé la révolution sexuelle des années 60’ d’être la cause des abus sexuels dans l’Église. Entre autres, il y a 95 (46%) de ces articles qui ont offert des titres divers indépendamment du frame de la révolution sexuelle ; parmi lesquels 61 (30%) sont des journaux profanes et 34 (16%) sont des quotidiens qui ont une inspiration catholique. Tableau 4 – Ce tableau résume dans le milieu anglophone le bilan des titres des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AP et Reuters. Titres de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Titres de la même source ou similaires 101 (49%) 10 (5%) 111 (54%) Titres différents des deux agences de presse 61 (30%) 34 (16%) 95 (46%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) En ce qui concerne les 206 articles analysés dans le milieu anglophone, on constate qu’il y a eu deux textes fondamentaux : celui de l’AP qui a été reporté par 53 (26%) autres journaux dont 47 (23%) mainstream et 6 (3%) religieux ensuite celui de Reuters 40 (19%) dont 40 (19%) profanes et 0 (0%) religieux. Il y a 113 (55%) d’articles de sources différentes. Donc, en général il y a 93 (45%) de textes influences par les rédactions des deux agences. Ces articles reproduisent directement ou indirectement soit par des phrases, des anecdotes ou des déclarations provenant de leurs deux textes. Les 113 (55%) autres textes différents, dont 75 (36%) sont des journaux mainstream et 38 (18%) des journaux catholiques, ont été élaborés indépendamment des deux sources mentionnées. Par ailleurs, dans les 113 (55%) des textes différents des journaux séculiers, il y a l’article de National Public Radio qui fut référentiel pour 10 (5%) autres journaux tout comme celui de l’Agence de presse Indo-Asiatique IANS, qui est à la base de 8 (4%) des quotidiens repêchés. Ce qui porte le nombre effectif à 95 (46%) de textes indépendants qui ont publié les notes de l’ex-pontife sans aucune influence d’autres textes. Ces journaux ont pris le soin de rédiger leurs propres articles sur l’essai. Tableau 5- Ce tableau résume dans le milieu anglophone, le bilan des textes des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et qui ont été influencés ou pas par l’AP et Reuters. Textes de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Textes similaires ou influencés par AP 47 (23%) 6 (3%) 53 (26%) Textes similaires ou influencés par Reuters 40 (19%) 0 (0%) 40 (19%) Textes différents des deux agences de presse 75 (36%) 38 (18%) 113 (55%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) 18 Une grande majorité des 206 journaux analysés : 145 (71%) n’ont pas publié leurs articles ni avec le texte intégral de l’essai, ni avec un lien portant à une des traductions ; parmi lesquels 132 (65%) des journaux mainstream et 13 (6%) religieux. Cependant, il y a 50 (24%) qui l’ont publié avec un lien, permettant aux lecteurs de l’approfondir, dont 27 (13%) des profanes et 23 (11%) des catholiques. Ensuite, il faut remarquer que seulement 11 (5%) des journaux, dont 3 (1%) mainstream et 8 (4%) d’inspiration catholique ont publié l’essai intégralement à partir des traductions faites soit par CNA, CdS et NCRegister avec des titres simples pour éviter toutes manipulations du contenu des notes et pour susciter les lecteurs à les lire et en tirer leurs propres conclusions. Tableau 6- Ce tableau résume dans le milieu anglophone, le bilan des publications des 206 journaux mainstream et d’inspiration catholique analysés et publiés avec ou sans le texte intégral de l’essai et un link. Publications de la Presse dans le milieu anglophone Journaux profanes Journaux catholiques Somme totale Publications avec le plein texte 3 (1%) 8 (4%) 11 (5%) Publications avec un link 27 (13%) 23 (11%) 50 (24%) Publications sans références aux notes 132 (65%) 13 (6%) 145 (71%) Totale 162 (79%) 44 (21%) 206 (100%) 4.4. Bilan global de la couverture de la presse internationale L’évaluation globale des échantillons des 330 articles analysés en général, dans laquelle on retrouve les titres et textes des 258 articles de journaux du grand public et 72 articles de journaux d’inspiration catholique qui ont été ou non influencés par les trois principales sources : AFP, AP et Reuters (Table 7). Les résultats montrent qu’il y a 195 (59%) des titres et premiers paragraphes qui proviennent directement ou indirectement des trois agences qui font le lien entre la révolution sexuelle et les abus du clergé, puis 135 (41%) d’autres sources. Ainsi, les titres ou les premiers paragraphes de seulement trois éditeurs ont eu 59% l’influence dans l’opinion publique. Les textes de ces trois articles ont influencé, d’une manière ou d’une autre, 50% soit 166 sur 330 de ces articles. L’autre moitié était des journaux qui ont pris le temps d’écrire leurs propres textes. L’autre fait remarquable c’est que 238 (72%) des articles sont publiés sans référence au texte intégral des notes de Benoît XVI, tandis que 69 (21%) ont donné un lien qui mène au texte intégral, et enfin, seuls 23 (7%) articles ont publié le texte intégral de l’essai du pape émérite. Tableau 7- Ce tableau résume globalement la situation avec les trois principales sources : AFP, AP et Reuters, considérées dans l’ensemble pour une totale de 330 articles des journaux internationaux. 19 Titres et textes de la Presse internationale des sources AFP, AP et Reuters Journaux laïcs Journaux catholiques Somme totale Total de titres similaires ou de mêmes sources 180 (55%) 15 (5%) 195 (59%) Total de titres différents 78 (23%) 57 (17%) 135 (41%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) Total de textes similaires ou influencés les 3 agences 157 (47%) 9 (3%) 166 (50%) Total de textes différents des 3 agences 101 (31%) 63 (19%) 164 (50%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) Total de publications avec le texte intégral des notes 4 (1%) 19 (6%) 23 (7%) Total de publications avec un link 38 (12%) 31 (9%) 69 (21%) Total de publications sans les notes 216 (65%) 22 (7%) 238 (72%) Totale 258 (78%) 72 (22%) 330 (100%) La couverture médiatique des notes de l’ancien pape Benoît XVI se caractérise principalement par des titres et des premiers paragraphes (59%) qui sont tirés des trois principales agences susmentionnées et qui mettent l’accent sur le frame de la révolution des années 1960 comme cause ultime de abus sexuels par le clergé dans l’Église catholique, tout en mettant de côté l’aspect de la foi en Dieu souligné par le pape émérite. Leurs textes ou corpus (50 %), utilisent des topoi pour contredire sa thèse avec les points de vue des experts qui qualifient le pontife romain de « traditionaliste », « conservateur », « irresponsable » et « opposé au pape François ». En effet, les gens devraient avoir le texte intégral à lire et se faire leur propre opinion, mais cela n’a pas été le cas, puisque (72%) des articles ont été publiés sans même un lien vers le texte intégral de l’essai. Cela pourrait être un cas de censure idéologique (censure de facto) de la presse mainstream internationale à l’encontre de la pensée du pape Benoît XVI. Le but de ce processus de censure est de démontrer que le Pape émérite a fait un diagnostic erroné, qu’il est totalement irresponsable de penser que la révolution des années 1960 puisse être la cause de ce fléau. Cependant, plusieurs livres et articles de journaux mainstream et affiliés à l’Église catholique ont déjà justifié le contexte de l’histoire récente des abus sexuels dans le monde dans les années qui ont suivi la révolution sexuelle. Deux auteurs (Fleischhauer et Hollersen 2010) révèlent dans un article publié dans un journal allemand : « La gauche allemande a ses propres histoires d’abus. L’un des objectifs du mouvement allemand de 1968 était la libération sexuelle des enfants. Pour certains, cela signifiait surmonter toutes les inhibitions sexuelles, créer un climat dans lequel même la pédophilie était considérée comme progressiste » (traduction française faite par moi-même). Ils ont aussi retracé l’origine de ce 20 fléau causé par le bouleversement d’une société qui, à l’époque, ne voulait mettre aucune limite éthique aux actions humaines en matière de sexualité, sous prétexte de libération sexuelle. Sur ce fait, certains auteurs (Ollivry et Guillermet 2004, 36 ; Fleischhauer et Hollersen 2010 ; Ambroise-Rendu 2014, 180 ; Malo 2017, 21-60 ; Marcovich 2018 ; Feuerherd & Dearie 2018 ; Pasquier 2018 ; Valli 2019a ; Sénécat 2019) avaient déjà effectué des recherches à ce propos et il faut consulter ces références avant de réfuter la thèse de Benoît XVI. 4.5. Types de « frames » et « reframes » créés par la presse internationale 4.5.1. Le processus de framing des journaux mainstream internationaux Les principaux frames qui émergent dans les articles analysés se répartissent en plusieurs catégories. Il y a ceux qui soulignent la contradiction entre les arguments de Benoît XVI et de François sur la question des abus sexuels dans l’Église, et ceux qui pointent du doigt le système institutionnel de l’Église face aux abus sexuels. D’autres encore mettent en avant la figure de Benoît XVI comme « opposé au pontificat de François », afin de pouvoir discréditer sa pensée. Le frame le plus répandu, cependant, est celui qui résumait tout l’essai en accusant la révolution sexuelle d’être responsable des abus sexuels. Certains articles ne tentent même pas de replacer l’essai dans le contexte de l’environnement pour lequel il est écrit, c’est-à-dire dans l’Église et, plus précisément, dans une publication destinée au clergé. Ils utilisent ce cadre parce qu’il génère un conflit d’idées sur la question, même au sein de l’Église. En fin de compte, ce frame est resté dans la mémoire de beaucoup qui n’ont pas lu le texte intégral des notes, exerçant ainsi un impact durable sur l’opinion publique. Quelques exemples pour illustrer notre démarche. La majorité des titres d’articles se concentrent sur le lien entre les abus sexuels et la révolution de 1968, sans mentionner la cause ultime mise en évidence par le pape émérite dans les notes. Cela constitue un frame direct créé par les auteurs des articles pour guider leurs lecteurs. Dans ce contexte, un cadre direct créé par The Vox of America est dans ce titre traduit de l’anglais : « L’essai du pape retraité sur les abus sexuels fait sourciller et contredit le pape François » (12 avril 2019) ; tandis qu’un cadre indirect créé par The Muslim Times Info est contenu dans le titre : « Le Pape Benoît contre le Pape François sur les abus sexuels de l’Église catholique » (11 avril 2019). Le frame dans ces deux cas, est l’opposition ou la contradiction entre le Pape émérite et le Pape actuel sur la question des abus sexuels dans l’Église catholique. D’autres cadres directs ou indirects créés par les titres des articles sont ceux qui mettent en évidence l’interférence du pape Benoît XVI dans le pontificat du pape François, car, après sa démission, il avait promis de garder le silence. Par exemple, NPR (National Public Radio) « Le pape Benoît XVI rompt le silence de six ans pour commenter le scandale des abus sexuels du clergé » (11 avril 2019). Un autre est l’article du New York Times intitulé “Avec une lettre sur les abus sexuels, le pape Benoît revient aux yeux du public”, avec le sous-titre “Dans sa retraite, le pape Benoît XVI est apparemment fatigué de se cacher”. D’autres cadres se trouvent dans des articles qui se concentrent directement sur le problème du système juridique de l’Église, par exemple, directement dans ABC News : « Benedict dit que le système juridique du Vatican a protégé le clergé accusé » (11 avril 2019), et indirectement le titre de NBC News – “Le pape Benoît retraité accuse la révolution sexuelle et les lois de l’église d’être à l’origine du scandale des abus” (11 avril 2019, mis à jour le 12 avril 21 2019). D’autres titres d’articles créent un cadre direct avec le lien entre pédophilie et homosexualité dans l’Église catholique, comme la revue Médiapart qui titre « Pédophilie et homosexualité : les errements de l’Église » – (13 avril 2019). D’autres présentent le cadre indirectement, par exemple le magazine en ligne français Marianne.net a publié « Pédophilie dans l’Église : l’ex-pape Benoît XVI pointe 68 et les homos » (11 avril 2019). Enfin, certains titres affirment que le pape émérite ne considère pas les victimes (survivants) d’abus. Le périodique Le Point a publié une interview titrée : « Je suis choqué que Benoit XVI n’ait aucun mot pour les victimes d’abus sexuels » (12 avril 2019), alors que la CBC (Canada Broadcasting Cooperation) l’a encadré indirectement avec le titre « L’essai de l’ancien pape Benoît sur les origines des abus sexuels dans l’Église catholique critiqué par les survivants, les théologiens » (11 avril 2019). Pour les titres d’articles qui soulignent plusieurs frames à la fois, dans ce cas, tous les deux sont comptés chacun séparément dans le tri des résultats (tableau 8). Par exemple, dans le titre de Crux Now, « Benoît accuse les scandales de 68’, dit que la loi de l’Église ne peut pas seulement protéger les accusés » (11 avril 2019), il y a deux cadres : l’un est le lien avec ” la révolution de 68 “. et l’autre avec le « système juridique de l’Église ». Tableau 8- Voici un tableau qui synthétise les frames des journaux mainstream, liés aux différents titres et textes publiés sur les notes de Benoît XVI. Frames Directs & Indirects Nombre de titres Titres des articles des journaux mainstream -Les abus sexuels du clergé catholique et la révolution sexuelle de 1968 dans l’Église. 195 titres -La contradiction entre les papes Benoît XVI et François sur le problème des abus sexuels dans l’Église. 13 titres -L’interférence du Pape émérite dans le pontificat du Pape actuel avec les Notes. 31 titres -Le système de l’Église en tant qu’institution et le droit canonique. 16 titres -La pédophilie en relation avec l’homosexualité dans l’Église. 10 titres -Manque d’attention aux victimes d’abus sexuels par Benoît XVI dans les Notes. 4 titres 4.5.2. Le processus de reframing des journaux d’inspiration catholique De l’autre côté, les journaux, magazines, périodiques, blogs et portails des pages web affiliés à l’Église n’ont pas cherché à reproduire le frame de la révolution sexuelle comme cause 22 ultime de la pédophilie dans le clergé catholique, mais ont créé d’autres cadres positifs afin de détourner cette censure idéologique adoptée par la presse mainstream (tableau 9). Ils ont défendu l’authentique message de foi en Dieu dans les notes de Benoît XVI, sans créer de polémique ni élever la voix, suivant ce que recommande certains auteurs (Ivereigh et Norton 2012, 4-24). Pour quiconque a lu et analysé l’essai de six mille mots du pape allemand, il est facile de voir que le vrai cadre se trouve dans le texte intégral où lui-même répond à la question qui servirait bien de recadrage : « Pourquoi la pédophilie a-t-elle atteint une telle proportion ? En fin de compte, la raison est l’absence de Dieu » dit-il. Le recadrage dans un sens positif signifie : à l’encontre les cadres négatifs créés par les médias, nous pouvons utiliser le vrai sens du message pour créer le cadre opposé ou contraire (recadrer) sans se concentrer sur le cadre négatif des médias. C’est précisément sur cela que les médias catholiques et les communicateurs de l’Église se concentraient afin de contrecarrer le processus de certains médias qui veulent manipuler le climat d’opinion. En effet, de nombreux médias, en particulier ceux affiliés à l’Église, l’ont très bien fait, car ils supposent que le public a droit à une information vraie et honnête tout en respectant les exigences de justice et de charité (Concile Vatican II 1963, n° 5). Référence faite ici à tous les titres des articles qui cherchaient à aller à contre-courant du phénomène antécédent (cadres de la révolution sexuelle de 68), et qui, d’autre part, tentaient de révéler le vrai message de l’essai et répondre à la tentative des journaux mainstream qui voulaient détourner l’attention du problème posé par le pape émérite. Quelques exemples de titres qui utilisent ce processus de recadrage pourraient être l’article de Diakonos.be intitulé : « Joseph Ratzinger sur les abus sexuels dans l’Église : « La raison ultime réside dans l’absence de Dieu » (11 avril 2019) », et celui de Vatican News « Pape émérite Benoît XVI : Retour à Dieu pour surmonter la crise des abus (11 avril 2019) ». Ces titres, explicitement ou implicitement, créent un recadrage du problème authentique révélé par le pape allemand dans ses notes : que les abus sexuels dans l’Église sont liés au problème de la foi et de la morale, c’est-à-dire le problème de la croyance en Dieu. Ils créent aussi un cadre différent pour le problème soulevé par l’essai et donnent du crédit à la plainte du pape allemand qui révèle une tentative de dévier ou de manipuler ses réflexions. Un autre procédé de recadrage se retrouve dans le deuxième article de Famille Chrétienne : « Benoît XVI ne s’oppose ni à François, ni à Vatican II ! » (12 avril 2019), ou celui d’American Magazine traduit de l’anglais : « La lettre du pape Benoît sur les abus sexuels n’est pas une attaque contre François ou (Vatican II) » (11 avril, 2019). Ces titres créent un recadrage direct qui suppose que Benoît XVI ne s’oppose pas à François. Ils voient simplement le problème des abus sexuels sous deux angles différents qui peuvent se compléter pour résoudre ce fléau au sein de l’Église. Il y a des titres dans lesquels il y a des recadrages sur les efforts de l’Église ou des remèdes proposés par Benoît XVI en tant que personne de haut rang dans l’Église pour lutter contre la pédophilie. Un exemple est le titre de l’article de Cath.ch « Abus sexuels : Benoît XVI apporte son diagnostic et propose ses remèdes » (12 avril 2019). Il y a des titres qui suggèrent que le cléricalisme, et non le problème de Dieu, est à la base du problème des abus sexuels dans le clergé catholique, ce que l’on pourrait appeler une erreur de diagnostic. Par exemple, celui du blog de René Poujol (renepoujol.fr) est très directe : « Benoît XVI et la crise : erreur de diagnostic » (14 avril 2019). Un exemple de titre indirect pourrait être celui d’Oregon Live « Les théories du pape retraité sur le scandale des abus sexuels laissent les catholiques 23 perplexes, en colère » (11 avril 2019), ou encore celui de La Croix – « Abus sexuels : ce texte de Benoît XVI pose beaucoup de questions » (11 avril 2019, modifié le 12 avril 2019). Tableau 9- Voici un tableau qui synthétise les reframes des journaux d’inspiration catholique, liés aux différents titres et textes publiés sur les notes de Benoît XVI. Reframes Directs & Indirects Nombre de titres Titres des articles des journaux affiliés à l’Église – Les abus sexuels dans l’Église lient avec le problème de la foi et de la morale c’est[1]à-dire de la croyance en Dieu 17 Titres – Complémentarité des points de vue dans la lutte contre la pédophilie entre le Pape Benoit XVI et le pape François 7 titres -La reforme et l’engagement des responsables de l’Église pour éradiquer le problème de la pédophilie 5 titres – Les Notes sont d’une grande aide pour le problème de la pédophilie (la diagnostique de Benoit XVI est correcte). 16 titres Pas le problème mais le cléricalisme est à la base du problème de la pédophilie du clergé (la diagnostique de Benoit XVI est fausse) 20 titres Les tableaux 8 et 9 montrent que les quotidiens qui ont rédigé personnellement les titres de leurs articles parviennent à mieux transmettre le sens du message des notes de Benoît XVI. Ce même phénomène se reproduit aussi dans l’élaboration de leurs textes, où il n’y a aucune prétention de relayer des petites phrases, des expressions ou des mots choisis exprès, accompagnés des commentaires de soi-disant experts qui critiquent les notes. En ce sens, la majorité des médias qui ont une affiliation à l’Église catholique, bien qu’ils représentent un faible pourcentage, sont mieux à même de scruter et de transmettre le message des notes à l’opinion publique. Quelqu’un peut dire que c’est normal parce que ces médias sont affiliés à l’Église, mais ce n’est pas garanti. C’est parce qu’il fait preuve de professionnalisme et de soin scrupuleux dans la transmission de la vérité de la part des journalistes de ces médias, car ils savent que la vérité nous rend libre (Jean 8, 32). Tandis que la plupart des journaux mainstream, qui voulaient rapporter de petits fragments du texte, des déclarations et des phrases de personnes qui ont déjà leurs idées préconçues, tombent dans le piège du « journalisme objectiviste » critiqué par certains auteurs (Galdón López 2015, 53 -57). 24 5. Conclusion Au vu de l’ensemble des pourcentages des chiffres précédemment relayés, on ne peut prétendre que l’essai du Pape émérite ait été impartialement transmis à l’opinion publique. Certes, Benoît XVI est bien conscient de la partialité qui existe parfois dans les médias, car informer la conscience des individus et aider à façonner leur pensée n’est jamais une tâche neutre, mais comme il le dit, l’impartialité ne doit pas devenir une sorte de culture pour la destruction de la vérité. Par conséquent, les médias, quelle que soit leur nature, doivent être non seulement des réseaux facilitant la communication, la communion et la coopération pour un véritable dialogue, mais aussi des protagonistes de la vérité et des promoteurs de la paix (Pape Benoît XVI 2006). Ainsi, en soulignant dans ses notes l’importance d’opposer toute la vérité aux demi-vérités et mensonges du diable, Benoît XVI semble vouloir démanteler la culture du mensonge qui veut s’installer dans la société et au sein de l’Église elle-même (Valli 2019b, 12 avril). Cette fausse culture est entretenue en grande partie par des journalistes paresseux ou par ceux qui valorisent le processus d’une presse manipulatrice afin de censurer le message de l’Église catholique. Cette conclusion nous amène à dresser un bilan global de l’ensemble des données collectées en nous concentrant sur les trois principales sources de ces titres et textes au niveau international, à savoir : AFP, AP et Reuters. Les références que d’autres articles font à ces trois agences de presse démontrent clairement l’influence que ces trois agences de presse ont dans l’opinion publique. Les éditeurs d’autres publications semblent avoir copié et collé leurs textes, sans se documenter eux-mêmes sur le problème. Tandis que la documentation est un élément fondamental et un facteur de connaissance pour l’exercice d’un vrai journalisme. Était-ce vraiment par paresse, ou était-ce par mauvaise foi qu’ils ont produit une couverture aussi biaisée ? Il serait difficile de connaître la vraie réponse sans que quelqu’un des médias nous le dise lui[1]même, mais étant donné le parti pris écrasant de leurs reportages, il semble probable que les médias veuillent imposer un diktat pour informer – « in-formare » (donner forme à) – l’opinion publique à travers des techniques spécifiques que l’on peut résumer par le terme : « techniques de manipulation sociale » (Perucchietti 2018, 55-103). Ce qui est le plus surprenant, c’est le fait que seuls trois éditeurs, à travers leurs récits, ont le pouvoir d’influencer le point de vue d’innombrables personnes à travers le monde. Cela révèle le pouvoir de l’information et de la narration (storytelling). En ce sens, les acteurs de l’information doivent être conscients que la formation de la conscience du public dépend de leur impartialité, de leur crédibilité, de leur responsabilité et de leur sens de professionnalisme, car leurs écrits ont une forte influence sur la formation des attitudes des personnes ou des groupes partout dans le monde. De ce point de vue, nous pouvons éviter le drame de la désinformation – que le pape François surnomme “fake news” – qu’au lieu d’avoir une confrontation saine avec d’autres sources d’information, qui pourrait positivement remettre en question les préjugés et s’ouvrir à un dialogue constructif, nous risquons de devenir des acteurs involontaires dans la diffusion d’opinions partisanes et infondées (Pape François 2018). Le professionnel de la communication ou le chef d’organisation doit être capable de voir les manipulations de ces médias afin de les révéler au public et de les éradiquer, et ainsi promouvoir la culture d’une presse libre, loyale et crédible. 25 Déclaration de divulgation : Aucun conflit d’intérêt potentiel n’a été signalé par les auteurs. Notes sur l’auteur : Roustaveg B. Gérôme, né à Mirebalais (Haïti). Doctorant à l’École de communications institutionnelle à l’Université pontificale de la Sainte-Croix, à Rome, Italie, et consultante en communication pour le diocèse de Hinche (Haïti).

 

 

 

Proverbes

 

 

 

 

 

 

Latest News-January 2, 2022

 

 

EPIFANI – FÈT LÈWA – ANE C (2 janvye 2022)

 

IzaYI 60, 1-6; Sòm 72; Efe. 3, 2-6; Mat 2, 1-12

 

Fèt Epifani Jezi mete aksan sou misyon inivèsèl Jezi pou tout moun tout kote atravè lemond. Men nou tout nou konnen, pou nou se Fèt Lèwa. Fèt Wa Maj yo.

 

Sòm nou li a, Sòm 72 di li byen: “Granmèt, tout nasyon sou tè a ap adore w; ” “Tout wa pral rann li omaj, tout nasyon pral sèvi li.” Sen Pòl nan 2yèm lekti a pote menm mesaj la nan diferan mo, lè li di Efezyen yo: “Janti yo (ki vle di moun ki pa jwif yo) se eritye ansanm, manm nan menm kò a, ak ko-patnè nan pwomès la nan Jezikri, atravè Levanjil la. ”

 

Li enpòtan pou nou pwoklame ansèyman sa a nan epòk sa a lè prejije ki gaye toupatou anpwazonnen relasyon entènasyonal yo. Kretyen ap viv nan peyi kote diskou rayisab ap fè rezonans tout tan nan diskou ofisyèl ak medya piblik yo.

 

Si nou kwè Jezi se Mesi a ak Granmèt ki se laverite a, li ba nou defi pou nou gen yon lòt pwennvi e pou nou kanpe kòm temwen lafwa nou nan fratènite radikal tout moun.

 

Bondye vle nou rekonèt diferans ak divèsite nou yo pa dwe toumen obstak kòm obstak pou inite; men kòm yon apèl pou nou mete yo ansanm. Yo konplemantè. Misyonè ki vwayaje nan nasyon etranje byen lwen pou anonse Levanjil la se fyète Legliz la yo ye. Kris la vle rekonsilyasyon ak inite nan mitan divèsite nou yo.

 

Ann selebre fèt sa a, pa senpleman kòm yon okazyon pou n bay timoun jwèt (menmsi koutim sa a se yon bon bagay) men pou nou lonje men nou bay vwazen nou te inyore jiskaprezan, oswa meprize. Fè yo konnen, nan Jezi nou tout, nou se manm nan yon sèl fanmi Bondye a.

 

 

THE EPIPHANY OF THE LORD (Jan. 2nd, 2022)  

 

Is. 60, 1-6; Ps. 72; Eph. 3, 2-6; Mt. 2, 1-12

 

This Feast of the Epiphany of the Lord highlights the universal or the worldwide mission of Jesus.

 

The psalm we read says it well: “Lord, every nation on earth will adore you;” “All kings shall pay him homage, all nations shall serve Him.”    St Paul in the 2nd reading brings forth the same message in different words: “The Gentiles (meaning the non-Jews) are co-heirs, members of the same body, and co-partners in the promise in Christ Jesus through the Gospel.”

 

It is important to proclaim this teaching in this day and age when widespread prejudices poison international relationships.  Christians live in lands where hateful rhetoric resonates all the time in official discourses and public media.

 

If we believe Jesus to be the Messiah and the Lord of truth, we are challenged to hold a different view and to stand as witnesses of our faith in the radical brotherhood of all human beings.

 

God wants us to acknowledge our differences and diversities not as obstacles to unity but as a call to complementarity.  The Missionaries who travel to foreign nations to announce the Gospel are the pride of the Church. Christ wants reconciliation and unity in the midst of our diversities.

 

Let’s celebrate this feast not simply as an occasion to give toys to children (which is a good thing) but to reach out to neighbors whom we have so far ignored or held in some degree of contempt and let them know that in Jesus we are all members of the One Family of God.

 

 

FETE DE L’EPIPHANIE (OU FÊTE DES ROIS) 2 JANVIER 2022  

 

Is. 60, 1-6; Ps. 72; Eph. 3, 2-6; Mt. 2, 1-12

 

Nous célébrons aujourd’hui la fête haute en couleur de la visite des trois rois à l’étable de Bethlehem. L’or, l’encens et la myrrhe que ces trois mystérieux personnages offrent à l’Enfant Jésus nous disent déjà que Jésus est ROI (l’or), qu’il est DIEU (l’encens) et qu’il est INCORRUPTIBLE (la myrrhe.) En effet la myrrhe est la poudre utilisée en ces temps-là pour préserver les cadavres de la corruption.

 

Mais au-delà de ces témoignages de foi très intéressants, un sens plus profond ressort de cette visite et nous émerveille. C’est la reconnaissance de la messianité et de la divinité de Jésus par des non-Juifs, des païens.  Jésus est ainsi présenté comme le Seigneur de toutes les nations et de tous les peuples. Sa royauté est universelle, annonce qui provoque en nous une grande joie !

 

Sur la scène mondiale de tous les temps et aujourd’hui encore, l’humanité tend à se briser en groupes ou en cliques hostiles. Les préjugés de couleurs, de langues et de nationalités empoisonnent les relations humaines et internationales. Les uns se déclarent supérieurs aux autres.

 

L’Epiphanie proclame qu’il n’y a qu’un seul Dieu, que c’est un Dieu d’amour et que les diversités de toutes sortes ne doivent pas servir de prétextes justifiant les préjugés, les querelles et les guerres entre les humains.  En Jésus, Dieu LE Père proclame la FRATERNITÉ UNIVERSELLE de l’HUMANITÉ.

 

Entre les individus et les peuples, LA LOI D’AMOUR EST LA LOI SUPRÊME ! VIVE JÉSUS LE RÉCONCILIATEUR, LE PRINCE DE LA PAIX ! Que tous ses disciples se dressent dans le monde comme les témoins inébranlables de ce message lumineux et libérateur ! En Jésus, nous sommes tous MEMBRES D’UN SEUL CORPS, HÉRITIERS D’UNE MÊME PROMESSE ! ALLELUIA !

 

 

 

 

 

 

 

Pensée de la Semaine: Un homme à qui le pouvoir monte à la tête est toujours ridicule.
Citation de Henry de Montherlant ; Le cardinal d’Espagne (1960)

Panse  semèn nan: Yon nonm ki gen pouvwa ale nan tèt li  toujou ridikil.

Quote soti nan Henry de Montherlant; Kadinal la nan Espay (1960)

Thought of the Week: A man whose power goes to his head is always ridiculous.

Quote from Henry de Montherlant; The Cardinal of Spain (1960)

Pensamiento de la semana: Un hombre cuyo poder se le sube a la cabeza siempre es ridículo.

Cita de Henry de Montherlant; El cardenal de España (1960)

Visite de Monseigneur Pierre André Pierre à la Radio Télé Solidarité

Monseigneur Pierre André Pierre, le directeur exécutif du Centre National de l’Apostolat Haïtien a visité la radio Télé Solidarité le Mercredi 29 Décembre 2021.  C’était une autre occasion pour nous à la radio Télé Solidarite de dresser un bilan de l’année 2021qui était dure pour le centre National de l’Apostolat Haïtien avec le départ sur la pointe des pieds du Regretté Evêque Guy A. Sansaricq, le premier Evêque Haïtiano-Américain de la diaspora, Directeur Fondateur du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

Dès lors que le Conseil d’Administration du Centre National de l’Apostolat Haïtien a élu Monseigneur Pierre André Pierre, nouveau Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien, à la place du Regretté Evêque Guy Sansaricq dont il était Assistant-Directeur, il a ouvert ses bras pour travailler avec tout le monde. Ce grand bâtisseur de la foi, était un ami de longue date de Bishop Guy. Il avait milité à ses côtés, prêchant la retraite des Prêtres et animant des Conventions. Au cours de sa longue mission auprès de la Communauté Haïtienne de Washington DC (1997-2003) qu’il a aidée à consolider, il a entre autres particulièrement rapproché la région de Washington/Baltimore de l’Apostolat Haïtien, en les impliquant dans les conventions. Le Mother Lange Guilde qu’il a créé à l’époque a rapproché Baltimore et Washington DC. Ce ralliement est devenu un instrument privilégié de son ministère. Cet homme d’Eglise et de dialogue, d’une grande expérience très variée, éduqué et respectueux, professeur, ancien Recteur de Grand Séminaire et Recteur d’Université, capable de travailler avec tout le monde, était accueilli par Bishop Guy comme la personne douée de qualités indispensables et de capacité de relations humaines nécessaires pour l’aider. Il a fait de lui en juillet 2020 le Vice-Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien. Il l’a d’ailleurs présenté officiellement comme le fruit de ses prières.

Pour les membres et les amis du Centre National de l’Apostolat Haïtien, nous croyons que le ministère de Monseigneur Pierre André Pierre comme Directeur ou Successeur du regretté Evêque Guy Sansaricq au Centre National de l’Apostolat Haïtien est le fruit des prières de ce dernier. Bishop Guy Sansaricq a prié quotidiennement pour que son remplaçant au Centre soit un prêtre rassembleur, spirituel et un serviteur dans la vigne du Seigneur.

Le Regretté Evêque Guy Sansaricq restera toujours gravé en lettre d’or ou prisonnier dans le cœur de beaucoup d’entre nous. Cet homme paisible, dévoué, laborieux, visionnaire, donné à la prière et au service des pauvres, continuera d’inspirer l’œuvre qu’il a entreprise avec tant d’amour. Comme il le faisait de son vivant, nous sommes certains qu’il continuera à prier pour la bonne marche du Centre National de l’Apostolat Haïtien, particulièrement pour son successeur, notre Directeur Monseigneur Pierre André Pierre. Que le Seigneur exauce ses prières et qu’il nous donne la détermination, l’engagement généreux et surtout la force de l’Esprit Saint pour la collaboration de tous et le succès de cette mission.

À l’aube du Nouvel An, le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National, en communion avec le Peuple de Dieu souhaite beaucoup de santé et du succès à son Directeur Monseigneur André Pierre dans son ministère au Centre National de l’Apostolat Haïtien.

Brother Tob

 

 

Visit of Monsignor Pierre André Pierre to Radio Tele Solidarite

 

Monsignor Pierre André Pierre, the executive director of the National Center of the Haitian Apostolate visited the Radio Tele Solidarite station on Wednesday, December 29, 2021. It was another opportunity for us at Radio Tele Solidarite station to have a review of the year 2021 which was hard for the National Center of the Haitian Apostolate. At the center of it: the tiptoe departure of the Regretted Bishop Guy A. Sansaricq, the first Haitian-American Bishop of the diaspora, Founding Father, and Director of the National Center of the Haitian Apostolate.

As soon as the Board of Directors of the National Center for the Haitian Apostolate elected Monsignor Pierre André Pierre, new Director of the National Center for the Haitian Apostolate, in place of the Late Bishop Guy A. Sansaricq, of whom he was Assistant Director, he opened his arms to work with everyone. This great faith builder was a longtime friend of Bishop Guy. He had worked alongside him, preaching on one occasion the retreat of the Priests and animating Conventions. During his long mission to the Haitian Community of Washington DC (1997-2003) which he helped consolidate, he notably brought the Washington / Baltimore region closer to the Haitian Apostolate, by involving them in the conventions. The Mother Lange Guild he created at the time brought Baltimore and Washington DC closer together. This rallying force has become a privileged instrument of his ministry. This man of the Church and of dialogue, with a wide and varied experience, educated and respectful, professor, former Rector of the Major Seminary and Rector of University, able to work with everyone, was welcomed by Bishop Guy as the person endowed with essential qualities and the capacity for human relations necessary to help him. In July 2020, he made him the Vice-Director of the National Center for the Haitian Apostolate. He also officially presented it as the fruit of his prayers.

For the members and friends of the National Center for the Haitian Apostolate, we believe that the ministry of Monsignor Pierre André Pierre as Director or Successor of the late Bishop Guy Sansaricq at the National Center for the Haitian Apostolate is the fruit of the latter’s prayers. Bishop Guy Sansaricq prayed daily for his replacement at the Center to be a unifying, spiritual priest and a servant in the Lord’s vineyard.

The Regretted Bishop Guy Sansaricq will always remain engraved as a letter of gold or a prisoner in the hearts of many of us. This peaceful, devoted, hard-working, visionary man, given to prayer and to the service of the poor, will continue to inspire the work he undertook with so much love. As he did during his lifetime, we are sure that he will continue to pray for the smooth running of the National Center for the Haitian Apostolate, especially for his successor, our Director Monsignor Pierre André Pierre. May the Lord answer his prayers and give us the determination, the generous commitment, and above all the empowerment that comes from the Holy Spirit for the collaboration of all and the success of this mission.

At the dawn of the New Year, the Staff of the Weekly Bulletin of the National Center, in communion with the People of God, with much health and success to its Director Monsignor André Pierre in his ministry at the National Center of the Haitian Apostolate.

Brother Tob

 

 

 

 

Vœux de la Communauté Haïtienne de Washington DC

 

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité, dans son grand de rencontrer la diaspora Haïtienne pour des vœux de Noël et du Nouvel An, était très heureux d’accueillir Mr Karl Anthony Racine, premier Procureur Général élu de manière indépendante du district de Columbia et Mme Gladys Debrosse Longchamp, l’une des doyennes de la Communauté Haïtienne Métropolitaine de Washington DC, où elle vit depuis plus de 45 ans.

 

Monseigneur Pierre André Pierre, le nouveau Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien et ancien Directeur de la pastorale Haïtienne de l’archidiocèse de Washington, était très content d’accueillir sur les antennes de la Radio Télé Solidarité ces 2 amis de la vibrante Communauté Haïtienne de Washington.

Rappelons que Monseigneur Pierre André Pierre était directeur de la Pastorale Haïtienne de l’année 1997 à 2003. Pendant son ministère dans l’archidiocèse de Washington il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre ensemble toutes les composantes de la société haïtienne de la région. Ses relations, déjà connues avec le Centre National de l’Apostolat haïtien, au temps où Bishop Guy faisait encore son ministère à l’Eglise du Sacré Cœur de Cambria Heights, ont pris une nouveau tournant qui s’est amplifié au fur et à mesure.

Le Procureur General du district de Columbia, dans ses vœux de Noel et du Nouvel An à la Communauté Haïtienne, a mentionné le nom de sa regrettée Mère Dr Marie Marcelle Buteau Racine, sa maman qui était une collaboratrice de Mgr Andre Pierre dans la Communauté de Washington DC et au sein de l’Académie du Créole Haïtien. La regrettée Dr. Marie Marcelle, Doyenne à l’Université du District of Columbia, était l’une des grandes amies du Centre National de l’Apostolat haïtien dans l’Archidiocèse de Washington et a milité à ses côtés, jusqu’à son dernier souffle.

Quand à Madame Gladys Longchamp, cadre retraité de l’Organisation des Nations-Unies et de la Banque Mondiale, mère de famille qui vit à Washington depuis 46 ans, elle souhaite un Noël de grâces et une Nouvelle Année de Paix et d’amour à la Communauté Haïtienne. Elle a parlé de notre soupe de giraumont qui est devenue selon l’UNESCO un Patrimoine International.

Enfin Mgr. Pierre André Pierre a remercié ces distingués invités tout en présentant ses vœux de Noël et du Nouvel An à la Communauté Haïtienne de Washington.  Cliquer sur ce lien pour écouter nos distingués Invités de Washington: https://youtu.be/L75Jf85DIPs

Brother Tob

 

 

 

Greetings from the Haitian Community of Washington DC

 

The Staff of Radio Tele Solidarite, in their great desire to meet the Haitian diaspora for Christmas and New Year greetings, were very happy to welcome Mr. Karl Anthony Racine, the first independently elected Attorney General of the District of Columbia and Ms. Gladys Debrosse Longchamp, one of earliest representatives of the Haitian Metropolitan Community of Washington DC, where she has lived for over 45 years.

 

Monsignor Pierre André Pierre, the new Director of the National Center for the Haitian Apostolate and former Director of Haitian pastoral care in the Archdiocese of Washington DC, was very happy to welcome on the antennas of Radio Tele Solidarite these two friends of the vibrant Haitian Community of Washington DC.

In time past, Monsignor Pierre André Pierre was director of the Haitian Ministry in the Capital City of Washington, from 1997 to 2003. During his ministry in the Archdiocese of Washington, he did everything in his power to bring together all the components of the Haitian society of the region. His relationship, already known with the National Center for the Haitian Apostolate, at the time when Bishop Guy was still doing his ministry at the Church of the Sacred Heart of Cambria Heights, took a new turn which was amplified over that period.

The Attorney General of the District of Columbia, in his Christmas and New Year greetings to the Haitian Community, mentioned the name of his late Mother Dr. Marie Marcelle Buteau Racine. In fact, Mrs. Racine was a collaborator of Msgr. Pierre in the Community of Washington DC and within the Haitian Creole Academy. The late Dr. Marie Marcelle B. Racine, Dean at the University of the District of Columbia, was one of the great friends of the National Center for the Haitian Apostolate in the Archdiocese of Washington and campaigned alongside it, until her last breath.

As for Mrs. Gladys D. Longchamp, she retired from her long mission at the United Nations Organization and the World Bank in Washington. She is knowledgeable of and very familiar with the Washington DC area. A respected personality, well known among the Haitians of this Community where she has lived for 46 years and which she has served in many different ways. She offers her wishes of a Christmas Season filled reconciliation and a New Year of peace and love to the Haitian community. She spoke about our SOUP JOUMOU (Pumpkin Soup) soup which according to UNESCO has become an International Heritage.

Finally, Mgr. Pierre André Pierre thanked these distinguished guests while presenting his Christmas and New Year wishes to the Haitian Community of Washington DC. Click on this link to listen to our distinguished Guests from Washington: https://youtu.be/L75Jf85DIPs

Brother Tob

 

 

 Voeux du Nouvel An  du Comité Ad HOC du Gwoup Pitit Manman Wozè et Bilan de l’Année 2021.

 

 

 

Au nom du Comité AD HoC du Gwoup Pitit Manman Wozè  je voudrais presenter nos voeux les meilleurs au Reverend Père Geto Jacques, le nouveau Curé de la Paroisse Notre Dame  du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets, le clergé Paroissial, les different groupes d’action Catholique de la Paroisse Notre Dame du Rosaire  , aux distingués membres du Gwoup Pitit Manman Wozè  et aux amis de la Communauté Crucienne.

Oui l’Année  2021 a été une année très dure pour l’Humanité avec la Pandemie du COVID 19  qui continue à occuper une grande place dans la presse internationale. Plusieurs milliers de Personnes  victimes de ce mal invisible sont deja mortes.  Nous exhortons  tout le monde a porter son masque , d’eviter des grandes foule , de prendre les vaccins contre ce virus , de laver  souvent ses  mains et d’observer la distance sociale.

De notre coté aussi nous avons eu des moments difficiles surtout avec le depart ou le grand voyage  du Père Guy Chrispin , l’ancien Curé  de la paroisse Notre Dame Du rosaire en date du 10 Juin 2021  et celui du Regretté Evêque Guy Sansaricq  le 21 Aout 2021. Tous les deux participaient presque regulièrement aux reunions du  Gwoup Pitit Manman Wozè.

 

Nous avons eu aussi des moments de grandes graces et de grande joie  . L’une de ces graces c’est la relation fraternelle et tres respectueuse  qui existe entre les membres du Comité AD HOC et le desir des membres de notre comité de changer le visage de la Paroisse Notre Dame  Du Rosaire  de la  Croix des Bouquets.

 

Notre Première campagne  de levée de fonds de la saison d’hivers 2021   a été  un moment de grâce  ,  de joie et un grand succès. Grâce `a la generosité de certains de nos membres  et certains de nos amis nous avons pu collecter $10,410,00  et ce montant  a été expédié  au regretté Père Guy Chrispin pour le projet du Panneau Solaire de  l’Église paroissiale  et le prebystère au debut du mois d’Avril 2021.  Toute de suite après on a construit   un site Web pour la paroisse Notre Dame du Rosaire: clicquer sur ce lien pour voir le site Web http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/

Une page de Facebook pour la Paroisse Notre Dame du Rosaire: https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets-Ha%C3%AFti-110054614556935/

 

Depuis le debut du mois de Novembre 2021 nous avons lancé une 2ème campagne  de levée de fonds pour le projet de la renovation de la toiture de l’eglise Notre Dame du Rosaire de la  Croix-des-Bouquets. Nous avons deja collecté $ 22,000    , le cout de la reparation de la toiture est estimé à  144,000,00  donc il nous reste encore beaucoup de chemins à parcourir pour realiser ce projet.

Nous remercions tous les Cruciens et amis qui ont deja envoyé leur  contribution  à cette 2ème  campagne de levée de fonds  et nous exhortons  tous ceux et celles qui n’ont pas encore envoyé leur contribution de penser à le faire afin de nous permettre de realiser ce projet

Nous sommes capables  et nous ne devons jamais oublier notre devise L’union fait la force  et nos proverbes Creoles. ‘’Min Anpil chay pa lou’’ et Anpil ti  Patat fè chay. Ensemble nous pouvons realiser ce projet et enfin nous demandons au Seigneur de nous aider à faire  de l’année 2022  une année d’amour et d’unité pour la Communauté de la Croix-des-Bouquets. Clicquer sur ce lien  pour ecouter le message de voeux du Comité Ad HOC: https://youtu.be/LwRgd7iNCtA

Claudine B. Osias

Membre fondateur  du Comité AD HoC du Gwoup Pitit Manman Wozè

 

Swete pou nouvo ane a Ane nan men Komite Ad HOC Gwoup Pitit Manman Wozè ak Year in Review 2021.

 

Nan non Komite AD HoC Gwoup Pitit Manman Wozè mwen ta renmen di  Reveran Pè Geto Jacques, Nouvo Kiré Pawas Not Dam di Wozè ki nan Kwadeboukè , Klèje Pawas la,  divès gwoup aksyon Katolik Pawas Not Dam Di  Wozè a,  manm distenge Gwoup Pitit Manman Wozè ak zanmi Kominote Krisyen an.

Wi, 2021 te yon ane trè difisil pou limanite ak pandemi COVID 19 la kontinye okipe yon plas enpòtan nan laprès entènasyonal la. Plizyè milye moun ki viktim mal envizib sa a deja mouri. Nou ankouraje tout moun mete mask yo, evite gwo foul moun, pran vaksen kont viris sa a, lave men yo souvan epi obsève distans sosyal.

Bò Kote pa nou tou nou te pase moman difisil sitou ak depa oswa gwo vwayaj Pè Guy Chrispin, ansyen Kitr pawas Notre Dame Du Rosaire ki te dat 10 jen 2021 ak DefrnEvèk  Guy Sansaricq 21 out 2021. Tou de te patisipe. preske regilyèman nan reyinyon Gwoup Pitit Manman Wozè.

Nou menm tou nou te gen moman gwo gras ak gwo lajwa. Youn nan gras sa yo se relasyon fratènèl ak anpil respè ki genyen ant manm Komite AD HOC yo ak dezi manm komite nou an pou chanje figi Pawas Notre Dame Du Rosaire de la Croix des Bouquets.

 

Premye kanpay pou ranmase lajan nou nan sezon ivè 2021 la se te yon moman favè, lajwa ak anpil siksè. Gras a jenerozite kèk nan manm nou yo ak kèk nan zanmi nou yo nou te kapab kolekte $ 10,410.00 e montan sa a te voye bay defen Pè Guy Chrispin pou pwojè Panèl Solè Legliz Pawas la ak prebystery la nan kòmansman mwa avril la. 2021. Touswit apre sa nou konstwi yon sit entènèt pou pawas Not Dam di Wozè: klike sou lyen sa a pou w wè sit entènèt http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/

 

Yon paj Facebook pou Pawas Notre Dame du Rosaire: https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets-Ha%C3%AFti-110054614556935/

 

Depi kòmansman mwa novanm 2021 nou te lanse yon 2yèm kanpay pou ranmase lajan pou pwojè renovasyon do kay Legliz Our Lady of Rosary nan Croix-des-Bouquets. Nou gentan ranmase $22,000,  reparasyon twati ap koute  $144,000.00 donk nou toujou gen anpil wout pou nou fini pwojè sa.

Nap remèsye tout Crucians yo ak zanmi yo ki deja voye kontribisyon yo nan 2èm kanpay pou ranmase lajan sa a epi nou ankouraje tout moun ki poko voye kontribisyon yo pou yo reflechi pou yo fè sa pou pèmèt nou reyalize pwojè sa a.

Nou kapab e nou pa dwe janm bliye deviz nou Inyon se fòs ak pwovèb kreyòl nou yo. “Min Anpil chay pa lou” and Anpil ti Patat fè chay. Ansanm nou ka reyalize pwojè sa a epi finalman nou mande Granmèt la ede nou fè ane 2022 la yon ane lanmou ak inite pou Kominote Croix-des-Bouquets. Klike sou lyen sa a pou w koute mesaj salitasyon Komite Ad HOC a: https://youtu.be/LwRgd7iNCtA

 

Claudine B. Osias

Manm fondatè AD HoC Komite Gwoup Pitit Manman Wozè

 

 

 

 

 New Year’s greetings from the Ad HOC Committee of Gwoup Pitit Manman Wozè and Year in Review 2021.

 

 

On behalf of the AD HOC Committee of Gwoup Pitit Manman Wozè, I would like to present our best wishes to Rev. Fr. Geto Jacques, the new Pastor of the Parish of Our Lady of the Rosary of Croix-Des-Bouquets, to the Parish clergy, the various groups of Catholic action, to the distinguished members of the Gwoup Pitit Manman Wozè and to the friends of the Crucian Community.

2021 has been a very hard year for Humanity with the COVID 19 pandemic continuing to occupy a prominent place in the international press. Several thousands of people, victims of this invisible evil are already dead. We urge everyone to wear their masks, avoid large crowds, take vaccines against this virus, wash their hands often and observe social distancing.

 

 

On our side also we had difficult moments especially with the passing of Fr Guy Chrispin, the former Pastor of our Community parish of Notre Dame Du Rosaire dated June 10, 2021, and that of the Regret Bishop Guy Sansaricq on August 21, 2021. Both participated almost regularly in the meetings of Gwoup Pitit Manman Wozè.

We also had moments of great graces and great joy. One of these graces is the fraternal and very respectful relationship that exists between the members of the AD HOC Committee, as well as the desire of the different members of our committee to change the face of the Parish of Our Lady rosary of Croix-des-Bouquets.

Our first fundraising campaign of the 2021 winter season was a moment of grace, joy and great success. Thanks to the generosity of some of our members and some of our friends we were able to collect $ 10,400.00. This amount was sent to the late Father Guy Chrispin for the Solar Panel project the church and the rectory needed at the beginning of April 2021. Immediately afterward we built a website for the parish of Our Lady Rosary Parish: click on this link to see the website http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/

 

A Facebook page for the Parish of  Our Lady Rosary parish: https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-du-Rosaire-de-la-Croix-Des-Bouquets-Ha%C3%AFti-110054614556935/

 

Since the beginning of November 2021, we have launched a second fundraising campaign for the roof renovation project of the Church of Our Lady of the Rosary in Croix-des-Bouquets. We have already raised $ 22,000, the cost of repairing the roof is estimated at 144,000.00 so we still have a long way to go to complete this project.

We thank all the Crucians and friends who have already sent their contribution to this 2nd fundraising campaign and we urge all those who have not yet sent their contribution to think about doing so in order to allow us to carry out this project.

We are capable and we must never forget our motto Union is strength and our Creole proverbs. “Min Anpil chay pa lou” and “Anpil ti Patat fè chay. ” Together we can carry out this project and finally we ask the Lord to help us make the year 2022 a year of love and unity for the Community of Croix-des-Bouquets. Click on this link to listen to the greeting message from the Ad HOC Committee: https://youtu.be/LwRgd7iNCtA

 

Claudine B. Osias

Founding member of the AD HOC Committee of Gwoup Pitit Manman Wozè.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux  2eme Anniversaire Sr. Marcelle L.Fils-Aimé

 

Le 5 Janvier 2022 marquera le 2ème  anniversaire  du retour de Sr Marcelle L. Fils Aimé  FDM à la maison du Père.  La regrettée Sr Marcelle a exercé son ministère au Centre National de l’Apostolat Haitien et au College Pastoral pendant 10 ans. Arrivée au soir de sa vie Sr Juvenia Joseph FDM l’a remplacée comme Secretaire du Centre National de l’Apostolat haitien et Directrice du Collège Pastoral.. Elle est très contente d’accueillir à la maison du Père son ancien Père Spirituel le Regretté Evêque Guy Sansaricq et on doit ajouter que la regrettée  Sr Marcelle etait aussi la première  Secretaire du regretté  evêque Guy Sansaricq  à la paroisse du Sacre Coeur à Cambria  Heigh

Sr Marcelle minée par la  maladie  et la fatigue gardait toujours sa foi en Dieu car elle a bien compris que le chemin de la resurrection passe par le chemin de la souffrance ou le chemin de la Croix. Soeur Marcelle avec son coeur de mère était très sensible aux souffrances des autres et avait un grand amour pour son pays Haïti. Elle était toujours prête à  accueillir tout le monde avec un sourire. Elle avait bien compris cette phrase de Antoine de Saint Exupéry (écrivain français, poète et aviateur/ 29 juin 1900 – 31 Juillet 1944) qui, dans une lettre à un otage écrivit: ”Un sourire est souvent l’essentiel. On est payé par un sourire. On est recompensé par un sourire”. Donc il est plus facile de trouver une entente avec un adversaire avec un sourire que de répondre du tac au tac. L’autre point fort chez Soeur Marcelle c’était sa grande sincérité et son grand amour pour les autres. Le grand philosophe, moraliste et théologien  français Blaise Pascal (19 Juin 1623 – 19 Août 1662) disait que: “l’amour est un je sais quoi”.

 

Les amies et amis du Centre National de l’Apostolat  Haitien  qui ont eu la chance de rencontrer ou de travailler avec Sr Marcelle ont toujours apprécié ses qualités, elle est douée en relations humaines et aimait toujours apprecier toutes choses à leur juste valeur. La regrettée Sr Marcelle avait bien compris  cette fameuse phrase  de William Feather editeur et auteur Américain (25 Aout 1889-7 Janvier 1981) : ‘’ Beaucoup de gens manquent de bonheur, non pas parce qu’ils ne l’ont jamais trouvé, mais parce qu’ils ont cessé de l’apprécier.’’

Monseigneur Pierre Andre Pierre  anniversaire pour addresser quelques mot au peuple de Dieu:

“ Jesus nous demande de ne pas laisser nos coeurs se troubler. La mort n’est pas une chute dans le néant mais la porte d’accès à l’éternité. Le départ d’un ètre aimé vers l’éternité fait couler des larmes. Il est important d’ouvrir nos coeurs à la FOI et accueillir la consolation qui vient de la grace. Notre destinée est éternelle. Malheur à ceux qui l’ignorent et ne vivent que pour la chair et pour le monde present. Heureux ceux-la et celles la qui comme Sr. Marcelle se donnent corps et ame au service du ROYAUME. Leur espérance ne sera pas décue.  Sr Marcelle, heureuse es-tu car tu reposes dans la paix.” Alleluia!

 

Bien sur à la maison du Père , Sr Marcelle continue à prier pour sa famille, sa congrégation, ses amies et amis et le Centre National de l’Apostolat Haitien. Son  deuxième  anniversaire  nous montre  combien la vie humaine est très courte et invariablement jonchée de misère. D’ou l’importance  pour nous de profiter des bons moments et de prendre du temps pour accomplir de très bonnes actions. Je vous invite à clicquer sur le lien pour avoir une idée de cette femme remarquable qui nous a laissé voila déjà un an: https://youtu.be/0zbE8bLJvNM

Brother Tob.

 

Happy Second  Anniversary  Sr. Marcelle L. Son-Aimé.

 

 

January 5, 2022 will be  the second  anniversary of the return of Sr. Marcelle L. Fils Aimé FDM to the Father’s house. The late Sr. Marcelle ministered at the National Center of the Haitian Apostolate and at the Pastoral College for 10 years. Toward the end of her life Sr. Juvenia Joseph FDM replaced her as Secretary of the National Center of the Haitian Apostolate and Director of the Pastoral College. She was very happy  to welcome  her spiritual  Father  The late Bishop Sansaricq at Father’s  House

Sr. Marcelle, undermined by illness and fatigue, always kept her faith in God because she understood well that the way to the resurrection goes through the way of suffering or the way of the Cross. Sister Marcelle with her mother’s heart was very sensitive to the sufferings of others and had a great love for her country Haiti. She was always ready to greet everyone with a smile. She understood this sentence from Antoine de Saint Exupéry (French writer, poet and aviator / June 29, 1900 – July 31, 1944) who, in a letter to a hostage wrote: “ A smile is often the essential. One is paid by a smile. We are rewarded with a smile. ” So it’s easier to come to an agreement with an opponent with a smile than to respond with tit for tat. The other strong point with Sister Marcelle was her great sincerity and her great love for others. The great French philosopher, moralist and theologian Blaise Pascal (June 19, 1623 – August 19, 1662) said that: “love is a I know what” meaning “Love always shows us what we must do.”

 

The friends of the National Center of the Haitian Apostolate who have been   fortunate enough to meet or work with Sr Marcelle have always appreciated her qualities. She was gifted with qualities of human relationship and always liked to appreciate all things at their true value. The late Sr. Marcelle understood this famous sentence from William Feather, American editor and author (August 25, 1889 – January 7, 1981): “ Many people lack happiness, not because they have never found it, but because they stopped enjoying it ”

Monsignor Pierre André Pierre takes advantage of this first anniversary to address a few words to the people of God:

“We invariably experience grief at the loss of a loved one yet Jesus tells us “Do not let your hearts be troubled. Believe in God, Believe in Me too. There are many dwellings in my Father’s House.” Death is not a fall into nothingness but rather a gate to eternity. We are destined to eternal life. Our time on earth is granted us so that we may choose between good and bad, God and Satan. Those who like Sr. Marcelle have believed in Jesus and embraced the Covenant have the assurance of being welcomed in the Father’s Home. We implore God’s mercy for those who remain enslaved to the flesh and to the world. It was not the case for our beloved Sister. On her death anniversary we rejoice that she has reached the place where one needs not the light of the sun or of the moon because Christ Himself is the LIGHT shining forever. She now rests in peace! Alleluia! May we strive to deserve to join her when our own time will come to pass from this world to the next!”

 

Of course at the Father’s house, Sr Marcelle continues to pray for her family, her congregation, her friends and friends and the National Center of the Haitian Apostolate. Her SECOND  anniversary shows us how short and challenging human life is. Hence the importance for us to enjoy the good times without missing to accomplish great deeds. I invite you to click on the link to get an idea of ​​this remarkable woman who has left us a year ago: https://youtu.be/0zbE8bLJvNM

 

Brother Tob.

 

 

Femme de la Semaine: Huntington: Anne Osias

 

Dans notre rubrique Femme la Semaine au Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’apostolat Haitien  Notre choix s’est porté cette semaine sur Melle Annee Osias, infirmière de formation et l’une des jeunes étoiles de la Communauté Haitienne de Long Island.

Melle Anne est très religieuse et est cathéchiste dans sa paroisse. Elle etait parmi les panelistes de la dernière emission des Jeunes de la Communauté Haitienne de Long Island à la Radio Telé solidarite

 

Monseigneur Pierre André Pierre  felicite Melle Anne en ces mots”

Chère Mlle Anne:  Que le Seigneur vous bénisse pour votre amour de Jésus et sa sainte Mère et pour votre dévouement au service de votre paroisse. Vous nous faites comprendre que lorsque l’on découvre Le beauté, la grandeur et la vérité de J’esus, l’on ne peut pas rester les bras croisés.  Vous ètes encore jeune. Je ne doute pas que chaque jour davantage, vous grandirez dans la possession des richesses que le Christ prodigue à ses bien-aimés.

Je suis fier de vous et vous bénie au Nom de ce mème Jésus que vous aimez!”

 

Nous demandons au peuple de Dieu d’acclamer Melle Osias comme la femme du Centre National de l’Apostolat Haitien

Brother Tob

 

Woman of the Week: Huntington: Miss Anne Osias.

 

 

In our section Woman the Week in the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate Our Choice fell this week on Miss Annee Osias, nurse by training and one of the young stars of the Haitian Community of Long Island.

Miss Anne is very religious and she is a catechist in her parish. She was also a panelist of the last Talk Show of the Youth of the Haitian Community of Long Island on Radio Telé solidarite.

 

Mgr. Pierre Andre Pierre congratulates Miss Anne in his words:

Dear Miss Anne: We are happy to congratulate you for this distinction granted you by this bulletin. When a light shines, it attracts people’s attention. So you have been singled out because of your genuine faith in Jesus and also because of your dedication in the service of your parish. I am certain that you will grow in peace and joy as long as your persevere in the path you have chosen.  In the Name of Jesus, I impart my blessing upon you. May you experience always the special joy Jesus imparts to his disciples!

 

We ask the people of God to acclaim Miss Osias as the woman of the National Center for the Haitian Apostolate

Brother Tob

Pope Francis calls violence against women an ‘insult to God’ in New Year’s Day Homily

 

Pope Francis has condemned violence against women as an “insult to God” in his New Year’s Day homily.

His address to the faithful from the Vatican in Rome during Saturday’s mass focused on Mary, the mother of Jesus, as Francis drew inspiration from her delivering her child in a humble manger.

“Mary now finds herself in the dark stable of Bethlehem. Yet that is where she gives God to the world. Others, before the scandal of the manger, might feel deeply troubled. She does not,” Francis preached. “Let us learn from the Mother of God how to have that same attitude: to keep and to ponder […] We hope that everything will be alright and then, like a bolt from the blue, an unexpected problem arises. Our expectations clash painfully with reality.”

Adobe Sign (1-Year Subscription)

AdAdobe Systems, Inc.

He spoke out against violence against women as the homily drew to an end, saying: “And since mothers bestow life, and women ‘keep’ the world, let us all make greater efforts to promote mothers and to protect women. How much violence is directed against women! Enough! To hurt a woman is to insult God, who from a woman took on our humanity.”

Saturday’s mass was the first time since 2019 that the Pope has delivered the New Year’s Day homily, as he missed last year’s address due to sciatica.

The 85-year-old Pontiff was marking what the Vatican calls World Peace Day, on which Popes have delivered addresses since 1968. January 1 is also the Catholic feast day of Mary the Mother of God.

In his Christmas address last week, the Pope reflected on the pandemic, the impact it has had on our social relationships and our recent “tendency to withdraw, to do it all by ourselves, to stop making an effort to encounter others and do things together.”

In the same message, the leader of the Catholic Church told people gathered in St. Peter’s Square that the world had become so used to immense tragedies that “we hardly even notice them anymore.” The pontiff called for an end to conflicts throughout the Middle East and Africa, listing several places including Syria, Yemen, Iraq, Lebanon, Sudan and Ethiopia.

Join the conversation

1

Topics for you

 

 

 

 

 

 

 

 

Proverbes

Yo pa Bati Pari nan youn Jou

Se Lang Krapo, Ki Tiye Krapo

Mansonj ale pi  vit pase verité

Eksperyans youn  enstrui lòt

Men  ki bay  wo pase men ki pran

Latest News-December 26, 2021

 

Dimanch LASENT FANMI – DIMANCH 26 DESANM 2021

1 Sam 1, 20-22 + 26-28; Sòm 84; 1 Jan 3, 1-2 + 21-24 ; Lik 2, 41-52

 

Monseyè Pierre André Pierre

 

Jodi a n ap fete fèt Lasent Fanmiy. Dimanch ki tonbe nan semenm ant Nwèl ak Premye Janvye se jou legliz selebre Lasent Fanmiy. Si Nwèl tonbe yon dimanch, Lasent Fanmiy ap fete jou vandredi 30 desanm. Bondye te prepare yon fanmi pou akeyi Jezi e se nan fanmi sa a, bò kote Mari ak Jozèf.

 

Pandan n ap gade krèch la, nou pa ka pa remake Jezi tibebe ki antoure ak yon manman ak yon papa. Labib la di nou tou : “Nan lakay yo, nan Nazaret, Jezi te grandi nan laj, nan sajès ak nan favè devan Bondye ak devan lezòm. Nan sen sa a nou tire kòm konklizyon, pa gen anyen tankou yon fanmi an sante pou kontribiye nan levasyon yon timoun. Mari ak Jozef kanpe kòm yon modèl eksepsyonèl pou fanmi yo. Se konsa, sa pa etonan si nou selebre jodi a fèt Lasent Fanmiy, apre nesans Jezi nan yon fanmiy.

 

Obsèvasyon sa a louvri je nou sou enpòtans estwòdine yon fanmi genyen nan devlopman yon timoun. Bondye te fè moun gason ak fi e li rele nou pou nou ini pou nou “miltipliye”. Sèks pa ta dwe yon jwèt nan plezi kout avèk patnè depasaj. Timoun ki fèt nan inyon yon gason ak yon fanm jwenn yon kad ki estab pou l grandi epi fleri fizikman, imènman ak espirityèlman.

 

Kilti modèn bezwen yon nouvo edikasyon sou sans sakre ki genyen nan sèks, respè pou lavi ak valè enpòtan ki gen nan yon maryaj byen konprann ak byen viv!

 

Ann kouri kite pretansyon renmen tankou epidemi an. Lanmou bon mache ki blayi tou patou. Tout tibebe ki fèk fèt gen dwa pou yo jwenn yon anviwonman familyal. Fanmi an se premye lekòl la. Ou menm ki kwè nan Jezi, travay pou respè ak pwoteksyon fanmi an. Fè tout sa ki posib pou prezève diyite ak siksè pwòp fanmi pa w. Nan lapriyè ou ak refleksyon ou, sonje Mari ak Jozèf nan krèch Bètleyèm nan. Epi pa bliye jan Jezi te grandi nan Nazarèt.

 

REFLECTIONS ON THE FEAST OF THE HOLY FAMILY (December 26th, 2021)

1 Sam 1, 20-22, 26-28; Psalm 84; I John 3, 1-2 +21-24; Luke 2, 41-52

 

 

Msgr. Pierre André Pierre

 

After praising God for the gift of Jesus on Christmas we are called today to marvel at the mystery of FAMILY. Jesus was born in a FAMILY. He was surrounded by a father and a mother and so we see him “growing in age, wisdom and favor before God and Man.” Nothing like a healthy family to affirm the character of children!  Jesus, Mary and Joseph stand as an outstanding model for families.

 

During the synod of the Bishops in Rome in 2015, a great insistence was put precisely on the necessity to find new ways to uphold and encourage marriage. The Synod of the Bishops re-affirmed the sacredness of the union of man and woman and their vocation to bring forth children into the world. The Church is not naïve; she acknowledges the huge challenges to a good marriage in our modern society. For instance, there are the demands of the economic system that force both parents to go to work which in many ways gravely affects family life.

 

But the deepest problem is not so much the social system as it is the current values promulgated by the modern culture. To counteract that, the Church affirms that sexual interaction is a great and sacred mystery to be exercised between men and women bonded in a union that must be faithful and permanent. God’s children do not enter into such union frivolously but only after careful discernment. Let’s contemplate Joseph and Mary and pray to them that we may emulate their mutual love!  Let’s not confuse the urge for pleasure with true love! Love is from God! God is LOVE! Marriage is based on LOVE! Through contemplation of the HOLY FAMILY let us discover the greatness and beauty of married life!  Through prayer learn to love truly and then marry!

 

REFLEXIONS SUR LES LECTURES DE LA FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE (26 Décembre 2021)

1 Sam 1, 20-22, 26-28 ; Ps 84 ; I Jean 3, 1-2 +21-24; Luc 2, 41-52

 

Mgr Pierre André Pierre

 

Au lendemain de NOEL, l’Eglise nous invite à célébrer la Sainte Famille. Cela est merveilleux et fait éclater nos cœurs en action de grâces.

En regardant la crèche de Bethlehem, on ne peut manquer de remarquer que l’enfant Jésus est entouré d’un père et d’une mère. Les Écritures nous disent aussi que dans leur foyer à Nazareth, Jésus « a grandi en âge, en sagesse et en faveur devant Dieu et devant les hommes ». Nous déduisons de cette scène qu’il n’y a rien de tel qu’une famille saine pour présider à l’éducation d’un enfant. Marie et Joseph représentent un modèle exceptionnel pour les familles. Pas étonnant donc que nous célébrions aujourd’hui la fête de la sainte famille.

 

La FAMILLE, c’est beau ! C’est aussi difficile parce que l’amour est difficile. Notre société accentue tellement la liberté individuelle, le plaisir sans barrière morale que nos contemporains ont souvent peur de s’engager dans une union fidèle et durable. Disons-le, le mariage fait peur ! Les belles fleurs ne poussent pas sur le roc des cœurs étourdis. Quand on jette Dieu par la fenêtre l’on perd aussi tout sens de direction et toute inspiration profonde !  Ah ! Homme si seulement tu savais aimer !

 

Regardons Joseph et Marie, et Jésus qui au milieu d’eux “grandit en âge, en sagesse et en grâce.” La famille est irremplaçable pour l’épanouissement de l’enfant. L’interaction sexuelle est trop noble pour qu’elle soit simplement un jeu, un amusement sans lendemain, une bagatelle pour rire.

 

Le regard posé sur Joseph et Marie, l’Eglise enseigne que pour créer une famille, l’homme et la femme doivent vraiment pourvoir s’aimer, comme le Christ a aimé l’Eglise et qu’ils doivent s’engager à la fidélité et à l’indissolubilité de leur lien.

 

Fuyons comme la peste les faux-semblants de l’amour. L’amour à bon marché empoisonne l’existence ! La porte étroite est celle qui débouche sur la cité de la joie et de la victoire. Vive l’amour authentique ! Les familles solides rendent la nations solides et prospères ! O Haiti ! découvre le sens de la famille !

 

MGr. Pierre Andre Pierre

JWAYE NWÈL  –  MÈS MINWI NWÈL 2021

Izayi 9, 1-6; Sòm 96; Tit 2, 11-14; Lik 2, 1-14

Ann ale Bètleyèm !

Monseyè Pierre André Pierre

 

Pwofèt Izayi di nou : “Pèp ki t ap mache nan fè nwa vi n wè yon bèl limyè. Moun ki te abite nan rejyon lonbraj lanmò a, yon limyè leve pou yo. Y ap kontan devan w, tankou moun ki kontan nan rekòt, tankou moun ki ranpòte laviktwa k ap danse.” (Izayi 9, 2-3).

Sen Pòl anseye Tit, disip li a: “Favè Bondye a parèt devan tout moun.” Tit 2,1.

Levanjil la mennen nou Bètleyèm. Timoun nan fèt. Nan moman sa a, yon jou fini, yon lòt jou leve. Nan nesans li, yon nouvo peryòd listwa kòmanse. Pawòl Bondye etènèl la antre nan tan lèzòm. Ansyen Testaman an disparèt pou fè plas pou yon nouvo kalite relasyon ant kreyati yo ak Kreyatè a.

 

Ann ale Bètleyèm! Apre Bèje yo, gadò mouton yo, fin tande zanj Granmèt la ki te anonse yo “Bòn Nouvèl la” ki di: “Nan vil David la yon sovè te fèt ki se Mesi ak Granmèt la”, youn t ap di lòt: “Ann ale Bètleyèm pou nou wè mèvèy sa a. Se yon bagay estwòdinè Granmèt voye fè nou konnen.” Lik 2,15.

 

Nan mès minwi, fidèl kretyen yo toupatou nan mond lan reponn envitasyon Bèje yo, gadò mouton yo: “Ann ale Bètleyèm”. “Bètleyèm” se tout legliz. Li kapab yon bazilik, yon katedral, yon legliz, yon chapèl, osinon tout lòt kote moun rasanble pou adore, kit li gwo, kit li piti. Se la y ap jwenn Tibebe a kouche nan krèch la. Ala yon mèvèy enteresan. Yon Tibebe ki rale yo tout.

 

Menm jan tou, vini lamès se vini Bètleyèm, vin rankontre Jezi. Nan toutbon sans mo a, non “Betleyèm” nan vle di “kay pen an”. Nan Levanjil Sen Jan, gen yon kote Jezi prezante tèt li kòm “pen vivan ki desann sot nan syèl la” (Jn 6,51). L ap bay kò li pou manje ak san li tankou bwason pou moun ka gen lavi etènèl, nètale. Nan Lekaristi a, li fè sa posib pou nou pataje kò li, Pen ki bay lavi a. Epi pandan li kouche nan krèch la, kote bèt yo konn manje a, Tibebe a an reyalite se “manje” li ye pou nanm nou.

 

Nan Nwèl sa a, pandan n ap tande apèl pou n monte Bètleyèm, “kay pen an”, ann mande tèt nou: Ki sa ki pen lavi a pou nou ? Ki sa pen lavi a ye pou mwen ? Kisa ki sitèlman enpòtan, mwen pa ta dwe manke nan lavi mwen? Eske se Jezi, oswa yon lòt bagay ? Epi, pandan n ap antre nan krèch la, nou wè Timoun ki fèk fèt la vini nan povrete. Anmenmtan nou santi gen yon lavi tounèf k ap boujonnen nan senplisite. An nou mande tèt nou: “Èske mwen reyèlman bezwen tout bagay materyèl sa yo ak resèt konplike pou viv, mwen mete nan lavi pa m? Jezi se pen lavi a, pou vwayaj lavi a. Li envite nou pou nou pa rete chita; men pou nou leve kanpe, mete tabliye nou. Li lè pou nou kòmanse sèvi. Kase pen. Bay tout lòt moun yo manje.

 

 

CHRISTMAS 2021 – MARRY CHRISTMAS

Is. 9, 1-6; Ps. 96; Titus 2, 11-14; Luke 2, 1-14

Let us go to Bethlehem !

Msgr. Pierre André Pierre

Prophet Isaiah tells us: “The people that walked in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you as at the harvest.” (Isaiah 9: 2-3)

Paul taught his disciple Titus: “The grace of God has appeared, saving all.” Tit 2,1.

The gospel leads us to Bethlehem. After the Shepherds heard the Angel of the Lord proclaiming to them the “Good News,” saying: “In the city of David a Savior was born who is the Messiah and the Lord,” they say to each other, “Let us go to Bethlehem to see this wonder that God has sent us.” Luke 2,15.

The Child was born at midnight the very moment when a day ends and another rises. At his birth a new period of history begins. The eternal Word of God enters time.  The Old Testament vanishes to make room for a new type of relationship between the creature and the Creator.

 

Let’s go to Bethlehem. Faithful Christians from all over the world responded to the invitation of the shepherds. “Bethlehem” is the whole church. It can be a basilica, a cathedral, a church, a chapel, or any other gathering place, whether large or small. There they will find the baby lying in the manger. What an interesting miracle. A baby pulls them all.

 

Likewise, coming to Mass is coming to Bethlehem, to meet with Jesus. The name “Bethlehem” means “the house of bread.” In the Gospel of St John, Jesus presents himself as “the Living Bread that came down from heaven” (Jn 6:51). He gives his body for food and his blood as a drink for everlasting life. In the Eucharist, he makes it possible for us to share his body, the Bread of Life. And as he lays down in the manger, where the animals ate, the baby was actually “food” for our souls.

 

This Christmas, as we hear the call to go up to Bethlehem, the “house of bread,” let us ask ourselves: What is the bread of life for us? What is the bread of life for me? What’s so important, I shouldn’t miss in my life? Is it Jesus, or something else? And as we enter the manger, we see that the newborn child comes to us in poverty. At the same time, we feel that a new life is flourishing in simplicity. Let us ask ourselves: “Do I really need all these material things and intricate recipes to live my life? Jesus is the bread of life, for the journey of life. He invites us not to sit still; but to get up. Put on your apron. It’s time to start serving. Break the bread. Feed everyone else.

 

 

 FÊTE  NOËL 2021  

Is. 9, 1-6; Ps 96; Tite 2, 11-14; Luc 2, 1-14

Allons à Bethléem !

De Mgr.Pierre André Pierre

Le prophète Isaïe nous dit : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays d’alentour, une lumière a resplendi. Tu leur as apporté une joie abondante, comme ils se réjouissent devant toi au temps de la récolte.” (Isaïe 9 : 2-3) St Paul enseigne à Tite : « La grâce de Dieu est apparue pour sauver tout le monde.» Tit 2,1.

L’évangile nous conduit à Bethléem. Après que les bergers eurent entendu l’Ange du Seigneur leur annoncer la « Bonne Nouvelle », que : « Dans la ville de David est né un Sauveur qui est le Messie », ils se disent l’un à l’autre : « Allons à Bethléem pour voir cette merveille que Dieu nous a envoyée. » Luc 2,15. L’Enfant est né à minuit au moment même où un jour se termine et où un autre se lève. A sa naissance commence une nouvelle période de l’histoire. La Parole éternelle de Dieu entre dans le temps. L’Ancien Testament s’évanouit pour faire place à un nouveau type de relation entre la créature et le Créateur.

 

Allons à Bethléem. Les fidèles du monde entier ont répondu à l’invitation des bergers. “Bethléem” est l’église. Il peut s’agir d’une basilique, d’une cathédrale, d’une église paroissiale, d’une chapelle ou de tout autre lieu de rassemblement, grand ou petit. Là, ils trouveront le bébé couché dans la crèche. Quel miracle intéressant. Un bébé les attire tous.

 

De même, venir à la messe, c’est venir à Bethléem, pour rencontrer Jésus. Le nom « Bethléem » signifie « la maison du pain ». Dans l’évangile de saint Jean, Jésus se présente comme « le Pain Vivant descendu du ciel » (Jn 6, 51). Il donne son corps en nourriture et son sang en boisson pour la vie éternelle. Dans l’Eucharistie, il nous fait partager son corps, le Pain de Vie. Pendant qu’il est couché dans la crèche, où les animaux mangeaient, le bébé était en fait la « nourriture » pour nos âmes.

 

Posons-nous la question : « Quel est le pain de vie pour moi ? »  Qu’est-ce qui est si important que je ne devrais pas manquer dans ma vie ? Est-ce Jésus ou autre chose ? Ai-je vraiment besoin de toutes ces choses matérielles et de ces recettes complexes pour vivre ma vie ? Dans la crèche nous contemplons le nouveau-né dans sa pauvreté. On sent qu’une nouvelle vie s’épanouit dans la simplicité. Jésus est le pain pour le chemin. Il t’invite à ne pas rester assis. Lève-toi. Mets ton tablier. Il est temps de commencer à servir. Rompons le pain pour nourrir les autres. Noël aujourd’hui, c’est ta chance, l’heure de la grâce ! Le ciel te tend la main, un trésor t’est offert ! La tendresse de Dieu nous interpelle à rejeter les passions d’ici-bas pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux et ainsi atteindre le Bonheur que nous espérons, car Il s’est donné pour nous, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. (Tite, 2, 11-14).

 

Pensée  de la Semaine :  Je ne sais pas ou va mon chemin mais je marche mieux  quand ma main serre la Tienne.

Alfred de Musset

Panse nan Semèn nan: Mwen pa konnen ki kote chemen mwen prale men mwen mache pi byen lè men mwen peze pa w la.

Alfred de Musset

Thought of the Week: I don’t know where my path is going but I walk better when my hand squeezes yours.

Alfred de Musset

Pensamiento de la semana: No sé hacia dónde va mi camino, pero camino mejor cuando mi mano aprieta la tuya.

Alfred de Musset

 

 

 

 

BÒN FÈT – BON ANIVÈSÈ

BILTEN SOLIDARITE ANLIY

 

Lide yon bilten pou Ayisyen ki nan dyaspora a jèmen e li rive reyalize depi nan kòmansman sa ki ta pral vin tounen Kominote Ayisyen Ozetazini. Nan ane 1970 yo, avèk Pè Sentespri yo nan Brooklyn, jounal “SEL” te jwe yon wòl pyonye nan prepare wout la. Bilten Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an vin pran plas. Se te yon travay titan pou prezante enfòmasyon, ekri, konpile ak prepare atik regilye twa fwa oswa kat fwa pandan ane a sou sijè ki enterese kominote a.

Devlopman nan teknoloji vin ofri nouvo posiblite nan kominikasyon sou entènèt, sa ki pèmèt difizyon rapid nan enfòmasyon ak kominikasyon. Kidonk nan kòmansman ane 2000 yo, Direksyon Apostola Ayisyen an te pran an konsiderasyon avansman teknolojik sa yo pou adapte yo ak yon nouvo fòm sèvis bay kominote nou yo.

Travay sa te kòmanse timidman nan ane 2002, an paralèl ak ansyen fòma Bilten Apostola a te konn prepare chak Trimès pou voye nan lapòs. Entansyon nouvo Bilten Anliy sa a se te bay pèp ayisyen nou an yon piblikasyon chak semèn ak objektif pou pwodui refleksyon relijye, kolekte nouvèl lokal ak entènasyonal, epi bati inite nan kominote nou an. Bilten an se sitou yon enstriman evanjelizasyon. Mo rasanbleman an se te deviz nasyonal nou an “Linyon fè lafòs.” Inite nan lanmou se yon fòs levanjil la. Nan misyon kolektif sa a n ap fè ansanm nan Apostola Ayisyen an, Bilten Solidarite Anliy nan pèmèt nou rete an kontak pèmanan ak divès kominote dyaspora a epi ak Ayiti.

Okòmansman li te parèt nan yon fòma de paj epi yo te distribye li bay kèk douzèn lektè. Kounye a, Bilten an rive sou Di Mil moun ki resevwa li regilyèman e dirèkteman sou Entènèt. Li rive ann Ayiti, Okanada, ann Ewòp e menm an Risi ak nan peuy Japon, peyi kote solèy la leve. Ayisyen toupatou kapab kenbe kontak avèk nou, poze kesyon epi fè kòmantè yo.

Bilten an fè inovasyon tou nan domèn kilti ak sosyete, edikasyon, sante, ak pwomosyon jèn. Li òganize pwogram peryodik sou entènèt ak Jèn Ayisyen ki soti toupatou nan mond lan. Li mete sou pye konpetisyon literè pou ankouraje yo. Li idantifye e li mete aksan sou asosyasyon sosyo-pwofesyonèl konpatriyòt nou yo Ozetazini ak lòt kote (enjenyè, doktè, pwofesè, enfimyè, majistra, avoka, elatriye). Li fè talkshow ak Ayisyen ki travay byen epi ki reyisi, pou prezante yo kòm modèl bay nouvo jenerasyon an. Li mete aksan sou prezans kèk moun ki trè senp, men ki remakab pou sèvis yo bay kominote a.

Vin jwenn ak Radyo Télé Solidarité, Bilten Solidarite sou Entènèt la fè pwomosyon valè fondamantal Levanjil la, ak valè pwomosyon moun, nan sèvis, inite ak solidarite.

Nan selebrasyon diznevyèm anivèsè sa a, mwen pran plezi pou m felisite ekip Bilten Solidarite Anliy nou an, ki bay Apostola Ayisyen an yon sèvis ki gen anpil valè. Pou travay li akonpli, “Magnificat! Nanm mwen beni Beni non Bondye. Mwen fè konpliman pou Granmèt ! ” Anmenm tan, mwen ankouraje yo pou yo vanse pou pi devan, epi chèche ale pi lwen, pi wo. Se pou limyè Jezi a toujou enspire yo. Se pou favè Bondye a fòtifye yo!

POTE ANPIL FWI !

BÒN DIZNEVÈM ANNIVÈSÈ POU JOUNAL SOLIDARITE ANLIY.

 

 

 

 

HAPPY ANNIVERSARY

Nineteenth Anniversary of our Newsletter

WEEKLY BULLETIN SOLIDARITE ONLINE NEWSLETTER

 

 

The idea of ​​a Newsletter for Haitians in the Diaspora germinated and came to fruition from the very beginning of what would become the Haitian Community of the United States. In the 1970s, around the Fathers of the Holy Spirit in Brooklyn, the magazine “SEL” played a pioneering role in paving the way. The Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate took over. It was a titanic job of presenting information, writing, compiling and preparing regular feature articles three or four times during the year on topics of interest to the community.

Developments in technology have offered new possibilities with online communication, allowing rapid dissemination of information and communication. Thus in the early 2000s, the Executive of the Haitian Apostolate took into account these technological advances to adapt to a new form of service to our communities.

The adventure began timidly in the year 2002, in parallel with the old format of the Quarterly Bulletin. The intention was to provide our Haitian people with a weekly publication with the objective of producing religious reflections, collecting local and international news and building up the unity of our community. The Bulletin is above all an instrument of evangelization. The rallying word was from our national motto “Unity is strength.” Unity in love is also a strength of the gospel. In this collective mission, the Online Solidarity Bulletin allows us to stay in permanent contact with the various communities of the diaspora and of Haiti.

Originally presented in a two-page format and distributed to a few dozen readers, the Bulletin now reaches over Ten Thousand people who receive it regularly and directly online. It is read in Haiti, Canada, Europe and many more countries, yet even Russia or Japan, the land of the rising sun. Haitians everywhere join us with their questions and comments.

The Bulletin also makes innovations in culture and society, education, health, and youth promotion. It organizes periodic online programs with young Haitians from all over the world and literary competitions to stimulate them. It identifies and highlights the socio-professional associations of our compatriots in the United States and elsewhere (engineers, doctors, professors, nurses, magistrates, lawyers, etc.) and exposes them to the community. It conducts talk shows with famous Haitians, presented as models to the new generation. It also highlights the presence of very simple individuals who are remarkable for the service they provide to the community.

Dubbed with Radio Télé Solidarité, the online Solidarity Bulletin promotes the fundamental values ​​of the Gospel, and those of human promotion, in service, unity and solidarity.

In celebration of this Nineteenth Anniversary, I take pleasure in congratulating the team of our Bulletin Solidarity Online which provides invaluable service to the Haitian Apostolate. For the work accomplished, “Magnificat! Bless the Lord, O My soul! ” At the same time, I encourage them to move forward and contemplate new heights. May the light of Jesus always inspire them and the grace of God strengthen them! FRUCTIFICAT!

HAPPY NINETEENTH ANNIVERSARY

THE NEWSLETTER “BULLETIN SOLIDARITY ONLINE”

 

 

 

 

 

 

BON ANNIVERSAIRE – BULLETIN SOLIDARITE

 

L’idée d’un Bulletin d’information pour les Haïtiens de la diaspora a germé et s’est concrétisée dès le début de ce qui allait devenir la Communauté Haïtienne des Etats-Unis. Dans les années 1970, autour des Pères du Saint Esprit, la revue « SEL » a joué un rôle de pionnier en ouvrant la voie. Le Bulletin du Centre National de l’Apostolat Haïtien a pris le relais. C’était un travail de titan qui consistait à présenter des informations, à rédiger, compiler et préparer régulièrement trois ou quatre fois durant l’année des articles de fond traitant des sujets d’intérêt à l’adresse de la communauté.

L’évolution de la technologie a offert des possibilités nouvelles avec la communication en ligne, permettant une rapide diffusion de l’information et de la communication. Ainsi au début des années 2000, la Direction de l’Apostolat Haïtien a pris en compte ces avancées technologiques pour s’adapter à une nouvelle forme de service à nos communautés.

L’aventure a commencé timidement en l’année 2002, de façon parallèle avec l’ancienne formule du Bulletin trimestriel. L’intention était d’offrir à notre population Haïtienne une publication hebdomadaire dont l’objectif serait de produire des réflexions religieuses, de collecter des nouvelles locales et internationales et de construire l’unité de notre communauté. Il est avant tout un instrument d’évangélisation. Le mot de ralliement était notre devise nationale « L’Union fait la force. » L’unité dans l’amour est aussi un point fort de l’Evangile. Dans cette mission est collective, le Bulletin Solidarité en Ligne nous permet de rester en contact permanent avec les différentes communautés de la diaspora et d’Haiti.

Présenté au départ dans un format de deux pages et distribué à quelques dizaines de lecteurs, le Bulletin atteint aujourd’hui plus de Dix Mille personnes qui le reçoivent en ligne régulièrement et directement. Il est lu en Haiti, au Canada, en Europe et même au Japon, au pays du soleil levant. Les Haïtiens de partout nous rejoignent avec leurs questions et leurs commentaires.

Le Bulletin fait aussi des innovations au niveau de la culture et société, de l’éducation, de la santé, de la promotion de la jeunesse. Il organise des émissions périodiques en ligne avec des Jeunes Haïtiens de toute la planète et des concours littéraires pour les stimuler. Il identifie et met en exergue les associations socio-professionnelles de nos compatriotes aux Etats-Unis et ailleurs (ingénieurs, médecins, professeurs, infirmières, magistrats, avocats, etc.). Il réalise des entrevues (talkshows) avec des Haïtiens/nes célèbres, présentés comme des modèles à la nouvelle génération. Il souligne aussi la présence de personnages très simples mais remarquables par les services qu’ils rendent à la communauté.

Doublé de Radio Télé Solidarité, le Bulletin Solidarité online fait la promotion des valeurs fondamentales de l’Evangile, et celles de la promotion humaine, dans le service, l’unité et la solidarité.

En la célébration de ce Dix-neuvième anniversaire, je prends plaisir à féliciter l’équipe du Bulletin Solidarité Online qui fournit un service inestimable à l’Apostolat Haïtien. Pour l’œuvre accomplie, « Magnificat ! Bénis le Seigneur, O Mon âme ! » Je les encourage en même temps à aller de l’avant et à contempler de nouveaux sommets. Puisse la lumière de Jésus toujours les inspirer et la grâce de Dieu les fortifier ! FRUCTIFICAT !

JOYEUX DIX-NEUVIÈME ANNIVERSAIRE AU BULLETIN SOLIDARITE EN LIGNE.

Femme de l’Année 2021

 

L’écrivaine et Poétesse Valérie Armand

 

 

L’année 2021 touche à sa fin : Année de pandémie, année de survie. C’est une année très difficile pour nous de la diaspora et pour notre peuple en Haiti. Que de départs d’êtres chers pour l’au-delà ! dont notre regretté Evêque Guy Sansaricq parti sur la pointe des pieds le Samedi 21 Aout ! Quelle situation lamentable pour notre pays ! Mais le Centre National de l’Apostolat Haïtien sur le leadership de Monseigneur Pierre André Pierre comme Directeur Exécutif continue d’avancer et de fonctionner.

 

Chaque fin d’année, nous choisissons toujours au bulletin hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien une personne de l’année. Notre choix s’est portée cette année sur l’écrivaine et poétesse Valérie Armand comme la femme de l’Année 2021 du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

 

L’essayiste et Poétesse Valérie est la première fille du regretté artiste peintre Gesner Armand, l’un des fils les plus illustres de la Croix-des-Bouquets, et de Marlène Armand, professeure de formation, de foi catholique et très spirituelle.

 

Valérie est issue d’une famille catholique de plusieurs générations. Elle a fait ses études primaires et secondaires chez les Sœurs de Sainte Rose de Lima à Lalue (Port-au-Prince) et ses études universitaires à l’Université Columbia de New-York où elle a obtenu une Maîtrise en Littérature Française et en Philologie Romaine. Polyglotte, douée de plusieurs qualités, professeure d’université et femme de prière et de foi, Valérie relie bien sa science et sa foi Catholique.

 

Respectueuse et respectée dans sa communauté de Floride où elle vit actuellement, Valérie est une jeune écrivaine à la personnalité forte qui est comptée parmi les ambassadrices de sa ville natale de Croix-des-Bouquets (qui célèbre son 340ème Anniversaire dans moins de 2 ans). Valérie a déjà publié un texte sur la Croix-Des- Bouquets au journal en ligne du Bulletin hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien, posté aussi sur le site de la Paroisse Notre Dame Du Rosaire de la Croix-des-Bouquets : http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/croix-des-bouquets-de-valerie-armand/

 

Elle vient juste de publier un texte sur la Noël au bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour lire son texte : http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/noel-2021-valerie-armand/

 

L’écrivaine Valérie est très proche de son pays Natal Haiti. Elle nous aide à prendre conscience de la vie sociopolitique d’Haïti dont elle entend nous rapprocher par sa poésie. Valérie, cette étoile féminine haïtienne, dotée d’une sensibilité étonnante, de grandes relations humaines, toujours prête à aider un ou une amie en difficulté, nous invite à partager sa joie, ses souvenirs, son grand amour pour sa terre natale Haïti.

 

Permettez-moi de paraphraser le Regretté Evêque Guy Sansaricq qui aavait félicité l’essayiste et poétesse Valérie en ces mots :

 

Chère Madame Valérie :

 

Mes félicitations pour votre amour des idéaux élevés que vous exprimez dans vos écrits. Les hommes et les femmes de lettres sont précieux à toutes communautés. Ils vont briller de façon durable par leurs écrits, qui apportent des leçons et des directives essentielles à la noblesse des peuples, enseignements qui trop souvent restent inexprimés par les discours et les menus écrits de tous les jours.

Que le Seigneur vous garde pour que toujours grandisse en vous cette passion pour la vérité, la justice et la beauté ! Que ceux qui lisent vos textes partagent vos sentiments !

 

Monseigneur Pierre André Pierre présente ses sincères félicitations à la Femme de l’Année du Centre National de l’Apostolat Haïtien en ces mots. « La percée et la réussite de cette jeune Haïtienne est un signe de fierté pour toutes nos communautés et pour tout haïtien. Mais au-delà de l’admiration que l’on peut éprouver pour l’œuvre de Valérie, il y a surtout la question de l’appropriation de l’idéal de beauté et de vérité qu’elle incarne. Rien de plus fort que la simplicité et l’humilité pour inspirer une telle noblesse. Toutes mes félicitations à Madame Valérie Armand élevée aujourd’hui à la dignité de ‘Femme de l’Année.’ Que le Seigneur donne à Valérie la grâce de toujours garder en elle la force qui vient d’ailleurs et la clarté du regard, pour continuer à articuler pour notre monde le dialogue entre la foi et la science. »

 

Monseigneur Pierre André Pierre en communion avec le personnel du bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien demande au peuple de Dieu d’acclamer l’écrivaine Valérie Armand, la femme de l’Année 2021 du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

 

Brother Tob

Premye Fanm pou Ane 2021

Ekriven ak powèt Valérie Armand

 

Ane 2021 la ap fini: Ane pandemi, ane siviv. Se te yon ane trè difisil pou nou nan dyaspora a ak pou pèp nou an ann Ayiti. Se konsa, anpil nan moun nou renmen yo pati kite nou! Ladan yo Evèk nou an Guy Sansaricq ki te ale san di nou orevwa samdi 21 out la! Ala yon sitiyasyon deplorab pou peyi nou an tou, mezanmi ! Men, Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an sou lidèchip Monseyè Pierre André Pierre kòm Direktè Egzekitif kontinye vanse epi ap fonksyone.

 

Chak fen ane a, nou toujou chwazi yon moun kòm premye pèsonaj ane a pou Bilten chak semèn San Nasyonal Apostola Ayisyen an. Chwa nou ane sa a te tonbe sou ekriven ak powèt Valérie Armand kòm Premye Fanm Ane 2021 pou Bilten Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an.

 

Ekriven ak powèt Valérie se premye pitit fi defen pent Gesner Armand, youn nan pitit gason yo ki pi ilis nan Kwadèboukè, ak Marlène Armand. Li se yon pwofesè dapre fòmasyon li. Se yon moun tou ki deklare lafwa Katolik li e kip a kache espirityalite li.

 

Valérie soti nan yon fanmi katolik ki gen plizyè jenerasyon. Li te fè etid primè ak segondè li kay Sè Saint Rose de Lima nan Lalue (Pòtoprens). Li fè etid inivèsite li nan Columbia University nan New York kote li te pran yon Master nan Literati franse ak Filoloji. Li pale anpil lang. Li gen plizyè lòt kalite toujou. Pwofesè inivèsite ak moun lapriyè ak lafwa, Valérie byen konekte syans li ak lafwa katolik li.

 

Li gen respè pou moun, epi yo ba li respè tou nan kominote li nan Florid, kote l ap viv kounye a. Valérie se yon jèn ekriven ak yon pèsonalite fò. Se youn nan anbasadè vil natal li KwadèBoukè (ki ap selebre 340yèm anivèsè li nan mwens pase 2 zan). Valérie deja pibliye yon tèks sou Kwadèboukè nan jounal sou entènèt Bilten chak semèn Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an, ki afiche tou sou sit entènèt Pawas NotreDam wozè Kwadèboukè: http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/croix-des-bouquets-de-valerie-armand/

 

Li fèk pibliye yon tèks sou Nwèl nan Bilten chak semèn Sant Apostola Nasyonal la. Ou ka klike sou lyen sa a pou w li tèks li a: http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/noel-2021-valerie-armand/

 

 

Ekriven Valérie rete tout tan an koneksyon avèk Ayiti peyi natif natal li, e sitou avèk Kwadèboukè, vil kote li te fèt la. Li ede nou pran konsyans de lavi sosyo-politik Ayiti. Lide li se sèvi ak powezi li pou li rapwoche nou bò kote peyi li. Valérie, se yon zetwal filant. Li gen yon sansibilite ki etone tout moun. Epi kote li pase li kite yon mak. Li gen bon relasyon imen ak tout moun. Li toujou pare pou ede yon zanmi ki nan difikilte. Li envite nou pataje lajwa li, souvni li, gwo lanmou li pou peyi natif natal li Ayiti.

Kite m parafraze defen Evèk Guy Sansaricq ki te felisite ekriven ak powèt Valérie nan pawòl sa yo:

Chè Madam Valérie:

Felisitasyon mwen pou lanmou ou genyen pou gwo ideyal ou eksprime nan ekri ou yo. Gason ak fanm ki fè metye ekriven, yo presye pou tout kominote yo. Yo pral klere nan yon fason dirab atravè ekriti yo, ki bay leson ak direktiv esansyèl pou grandè yon pèp.  Ansèyman sa yo twò souvan moun pa esprime yo nan diskou ak ekriti kap fèt chak jou.

Se pou Granmèt la kenbe w nan pasyon sa a ou genyen pou laverite, lajistis ak bèlte a. Pou valè sa yo toujou grandi nan ou! Se pou moun ki li tèks ou yo pataje santiman ou!

Nan pawòl sa yo, Monseyè Pierre André Pierre bay Premye Fanm Ane Sant Nasyonal Apostola Ayisyen Madam Valerie Armand felisitasyon pa li. “Dekouvèt ak siksè jèn ayisyen sa a se yon siy fyète pou tout kominote nou yo ak pou tout Ayisyen. Men, pi lwen pase admirasyon yon moun ka santi pou travay Valérie a, gen sitou kesyon apwopyasyon an nan ideyal, kote labote ak laverite makonnen. Pa gen anyen ki pi fò pase senplisite ak imilite pou enspire noblès sa yo. Felisitasyon ak konpliman pour Valérie Armand. Jodia, Bilten Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an leve w byen wo nan diyite ‘Premye Fanm Ane 2021 an.’ Se pou Granmèt la fè w favè pou w toujou kenbe fòs sa a li mete nan ou, e ki enspire ou, ki klere ou. Toujou kontinye atikile pou tout monn dyalòg sa a ant lasyans ak lafwa.”

Monseyè Pierre André Pierre nan kominyon ak estaf Bilten Semenn Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an mande pèp Bondye a pou l aklame ekriven Valérie Armand, Premye Fanm Ane 2021 pou Bilten Solidarite Anly San Nasyonal Apostola Ayisyen an.

Frè Tob

 

 

Woman of the Year 2021

 

Writer and Poetess Valérie Armand

 

 

The year 2021 is drawing to a close: Year of pandemic, year of survival. It is a very difficult year for us in the diaspora and for our people in Haiti. So many departures of loved ones for the hereafter! including our late Bishop Guy Sansaricq who tiptoed away on Saturday August 21! What a lamentable situation for our country! But the National Center of the Haitian Apostolate on the leadership of Monsignor Pierre André Pierre as Executive Director continues to move forward and operate.

 

Each end of the year, we always choose a person of the year from the weekly bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate. Our choice this year fell on the writer and poet Valérie Armand as the Woman of the Year 2021 of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate.

 

The essayist and Poetess Valérie is the first daughter of the late painter Gesner Armand, one of the most illustrious sons of the Croix-des-Bouquets, and of Marlène Armand, a teacher by training, of the Catholic faith and very spiritual.

 

Valérie comes from a Catholic family of several generations. She did her primary and secondary studies with the Sisters of Saint Rose of Lima in Lalue (Port-au-Prince) and her university studies at Columbia University in New York where she obtained a Masters in French Literature and Philology. Roman. Polyglot, endowed with several qualities, university professor and woman of prayer and faith, Valérie connects her science and her Catholic faith well.

 

Respectful and respected in her Florida community where she currently lives, Valérie is a young writer with a strong personality who is counted among the ambassadors of her hometown of Croix-des-Bouquets (which is celebrating its 340th Anniversary in less than 2 years) . Valérie has already published a text on Croix-Des-Bouquets in the online journal of the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate, also posted on the website of the Parish of Notre Dame Du Rosaire de la Croix-des-Bouquets: http : //pawaspititmanmanroze-cdb.com/croix-des-bouquets-de-valerie-armand/

 

She just published a text about Christmas in the Weekly Bulletin of the National Apostolate Center. You can click on this link to read his text: http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/noel-2021-valerie-armand/

 

Writer Valérie is very close to her native Haiti. She helps us become aware of the socio-political life of Haiti, to which she intends to bring us closer through her poetry. Valérie, this Haitian female star, endowed with an astonishing sensitivity, great human relationships, always ready to help a friend in difficulty, invites us to share her joy, her memories, her great love for her native land Haiti.

 

Allow me to paraphrase the Regret Bishop Guy Sansaricq who congratulated the essayist and poet Valérie in these words:

 

Dear Madame Valérie:

 

My congratulations on your love of the lofty ideals you express in your writing. Men and women of letters are precious to all communities. Through their writings, they will shine in a lasting way that provide lessons and directives essential to the nobility of peoples, teachings which too often remain unexpressed by the speeches and small writings of every day.

May the Lord keep you so that this passion for truth, justice and beauty will always grow in you! May those who read your texts share your feelings!

 

Monsignor Pierre André Pierre presents his sincere congratulations to the Woman of the Year of the National Center for the Haitian Apostolate in these words. “The breakthrough and success of this young Haitian is a sign of pride for all our communities and for all Haitians. But beyond the admiration that one can feel for Valérie’s work, there is above all the question of the appropriation of the ideal of beauty and of truth that she embodies. Nothing stronger than simplicity and humility to inspire such nobility. All my congratulations to Madame Valérie Armand raised today to the dignity of ‘Woman of the Year.’ May the Lord give Valérie the grace to always keep within her the strength that comes from elsewhere and the clarity of her gaze, to continue to articulate for our world the dialogue between faith and science. ”

 

Monsignor Pierre André Pierre in communion with the staff of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate asks the people of God to acclaim the writer Valérie Armand, the Woman of the Year 2021 of the National Center of the Haitian Apostolate.

Brother Tob

Mme Elda Cantave Romulus-Joyeux Noel 2021  et Heureuse  Année 2022

Chers Amis et Amies ,Joyeux Noel 2021 et Heureuse Année 2022

L’année 2021 est une année très difficile avec la pandemie  du Covid 19 et les Cataclismes naturels tels que le tremblement de Terre  en Haiti du 14 Aout 2021, la veuille de la fête de Notre Dame de l’assomption  et l’ouragan  Elsa qui a frappé Haiti au debut de l’Eté 2021.

Oui  nous continuons  à pleurer  le depart  des  parents , des amis  et le regretté Père Guy Chrispin  , l’ancien Curé de la Paroisse Notre Dame du Rosaire  qui  est retourné à la maison du Père le 10  Juin dernier , LE regretté Evêque Guy Sansaricq, le 21 Aout dernier . Avec les yeux de la foi  nous savons qu’ils sont tous à la maison du Père. Le Regretté Père Guy Chrispin  a deja 6 mois depuis qu’il nous a laissé. Le Père Geto l’a succeedé et le Gwoup Pitit Manman Wozè continue son ministère qui consiste à supporter sa paroisse et mettre ensemble tous les fils et filles de la Croix-Des-Bouquets  . Nous sentons la presence de  Marie la divine mère de notre Église  au sein du Gwoup Pitit Manman Wozè de la Diapora.

 

Malgré tous ces problèmes  et difficultés  Le Seigneur nous a fait cette grâce de celebrer une  autre  Fête de

Noel ou la naissance du petit Jesus qui s’est fait homme pour nous liberer du peché  , des injustices et des exploitations de toutes sortes

 

 

.      Rappelons que Manman Mari qui est la Mère de Notre Seigneur Jésus Christ. Elle  est aussi  Notre Mère et Notre Modèle au service de l’Eglise et du Peuple de Dieu.                       Marie en tant que Notre Mère et Notre Modèle n’a jamais cessé de dire “Oui” à Dieu depuis l’Annonce de l’Ange Gabriel (Luc 1:26-38).                                    En effet, son “Oui” à Dieu pour devenir la Mère de Son Fils l’a conduit  a s’engager  dadvantage dans la vigne du Seigneur   tels que:            + sa visite à sa cousine Elisabeth, pour aller lui annoncer non seulement la Bonne Nouvelle qu’elle a reçu de l”Ange Gabriel, mais aussi pour se mettre au service de sa cousine (Luc 1:39-45).                              + Son départ en Egypte, lorsque le Roi Hérode cherchait à tuer Son Enfant Jésus qui venait de naître (Mt 2:13-18).                                    + Sa présence et l’Expression de sa Foi à Cana en Galilée lors d’un Mariage ou Son Fils Jésus allait opérer Son Premier Miracle (Jn 2 1-12).                                            + Quand elle allait a la recherche de Son Fils Jésus qui était resté dans le Temple à Jérusalem, lors d’un Pèlerinage Annuel (Luc 2:41-45).             + Sa présence au Calvaire, au pied de la Croix, avant la mort de Son Fils, lorsque Jésus Lui-même nous a donné Sa Mère pour être Notre Mère (Jn 19:25-27).

 

Frè Ak Sè nou  yo Bon Fèt Nwel, Nou kontan  malgré dificulté nou kapab la pou yon lot fèt Nwel                                                                       Ti kozé sayo ke nou sòt fè sou Manman Mari ka fe nou konprann pibyen ki Moun Manman Mari yè e kouman Li te ranpli Misyon l lè li te di Bondye “Wi”.

Nou menm ki se “ Pitit Manman Mari” kòm nou kònn dil, Misyon nou se pou nou mande Bondye lagras pou nou toujou fidèl nan Sèvis LI,nan swiv chemen Manman Mari ki te toujou fè volonte Bondye ki te mérite monte nan Syèl jou Asonpsyon Li.                                                               Manman Mari montre nou ke Li te bay Bondye Papa a tout Lavi Li ak tout Konkou l pou Travay Jezikri Pitit Li te vinn fè a te ka reyalizè. Nou menm kap viv nan Tan jodia nap gen poun fe tout sa nou kapab tou nan fè volonté Bondye. E lè nou di ke “ NOU se Legliz e Legliz se nou” nap gen pou nou fè tout sa nou kapab pou nou rété fidèl nan Misyon nou tankou Manman Mari pou nou ka mèritè alè nan Syèl la.

An atandan, map swété nou tout yon Bònn Fèt Nwèl. Se pou Jezikri Pitit Manman Mari a ki te deja vini e ki gen poul retounen an, se pou l prezan avèk nou nan Fèt Nwel Anè sa a. Se pou l fè nou fè anpil pwogrè nan tout bagay nan Ane 2022 a ak tout lot Anè kap vini yo, pou l fè nou toujou paré pou nou ka byen akèyil Lèli retounen…

Clicquer sur ce lien  pour ecouter mon message

https://youtu.be/FFbcgJsR5ys

Marie Elda Cantave Romulus

Mrs Elda Cantave Romulus-Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022

Dear Friends, Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022

The year 2021 is a very difficult year with the Covid 19 pandemic and natural cataclysms such as the earthquake in Haiti of August 14, 2021, the eve  of the feast of Our Lady of the Assumption and hurricane Elsa which struck Haiti in early summer 2021.

Yes we continue to mourn the departure of parents, friends and the late Father Guy Chrispin, the former Pastor of Our lady Rosary of Croix-des-Bouquets  who returned to the Father’s house on June 10, THE late Bishop Guy Sansaricq, on  August 21 , 2021. With the eyes of faith we know that they are all at the Father’s house. The Late  Father Guy Chrispin has  already 6 months since he left us. Father Geto succeeded and Gwoup Pitit Manman Wozè continues his ministry which consists in supporting its  parish and bringing together all the sons and daughters of Croix-Des-Bouquets. We feel the presence of Mary the divine mother of our Church within the Gwoup Pitit Manman Wozè de la Diapora.

 

 

 

 

 

 

 

Despite all these problems and difficulties The Lord has given us the grace to celebrate another Feast of Christmas or the birth of little Jesus who became man to free us from sin, injustices and exploitations of all kinds

 

 

 

 

 

 

 

. Il is important to remind  that Manman Mari who is the Mother of Our Lord Jesus Christ. She is also Our Mother and Our Model at the service of the Church and of the People of God. Mary as Our Mother and Model has never ceased to say “Yes” to God since the Announcement of the Angel Gabriel (Luke 1: 26-38). Indeed, her “Yes” to God to become the Mother of His Son led her to become more involved in the Lord’s vineyard such as: + his visit to her cousin Elisabeth, and tell her it is  not only the Good News that she received from the Angel Gabriel, but also to put herself at the service of her cousin (Luke 1: 39-45). + Her departure to Egypt, when King Herod sought to kill Her newly born Child Jesus (Mt 2: 13-18). + Her  presence and the Expression of his Faith in Cana in Galilee during a Marriage where Her Son Jesus was going to operate His First Miracle (Jn 2 1-12). +  I have to add when she went in search of Her Son Jesus who had remained in the Temple in Jerusalem, during an Annual Pilgrimage (Luke 2: 41-45). + Her presence at Calvary, at the foot of the Cross, before the death of Her Son, when Jesus Himself gave us His Mother to be Our Mother (Jn 19: 25-27).

 

 

 

 

Frè Ak Sè nou yo Bon Fèt Nwel, Nou kontan malgre problem  nou kapab la pou yon lot fèt Nwel Ti kozé sayo ke nou sòt fè sou Manman Mari ka fe nou konprann pibyen ki Moun Manman Mari yè e kouman Li te ran lipli Misyon te di Bondye “Wi”.

 

Nou menm ki se “Pitit Manman Mari” kòm nou kònn dil, Misyon nou se pou nou mande Bondye lagras pou nou toujou fidèl nan Sèvis LI, nan swiv chemen Manman Mari ki te toujou fè volonte  Bondye ki monte nan Syèl jou Asonpsyon Li Manman Mari montre nou ke Li te bay Bondye Papa a tout Lavi Li ak Tout  Konkou l pou Travay Jezikri Pitit Li te vinn fè a te ka reyalizè. Nou menm kap viv nan Tan jodia nap gen poun fe tou  tou sa  nou kapab tou nan fè volonte Bondye. E lè nou di ke “NOU se Legliz e Legliz se nou” nap gen pou nou fè all his nou kapab for our faithfulness nan Misyon nou tankou Manman Mari pou nou ka meritè alè nan Syèl la.

 

An atandan, map swété nou tout  yon Bònn Fèt Nwèl. Se pou Jezikri Pitit Manman Mari a ki te deja vini e ki gen poul retounen an, se pou l prezan avèk nou nan Fèt Nwel Anè sa a. Se pou l fè nou fè anpil pwogrè nan tout bagay nan Ane 2022 a ak tout lot Anè kap vini yo, pou l fè nou always ready pou nou ka byen akèyil Lèli retounen…

 

Click on this link to listen to my message

 

https://youtu.be/FFbcgJsR5ys

 

 

Marie Elda Cantave Romulus

 

 

Joyeux Anniversaire Sr Elvire.

 

 

 

 

 

 

Le 26 Decembre 2021 amène le 91ème Anniversaire de Naissance de Mme Elvire Othello, ancienne étudiante du Collège Pastoral et membre du Bureau Du Centre national de l’Apostolat Haitien. Elvire est l’une des anciennes étudiantes du Collège Pastoral qui rend un grand service au Bureau du Centre National de l’Apostolat comme volontaire. Le regretté President Francais Francois Mitterand (Homme d’’etat, President(1916-1996) a écrit: Sur le Chantier de ces valeurs toujours neuves, pour ces combats de chaque jour qui se nomment liberté, égalité, Fraternité, aucun volontaire n’est de trop.

 

Sr Elvire est originaire de Port-au-Prince-Haiti, elle a passé son enfance aux Gonaives surnommé la Cité de l’Indépendance. Elle est aux États Unis depuis 48 ans où elle a travaillé comme éducatrice.

 

Elvire est toujours souriante , elle est très spirituelle et est membre de la Legion de Marie. Son 91ème anniversaire de naissance est une autre journée de grâce pour elle. Nous lisons dans Le psaume 90 : 10 Les Jours de nos années s’élèvent à soixante-dix ans . et, pour les plus robustes, à quatre-Vingts ans. Donc Sr Elvire est parmi les robustes.

Monseigneur Pierre Andre Pierre  souhaite un Joyeux anniversaire à Mme Othello en ces mots: “Bonne Fète, Chère Soeur Elvire! Nous nous joignons à toi pour remercier le Seigneur de toutes les faveurs qu’Il t’a faites pendant ta longue vie. Nous lui demandons de continuer ses largesses à ton égard. Que l’exquise qualité de tes paroles et de tes bonnes oeuvres continuent à lui rendre grace jusqu’à ton dernier souffle. Au Nom très Saint du Seigneur, je te bénis avec beaucoup d’affection et de reconnaissance.”

Nous demandons au Peuple de Dieu de Prier pour Mme Othello en cette très spéciale occasion. .

 

Brother Tob

 

Happy Birthday Sr Elvire

December 26, 2021 is the 90th Birthday of Mrs. Elvire Othello, former student of the Pastoral College and member of the office of the National Center of the Haitian Apostolate. Elvire is one of the former students of the Pastoral College who renders a great service to the Office of the National Center of the Apostolate as a volunteer. The late French President Francois Mitterand (statesman, President (1916-1996) wrote: “On the site of these values, no volunteer is too much in these daily struggles demanded for the causes of freedom, equality, fraternity,”

 

Sr Elvire is originally from Port-au-Prince-Haiti. She spent her childhood in Gonaives known as the City of the Independence. She has been in the United States for 47 years and has worked as an ESL professor.

 

Elvire is always smiling. She is very spiritual and is a member of the Legion of Mary. Her 91th birthday is another day of grace for her. We read in Psalm 90:10 The Days of our years amount to seventy years and, for the more robust, to eighty years. So Sr. Elvira is among the strong ones.

 

 

Mgr Pierre Andre Pierre  wishes Mrs. Othello a Happy Birthday in these words:

Beloved Elvire, we join you in giving thanks to God for your long life and the many blessings He has poured upon you. We trust that he will continue to keep his eyes of mercy upon you until the end of your earthly Pilgrimage. In the Most Holy Name of Jesus, I bless you with much fervor and love!

 

We ask the People of God to Pray for Mrs. Othello on this very special Day.

 

Brother Tob

 

 

Révérend Père Wismick Jean-Charles, SMM

Très cher ami,

En cette fin d’année, je viens te dire mes vœux de paix, de joie, de bonheur et d’un fructueux ministère au Conseil Général des Montfortains. Continue de fleurir et de produire là où le Seigneur t’a planté, selon ses desseins insondables.

Je viens te dire aussi ma gratitude pour le service immense que tu as rendu à nos communautés de l’Apostolat Haïtien par la retraite de 3 jours que tu as animée pour nous depuis Rome, la Ville éternelle. Tes présentations coulaient de source et apportaient une bonne nourriture spirituelle à notre peuple qui cherche Dieu et la vie. Merci d’avoir répondu à notre attente. C’est une contribution remarquable à l’Apostolat.

Je t’en suis éternellement reconnaissant. Que le Seigneur te donne la santé et qu’il te garde toujours heureux. Puisse Marie toujours veiller sur toi et t’inspirer. Merci de ton amitié et  de  ta genereuse Collaboration .

Bien fraternellement in Christo ,

Mgr André

1er Jour:

https://youtu.be/9yFNGG3UiiM

2ème Jour: https://youtu.be/bCKe8pDvjbM

3ème Jours : https://youtu.be/cxDvjCOMF5M

Voeux de  Noel 2021 de certains Leaders Spirituels de la Pastorale Haitienne:

https://youtu.be/f37tvj0ZPN4

 

Proverbes

 1. Bèl pawòl pa vle di verite pou sa
 2. Se jou babye ou konnen pawòl kache
 3. Rete trankil se remèd kò
 4. Fè tripotay se metye sal
 5. Joumou pa donnen kalbas

Latest News December 19, 2021

 

 

 

 

KATRIYÈM DIMANCH LAVAN (Dimanch 19 Desanm 2021)

Mi 5, 1-4; Sòm 80; Ebre 10, 5-10; Lik 1, 39-45

Malgre COVID-19 ak variants DELTA ak OMICRON li yo, ak tout laperèz ki antoure mond lan, Legliz la kontan ! Sa a se katriyèm Dimanch Lavan an. Nwèl la prèske rive ! Jezi ki gen “orijin li depi nan tan lontan,” te vin “Pou pran swen twoupo li yo” grasa fòs pouvwa epi ak non majeste Bondye l la.

 

Grandè li pral parèt aklè nan fen mond lan e se limenm ki  pral lapè toutbon vre a!” (1ye lekti) Li te vin “fè volonte Papa a” epi tabli dezyèm alyans pèmanan an avèk tout moun sou latè. (2yèm lekti)

Ki jan nou ta ka pa kontan? Jodi a nan Levanjil la Lik pale de yon « Madanm » predestine ki te voye pou l akouche. Li montre Jezi sa a nou selebre nesans li a, li vrèman INIK. Yo te anonse li vini nan mond lan atravè Ansyen Testaman an. Nesans li se yon bagay estwòdinè.!

 

Eske n ap rete endiferan? Èske n ap tou senpleman patisipe nan aktivite mond lan ki kache vrè siyifikasyon VINI li a? Legliz la konvoke nou, pou nou louvri pòtay kè nou tout lajè, epi pou nou vrèman aksepte Jezi kòm Bèje nou, Senyè ak Sovè nou! Li vin pran swen pèp li a! Se limenm men ki Kè poze a.

 

Kidonk, pandan n ap selebre Nwèl la, nou selebre nesans sovè nou an. Men leson li te anseye nou yo :

 • Pòv yo gen valè. Epi yo merite swen ak atansyon nou;
 • Malgre peche nou yo ak egoyis nou yo, Kris la vin jwenn nou. Li vin viv nan mitan nou ;
 • Nou tout, nou bezwen Sovè sa a. Se li sèl ki ka bay tout moun bon kado lavi a;
 • Menm nan kote ki pi fènwa yo, nou pa bezwen janm santi nou poukont nou;
 • Pou nou ka tounen anbasadè akèy, pou nou raple tout moun nou rankontre, yo pa poukont yo, lanmou fèt nan mitan nou.

 

Èske nou ta dwe yon mouton rebèl ki refize tande Jezi, epi suiv li? Nwèl se yon gwo moman pou redekouvwi verite Jezi a epi REPANTI! Kite limyè pawòl li ak prezans klere kè ou. Pran yon ti moman trankil, konfese peche w yo bay yon Prêt, epi retounen nan lakominyon! Lè a se kounye a. Se pa demen! Redekouvwi laverite sa ak Kè Kontan Delivrans lan!

 

Lapè ak benediksyon Nwèl sa a, pou ou menm ak pou tout Fanmi ou!

 

 

FOURTH SUNDAY OF ADVENT (Sunday December 19, 2021)

Mi. 5, 1-4; Ps. 80; Heb. 10, 5-10; Luke 1, 39-45

Despite COVID-19 and its variants DELTA and OMICRON, and all the fears surrounding the world, the Church is excited! This is the forth Sunday of Advent. Christmas is almost upon us! Jesus whose “origin is from of old, from ancient times” has come “To shepherd his flock” by the strength of the Lord and the majestic name of his God.

His greatness shall reach to the end of the world and he shall be peace!” (1st reading). He has come “to do the Father’s will” and to establish the second and permanent Covenant.” (2nd reading)

 

How could we not rejoice? The predestined “woman” sent to give Him birth is shown today in the Gospel Luke. She shows that this Jesus whose birth we celebrate is truly UNIQUE. His coming to the world had been announced all through the Old Testament. His nativity is sensational!

 

Shall we remain indifferent? Shall we simply participate in worldly activities which conceal the true meaning of his COMING? The Church summons us to open wide the gates of our hearts and truly accept Jesus as our Shepherd, our Lord and Savior!  He comes to shepherd his people!

 

So, as we celebrate Christmas, we celebrate the birth of our savior—but also the lessons he taught us:

 • That the poor matter, and deserve our care and attention;
 • That despite our sins and selfishness, Christ comes to us;
 • That we all need this savior, who can show us the real gifts in our lives;
 • That even in the darkest places, we need never feel alone;
 • That we can be ambassadors of welcome, reminding all we meet that they are not alone, that love has been born in our midst.

 

Shall we be a rebellious sheep who refuses to hear Him and follow HIM? Christmas is a great moment for rediscovering the truth of Jesus and REPENT! Let your heart be enlightened. Take a moment of quiet, confess your sins to a priest and come back to Holy Communion!  The time is NOW not tomorrow! Rediscover the truth and JOY of SALVATION!

 

Peace and Blessings this Christmas, to you and yours!

 

 

 

QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT C (19 Décembre 2021)

Mi 5, 1-4; Ps 80; Heb. 10, 5-10; Luc 1, 39-45

En dépit de COVID-19 et de ses variantes : DELTA et OMICRON ; en dépit de toutes les craintes et peurs qui pèsent aujourd’hui sur le monde, l’église nous parle de la paix et de la joie de Noël, c’est déjà Noël dans moins d’une semaine. Les rues ne sont pas pleines de monde comme par le passé ! Mais le commerce fait encore de bonnes affaires. Malgré le brouhaha, nous devons saisir l’essentiel !

Ce Jésus, dont « l’origine est antique » et dont nous célébrons la naissance est vraiment spécial. Sa naissance avait été annoncée depuis des sèclès. Son message atteindra les limites les plus éloignées de la terre. Il vient “faire la volonté du Père” au contraire du premier Adam ! Il est venu « paître son troupeau » par la force du Seigneur et le nom majestueux de son Dieu. Il est revêtu de la puissance du Très-Haut. Il apporte la paix et institue une nouvelle et éternelle Alliance !”

 

Comment ne pas se réjouir ? La « femme » prédestinée envoyée pour lui donner naissance est à l’œuvre aujourd’hui dans l’Évangile de Luc. Elle montre que ce Jésus dont nous célébrons la naissance est vraiment UNIQUE. Sa venue au monde avait été annoncée tout au long de l’Ancien Testament. Sa nativité est sensationnelle !

 

A l’occasion de Noel, il ne suffit pas de s’acheter des vêtements neufs, de donner des jouets aux enfants et de prendre un bon repas ! Il faut surtout acclamer Jésus comme son Sauveur ! Il faut soudainement se laisser éclairer par sa lumière ! Redécouvrir la beauté et la VÉRITÉ de son appel.

 

Resterons-nous indifférents ? Devons-nous simplement participer à des activités mondaines qui dissimulent le vrai sens de sa VENUE ? L’Église nous appelle à ouvrir toutes grandes les portes de nos cœurs et à accepter vraiment Jésus comme notre Berger, notre Seigneur et Sauveur ! Il vient paître son peuple !

 

L’on n’a pas le droit de persister à vivre comme une brebis insoumise, une âme sourde et aveugle,

L’homme est comme un souffle qui passe, une fleur qui s’épanouit le matin pour se flétrir le soir.

 

Ainsi, alors que nous célébrons Noël, nous célébrons la naissance de notre sauveur, mais aussi les leçons qu’il nous a apprises :

 • Que les pauvres comptent et méritent notre attention et nos soins ;
 • Que malgré nos péchés et notre égoïsme, Christ vient à nous ;
 • Que nous avons tous besoin de ce sauveur, qui peut nous montrer le vrai cadeau de la vie : Sa paix ;
 • Que même dans les endroits les plus sombres, nous n’avons jamais besoin de nous sentir seuls ;
 • Que nous puissions être des ambassadeurs de l’accueil, rappelant à tous ceux que nous rencontrons qu’ils ne sont pas seuls, que l’amour est né parmi nous.

 

Serons-nous une brebis rebelle qui refuse de l’entendre et de LE suivre ? Noël est un grand moment pour redécouvrir la vérité de Jésus.  Crois que Jésus est le SEIGNEUR, le Fils de Dieu ! Rentre au fond de ton cœur ! Confesse tes péchés à un prêtre, prends la résolution de faire grandir l’amour dans ton cœur et reprends ta communion. ! L’heure n’est pas pour demain. C’est MAINTENANT ! Redécouvre la vérité et la JOIE du SALUT ! Que votre cœur t’éclaire.

 

C’est le rêve de Dieu que nous vivions continuellement en communion avec Jésus, pour que ses qualités se reflètent dans nos vies et que nous devenions des agents de paix dans ce monde troublé !  Cesse d’hésiter ! Le Seigneur t’attend ! QUE TON NOEL SOIT JOYEUX !

 

Paix et bénédictions en ce Noël, à vous et aux vôtres !

 

Mgr. Andre

1er Jour de la Retraite de la Noel du Centre National  de l’Apostolat Haitien

Precicateur: Rome: Pere Wismick  Jean Charles SMM, PHD

Vicaire General des Missionnaires Montfortains à  Rome

Clicquer sur ce lien pour entendre sa predication: https://youtu.be/9yFNGG3UiiM

 

 

 

 

 

Pensée de la semaine: L’unité se nourrit de la tolerance et prend ses raciness dans la fraternité

Citation d’internaute

Badis Khenissa

Chef d’Entreprise, Consultant, Politique, Président Think-tank, France

Thought for the week: Unity is nourished by tolerance and rooted in fraternity

Badis Khenissa

Company Manager, Consultant, Policy, President Think-tank, France

Panse pou semèn nan: Inite jwenn manje li nan tolerans, rasin li nan fratènite.

Badis Khenissa

Manadjè Konpayi, Konsiltan, Règleman, Prezidan Panse-tank, Lafrans

Pensamiento de la semana: La unidad se nutre de la tolerancia y se arraiga en la fraternidad

Badis Khenissa

Gerente de empresa, consultor, política, presidente Think-tank, Francia

 

 

 

Noël 2021.

 

 

 

La fête de Noël reste l’une des dates les plus importantes du calendrier chrétien et aussi l’une des fêtes familiales les plus populaires en notre Haïti et en les pays du reste du monde. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir sauvegarder la fête de Noël, cette année encore, puisque nous faisons face à une insécurité de plus en plus exigeante et dangereuse.  La pandémie sévit et est en mesure de gâcher les fêtes. Irons-nous jusqu’au bout pour sauver la fête de Noël de la morosité que veut imposer le covid 19 ?

Nous ne sommes pas sûrs que les membres éloignés des familles doivent présenter leur carte de vaccination avant le réveillon. Certains préfèreront porter leur masque pendant toute la durée du diner de Noël pour ne pas inquiéter ceux qui ne veulent pas être contaminés. Mais il faudra avant tout qu’ils dégustent les bons plats sans le port du masque. Les jeunes ne pourront pas embrasser leurs tantes et leurs cousins qu’ils ne voient pas souvent puisqu’ils habitent à l’autre bout du pays.  Ils ne recevront pas des cadeaux du père Noël, qui ne va pas peut-être tenir le coup, vu qu’il est âgé.  Mais heureusement que les responsables de l’OMS nous rassurent que le Père Noël est immunisé contre le Covid 19 et pourra sans problèmes distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier.

Quant à la messe de minuit du 24 décembre, elle sera annulée dans de nombreux pays.  Dans les lieux où cette messe importante sera chantée, le nombre de fidèles non seulement sera limité mais il faudra aussi s’inscrire à l’avance pour y assister. Encore une fois, le pape François devra célébrer la messe de minuit à sept heures et demie du soir pour respecter le couvre-feu en vigueur en raison de la pandémie.  La fête de Noël ne sera pas fêtée avec faste cette année, comme l’exige la tradition. Après tout, selon l’évangéliste Luc, l’enfant Jésus était né dans une mangeoire, sans grande pompe, car il n’y avait pas de place pour Marie et Joseph dans la salle des hôtes.

Auteur

Valérie Armand

 

Christmas 2021.

 

 

 

The Christmas Holiday is one of the most important dates of the Christian calendar and remains one of the most popular holidays in our country Haiti and the rest of the world. We are not sure that we have the power to save Christmas again this year, since we are facing a more and more challenging and dangerous lack of safety. The pandemic rules and can spoil the holidays. Are we going to the end to save the Christmas holidays from the gloominess that can cause Covid 19?

 

We are not sure if extended family members will have to show their vaccination card, to be invited to the Christmas dinner.  Some will prefer to wear their mask during the Christmas feast so that they will not scare the ones who don’t want to be contaminated.  First and foremost, they will have to enjoy great food without wearing the mask. The young ones will not be allowed to hug their aunts and cousins, whom they see very rarely because they live at the other end of the country.  They will not receive gifts from Santa Claus, who will not endure the pandemic because of his old age.  But fortunately, the heads of the WHO reassured us that Santa Claus is immunized to Covid 19 and will be able to distribute gifts to the children of the whole world without difficulty.

When it comes to the midnight mass on December the 24th, it will be cancelled in numerous countries. In the places where this important mass will be held, the number of believers allowed will be limited and they will have to apply in advance to attend mass. Once again, Pope Francis will have to celebrate the midnight mass at seven thirty in the evening, so that he respects the current curfew due the pandemic. Christmas will not be celebrated with splendor this year, as tradition requires.  After all, according to Luke the evangelist, the child Jesus was born in a manger without great fanfare because Mary and Joseph did not find any space in the guest room.

Author

Valérie Armand

 

19 ANS BULLETIN SOLIDARITE – BON ANNIVERSAIRE

 

Dimanche Prochain ou Dimanche 26 Décembre 2021 ramène le 19ème anniversaire du Bulletin en ligne du Centre National de l’Apostolat Haïtien. Déjà 19 années.

Nous avons commencé timidement en l’année 2002 avec l’intention d’offrir à notre population Haïtienne une publication hebdomadaire dont l’objectif serait de produire des réflexions religieuses, de collecter des nouvelles internationales et locales, et de construire l’unité de notre communauté. La devise de notre pays le dit bien et sonne comme un cri de ralliement : “L’UNION FAIT LA FORCE.” C’est aussi un point fort de l’Evangile. Les chrétiens ne doivent pas rester confinés dans leurs cellules. Ils doivent former UN SEUL CORPS. LE CHRIST étant la TÊTE DE CE CORPS. Aucun succès sans UNITÉ ! Nous devons rester en contact les uns avec les autres. Notre mission est collective.

Le bulletin commença timidement avec une ou deux pages. Il ne fut lu au tout début que par quelques douzaines de personnes. Maintenant, plus de dix mille personnes le reçoivent régulièrement. Il est lu en Haiti, au Canada, en Europe et même au Japon, au pays du soleil levant. Les Haïtiens de partout nous rejoignent avec leurs questions et leurs commentaires.

Nous couvrons beaucoup de domaines dans nos éditions. Pour cela, nous devons un hymne de gratitude à tous ceux et celles qui ont aidé à l’extension du Bulletin. Nous ne savons comment les remercier. Nous avons des entrevues (talkshows) avec un grand nombre d’Haïtiens célèbres et des associations de professionnels haïtiens, des Etats-Unis et d’ailleurs. Nous rencontrons des jeunes et parfois passons le microphone à des personnages très simples mais remarquables par les services qu’ils rendent à la communauté.  Nous pensons devoir répandre des idées fortes pour faire avancer la communauté dans la bonne direction. Nous voulons surtout nous rapprocher les uns des autres pour que notre communauté projette une image d’unité gagnant ainsi le respect et l’estime des autres groupes ethniques. L’UNION FAIT LA FORCE.

 

YOUR CONTRIBUTIONS WILL HELP US STAY ALIVE

Nous continuons à remercier le Regretté Bishop Guy A. Sansaricq qui a tout fait au cours de son existence pour renforcer le lien de solidarité entre le Bulletin et la communauté Haïtienne de la diaspora et d’Haiti.

Evidemment c’est un travail qui coûte beaucoup d’argent. Il faut acheter des instruments d’impression moderne. Il faut se déplacer continuellement à grands frais pour rejoindre les lieux où se déroulent les évènements. Comme il serait souhaitable que des membres de la communauté soutiennent financièrement nos efforts en envoyant, peut-être $10.00 ou $20.00 chaque mois de façon régulière. Malheureusement, peu pensent à le faire. Si nous pouvions trouver au moins une centaine de personnes à nous donner mensuellement $20.00, nous nous sentirions davantage soutenus par la communauté.

Nous remercions avec effusion ceux qui nous aident déjà et qui offrent leurs services. Notre Bulletin deviendrait de plus en plus le porte-parole de notre communauté Haïtienne. Nous remercions tous ceux qui nous aident à le produire chaque semaine et sollicitons votre assistance pour qu’il devienne un lieu de fraternité, un instrument qui élève les esprits de tous et un témoignage sublime de solidarité fraternelle.

Brother Tob

 

19TH ANNIVERSARY OF THE WEEKLY BULLETIN OF THE NATIONAL CENTER FOR THE HAITIAN APOSTOLATE

     Sunday December 26, 2021 will be the 19th anniversary of the Weekly Bulletin of the National Center of The Haitian Apostolate.  The bulletin was started  with the intention of offering our Haitian people a weekly publication aimed at providing religious reflections; international and local news; and building the unity of our community. The motto of our country says it well: “UNION IS STRENGTH.” The Gospel tell Christians that they should not remain confined to their individual cells. They must be a community which recognize themselves as ONE BODY, which recognizes that CHRIST is the HEAD OF THAT BODY. No success without UNITY! We have to relate to  each other and share in  mission as a communion of God’s people.

 

The newsletter began tentatively with one or two pages which initially was only read by only a few dozen people. Now over ten thousand people are receive it. It is sent to and read in Haiti, Canada, Europe, Brazil, Russia, China, Mexico and even in Japan. Haitians everywhere join us with their questions and comments.

The newsletter covers a lot of topics in each edition. For this, we owe our gratitude to our Haitian professional associations whose members are regular writing contributors.

We also receive information from many young people who often tell us about very simple people who are remarkable for the service they render to the community. We believe we need to spread strong ideas to move the community in the right direction. Above all, we want to get closer to each other so that our community projects an image of unity thus gaining the respect and esteem of other ethnic groups. UNITY IS STRENGTH.

I will never  forget how many assisted in preparing for a the celebration the 19th anniversary my Spiritual Father the late Bishop Guy Sansaricq, the founding director of the National Center for the Haitian Apostolate who did everything to support us as we continued to develop the Bulletin

 

Producing the newsletter is a very expensive job. Updated expandable printing instruments must be purchased. You have to travel continuously at great expense to reach the places where the events are taking place. It would be desirable for members of the community to financially support our efforts by sending, $ 25, $ 30 or $ 50 each month on a regular basis.  If we could find at least one hundred people to give us a minimum of $ 20.00 per  month, we would have enough more to pay our bills. by the community.

We warmly thank those who already help us and who offer their services. More financial topical  contributions our newsletter would become more and more the spokesperson for our Haitian community.

We thank all those who have helped us produce the newsletter  each week.  More contributors and other forms of assistance will help the newsletter become more extensive contributor as mediating source  of community building and an instrument that uplifts the spirits of all! It will provide and a sublime testimony of the solidarity of our Haitian Community.

 

Brother Tob

 

MESAJ EVÈK KATOLIK PEYI AYITI VOYE POU PÈP BONDYE-A: PÈ YO, MÈ YO, FRÈ YO, FIDÈL YO AK TOUT MOUN KI GEN BÒN VOLONTE NAN OKAZYON FÈT NWÈL 2021 AN

 

 

 1. Nan yon ti tan ankò nou pral selebre Nesans Sovè nou an, Jezi kri, e n ap gen pou n swete yonn lòt bòn fèt Nwèl ak bòn ane. Tan Lavan an, kòm tan atant, konvèsyon ak rekonsilyasyon, pataj ak esperans, prepare nou pou sa. Li louvri je nou sou yon modèl lavi ki pi laj epi ki pi bèl. Tan Lavan an prepare nou pou n selebre lavi, sa vle di Jezi, li menm ki Liberatè ak Sovè limanite a, nan wete tout sa ki pa bon nan nou, nan detwi tout jèm divizyon ki anpeche nou rekonèt nou se frè ak sè epi ki anpeche yonn akeyi lòt kòm sa dwa. Ak jès konkrè, Legliz la envite nou soti nan konpòtman manfouben nou yo pou nou kapab akeyi Jezi Kri pi byen epi koube nou anba pouvwa li. Li mande nou louvri kè nou, men nou ak zye nou pou n al jwenn frè ak sè nou yo epi mache ansanm ak yo. Ki aksyon patriyotik ak zanmitay sosyal nou ta swete reyalize pou nou pran wout k ap mennen nou nan bòn gouvènans ak nan bon jan tèt ansanm Ayiti bezwen an?
 2. Nan misyon li genyen pou l mache sou tras pwofèt yo epi preche levanjil la, Legliz Jezi Kri a bay tèt li devwa pou li toujou soutni epi akonpaye pitit gason ak pitit fi li yo nan lapenn yo tankou nan kè kontan yo, nan moman tèt chaje yo tankou nan moman lespwa yo (cf. Gaudium et spes n.1). Konsa, kòm Evèk nan mitan pèp Bondye a, nou pa kapab rete bra kwaze devan evènman tèrib ki pase nan dènye mwa sa yo. Pandan n ap prezante senpati nou bay tout moun ki viktim nan kastastwòf natirèl, nan eksplozyon, nan zak kidnaping, vyòl ak vyolans tout kalite. Nou konfye nan Mizerikòd Bondye nanm frè ak sè inosan nou yo ki tonbe anba bal gwoup moun ki gen gwo zam yo. Nou voye senpati ak kondoleyans nou bay tout fanmi ki andèy yo. Nou kondane ak tout fòs nou zak sa yo ki rive komèt nan mitan frè ak sè nou yo. Nou mande pou laverite, lòd ak jistis reprann plas yo epi pou otorite Leta a retounen nan peyi nou an.
 3. Nan lapriyè lanjelis ki te fèt 31 oktòb la, sou plas Sen Pyè nan vil Wòm, Pap Franswa te gen yon panse espesyal pou Ayiti, peyi nou « k ap viv nan tribilasyon ak kalamite ». Piblikman, Pap la mande « reskonsab tout nasyon yo pou yo soutni peyi nou an, pou yo pa kite l pou kont li » nan moman difisil sa a. Anpil nan konpatriyòt nou yo blije pati kite peyi a ak lespwa yo kapab jwenn lavi miyò yo espere a nan yon lòt peyi. Malerezman, yo konn viktim souvan anba move trètman ak diskriminasyon. Nou fè vwa nou fè yonn ak vwa Pap la pou nou kondane evènman tris sa yo epi nou mande pou prensip ki gen pou wè ak respè diyite moun aplike pou tout moun. Nou manifeste rekonesans nou bay Pap la pou bèl mesaj solidarite sa a.
 4. Nou pouse yon gwo kout rèl devan sitiyasyon malouk sa a. Èske kriz sa a pa ta dwe touche konsyans Reskonsab yo nan Kominote entènasyonal la ? Èske l pa ta dwe pouse yo ede nou travay men nan men pou nou kapab panse blese sa a epi fè pwomosyon pou respekte dwa inivèsèl yo? Epitou, èske lidè politik nou yo, dirijan nou yo ak tout elit peyi a, yo menm tou, pa ta dwe santi yo konsène pi plis toujou nan sitiyasyon makawon sa a ki mete nou plat atè a?
 5. Konferans Evèk Katolik Ayiti yo fè apèl ak konsyans tout moun pou yon gwo revèy espirityèl, moral epi patriyotik pou nou kapab lite kont tout fòs mal ki nan nou epi ki viwonnen k ap pouse nou fè zak kriminèl sa yo ki bay lapenn ak dlo nan je. Nou lanse yon apèl prese prese bay aktè politik yo, aktè ekonomik, ak moun ki nan sosyete sivil la pou yo pran reskonsablite yo pou chèche antant ak kè poze, dekwa pou yo rive jwenn bon jan solisyon nan kriz peyi a ap travèse depi lontan. Nou mande gwoup moun ki gen gwo zam nan men yo pou yo depoze yo. Sispann fè moun soufri! Sispann fè moun kriye! Konsa na bay kontribisyon pa nou nan konstwi yon sosyete kote ki gen jistis, kè sansib, renmen, kote nap viv tankou sè ak frè. Paske lè wap dyaloge, pale ak frè w, ou pa ka gen zam nan men w. Dyalòg sa a mande pou yonn gade lòt nan je; pou yonn padonnen lòt epi pou n avanse ansanm.
 6. Sè ak frè nou yo, an nou sispann mete enterè pèsonèl nou pi wo pase enterè peyi a. An nou montre nou se pitit fi ak pitit gason menm Patri nou an, Ayiti! «Nan limyè lafwa, an n akeyi mistè Nwèl la, mistè Bondye ki tounen moun nan Pitit li a, pou l fè nou patisipe nan sa l ye a pou n ka vin pi moun» (Saint Athanase, Sur l’Incarnation, 54.3 : PG 25). « An n kite Bondye sa a ki tounen yon Timoun nan transfòme nou, li menm ki envite nou louvri kè nou bay lesperans » (CEH, Mesaj Nwèl 2020).
 7. Se poutèt sa, tankou Pap Franswa mande nan Odyans jeneral 15 desanm ki sot pase a, nou envite tout konpatriyòt nou yo anndan tankou deyò peyi a, pou yo mete plis fòs lafwa toujou nan lapriyè pou Ayiti. An nou lapriyè pou Lespri sajès ak bon konprann nan klere nou epi gide nou nan aksyon ak nan travay n ap fè pou n vin gen yon peyi tounèf daprè sa Bondye vle pou nou, « lapè, men non pa malè, pou ban nou yon avni ak yon lesperans » (cf.Jeremi 29, 11).
 8. « Granmèt, vini, pou kisa w pran tan konsa ? Gen pitye pou sèvitè w » (Sòm 89, 13). Men rèl, nou menm Evèk yo, nou lanse bay Bondye pou nou tout nan fen ane 2021 an ki te make ak anpil katastwòf natirèl, anpil vyolans ak zak kriminèl.
 9. O Vyèj Mari! Manman Pèpetyèl Sekou, fè nou jwenn lagras nan men Pitit ou Jezi, Emanyèl, Bondye avèk nou, pou n rive pase yon bèl fèt Nwèl 2021 ak yon lane 2022 nan rekonsilyasyon ak lapè. Mesaj sa a soti nan kay kote evèk yo konn rasanble, Lilavwa, jou 16 desanm 2021 an. Evèk ki siyen Mesaj sa a :

Mesaj sa a soti nan kay kote evèk yo konn rasanble, Lilavwa, jou 16 desanm 2021 an.

Evèk ki siyen Mesaj sa a :

Monseyè Launay SATURNE Achevèk Okap Ayisyen Prezidan CEH

Monseyè Max Leroy MESIDOR Achevèk Pòtoprens Visprezidan CEH

Monseyè Désinord JEAN Evèk Ench Ekonòm CEH

Kadinal Chibly LANGLOIS Evèk Okay Konseye

Monseyè Quesnel ALPHONSE, SMM. Evèk Fòlibète

Monseyè Charles Peters BARTHELUS Evèk Pòdepè

Monseyè Joseph Gontrand DECOSTE, SJ Evèk Jeremi

Monseyè Pierre André DUMAS Evèk Ansavo ak Miragwan

Monseyè Yves Marie PEAN, CSC Evèk Gonayiv

Monseyè Marie Erick Glandas TOUSSAINT Evèk Jakmel

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE DE NOËL 2021 DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE D’HAÏTI (CEH) AUX PRETRES, RELIGIEUX, RELIGIEUSES, AUX FIDELES LAÏCS, AUX HOMMES ET FEMMES DE BONNE VOLONTÉ

 

 

 1. Nous allons très bientôt célébrer la Naissance du Messie-Sauveur, Jésus-Christ, et nous aurons à échanger les traditionnels vœux de Noël et de Bonne Année. Le temps de l’Avent, comme temps d’attente, de conversion, de réconciliation, de partage et d’espérance, nous y prépare. Il nous ouvre les horizons vers un idéal de vie plus ample et plus noble. Au moyen de gestes concrets, l’Église nous invite à sortir de nos indifférences pour mieux accueillir Jésus-Christ et nous soumettre à sa Seigneurie. Elle nous demande de nous ouvrir le cœur, les mains et les yeux pour aller vers le semblable et décider de marcher avec lui. Quels actes de patriotisme et d’amitié sociale souhaiterions-nous réaliser pour activer le processus du pacte de fraternité et de gouvernance dont Haïti a besoin ?
 2. Dans sa mission prophétique et évangélisatrice, l’Église du Christ se fait le devoir de soutenir et d’accompagner toujours ses fils et ses filles dans leurs peines comme dans leurs joies, dans leurs angoisses comme dans leurs espoirs (cf. Gaudium et spes, n. 1). Aussi, Pasteurs du troupeau, nous ne saurions rester indifférents face aux événements tragiques de ces derniers mois. Pendant que nous compatissons à la douleur de tous ceux et de toutes celles qui sont victimes des actes de kidnapping, de viol et de la violence de toutes sortes, nous confions à la miséricorde de Dieu les âmes de nos frères et sœurs tombés innocemment sous les balles des groupes lourdement armés. Nos sympathies et nos sincères condoléances vont à l’endroit de toutes les familles éprouvées par le deuil. De toutes nos forces, nous condamnons ces actes fratricides. Nous réclamons que la vérité, l’ordre et la justice soient rétablis et que l’autorité de l’État soit restaurée dans notre pays.
 3. Le Pape François, lors de la prière de l’Angélus du 31 octobre dernier sur la Place Saint Pierre à Rome, a eu une pensée toute spéciale pour Haïti, notre Pays, « qui vit dans des conditions extrêmes ». Le Saint Père a solennellement demandé « aux responsables des nations de soutenir ce pays, de ne pas le laisser seul » dans ce moment de dures épreuves où nous connaissons tant de souffrances et de douleurs. En effet, beaucoup de nos compatriotes sont contraints de quitter le pays pensant pouvoir trouver ailleurs le bien-être auquel ils aspirent. Malheureusement, ils sont très souvent victimes de mauvais traitements et de discrimination. En communion avec le Saint Père, nous déplorons ces événements malheureux et demandons que les principes liés au respect de la dignité de la personne humaine soient appliqués pour tous. Nous exprimons notre gratitude envers le Saint Père pour son vibrant message de solidarité.
 4. Nous lançons un urgent cri d’alarme face à l’inquiétante dégradation continuelle de la situation du pays. Une telle situation de chaos socioéconomique et politique ne devrait-elle pas interpeller la conscience des Responsables de la Communauté internationale pour les porter à travailler en synergie afin de nous aider à panser cette plaie et à promouvoir le respect des droits universels ? Et nos leaders politiques, nos dirigeants, ne se sentent-ils pas eux aussi plus que jamais concernés par cette situation chaotique et désastreuse qui nous rabaisse ?
 5. La Conférence des évêques catholiques d’Haïti en appelle à la conscience personnelle et collective, ainsi qu’à un sursaut moral et patriotique pour lutter contre les « forces orgueilleuses du mal qui engendrent autour de nous et en nous-mêmes les atrocités et les souffrances ». Nous exhortons les acteurs politiques, sociaux et économiques au sens de responsabilité, à l’entente et à la paix, pour trouver une solution définitive et durable à la crise que traverse le pays depuis trop longtemps. Aux chefs de groupes armés et à ceux qui les soutiennent, nous demandons de déposer les armes pour contribuer à la reconstruction d’une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle. Avec des frères, on ne dialogue pas avec des armes en mains. On se regarde dans les yeux. On se pardonne et on avance.
 6. Sœurs et frères, cessons de mettre nos intérêts mesquins au-dessus des intérêts de la nation ! Faisons preuve d’être filles et fils de la même patrie, Haïti ! « Accueillons, dans la lumière de la foi, le Mystère de Noël, le Mystère de Dieu qui, en son Fils, s’est fait chair pour nous rendre participants de sa nature divine, pour rendre Dieu à l’homme et l’homme à Dieu » (Saint Athanase, Sur l’Incarnation, 54.3 : PG 25). « Laissons-nous transformer par l’Enfant-Dieu qui nous invite à nous ouvrir à l’espérance » (CEH, Message de Noël 2020).
 7. Pour cela, comme l’a demandé le Pape François au cours de son Audience générale du 15 décembre 2021, nous invitons tous nos compatriotes d’ici et d’ailleurs à redoubler d’ardeur dans la prière pour Haïti. Prions pour que l’Esprit de sagesse et de discernement nous éclaire et nous oriente dans la recherche active d’un renouveau intégral de notre pays selon les desseins de Dieu sur nous, « desseins de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance… » (Jérémie 29, verset 11).
 8. « Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs » (Psaume 89, verset 13). Voilà le cri que nous, Évêques catholiques d’Haïti, lançons à Dieu pour vous tous en cette fin de l’année 2021 marquée par tant de catastrophes, de violences, d’insécurité et de tueries.
 9. Tendre Vierge Marie, Mère du Perpétuel Secours, obtiens-nous de ton Fils Jésus, l’Emmanuel, la grâce d’une joyeuse fête de Noël 2021 et d’une fructueuse Année 2022 dans la réconciliation et la paix.

Donné à Lilavois, au Siège de la CEH, le 16 décembre 2021. Suivent les signatures des Évêques :

Mgr Launay SATURNÉ Archevêque Métropolitain du Cap-Haïtien Président de la CEH

Mgr Max Leroy MÉSIDOR Archevêque Métropolitain de Port-au-Prince Vice-Président de la CEH

Mgr Désinord JEAN Évêque de Hinche Économe de la CEH

Chibly Cardinal LANGLOIS Évêque des Cayes Conseiller

Mgr Quesnel ALPHONSE, SMM. Évêque de Fort-Liberté

Mgr Charles Peters BARTHELUS Évêque de Port-de-Paix

Mgr Joseph Gontrand DÉCOSTE, SJ Évêque de Jérémie

Mgr Pierre André DUMAS Évêque d’Anse-à-Veau / Miragoâne

Mgr Yves Marie PÉAN, CSC Évêque des Gonaïves

Mgr Marie Érick Glandas TOUSSAINT Évêque de Jacmel

 

 

Comité Ad Hoc Gwoup Pitit Manman Wozè : Joyeux Noël 2021

 

 

Dans moins d’une semaine ce sera la fête de Noël, la célébration de la naissance du petit Jésus qui a voulu naître dans une pauvre étable pour venir nous libérer du péché. Le Comité Ad Hoc du Gwoup Pitit Manman Wozè de la diaspora profite de l’occasion pour souhaiter un joyeux noël 202 et une heureuse année 2022 aux cruciens et aux cruciennes qui sont un peu partout dans le monde.

Plusieurs membres de la communauté crucienne ont eu une rencontre virtuelle sur Zoom le dimanche 12 décembre 2021. Le Comité Ad Hoc était très content de rencontrer ses frères et sœurs de la communauté crucienne. Le Père Géto Jacques, le nouveau curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire était présent au début de la rencontre et c’est lui qui avait fait la prière d’ouverture.

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette rencontre on a eu des membres de la communauté crucienne de 3 générations et tous sont très fiers de leur origine crucienne. Tous continuent à comprendre la nécessité de travailler ensemble pour la réalisation du 340ème anniversaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire dans moins de 2 ans.

Je me rappelle encore les fêtes de noël de ma jeunesse à la Croix-des-Bouquets. C’était toujours un plaisir pour moi à cette époque de regarder et d’admirer les fanaux de mes Co-citadins et Co-Citadines. Il est important de souligner qu’une tradition de noël haïtienne courante consiste à décorer avec des fanaux qui sont des églises, des maisons et des animaux en papier détaillés et exquis. Oncle Michel, l’un des 5 frères de ma regrettée mère, dès le mois d’octobre commençait à construire son fanal de noël. C’était le bon vieux temps.

La rencontre virtuelle des cruciens du 12 décembre a été une grande réussite. Tout le monde était très content. Madame Claudine Bonheur Osias m’a fait savoir au téléphone que nous avons déjà collecté plus que $21.000 pour la campagne de levée de fonds. Manmie Véronique Thénor, Madame Solange Thénor et Eugenie Balan ont envoyé $1500 et l’homme d’affaire Gérald Jean, un fils de la Croix-des-Bouquets de foi adventiste, nous a envoyé un chèque de $650, Marie Line Thévenin a envoyé un chèque de $1000.

Manman Wozè se souviendra toujours de ses filles et de ses fils qui ont contribué généreusement à cette campagne de levée de fonds. Oui ! Nous sommes capables de lever ce défi de travailler ensemble pour faire de ce 340ème anniversaire une date historique pour notre ville natale la Croix-des-Bouquets. Cliquez sur ce lien pour voir une partie de cette grande rencontre.  https://youtu.be/VaUnVppN0sU

 

 

Brother Tob

 

Komite Gwoup Pitit Manman Wozè – Jwaye Nwèl 2021

 

 

Nan mwens ke yon semèn se pral fèt nwèl la, selebrasyon nesans ti Jezi ki te vle fèt nan yon pak bèt pou vin libere nou anba peche. Komite Ad Hoc Gwoup Pitit Manman Wozè dyaspora a pwofite pou swete nou yon jwaye nwèl 2021 ak yon bòn ane 2022 ak pitit Kwadèboukè yo ki toupatou nan lemonn.

Plizyè manm nan Kominote Kwadeboukè ya la te gen yon reyinyon vityèl sou Zoom dimanch 12 desanm 2021. Komite Ad Hoc la te kontan rankontre frè ak sè li yo nan Kominote pitit Kwadèboukè yo. Pè Geto Jacques, nouvo Kire pawas Notre-Dam di wozè ki nan Kwadeboukè, te prezan nan kòmansman reyinyon an e se li menm ki te fè priyè ouvèti a.

Nan rankont sa a nou te gen manm Kominote pitit Kwadèboukè 3 jenerasyon e yo tout fyè anpil de kote yo soti a. Yo tout kontinye konprann nesesite pou travay ansanm pou reyalizasyon 340èm anivèsè pawas Notre-Dam di Wozè a nan mwens pase 2 zan.

Mwen toujou sonje selebrasyon nwèl lèm te jèn ti gason nan Kwadèboukè.Se te toujou yon plezi pou mwen nan epòk sa a pou m gade, poum admire fanal moun Kwadèboukè m yo kon fè nan epòk sa a. Li enpòtan poum fè remake ke yon tradisyon nwèl ayisyen se dekore ak fanal, ki se legliz detaye ak ekkis, kay, ak bèt papye. Tonton Michel, youn nan 5 frè defen manman m nan depi oktòb, te konn kòmanse konstwi fanal nwèl li a. Se te bon ansyen tan.

Reyinyon vityèl pitit Kwadèboukè yo 12 desanm lan te yon gwo siksè. Tout moun te kontan anpil. Madam Claudine Bonheur Osias fè m konnen nan telefòn ke nou te deja kolekte plis ke  $21,000 pou kanpay pou ranmase lajan an. Manmie Véronique Thénor, Madam Solange Thénor ak Eugénie Balan voye $1500, biznisman Gérald Jean, yon pitit gason Kwadeboukè ki advantis, voye yon chèk $650, Marie Line Thévenin voye yon chèk $1000. Bravo pou tout moun sa yo !

Manman Wozè ap toujou sonje pitit fi ak pitit gason l yo ki te kontribye nan kanpay pou ranmase lajan sa a. Wi, nou kapab leve defi sa a nan travay ansanm pou fè 340èm anivèsè sa a yon dat istorik pou vil nou an, Kwdeboukè. Klike sou lyen sa a poun ka wè yon pati nan gwo rankont sa a ! https://youtu.be/VaUnVppN0sU

 

 

Frè Tob

 

 

*********************

AD HOC COMMITTEE GWOUP PITIT MANMAN WOZÈ -MERRY CHRISTMAS 2021

 

The commemoration of the Birth of Jesus during the Christmas Season recalls  the Incarnation i.e. how God became human. Jesus was born Nazareth. Joseph and Mary had travel to this town and had nowhere else to stay. They had little money to pay for their housing and were directed to the manger (a small crèche).

Catholic tradition tell us that God became human  to free us from the consequences of Original Sin and to show us the way to  God by living  as followers of Christ by relating  to God and our neighbors in the Way Jesus did.

The Ad Hoc Committee of Gwoup Pitit Manman Wozè of the Diaspora takes this opportunity to wish a Merry Christmas 2021 and a Happy New Year 2022 to the Crucians who live all over the world.

 

 

 

 

Several members of the Crucian Community had a virtual meeting on Zoom on Sunday December 12, 2021. The members of the Ad Hoc Committee were very happy to meet their brothers and sisters of the Crucian Community. Father Geto Jacques, the new  Pastor  of Our Lady of the Rosary, started of the meeting with and opening prayer.

Three generations of members of the Crucian Community were very proud of their Crucian origin. All of them continue to understand the need to work together to prepare for the celebration of the 340th anniversary of the Parish of Our Lady of the Rosary less than 2 years from now.

I still remember the Christmas celebrations “ in the food old days” during my childhood and youth  at Croix-Des-Bouquets. It was always a pleasure for to watch and admire the lanterns my Co-Citadins  created for our Christmas celebrations. It is a common Haitian Christmas tradition to decorate lanterns, which are detailed and exquisite images and paper models of churches, houses, and animals. My Uncle Michel, one of my late mother’s 5 brothers, started building his Christmas lantern in October.

The virtual meeting of the Crucians held on December 12 was a successful and happy occasion. In a follow-up phone call,  Mrs. Claudine Bonheur Osias  told me that we have already collected more than  $ 21.000 for the fundraising campaign. Notable contributors included: Manmie Veronique Thenor, Mme. Solange Thenor and Eugenie Balan who sent $ 1,500.00; businessman Gerald Jean, a son of Croix-des-Bouquets of Adventist faith who sent us a check for $ 650.00; Marie Line Thevenin  who sent a check for $ 1,000.00

Manman Rozè  always remembers her  daughters and sons who generously contributed to this fundraising campaign. Together we can to rise to the challenge of working together to make this 340th anniversary a historic date for our hometown of La Croix-Des-Bouquets. Click on this link to see part of this great meeting.https://youtu.be/VaUnVppN0sU

 

Brother Tob

 

 

 

Émission avec des religieuses haïtiennes de 5 pays

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité était très heureux d’avoir plusieurs religieuses haïtiennes de 5 pays pour une émission sur leur expérience sur le synode. Sœur Martha Seïde de la Congrégation des Sœurs Salésiennes a dirigé cette émission. Les Sœurs qui ont participé à cette émission sont les suivantes : Sr Martha Seïde (Italie), Sr Solange Ostane, FDLC, (Argentine), Sr Marie Verlaine Cadet, FMRI, (Haïti), Sr Marie Yonide Midy FDLC, (France), Sr Lizette Blanc HMC et Sœur Carmneta Beauplan, MIC, (République Dominicaine).

Aujourd’hui, les valeureuses Sœurs haïtiennes travaillent dans les 5 pays ci-dessus mentionnés, elles sont aumônières de prison, des Hôpitaux et plusieurs d’entre elles ont déjà leur maitrise et leur doctorat. Nous continuons à les féliciter tout en leur disant que nous sommes très fiers et très reconnaissants de leur contribution à notre Église et à l’humanité. Comment serait-ce notre Église et notre société sans la présence et la contribution de ces dernières qui sont sur tous les fronts afin d’apporter leur contribution à l’humanité ?

Dans cette émission les Sœurs ont mis l’accent sur le synode, de leur expérience pendant l’année du synode. Ce fut une émission très intéressante et très éducative. Cliquez sur ce lien pour écouter cette émission : https://youtu.be/u6RVYZq_dV4

 

 

Brother Tob

 

 

TALK SHOW  WITH HAITIAN NUNS FROM 5 COUNTRIES

 

The staff of Radio Telé Solidarité were very happy to have several Haitian nuns from 5 countries for a talk show on their experience at the Synod. Sister Doctor Martha Seide of the Congregation of the Salesian Sisters directed the program

Several Countries were represented by six Sisters from various countries who participated in the program were:

Rome:       Sr. Martha Seide FM A,

Argentina: Sr. Solange Ostane FDLC.

Haiti:        Sr. Marie Verlaine Cadet FMRI,

France:      Sr. Marie Yonide Midy FDLC,

Dominican Republic:

Sr. Lizette Blanc HMC and

Sr. Carmneta Beauplan MIC

Today the valiant Haitian Sisters who have been master and doctoral degrees have been working as prison and hospital chaplains for 5 years.   We are very proud and very grateful for their contribution to our Church and to Humanity. What would our Church and society be without the presence and contribution of this courageous religious sisters who make contributions to the world-wide mission of the Jesus Christ in ourcontemproary Church and society?

During the program the Sisters focused on their experience during the Synod. It was a very interesting and very educational program. Click on this link to listen to this program: https://youtu.be/u6RVYZq_dV4

 

Brother Tob

 

RENCONTRE DES JEUNES EN LIGNE SUR LA RADIO TELE SOLIDARITE

 

 

Le Personnel de la Radio Tel solidarité dans son grand effort de rencontrer les Jeunes avant la Noël était très heureux de rencontrer des jeunes de plusieurs diocèses des Etats Unis pour un panel de Jeunes à la Radio Télé Solidarité. Le thème de cette émission était The Haitian-American Experience with Christmas, Faith, Tradition and Jesus’ birth. Melle Woodlyn Sance de la Paroisse de St Jérôme du diocèse de Brooklyn-Queens en était l’animatrice.

 

Les Jeunes qui ont participé à cette émission sont les suivants : Melle Belettie Pierre du Diocèse de West Palm Beach, Melle Naïka Fatima Joseph de la Paroisse de St Jérôme, Melle Gloria Joseph de l’Archidiocèse d’Atlanta, Melle Régine Lubin du Diocèse de West Palm Beach, Melle Nathalie Borgella de l’Archidiocèse d’Atlanta et Melle Ludmilla Charlot de la Paroisse du Sacré Cœur à Cambria Heights.

 

Le personnel de la Radio Télé Solidarité continue à inviter les Jeunes à venir partager leur expérience avec nous. C’était toujours le désir du regretté Evêque Guy Sansaricq d’avoir un ministère des Jeunes à la Radio Télé Solidarité. Monseigneur Pierre André Pierre, le nouveau directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien ouvre aussi ses bras pour travailler avec les Jeunes et il exhorte tous les leaders des groupes de jeunes de travailler main dans la main avec le personnel de la Radio Télé Solidarité afin de continuer ce ministère des Jeunes à la radio Télé solidarité.

 

Dans l’émission les jeunes ont partagé leur expérience de la fête de Noël avec et comment la naissance du Petit Jésus a un grand impact sur leur foi. Elles nous ont aussi l’importance de la célébration de la fête de Noel dans leur Vie.

 

Cette émission était très éducative je vous invite  à cliquer sur ce lien pour écouter cette émission: https://youtu.be/0j5slAmKQyM

 

Encore un grand merci à Woodlyn et aux Jeunes qui ont participé à cette émission.

 

Brother Tob

 

N.B.

Cette émission sera télédiffusée d’une part sur la chaine 9 de Cable Vision d’Elizabeth, NJ, le Samedi 18 Décembre 2021 à 7:00 PM et d’autre part, sur le canal 115 à Cable Vision de Long Island, NY, le Mercredi 22 Décembre 2021 à 5:00 PM.

 

 

YOUTH GATHERING ONLINE THROUGH RADIO TELE SOLIDARITE

 

 

The Staff of Radio Télé Solidarité in their great effort to meet the Youth before Christmas was very happy to meet young people from several dioceses of the United States for a Youth panel on Radio Télé Solidarité. The theme of this Talk Show was: The Haitian-American Experience with Christmas, Faith, Tradition and Jesus’ birth. Ms. Woodlyn Sance of St Jerome’s Parish in the Diocese of Brooklyn-Queens was the facilitator.

 

The young people who participated in this program are: Miss Belettie Pierre from the Diocese of West Palm Beach, Miss Naika Fatima Joseph from the Parish of St Jerome, Miss Gloria Joseph from the Archdiocese of Atlanta, Miss Regine Lubin from the Diocese of West Palm Beach, Miss Nathalie Borgella from Archdiocese Atlanta and Miss Ludmilla Charlot from Sacre Coeur Parish in Cambria Heights

 

The staff of Radio Tele Solidarite continue to invite young people to come and share their experience with us at Radio Tele Solidarite. It was always the desire of the late Bishop Guy Sansaricq to have a youth ministry at Radio Tele Solidarite. Monsignor Pierre André Pierre, the new Director of the National Center of the Haitian Apostolate also opens his arms to work with the Youth and he urges all the leaders of the youth groups to work hand in hand with the staff of Radio Tele Solidarite, in order to promote this youth ministry through Radio Tele Solidarite online.

 

In the show, the young people shared their experience of Christmas with and how the birth of Little Jesus has a great impact on their faith. They also mean to us the importance of the celebration of the feast of Christmas in their life.

 

This program was very educational, I invite you to click on this link to listen to this program: https://youtu.be/0j5slAmKQyM

 

 

Many thanks again to Woodlyn and the young people who participated in this program.

Brother Tob

 

This show will be televised on Elizabeth’s Cable Vision Channel 9 on Saturday December 18, 2021 at 7:00 a.m. PM and on Wednesday December 22, 2021 at 5:00 a.m. on Cable Vision of Long Island on channel 115.

 

Brother Tob

 

 

LA GRANDE RETRAITE DE NOEL NATIONALE POUR LA COMMUNAUTE HAITIENNE DE LA DIASPORA

 

 

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien vous invite à sa grande retraite de Noel de l’Année 2021 du Dimanche 19 Décembre 2021 au Mardi 21 Décembre 2021.

 

Elle s’adresse indistinctement à tous les membres des différentes Communautés Haïtiennes de la diaspora et aux auditeurs de partout. Branchez-vous sur la Radio Solidarité pour y participer.

De toutes nos communautés, de Boston, dans le Massachussetts à Immokalee, dans la Florida, en passant par toutes les autres régions, accédez à Radio Télé Solidarité Online du Centre National de l’Apostolat Haïtien pour y accéder.

 

Le Prédicateur de cette retraite est le Père Wismick Jean Charles SMM, Vicaire Général des Missionnaires Montfortains à Rome.

Cette retraite sera diffusée sur les antennes des Radio Télé Solidarite et Pitit Man Wozè les dimanche, lundi et mardi 19, 20 et 21 décembre 2021 à 6:00 PM.

 

 

MONIQUE POINT DU JOUR EST RETOURNEE A DIEU

QU’ELLE REPOSE EN PAIX !

 

Le centre National de l’Apostolat Haïtien informe ses membres et les abonnés du Bulletin Solidarité de la triste nouvelle du décès de Madame Monique Tulcé Point-du-Jour, survenu le 13 décembre 2021 au Centre Médical Albert Einstein de Philadelphia, en Pennsylvanie, à l’âge de 71 Ans.

 

La Regrettée Monique comptait parmi les membres zélés de l’Apostolat Haïtien dans la région de Philadelphia. Elle a beaucoup travaillé pour la Pastorale Haïtienne de l’Archidiocèse de Philadelphia et participait régulièrement aux activités du Centre National de l’Apostolat.

 

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien partage la douleur de la famille et communie avec dans l’espérance de la résurrection de Ses enfants : Jean-Paul Point du Jour, James Point du Jour et Marjorie Point-du-Jour.

Monseigneur Pierre-André Pierre, en communion avec le personnel du Centre National de l’Apostolat Haïtien, présente ses sincères Condoléances aux enfants de Mme Monique (Jean-Paul Point du Jour, James Point du Jour et Marjorie Point-du-Jour) et à leur famille, à son frère le Révérend Père Benoit Tulcé, curé de Saint Louis du Sud dans le diocèse des Cayes; à ses autres frères et sœurs ; au Révérend Père Eugène R. Almonor OMI, responsable de la Communauté et aux membres de la Pastorale Haïtienne de l’archidiocèse de Philadelphia.

 

Les funérailles de Madame Monique Tulcé Point-du-Jour seront célébrées le Lundi 20 Décembre 2021 à 10:30AM à la Paroisse de Saint William de l’Archidiocèse de Philadelphia.

 

Les Prières de Mgr. Pierre André Pierre et des membres de l’Apostolat accompagnent les enfants et les membres de la famille de Madame Point-du-Jour en ce moment de tristesse pour demander au Seigneur de les garder dans l’espérance qui ne déçoit pas.

 

LA RETRAITE DU COLLEGE PASTORAL DU SAMEDI 18 DECEMBRE 2021

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien a organisé le samedi 18 décembre 2021, pour les étudiantes et étudiants du Collège Pastoral et aussi pour les Alumni, la retraite de Noël de l’année 2021, sous le thème « Viens Seigneur Jésus dans notre monde troublé. Seigneur Jésus, donne-nous ta paix. » Le prédicateur, le Père Yves Geffrard est membre du Conseil d’Administration du Centre National de l’Apostolat Haïtien (Haitian Apostolate Inc.) et coordonnateur de la Pastorale Haïtienne dans le diocèse de West Palm Beach, en Floride. La journée fut une vraie réussite, tant par la participation nombreuse et enthousiaste des étudiants, que par la profondeur des sujets traités et la belle organisation et la discipline observée.

 

Monseigneur Pierre André a intervenu à deux reprises au cours de cette journée de récollection. Il a d’abord remercié et félicité le Père Yves Geffrard et tous les acteurs qui ont collaboré pour la réalisation de cette belle récollection. Il a aussi intervenu vers la fin, pour la prière de conclusion, les remerciements d’usage adressés à la Coordonnatrice des activités du Collège Pastoral, Sœur Juvénia Joseph et à son staff et tous les étudiants qui y ont contribué et tous les participants. Il a aussi partagé également des informations concernant le Centre National en général et le Collège Pastoral en particulier. De nouveaux chemins de travail en commun se fraient. Un programme de fin d’année sera présenté par les différents responsables de la Pastorale.

 

 

 

Femme de la Semaine : Mme Veronique Thenor

 

Dans  notre rubrique Femme de la Semaine  à la Radio Telé Solidarité  notre choix s’est portée cette semaine sur Mme Veronique Thenor surnommée Manmie Vero,

 

Manmie Vero est originaire de la Croix-Des-Bouquets, elle vit à l’etranger depuis près de 50 ans. Elle est l’une des grandes Cruciennes de notre temps et elle  est connue comme une femme très spirituelle. .

 

Manmie Vero a toujours demontré son grand amour pour sa ville natale la Croix-Des-Bouquets. Cette ville doit celebrer son 340ème  Anniversaire  dans moins de 2 ans.

 

Le Comité Ad Hoc du Gwoup Pitit Manman Wozè a profité de la Celebration de la Noel pour proclamer Manmie Vero la doyenne de la Croix des-Bouquets. .  Manmie Vero, cette Crucienne  très geneureuse  a toujours prouvé sa grande Generosité envers l’Eglise Paroissiale Notre Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets.

 

Monseigneur Pierre  André Pierre en communion avec le Personnel du Bulletin Hebdomaire du Centre National  presente ses sincères felicitations à Mme Veronique Thenor  tout en demandant au Peuple de Dieu de l’acclamer comme  la femme de la Semaine

Brother Tob

Woman of the Week: Mme Veronique Thenor

 

In our Woman of the Week section on Radio Telé Solidarité, our choice this week fell on Ms. Veronique Thenor known as Manmie Vero,

 

Manmie Vero is  a native of  Croix-Des-Bouquets, she has lived abroad for almost 50 years. She is one of the great Crucians of our time and is known as a very spiritual woman. .

 

Manmie Vero has always shown her great love for her hometown of Croix-Des-Bouquets. This city will  celebrate its 340th Anniversary in less than 2 years.

 

The Ad Hoc Committee of Gwoup Pitit Manman Wozè took advantage of the Christmas Celebration to proclaim Manmie Vero the dean of the Croix des-Bouquets. . Manmie Vero, this very generous Crucian has always shown her great generosity towards the Parish Church of Our Lady of the Rosary of the Croix-Des-Bouquets.

 

Monsignor Pierre André Pierre in communion with the Staff of the Weekly Bulletin of the National Center presents his sincere congratulations to Mrs. Veronique Thenor while asking the People of God to acclaim her as the Woman of the Week

Brother Tob

 

In

 

 

 

 

 

 

Proverbes

 1. Bèl pawòl pa vle di verite pou sa
 2. Se jou babye ou konnen pawòl kache
 3. Rete trankil se remèd kò
 4. Fè tripotay se metye sal
 5. Joumou pa donnen kalbas

Archidiocèse de Newark. Joyeux Anniversaire Monseigneur Ardouin (Monseigneur Beau)

 

Le Mardi 21 Decembre 2021 est l’anniversaire de Naissance de Monseigneur Beaubrun Ardouin, Coordonnateur de La Pastorale Haitienne de l’Archidiocèse de Newark et Curé de la paroisse St Leo à Irvington-New- Jersey. Mgr. Beau est parmi les grands amis Du Centre National de l’Apostolat Haitien à l’étranger.

 

Monseigneur Beau est un prêtre qui continue à faire tout ce qui depend de lui pour vivre dans son intégralité le message du Christ. Il est connu pour sa spiritualité et pour sa proximité avec les membres de sa paroisse.

Mgr Pierre Andre Pierre  souhaite un Joyeux Anniversaire  de naissance  à son ami Mgr Beau:

Cher Msgr Beau:

Bonne Fète! Que ta santé continue à s’épanouir et que chaque jour davantage tu rayonnes la paix et la joie de ce Grand Seigneur que tu sers avec tant de zèle!

Nous profitons de l’occasion pour te souhaiter aussi JOYEUX NOEL et BONNE ANNEE 2021!       Ton frère  Andre

Nous demandons au Peuple de Dieu de prier pour Mgr. Beau en ce moment special

Brother Tob

Archdiocese of Newark. Happy Birthday Monsignor Ardouin (Monsignor  Beau)

Tuesday, December 21, 2020 is the birthday of Monsignor Beaubrun Ardouin, Coordinator of Haitian Pastoral Care of the Archdiocese of Newark and Pastor of St Leo parish in Irvington-New- Jersey. Mgr. Beau is among the great friends of the National Center for the Haitian Apostolate.

Monsignor Beau is a priest who continues to do everything that depends on him to fully live the message of Christ. He is known for his spirituality and for his closeness to the members of his parish

Monsignor Andre  wishes a Happy Birthday to his friend Mgr Beau:

Très cher Mgr. Beau:  Happy Birthday! May the Lord bless you with good health and may He pour upon you an abundance of His Spirit! May the fruitfulness of your ministry continue to expand for the glory of Jesus, our beloved Lord!

We ask the People of God to pray for Mgr. Beautiful in this special occasion

Brother Tob

Bonne fête Monseigneur Joseph Malagreca (MGr. Joe)

 

Le 21 Decembre 2021, Jour de la fête de la Visitation est l’Anniversaire de Monseigneur Joseph Malagreca, L’aumonier du Renouveau Charismatique des Haitiens Catholiques d’Outre-mer et Curé de la Paroisse Holy Cross du diocèse de Brooklyn-Queens

 

Le travail d’evangélisation de Mgr Joseph Malagreca est très apprécié dans la Communauté Haitienne Des États Unis. Mgr Joe est un grand rassembleur et un bon administrateur. Il a plus de 31 ans de vie sacerdotale et mène toujours un ministère très actif dans la Communauté Haitienne

 

Mgr. Pierre Andre  Pierre  souhaite un Joyeux Anniversaire à son ami Mgr. Joe en ces  mots:

Cher Msgr Joe: Bonne Fète! Que ton ministère dans ta paroisse et dans les cercles charismatiques continue à fleurir pour la gloire de notre Dieu. Que l”Esprit Saint continue à enflammer ton charisme de leadership au sein de nos communautés.

Nous te confions  à Manman Marie pour qu’elle prenne soin de toi avec  beaucoup de tendresse.

Nous demandons au Peuple de Dieu de Prier pour Mgr Malagrega en cette heure de grace

Brother Tob

Happy birthday Monsignor Joseph Malagrega (MGr. Joe)

 

December 21, 2021, the Feast of the Visitation is the Birthday of Monsignor Joseph Malagreca, Chaplain of the Charismatic Renewal of Catholic Haitians Overseas and Pastor of Holy Cross Parish in the Diocese of Brooklyn-Queens

 

Monsignor Joseph Malagreca’s evangelistic work is greatly appreciated in the Haitian Community of the United States. Monsignor Joe is a great unifier and a good administrator. He has more than 30 years of priestly life and deploys a fruitful ministry within the Haitian Community.

 

Mgr. Pierre Andre Pierre  wishes a Happy Birthday to his friend Mgr. Joe in these words

 

Dear Msgr. Joe:  Happy Birthday! May you continue to grow in the many charisms you have been blessed with by the Holy Spirit! May you continue to find joy and fulfillment as you guide so many people on the way to salvation! I share the respect and love of the Haitian community for your zeal in ministering to them! Ou se youn nan de ou twa Pè Amériken ki pale Kreyol tankou rat! Bravo pou sa!

We ask the People of God to Pray for Monsignor Malagreca at this time of grace

Brother Tob

Joyeux  91 Anniversaire de Naissance  Bishop Nicolas

 

Le 22 Decembre 2021 sera l’anniversaire de naissance de Bishop Philius Nicolas , l’un des patriarches de la Communauté Chretienne de la Diaspora. Pasteur Nicolas  est parmi les premiers Evangelistes De la Communauté Haitienne protestante de Brooklyn . Il celèbrera son 91ème anniversaire de naissance

Bishop Nicolas est un ami du regretté Bishop Guy Sansaricq et aussi un bon ami du personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien. Bishop Nicolas est aussi l’ami du personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat.

Nous esperons avoir un entretien avec lui dans un avenir prochain.

Monseigneur Pierre André Pierre souhaite un Joyeux Anniversaire à Bishop Nicolas en ces mots:

Cher Pasteur Nicolas,  Bonne Fète! Que le Seigneur que vous aimez tant continue à vous accompagner et à vous bénir! Je continue à me rappeler votre collaboration avec les Prètres Haitiens de Brooklyn dans les combats difficiles des années 1980. Que le Seigneur continue à vous tenir par la main dans vos vieux jours comme il le fit quand vous étiez plus jeune. Que votre santé physique et spirituelle s’épanouisse a la louange de la Gloire de notre Seigneur!

Uni à vous dans le Christ qui tient à ce que tous ses fidèles fassent un seul Corps!

 

Nous demandons au Peuple de Dieu de prier pour lui à l’occasion de son 90ème anniversaire de naissance

Brother Tob

 

Latest News-December 12, 2021

 

 

 

 

 

THIRD SUNDAY OF ADVENT (December 12th 2021)

Zeph. 3, 14-18a; Responsorial: Is. 12; Phil 4, 4-7; Luke 3, 10-18 

 

 

  By +Mgr. Pierre Andre Pierre

 

Joy! Joy! This is what the Church calls us to experience today! Why? You may say! In the Gospel reading, John the Baptist proclaims the reason: “There is one coming who is so great that I, John, am not worthy to untie the laces of his sandals. He baptizes not only with water but with the Holy Spirit and power.” That ONE you guess is JESUS! 

 

Prophet Zephaniah in the 1st reading exhorts the people with a similar message “The Lord is in your midst! You have no further misfortune to fear.” The Lord, your God is in your midst, a Mighty Savior!”

 

We have to realize that Jesus is not like George Washington or Abraham Lincoln who were great men but who died, Jesus rose from the dead and is still very alive in our midst.  He is not a man of the past whose earthly birth we gladly celebrate. Jesus is the man of today. Christmas celebrates his continuous and permanent presence in the hearts of all who believe. Christmas reminds us that the mighty Savior is in our midst with his undefeatable power. Rejoice whole heartedly, you who believe!

 

Christmas is meant to revive our Faith, our hope and our charity. Because of Jesus’ presence in our midst we need to repent, stop our involvement in nasty, wicked deeds and accept to be born again in justice and peace. Confess your sins, then, says St James in the 2nd reading: “The peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus!”

 

Through conversion, live your life to the full! REPENT AND REJOICE!!

 

 

TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT (12 DÉCEMBRE 2021)

 

 

A un peuple qui trop souvent pleure de désespoir, l’Eglise proclame sans gène: Réjouissez vous! Car Il est au milieu de nous, Jésus le Sauveur, Il nous baptise dans l’Esprit Saint et répand sur nous sa puissance. Sa puissance dépasse la force des armées rangées EN BATAILLE.  Sa grandeur est telle que nous ne méritons mème pas de défaire les lacets de ses sandales.

 

La tendance de beaucoup à l’occasion de Noel est de penser que nous fètons la mémoire d’un grand homme du passé. Quelle erreur! Jésus est aussi vivant aujourd’hui qu’il l’a été à sa naissance. Il est encore au milieu de nous “EN VAILLANT SAUVEUR!” A cause de notre foi en sa présence, nous pouvons bannir toute peur! Dépèche toi d’essuyer tes larmes!

 

Mais pour benéficier de son secours et partager sa puissance, la conversion du Coeur est requise! Il faut résolument cesser de marcher sur les routes de l’injustice, de la méchanceté et des passions déréglées.  IL faut CROIRE qu’il est vivant aujourd’hui! Cette foi TRANSFORME notre vision de la vie et notre facon de vivre. Il faut vraiment un changement du Coeur! Accepte le!

 

Noel a pour but de nous réveiller de notre sommeil! Jésus est vrai! Il est Vivant! Il t’aime et t’appelle.

Cesse ton entètement à ignorer sa bienveillante présence! Confesse tes péchés à un prètre, reprends ta communion! Deviens une personne nouvelle! Commence à gouter LA JOIE DU SALUT! 

 

 

Pensée de la Semaine: “La vérité fait toujours rougir la face du Diable ” Shakespeare.

Thought of the Week: “The truth always makes the face of the Devil blush” Shakespeare.

Pensamiento de la semana: “La verdad siempre hace sonrojar la cara del diablo”

 

Une étoile religieuse haïtienne salésienne en Afrique

 

 

 

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité, dans son grand effort de sillonner la planète pour rencontrer les étoiles haïtiennes partout où elles sont, était très content de rencontrer Sœur Marie Claire Jean Dimanche, Supérieure Provinciale des Sœurs Salésiennes de l’Afrique du Sud, du Mozambique et de Lesotho. Le temps passe vite. Sr Marie Claire Jean Dimanche qui a déjà 37 ans de vie religieuse, a fait l’histoire comme étant la première Sœur Haïtienne Supérieure Provinciale de la Congrégation des Sœurs Salésiennes des 3 pays ci-dessus mentionnés.

Dans son entretien à la Radio Télé Solidarité, Sr Marie Claire a commencé par nous parler des origines de sa vocation. Au début, il était très difficile pour ses parents d’accepter sa décision de s’adonner complètement à Dieu dans la vie religieuse. Elle est plus qu’heureuse dans son choix. Rappelons que les Sœurs Salésiennes exercent leur ministère dans 5 continents. Elles sont plus que 11000 religieuses à travers le monde, dont plus d’une centaine en Haïti. Elles travaillent beaucoup avec les jeunes.

Sr Marie Claire arrive à la fin de son mandat comme Supérieure Provinciale. Elle a profité de l’occasion pour parler des grands moments de son ministère en Afrique ainsi que des problèmes et des défis des Sœurs Salésiennes là-bas. Elle est très contente de son ministère en Afrique et est très heureuse de retourner dans son pays natal pour voir ses parents et pour continuer d’accompagner ses frères et sœurs d’Haïti. Cliquez sur ce lien pour entendre son entretien :  https://youtu.be/80IGIqYlTwY

 

Brother Tob

 

A HAITIAN SALESIAN RELIGIOUS STAR IN AFRICA.

 

 

          The staff of Radio Télé Solidarité in their great effort to travel the planet to meet Haitian stars wherever they are was very happy to meet Sr. Marie Claire Jean Dimanche, Provincial Superior of the Salesian Sisters of South Africa, Mozambique and Loshoto

Time flies quickly for Sr. Marie Claire Jean Dimanche FMA, who has been a woman religious for  37 years. Sr. Marie made history as the first Haitian Provincial Superior Sister of the Congregation of the Salesian Sisters in South Africa, Zambia and Loshoto.

In her interview on Radio Telé Solidarité, Sr. Marie Claire began by telling us about the origins of her vocation. At the beginning it was very difficult for her parents to accept her decision to surrender completely to God in religious life. Some 37 years later, Sr. Marie says she is more than happy in religious life.

 

The Salesian Sisters minister on 5 continents. There are more than 11,000 nuns around the world and more than a hundred Salesian Sisters exercise their ministry in Haiti. The Salesian Missionary Sisters minister primarily with young people.

Sr. Marie Claire Jean Dimanch’s term of office, as Provincial Superior, is coming to its end. she took the opportunity to speak about the great moments of her ministry in Africa. The problems and challenges of the Salesian Sisters in Africa.

 

      She was very happy with her serving ministry in Africa and is very happy to be returning to her native country. She is looking forward to seeing her parents and  continuing  to accompany her brothers and sisters in Haiti. Click on this link to hear his interview: https://youtu.be/80IGIqYlTwY

 

Brother Tob

*************

 

Centre National- Voeux de Noel 2021et de Bonne Année 2022.

 

 

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien, par son Directeur Mgr Pierre André Pierre, souhaite un JOYEUX NOËL 2021 et une HEUREUSE ANNEE 2022 à la Conférence Episcopale D’Haiti, à la Conférence Episcopale Américaine, aux Représentants du Saint Père aux Etats-Unis et aux Nations-Unies, aux membres du Conseil d’Administration du Centre National de Haitian Apostolate Inc., aux Leaders Spirituels et membres de la Pastorale Haïtienne de la diaspora, aux Congrégations Religieuses, au Conseil du Renouveau Charismatique des Haïtiens d’Outre-Mer et d’Haiti, aux Associations Professionnelles Haïtiennes de la Diaspora et aux Associations Régionales, aux Chapitres de Mother Lange et de Pierre Toussaint, aux Leaders des Groupes de Prière, au Conseil d’Administration de VIDES Internazionale, aux membres du Centre National de l’Apostolat Haïtien, aux Groupes de Jeunes, aux Professeurs, Etudiants et Anciens Etudiants du Collège Pastoral, aux Comité Exécutif de la Radio Télé Solidarité, aux membres de la Presse, à la Fondation du Docteur Rodrigue Mortel, aux membres du Comité  pour la Célébration de Bishop Guy Sansaricq, au Gwoup Pitit Manman Wozè, aux amis d’Haiti, aux membres du Comité de la Production du Documentaire et du Livre sur la Contribution des Haïtiens des États-Unis, aux membres du Conseil d’Administration de Grahn-Monde, et à tous nos Amis et Partenaires d’Haiti et de la Diaspora, et tous les Composantes de la Société Haitienne,

Brother Tob

National Center of The Haitian Apostolate- Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022.

 

The National Center of the Haitian Apostolate and its Executive Director Msgr. Pierre André Pierre wish a MERRY CHRISTMAS 2021 and a Happy NEW YEAR 2022 to the Episcopal Conference of Haiti, the United States Catholic Conference of Bishops, the Representatives of the Holy Father in the United States and at the United Nations, the Board Members of the National Center of the Haitian Apostolate Inc., the Spiritual Leaders and members of the Haitian Pastoral Care of the Diaspora, the Religious Congregations, the Council for the Charismatic Renewal of the Haitian Overseas and in Haiti, the Haitian Professional Associations and the Regional Associations of the Diaspora, the Chapters of Mother Lange and Pierre Toussaint Guild, the Prayer Groups Leaders, To the board of directors of VIDES Internazionale, the members of the National Center for the Haitian Apostolate, the Youth Groups, the Teachers, Students and Alumni of the Pastoral College, the Executive Committee of Radio Tele Solidarite, the members of the Press, the Foundation of Doctor Rodrigue Mortel, the members of the Committee of Celebration of Bishop Guy Sansaricq, the Gwoup Pitit Manman Wozè Association, the members of the Committee for the production of the Documentary and Book on the Contribution of the Haitian Community of the United States, the Friends of Haiti and the Diaspora, and all components of the Haitian Society.

Brother Tob

Collège Pastoral-Annonce

La Direction du Collège Pastoral invite tous les Anciens et Nouveaux Etudiants du Collège dans une journée de RECOLLECTION le Samedi 18 Décembre 2021 sur         ZOOM de 10 :00 a.m à 3 :00 p.m.

Notre journée aura pour thème : VIENS SEIGNEUR JESUS, VIENS NOUS APPORTER TA PAIX !.

Meeting ID :  892 2778 5128

Passcode : 822 295

SOYEZ LA BIENVENUE

 

 

 

Retraite de Noël de la Radio Télé Solidarité

Dans quelques jours ce sera la Fête de Noël 2021 et la fin de l’année. On célèbre cette fête à travers le monde et c’est une occasion où parents et amis se rassemblent pour célébrer la naissance du petit Jésus.

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien aura sa retraite de Noël annuelle. Le prédicateur sera le Père Wismick Jean Charles, SMM, PhD, Vicaire Général des Missionnaires Montfortains à Rome. Cette retraite aura lieu du 19 au 21 Décembre 2021 et sera diffusée sur notre antenne à 6h pm et à 8h pm.

Le Père Wismick est un grand ami du Centre National de l’Apostolat Haïtien. Monseigneur Pierre André Pierre, le nouveau directeur du Centre National est très content d’avoir le Père Wismick comme prédicateur de la retraire de Noël à la Radio Télé Solidarité. La Noël est un temps de partage. N’oubliez pas d’envoyer un petit don au Centre National de l’Apostolat Haïtien !

 

Brother Tob

 

 

RADIO TELÉ SOLIDARITY CHRISTMAS RETREAT

 

     In a few days it will be the Feast of Christmas 2021 followed by the end of the year 2021. Christmas is celebrated throughout the world and it is an occasion where parents, friends gather together to celebrate the birth day of little Jesus ,

The National Center for the Haitian Apostolate will have its annual Christmas retreat. The Preacher of our retreat will be Father Wismick Jean Charles SMM,PHD, Vicar General of the Montfort Missionaries at the Eternal City. It will take place from December 19 to 21, 2021 and it will be broadcast on our antenna at 6:00 pm and 8:00 pm

Father Wismick is a great friend of The National Center for the Haitian Apostolate, Monsignor Pierre André Pierre, the new Director of the National Center for the Haitian Apostolate is very happy to have Father Wismick as preacher for our celebration of the Christmas Mass at Radio Telé Solidarité.

Christmas is a time of sharing, so please don’t forget to send your donation to the national center of the Haitian Apostolate.

Brother Tob

 

 

 

 

 

 

 

 

France: « Quand les commérages augmentent, on ne peut plus gouverner »

A propos du départ de Mgr Aupetit

DÉCEMBRE 06, 2021 15:56ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

« Quand les commérages augmentent, on ne peut plus gouverner », explique en substance le pape François en répondant à une question du Monde (Cécile Chambraud) sur la « démission » de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, lors de sa conférence de presse dans l’avion de retour entre Athènes et Rome, ce lundi 6 décembre 2021.

« Quand les commérages augmentent, augmentent, augmentent jusqu’à ruiner la renommée d’une personne, elle ne pourra pas gouverner », regrette le pape François.

« Jeudi, à notre arrivée, nous avons appris que vous aviez accepté la démission de l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit. Pourquoi une telle hâte? », demande la journaliste.

Le pape répond: « En ce qui concerne le cas Aupetit, je me demande ce qu’il a fait de si grave pour devoir démissionner? Que quelqu’un me réponde, qu’a-t-il fait? »

La journaliste répond: « Nous ne savons pas… un problème de gouvernance ou autre chose… »

Le pape répond: « Et si nous ne connaissons pas l’accusation, nous ne pouvons pas condamner… Avant de répondre, je dirai: enquêtez, parce que le risque existe de dire: il a été condamné. Qui l’a condamné?  L’opinion publique, les bavardages… on ne sait pas… Si vous savez pourquoi, dites-le, sinon je ne peux pas répondre.

« Et vous ne le saurez pas parce que c’était un écart de sa part, un écart envers le sixième commandement, mais pas total, des petites caresses et des massages qu’il faisait à la secrétaire. Voilà l’accusation. C’est un péché mais ce n’est pas l’un des plus graves, parce que les péchés de la chair ne sont pas les plus graves. Les péchés les plus graves sont ceux qui ont le plus d’angélisme: l’orgueil, la haine.

« Donc Aupetit est pécheur, tout comme moi – je ne sais pas, vous concernant… peut-être – comme Pierre, l’évêque sur lequel Jésus-Christ a fondé l’Église. Comment se fait-il que la communauté de l’époque ait accepté un évêque pécheur, et ce, avec un péché aussi angélique que celui de renier le Christ! Parce que c’était une Église normale, habituée à se sentir toujours pécheresse. C’était une Église humble.

« On voit que notre Église n’a pas l’habitude d’avoir un évêque pécheur. On fait semblant de dire: mon évêque est un saint…. Non, tout comme ce bonnet rouge, nous sommes tous pécheurs. Mais quand les commérages augmentent, augmentent, augmentent jusqu’à ruiner la renommée d’une personne, elle ne pourra pas gouverner. Non pas parce qu’elle a perdu sa renommée non pas à cause de son péché, qui est un péché – comme celui de Pierre, comme le mien, comme le vôtre, mais à cause des commérages des gens. C’est pourquoi j’ai accepté sa démission, non pas sur l’autel de la vérité mais sur celui de l’hypocrisie. »

© Traduction de Vatican News

 

Anita Bourdin

 

Femme de la Semaine: Melle Tanya Celestin.

 

 

 

Dans notre Rubrique femme de la Semaine au bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien notre choix s’est porté cette semaine sur Melle Tanya Celestin, paroissienne de la paroisse de St Boniface à Elmont.

Melle Celestin est très impliquée dans la Communauté Haitienne des États Unis . elle participe regulièrement à la messe creole du Dimanche à la paroisse Ste Martha. Elle a une formation en Comptabilité ou elle a decroché une maitrise. Elle est consultante dans une firme comptable.

Melle Celestin a l’air d’être une jeune femme très intelligente, respectueuse et spirituelle. Bishop Guy Sansaricq profite de l’occasion pour feliciter Melle Celestin.

Nous demandons au peuple de Dieu d’acclamer Melle Celestin comme la femme de la Semaine du Bulletin hebdomadaire du centre National de l’Apostolat Haitien

Brother Tob

 

Woman of the Week: Miss Tanya Celestin.

 

In our Woman of the Week section in the Weekly Bulletin of the National Center of The Haitian Apostolate our choice fell this week on Ms Tanya Celestin, parishioner of the parish of St Boniface in Elmont.

Ms. Celestin is very involved in the Haitian Community of the United States. She regularly participates in the Creole Sunday mass at St. Martha’s parish. She has a background in Accounting where she obtained a master’s degree. She is a consultant in an accounting firm.

Ms. Celestin appears to be a very intelligent, respectful and spiritual young woman. Bishop Guy Sansaricq offers her his warm congratulations.

We ask the people of God to acclaim Miss Celestin as the Woman of the Week of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate

Brother Tob

 

 

Culture

 

 

Goncourt, Nobel, Booker Prize… La récompense du dominant au dominé

9 décembre 2021 à 14:42

Mis à jour le 9 décembre 2021 à 14:42

Par Umar Timol

Poète et photographe mauricien

Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021, à Paris, chez son éditeur, le 3 décembre 2021 © Bruno Lévy pour JA

En 2021, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, le Tanzanien Abdulrazak Gurnah et le Sud-Africain Damon Galgut ont reçu de prestigieux prix littéraires. Des consécrations méritées, mais qui répondent aux attentes de la critique occidentale.

L’attribution du prix Goncourt à La plus secrète mémoire des hommes, de l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, a été, à juste titre, saluée par tout le monde, ou presque. Selon l’auteur primé, « c’est un signal fort […], un moyen, aussi, de montrer que la France est parfois beaucoup plus grande et beaucoup plus noble – en tout cas beaucoup plus ouverte – que ce à quoi on peut, on veut la réduire. » Ce prix récompense un roman de grande qualité, met en lumière le formidable travail de deux petites maisons d’édition (Philippe Rey et Jimsaan) et, surtout, inscrit une littérature périphérique sur la carte littéraire mondiale. Que peut-on vouloir de plus ?

À LIREPrix Goncourt 2021 : Mohamed Mbougar Sarr, la littérature et la vie

Une dose de distanciation critique semble cependant nécessaire. L’enthousiasme doit céder la place à un travail de réflexion critique. Il y a ainsi plusieurs problématiques qu’il est utile d’explorer. Que nous révèle ce triomphe sur les rapports, structurés par l’histoire coloniale, entre les dominants et les dominés ? À quel prix le succès quand il dépend d’un autre qui est en position de force ? Que nous dit-il sur la condition de l’écrivain du Sud ?

Asservissement intellectuel

Derrière la consécration littéraire se profile la question du pouvoir littéraire, qui est inséré dans les structures de la domination coloniale. Ainsi, des milliers d’hommes et de femmes écrivent dans le monde, dans de nombreuses langues, avec des pratiques d’écritures diverses mais ils sont peu à accéder à la reconnaissance globale car cela dépend des centres littéraires qui décident de la légitimité de leurs écrits.

Pour la langue française, Paris est au cœur de cette pratique de légitimation. Le pouvoir de ces centres émane de l’histoire coloniale, d’une histoire de subjugation de l’autre. Il est multiforme, économique, politique, militaire et aussi symbolique. Il s’est peut-être atténué au fil du temps, mais son emprise demeure. On ne peut donc dissocier ces instances de légitimation d’une histoire et du contexte.

QUE CÉLÈBRE-T-ON SI CE N’EST L’APPROBATION DU DOMINANT, LEQUEL ACCORDE AU DOMINÉ CETTE LÉGITIMITÉ DONT IL RÊVE?

On pourrait ainsi s’interroger sur l’enthousiasme des uns et des autres, notamment d’une intelligentsia du Sud, à glorifier cet événement sans pour autant remettre en question le pouvoir symbolique d’une institution comme le Goncourt. Car que célèbre-t-on, au bout du compte, si ce n’est l’approbation du dominant, lequel décide de la valeur du dominé et lui accorde cette légitimité dont il rêve secrètement. C’est, par certains aspects, un asservissement psychique et intellectuel, un réflexe de l’ex-colonisé, ce perpétuel bon élève qui attend qu’on lui dise qu’il est à la hauteur.

Un roman éminemment européen

Le succès de l’écrivain dominé a un prix : pour être accepté et reconnu, il doit écrire des textes qui répondent aux attentes des dominants. Ainsi, l’écriture pratiquée, le genre choisi, le choix des thématiques ne sont pas innocents. Il crée donc selon des limites bien définies. On lui autorise, par ailleurs, un degré de subversion, mais une subversion permise et convenue. ll pratique une forme d’altérité qui est acceptée, une forme d’insoumission soumise, si on peut dire.

LA VÉRITABLE DÉCOLONISATION DE L’ARTISTE DU SUD COMMENCERA QUAND IL POURRA CRÉER POUR LES SIENS.

Ainsi le roman de Mohamed Mbougar Sarr est, à mes yeux, un roman éminemment européen, dans ses thématiques (celle notamment de la divinisation de la littérature), dans ses structures, inscrit dans la filiation du projet de la modernité occidentale. En d’autres mots, c’est une écriture des marges, qui se revendique comme telle, mais qui est paradoxalement une écriture du centre, construite selon les logiques du centre, élaborée pour être reconnue par le centre. La tragédie de l’artiste du Sud est qu’il est condamné à être un perpétuel exilé. Peu ou pas compris par les siens, peu reconnu, exilé dans son propre pays, il désire accéder ou accède à la reconnaissance et à la consécration artistique dans les pays du Nord. Mais cela n’est pas sans conséquences.

À LIRESénégal : David Diop met la France des Lumières face à l’esclavage

Certains, installés sont dans un rapport de dépendance psychique face à des structures de domination, finissent par les intérioriser. D’autres choisissent stratégiquement de jouer le jeu, sans nécessairement travestir ce qu’ils sont. Exilé chez soi, exilé dans les sphères de la domination, l’artiste du Sud erre dans un véritable no man’s land littéraire. La véritable décolonisation commencera sans doute quand il pourra se libérer psychiquement de la domination symbolique, quand il pourra créer pour les siens, en puisant dans ses racines, quand il parviendra non seulement à décentrer sa pratique artistique mais à la réinventer, selon d’autres paradigmes. Ainsi, pour être au cœur de cette « plus secrète mémoire », il faut être au cœur de soi-même, au cœur des siens.

 

 

Proverbes

Fri ki vle mi, rete anba fèy

Bon Tè bezwen bon Kiltivatè

Apranti pa mèt

Kote pwa tonbe, se pa la li jèmen

Kote Fòs chita, Rezon pa rete

 

 

Good to know: Peace and harmony, let it begin with you and me. Rejoice!

 

Deacon Paul C. Dorsinville.

Our Blessed Mother said yes to God.

St. Juan Diego Cuauhtlatoatzin was the messenger to native people and Church leadership with the miraculous image of O.L. of Guadalupe  on his cloak (still holding after 490 years despite weather and attacks!).

Pope Francis lastly has called for reconciliation, dialogue, mutual care and support.

The Archdiocese of New York,USA,has completed the investigation of Dorothy Day and her care of the poor to send it to the Congregation for the cause of Saints at the Vatican,

 

For anybody calling self a Chritian and a person of good will, he/she will reach out tp native, minority member, immigrant and the poor, victimized in every country.

Reach out also to leaders at the local, state, federal and international levels to encourage them to do what is right…

+++.

Notre Bienheureuse Mère a dit oui à Dieu.

St Juan Diego Cuauhtlatoatzin était le messager aux natifs et au leadership de l’Eglise avec l’image miraculeuse de N.D. de Guadeloupe sur son tablier de paille( en excellente condition après 490 ans en dépit des conditions atmosphériques et attaques!)

Pape Francois dernièrement a appelé à la reconciliation, au dialogue, au soin et support mutuel.

L’Archidiocèse de New York, USA a complété l’investigation de Dorothy Day et son ministère des pauvres pour l’envoyer à la Congrégation pour la Cause des Saints au Vatican.

 

Pour quiconque s’appelant Chrétien et personne de bonne volonté,il/elle va rejoindre les natifs, les minorités, les immigrants et les pauvres, victimisés dans tous les pays!

Rejoignons aussi les leaders locaux, provinciaux, fédéraux et internationaux pour les encourager à faire ce qui est bien..|

Latest News-Of The National Center-December 5, 2021

REFLECTIONS ON THE READINGS OF THE 2ND SUNDAY OF ADVENT (December 6th, 2021)

Baruch 5, 1-9;Psalm 126, 1-9; Philippians 1, 4-6, 8-11; Luke 3, 1-6                 By  MGR. Pierre Andre Pierre

The texts of this mass speak a lot about the importance of good roads. Prophet Baruch explains that to facilitate the journey from the exiled city of Babylon to Jerusalem, good roads are necessary. Steep hills will need to be leveled, deep crevasses filled in.

Likewise, the spiritual journey from sin to grace requires an inner effort. To prepare the way for the coming of Jesus, hearts and souls will have to be cleansed and reformed and redressed like old country roads after years of neglect.  John the Baptist in the Gospel uses the exact same metaphor.

The upcoming feast of Christmas is not simply a recall of a past event but it’s its re-enactment meaning that the same outburst of light and grace that illumined Bethlehem two thousand years ago is going to shine forth with the same power in our midst through the Christmas liturgical celebration. Christmas is a real COMING of Jesus in our time. Will you let him into your heart?

A great deal of preparation is being made to welcome Pope Francis in Cyprus where he meets with the migrants and takes some with him back to Italy. We must prepare our souls for Jesus otherwise we will miss the joy his presence brings.

How to prepare you may ask? Pray more! Practice charity! Repent from practices that betray the Gospel. On Monday, December 20th, why don’t you humbly take advantage of the Sacrament of Penance that will be dispensed in all the Catholic Churches of Manhattan, Brooklyn and Queens? The roadblocks to the soul must be broken open by sacramental grace. This is why we have the season of Advent: TO PREPARE THE WAY OF THE LORD.  The world is in trouble and needs to be saved.  Why not begin with yourself? Clear, straighten, and repave the inner spiritual roads to your soul!

 

 

REFLEXIONS SUR LES LECTURES DU 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT  5/12/2021

 

Les lectures bibliques d’aujourd’hui utilisent beaucoup l’image de la ROUTE. Le Prophète Baruch annonçant la fin de l’exile de Babylone demande aux exilés Juifs de réparer les routes car ils vont devoir retourner à Jérusalem. Les mauvaises routes entravent les voyages. Il faut donc se mettre au travail pour aplanir les buttes et les collines boueuses, combler les crevasses et rendre droit les chemins tortueux du cœur. Le repentir est ici comparé à une route qu’on répare et refait.

Mais tout cela n’est qu’une métaphore. Noel arrive ! Il ne s’agit pas simplement d’une rappel pieux d’un évènement passé. A travers les célébrations liturgiques, l’évènement passé reprend vie. L’éclatement de lumière et de grâce de la première Venue de Jésus se fait réellement présent par la puissance des sacrements. Jésus ne cesse jamais de VENIR. Lui ouvriras-tu tes portes ?

Pour recevoir ses dons de paix et de justification, nous devons être prêts. Nous devons le reconnaitre   et l’accueillir. Ne commettons pas l’erreur des habitants de Bethlehem qui fermèrent leurs portes au visiteur céleste.  N’est-ce pas ce que nous faisons quand nous refusons les sacrements ? La saison de l’Avent précède Noel pour nous préparer au Seigneur qui est en état permanent de VENUE.

Le monde est bouleversé. Nous voulons tous LA PAIX. Ce n’est pas une mauvaise idée de commencer par soi.  Profite de cette saison pour redécouvrir la conversion, la Pénitence, les chemins de la paix.

Le lundi 20 Décembre, toutes les Eglises resteront ouvertes pour les confessions ! Pourquoi pas n’y vas-tu toi aussi ?  Comme un cri dans la nuit, NOEL réclame de toi une nouvelle ouverture de ton Cœur, un nouveau départ, un nouveau cheminement ! Debout ! Réveille-toi, car IL VIENT !

 

 

Pensée de la Semaine: L’espérance est une divinité qui n’a ni temples ni autels que dans nos cœurs.

Citation de Fénelon ; Le manuel de la piété chrétienne (1713)

Thought of the Week: Hope is a divinity that has neither temples nor altars except in our hearts.

Quote from Fenelon; The manual of Christian piety (1713)

 

Panse semèn nan: Lespwa se yon divinite ki pa gen ni tanp ni lotèl, eksepte nan kè nou.

Sitasyon Fenelon; nan Liv lapyete pou kretyen yo (1713)

 

Pensamiento de la semana: La esperanza es una divinidad que no tiene ni templos ni altares excepto en nuestro corazón.

Cita de Fenelon; El manual de la piedad cristiana (1713)

 

 

 

 

 

TALK SHOW WITH SOME HEALTH PROFESSIONALS FROM THE HAITIAN COMMUNITY OF BRAZIL.

 

The Staff of Radio Telé Solidarité in their great effort to meet all their brothers and sisters in the diaspora were very happy to have a panel with several Workers or experts from the Haitian Community of Brazil. Their names are: Dr. Nadege Jacques, Dr. LouisHercule, Adilaine Carel Louis, student in physiotherapy and Dr. Cedrick Louis.

There are Haitian doctors, engineers, nurses and lawyers, businessmen and wen who occupy prestigious positions all over the world. The panelists focused on their

intellectual and professional history in Brazil. They are very happy to work and complete their education in Brazil. All of them understand the importance of making a contribution to their homeland, Haiti. How can Haitians in the diaspora and in Haiti help their mother Haiti get out of the challenging situation she is experiencing?

 

 

One of the objectives of this Talk show  is to help us question the Brazilian HealthSystem. For many it is a very unequal system where the illegals of Brazil and the

poor do not have the right to health services provided by Brazil. There are at least 3 million illegal immigrants in Brazil who do not have access to health care. They

Cannot receive free health care in Brazil except for emergencies. Many claim that there is a lot of discrimination in the treatment of health care in Brazil. We must call attention to the fact that Many Black women experience  excruciating suffering during childbirth while White women receive pain reducing medicines and therefore suffer during the birth of their children. Why? Black women suffer more because of the racial discriminatory system of the Brazilian health system. In addition, in remote places where we find poor immigrants living, the health system of Brazil is very deficient. In some of these

areas healthcare services do not exist.  All Brazilians and immigrants would benefitfrom a National Brazilian Health Care Service.

Those waiting line for a surgical procedure is always very long and sometimes people die before they have a chance to undergo their much needed surgical procedure. The Brazilian Health System is a mirror of the inequalities present in this country. Brazil pays three times less for its health care system than its South American neighbors Chileand Paraguay. It should also be noted  that it is common to find yourself in a public hospital in Brazil where the medical staff only speak Portuguese. As a consequence,you can understand the difficulty of immigrants from Brazil who do not yet speak Portuguese encounter great difficulty accessing the health care system.

Panelists are keenly aware that Haitians are very well received in Brazil, many of them were in Brazil for a bachelor’s or master’s degree, now that they have their

doctorates in various medical areas, the have established their medical practice in

Brazil.  Medical practioners  come together in associations to discuss medical issues and developing innovative medical insights and procedures. These Associations make them more visible in Brazil. They welcomed the idea of coming together for  a program on the Brazilian Health

System. Click on this link to listen to this program: https://youtu.be/tuTz_5wx4dU

Brother Tob

 

Emission avec Quelques Professionnels de la Santé de la Communauté Haïtienne du Brésil.

 

 

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité dans son grand effort de rencontrer tous ses frères et sœurs de la diaspora étaient très heureux d’avoir un panel avec plusieurs travailleurs ou des experts de la Communauté Haïtienne du Brésil. Leurs noms sont :  Dr Nadège Jacques, Dr Louis Hercule, Dr Cédric Louis et Adilaine Carel Louis, étudiante en physiothérapie.

Les Haïtiens sont un peu partout sur la planète. Beaucoup d’entre eux brillent à l’extérieur et occupent de prestigieuses positions. On a des médecins, des ingénieurs, des avocats, des infirmières, des hommes et des femmes d’affaires et même des politiciens.

Les panélistes ont mis l’accent sur leur itinéraire intellectuel et professionnel au Brésil. Ils sont très heureux de travailler et de compléter ainsi leur éducation dans ce pays. Tous ont compris l’importance d’apporter leur contribution à leur terre natale Haiti. Comment les Haïtiens de la diaspora et d’Haiti peuvent aider leur mère Haiti à sortir dans ce trou ou elle se trouve ?

L’un des objectifs de cette émission, c’est de nous aider à questionner le système de santé du Brésil qui pour beaucoup passe pour un système très inégalitaire ou les illégaux et les pauvres n’ont pas droit aux services de santé. Il y a au moins 3 millions d’illégaux au Brésil qui n’ont aucun accès aux soins de santé, sauf pour des cas d’urgence avérés.

On prétend aussi qu’il y a beaucoup de discrimination au niveau du traitement des soins de Santé au Brésil. On ne peut pas oublier les souffrances atroces des femmes noires au moment de l’accouchement, tandis que les blanches au Brésil souffrent moins au moment de leur accouchement. La réponse est simple. Ceci est dû au système discriminatoire du système de santé du Brésil. On doit ajouter que dans des lieux reculés colonisés par les pauvres et les immigrants, le système de santé du Brésil est très déficient et dans certains endroits, le service n’existe presque pas.

Oui au Brésil, tous les Brésiliens et les Immigrants reçus peuvent bénéficier du service de la santé. Par contre la ligne d’attente pour une intervention chirurgicale est toujours très longue et parfois des gens meurent avant d’avoir la chance de subir cette intervention chirurgicale. On prétend que le système de santé du Brésil est le miroir des Inégalités présentes dans ce pays. Le Brésil paie trois fois moins pour son système de santé que ses voisins de l’Amérique du Sud, comme le Paraguay ou le Chili. On doit ajouter qu’il est chose courante de se retrouver dans un hôpital public au Brésil où le personnel médical parle seulement le portugais. Vous pouvez comprendre la difficulté des immigrants du Brésil qui ne parlent pas encore le Portugais.

Les panélistes sont conscients que les Haïtiens sont très accueillis au Brésil. Plusieurs d’entre eux étaient au Brésil pour des études, une licence ou une maitrise. Beaucoup d’entre eux aujourd’hui ils ont un doctorat et exercent leur profession au Brésil. Nous encourageons ces travailleurs de la santé de la Communauté du Brésil à se regrouper en association pour être encore plus visibles dans le pays. Ils ont bien accueilli l’idée de se regrouper en association et de notre côté nous commençons déjà les démarches pour avoir une émission sur le système de Santé du Brésil. Cliquer sur ce lien pour écouter cette émission :

https://youtu.be/tuTz_5wx4dU

Brother Tob

 

Fête des Sœurs de l’Immaculée Conception

La Fête de l’Immaculée Conception du 8 décembre est toujours un moment opportun de penser aux valeureuses Sœurs de l’immaculée Conception qui continuent à sillonner Haïti pour évangéliser le peuple haïtien et accompagner les jeunes d’Haïti au niveau de l’évangélisation et de l’éducation. Cette année nous étions très heureux de rencontrer Sr Josette Augustin, religieuse des Sœurs de l’Immaculée Conception depuis près de 30 ans, pour un entretien à la Radio Télé Solidarité.

Comme je l’ai toujours mentionné dans les lignes de ce Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien, je suis très fier d’être un ancien élève des Sœurs de l’Immaculée Conception. Ces dernières m’ont beaucoup aidé dans ma formation spirituelle et dans mon éducation. Je fis toutes mes études primaires avec ces valeureuses religieuses missionnaires dans ma ville natale de la Croix-Des-Bouquets qui aura à célébrer son 340ème Anniversaire d’existence dans moins de deux ans. Je suis toujours fier de ces Religieuses remarquables qui m’ont aidé, après mes parents, à avoir une relation avec le Seigneur. Malgré les faiblesses inhérentes à toute vie humaine, une relation avec le Seigneur est avant tout personnelle. Dans la mesure où elle est vraie et sincère, elle a un impact sur nos relations avec nos frères et sœurs. Est-il vrai que la sincérité est la perle qui se forme dans la coquille du cœur ? Le regretté ancien président Sud-africain Nelson Mandela a écrit que la sincérité est l’une des fondations de notre vie spirituelle. Je voudrais ajouter cette citation de l’écrivain-artiste et homme d’État François de La Rochefoucauld qui a écrit sur la confiance : « La sincérité, disait-il, est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens, et celle que l’on voit d’ordinaire n’est qu’une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. »

Le musicien Wiselove a écrit « Aimer est une mission. Es-tu un bon missionnaire en Amour ? Sans amour, il serait difficile d’être heureux ou heureuse dans la vie en général, comme aussi dans la vie sacerdotale et religieuse. La vie d’une religieuse est un don permanent à Dieu et aux humains. Ce n’est pas toujours facile. Mais la majorité d’entre elles ont le cœur d’une vraie maman pour les enfants qu’elles éduquent. Elles sont toujours prêtes à aimer et à accompagner tous les enfants et les jeunes qu’elles rencontrent sur leur route. Les mots nous manquent pour remercier ces vaillantes religieuses qui travaillent sans relâche à travers le monde pour nous aider à avoir des jeunes enracinés dans la prière et dans l’amour, pour bâtir un monde plus humain.

À L’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, j’ai demandé au Seigneur de continuer à bénir les Sœurs de l’Immaculée Conception partout où elles sont. Vous êtes de grandes lumières et des cadeaux de Dieu à notre monde

Nous étions très heureux de rencontrer Sœur Josette Augustin, MIC, membre du Conseil Général de la Congrégation des Sœurs de l’Immaculée Conception pour un entretien à la Radio Télé Solidarité. Dans ce dernier, elle nous a parlé de son propre itinéraire intellectuel et spirituel. Elle a occupé auparavant le poste de Supérieure Provinciale des Sœurs de l’Immaculée Conception en Haiti. Elle est une Sœur très heureuse dans la vie religieuse. Dans cet entretien, elle a mis l’accent sur les problèmes et les défis que confrontent les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée Conception. Elle a beaucoup insisté sur la crise des vocations. Moins de jeunes filles aujourd’hui sont pas prêtes à écouter la voix de Dieu pour entrer dans la vie religieuse. Comment remplacer les Sœurs âgées ou qui sont à la retraite avec cette crise de vocation ?

Comme simple serviteur et servante dans la vigne du Seigneur, nous devons nous servir de la parole de Luc 10:2: « La moisson est grande  mais il y a peu d’ouvriers: Suppliez donc le maître de la moisson, en sorte qu’il pousse des ouvriers dans sa moisson. »

À travers l’entretien de Sœur Augustin, vous aurez beaucoup à apprendre sur la spiritualité des Sœurs de l’Immaculée Conception.

Monseigneur Pierre André Pierre, le Directeur, en communion avec Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National souhaite un Joyeux Anniversaire aux valeureuses sœurs de l’Immaculée Conception ,

Enfin nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour écouter l’entretien de Sr Josette Augustin

 

Brother Tob

 

 

 

FEAST OF THE SISTERS OF THE IMMACULATE CONCEPTION

 

The Feast of the Immaculate Conception on December 8 is always a momentto think of the valiant Sisters of the Immaculate Conception who continue to travel

through Haiti to evangelize the Haitian people and accompany the youth of Haiti by evangelization and educational programs.

This year we were very happy to meet Sr. Josette Augustin, a nun of the Sisters of the Immaculate Conception for almost 30 years, for an interview on Radio Télé Solidarité. I have always mentioned it to the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate, I am very proud to be a former student of the Sisters of the Immaculate Conception. These have helped me a lot  in my spiritual formation and in my education. I did all my primary studies with these valiant missionaries of the Immaculate Conception in my hometown of Croix-Des Bouquets, which will have to celebrate its 340th Anniversary in less than 2 years. I am always proud of these brave sisters who, in addition to my parents, helped me, to have a relationship grow in my relationship with the Lord despite my human weaknesses.

Relationship with the Lord is first and foremost an interpersonal experience.

We must work to develop true sincere relationships with God and all our neighbors who are our truly our brothers and sisters Because God is the Father and Mother of all human beings and creator of all creatures.

Is it true that sincerity is the pearl that forms in the shell of the heart? The late former South African President Nelson Mandela wrote that sincerity is one of the foundations of our spiritual life. Writer-artist and statesman François de La Rochefoucault also wrote about the importance of sincerity:  “Sincerity,” he said, “is the honest opening of the heart to others.

Unfortunately, sincerity is found in very few people. What we usually see is a thin

coverup to gain the trust of others. ”

Musician Wiselove identified Love as the foundational aspect of relating to God. He noted that Loving is an essential aspect of mission. Are you a good missionary in Love? Without love it would be difficult to be happy in priestly life and in religious life.

 

The life of a person who is  religious is not always easy,  like all mothers, they are always ready to love and accompany all their own children and all the other young people they meet on their way. Words about these valiant nuns do not tell the complete story of how they work tirelessly around the clock to help us and other young people rooted in prayer. Their love, rooted in Christ, find expression in their e working to embody Christ’s love and their work to establish a more humane world.

On the occasion of the Feast of the Immaculate Conception I asked the Lord to

continue to bless the Sisters of the Immaculate Conception wherever they are on

the planet. You are great lights and gifts from God to our world. We were very happy to meet Sister Josette Augustin MIC one of the members of the General Council of under the direction of Sister Immaculate Conception agreed to being interviewed on Radio Telé Solidarité.

In the latter she told us about her Intellectual and spiritual itinerary before she became  the Provincial Superior of the Sisters of the Immaculate Conception in Haiti.

Sr. Josette is very happy woman. She loves her life as woman religious. In this interview she focused on the problems and challenges of the Missionary Sisters of the Immaculate Conception. She strongly insisted that the church is experiencing  a vocation crisis. Young women today are not able to here or listen to the voice of God calling them to enter into consecrated religious life. How will the church replace Sisters who are old and retired?

As a simple servant and maid in the vineyard of the Lord we can refer to Luke 10: 2: ”The harvest is great, but there are

few workers: therefore beseech the Lord of the harvest, that he may grow workers in his harvest ”.

By reading and listening to the interview with Sister Augustin below, you learn a great deal  about the spirituality of the Sisters of the

Immaculate Conception.

Monsignor André Pierre and the Staff of the Weekly Bulletin of the National Centerwishes a Happy Birthday to this valiant Sister of the Immaculate Conception.

To hear his words Finally, we invite you to click on this link to listen to the

interview with Sr. Josette Augustin: https://youtu.be/bkneFDHHVcA

 

 

Brother Tob

Ma Croix-des-Bouquets de Valérie Armand

La Croix-des-Bouquets ne fut pas toujours une ville bruyante où pullulent marchandes et affairistes de toutes sortes. Ma Croix-des-Bouquets à moi, petit bourg paisible, connu pour son hospitalité et ses champs de canne à sucre, m’a façonnée de manière intégrale. L’esprit de solidarité et de bonnes mœurs faisait de cette localité un joyau où mon père, l’artiste-peintre Gesner Armand vécut durant toute sa vie avec sa famille. Eh oui ! J’eus le privilège d’être élevée par un père qui m’a inculqué l’amour de l’art et de la beauté, par ma mère Marlène, qui m’a enseigné les valeurs morales nécessaires à mon évolution en tant que femme et par mes grandes tantes Lucène, Cléane, Reine, Lina, Dulca et Évanie .  Elles étaient toutes des catholiques dévotes qui assistaient à la première messe du matin religieusement à l’Église de Notre Dame du Rosaire.  Tante Lucène, l’ainée de la famille, veuve à un très jeune âge, a consacré toute sa vie au groupe religieux « la Sainte Famille » et à « l’Armée bleue ». Je passai donc mes jeunes années sur les bancs de l’institution Sainte Rose de Lima à Port-au-Prince et dans le salon de mes grandes tantes, transformé de temps en temps en salle de prière. Par ailleurs, la fête patronale de Notre Dame du Rosaire ne pouvait passer inaperçue chaque année, en octobre, puisque bon nombre de croyants fervents de Port-au-Prince ne pouvaient manquer cette célébration importante. La Croix-des-Bouquets, ce bourg provincial, apporta à ma sœur Isabelle et à mon frère Gilbert et à moi le respect d’une tradition désormais disparue et assura un ancrage important à la terre natale.

 

My Croix-des-Bouquets by Valérie Armand

 

 

Croix-des-Bouquets has not been always a roaring town full of all sorts of merchants and businessmen. My Croix-des-Bouquets, small quiet town, known for its hospitality and sugarcane fields, fully molded me into the person that I am today. The spirit of solidarity and morality turned this town into a gem where my father, the artist Gesner Armand, lived with his family all his life. Yes, I was raised by a father who instilled in me the love of art and beauty, my mother Marlène, who taught me the moral values, conducive to my evolution as a woman,  and my great aunts Lucène, Cléane, Reine, Lina, Dulca and Évanie. They were all devout catholics who attended religiously the early mass every morning at the Church of Our Lady of the Rosary.  Aunt Lucène, the eldest daughter of her family, who became a widow at an early age, devoted all her life to the religious group “la Sainte Famille” and the “Armée Bleue”.

 

 

 

I spent therefore, my younger years on the benches of the Institution of Saint Rose of Lima in Port-au-Prince and in my great aunts’ living room, transformed from time to time into a prayer room.  Furthermore, the patronal feast of Our Lady of the Rosary couldn’t go unnoticed ,every October, since numerous passionate believers from Port-au-Prince couldn’t miss this important celebration. Croix-des-Bouquets, this provincial town, gave to my sister Isabelle, my brother Gilbert and me the respect for a tradition that no longer exists and insured an important anchorage to the homeland.

 

Les Funérailles de Madame Marie Yolande Théodat

Adieu Yolande

 

Eglise Paroissiale Saint Matthieu de Brooklyn. NY

 

 

Le samedi 4 décembre 2021, la communauté crucienne et ses amis ont rendu un dernier hommage à la regrettée Mme Marie Yolande Théodat à la paroisse St Matthieu de Brooklyn. Le célébrant principal et l’homéliste de cette cérémonie eucharistique d’adieu était le Père Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat, le 2ème fils de la regrettée Mme Marie Yolande. Une couronne de 16 prêtres, dont Monseigneur Pierre André Pierre, Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien et le Père Frank Black, Curé de la Paroisse St Mathieu, étaient présents à cette cérémonie de la célébration de la vie de Mme Marie Yolande Théodat.

Marie Yolande, cette mère très soucieuse pour ses enfants, très respectueuse et très silencieuse est une grande fierté pour la communauté crucienne et un grand modèle pour les jeunes mères de notre communauté.

La Chorale Haïtienne de la Paroisse St Mathieu du diocèse de Brooklyn performait avec beauté et dignité à cette célébration eucharistique. La communauté crucienne de plusieurs états des États Unis et du Canada avaient compris l’importance de venir payer leur dernier respect à la dépouille de leur sœur Marie Yolande Théodat.

Vous pouvez comprendre la tristesse de cette famille et du Père Théodat qui a été le célébrant principal et l’homéliste des funérailles de sa mère. On dit souvent qu’un fils est adulte quel que soit son âge, après la mort de sa mère. Jésus aussi était souvent triste devant la mort de ses proches. Le Père Théodat, en peu de mots, a prononcé une homélie en 4 langues (créole, espagnol, anglais, italien) parce qu’on avait des membres de 4 communautés à cette messe d’adieu. Il nous a dit dans son homélie que « Beaucoup de gens pensent que l’histoire de la vie humaine est ‘‘Naissance, vie et mort’’. Pour un chrétien, c’est différent. L’histoire n’est pas ‘‘Naissance, vie et mort’’ mais plutôt ‘‘Vie, mort et résurrection’’ ». Il continua pour nous dire que « Nous prions aujourd’hui pour Marie Yolande afin qu’elle achève le voyage vers le ciel. Priez pour elle et pour vous ! ».

En outre, le Père Théodat a cité dans son homélie les paroles de l’Ecclésiaste : « Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous le ciel. UN TEMPS pour naître… et un TEMPS pour MOURIR. » tout en soulignant que « il fut un temps où Marie Yolande a été baptisée, confirmée, mariée, a eu une fille et 3 fils, a travaillé dur pour subvenir aux besoins de la maison et de la famille. Pour elle, tout est maintenant terminé dans ce monde. C’est maintenant le temps, c’est aujourd’hui le temps pour nous de commémorer sa vie, un temps pour pleurer et se souvenir… et remercier Dieu de nous l’avoir donnée et de l’avoir ramenée chez elle à l’endroit que le Seigneur Jésus prépare même maintenant pour ceux qui l’aiment ».

Le Père Théodat insista aussi sur le fait qu’« il y a un temps pour mourir ; mais aussi un temps pour ressusciter ; un temps pour être arraché de nos tombes par notre Seigneur Jésus-Christ pour vivre avec Lui pour l’éternité. Et alors il n’y aura plus de temps pour le péché, le chagrin ou les larmes. Il n’y aura plus de saisons. Plus de mort. Car les premières choses ont disparu ».

De son côté, Monseigneur Pierre André Pierre, dans son court message, a présenté au nom du Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’étranger et en son nom des condoléances sincères à son confrère dans le Sacerdoce le Père Théodat et aux membres de sa famille. « Manman yon Pè, se Manman tout Pè ». Il a aussi souligné la provenance diversifiée de 14 prêtres haïtiens présents à la messe des funérailles, symbole du lien très fort qui doit mobiliser sans cesse le clergé haïtien à l’étranger et les unir dans l’apostolat au servir du Christ et de la communauté.

Nous continuons à demander au Seigneur dans sa grande compassion et générosité d’accueillir sa fille Marie Yolande Théodat dans son paradis. Cliquez sur ce lien pour regarder cette cérémonie d’adieu en l’honneur de Madame Marie Yolande Théodat : https://youtu.be/xgeQgaDfiyU

 

Brother Tob

 

 

The funeral of Madame Marie Yolande Théodat

 

Brooklyn St. Matthew Parish Church. NY

 

Farewell Yolande

 

On December 4, 2021, the People from Croix-des-Bouquets, known as “the Crucian Community” and their friends paid a last tribute to the late Mrs. Marie Yolande Théodat in the parish of St Matthew. The Celebrant and homilist of this Eucharistic Farewell ceremony was Father Jean Ralph Riccardy Pompée Theodat, the 2nd son of Mrs. Marie Yolande Théodat. A crown of 16 Priests including Monsignor Pierre André Pierre, the Director of the National Center for the Haitian Apostolate and Father Frank Black, the Parish Pastor of St Mathieu were present at this ceremony of the Celebration of the life of Mrs. Marie Yolande Théodat.

Marie Yolande, this mother very concerned for her children, very respectful and very silent, is a great pride for the Crucian community and a great model for the young mothers of our community.

The Haitian Choir of the Parish of St Mathieu of the Diocese of Brooklyn performed with beauty and dignity at this Eucharistic celebration. The Crucian Community of several states in the United States and Canada have understood the importance of coming to pay their last respects to the remains of their sister Marie Yolande Théodat.

You can understand the sadness of this family and of Father Theodat who was the celebrant and homilist for his mother’s funeral. It is often said that a son is an adult regardless of his age after the death of his mother. Jesus was also often sad at the death of his loved ones. Father Theodat in a few words delivered a homily in 4 languages because we had members of 4 Communities at this Farewell Mass. He tells us in his homily that Many people think of the history of human life as “Birth, life and death”. For a Christian it is different. The story is not “Birth, life and death, but rather “Life, death and resurrection.” He continued to tell us: “We pray today for Marie Yolande so that she may complete the journey to heaven. Pray for her and for yourselves”!

Father Théodat also quoted in his homily the words of the Ecclesiastes: “There is a time for everything and a season for every activity under heaven. A TIME to be born … and a TIME to DIE.” There was a time when Marie Yolande was baptized, confirmed, married, had a daughter and 3 sons, worked hard to provide for the needs of the house and the family. For her, all that is now over in this world. Now is the time, today is the time for us to commemorate her life, a time to cry and remember … and thank God for giving her to us and bringing her home to the place that the Lord Jesus is preparing even now for those who love him”.

Fr Théodat insisted that “there is a time to die; but there is also a time to rise; a time to be plucked from our graves by our Lord Jesus Christ to live with Him for eternity. And then there will be no time for sin, sorrow, or tears. There will be no more seasons. No more death. For the former things have disappeared”.

Monsignor Pierre André Pierre, in his short message, presented on behalf of the National Center for the Haitian Apostolate Abroad and on his behalf sincere condolences to his colleague in the Priesthood, Father Jean Ralph Riccardy Pompée Ralph Théodat and to the members of his family. “Mother of A Priest, Mother of All Priests.” He also underlined the diverse provenance of the 14 Haitian priests present at the funeral mass, a symbol of the very strong bond which must constantly mobilize the Haitian clergy abroad and unite them in the apostolate in the service of Christ and of the Church community.

We continue to ask the Lord in his great compassion and generosity to welcome his daughter Marie Yolande Theodat in her Paradise. Click on this link to watch this farewell ceremony in honor of Madame Marie Yolande Theodat: https://youtu.be/xgeQgaDfiyU

 

Brother Tob

 

Antèman Madam Marie Yolande Théodat

 

Legliz Pawas Sen Matye Bwouklin, NY

 

Orevwa Yoland

Jou ki te samdi 4 desanm 2021, Kominote Moun Kwadèboukè, ki pote non “Kominote Krisyen” ak zanmi l yo te rann yon dènye omaj bay defen Madan Marie Yolande Théodat nan pawas St Matthew. Pè Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat, 2yèm pitit gason Madam Marie Yolande, te selebran ak omilis seremoni ekaristik sa a. Yon kouwòn 16 Prèt ki gen ladan yo Monseyè Pierre André Pierre, Direktè Sant Nasyonal Apostola Ayisyen ak Pè Frank Black, Pè Kire nan Legliz Sen Matye te prezan nan seremoni sa a nan Selebrasyon lavi Madan Marie Yolande Théodat.

Marie Yolande, manman sa a te trè konsène pou pitit li yo. Li te toujou montre anpil respè ak anpil silans. Se yon gwo fyète pou Kominote Krisyen an ak yon gwo modèl pou jèn manman yo nan Kominote nou an.

Koral Ayisyen nan Pawas Sen Matye nan Dyosèz Bwouklin la te anime anbote ak diyite selebrasyon ekaristik sa a. Plizyè manm nan Kominote Krisyen an, nan Ozetazini ak Kanada te konprann enpòtans pou yo vin rann dènye omaj yo bay sè yo Marie Yolande Théodat.

Ou ka konprann tristès fanmi sa a ak tristè Pè Theodat ki te selebran ak omilis pou antèman manman l. Yo souvan di yon pitit gason vin granmoun kèlkeswa laj li apre lanmò manman l. Jezi te souvan tris tou pou lanmò moun li renmen yo. Pè Theodat nan kèk mo te bay yon omeli nan 4 lang (kreyòl, Panyòl, Anglè, Italyen) paske nou te gen manm 4 Kominote nan Mès Adye sa a. Li te di an sentèz “Anpil moun panse ke istwa lavi imen se ‘nesans, lavi ak lanmò’.  Pou yon kretyen, li diferan. Istwa se pa ‘nesans, lavi ak lanmò’ men pito ‘lavi, lanmò ak rezirèksyon’. Li te kontinye di nou ‘’priye jodi a pou Mari Yolande pou li fini vwayaj li jouk nan syèl la. Priye pou li ak pou nou tou!  ».

Anplis desa, Pè Theodat te site tou nan omeli li a pawòl Eklezyas la te di: « Gen yon tan pou tout bagay ak yon sezon pou chak aktivite anba syèl la. YON TAN pou fèt… ak yon TAN pou MOURI. » Te gen yon tan lè Marie Yolande te batize, konfime, marye, te gen yon pitit fi ak 3 pitit gason, te travay di pou reponn bezwen kay la ak fanmi an. Pou li, tout sa fini kounye a nan mond sa a.

Kounye a se moman an, jodi a se tan pou nou komemore lavi li, yon tan pou n kriye epi sonje… e di Bondye mèsi paske li te ba nou li e li te mennen l lakay li nan kote Jezi Granmèt la ap prepare kounye a menm pou moun sa yo, li renmen yo’’.

Pè Théodat te ensiste pou l di ‘’gen yon tan pou mouri; men gen yon tan tou pou leve; yon tan pou nou rache nan tonm nou yo, moun pa Seyè nou an Jezikri pou yo viv avèk li pou letènite. Lè sa a, pap gen tan pou peche, lapenn, oswa dlo nan je. Pap gen sezon ankò. Pap gen lanmò ankò.  Paske premye bagay yo te disparèt.”

Monseyè Pierre André Pierre, nan kout mesaj li a, prezante nan non Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an Aletranje e nan non li sensè kondoleyans bay kòlèg li nan Prètriz la, Pè Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat ak manm fanmi li. « Manman yon Pè, se Manman tout Pè. » Li te souliye tou divès orijin 14 prèt ayisyen ki te prezan nan mès fineray la, yon senbòl lyen trè solid ki dwe toujou mobilize Klèje Ayisyen an aletranje e ini yo nan apostola a, nan sèvis Kris la ak nan sèvis kominote a.

Nou kontinye mande Bondye nan bonkè li ak jenerozite li pou l akeyi pitit fi li Marie Yolande Theodat nan Paradi li a. Klike sou lyen sa a pou w gade seremoni orevwa sa a nan onè Madam Marie Yolande Theodat: https://youtu.be/xgeQgaDfiyU

 

Frè Tob

 

 

 BISHOP GUY SANSARICQ’S ENTRANCE INTO ETERNAL LIFE WAS ALREADY FOUR MONTHS AGO!

 

     This December is the last month of the Year 2021.  It is the first timethe staff of the National Center of the Haitian Apostolate and of the Radio Telé Solidarité note the reality the Late  Bishop Guy Sansaricq is not with us for the end of the year. On December 21, 2021 we will mark the fact that is has been 4 months since Bishop  Sansaricq  left us. Of course, the staff of the Weekly Bulletin of the  National Center of The Haitian Apostolate  and Radio Telé Solidarité continue to sadly accept the departure of Bishop Guy Sansaricq. I agree with Doctor Louis Auguste, one of the Haitian doctors much loved and highly respected within the Haitian Community of the state of New York.  Many let us know

The death and departure of Bishop Guy Sansaricq on August 21, 2021, continues to be  a great loss for our entire New York Haitian Community.   However, as we mourn Bishop’s death we must also rejoice as Bishop Sansaricq enters into the eternal happiness of communion with  God and all those members of our Haitian Community who preceded him in death.

Monsignor Pierre André Pierre, the 3rd Director of the National Center for Haitian Apostolate and the successor of the Late  Bishop Guy Sansaricq, continues

to do everything possible to continue to lead the National Center for the HaitianApostolate with great wisdom. His arms are very open to work with everyone.

Monsignor Pierre André Pierre understands, as every builder of faith knows very well,

that the church is an organized body which has Jesus Christ at its Center.  Even after the departure of the great Bishop Guy Sansaricq, the Office of the National Center  of the Haitian Apostolate continues to open its doors from Monday to Friday

STUDENTS OF THE PASTORAL COLLEGE HAVE CLASSES ONLINE EVERY TWO WEEKS.

The Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate, which will be

celebrating its 19th Anniversary on the last Sunday of December, continues

to publish its edition every week.

 

Bishop Guy Sansaricq’s 2022-2023 Youth of the Year Contest,

Registration for our 2022-2023 Youth of the Year Contest will close at the end of December 2021, continues to gain momentum.

The Young People Continue to have their show every month. The last show had

young people from 7 countries. A big thank you to Sister Annecie Audate who,

despite her multiple obligations as General Director of VIDES International, is

always happy to lead  the Youth broadcasts for us at Radio Telé Solidarité.

A big thank you to Sister Audate! Your contribution is greatly appreciated by the young people and the staff of Radio Telé Solidarité. Radio Telé Solidarit’e continues to operate,

and do everything in our power to accompany the people of God in their lives as followers of Christ who are call to continue Jesus’ earthly ministry to the poor and all people.

 

THE 2021 RADIO TELÉ SOLIDARITY CHRISTMAS RETREAT

Our Christmas Retreat will take place on December 19, 20 and 21. The

Preacher will be Reverend Father Wismick Jean Charles SMM, PHD,

Vicar General of Missionaries Monfortains in Rome. A big thank you

to Father Wismick for accepting our invitation to preach this retreat for

the listeners and viewers of the radio Telé Solidarité. You know you

can’t do evangelism without money.

A small gesture of solidarity and generosity towards the National Center for

the Haitian Apostolate will be greatly appreciated. The feast of Christmas is a

time of forgiveness, of Reconciliation and of sharing. You can share with us by

a donation on behalf of Haitian Apostolate Inc. Send it to

332 East 32nd Street Brooklyn NY 112226. Be assured of a big “thank you”

for your generosity gesture.

 

-Brother Tob

 

 

Bishop Guy Sansaricq – 4 Mois Déjà

Ce mois de décembre est le dernier mois de l’Année 2021. C’est la première fois pour nous au Centre National de l’Apostolat Haïtien et de la Radio Télé Solidarité que le Regretté Bishop Guy Sansaricq n’est pas avec nous pour la fin de l’année. Le 21 Décembre 2021, il aura eu quatre mois depuis qu’il nous a laissé. Bien sûr, le personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien et de la Radio Télé Solidarité continue à faire son deuil et à avancer vers de nouveaux rivages, avec l’aide spirituelle de Bishop Guy Sansaricq. Je suis d’accord avec le Docteur Louis Auguste, l’un des médecins Haïtiens très aimé et très respecté au sein de la Communauté Haïtienne de l’état de New-York qui nous fit savoir dans un entretien à la Radio Télé Solidarité que la mort ou le départ de Bishop Guy Sansaricq le 21 Août pour la maison du Père est une grande perte pour la Communauté Haïtienne.

Monseigneur Pierre André Pierre, le 3ème directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien et successeur du Regretté Evêque Guy Sansaricq continue à faire tout ce qui dépend de lui pour diriger le Centre National de l’Apostolat Haïtien avec beaucoup de sagesse. Ses bras sont très ouverts pour travailler avec tout le monde. Monseigneur Pierre André Pierre comprend que tout bâtisseur dans la foi sait très bien que l’église est un corps organisé autour de Jésus Christ comme Centre. Presque tous les services du Centre National de l’Apostolat continuent à fonctionner après le départ de l’Evêque Guy Sansaricq.

Le Bureau d’accueil situé au 332 de la rue E 32 à Brooklyn a ouvert ses portes et les services Secrétariat fonctionnent toutes les semaines du Lundi au Vendredi de 9h00 du matin à 4h00 de l’après-midi.

Le Collège Pastoral a relancé ses cours en ligne depuis la fin du mois de septembre. Les étudiants très nombreux, et présentant une diversité jamais égalée auparavant, poursuivent leur curriculum de formation répartie sur trois années, avec des cours en ligne toutes les deux semaines.

Le Bulletin Hebdomaire Solidarité en ligne du Centre National de l’Apostolat Haïtien s’est relancé avec la même ardeur, dans des conditions difficiles. Un nouveau numéro continue de sortir régulièrement chaque semaine. Le Bulletin célèbre son 19ème Anniversaire d’existence le dernier Dimanche du mois de Décembre. La transition du papier au digital a représenté un grand défi. Mais modernité oblige, le bulletin est la connexion du Centre avec le monde.

Le Concours du Jeune de l’Année 2022-2023 dont les inscriptions se termineront à la fin du mois de Décembre 2021 continue à faire son chemin. Ce concours porte le nom de Bishop Guy Sansaricq à partir de cette année.

Les Jeunes continuent à avoir leur émission chaque mois. Ce programme met ensemble des jeunes Haïtiens de tous les pays du monde pour des échanges sur différents sujets. Ils sont tous intéressés à l’avenir d’Haiti, leur pays. La dernière émission a réuni des Jeunes de 7 Pays.  Un grand merci à la Sœur Annecie Audate, FMA, qui malgré ses multiples obligations comme directrice Générale de VIDES International est toujours contente de diriger les émissions des Jeunes avec nous autres à la Radio Télé Solidarité. Sa contribution et celle de sa communauté sont très appréciées par le personnel de la Radio Télé Solidarité et surtout les jeunes. Le nouveau Directeur, Monseigneur Pierre André Pierre eut à dire que ce programme a la potentialité d’ouvrir de nouveaux horizons pour l’avenir d’Haiti.

La Radio Télé Solidarité continue à fonctionner et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner le peuple de Dieu.

La Retraite de la Noël 2021 de la Radio Télé Solidarité aura lieu le 19, 20 et 21 Décembre. Le Prédicateur sera le Révérend Père Wismick Jean Charles SMM, PHD, Vicaire Général des Missionnaires Montfortains à Rome. Un grand merci au Père Wismick d’avoir accepté de prêcher cette retraite pour les auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé solidarité.

Le nouveau Directeur, Monseigneur Pierre André Pierre, vous convie tous, lecteurs et lectrices, à mettre la main à la pâte avec nous. L’Apostolat Haïtien est notre affaire à tous. Il vous envoie déjà des vœux de Noël : Paix et joie, santé et bonheur. Vous savez qu’on ne peut pas faire l’évangélisation sans argent. La fête de Noel est un temps de pardon, de Réconciliation et de partage. Un petit de geste de solidarité et de générosité à l’égard du Centre National de l’Apostolat Haïtien sera très apprécié.

Vous pouvez envoyer votre don à :

Haitian Apostolate Inc.

332 East 32nd Street Brooklyn NY 112226.

Déjà un grand merci pour votre geste de Générosité.

Brother Tob

 

 

 

 

 

 

Rome: Happy Birthday, Frère Hervé Zamor, FIC

 

Le 9 Décembre 2021 ramène l’anniversaire de naissance du Frère Hervé Zamor FIC, Supérieur General des Frères de l’Instruction Chrétienne, résidant actuellement dans la ville de Rome, appelée la cité éternelle. Frère Zamor est le premier Haïtien et le premier fils de de l’Église Catholique Haïtienne, à occuper cette prestigieuse position, parmi les FIC, dans la cité éternelle.

Rappelons que Le Frère Hervé Zamor est originaire de la Vallée de Jacmel, qui est connue pour une région qui a donné beaucoup de vocations à l’Eglise Catholique d’Haïti. Son Eminence Chibly, Cardinal Langlois, le premier Cardinal Haïtien est aussi originaire de la Vallée de Jacmel. Le Frère Hervé Zamor, FIC, fut élu Supérieur Général de sa Congrégation le 17 Mars 2018. Après avoir terminé son noviciat et scolasticat en France, Fr. Hervé Zamor a enseigné pendant quelques années, puis a étudié à Angers et à Rome. Il fut tour à tour maître des novices pendant trois ans à Pétion-Ville, puis supérieur du scolasticat d’Abidjan en Côte d’Ivoire et enseignant au CELAF. Par la suite, Il a été nommé Provincial des FIC d’Haïti et Président de la Conférence nationale des Religieux et des Religieuses Haïtiennes (CHR). Professeur expérimenté de sciences religieuses, il a aussi occupé le poste de vice-doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLESH), de la prestigieuse Université Notre-Dame d’Haiti, sous la présidence du Recteur, Monseigneur Pierre André Pierre.

Frère Zamor a participé à deux émissions de la Radio Télé Solidarité. Il nous informait, au cours de son dernier panel, que les Frères de l’Instruction Chrétienne sont au nombre de 800 à travers le monde et qu’ils continuent à avoir beaucoup de vocations religieuses en Haïti. Il nous a parlé aussi de l’institution Saint Louis de Gonzague d’Haiti, dirigée par les Frères de l’Instruction Chrétienne, une école d’excellence dans le pays, qui compte environ 2000 écoliers et qui en accueille 150 nouveaux chaque année.

Mgr Pierre André Pierre, en communion avec les autres membres du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien, souhaite un Joyeux Anniversaire et beaucoup de bénédictions au Frère Hervé Zamor en ces mots :

Puisse le Seigneur combler le Frère Hervé Zamor, FIC, de toutes les grâces du ciel en cette date du 9 décembre de son anniversaire de naissance. Qu’il lui donne beaucoup de santé, de la joie à partager, la paix et la sérénité pour faire l’unité, et surtout beaucoup d’amour pour témoigner de Jésus. Je demande humblement à Dieu de multiplier vos années à venir, Frère Zamor, et de les couronner au paradis. Heureux Anniversaire.

En cette occasion faste, nous demandons au peuple de Dieu de prier pour le Frère Zamor, pour son rayonnement personnel et une mission fructueuse.

 

Brother Tob

 

 

Rome: Happy Birthday, Brother Hervé Zamor, FIC

December 9, 2021, will be the Birthday of our dear friend Frère Hervé Zamor. Brother Hervé Zamor, FIC, is the Superior General of the Brothers of Christian Instruction, currently residing in the city of Rome, called the Eternal City. Brother Zamor is the first Haitian and the first son of the Haitian Catholic Church to occupy this prestigious position, among the FIC, in the Eternal City.

Brother Hervé Zamor is a native of LaVallee of Jacmel, which is known as a region that has given many vocations to the Catholic Church in Haiti. His Eminence Chibly, Cardinal Langlois, the first Haitian Cardinal is also from LaVallee of Jacmel. Brother Hervé Zamor, FIC, was elected Superior General of his Congregation on March 17, 2018. After completing his novitiate and scholasticate in France, Brother Hervé Zamor taught for a few years, then studied in Angers and Rome. He was in turn master of novices for three years in Pétion-Ville, then superior of the scholasticate of Abidjan in Ivory Coast and Professor at CELAF. Subsequently, he was appointed Provincial of the FIC in Haiti and President of the National Conference of Haitian Religious (CHR). An experienced professor of religious sciences, he also held the position of Vice-dean of the Faculty of Letters and Human Sciences (FLESH), of the prestigious University of Notre-Dame d’Haiti, under the chairmanship of the Rector, Monsignor Pierre André Pierre.

Brother Zamor took part in two programs on Radio Télé Solidarité. He informed us, during his last panel, that the Brothers of Christian Instruction number 800 throughout the world and that they continue to have many religious vocations in Haiti. He also told us about the “Saint Louis de Gonzague” Institution in Haiti, run by the Brothers of Christian Instruction, a school of excellence in the country, which has around 2000 schoolchildren and which welcomes 150 new ones each year.

Msgr. Pierre André Pierre, in communion with the other members of the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate, wishes a Happy Birthday and many blessings to Brother Hervé Zamor in these words:

May the Lord fill Brother Hervé Zamor, FIC, with all the graces of Heaven on this date of December 9, his birthday. May the Lord grant him good health, a joy to share, peace and serenity to make unity, and above all a lot of love to bear witness to Jesus. I humbly ask God to multiply the years ahead of you, Brother Zamor, and crown them in Heaven with eternity. Have a Blessed Birthday.

 

On this auspicious occasion, we ask the people of God to pray for Brother Zamor, for his personal growth and a fruitful mission.

Brother Tob

 

 

Washington: Happy Birthday FIC Sister Johanna Okereke, HHCJ

 

December 5th will be the Birthday of Sister Johanna Okereke HHCJ, of the Handmaids of the Holy Child of Jesus, Director of the Multicultural Affairs Office of the American Episcopal Conference.

Sr. Joanna Okereke is a sister of the Servants of the Congregation of the Holy Child Jesus. As a young girl growing up in Nigeria, she saw nuns working in her country and thought they were angels or saints. She heard the call of God to the religious life and decided that she also would be an angel. She accepted this call of God in her early years. Sr. Joanna has always told us that her Congregation is a missionary and that sisters can therefore be sent anywhere in the world. She said she was not afraid, but rather “by being a sister, by wanting to serve, you just feel comfortable.”

Sr. Joanna is very passionate about her missionary work. She tells us that she is reaching out and helping people because she believes that “to be alive is to praise God.” She wants others to feel the same love that she feels because she knows that many people she helps feel hopeless. She works to support and pray with these people.

Sr. Johanna is a good friend of the Late Bishop Guy Sansaricq, she regularly participates in the various activities of the National Center of the Haitian Apostolate. The staff of the National Center of Haitian Apostolate wants to express their deep gratitude to Sister Johanna Okereke for her participation at the funeral mass of Bishop Guy Sansaricq and her continuous support to The National Center of the Haitian Apostolate. She is one of the persons we count on to continue the legacy of the Late Bishop Guy Sansaricq.

Monsignor Pierre André Pierre, the new Director of the National Center of the Haitian Apostolate, in communion with the staff of the Haitian Apostolate Inc., the weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité, wishes a Happy Birthday to Sister Joanna Okereke in these words:

May the Lord be gracious to you, Sr. Joanna.

My wishes for you:

Good health – Happiness – Peace and Joy – With a lot of progress

I pray that God makes you bear fruit in your Life and Ministry.

May you always be an Angel!

 

On this auspicious occasion, we ask the people of God to pray for Sister Okereke, for her personal growth and a fruitful mission.

Brother Tob

 

 

 

WASHINGTON DC: Bon Anniversaire à Sister Joanna Okereke, HHCJ

Le 5 Décembre ramène l’Anniversaire de naissance de la Sœur Joanna Okereke, HHCJ, de la Congrégation des Servantes du Saint Enfant Jésus (Handmaids of the Holy Child Jésus), Directrice du Bureau des Affaires Multiculturelles de la Conférence Episcopale Américaine.

En tant que jeune fille grandissant au Nigeria, elle a vu des religieuses travailler dans son pays et a pensé qu’elles étaient des anges ou des saintes. Elle a entendu l’appel de Dieu à la vie religieuse et décida qu’elle voulait aussi être un ange. Elle a accepté cet appel à la vie consacrée dès son jeune âge. Sr. Joanna nous a toujours dit que sa Congrégation est missionnaire et que les Sœurs peuvent donc être envoyées n’importe où dans le monde. Elle dit qu’elle n’avait pas peur, mais plutôt « en étant une Sœur, en voulant servir, vous vous sentez simplement à l’aise. »

Sr. Joanna est très passionnée de son travail missionnaire. Elle nous dit qu’elle tend la main et aide les gens parce qu’elle croit que « être en vie est quelque chose de louable à Dieu. » Elle veut que les autres ressentent le même amour qu’elle ressent, car elle sait que nombre de personnes qu’elle aide sont désespérées. Elle travaille pour soutenir et prier avec ces personnes.

Sr. Joanna est une bonne amie du regretté Bishop Guy Sansaricq. Elle participe régulièrement aux différentes activités du Centre National de l’Apostolat Haïtien. Le Personnel du Centre National de l’Apostolat Haïtien est très reconnaissant envers elle d’avoir participé à la messe funéraire du Regretté Evêque Guy Sansaricq et pour son support au centre National de l’Apostolat Haïtien. Elle est l’une des personnes sur qui le Centre National de l’Apostolat Haïtien peut compter pour continuer le Testament du regretté Evêque Guy Sansaricq.

Monseigneur Pierre André Pierre, le nouveau Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien, en communion avec le personnel du Bulletin du Centre National de l’Apostolat Haïtien et de la radio Télé Solidarité souhaite un très Joyeux Anniversaire à Sœur Joanna Okereke en ces mots:

Que le Seigneur vous comble de sa grâce, Sr. Joanna.

Mes souhaits pour vous:

Santé robuste – Paix et Joie – Beaucoup de bonheur et de progrès spiritual !

Je prie que Dieu vous donne de porter des fruits dans votre vie et votre ministère.

Puissiez-vous devenir l’Ange qui a inspiré votre vocation !

 

En cette occasion faste, nous demandons au peuple de Dieu de prier pour Sœur Joanna Okereke, pour son rayonnement personnel et une mission fructueuse.

Brother Tob.

 

 

Femme de la Semaine: Esther Claude Simon, une Haïtienne d’Allemagne

 

 

Dans notre rubrique Femme de la semaine du bulletin hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien, notre choix s’est porté cette semaine sur Esther Claude Simon de la Communauté Haïtienne d’Allemagne.

Rappelons que Esther est étudiante à l’International Business Administration en Allemagne. Elle a une formation en gestion d’entreprise, marketing et a passé 6 mois à l’école de commerce en France. Son statut d’étudiante ne l’empêche cependant pas de travailler deux à trois fois par semaine. La diplomatie et la communication sont intéressantes et elle travaille pour poursuivre sa carrière universitaire. Esther parle Créole Haïtien, Français, Anglais, Allemand et Espagnol.

Pendant sa période d’études et jusqu’à maintenant, lorsque des opportunités se présentent, elle travaille souvent en tant que bénévole dans les affaires sociales telles que “Rose d’Octobre”, conseillère, traductrice, etc. Melle Simon se présente comme une citoyenne haïtienne engagée, traductrice, gestionnaire, femme d’affaires, ambassadrice et investisseur. Déjà Ambassadeur International de l’IESS « Invictus European Students Services », KBSS « konbit Bibliothèque site soley » de L’IVAP « Institut de Valorisation des patrimoines d’Haïti » Haïti en Allemagne. L’une des plus grandes visions de Melle Simone est de contribuer à l’avancement d’une Haïti où les jeunes évoluent et avancent dans le domaine de leurs compétences. En tant qu’investisseur, un projet agricole sera prochainement lancé dans le département du Sud. Un autre projet est celui de créer une plateforme avec de jeunes agronomes hommes et femmes dans le département du Sud pour travailler ensemble sur certains points, orienter et conseiller le plus grand nombre de Jeunes possible.

Mgr. Pierre André Pierre, en communion avec le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien, félicite Esther Claude Simon, tout en demandant à nos lecteurs et lectrices de l’acclamer comme la femme de la Semaine du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

Brother Tob

 

 

Woman of the Week: Esther Claude Simon, a Haitian Woman in Germany

In our section “Woman of the Week” in the weekly bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate, our choice fell this week on Esther Claude Simon from the Haitian Community of Germany.

Esther is a student at the International Business Administration in Germany. She has a background in business management and marketing after she has spent time studying at a business school in France. She built up work experience in these countries. That is a real plus for her future career. Diplomacy and communication are interesting and she is working to continue moving up in these disciplines. Esther speaks Haitian Creole, French, English, German and Spanish.

During her study period and until now when opportunities arise, she often works as a volunteer in social affairs such as “October Rose”, counselor, translator, etc. Ms. Simon presents herself as a committed Haitian citizen, translator, manager, businesswoman, ambassador, and investor. Already International Ambassador of the IESS “Invictus European Students Services”, KBSS “konbit Library site solèy” of the IVAP “Institute for the Valorization of the Heritage of Haiti” Haiti in Germany. One of Miss SIMOM’s greatest visions is to contribute to the advancement of Haiti where young people evolve in what they can do with all their skills. As an investor, an agricultural project will soon be launched in the South department, another project is to create a platform with young male and female agronomists in the South department to work together on certain points, guide and advise them as many young Haitians as possible c on intellectual points you social.

Mgr. Pierre André Pierre, in communion with the Staff of the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate, congratulates Esther while asking our readers to acclaim her as the Woman of the Week for the National Center for the Haitian Apostolate.

Brother Tob

LE DIACRE JOSEPH EMMANUEL DORLUS

DE L’ARCHIDIOCESE DE BOSTON

 

EST PARTI VERS LA MAISON DU PERE

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien a appris avec tristesse le décès du Diacre Joseph Emmanuel DORLUS, dans l’Archidiocèse de Boston. Consolé néanmoins qu’il est parti pour la maison du Père en qui il avait mis toute sa confiance.

Une veillée se tiendra le vendredi 10 décembre de 5 :30 à 8 :30 PM dans la paroisse du Mont Carmel, sise à 1548 Blue Hill Ave, Boston Ma. Les funérailles auront lieu le samedi 11 décembre 2021 à 11 :00 AM en cette même Eglise paroissiale du Mont Carmel. L’inhumation se fera au Cimetière Aoklawn, 427, Cummings Highway, Boston MA.

Au nom du Centre National, de son personnel et de tous ses membres, nous présentons nos sincères condoléances à tous les membres de sa famille, à l’Archidiocèse de Boston, aux Confrères Prêtres et Diacres et aux nombreux fidèles des différentes communautés qu’il a servis durant son ministère diaconal. Nous partageons avec eux l’espérance de la résurrection bienheureuse qui nous unit dans le Christ.

Nous recommandons le Diacre Joseph Emmanuel DORLUS à la prière du Peuple de Dieu. Que le Seigneur lui donne la vie en plénitude. Qu’il repose en paix.

Monseigneur Pierre André Pierre

Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien

 

LE DIACRE JOSEPH EMMANUEL DORLUS

DE L’ARCHIDIOCESE DE BOSTON

EST PARTI VERS LA MAISON DU PERE

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien a appris avec tristesse le décès du Diacre Joseph Emmanuel DORLUS, dans l’Archidiocèse de Boston. Consolé néanmoins qu’il est parti pour la maison du Père en qui il avait mis toute sa confiance.

Une veillée se tiendra le vendredi 10 décembre de 5 :30 à 8 :30 PM dans la paroisse du Mont Carmel, sise à 1548 Blue Hill Ave, Boston Ma. Les funérailles auront lieu le samedi 11 décembre 2021 à 11 :00 AM en cette même Eglise paroissiale du Mont Carmel. L’inhumation se fera au Cimetière Aoklawn, 427, Cummings Highway, Boston MA.

Au nom du Centre National, de son personnel et de tous ses membres, nous présentons nos sincères condoléances à tous les membres de sa famille, à l’Archidiocèse de Boston, aux Confrères Prêtres et Diacres et aux nombreux fidèles des différentes communautés qu’il a servis durant son ministère diaconal. Nous partageons avec eux l’espérance de la résurrection bienheureuse qui nous unit dans le Christ.

Nous recommandons le Diacre Joseph Emmanuel DORLUS à la prière du Peuple de Dieu. Que le Seigneur lui donne la vie en plénitude. Qu’il repose en paix.

Monseigneur Pierre André Pierre

Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien

 

DYAK JOSEPH EMMANUEL DORLUS

 

ACHIDYOSÈZ BOSTON

AL JWENN BONDYE

Sant Nasyonal Apostolat Ayisyen an aprann ak tristès lanmò Dyak Joseph Emmanuel DORLUS, nan Achidyosèz Boston. Rekonfò nou, se lafwa nou ak lespwa li te toujou mete nan Bondye. Li ale lakay Papa li. Li te mete tout konfyans li nan Li.

Y ap fè yon veye vandredi 10 desanm ant 5:30 am ak 8:30 pm nan Leglis Pawas Mon Kamèl, ki chita nan 1548 Blue Hill Ave, Boston Ma. Mès Antèman ap chante jou samdi 11 desanm 2021 a 11:00 AM., nan menm Legliz Pawas Mòn Kamèl. Kò a ap antere nan simityè Oaklawn, 427 Cummings Highway, Boston MA.

Nan non Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an, ak tout manm li yo, mwen voye kondoleyans bay tout fanmi li, bay tout Konfrè Pè ak Dyak Ayisyen nan Achidyosèz Boston, ak tout fidèl nan divès kominote kote li te sèvi nan ministè li kòm Dyak. Nou pataje avèk yo lespwa rezirèksyon leve byen vivan ki rasanble fè youn nan Kris la.

Nou rekòmande Dyak Joseph Emmanuel DORLUS nan la priyè tout fidèl yo. Se pou Bondye ba li lavi anplen. Se pou li repoze anpè.

Monseyè Pierre André Pierre

Direktè Sant Nasyonal Apostolat Ayisyen an

 

 

 

 

LE DIACRE JOSEPH EMMANUEL DORLUS

DE L’ARCHIDIOCESE DE BOSTON

EST PARTI VERS LA MAISON DU PERE

The National Center of the Haitian Apostolate has learned with sadness of the death of Deacon Joseph Emmanuel DORLUS, in the Archdiocese of Boston; Comforted nevertheless that he left for the house of the Father in whom he had placed all his confidence.

A vigil prayer service will be held on Friday, December 10 from 5:30 to 8:30 PM in Mount Carmel Parish Church, located at 1548 Blue Hill Ave, Boston Ma. The funeral will take place on Saturday, December 11, 2021, at 11:00 AM at the same Parish Church of Mount Carmel. Interment will be at Oaklawn Cemetery, 427 Cummings Highway, Boston MA.

On behalf of the National Center, its staff, and all of its members, we offer our sincere condolences to the family of Deacon Joseph Emmanuel DORLUS, the Diocese of Boston, to our brothers’ Priests and Deacons of the Archdiocese of Boston, and to the many faithful from the various communities where he served in his diaconal ministry. We share with them in the hope of the blessed resurrection which unites us in Christ.

We recommend Deacon Joseph Emmanuel DORLUS to the prayers of the People of God. May The Lord grant him eternal life and peace.

Monsignor Pierre André Pierre

Director of the National Center for the Haitian Apostolate.

ACHIDYOSÈZ BOSTON

AL JWENN BONDYE

Sant Nasyonal Apostolat Ayisyen an aprann ak tristès lanmò Dyak Joseph Emmanuel DORLUS, nan Achidyosèz Boston. Rekonfò nou, se lafwa nou ak lespwa li te toujou mete nan Bondye. Li ale lakay Papa li. Li te mete tout konfyans li nan Li.

Y ap fè yon veye vandredi 10 desanm ant 5:30 am ak 8:30 pm nan Leglis Pawas Mon Kamèl, ki chita nan 1548 Blue Hill Ave, Boston Ma. Mès Antèman ap chante jou samdi 11 desanm 2021 a 11:00 AM., nan menm Legliz Pawas Mòn Kamèl. Kò a ap antere nan simityè Oaklawn, 427 Cummings Highway, Boston MA.

Nan non Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an, ak tout manm li yo, mwen voye kondoleyans bay tout fanmi li, bay tout Konfrè Pè ak Dyak Ayisyen nan Achidyosèz Boston, ak tout fidèl nan divès kominote kote li te sèvi nan ministè li kòm Dyak. Nou pataje avèk yo lespwa rezirèksyon leve byen vivan ki rasanble fè youn nan Kris la.

Nou rekòmande Dyak Joseph Emmanuel DORLUS nan la priyè tout fidèl yo. Se pou Bondye ba li lavi anplen. Se pou li repoze anpè.

Monseyè Pierre André Pierre

Direktè Sant Nasyonal Apostolat Ayisyen an

 

 

 

 

LE DIACRE JOSEPH EMMANUEL DORLUS

DE L’ARCHIDIOCESE DE BOSTON

EST PARTI VERS LA MAISON DU PERE

The National Center of the Haitian Apostolate has learned with sadness of the death of Deacon Joseph Emmanuel DORLUS, in the Archdiocese of Boston; Comforted nevertheless that he left for the house of the Father in whom he had placed all his confidence.

A vigil prayer service will be held on Friday, December 10 from 5:30 to 8:30 PM in Mount Carmel Parish Church, located at 1548 Blue Hill Ave, Boston Ma. The funeral will take place on Saturday, December 11, 2021, at 11:00 AM at the same Parish Church of Mount Carmel. Interment will be at Oaklawn Cemetery, 427 Cummings Highway, Boston MA.

On behalf of the National Center, its staff, and all of its members, we offer our sincere condolences to the family of Deacon Joseph Emmanuel DORLUS, the Diocese of Boston, to our brothers’ Priests and Deacons of the Archdiocese of Boston, and to the many faithful from the various communities where he served in his diaconal ministry. We share with them in the hope of the blessed resurrection which unites us in Christ.

We recommend Deacon Joseph Emmanuel DORLUS to the prayers of the People of God. May The Lord grant him eternal life and peace.

Monsignor Pierre André Pierre

Director of the National Center for the Haitian Apostolate.

 Proverbes

Se pa Tout Machandiz kip eye dwa

Zwezo ki chante anpil pa janm gra

Se Kan Tèt Kale ou Wè li granyen Bos

Si Lanmè te bouyi, pweson ta kuit

Moùn Pòv pa janm Kache Pawòl yo ant yo

France: le pape François accepte la démission de Mgr Aupetit

L’archevêque avait remis sa mission entre les mains du pape

DÉCEMBRE 02, 2021 15:07ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

En France, ce jeudi 2 décembre 2021, le pape François accepte la démission de Mgr Michel Aupetit: l’archevêque de Paris avait remis sa mission entre les mains du pape après la parution d’un article dans un hebdomadaire français mettant en cause sa gouvernance et suggérant une relation féminine.

L’archevêque avait répondu au micro de Radio Notre Dame sur sa gouvernance et il avait démenti toute « double vie ». Vous avions transcrit ses paroles, le jour même, le 27 novembre.

Le pape nommé comme administrateur apostolique Mgr Georges Pontier, ancien archevêque de Marseille, en attendant la nomination du successeur de Mgr Aupetit à ce siège cardinalice.

« J’ai remis ma charge au pape pour préserver le diocèse », avait déclaré Mgr Michel Aupetit, le 27 novembre.

Il vient de publier une déclaration qu’il conclut par ces paroles, tirée de sa première homélie comme archevêque : « Ne regardez pas l’archevêque, regardez le Christ ! »

Le président de la Conférence des évêques de France, Mgr de Moulins-Beaufort, lui a exprimé son « estime fraternelle » dans un tweet: « De tout cœur, je dis à Mgr Aupetit mon estime fraternelle. Il a beaucoup donné et apporté. Nous espérons tous bénéficier encore de son amour du Christ et de son attention aux personnes vulnérables. Je partage la tristesse du diocèse de Paris. L’énergie pastorale y est grande. »

 

 

France: message de Mgr Pontier aux baptisés du diocèse de Paris

« Une épreuve pour votre diocèse, pour Mgr Aupetit tout d’abord et pour vous tous »

DÉCEMBRE 04, 2021 16:38RÉDACTIONCONFÉRENCES ÉPISCOPALES

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

Message de Mgr Georges Pontier,

administrateur apostolique,

aux baptisés du diocèse de Paris

 

Toulouse, ce 2 décembre 2021

Chers Frères et Sœurs, baptisés du diocèse de Paris,

La renonciation à sa charge que Mgr Michel Aupetit a remise entre les mains du Pape dans le souci du bien du diocèse et la décision de celui-ci de l’en relever est une épreuve pour votre diocèse, pour Mgr Aupetit tout d’abord et pour vous tous. Prions pour lui et les uns pour les autres. Qu’aucune division, aucun propos inutile n’ajoutent encore à l’épreuve qui est assez lourde ainsi. Que chacun entre en lui-même et redise sa confiance à Celui qui est Maître du temps et des cœurs. Que chacun poursuive sa propre conversion et sa marche à la suite du Seigneur.

Le Pape François m’a demandé de vous rejoindre pour quelques mois comme Administrateur Apostolique du diocèse. Cela m’impressionne, mais je n’ai pas cru devoir m’y dérober. Je m’efforcerai de servir et de donner le meilleur de moi-même avec l’équipe épiscopale. Je sais que l’Église qui est à Paris est vivante, riche de ressources, de dynamismes de tous ordres. Je sais qu’ensemble à l’écoute du Seigneur, soutenus par le souffle de son Esprit nous allons poursuivre notre route, marqués par cette épreuve, mais conduits à plus d’humilité, de charité et d’espérance.

Le temps de l’Avent dans lequel nous venons d’entrer est un temps liturgique qui nourrit notre espérance en Celui qui ne cesse de venir, en Celui qui est Maître du temps et de l’Histoire. Il invite à l’intériorité, à la contemplation et appelle à la conversion. La figure de Jean Baptiste nous accompagnera, lui le précurseur. Le 8 décembre nous célébrerons l’Immaculée Conception de Marie et, quelques jours avant la fête de Noël, nous la retrouverons dans son accueil et sa confiance à Celui qui lui demande de mettre au monde le Sauveur, « Le Fils du Très Haut ».

Hier, 1er décembre, nous avons pensé à Charles de Foucauld. Le 15 mai nous nous réjouirons de sa canonisation. À l’église Saint-Augustin, il a rencontré l’Abbé Huvelin et sa prière, « Seigneur, si tu existes, fais que je te connaisse » a été exaucée dans l’abandon à la miséricorde du Père. Il fut au long du XXe siècle un inspirateur pour beaucoup. Dans son encyclique « Fratelli tutti », le Pape François rappelle son témoignage de fraternité universelle durant toute sa vie et jusqu’à sa mort. Les moines de Tibhirine s’en sont inspirés.

Enfin, à la demande du Pape François, toutes les Églises du monde sont entrées dans une démarche synodale : « Pour une Église synodale : Communion, participation, mission. » Poursuivons ensemble sur ce chemin déjà ouvert et si important pour que notre Église offre un visage toujours plus fraternel où chacun a sa place, se sente accueilli et écouté.

J’espère pouvoir vous rejoindre physiquement dès la semaine qui vient. J’ai quelques obligations à honorer.

Confions-nous à la prière des nombreux Saints qu’a donnés l’Église de Paris depuis son origine, à celle de Marie l’Immaculée, dans l’émerveillement de l’Amour qui jaillit du Sacré Cœur de Jésus.

À bientôt, prions les uns pour les autres.

+ Mgr Georges Pontier
Administrateur apostolique

Lire la déclaration de Mgr Michel Aupetit du 2 décembre 2021.

Photo : Diocèse de Marseille

 

Orthodoxes: le pape demande pardon et invite à « la “mystique” de la fraternité » (texte complet)

« Avec amour et respect, en pèlerin et en frère en Christ »

DÉCEMBRE 04, 2021 17:29ANITA BOURDINPAPE FRANÇOISUNITÉ DES CHRÉTIENSVOYAGES APOSTOLIQUES

WhatsAppMessengerFacebookTwitterShare

Share this Entry

« Béatitude,

Je suis venu ici, avec amour et respect, en pèlerin et frère en Christ.

Je pense à nos racines apostoliques communes et je prie l’Esprit Saint pour qu’il nous aide à cheminer ensemble sur ses voies.

Fraternellement.

François« :

c’est ce qu’a écrit le pape François, en italien, dans le livre d’or de l’archevêché orthodoxe d’Athènes, ce samedi 4 décembre 2021.

Le pape a en effet rencontré de nouveau l’archevêque Hiéronymos II avec lequel il s’était rendu à Lesbos le 16 avril 2021: avec le patriarche Bartholomée, ils avaient signé tous les trois une Déclaration. Hiéronymos est le primat de l’Eglise orthodoxe autocéphale de Grèce.  Dans les pas de Jean-Paul II en 2001, le pape François a aussi rencontré le Saint-Synode.

Le pape a encouragé une « mystique de la fraternité »: « Le défi consiste à développer une passion pour l’ensemble, nous conduisant – catholiques, orthodoxes, frères et sœurs d’autres croyances – à nous écouter mutuellement, à rêver et à travailler ensemble et à cultiver la “mystique” de la fraternité. »

Mais c’est sur le fondement de la reconnaissance de torts, du côté catholique, et d’une demande de pardon, vingt ans après celle de saint Jean-Paul II – pour le sac de Constantinople – : « À notre honte – je le reconnais au nom de l’Eglise catholique – des actions et des choix qui ont peu ou pas de rapport avec Jésus et l’Évangile, mais plutôt avec une soif de profit et de pouvoir, ont flétri la communion. Nous avons ainsi laissé les divisions compromettre la fécondité. L’histoire a du poids, et je ressens aujourd’hui le besoin de renouveler ma demande de pardon à Dieu et à mes frères pour les erreurs commises par beaucoup de catholiques. »

Le 4 mai 2001, le pape Jean-Paul II avait été reçu par l’archevêque Christodoulos et le Saint-Synode, une rencontre historique. Il avait dit notamment: « Pour toutes les occasions passées et présentes où les fils et les filles de l’Église catholique ont péché par action et par omission contre leurs frères et sœurs orthodoxes, puisse le Seigneur nous accorder le pardon que nous lui demandons! »

La communion est cependant en marche, constate le pape François: « C’est cependant un grand réconfort d’être certains de savoir que nos racines sont apostoliques et que, malgré les déformations du temps, la plante de Dieu pousse et porte du fruit dans le même Esprit. »

Confiant dans l’Action de l’Esprit Saint, le pape ajoute ce souhait: « Que l’Esprit nous aide à ne pas être paralysés par la négativité et les préjugés du passé, mais à regarder la réalité avec un regard neuf. »

Dans un tweet, le pape a insisté: « Invoquons l’Esprit de communion, afin qu’il nous guide dans ses voies et nous aide à fonder notre communion non pas sur des calculs, des stratégies et des convenances, mais sur le seul modèle à regarder : la Sainte Trinité. »

Il reconnaît l’importance de la synodalité dans l’Eglise orthodoxe grecque: « Nous catholiques venons de nous engager dans un chemin pour approfondir la synodalité et nous avons le sentiment d’avoir beaucoup à apprendre de vous. Nous le souhaitons sincèrement car lorsque des frères ds la foi se rapprochent, la consolation de l’Esprit descend dans les cœurs. »

Dans un tweet, le pape a repris un thème de son allocution, agir « ensemble »: « L’Esprit nous appelle aujourd’hui à guérir les blessures de l’humanité avec l’huile de la charité. Développons ensemble, catholiques et orthodoxes, la coopération dans la charité pour servir les hommes de notre temps et apporter la consolation de l’Évangile »

La foi dans le Christ et la confiance dans l’Esprit Saint,  le chemin synodal, et l’importance du dialogue, sous les auspices de saint Paul, pour l’annonce de l’Evangile du Christ, et le service de l’humanité, ont aussi été présents dans le discours de l’archevêque Hiéronymos II.

L’archevêque orthodoxe a offert au pape une grande icône de saint Paul: « Une icône de la prédication de saint Paul non seulement à Athènes mais dans toute l’Europe« , a expliqué l’archevêque Hiéronymos II, en remettant au pape cette icône précieuse revêtue d’argent comme « souvenir de sa visite ».

Le pape a offert à l’archevêque orthodoxe un grand évangéliaire.

Après une photo officielle, le pape a quitté l’archevêché orthodoxe en faisant un signe d‘amitié de la main droite au patriarche Hiéronymos.

Le pape avait rendez-vous avec les catholiques de différents rites dans la cathédrale catholique Saint-Denys l’Aréopagite: 3ème et dernier rendez-vous officiel de ce premier jour en Grèce.

Demain, dimanche, 5 décembre, le pape se rendra en avion d’Athènes à l’île de Lesbos (250 km, 55 mn de vol, arrivée 9h10) pour rencontrer des réfugiés, au « Reception and Identification Centre » de Mytilène, après 16km de route en voiture.

A son retour à Athènes, le pape présidera la messe au « Megaron Concert Hall » à 15h45 (16h45 à Athènes).

Lundi, 6 décembre, avant de repartir à Rome, le pape aura une rencontre avec les jeunes.

 

 

AB

Autographe, Athènes, archevêché orthodoxe © Vatican Media

Discours du pape François

Béatitude,
« grâce et paix de la part de Dieu » (Rm 1, 7). Je vous salue avec ces mots du grand Apôtre Paul, les mêmes mots qu’avec lesquels il s’adressait aux fidèles de Rome, alors qu’il était en terre grecque. Aujourd’hui, notre rencontre renouvelle cette grâce et cette paix. En priant devant les trophées de l’Église de Rome, que sont les tombeaux des Apôtres et des martyrs, je me suis senti poussé à venir ici en pèlerin, avec beaucoup de respect et d’humilité, pour renouveler cette communion apostolique et nourrir la charité fraternelle. Je voudrais vous remercier, Béatitude, pour les paroles que vous m’avez adressées et que je vous retourne avec affection, saluant à travers vous le clergé, les communautés monastiques et tous les fidèles orthodoxes de Grèce.

Nous nous sommes rencontrés, il y a cinq ans, à Lesbos, dans l’urgence de l’un des plus grands drames de notre temps, celui de tant de frères et de sœurs migrants, qui ne peuvent être abandonnés dans l’indifférence et considérés uniquement comme un fardeau à gérer ou, pire encore, à déléguer à d’autres. Nous nous retrouvons aujourd’hui pour partager la joie de la fraternité et pour regarder la Méditerranée qui nous entoure, non seulement comme un lieu qui inquiète et divise, mais aussi comme une mer qui unit. Il y a peu, j’évoquais ces oliviers centenaires qui relient toutes ces terres. En pensant à ces arbres qui nous unissent, je pense aux racines que nous partageons. Elles sont souterraines, cachées, souvent négligées, mais elles sont bien là et c’est sur elles que tout repose. Quelles sont nos racines communes qui ont traversé les siècles ? Ce sont les racines apostoliques. Saint Paul les a mises en évidence en rappelant l’importance d’être « intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres » (Ep 2, 20). Ces racines, qui ont poussé à partir de la semence de l’Evangile, ont commencé à porter de grands fruits précisément dans la culture hellénique : je pense aux si nombreux Pères et aux premiers grands Conciles œcuméniques.

Plus tard, malheureusement, nous avons grandi loin les uns des autres. Les poisons du monde nous ont contaminés, et l’ivraie de la suspicion a accru notre distance, et nous avons cessé de cultiver la communion. Saint Basile le Grand a dit que les vrais disciples du Christ sont « modelés uniquement que sur ce qu’ils voient en lui » (Moralia, 80, 1). À notre honte – je le reconnais au nom de l’Eglise catholique – des actions et des choix qui ont peu ou pas de rapport avec Jésus et l’Évangile, mais plutôt avec une soif de profit et de pouvoir, ont flétri la communion. Nous avons ainsi laissé les divisions compromettre la fécondité. L’histoire a du poids, et je ressens aujourd’hui le besoin de renouveler ma demande de pardon à Dieu et à mes frères pour les erreurs commises par beaucoup de catholiques. C’est cependant un grand réconfort d’être certains de savoir que nos racines sont apostoliques et que, malgré les déformations du temps, la plante de Dieu pousse et porte du fruit dans le même Esprit. Et c’est une grâce que les uns reconnaissent les fruits des autres et d’en remercier ensemble le Seigneur.

Le fruit ultime de l’olivier est son huile, cette huile autrefois contenue dans des vases et des objets précieux, qui abondent parmi les trésors archéologiques de ce pays. L’huile a procuré la lumière qui éclairait les nuits de l’Antiquité. Pendant des millénaires, elle a été le « soleil liquide, premier état mystérieux de la flamme des lampes » (C. BOUREUX, Les plantes de la Bible et leur symbolique, Paris 2014, 65). Pour nous, l’huile, cher Frère, évoque l’Esprit Saint, qui mis l’Église au jour. Lui seul, par sa splendeur sans couchant, peut dissiper les ténèbres et éclairer nos pas sur le chemin.

Oui, car l’Esprit Saint est avant tout huile de la communion. L’Écriture parle de l’huile qui fait briller le visage de l’homme (cf. Ps 103, 15). Combien avons-nous besoin aujourd’hui de reconnaître la valeur unique qui brille en chaque homme, en chaque frère ! Reconnaître cette humanité commune est le point de départ pour édifier la communion. Mais, malheureusement – comme l’a écrit un grand théologien – « la communion semble toucher une corde sensible », un nerf à vif, non seulement dans la société, mais souvent aussi parmi les disciples de Jésus, « dans un monde chrétien nourri d’individualisme et de rigidité institutionnelle ». Et pourtant, si les traditions propres, les spécificités de chacun conduisent à se retrancher et à prendre distance des autres, si « l’altérité n’est qualifiée par la communion, elle peut difficilement donner vie à une culture satisfaisante » (I. ZIZIOULAS, Communion et altérité, Rome 2016, 16). La communion entre frères, au contraire, porte la bénédiction divine. Elle est comparée dans les Psaumes à « un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe » (Ps 132, 2). L’Esprit qui se répand dans nos esprits nous pousse à une fraternité plus intense, à nous structurer dans la communion. N’ayons donc pas peur les uns des autres, mais aidons- nous à adorer Dieu et à servir le prochain, sans faire de prosélytisme et en respectant pleinement la liberté de l’autre, car – comme l’a écrit saint Paul – « là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. » (2 Co 3, 17). Je prie pour que l’Esprit de charité vainque nos résistances et fasse de nous des bâtisseurs de communion, car « si vraiment l’amour parvient à éliminer la peur et à la transformer en amour, alors on découvrira que ce qui sauve, c’est l’unité » (SAINT GREGOIRE DE NYSSE, Homélie 15 sur le Cantique des Cantiques). D’autre part, comment pouvons-nous témoigner au monde de la concorde évangélique si nous, chrétiens, sommes encore séparés? Comment pouvons-nous proclamer l’amour du Christ, qui rassemble les gens, si nous ne sommes pas unis entre nous ? Beaucoup de pas ont été faits pour nous rapprocher. Invoquons l’Esprit de communion, afin qu’il nous guide dans ses voies et nous aide à ne pas fonder notre communion sur des calculs, des stratégies et des convenances, mais sur le seul modèle à contempler: la Sainte Trinité.

En second lieu, l’Esprit est huile de la sagesse : il a oint le Christ et veut inspirer les chrétiens. Dociles à sa douce sagesse, nous grandissons dans la connaissance de Dieu et nous nous ouvrons aux autres. Dans ce sens, je voudrais reconnaître l’importance que cette Église orthodoxe, héritière de la première grande inculturation de la foi dans la culture hellénique, consacre à la formation et à la préparation théologique. Je voudrais également rappeler la collaboration fructueuse dans le domaine culturel entre l’Apostolikí Diakonía de l’Église de Grèce – dont j’ai eu le plaisir de rencontrer les représentants en 2019 – et le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, ainsi que l’importance des symposium œcuméniques promus par la Faculté de théologie orthodoxe de l’Université de Thessalonique, avec l’Université Pontificale Antonianum de Rome. Ce sont des occasions qui ont permis d’établir des relations cordiales et d’initier des échanges utiles entre universitaires de nos différentes confessions. Je suis également reconnaissant pour la participation active de l’Église orthodoxe de Grèce à la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique. Que l’Esprit nous aide à poursuive avec sagesse sur ces chemins !

Ce même Esprit est enfin huile de consolation : le Paraclet qui nous est proche, baume de nos âmes, guérison nos blessures. Il a consacré le Christ par l’onction afin qu’il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs, la liberté aux opprimés (cf. Lc 4, 18). Et il nous exhorte encore à prendre soin des plus faibles et des plus pauvres, et à porter leur cause, primordiale aux yeux de Dieu, à l’attention du monde. Ici, comme ailleurs, le soutien offert aux plus démunis a été indispensable pendant les périodes les plus difficiles de la crise économique. Développons ensemble des formes de coopération dans la charité, ouvrons-nous et collaborons sur les questions éthiques et sociales pour servir les hommes de notre temps, et leur apporter la consolation de l’Évangile. En effet, l’Esprit nous appelle, aujourd’hui plus encore qu’hier, à panser les plaies de l’humanité avec l’huile de la charité.

Le Christ lui-même a demandé aux siens, à l’heure de l’angoisse, la consolation de leur proximité et de leur prière. L’image de l’huile nous conduit donc au Jardin des Oliviers. « Restez ici et veillez » (Mc 14, 34), dit Jésus. Sa requête aux Apôtres était au pluriel. Aujourd’hui encore, il veut que nous veillions et priions : pour apporter la consolation de Dieu au monde et pour guérir nos relations blessées, la prière les uns pour les autres est nécessaire. Elle est indispensable afin d’arriver « à la nécessaire purification de la mémoire historique. Avec la grâce de l’Esprit Saint, les disciples du Seigneur, animés par l’amour, par le courage de la vérité, ainsi que par la volonté sincère de se pardonner mutuellement et de se réconcilier, sont appelés à reconsidérer ensemble leur passé douloureux et les blessures qu’il continue malheureusement à provoquer aujourd’hui encore » (S. JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Ut unum sint, n. 2)

La foi en la Résurrection, en particulier, nous incite à le faire. Les Apôtres, craintifs et hésitants, se réconcilièrent avec la déchirante désillusion de la Passion lorsqu’ils virent le Seigneur ressuscité devant eux. C’est dans ses blessures, qui semblaient impossibles à guérir, qu’ils ont puisé une nouvelle espérance, une miséricorde sans précédent ; un amour plus grand que leurs erreurs et leurs misères, qui les transformerait en un seul Corps, uni par l’Esprit dans la multiplicité de nombreux membres différents. Que vienne sur nous l’Esprit du Seigneur Crucifié et Ressuscité qu’il nous accorde « un regard clair et apaisé dans la vérité, vivifié par la miséricorde divine, capable de libérer les esprits et de renouveler en chacun sa disponibilité » (ibid.). Qu’il nous aide à ne pas être paralysés par la négativité et les préjugés du passé, mais à regarder la réalité avec un regard neuf. Alors, les tribulations du passé feront place aux consolations du présent, et nous serons confortés par les trésors de grâce que nous redécouvrirons chez nos frères. Nous, catholiques, nous venons de nous engager dans un chemin visant à approfondir la synodalité et nous avons le sentiment d’avoir beaucoup à apprendre de vous. Nous le souhaitons sincèrement, certains que lorsque des frères dans la foi se rapprochent, la consolation de l’Esprit descend dans les cœurs.

Béatitude, cher Frère, que les nombreux et illustres saints de ces terres nous accompagnent sur ce chemin, ainsi que les martyrs, malheureusement plus nombreux aujourd’hui que par le passé. De confessions différentes sur cette terre, ils habitent ensemble dans le même Ciel. Qu’ils intercèdent pour que l’Esprit, l’huile sainte de Dieu, dans une Pentecôte renouvelée, soit répandu sur nous comme sur les Apôtres dont nous descendons : qu’il allume dans nos cœurs le désir de la communion, qu’il nous éclaire de sa sagesse et nous donne l’onction de sa consolation.

© Librairie éditrice du Vatican

 

hers amis,

Ce dimanche, nous découvrirons la nouvelle traduction du Missel romain. À cette occasion, le MOOC de la messe revient dans une nouvelle édition augmentée.

 

6 VIDÉOS INÉDITES SUR LES MOTS DE LA MESSE

 

Qu’est-ce que le Missel romain ? Quel est le sens des paroles prononcées au cours de la messe ? Pourquoi la traduction de certains mots ou de certaines expressions change ?

 

Dans cette nouvelle édition, retrouvez Sybille et le père Arnaud Toury qui nous aident à mieux comprendre le sens des mots de la messe et à répondre aux questions que nous pouvons nous poser sur les principaux changements de la nouvelle traduction.

Se connecter au MOOC – nouvelle édition
Cliquer ici pour lire la vidéo
À VOUS DE JOUER !
Redécouvrir le MOOC de la Messe
6 vidéos sur le Missel romain
Parlez-en autour de vous !

 

Latest News-November 28, 2021

 

 

 

FIRST SUNDAY OF ADVENT (Year C.) November 27, 2021

Jer. 33, 14-16; Ps. 25; 1 Thess. 3, 12-4,2; Luke 21, 25-28, 34-36

We are beginning today the season of Advent to prepare for the upcoming feast of Christmas.

Yes, Jesus is the SON OF DAVID announced by the prophets of old. He brings a fresh message of

Hope, peace, and joy to a stressed-out mankind.  His COMING to the world was a historical event of outstanding importancean event we cannot forget, one that calls for a magnificent celebration.

 

Yet, the Church wants us to look at Christmas not so much as a great event of the past but rather as a call to prepare his second coming. Yes, He will come again to bring human history to its final destination.

 

Just like the folks of the Old Testament prepared his First Coming, we now have to prepare his Second Coming. Advent is a time when we must rediscover the value of PRAYER and REPENTANCE, a time when we do not allow ourselves to be “bloated by evil deeds”, when we are not overwhelmed by the “anxieties of life” to the point of being blinded to our true destiny.  We ought to be vigilant so as to escape the loss of our souls. There is greatness and beauty in life we are called to seek.

 

We must wake up, be vigilant in prayer and be active in charity. Breaking away from bad habits that bring to death let us strive to radiate in our words and deeds the light and power Jesus brought to the world at his first coming. Let this Advent Season be for you a time of repentance and spiritual re-birth!

 

Mgr. Pierre Andre Pierre

 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT (ANNEE C) 27 Novembre, 2021

 

 

Nous commençons aujourd’hui une nouvelle année liturgique, l’AVENT. Noel pointe du doigt l’évènement sans pareil de la naissance de Jésus à Bethlehem il y a deux mille ans. Cet anniversaire mérite d’être célébré avec solennité. Jésus fut comme une LUMIÈRE qui brilla dans les ténèbres. Le souvenir de son apparition comble de joie ! Nous devons nous efforcer de grandir dans la CONNAISSANCE DE SON MESSAGE DE PAIX, D’AMOUR ET DE PUISSANCE ! Noel reste un anniversaire inoubliable ; le point de départ de la Nouvelle Alliance !

 

Mais, l’Eglise veut nous rappeler avec force que Jésus n’est pas l’homme du passé. Il reviendra encore à la fin des temps. Cet évènement sera encore plus important. Le premier Noel est un point de départ !  Oui, Jésus reviendra une seconde fois à la fin des temps pour mener l’histoire humaine à son apogée. Il promet joie éternelle et victoire définitive à ceux qui auront marché sur les Chemins de la justice, du droit et de l’amour !  Quelle erreur monumentale que de se boucher les oreilles à sa voix !

 

L’Avent sonne comme un coup de clairon pour réveiller ceux qui pataugent dans la méchanceté et les plaisirs trompeurs !  Libérez-vous des chaines de la méchanceté et du vice, celles de l’égoïsme, de la jalousie et de la haine ! Revêtez-vous de justice, d’honnêteté et de charité ! Dieu veut l’amour ! Une humanité fraternelle, une humanité nouvelle où règnent la paix et le progrès !  Que finissent les querelles et les guerres !  L’Avent nous convoque à la conversion, à la prière et à une naissance nouvelle ! Jésus est l’Homme du présent et de l’avenir ! Jésus demande LE REPENTIR de l’humanité !   

 

              VERS TOI SEIGNEUR J’ÉLÈVE MON AME ! MONTRE-MOI TES CHEMINS!

Mgr. Pierre Andre Pierre

 

Attachments area

 

 

                  Pensée de la Semaine: Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arble sans racines

Citation Culture & Arbre

548

Citation de célébrité

Marcus Garvey

Homme politique (1887 – 1940)

Thought of the Week: A people who does not know his past, his origins and culture looks like a tree without roots.  Culture & Tree Quote 548 Celebrity quote Marcus Garvey Politician (1887 – 1940)

Pensamiento de la semana: Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura parece un árbol sin raíces

Cita de Cultura y Árbol

 548

Cita de celebridad

Marcus Garvey

Político (1887-1940)

 

LE BULLETIN HEBDOMADAIRE DU CENTRE National

DE L’APOSTOLAT HAÏTIEN-19 ANS DÉJÀ-Editorial

 

Dans un mois quelques jours l’année 2021 se terminera : Une année qui a été et qui est encore une année très difficile pour nous tous ; en raison surtout de la tragédie mondiale de la pandémie de la COVId 19 qui a provoqué à la mort de plus d’un million de personnes dans le monde et la mort  ou le depart  du Regretté Évêque Guy Sansaricq  survénu le 21 Aout dernier. Nous savons  avec les Yeux de la foi  Le Regretté Evêque Guy Sansaricq  va continuer à prier pour le Centre National de l’Apostolat Haitien et son nouveau directeur : Monseigneur Pierre Andre Pierre

D’un autre côté, 2021 est aussi une année de grande espérance pour le Centre National de l’Apostolat Haïtien et Radio Telé Solidarité avec l’elevation  de Monseigneur Pierre André Pierre, Ancien Recteur de l’Université Notre Dame en Haïti, Président de l’Académie Créole en qualité de Directeur du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

 

Le temps passe très vite. Le Bulletin hebdomadaire du Centre national de l’apostolat haïtien fêtera ses 19 ans d’existence le dernier dimanche de décembre 2021. Aujourd’hui, nous comptons nos lecteurs et beaucoup de bons amis à travers le monde dans tous les continents, sur tous les coins de la planète. Cela a-t-il toujours été facile pour nous au cours des dix-eight dernières années ? NON. Nous pouvons dire non, sans fausse humilité. Mais nous devons nous rappeler que nous avons beaucoup de bons amis qui sont toujours à nos côtés et avec nous, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Je continue à me rappeler de la regrettée Marlène Apollon qui est retournée à la maison du Père, le 13 février 2020 à l’âge de 73, après une maladie courageusement supportée. Marlène a compris dès le début du bulletin hebdomadaire et de Radio Solidarité l’importance de se joindre à nous et elle a fait tout ce qui dépendait d’elle pour l’avancement du bulletin hebdomadaire et de la radio Solidarité du Centre National de l’Apostolat Haïtien.

 

Je ne peux pas non plus oublier Sœur Docteur Jamie Phelps, membre des Sœurs Dominicaines et ancienne Directrice de l’Institut for Black Catholic Studies et Professeur de théologie systématique à l’Université Xavier de la Nouvelle-Orléans. Elle fut aussi avec nous dès le début. Sœur Jamie était toujours heureuse de parler avec moi pour s’assurer que tout va bien pour la prochaine édition du bulletin hebdomadaire. Elle appelait parfois à 10 pm., pour les dernières vérifications. Cette merveilleuse et dévouée Religieuse de la Communauté Afro-américaine pense toujours que le bulletin hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien fait partie des grandes réalisations de Bishop Sansaricq, pour la Pastorale haïtienne de la diaspora. Ces personnes merveilleuses sont vraiment une grande bénédiction pour les lecteurs et lectrices de notre Bulletin hebdomadaire.

Je dois mentionner aussi le nom du diacre Paul Dorsainville qui est l’un des vétérans de l’Apostolat Haïtien et qui a toujours une chronique hebdomadaire dans le bulletin. Nous saisissons cette occasion pour remercier Diacre Paul de sa persévérance. Mais aujourd’hui, je remercie tous ceux et celles qui nous ont aidés à publier ce bulletin hebdomadaire, semaine après semaine, année après année. Seul le Seigneur peut vous récompenser. Puissé-je profiter de cette occasion pour demander pardon à tous ceux et celles que nous avons peut-être offensés inconsciemment, ou par certains articles publiés dans ce bulletin. Je demande votre indulgence. Il ne faut pas oublier que « Le pardon est la forme finale de l’amour. » Notre objectif était toujours de servir et d’édifier la communauté.

 

Il est important de vous parler un peu de l’origine de ce Bulletin hebdomadaire. Je continue de me souvenir de cette rencontre avec Mgr Sansaricq, prélat domestique de la Sainteté, qui à l’époque était curé de la paroisse Saint-Jérôme, avec plusieurs membres de l’Apostolat Haïtien. Lors de cette réunion, il a mentionné le bulletin “SEL” publié par les Pères Spiritains et le Père William Smarth qui servaient dans le diocèse de Brooklyn et Queens dans les années 70 et 80. Mgr. Sansaricq continua à nous dire qu’il serait heureux si le Centre National de l’Apostolat Haïtien pouvait publier un bulletin hebdomadaire du même genre. J’ai pris note de cette rencontre et le soir dans ma prière j’ai demandé au Seigneur de nous éclairer et de nous accompagner dans ce projet ambitieux. Le Centre National de l’Apostolat Haïtien n’avait pas de budget pour ce projet. L’Esprit du Seigneur m’a éclairé et mis dans ma tête que nous pourrions avoir un bulletin électronique hebdomadaire. Dans les premiers temps, plusieurs membres ou amis du Centre National de l’Apostolat Haïtien m’ont appelé pour me demander qui perdra son temps à lire notre e-bulletin ? Je leur ai dit que nous avons intérêt à prendre ce risque avec le Seigneur et que si pour des raisons indépendantes de notre volonté nous ne pouvons pas continuer, nous pouvons mettre fin à ce ministère. Je savais qu’avec patience et persévérance, bon nombre de nos amis et amies deviendraient des lecteurs réguliers de ce nouveau bulletin hebdomadaire Catholique de la Communauté Haïtienne. J’ai toujours pensé à cette phrase bien connue du journaliste, poète et humoriste français Samuel Ferdinand-Lop (10 octobre 1891-29 octobre 1974) : « La persévérance est une qualité déterminante du succès. » Je peux aussi citer l’acteur, l’écrivain et activiste américain Christopher Reeve (25 septembre 1952-10 octobre 2004) qui a écrit. « Un héros est un individu ordinaire qui trouve la force de persévérer et d’endurer des obstacles insurmontables. »

 

Bien entendu, la publication du bulletin hebdomadaire du Centre national de l’apostolat haïtien est loin d’être parfaite. Son personnel réduit en dit long. Nous nous excusons et nous vous demandons sincèrement de nous pardonner. Nous commençons à nous poser des questions sur l’avenir du bulletin hebdomadaire du Centre national de l’apostolat haïtien à l’étranger après 18 ans d’existence et de travail acharné et de persévérance chaque semaine ! En santé ou malade, le boulot ne s’arrête pas. La date de mon anniversaire est souvent célébrée au travail du Bulletin. Je bénis le nom du Seigneur qui m’a permis de toujours faire de mon mieux pour la parution d’une nouvelle édition. Nous discutons même de l’avenir du Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’étranger avec Mgr Guy Sansaricq. Les deux sont bien liés et leur sort aussi. La grâce de Dieu ne fait pas défaut. Continuons à nous confier à notre Père des miséricordes, qui n’abandonne jamais ses enfants, mais qui répond toujours à leurs prières. Dieu nous fait signe. Continuons à prier, pour que Dieu confirme sa réponse à la prière de Bishop Sansaricq et de son équipe.

 

Parfois, les bonnes choses dans notre communauté disparaissent sans laisser de trace. L’avenir du bulletin hebdomadaire dépend de Dieu et de nos lecteurs et lectrices. La publication du newsletter chaque semaine est un travail colossal ou un engagement fou. Il est toujours difficile de prendre une semaine de vacances ou même d’avoir une journée de vacances. Le jour de Thanksgiving aux États-Unis, j’ai eu fini de travailler à 22 heures du soir. Nous n’avons pas seulement le « newsletter, » nous avons la radio et la Telé Solidarité et il faut plusieurs heures par jour pour monter une vidéo et le plus souvent nous devons éditer des photos pour le « newsletter. » Il n’y a pas de travail humain parfait et il y a toujours de la place pour l’amélioration. C’est ce qui explique ces mots du grand écrivain et philosophe romain suisse (27 septembre 1821-7 juin 1849: « Tout amour qui ne s’améliore pas est mauvais » et il faut ajouter que le grand philosophe et poète allemand Friedrich Nietzsche (15 octobre 1844 – 25 août 1900) écrivait: « La punition est faite pour améliorer celui qui châtie. »

 

Nous avons besoin de vos suggestions et de votre soutien pour l’avancement du Bulletin Hebdomadaire du Centre national de l’apostolat haïtien à l’étranger, que beaucoup appellent « newsletter. » Nous continuons à faire tout ce que nous pouvons pour respecter tout le monde, à travers ce ministère. Apportez vos critiques et vos idées constructives, mêmes si elles sont contraires aux nôtres, ou en désaccord complet avec celles exprimées ici de manière générale. Nous gardons à l’esprit cette phrase d’Elvis Presley : « La vérité est comme le soleil. Vous pouvez la cacher pendant un certain temps, mais elle ne s’en va pas. »

 

La mission du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haïtien est l’évangélisation et l’éducation. Nous continuons à faire tout notre possible pour faire de ce bulletin hebdomadaire un organe de l’église Catholique et de la Communauté Haïtienne

 

 

Nous vous exhortons à continuer à soutenir dans la prière le ministère du personnel du bulletin du Centre National de l’Apostolat Haïtien. Faites l’effort, par ailleurs, de supporter financièrement l’Apostolat Haïtien. C’est votre Apostolat. Nous vous demandons aussi de continuer à exprimer votre solidarité à notre personnel et voulons terminer notre article par cette phrase de l’écrivain français Serge Zeller : « La solidarité est le prix à payer pour honorer notre dette d’indifférence. »

 

Frère Tob.

 

THE WEEKLY BULLETIN OF THE National CENTER OF THE HAITIAN APOSTOLATE-19 YEARS ALREADY-Editorial

 

In a month and a  few days it will be the end of the year 2021, a year that was and is still very difficult for all of us with the world tragedy the pandemic of the pandemic COVID 19. As of December 12, 2020

the pandemic has already kill more than 1,5 people around the world.

Of this number over 285,480 died in the United States

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

Coronavirus Cases:14,761,266Deaths:285,480 Recovered:8,657,039

and the death or departure of the Late  Bishop Guy Sansaricq  to the father’s house on August 21. We know with the Eyes of Faith The Regretted Bishop Guy Sansaricq will continue to pray for the National Center for the Haitian Apostolate

The Year 202i is in less than 2 month away. Looking back it was truly a year of  hope for the National Center of The Haitian Apostolate and Radio Telé Solidarité.  The elevation of Monsignor André Pierre, Former Rector of Notre Dame University in Haiti and the President of the Creole Academy was  Director of The National Center of the Haitian Apostolate after the death of  the Late Bishop Sansaricq. Bishop Guy Sansaricq  will continue to pray  for the National Center and his new Director Monsignor Pierre André Pierre

 

Time goes very fast The Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate will celebrate 19 years of existence on the last Sunday of December, 2021. Today we have readers in all the continents and a lot of good friends around the world. Was it always easy for the last eighteen  years? No, but we are grateful that we have a lot of good friends who are always with us in both good and bad moments.

     We continue to remember the late Marlene Rigaud Apollon who returned to her Father’s house on February 13, 2020 at the age of 73 after a sickness that had been borne bravely. Marlene understood from the beginning the importance of the Weekly Bulletin and Radio Solidarité and joined with us to do everything she could for the advancement of the weekly bulletin and radio Solidarité.

 

 

 

I also cannot forgot Sister Doctor Jamie Phelps an Adrian Dominican Sister and former  Director of the Institute for Black Catholic Studies and the Katharine Drexel Professor of Systematic Theology at Xavier University in New Orleans. She too was with us too from the beginning , even as late as 10:00 pm Sister Jamie is always happy to speak with me and she is always happy to bring her contribution in the edition the next edition of the weekly bulletin. She wants to make sure that the English version is grammatically “OK” for the next edition of the weekly bulletin. Thank you so much Sister Jamie. You are a great gift from God for all of us in the Black Catholic Community

This wonderful and devout Adrian Dominican Sister is an African American who is always happy to assist in the preparation of the weekly bulletin of The National Center of The Haitian Apostolate. She recognizes the importance of the Bulletin as an important aspect of Bishop Sansaricq’ goal of providing an Haitian Pastoral of the diaspora to maintain the unity in the United States’ Haitian community with our Haitian community in our Homeland. These two wonderful people are really a big blessing for the readers in our weekly Bulletin.

I have to also mention the name of Deacon Paul Dorsinville who is one of the veterans of The Haitian Apostolate and who writes a weekly column in the weekly bulletin.   Finally we take this opportunity to thank all those who helped us to publish this weekly National Center of the Haitian Apostolate Bulletin. Only the Lord can reward you. We take this opportunity to ask forgiveness to all those whom we might have inadvertently offended by some of the articles published in this bulletin. Never forget ”Forgiveness is the final form of love”.

 

 

 

It is important to recall the origin of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate Abroad. I remember well the first meeting with Bishop Sansaricq Domestic prelate of His Holiness, who at this time was Pastor of St. Jerome Parish, with several members of the Haitian Apostolate community. In this meeting Bishop Sansaricq mentioned “Salt”, the Haitian bulletin of the Spiritan Fathers and Father William Smarth who served in the Diocese of Brooklyn and Queens in the 70’s and 80’s.

He continued to tell us that he would be happy if the National Center of the Apostolate Haitian could publish a Weekly Newsletter. I took note of this meeting and in the evening in my prayer I asked the Lord to enlighten us and to accompany us in this ambitious project.

The National Center of the Haitian Apostolate did not have a budget for this project. The Spirit of the Lord enlightened me and put in my head that we could have a weekly electronic newsletter. At the beginning of the newsletter several members or friends of the National Center of the Haitian Apostolate called me to ask me who will waste their time reading our e-bulletin? I told them that we have an interest in taking this risk with the Lord and if for some independent reasons we cannot continue we would end this aspect of our ministry. However, I knew that with perseverance and patience, many of our people would become regular readers of the National Center Weekly Newsletter. I always had in mind the well-known phrase of the French journalist, poet and humorist Samuel Ferdinand -Lop (October 10, 1891-October 29 , 1974) “Perseverance is a determining quality of success”. In addition I would often quote the American actor , writer and activist Christopher Reeve (September 25, 1952-October 10, 2004) who wrote. ‘’A hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles.’

Of course, the publication of the weekly bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate is far from perfect with its reduced staff. We apologize and sincerely ask you to forgive us for the limitations of the bulletin. Currently, we are beginning to ask questions about the future of the weekly newsletter of the National Center of the Haitian Apostolate abroad after 18years of existence and weekly hard work and perseverance ! Even wen I am sick or I am celebration my birthdays I always do my best to produce a new weekly edition. We are currently discussing the future of the National Center of the Haitian Apostolate abroad with the  Bishop Guy Sansaricq who was in the evening of his retirement from full-time ministry but with God’s Grace God already responded to the prayer of Bishop Sansaricq and his devout team.

Sometimes the good activities and community projects disappear without a trace. The future of the weekly newsletter depends on God, and our readers. The publication of the newsletter every week is a colossal and sometimes crazy job. It is always difficult to take a week of vacation or to have a day of vacation. On the Feast of Thanksgiving in the United States, I finished working at 10pm in the evening. In addition to the newsletter, we produce a regular radio and the Telé that takes several hours a day to edit a video and most often we have to edit photos for the newsletter. There is no human work that is perfect.   There is always room for improvement. The great writer and philosopher Swiss Roman (September 27, 1821-7June 7 1849 wrote: “Any love that does not improve is bad.” The great Philosopher and German poet Friedrich Nietzsche (October 15, 1844- August 25 1900) also addressed this human dynamic: ” Punishment exists to improve the one who chastises.”

We need your suggestions and your support for the advancement of the newsletter of the National Center of the Haitian Apostolate Abroad. We continue to do everything that we can to respect everyone’s suggestions for our ministry. We are not afraid of anyone who tells us the truth and take positions which challenge those we express. Such critiques are necessary if we wish to grow and improve . Please keep in mind Elvis Presley’s famous quote: “Truth is like the sun . You can shut it out for a time but it ain’t goin’ away.”

The mission of the Weekly Bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate is to contribute to the evangelization and education of our readers. We continue to do everything possible to make this Catholic Weekly Bulletin newsletter support the evangelization work of the Catholic Church in the Haitian community

 

 

 

We ask for your continued prayerful support of the ministry of the weekly staff of bulletin of the National Center of the Haitian Apostolate abroad. Please continue to express your solidarity with the staff of the Weekly Newsletter of the National Center of the Haitian Apostolate. We finish our article with this sentence of the French writer Serge Zeller: ” Solidarity is the price to pay to honor our debt of indifference ”

 

 

 

– Brother Tob

 

 

 

 

 

 

 

Émission sur  la géopolitique Internationale  avec des jeunes de 7 pays

 

 

   

 

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité, dans son grand effort de solidarité avec les jeunes et d’aider ces derniers à travailler pour un monde plus humain, était très heureux de rencontrer dans un panel les jeunes de la communauté nationale de 7 pays. Sœur Annecie Audate, FMA, directrice générale de Vides International, a animé l’émission intitulée « La Géopolitique ». On ne finira jamais de remercier Sr Annecie pour sa grande contribution au ministère des jeunes à la Radio Télé Solidarité.

Nous tenons à remercier également Mgr Pierre André Pierre, le nouveau directeur du Centre National, qui, après le départ du regretté évêque Guy Sansaricq, continue à faire tout ce qui dépend de lui pour permettre au Centre National de l’Apostolat Haïtien de continuer ses programmes. Mgr André Pierre, malgré ses multiples occupations, a pris le temps de revoir l’ émission.  Je suis très content de la présentation et de la performance de ces jeunes. Je félicite tous les jeunes protagonistes de ce programme et offre ma gratitude à Sœur Annecie Audate FMA. Son expérience de travail auprès des jeunes est un grand atout et ses conseils un espoir certain pour cette nouvelle génération. Le Youth Talk Show est un vrai succès. L’équipe est fantastique. Toutes mes félicitations. Like it! Je suis fier de tout le groupe. ».

Les jeunes qui ont participé à cette émission sont les suivants: Mademoiselle Stéphanie Moïse, étudiante en Relations Internationales à l’Université de Montréal au Canada ; Mademoiselle Richelle Smiraldie Joseph, étudiante en Économie au Maroc ; Mademoiselle Naïka Suze Love Ermonfils, étudiante en Commerce International au Brésil ; Roldy Julien, étudiant en Relations Internationales au Brésil ; Ingénieur Mickelson Montis étudiant au Mexique ; Mademoiselle Mirlène Jean-Baptiste, étudiante en France ; Ingénieur Clerson Clervilus Vincent étudiant au Mexique ; Hubert Élie, étudiant haïtien à Orlando aux États-Unis et  Alexandre Fils Yves Volel, étudiant haïtien au Vénézuela.

Sr Annecie Audate a d’abord présenté une analyse sur la Géopolitique Internationale qui est caractérisée par un climat de violence presque généralisé. Elle évoqua avec tristesse le climat de violence en Haïti où l’insécurité fait la une même dans la presse internationale. Quels sont les origines de ce climat de violence en Haïti ? Haïti produit-elle des armes ? Que peuvent espérer les pauvres d’Haïti dans cette société inégalitaire ?

Les jeunes sont intervenus plusieurs fois au cours de cette émission pour fixer leur position sur ce climat de violence qui ravage notre planète, particulièrement Haïti. Pourquoi est-il difficile de construire la paix et la justice sociale ? La paix et la justice marchent ensemble. Un pays peut-il embrasser la voie du progrès sans de bonnes institutions ? Dans notre cas il nous reste beaucoup à faire si nous voulons changer le visage de notre pays.

Sr Annecie évoqua avec tristesse le problème de la culture de l’indifférence qui est l’un des défis dans le monde que nous vivons. C’est une question de production et d’argent et tout est bon dans cette société globalisée pour augmenter sa richesse où les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches. Les jeunes ont donc un grand rôle à jouer pour changer le visage de cette société. Il est temps pour nous de commencer à réfléchir sur les solutions au lieu de s’attarder sur les problèmes. Cette émission a été très éducative. Nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour l’écouter : https://youtu.be/7L2e8wdkTuo

 

(Brother Tob)

 

Geopolitical Talk Show with  Haitian Young People from 7 Countries

 

 

 

 

 

The staff of Radio Telé Solidaritité in their great effort to strengthen solidarity between young people and to help them work for a more human world were very happy to welcome a panel of young adults and professionals comprised of young Haitians ofvarious Communities living in 7 different countries. Sister Annecie Audate FMA, General Director of VIDES International hosted this program entitled La Geopolitics. We will never stop thanking Sr. Annecie for her great contribution to the youth ministry at Radio Telé Solidarité.

We would like to thank also Mgr. Pierre André Pierre, appointed as the new Director of the National Center of the Haitian Apostolate after the journey of The Late Bishop Guy Sansaricq at the father’s House on August 21, 2021.  Msgr. Pierre continues to do everything that depends on him to allow the National Center of the Haitian Apostolate to continue with its programs. Despite his many occupations, Mgr. Pierre took the time to review the Talk show:

“I am very happy with the presentation and the performance of these young people. I congratulate all the young protagonists of this program and offer my gratitude to Sister Annecie Audate FMA. Her experience in working with the youth is a great asset and her guidance is a sure hope for this new generation. The Youth Talk Show is a real success. The team is fantastic. Two thumbs up! I am proud of the whole group.”

The young people who participated in this program are as follows: Miss Stephanie Moise, a student in International Relations at the University of Montreal Canada, Miss Richelle Smiraldie Joseph, Student in Economics in Morocco, Miss Naika Suze Love Ermonfils, a student in International Trade in Brazil, Roldy Julien, Student in International Relations in Brazil, Engineer Mickelson Montis from Mexico, Miss Mirlene Jean Baptiste, Student in France, Engineer Clerson Clervilus Vincent from Mexico, Hubbert Elie, Haitian Student in Orlando and Alexandre Fils Yves Volel, Haitian student in Venezuela.

Sr Annecie Audate made a presentation or an analysis on International Geopolitics which is characterized by a climate of violence that is almost generalized. She spoke with sadness about the climate of violence in Haiti or the insecurity of Haiti making the headlines in the international press. What are the origins of this climate of Violence in Haiti? Does Haiti produce weapons? Can the poor of Haiti hope in this unequal society?

The Young people intervened several times during this program to fix their position on this climate of violence that ravages our planet. Why is it difficult to build peace and Social Justice? Peace and justice go hand in hand. Can a country embrace the path of progress without good institutions? In our case, we still have a lot to do if we want to change the face of our country.

Sr. Annecie spoke with sadness about the problem of the culture of indifference which is one of the challenges in the world we live in. It is a question of production and money and everything is good in this Globalized society to increase its wealth where the poor get poorer and the rich get richer. Young people, therefore, have a big role to play in changing the face of this society. It’s time for us to start thinking about solutions instead of focusing on problems

This show is very educational. We invite you to click on this link to listen to this program: https://youtu.be/7L2e8wdkTuo

Brother Tob

Rencontre du Père Géto Jacques avec le Comité AD Hoc et quelques membres du Gwoup Pitit Manman Wozè

 

 

Le Gwoup Pitit Manman Wozè de la Paroisse de Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets était très content de rencontrer le Père Géto Jacques, le nouveau Curé de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets, le mardi 23 novembre 2021. Le Père Géto a remplacé le regretté Père Guy Chrispin décédé le 10 juin dernier. Le départ de ce dernier a été un coup dur pour les membres de la Paroisse de la Croix-des-Bouquets et le Gwoup Pitit Manman Wozè.

 

 

Le prêtre est un missionnaire, son supérieur hiérarchique peut l’appeler quand il veut pour une autre mission. Dans le cas du regretté Père Guy Chrispin c’est le Seigneur qui a mis fin à sa mission à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets. Malgré ce départ sur la pointe des pieds du Père Guy Chrispin, le clergé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire continue à accompagner le peuple de Dieu de la Paroisse.

Le Père Géto est installé depuis la fin du mois de septembre 2021 seulement à 2 semaines de la fête Notre-Dame du Rosaire, depuis son arrivée il est sur tous les fronts, dans une situation très difficile, pour diriger cette grande et vieille paroisse de la République d’Haïti dans la bonne direction. La Paroisse Notre-Dame du Rosaire aura à célébrer son 340ème Anniversaire dans moins de 2 ans. Le Père Géto a commencé des consultations avec les cruciens de la Diaspora et d’Haïti afin de former un comité de célébration pour célébrer en grande pompe cette date historique et mémorable pour la communauté crucienne.

La rencontre virtuelle du Père Géto avec le comité Ad Hoc et certains membres du Gwoup Pitit Manman Wozè était une occasion pour lui pour supporter le travail du Gwoup Pitit Manman Wozè qui est pleine campagne de levée de  fonds pour la rénovation de la toiture de l’Église. Le gwoup Pitit Manman Wozè continue à encourager les cruciens et ses amis à participer à cette campagne. Le Père Géto exhorte le peuple de Dieu originaire de la Croix-des-Bouquets à participer à cette campagne de Levée de Fonds.

Le Comité Ad Hoc du Gwoup Pitit Wozè a profité de cette rencontre avec le Père Géto pour dresser un bref portrait du Gwoup Pitit Wozè, pour présenter le bilan de la première année d’existence du Gwoup Pitit Man Wozè et un premier rapport financier de la campagne de levée de fonds. Je vous invite à cliquer sur ce lien pour écouter le message du Père Géto et une partie de cette rencontre. https://youtu.be/VcvRGr-AGns

Je continue à vous inviter à cliquer sur ce lien Pawas Pitit Manman Wozè http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/pour visiter le site de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire.

 

Brother Tob

 

 

 

 

 

Reyinyon Pè Géto Jacques ak Komite AD Hoc ak kèk manm Gwoup Pitit Manman Wozè.

 

 

Gwoup Pitit Manman Wozè Pawas Notre-Dam di Wozè te kontan rankontre Pè Géto Jacques Nouvo Kire Pawas Notre-Dam di Wozè ki nan Kwadèboukè madi 23 novanm 2021 an. Pè Géto ranplase defen Pè Guy Chrispin ki te mouri 10 jen ki sot pase a. Depa Guy Chrispin se yon gwo kou pou manm Pawas Notre-Dam di Wozè  ak Gwoup Pitit Manman Wozè ki nan diaspora a.

Yon prèt se yon misyonè, siperyè yerachik li ka rele l lè li vle pou yon lòt misyon. Nan ka defen Guy Chrispin an, se Granmèt la ki mete fen nan misyon li nan Pawas Notre-Dam di Wozè ki nan Kwadèboukè. Malgre depa sa a sou pwent pye Pè Guy Chrispin, klèje pawas Notre-Dam di Wozè kontinye akonpaye pèp Bondye a nan Pawas Notre-Dam di Rosaire de la Croix-des-Bouquets nan nivo spirituel.

Pè Géto te enstale depi nan fen septanm 2021, sèlman 2 semèn anvan fèt patronal Notre-Dam di Wozè, depi l vini, li te sou tout fwon nan yon sitiyasyon trè difisil pou dirije youn nan pi gro ansyen pawas ki nan Repiblik Ayiti a nan bon direksyon. Pawas Notre-Dam di Wozè ap gen pou selebre 340yèm anivèsè li nan mwens pase 2 zan. Pè Geto te kòmanse konsiltasyon ak moun KwadèBoukè ki nan dyaspora a ak Ayiti pou yo ka fòme yon komite selebrasyon pou byen selebre dat istorik e memorab sa a pou kominote Krisyen an.

Rankont vityèl Pè Géto ak komite Ad Hoc la ak kèk manm Gwoup Pitit Manman Wozè a se te yon okazyon pou li sipòte travay Gwoup Pitit Manman Wozè ki nan mitan yon kanpay pou renovasyon twati Legliz la. Gwoup Pitit Manman Wozè kontinye ankouraje krisyen ak zanmi l yo patisipe nan kanpay sa a. Pè Géto mande Pèp Bondye ki soti nan Kwadèboukè pou l patisipe nan kanpay pou ranmase lajan sa a.

Komite Ad Hoc Gwoup Pitit Wozè te pwofite rankont sa a ak Pè Geto pou fè yon ti pòtre Gwoup Pitit Wozè, evalyasyon premye ane egzistans Gwoup Pitit Man Wozè ak yon premye rapò finansyè kanpay pou ranmase lajan. Mwen envite w klike sou lyen sa a pou w koute mesaj Pè Géto a ak yon pati nan rankont sa a. https://youtu.be/VcvRGr-AGns

 

Mwen kontinye envite w klike sou lyen Pawas Pitit Manman Rozè

http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/

 

pou vizite sit Pawas Madanm Wozè a.

 

Frè Tob

 

MEETING OF FATHER GETO JACQUES WITH THE AD HOC COMMITTEE AND SOME MEMBERS OF THE GWOUP PITIT MANMAN WOZÈ

 

On Tuesday November 23, 2021, The Pitit Manman Wozè Group of the Parish of Our Lady of the Rosary were, very happy to meet Father Geto Jacques, the New Pastor of the Parish of Our Lady of the Rosary of Croix-Des-Bouquets. Father Geto replaced Father Guy Chrispin who passed away on June 10th. The departure of the Late Father Guy Chrispin was a hard blow for members of the Parish of the Croix des Bouquets and the Gwoup Pitit Manman Wozè.

A missionary priest’s superior can call him anytime and assign him when to another ministry. In the case of Father Guy Chrispin, The Lord who put an end to his mission and ministry in Notre Dame Du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets Parish. Yet despite the sudden  departure on  of Father Guy Chrispin by death, the clergy of the parish of Notre Dame du Rosaire continues to accompany the population of the Parish of Notre Dame Du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets

Father Geto has been installed since the end of September 2021 only 2 weeks before the feast of Our Lady of the Rosary,  he has struggled to lead this large and old parish of the Republic of ‘Haiti in the right direction.

Despite these struggles, Notre Dame of the Rosary will  celebrate its 340th Anniversary in less than 2 years. Father Geto has begun consultations with the Crucians of the Diaspora and Haiti in order to form a celebration committee to celebrate with great pomp this historic and memorable date for the Crucian Community.

His virtual meeting with the Ad Hoc committee and some members of the Gwoup Pitit Manman Wozè was an opportunity for him to support the work of Gwoup Pitit Manman Wozè who is in the midst of a fundraising campaign for the renovation of the roof of the Church. Gwoup Pitit Manman Wozè continues to encourage Crucians and their friends to participate in this campaign. Father Geto urges all the People of God from Croix-Des-Bouquets to   also participate in this fundraising campaign.

The Ad Hoc Committee of Gwoup Pitit Wozè took advantage of this meeting with Father Geto to draw up a brief portrait of Gwoup Pitit Wozè, the assessment of the its first year of existence of Gwoup P and to give the first financial report on its campaign of fundraising. I invite you to click on this link to listen to the message of Father Geto our new Pastor https://youtu.be/VcvRGr-AGns

 

 

and part of this meeting and to click on this link Pawas Pitit Manman Rozè (pawaspititmanmanroze-cdb.com) to visit the site of the Parish of Our Lady of the Rosary

Brother Tob

********************

 

 

 

 

 

 

Célébration de la fête du Christ Roi de l’Univers à la paroisse Christ-Roi de Brockton.

 

 

La vibrante communauté haïtienne de la Paroisse Christ Roi de Brockton, MA a célébré grandiosemenent la fête du Christ Roi le dimanche 21 Novembre 2021. La fête a débuté la veille par une soirée d’intenses prières et de louanges animée par le Rév. Père Gustave Miracle, ancien responsable de ladite Paroisse. Le Rév. Père Garcia Breneville, qui a œuvré dans cette communuaté durant 13 années, était le célébrant principal et l’homéliste. Trois autres prêtres ont concélébré la Messe solennelle : le Rév. Père Patrick Plaisival, le Rév. Père Gerson Charles et le Rév. Père Joseph Larose, nouveau responsable de la Communauté. Ce dernier, dans le but de consolider les liens unissant les membres de sa Communauté, a choisi pour cette occasion le thème suivant: ‘’La Communauté Haitienne du Christ Roi de Brockton est Ma Paroisse. Je l’aime et je l’aide’’ Ce qui dorénavant est le slogan de cette Communauté. La communauté haïtienne de la Paroisse du Christ Roi de Brockton est l’une des grandes communautés haïtiennes de l’Archidiocèse de Boston. Père Larose est un prêtre très dynamique. Avec lui comme leader spirituel de cette communauté, déjà un vent nouveau souffle et anime les fidèles. À titre d’exemple, nous pouvons citer le fait qu’il a su relever un grand défi : celui de faire participer les anciens responsables de cette communauté au festin cette année. A plusieurs reprises il a eu à répéter en créole à ses prédecesseurs ‘’Christ Roi se lakay nou’’; il a aussi pris le temps de les remercier pour avoir tracé la voie, pour avoir fait de cette communauté ce qu’elle est aujourd’hui. Père Garcia, avant de commencer la cérémonie, eut à dire: “Kominoté Brockton se fanmi m.” On pouvait lire sur son visage la joie de se retrouver chez lui, de célébrer la messe à nouveau à Christ Roi après 3 ans d’absence. La nomination de Père Larose comme leader spirituel de la communauté haïtienne de la Paroisse du Christ Roi de Brockton est une bénédiction. Nous souhaitons que les différents groupes profitent de ce bel exemple pour raffermir leurs liens de solidarité et continuent à le supporter dans ce nouveau ministère. La communauté haïtienne de la Paroisse de Christ Roi compte 34 ans d’appartenance à l’Archidiocèse de Boston. Elle est bien enracinée dans la zone métropolitaine de cette ville. Les défis que confrontent ses membres sont de taille; mais, grâce à son leadership et son sens du devoir toujours bien accompli, le Père Larose les aidera à les surmonter comme un corolaire du travail qu’il fera pour donner à la communaute encore plus de visibilite dans l’Archidiocèse. En témoigne le succès du fundraising lancé à l’occasion de la fête du Christ-Roi. En moins d’un mois, un total de 7,000 $ a été amassé; et la communauté espère avoir réalisé son but qui était la somme de 10,000 $ après les quêtes et les dons reçus durant ces 2 jours de festivité. La grande Chorale haïtienne de la Paroisse Christ Roi de Brockton, Chorale Fraternité, a performé de façon remarquable à cette célébration eucharistique. Elle est d’ailleurs l’une des meilleures de la Communauté haïtienne de l’Archidiocèse de Boston. Nous ne pouvons passer sous silence la participation des jeunes, en particulier du groupe Timoun Jezu qui a mimé, avec un succès remarquable, les chants du rythme liturgique de la messe sous le leadership du groupe Les Jeunes du Sacré-Cœur (JSC). Soulignons aussi que les Groupes Accueil et Echo des Hommes ont rempli leurs tâches avec brio en ce temps de pandémie pour assurer le bon déroulement de la cérémonie. Tous les groupes ont mis la main à la pâte pour faire de cette fête une réussite…une preuve de plus qui demontre qu’ensemble, dans la solidarité, nous pouvons accomplir de belles choses, de grandes choses. D’ailleurs, comme le Père Larose l’a mentionné à plusieurs reprises : “Legliz se nou, nou se Legliz. Se nou ki pou bati Legliz la.” Nous avons tous un rôle à jouer dans l’avancement de la communauté haïtienne de Boston. Nous sommes tous au service de l’Église et ensemble, nous pourrons relever les défis auxquels nous sommes et seront sûrement confrontés. Dans son homélie, Père Garcia Breneville a mis l’accent sur l’origine de la fête du Christ Roi, sur notre société et le monde qui ont tourné le dos au Christianisme. Dans les écoles, la prière n’est plus de mise; les crucifix, les emblèmes religieux n’ont plus leur place dans les établissements scolaires et les lieux publics. Il a donc encouragé le peuple de Dieu à revenir aux pratiques religieuses et à prier beaucoup plus. Pour clôturer cette belle cérémonie, Le Père Larose a fait place a des chants de louanges que les fidèles ont entonnés avec joie (https://youtu.be/99fdMqehab8). Il a pris le temps de remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réalisation de cette fête. Nous vous invitons à revivre cette messe et quelques vidéos enregistrés au cours de cette vivante célébration en visitant notre Channel Youtube https://youtube.com/c/BrocktonHaitianCatholicCommunity. La fête a pris fin au sous-sol de l’église où une réception a été organisée par les différents groupes de la Communauté. Tout s’est donc déroulé dans une ambiance empreinte de chaleur et de convivialité fraternelle. Un grand merci à Père Joseph Larose pour son leadership et son dévouement! Espérons que nos leaders politiques comprendront un jour que seul un élan de solidarité pourra sauver notre chère Haïti, jadis la Perle des Antilles, et la sortir de cet enlisement. Qu’à l’exemple de notre leader spirituel, Père Larose et de ses confrères, Père Miracle et Père Garcia, ils acceptent de s’assoeir sur une même table pour discuter de l’avenir de ce pays dont les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, de mettre en pratique notre devise ‘’L’Union fait la force’’. Oui, ‘’Yon sel nou fèb, ansanm nou fò’’. Avançons ensemble la main dans la main (tèt ansanm) pour le bien[1]être de tous.

 

Tribute to Dr. Rodrigue Mortel

 

December 3, 2021, will be the birthday of Deacon Dr. Rodrigue Mortel, the man of the year 2018 of the National Center of the Haitian Apostolate abroad, and one of the great Haitians of our time. Dr. Mortel is the author of the book “Go and Do the Same.” His Excellency the Most Reverend Thomas G. Wenski, Archbishop of Miami wrote: This book is the testimony of a man who refused to curse the Darkness but chose to light a candle. Dr. Mortel understood this famous sentence of Regretted Dr. Martin Luther King (Politician, Pastor, Religious 1929-1968) darkness does not chase “darkness, only light can do.” Doctor Mortel, this passionate of education and one of the defenders of the poor children of the diocese of Gonaives, Haiti is among the great lights of our world.

At the invitation of Dr. Mortel, I continue to remember my trip to Haiti my native country in the year 2008 to visit the school of the Good Samaritan, a school for deprived children of his hometown in St. Mark. Many of these poor children have already completed their college education or moving up to the post-graduate university level. His example deserves to be followed by the other Haitian professionals of our Community. To be a Christian is not only going to church every Sunday or every day. We must always remember this famous phrase of the great Apostle James (James 2: 14-18): “A faith without works is a dead faith ”. It is very good to work to succeed and to have a nice and wonderful home, but one must always remember that one day or another you should leave this land.  What do you intend to leave as a testament at the end of your short Terrestrial pilgrimage?

Dr. Rodrigue Mortel like many Haitian doctors who practice their profession in the United States and almost everywhere in the diaspora studied medicine in Haiti. He studied obstetrics and gynecology at the Hahnemann Medical College and at the Cancer Center, Kettering Sloan Memorial. He was a full-time professor and chairman of the Department of Gynecology and Obstetrics at Penn State College of Medicine. Prior to his retirement, he was vice dean and founding director of the Cancer Center at Penn State University.

Dr. Mortel is among the successful Haitian doctors in the United States and is very proud of his Haitian origins. He never hesitated to talk about his social background and his woes as a Haitian child from a very poor family who used his education and his great professional career to change his life, and the lives of many poor children of Haiti through the school of the Good Samaritan and the College James Stine, one of the best secondary schools of the department of Artibonite-Haiti.

Dr. Mortel on the night of his retirement or professional career saw fit to study the diaconate to better serve his church and his people. In the year 2002, six months before his retirement, he was ordained deacon of the Catholic Church at the parish of St Marc in the diocese of Gonaives. In addition to serving in the diocese of Harrisburg and in his diocese of Gonaives, the deacon Mortel is mission president in the Archdiocese of Baltimore. Part of his ministry is to take youth groups to visit schools in Haiti.

Dr. Mortel is among the friends of Bishop Guy Sansaricq, he participated in several conventions of the National Center of the Haitian Apostolate abroad and he was at the celebration of Bishop Guy Sansaricqthe 84th Birthday. We have to add that Bishop Guy Sansaricq is the Prefacer of his book “GO and do the same”. Dr. Rodrigue Mortel is also a friend of Msgr. Pierre André Pierre, back in the time when the latter served the Haitian Community of Washington DC (1997-2003).

Monsignor Pierre André Pierre, the new Director of the National Center takes this opportunity to wish a Happy Birthday to Doctor Mortel in these Words:

“Dr. Rodrigue Mortel, remembering the days of Washington DC, I congratulate you on this milestone and pray that God will continue to bless you as you enter this new chapter in your life.

You have served the Lord tirelessly, with compassion for His children. You have given encouragement and hope to so many. Your investment in the lives of others has truly made a difference.

Happy Birthday and many happy returns. The journey together continues.”

 

Brother Tob

 

 

 

 

Hommage au Dr Rodrigue Mortel.

Le 3 décembre 2021 ramène l’anniversaire de naissance du Diacre Dr Rodrigue Mortel, l’homme de l’année 2018 du Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’étranger, et l’un des grands Haïtiens de notre temps. Le Dr Mortel est l’auteur du livre « Go, et faites de même. » Son Excellence le Très Révérend Thomas G. Wenski, Archevêque de Miami a écrit : Ce livre est le témoignage d’un homme qui a refusé de maudire les Ténèbres mais a choisi d’allumer une bougie. Le Dr Mortel a compris cette fameuse phrase du Regretté Dr Martin Luther King (Politicien, Pasteur, Religieux 1929-1968) « les ténèbres ne chassent pas les ténèbres, seule la lumière peut le faire. » Docteur Mortel, ce passionné d’éducation et l’un des défenseurs des enfants pauvres du diocèse des Gonaïves, Haïti fait partie des grandes lumières de notre monde.

A l’invitation du Dr Mortel, je continue à me souvenir de mon voyage en Haïti mon pays natal en l’an 2008 pour visiter l’école du Bon Samaritain, une école pour enfants démunis de sa ville natale à Saint Marc. Bon nombre de ces enfants pauvres ont déjà terminé leurs études collégiales ou sont passés à un niveau universitaire de troisième cycle. Son exemple mérite d’être suivi par les autres professionnels haïtiens de notre Communauté. Être chrétien, ce n’est pas seulement aller à l’église tous les dimanches ou tous les jours. Il faut toujours se souvenir de cette phrase célèbre du grand Apôtre Jacques (Jacques 2 : 14-18) : « Une foi sans les œuvres est une foi morte ». mais il faut toujours se souvenir qu’un jour ou l’autre tu devrais quitter cette terre.Que comptes-tu laisser en témoignage au terme de ton court pèlerinage terrestre ?

 

Le Dr Rodrigue Mortel comme de nombreux médecins haïtiens qui exercent leur profession aux États-Unis et un peu partout dans la diaspora a étudié la médecine en Haïti. Il a étudié en obstétrique et gynécologie au Hahmemann Medical College et au Cancer Center, Kettering Sloan Memorial. Il était professeur à temps plein et président du département de gynécologie et d’obstétrique du Penn State College of Medicine. Avant sa retraite, il était vice-doyen et directeur fondateur du Cancer Center de la Penn State University.

Le Dr Mortel fait partie des médecins haïtiens qui réussissent aux États-Unis et est très fier de ses origines haïtiennes. Il n’a jamais hésité à parler de son milieu social et de ses malheurs d’enfant haïtien issu d’une famille très pauvre qui a utilisé son éducation et sa grande carrière professionnelle pour changer sa vie, et la vie de nombreux enfants pauvres d’Haïti à travers l’école du Bon Samaritain et le Collège James Stine, l’un des meilleurs lycées du département d’Artibonite-Haïti.

Le Dr Mortel, le soir de sa retraite ou de sa carrière professionnelle, a jugé bon d’étudier le diaconat pour mieux servir son église et son peuple, répondant ainsi à l’appel de Dieu. En 2002, six mois avant sa retraite, il a été ordonné diacre de l’Église catholique à la paroisse St Marc du diocèse des Gonaïves. En plus de servir dans le diocèse de Harrisburg et dans son diocèse des Gonaïves, le diacre Mortel est président de mission dans l’archidiocèse de Baltimore. Une partie de son ministère consiste à emmener des groupes de jeunes visiter des écoles en Haïti.

Le Dr Mortel fait partie des amis de Monseigneur Guy Sansaricq, il a participé à plusieurs congrès du Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’étranger et il était à la célébration du 84e Anniversaire de la Naissance de Monseigneur Guy Sansaricq. Il faut ajouter que Bishop Guy Sansaricq est la Préface de son livre « GO and Do the Same. » (Allez et Faites de même). Le Dr Rodrigue Mortel est aussi un ami de Mgr. Pierre André Pierre, depuis l’époque où ce dernier servait la Communauté haïtienne de Washington DC (1997-2003). Il avait alors initié les pèlerinages à Baltimore à la Congrégation des Sœurs de la Providence fondée par Mère Elizabeth Clarisse Lange, pour faire connaître aux Haïtiens cette Haïtienne pionnière, candidate à la sainteté.

Monseigneur Pierre André Pierre le nouveau Directeur du Centre National saisit cette occasion pour souhaiter un Joyeux Anniversaire au Docteur Mortel en ces mots :

« Dr Rodrigue Mortel, gardant profondément gravé le souvenir de l’époque de Washington DC, je viens vous féliciter pour cette étape importante de votre vie. Je prie pour que Dieu continue de vous bénir alors que vous entriez dans ce nouveau chapitre que Lui-même remplit d’espérance, de joie et de nouvelles surprises.

Vous avez servi le Seigneur sans relâche, avec compassion pour ses enfants. Vous avez encouragé et donné l’espoir à tant de personnes. Votre investissement dans la vie des autres a vraiment fait une différence.

Bon anniversaire ! Santé et beaucoup d’autres années à venir ! Ad Multos Annos ! Le voyage ensemble continue. »

 

Frère Tob

 

Rome: Joyeux Anniversaire Père Wismick Jean Charles Smm, PHD

 

Le 29 Novembre 2021 est l’anniversaire de naissance du Père Wismick Jean Charles SMM, PHD, Vicaire Général des Missionnaires Montfortains à la Cité Éternelle. Le Père Wismick, ce Montfortain zélé, est un prêtre qui compte parmi les bâtisseurs de foi de la Communauté Haïtienne Catholique de Long Island. Il est aussi un prêtre qui a toujours prouvé son grand amour pour l’Église et pour son peuple.

Au Centre National de l’Apostolat Haïtien et à la Radio Télé Solidarité nous sommes très fiers du Père Wismick pour son itinéraire spirituel et intellectuel. Dans son ministère à Long Island il a prouvé son leadership en mettant ensemble les gens de différentes tendances car comme pasteur il a bien compris que l’Église est un hôpital de pécheurs. Son rôle comme bâtisseur de foi est de rassembler tous les fragments épars de sa Communauté, tout en mettant ensemble des gens qui ont un caractère très difficile et de les aider à faire une expérience unique et exceptionnelle avec le Seigneur.

À la fin de son ministère à long Island, il a jugé bon de rencontrer tout le monde. Il a profité de ces rencontres pour encourager les leaders à travailler ensemble pour le bien-être de la Communauté Catholique de Long Island. En tant que visionnaire et grand observateur il a bien compris que l’unité à tout prix était la seule chance de notre communauté à Long Island pour continuer à jouer son rôle dans l’église du diocèse de Rockville Centre et dans la société de Long Island qui est connue selon mes recherches comme la 3ème ville des États Unis ou l’on rencontre beaucoup de racisme.

Il est important de mentionner que le ministère du Père Wismick surnommé le rassembleur était très fructueux à Long Island. Ses célébrations Eucharistiques étaient toujours remplies. Il est très aimé et respecté au sein de la communauté de foi Catholique de Long Island.

Monseigneur Pierre André Pierre, en communion avec le Personnel du Centre National de l’Apostolat Haïtien souhaite un Joyeux Anniversaire au Père Wismick en ces mots :

« Père Wismick, il fait bon de participer à l’action de grâces de ton anniversaire. Que de souvenirs !

Du Grand Séminaire Notre-Dame à Fordham University et à Saint Brigitt, Long Island, de l’Université Notre-Dame d’Haiti au Vicariat Général des Montfortains à Rome, le Seigneur t’appelle sans cesse. Continue de montrer que ton Maître est le Berger et que ton travail est de le suivre partout où il conduit le troupeau.

Joyeux Anniversaire, Père Wismick. Que le Seigneur te comble d’abondantes grâces et te donne beaucoup de santé, de joie et de paix dans la mission. »

Nous demandons au peuple de Dieu de prier pour le Père Wismick en cette joyeuse occasion!

Brother Tob

 

————————————————————————————————————-

 

Rome: Happy Birthday Father Wismick Jean Charles SMM, PhD.

 

 

November 29, 2021, is the birthday of Father Wismick Jean Charles SMM, Ph.D., Vicar General of the Montfort Missionaries at the Eternal City. Father Wismick, this zealous follower of Montfort, is a priest who counts among the faith builders of the Haitian Catholic Community of Long Island. He is also a priest who has always shown his great love for the Church and for her people.

At the National Center of the Haitian Apostolate and at Radio Télé Solidarité we are very proud of Father Wismick for his spiritual and intellectual journey. In his ministry in Long Island, he proved his leadership by bringing together people of different tendencies because as a pastor he understood that the Church is a hospital of sinners. His role as a builder of faith is to bring together all the scattered fragments of his Community while bringing together people who have a very difficult character and to help them have a unique and exceptional experience with the Lord.

At the end of his ministry in Long Island, he saw fit to meet everyone. He took advantage of these meetings to encourage leaders to work together for the well-being of the Catholic Community of Long Island. As a visionary and a keen observer, he understood that unity at all costs was the only chance for our community on Long Island to continue to play its role in the Church of the Diocese of Rockville Center and in Long Island society. which is known according to my research as the 3rd largest city in the United States where there is a lot of racism.

It is important to mention that the ministry of Father Wismick nicknamed the Unifier was very successful on Long Island. His Eucharistic celebrations were always full. He is much loved and respected within the Long Island Catholic faith community.

Monsignor Pierre André Pierre, in communion with the Staff of the National Center for the Haitian Apostolate, wishes Father Wismick a Happy Birthday in these words:

“Father Wismick, how good it is at this time in history to join you on your birthday’s thanksgiving. So many memories!

From Notre Dame Major Seminary at Fordham University and Saint Brigit, Long Island, from Notre Dame University in Haiti to the Vicariate General of the Montfort Fathers in Rome, the Lord calls you unceasingly. Continue to show that your Master is the Good Shepherd and that your job is to follow him wherever he leads the flock.

Happy Birthday, Father Wismick. May the Lord fill you with abundant graces and give you much health, joy, and peace in your mission.”

We ask the people of God to pray for Father Wismick on this joyous occasion!

Brother Tob

 

 

LE COLLÈGE PASTORAL EST UN DEUIL

 

Le Collège Pastoral vous annonce avec infiniment de peine la mort de ROSETTE INNOCENT,

Une ancienne étudiante du Collège “ Promotion 2005-2008Elle est née le 8 Aout 1934 et est retournée à la maison du Père le 14 Novembre 2021.    ROSETTE INNOCENT sera exposée au Funeral Home: Guarino de 3h p.m. – 8h p.m. à l’adresse suivante : (9222 Flatlands Ave- Brooklyn, NY  11236) le Vendredi 26 Novembre 2021. Ses funérailles seront chantées le Samedi 27 Novembre 2021 à 9h30 a.m. à L’Eglise de Saint Jérôme (2900 Newkirk Ave – Brooklyn, NY 11226).

Nous recommandons à vos humbles prières l’âme de la défunte, sa famille très éprouvée par ce deuil spécialement ses enfants: Nadia Lafosse Kodada, Shuman Innocent, Ronald Auguste; ses frères et soeurs; ses oncles et tantes; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines.

QUE L’ÂME DE  ROSETTE INNOCENT REPOSE EN PAIX PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU!

 

 

 

Femme de la Semaine. Dr Natalia Cineas.

 

Dans notre rubrique Femme de la Semaine notre choix s’est porté cette semaine sur Dr Natala Cineas , DNP, RN, NEA-BC, Vice Presidente et Infirmière en Chef du système des soins infirmiers et coprésidente, Equity and Access Council for NYC Health + Hospitals, le plus grand système de santé publique du pays, au service de plus d’un million de New-Yorkais chaque année dans plus de 70 centres de soins aux patients. Elle agit à titre de chef de file clinique pour l’organisation, dirigeant plus de 9600 infirmières et plus de 970 travailleurs sociaux, ainsi que la planification, la supervision et l’évaluation de tous les aspects des opérations cliniques, des services et de la formation des infirmières afin d’assurer la prestation de services de qualité, sûrs, normalisés et des soins infirmiers rentables pour les patients et la Communauté.

Elle est titulaire d’un doctorat en pratique infirmière de l’Université George Washington, d’une maîtrise ès sciences en gestion et d’un baccalauréat ès sciences en sciences infirmières de l’Université de New York, et d’un baccalauréat ès arts en psychologie de l’Université Stony Brook. Cette année, le Dr Cineas a été nommé boursière postdoctorale de la Fondation Samuel H. et Maria Miller à la Case Western Reserve University, Marian K. Shaughnessy Nurse Leadership Academy, Frances Payne Bolton School Of Nursing Inaugural Class, Cleveland.

 

Le Dr Cineas a été nommée l’un des «50 cadres cliniques les plus influents» de 2020 par le magazine Modern Healthcare; l’un des «50+ CNO des hôpitaux et du système de santé à connaître» de 2020, par Becker’s Hospital Review; et à la fois l’une des «Notable in Health Care» de 2020 et l’une des «Notable Women in Health Care» de 2019, par Crain’s New York. Elle a reçu le prix International Humanitarian Outreach Nurse Leader Award; Le Prix du leadership des anciens de l’Université Stony Brook; un service de citation de l’Assemblée de l’État de New York à la Communauté.

 

Nous demandons au peuple de Dieu d’acclamer Dr Natalia Cineas comme la femme de la Semaine du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien et de la Radio Telé Solidarité

Brother Tob

 

Woman of the Week. Dr Natalia Cineas.

 

In our Woman of the Week column, our choice this week fell on Dr Natala Cineas, DNP, RN, NEA-BC, Vice President and Chief Nurse of the Nursing System and Co-President, Equity and Access Council for NYC Health + Hospitals, the nation’s largest public health system, serving more than one million New Yorkers each year in more than 70 patient care centers. She acts as the clinical leader for the organization, directing over 9,600 nurses and over 970 social workers, as well as the planning, supervision and evaluation of all aspects of clinical operations, services and training nurses to ensure the delivery of quality, safe, standardized and cost-effective nursing care to patients and the community.

She holds a Doctorate of Nursing from George Washington University, a Master of Science in Management and a Bachelor of Science in Nursing from New York University, and a Bachelor of Arts. in Psychology from Stony Brook University. This year, Dr Cineas was appointed Samuel H. and Maria Miller Foundation Postdoctoral Fellow at Case Western Reserve University, Marian K. Shaughnessy Nurse Leadership Academy, Frances Payne Bolton School of Nursing Inaugural Class, Cleveland.

 

Dr Cineas has been named one of the ’50 Most Influential Clinical Executives’ of 2020 by Modern Healthcare magazine; one of the “50+ Hospital and Healthcare NOCs to Know” of 2020, by Becker’s Hospital Review; and both one of the “Notable in Health Care” of 2020 and one of the “Notable Women in Health Care” of 2019, by Crain’s New York. She received the International Humanitarian Outreach Nurse Leader Award; The Stony Brook University Alumni Leadership Award; a New York State Assembly citation service to the community; and a citation service from the Nassau County Legislature to the Community

 

We ask the people of God to acclaim Dr Natalia Cineas as the Woman of the Week for the Weekly Bulletin of the National Center for the Haitian Apostolate and of Radio Telé Solidarity

Brother Tob

 

Aumônerie apostolique: le p. Francesco Mazzitelli nommé chef de bureau

Il est membre de la Petite oeuvre de la providence divine de don Orione.

NOVEMBRE 27, 2021 21:50ANITA BOURDINNOMINATIONS

Le pape François a nommé le Rév. Francesco Mazzitelli, F.D.P., à la tête du bureau de l’Aumônerie apostolique.

Jusqu’ici le p. Mazzitelli était chef adjoint des Postes et de la Philatélie de la Direction des Télécommunications et des Systèmes d’Information du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican.

Il succède à Mgr Diego Ravelli nommé cérémoniaire pontifical, qui travaillait à l’Aumônerie pontificale depuis 1998.

Il est membre de la Petite oeuvre de la providence divine (FDP), de saint Luigi Orione.

 

 

Conférence internationale sur l’éradication du travail des enfants

160 millions d’enfants dans le monde sont concernés

« Éradiquer le travail des enfants, construire un avenir meilleur » : c’est le thème de la Conférence internationale qui se tiendra en ligne vendredi 19 novembre 2021, de 14h30 à 16h30 CET, indique un communiqué de presse du Dicastère pour le service du développement humain intégral publié le 17 novembre.

Organisée par la Commission vaticane COVID-19 de ce Dicastère, avec la mission permanente du Saint-Siège auprès de la FAO, la conférence vise à attirer l’attention sur le « fléau » du travail des enfants et à « susciter des initiatives coordonnées pour la protection des mineurs », précise le communiqué.

Il s’agira, poursuit le communiqué, d’examiner « la persistance, au XXIe siècle, de certaines formes de travail des mineurs », en vue de « comprendre quels sont les obstacles qui empêchent de dépasser ce fléau ». L’attention sera portée sur les questions de santé et d’éducation pour « comprendre comment le travail des enfants affecte leur dignité » ainsi que sur l’importance du dialogue et de la coopération internationale, « afin d’aborder conjointement une problématique qui dépasse les frontières territoriales et culturelles ».

Dans son message à la rencontre mondiale de la FAO sur l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture, le 2 novembre dernier, le pape François affirmait que « plus encore lorsqu’il se manifeste sous forme d’exploitation, le travail des enfants devient un fléau qui blesse cruellement l’existence digne et le développement harmonieux des plus petits, Limitant considérablement leurs opportunités d’avenir, puisqu’il réduit et lèse leur vie pour satisfaire les besoins productifs et lucratifs des adultes ».

De leur côté, l’Unicef et l’Organisation internationale du travail (OIT) signalent qu’au cours de la pandémie de covid-19, les progrès vers l’élimination du travail des mineurs ont subi « un coup d’arrêt pour la première fois en 20 ans, avec une inversion de la tendance à la baisse et des chiffres qui atteignent les 160 millions d’enfants dans le monde ». C’est dans ce contexte que l’Assemblée générale des Nations unies a déclaré 2021 « Année internationale pour l’élimination du travail des mineurs ».

Le Dicastère romain informe qu’une vidéo rassemblant des pensées et déclarations du pape François sur la question sera projetée pendant la Conférence. D’autres courtes vidéos apporteront des témoignages du terrain et les points de vue des ONG et des Eglises engagées localement pour redonner leur dignité aux enfants. Des modèles d’entreprises mettant au centre la dignité des enfants seront également présentés.

La rencontre sera ouverte par le préfet du Dicastère pour le Service du développement humain intégral, le card. Peter K. A. Turkson, le Prix Nobel pour la paix Kailash Satyarthi et l’économiste en chef de la FAO Maximo Torero. Interviendront également Cornelius Williams, directeur associé pour la protection de l’enfance à l’UNICEF, Michelle De Cock, chef de l’unité de recherche et d’évaluation de l’OIT, et Nasreen Sheikh, fondatrice de Empowerment Collective au Népal.

Mgr Fernando Chica Arellano, chef de la délégation du Saint-Siège auprès de la FAO, et Maurizio Martina, conseiller spécial du directeur général de la FAO, clôtureront la Conférence.

Il sera possible de suivre la rencontre en s’enregistrant sur ce lien :

 

 

 

 

Proverbes

Ti rivyè toujou kouri nan lanmè

Sa Ki mache nan bon chimen pa tonbe

Se pa tout viktwa ki dire

Manje Belmè , se manje repwòch

Zòrey pa janm ale Kouche Grangou

Good to Know-Deacon Paul Dorsainville
On Saturday 11/13/2021 the international  conference  on planet climate change ended in an additional day with a limited agreement  so that the global temperature would not rise  by more than 1.5 degree Celsius by 2050 and people could still live on the Earth (> 30 years deadline!).
The USCCB  has been meeting this week in Baltimore on teaching, worshipping and action to lead individuals, families and society up to the standards of Jesus  through the synodal approach with Catholics, other Christians and all people of good will.
As individuals, families, and society , how are we living and expressing love for God, self and the other -particularly the poor, the sick, the disenfranchised, the stranger in concrete action in the limited available time? How ready and willing are we about 4,000 years after Abraham, 3,000 years after Moses and then over 2,000 years with Jesus the King?
                                                                                            +++.
Samedi 13 Nov 2021 la conférence internationale sur le changement de climat de la planète a pris fin en ce jour additionnel avec un agrément limité  pour que la température globale ne grimpe pas de plus de 1,5 degré Celsius d’ici 2050 et que les gens puissent vivre encore sur la Terre ( délai d’un peu moins de 30 ans!).
La Conférence Épiscopale des Évêques Américains s’est réunie à Baltimore cette semaine  sur  l’enseignement, l’adoration et l’action pour mener les individus, les familles et la société  jusqu’aux standards de Jésus à travers l’approche synodale avec les Catholique, les autres Chrétiens et tous les gens de bonne volonté.
Comme individus, familles et société, comment vivons-nous  et exprimons l’amour de Dieu, de nous-mêmes et des autres – particulièrement  des pauvres, des malades, des victimes, des étrangers dans l’action concrète dans le temps limité disponible? Comment sommes nous prêts et disposés environ 4.000 ans après Abraham, 3.000 ans après Moise et plus de 2,000 ans avec Jésus le Christ-Roi?

Latest News- November 21, 2021

FEAST OF CHRIST THE KING. (Nov. 21st, 2021)             

By + MGR. Pierre André Pierre

Daniel 7, 13-14; Ps.93; Rev. 1, 5-8; John 18, 33b-37

 

On the last Sunday of the Church year, we are called to fix our attention on an event yet to come: the second coming of Christ on the last day of the world. Christ is described as the everlasting KING of the Universe, the eternal Prince whose kingdom will never end. 

 

That DAY will mark the triumph of the just who have believed in JESUS and have conformed their lives to HIS VOICE. By contrast, the wicked who rejected the TRUTH in words and deeds will be the great losers. They will be excluded from the Kingdom of everlasting Joy.

 

This perspective enlightens us as to the nature of that KINGDOM Jesus came to establish. It’s not one like the kingdoms of the earth well represented by Pilate in the Gospel account of Jesus’ Passion. Pilate detains all authority and power yet faces a Jesus crowned with thorns, his hands tied behind his back, beguiled by a shouting crowd of enemies. Yet, at this very moment Jesus declares that HE IS KING. 

 

His kingdom, we are called to FREELY EMBRACE is one of love, of peace, of service, or interior righteousness. .. of submission to the VOICE OF THE TRUTH. The kingdoms of the earth marked by arrogance, wars, injustice and hatred will vanish. The VOICE of Jesus, the VOICE of TRUTH is the only one leading to lasting triumph. Let’s us rush to CHOOSE it and not to be allured by the passing glamor of futility and falsehood.  LONG LIVE CHRIST OUR KING! 

 

FÈTE DU CHRIST-ROI  (21 NOVEMBRE 2021)                                 Par MGr. Pierre André Pierre.

 

 

L’Evangile du jour nous montre Jésus devant Pilate à l’heure de sa Passion. Le contraste est saisissant. Pilate est le JUGE détenant tout pouvoir. Jésus l’inculpé est couronné d’épines, les bras liés, sans armée pour le défendre. “Es tu roi?” lui dit Pilate pour se moquer de lui. A quoi Jésus répond: “Tu l’as dit, je suis roi.” 

 

A travers ce dialogue, nous comprenons mieux comment le royaume que Jésus EST VENU INSTAURER n’est pas comme les royaumes du monde, avec des chars d’assaut, des armes nucléaires et des avions téléguidés. Ces royaumes, tout redoutables qu’ils soient pour un temps ne remporteront pas la victoire finale.

 

Ce que veut le Christ, le TÉMOIN FIDÈLE, c’est notre engagement à la VÉRITÉ dont Il est LA VOIX.  C’est l’amour, le service désisntéressé, l’engagement inébranlable du Coeur à la justice, au droit. L’attachement à la VOIX du CHRIST, voila le ROYAUME VICTORIEUX A JAMAiS qu’il nous propose de choisir au lieu des royaumes trompeurs des Pilates de tous les temps.  

A quoi bon passer sa vie sur terre à chercher sa joie dans des activités qui nous excluront de la JOIE ÉTERNELLE?  Quelle erreur fatale que de préférer ce qui passe à ce qui dure!

La FÈTE DU CHRIST ROI nous appelle à écouter Jésus plutot que Pilate!

Réjouissons-nous!  LE ROYAUME DE JÉSUS N’AURA PAS DE FIN! Embrassons le de tout Coeur!

 

 

Pensée de la Semaine: Toute existence tire sa valeur de la qualité de l’Amour: Dis-moi quel est la qualite de ton amour et je te dirai qui tu es

   

 

Citation Amour & Valeur

Citation de célébrité

Jean-Paul II

ArchevêqueCardinalévêquePapePhilosopheReligieuxSaintScientifiqueThéologien (1920 – 2005)

Thought of the Week: All existence derives its value from the quality of Love: Tell me what your love is and I will tell you who you are

Love & Value Quote

  

Celebrity quote

 

John Paul II

Archbishop, Cardinal, Bishop, Pope, Philosopher, Religious, Saint, Scientist, Theologian (1920 – 2005)

 

Pensamiento de la semana: Toda existencia deriva su valor de la cualidad del Amor: Dime cuál es tu amor y te diré quién eres

Cita de amor y valor

  

Cita de celebridad

 

Juan Pablo II

Arzobispo, Cardenal, Obispo, Papa, Filósofo, Religioso, Santo, Científico, Teólogo (1920 – 2005)

 

 

 

Deux Grandes Femmes Haïtiennes d’Europe

 

 

 

Le Personnel de la Radio Télé Solidarité était très heureux de rencontrer deux talentueuses et brillantes femmes de la communauté Haïtienne d’Europe pour une émission à la Radio Télé Solidarité. Leurs noms sont : Marie Lourdie Chadavoine, Juriste, Créatrice-Entrepreneure et Présidente Haiti Europe de la Communauté Haïtienne de France et Merline Ulysse, Présidente de l’organisation « YELAH » de la Communauté Haïtienne d’Angleterre.

 

Selon mes recherches, l’immigration des Haïtiens en France a commencé après les années 1960. Au début de l’année 1970, c’était une immigration faible constituée en majorité d’intellectuels. Par contre de 1980 à 1994 La France a accueilli un nombre élevé d’immigrants Haïtiens et ces derniers viennent de toutes les couches sociales de la population. On retrouve beaucoup d’étudiants Haïtiens en France, ces derniers viennent un peu de partout. Plusieurs d’entre eux ont commencé leurs études universitaires en Haiti, Turquie, Maroc et autres pays, après ils vont en France pour leur spécialisation. Peut-on parler d’une jeunesse Haïtienne en France ? Selon Mme Marie Lourdie Chadavoine qui vit en France depuis près de 20 ans, elle me fit savoir qu’il est difficile de parler d’une jeunesse Haïtienne en France. Malgré le nombre croissant de Jeunes Haïtiens chaque année en France, ces derniers y arrivent le plus souvent très jeunes. Ils s’adaptent bien vite à la culture de la société d’accueil et ils oublient bien vite la culture Haïtienne.

 

La Communauté Haïtienne en Angleterre est très faible et elle se compose surtout des Etudiants et des professionnels. Parmi ces derniers, on trouve des infirmières, des ingénieurs et beaucoup de professionnels de la santé. Mme Merline Ulysse nous fit savoir que la culture de l’Angleterre est très forte. Selon elle, les Haïtiens ont tendance aussi à perdre ou négliger leur culture Haïtienne en Angleterre. Ils transitent surtout par les îles Turques. Mme Ulysse continua pour nous dire que le problème de la population Haïtienne aux îles Turques est surtout un problème Migratoire, car les iles Turks représentent un petit territoire et les haïtiens avec le problème économique et politique arrivent en grand nombre aux îles Turcs et l’économie de ce dernier repose surtout sur le tourisme.

 

Marie Lourdie Chadavoine, une haïtienne qui fait bouger la Communauté Noire dans la bonne direction en France, nous fit savoir que la Communauté Haïtienne Evangélique de France est très forte. Elle a une grande capacité de mobilisation. Elle a démontré sa grande capacité de déplacer en grand nombre la Communauté Haïtienne de France. Elle a aussi mis l’accent sur les problèmes et les défis des femmes Haïtiennes de France qui sont condamnées à réussir dans cette société machiste comme femme noire, immigrante, parfois de famille monoparentale qui doivent éduquer leurs enfants toute seule et qui doivent travailler deux fois plus dur pour réussir. Elle ajouta qu’elle est très fière des femmes Haïtiennes de France.

 

Madame Ulysse nous dit que les femmes Haïtiennes d’Angleterre sont très visibles. On les retrouve un peu partout en Angleterre comme Femmes d’affaires, professionnelles et qui ont compris la nécessité de travailler très fort pour réussir dans la société Britannique.

 

Enfin nous félicitons Marie Lourdie Chadavoine et Merline Ulysse pour leur leadership, leur proximité avec leurs sœurs et Frères de la Communauté Noire de France et d’Angleterre. Vous êtes de grandes ambassadrices et modèles pour les Femmes Haïtiennes d’Europe. Cliquer sur ce lien pour écouter cette émission qui est très éducative: https://youtu.be/mvJU2s9RdpU

Brother Tob

 

Two Great Haitian Women from Europe

 

 

The Staff of Radio Tele Solidarite were very happy to meet two talented and brilliant women from the Haitian community in Europe for a talk show. Their names are: Marie Lourdie Chadavoine, Jurist, Creator-Entrepreneur and President Haiti- Europe of the Haitian Community of France and Merline Ulysse, President of the « YELAH » organization of The Haitian Community of England.

 

According to my research, the immigration of Haitians to France began after the 1960s. At the beginning of the 1970s it was a weak immigration made up mostly of intellectuals. On the other hand, from 1980 to 1994 France welcomed a high number of Haitian immigrants and they came from all social strata of the social population. We find a lot of Haitian students in France, they come from many place: Several of them started their university studies in Haiti, Turkey, Morocco and other countries, then they go to France for their specialization. Are there Haitian youth in France? According to Mrs. Marie Lourdie Chadavoine who has lived in France for nearly 20 years, it is difficult to identify a specific Haitian youth in France despite the increasing number of Young Haitians each year in the country. Most often they arrive in France very young, they quickly adapt to the culture of the host society and quickly forget the Haitian culture.

 

The Haitian Community in England is very small and is made up mostly of Students and professionals. Among these are nurses, engineers and many health professionals. Mrs. Merline Ulysses let us know that the culture of England is very strong so according to her Haitians also tend to lose or neglect their Haitian culture in England. Mrs. Ulysses continued to tell us the problem of the Haitian population in the Turks Islands it is especially the Migratory problem because the Turks Islands make a small territory and the Haitians arrive there in large numbers with huge economic and political problem, while the economy of the islands is mainly based on tourism.

 

Marie Lourdie Chadavoine, a Haitian who moves the Black Community in the right direction in France let us know that the Haitian Evangelical Community of France is very strong. It has demonstrated a great capacity for mobilization and moving in large numbers the Haitian Community of France. She also described the problems and challenges of Haitian women in France who are condemned to succeed in this macho society as black women, immigrants. Often they are from single-parent families who must educate their children fully alone and who have to work twice as hard than the men to be successful. She added that she is very proud of Haitian women in France.

 

Madame Ulysses told us that Haitian women from England are very visible, they are found all over England as business women, professionals and who have understood the need to work very hard to succeed in the British society.

 

We congratulate Marie Lourdie Chadavoine and Merline Ulysse for their leadership, their closeness to their sisters and Brothers of the Black Community of France and England. You are great ambassadors and models for Haitian Women in Europe. Click on this link to listen to this very educational Talk Show:

https://youtu.be/mvJU2s9RdpU

 

Brother Tob

 

 

 

 

Doktè Carole Cadet Day – Nouvo Prezidan Asosyasyon Doktè Ayisyen ann Ayiti :

Pawas Pitit Manman Rozè » Doktè Carole Cadet Day – Nouvo Prezidan Asosyasyon Doktè Ayisyen ann Ayiti (pawaspititmanmanroze-cdb.com)

 

 

 

Doktè Carole Cadet Day, direktè Lopital Eliazar Germain ann Ayiti, se nouvo Prezidan Asosyasyon Doktè Ayisyen ann Ayiti. Li ranplase Dr Jean Hugues Henrys nan pozisyon sa a. Doktè Carole Carole Cadet  Day gen deja 43 ane nan lavi pwofesyonèl e li espesyalize nan oftalmoloji.

 

Doktè Carole Cadet soti nan vil Croix-Des-Bouquets e li trè fyè de orijin Crucian li. Natirèlman nou bezwen konnen istwa orijin nou, pou nou anpè ak tèt nou. Sivilizasyon Lwès pa dwe janm efase orijin ayisyen oswa Afriken nou ginyen an. Elevasyon Doktè Cadet kòm Prezidan Asosyasyon Doktè Ayisyen an Ayiti rive nan yon moman kote Pawas Notre Dam  Di Wozè ki nan Kwadèboukè ap prepare pou selebre nan mwens pase dezan 340yèm anivèsè egzistans li. Fò nou dwe di Dr Cadet patisipe anpil nan preparasyon an 340yèm anivèsè gwo vil sa a ki te bay nesans plizyè gwo fanm ak gwo gason, oswa ki make listwa vil sa a ak istwa Ayiti. Doktè Carol Cadet Day, ki se gwo fyète pèp Kwadèboukè a te konprann enpòtans pou l travay men nan men ak frè ak sè l yo, nan Kominote Crucian an pou prepare gwo selebrasyon sa a.

 

Dr Carole Cadet Day se yon kamarad pwomosyon Doktè Micheline Dole nan Fakilte Medsin Ayiti. Doktè Dole, yon kretyen lafwa katolik, se ansyen prezidan asosyasyon doktè ayisyen yo nan chapit eta New York e mwen dwe ajoute ke Doktè Micheline Dole se youn nan gwo zanmi Sant Nasyonal Apostola Ayisyen Aletranje.

 

Doktè Marlene Cadet depi nan anfans li te toujou montre anpil lanmou li genyen pou vil natal li ki se Kwadèboukè. Li te enplike anpil nan pawas NotreDam Wozè kòm manm koral la, e jiska prezan li se kretyen lafwa Katolik ki kontinye ale Legliz chak dimanch. Malgre li fè espesyalizasyon li Ozetazini, li refize travay aletranje, li kontinye travay anpil nan peyi li, Ayiti pou l sipòte ou Akompagne popilasyon ayisyen an nan domèn sante.

 

Doktè Cadet se lidè Asosyasyon Doktè Ayiti nan moman nou poze anpil kesyon sou sistèm sante peyi Dayiti. Doktè yo pa ka al travay pou pwoblèm mank gaz oswa gazolin, lopital yo oblije fèmen pòt yo akòz pwoblèm nan mank gazolin elektrisite. Ki jan asosyasyon Doktè Ayisyen Aletranje ki pral selebre 50yèm anivèsè li nan ane 2022 la pral kapab ede Ayiti ak Jounen Dr Carole Cadet nan pozisyon prestijye sa a ki gen anpil defi.

 

Doktè Carole Cadet Day se 5yèm fanm ki okipe pozisyon sa a nan Asosyasyon Doktè Ayisyen ki an  Ayiti. Kidonk fanm ayisyèn pap domi. Yo kontinye pwouve nou yo kapab menm jan ak gason yo. Bravo Dr Carole.

 

Monseyè Pierre André Pierre nan kominyon ak estaf Sant Nasyonal Apostola Ayisyen an ak Gwoup  Pitit Manman Wozè ki soti nan dyaspora a ap bay Doktè Carole Cadet Day yon  gwo  felisitasyon ak yon gwo ochan pandan l ap mande Pèp Bondye a lapriyè pou li ak fanmi li nan nouvo fonksyon sa a.

Frè  Tob

 

Docteur Carole Cadet Day – Nouvelle Présidente de l’Association des Médecins Haïtiens en Haiti.

 

Pawas Pitit Manman Rozè » Doktè Carole Cadet Day – Nouvo Prezidan Asosyasyon Doktè Ayisyen ann Ayiti (pawaspititmanmanroze-cdb.com)

 

 

 

Docteur Carole Cadet Day, directrice de l’Hôpital Eléazar Germain en Haïti est la nouvelle Présidente de l’association des Médecins Haïtiens en Haïti. Elle remplace à ce poste le Dr Jean Hugues Henrys. Dr Day a déjà 43 ans de vie professionnelle et s’est spécialisée en ophtalmologie.

 

Dr Carole Cadet Day est originaire de la ville de la Croix-des-Bouquets et elle est très fière de ses origines cruciennes. Bien sûr, on a besoin de connaître l’histoire de nos origines, pour être en paix avec nous-même. La Civilisation occidentale ne doit jamais effacer nos origines haïtiennes ou Africaines. L’élévation du Dr Cadet arrive à un moment où la Paroisse Notre Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets se prépare à célébrer dans moins de deux ans son 340ème anniversaire d’existence. On doit aussi ajouter que Dr Cadet est très impliquée dans la préparation du 340ème anniversaire de cette grande ville qui a donné naissance à plusieurs personnes illustres ou qui ont marqué l’histoire de cette ville et d’Haiti. Dr Cadet Day, cette grande fierté de la population de la Croix-des-Bouquets a compris l’importance de travailler main dans la main avec ses frères et sœurs de la Communauté Crucienne pour préparer cette grande célébration.

 

Dr Carole Cadet Day est une camarade de promotion du Docteur Micheline Dole à la faculté de Médecine d’Haiti. Dr Dole, une Chrétienne de foi Catholique, est l’ancienne présidente de l’association des médecins Haïtiens du chapitre de l’Etat de New York. Rappelons aussi que Dr Micheline Dole est l’une des grandes amies du Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’étranger.

 

Dr Marlene Cadet dès son enfance a toujours démontré son grand amour pour sa ville Natale. Elle était très impliquée dans la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-Des-Bouquets comme membre de Chorale et jusqu’à cette date, elle est une Chrétienne de foi Catholique qui continue à aller à l’Église chaque Dimanche. Malgré qu’elle a fait sa spécialisation aux États Unis, elle a refusé de travailler à l’étranger, elle continue à travailler très dure dans son pays Haiti pour accompagner la population Haïtienne au niveau de la santé.

 

Dr Cadet est le leader de l’association des Médecins d’Haiti à un moment où l’on pose un certain nombre de questions sur le système de Santé d’Haiti. Les médecins ne peuvent pas aller travailler à cause de la pénurie de gazoline ; les hôpitaux sont obligés de fermer leurs portes à cause du problème d’électricité, du aussi à la pénurie d’essence.  Comment l’association des Médecins Haïtiens à l’Etranger  AMHE qui célèbrera son 50ème Anniversaire d’existence en l’année 2022 pourra aider Haiti et Dr Carole Cadet Day dans ce prestigieux poste qui a beaucoup de défis.

 

Docteur Carole Cadet Day est 5ème femme à occuper cette position au sein de l’association des médecins Haïtiens d’Haiti. Donc les femmes Haïtiennes ne dorment pas. Elles continuent à nous prouver qu’elles sont aussi capables que les hommes. Bravo Dr Carole !

 

Monseigneur Pierre André Pierre, en communion avec le personnel du Centre National de l’Apostolat Haïtien et le Groupe Notre-Dame du Rosaire de la diaspora, présente ses sincères félicitations au Dr. Carole Cadet Day tout en demandant au Peuple de Dieu de prier pour elle et sa famille dans cette nouvelle fonction

Brother Tob

 

Doctor Carole Cadet Day – New President of the Association of Haitian Physicians of Haiti

 

Pawas Pitit Manman Rozè » Doktè Carole Cadet Day – Nouvo Prezidan Asosyasyon Doktè Ayisyen ann Ayiti (pawaspititmanmanroze-cdb.com)

 

 

Doctor Carole Cadet Day, director of Eleazar Germain Hospital in Haiti, is the new President of the Association of Haitian Physicians of Haiti. She replaces Dr. Jean Hugues Henrys in this position. Dr. Carole Cadet has already 43 years of professional life and has specialized in ophthalmology.

 

Dr Carole Cadet is a native of Croix-Des-Bouquets and she is very proud of her Crucian origins. Of course we need to know the history of our origins, to be at peace with ourselves. Western Civilization must never erase our Haitian or African origins. The elevation of Dr. Cadet comes at a time when the Parish of Our Lady of the Rosary of Croix-Des-Bouquets is preparing to celebrate in less than two years its 340th anniversary of existence and we must add that Dr. Cadet is very involved in the preparation of the 340th anniversary of this great city which gave birth to several illustrious people or who marked the history of this city and of Haiti. Dr. Cadet Day, this great pride of the people of Croix-des-Bouquets understood the importance of working hand in hand with his brothers and sisters of the Crucian Community to prepare this great celebration.

 

Dr Carole Cadet Day is the same promotion of Dr Micheline Dole at the School of Medicine of the State University of Haiti. As a Christian of the Catholic faith, Dr. Dole is the former president of the association of Haitian Physicians abroad, chapter of the state of New York. I must add that Dr Micheline Dole is one of the great friends of the National Center for the Haitian Apostolate Inc.

 

Dr Marlene Cadet from her childhood has always shown her great love for her hometown, she was very involved in Our Lady of Rosary parish of Croix-Des-Bouquets, as a faithful member of the Choir.  A practicing Christian catholic, Dr. Cadet until now continues to attend Church every Sunday. Despite the fact that she made her specialization in the United States, she refused to work abroad, she continues to work very hard in her country Haiti to accompany the Haitian population in terms of health.

 

Dr. Cadet is the leader of the Association of Doctors of Haiti at a time when we ask a lot of questions about the healthcare system of Haiti. The doctors cannot go to work because of gas the shortage of gasoline. Hospitals are forced to close their doors because of lack of electricity resulting from the same problem of the gasoline. How the association of Haitian Doctors Abroad which will celebrate its 50th Anniversary in the year 2022 will be able to help Haiti and Dr. Carole Cadet Day in this prestigious position which has many challenges.

 

Doctor Carole Cadet Day is the 5th  Haitian woman who has access to this position within the Association of Haitian Doctors of Haiti. So Haitian women do not sleep away. They continue to prove to us that they are as capable as men. Well done Dr. Carole!

 

Monsignor Pierre André Pierre in communion with the staff of the National Center for the Haitian Apostolate and the Group of  Children of Mother  of the Rosary « (Gwoup Pitit  Manman Wozè )» from the diaspora presents his sincere congratulations to Dr. Carole Cadet Day while asking the People of God to pray for her and her family in her new function

Brother Tob.

 

Kominote Crucian an  ak Gwoup “Pitit Manman  Wozè” nan lapenn: Lanmò Madan Marie Yolande Theodat, manman Pè Jean Ralph Ricardy Pompée Theodat .

 

 

 

Kominote Crucian an  ak Gwoup “Pitit Manman  Wozè” nan lapenn: Lanmò Madan Marie Yolande Theodat, manman Pè Jean Ralph Ricardy Pompée Theodat .

 

Sant Nasyonal Apostolat Ayisyen an tris pou l anonse nouvèl lanmò defen Marie Yolande Theodat ki rive  vandredi 19 novanm 2021 nan Lakou New York a laj de 80 an.

Madan Marie Yolande Théodat se moun Kwadèboukè. Li te marye avèk defen Pwofesè Jean Theodat, youn nan moun estwòdinè ki fèt nan  komin Kwadèboukè.  Nan inyon li ak pwofesè  Jean  Theodat li te fè Marie Marjory Théodat (Ki te mouri nan ane 1997), Bertrand Junior Théodat, Pè Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat ak Jean Alain Sheilly Théodat.

 

 

Marie Yolande Théodat se te yon edikatè de fòmasyon, yo te konnen li pou imilite li, yon manman ki te trè konsène pou  pitit li yo, yon gwo fanm lafwa, trè fyè de orijin Krisyen li e ki te gen yon gwo pwoksimite ak moun ki nan  fanmi li.

Monseyè Pierre André Pierre nan kominyon ak Pastoral Ayisyen Dyaspora a ak Gwoup Pitit Manman Wozè Dyaspora  prezante Sensè Kondoleyans li bay Konfrè li nan Prètriz la Pè Jean Ralph Ricardy Pompée Theodat, Bertrand Junior Théodat ak fanmi, Jean Alain Sheilly Théodat ak fanmi, pou Madame Ginelle Raphaël (ak fanmi), Délourdes Falaise, pou Pastè Watson Falaise, Dorcé Falaise (tout sè ak frè moun ki mouri a), pou Ginette Exantus, Roudy Exantus, Ronald Exantus, Garry Exantus, pou Berger Théodat, pou Madan Magloire Théodat ak fanmi, pou Darline Content ak fanmi ak tout lòt manm fanmi ki a nan Lapenn

Mès antèman Madam Marie Yolande Théodat pral chante samdi 4 desanm 2021 a 10:00 am nan St Matthew Parish ki chita nan 1123 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213.

 

Lapriyè Mgr. Pierre André Pierre ak Anplwaye Sant Nasyonal Apostolat Ayisyen ak Pè Theodat ak   lòt pitit defen an    nan moman tristès sa a.

 

Se pou Granmèt la nan gwo bonte li akeyi Marie Yolande Théodat nan paradi li.

Frè Tob

 

 

 

 

 

 

La communauté crucienne est en deuil: Décès de Madame Marie Yolande Théodat

 

 

Kominote Crucian an  ak Gwoup “Pitit Manman  Wozè” nan lapenn: Lanmò Madan Marie Yolande Theodat, manman Pè Jean Ralph Ricardy Pompée Theodat .

 

Le Centre National de l’Apostolat Haïtien est triste de vous annoncer la nouvelle de la mort de la regrettée Marie Yolande Théodat, née Marie Yolande Falaise, survenue le vendredi 19 novembre 2021 à  New York l’âge de 80 ans.

Mme Marie Yolande Théodat était originaire de la Croix-des-Bouquets et s’était mariée avec le regretté Professeur Jean Théodat, l’un des personnages illustres de la commune de la Croix-des-Bouquets. De leur union sont nés Marie Marjory Théodat (dcd en 1997), Bertrand Junior Théodat, le Père Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat et Jean Alain Sheilly Théodat.

La regrettée Marie Yolande Théodat était éducatrice de formation, elle était connue pour son humilité, une mère très soucieuse pour ses enfants, une femme de  foi, très fière de ses origines cruciennes.

Monseigneur Pierre André Pierre, en communion avec la Pastorale Haïtienne de la Diaspora et le Gwoup Pitit Manman Wozè de la Diaspora (Le groupe des Enfants de la Ste Mère Notre-Dame du Rosaire de la Diaspora, présente ses sincères condoléances à son confrère dans le sacerdoce ministériel, le Père Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat, à Bertrand Junior Théodat et famille, Jean Alain Sheilly Théodat et famille, à Madame Ginelle Raphaël (et famille), Délourdes Falaise, au Pasteur Watson Falaise, Dorcé Falaise (tous soeurs et frères de la défunte), à Ginette Exantus, Roudy Exantus, Ronald Exantus, Garry Exantus, à Berger Théodat, à Madame Magloire Théodat et famille, à Darline Content et famille et à tous les autres membres de la famille éprouvée par ce deuil.

La messe funéraire de la regrettée Marie Yolande Théodat sera chantée le Samedi 4 Décembre 2021 à 10:00 am à la Paroisse St Matthew sise au 1123 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213

 

Les prières de Mgr Pierre André Pierre et du Personnel du Centre National de l’Apostolat Haïtien sont avec le Père Théodat et les autres enfants de la defunte en ce moment de tristesse.

Que le Seigneur, dans sa grande bonté, accueille Marie Yolande Théodat dans son paradis!

 

Brother Tob

 

 

The Crucian community is in mourning: Death of Mrs Marie Yolande Théodat

 

 

 

http://pawaspititmanmanroze-cdb.com/kominote-crucian-an-ak-gwoup-pitit-manman-woze-nan-lapenn-lan

mo-madan-marie-yolande-theodat-manman-pe-jean-ralph-ricardy-pompee-theodat/

 

The National Center for the Haitian Apostolate is sad to announce the news of the death of the late Marie Yolande Théodat, born  Marie Yolande Falaise, on Friday, November 19, 2021 in New York at the age of 80.

Mrs. Marie Yolande Théodat is a native of the city of  Croix-des-Bouquets and married  with the late Professor Jean Théodat, one of the illustrious figures of the town  of Croix-des-Bouquets. From their union were born Marie Marjory Théodat (died  in 1997), Bertrand Junior Théodat, Father Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat and Jean Alain Sheilly Théodat.

The late Marie Yolande Théodat was an educator by training, she was known for her humility, a mother very concerned for her children, a woman of faith, very proud of her Crucian origins.

Monsignor Pierre André Pierre, in communion with the Haitian Ministry of the Diaspora and the Gwoup Pitit Manman Wozè of the Diaspora (The group of the Children of the Holy Mother Our Lady of the Rosary of the Diaspora, presents its sincere condolences to his colleague in the ministerial priesthood, Father Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat, to Bertrand Junior Théodat and family, Jean Alain Sheilly Théodat and family, to Mrs Ginelle Raphaël (and family), Délourdes Falaise, to Pastor Watson Falaise, Dorcé Falaise (all sisters and brothers of the deceased), to Ginette Exantus, Roudy Exantus, Ronald Exantus, Garry Exantus, to Berger Théodat, to Mrs Magloire Théodat and family, to Darline Content and family and to all the other members of the family affected by this bereavement.

The funeral mass of the late Marie Yolande Théodat will be sung on Saturday December 4, 2021 at 10:00 am at St Matthew Parish located at 1123 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213

The prayers of  Monsignor  Pierre André Pierre and the Staff of the National Center for the Haitian Apostolate are with Father Théodat and the other children of the deceased at this time of sadness.

May the Lord, in his great kindness, welcome Marie Yolande Théodat to his paradise!

 

Brother Tob

 

 

 

 

 

THANKSGIVING FEAST.

 

 

 

La Fète de la Thanksgiving (action de grace) remonte historiquement à l’année 1621 quand les premiers colons anglais souvent appelés les Pèlerins tinrent une fête pour remercier Dieu de leur première bonne récolte sur cette terre. C’était une simple fête religieuse car les croyants de tous les temps pensent à remercier le ciel à la fin d’une saison de moisson abondante. La fête cette année-la recut un cachet spécial quand Massasoit le chef de la tribu native des Wampanoag survint inattendument sur les lieux avec sa femme et 90 de ses hommes dans un geste d’hospitalité. Ces visiteurs étrangers furent invités à partager le repas de fête. Plus de deux cent ans plus tard en 1843 un dossier fut découvert relatant ce fait. La fête de la Thanksgiving fut alors relancée et devint progressivement une institution à connotation religieuse soulignant l’importance de dire merci au Seigneur pour toute faveur recue et soulignant également la dimension interraciale qui inscrivit dans l’ame américaine à l’aurore de son histoire une sorte de vocation à la fraternité universelle. Malgré l’histoire troublée de ce pays ce premier repas de la thanksgiving évoque subtilement la paix et l’harmonie qui devraient ètre l’héritage d’une nation batie sur la foi en Dieu et l’amour universel.

 

Brother Tob

 

The American feast of Thanksgiving originated in 1621 when the first British settlers, oftentimes called the Pilgrims, held a big feast to thank God for their first successful harvest. That was a simple religious feast as believers always thank the heavens at the end of the harvest season. That celebration received a special mark when Massasoit, the leader of the native tribe of the Wampanoag unexpectedly arrived with his wife and ninety of his men in a gesture of hospitality. The surprise guests were invited to share the meal. In 1843, more than two hundred years later a historical document was discovered relating that event. From then on the original event received a prophetic meaning, welcomed with fervor and enthusiasm and progressively became a cherished American institution. This feast subtly calls the people of the U.S. to always value faith in a provident God and brotherly love without border.

Brother Tob

LA MESSE EN MEMOIRE DU PÈRE JULIEN ESTIVERNE

 

 

 

CELEBREE À L’EGLISE SAINT CROIX DE BROOKLYN

LE SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 A 11 :00 AM

PAR SON JEUNE FRERE LE PERE SAINT-MARTIN ESTIVERNE

ASCCOMPAGNÉS DU CURE DE LA PAROISSE MSGR JOSEPH MALAGRECA

D’UNE DIZAINE DE PRETRES HAITIENS

DONT MSGR PIERRE ANDRE PIERRE DU CENTRE NATIONAL DE L’APOSTOLAT HAITIEIN

REV. MSGR PAUL W. JERVIS, CURE DE LA PAROISSE DE ST FRANCOIS D’ASSISE

REV. PERE JEAN YVON PIERRE, CURE DE L’EGLISE SAINT JEROME

REV. PERE GERALD DUMONT DE LA PAROISSE DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE

REV. PERE JEAN FRANCOIS AUGUSTIN DE LA PAROISSE DE SAINT JEROME

REV. MSGR JOMANAS EUSTACHE

REV. PERE PASCAL LOUIS, DE LA CO-CATHEDRALE DE SAINT

DU DICARE SIMON MAUCLAIR ET DU DIACRE DE LA PAROISSE

ET UNE NOMBREUSE ASSISTANCE VENUE DE PLUSIEURS PAROISSES DE BROOKLYN ET DES REPRESENTANTS DU CENTRE NATIONAL DE L’APOSTOLAT HAITIEN.

 

 

 

L’HOMELIE DU REVEREND PERE SAINT-MARTIN ESTIVERNE

 

Dear Monsignor Joseph Malagreca,

Dear Monsegnori

and Reverend Priests,

Dear Rev. deacons, dear Rev. religious sisters, dear brothers and sisters,

 

Make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad, for a tree is recognized by its fruit. Mt 12:33

 

Today it is an opportunity for me to talk about Fr. Julien. one of the beautiful tree planted in the Kingdom of God.

 

Julien Estiverne was born on September 20, 1960, of Mr. and Mrs. Estilien Estiverne in the Bongard Section of Kenscoff. He was the fifth son of eleven. He started his education at the Immaculee Conception School of Chauffard. He Attended the Minor Seminary Saint Martial College for high school. He studied philosophy at the Major Seminary of Our Lady of Cazeau and theology at the Major Seminary of Our Lady of Turgeau. He was ordained Deacon on April 8, 1993, and ordained priest on September 19, 1993.

 

Our mother was his first evangelizer. Our father was his model of the restless worker, and Paul Royant was his model of courageous pastor. Father Julien worked in the spiritual, intellectual, cultural development of God’s people. He understood that Jesus heals the human body and the soul.

 

Spiritually, he nourished his soul with prayer, retreats, and sacraments. He was a good shepherd for his parishioners of Chauffard, Arcahaie, and Vialet. He always made himself available for them, he would advise them when they seek his guidance, and he administered the sacraments to them, for all to worship God and receive His salvation.

Intellectually he loved books. He taught and did research. He has helped several children financially in their education. He encouraged people to value education and to instill those same values in their children.

 

Socially/Culturally: He used to fill potholes on the roads for car, and plant trees. He loved to garden. He worked with the poor to improve their living conditions. He promoted banana culture in Arcahaie. He respected everyone and defended the rights of the poor.

 

In the area of construction: With the support of his friends and Christian parishes in Syracuse, he built a presbytery at Chauffard and a school at Bonga. After the 2010 earthquake, he helped families to obtain small homes and food.

 

On the night of Friday, October 22 at 11 p.m. Julien was called to the City of God, after his fight with the Covid-19 virus. We believe that he is shining with Jesus in heaven as the prophet Daniel wrote: “He that is instructed in the way of the righteous will shine forth like the stars forever and ever.” Dan 12: 3.

We thank you Lord Jesus for the life of your servant and the life of other workers of your Kingdom. May they take place into the room you prepared for them in your father’s house and rest in peace according to your promise!

 

 

« Si pyebwa a bon, l’ap bay bon donn. Si pyebwa a pa bon, li p’ap bay bon donn. Yo rekonèt kalite yon pyebwa sou donn li bay » Mat 12: 33.

Julien Estiverne te fèt jou kit e 20 Septanm 1960 nan Seksyon Bonga sou Komin Kenscoff. . Li se pitit mesye ak madan Estilien Estiverne.  Li te fè etid primè li nan lekòl Immaculee Conception de Chauffard, segondè li nan Ti Semine Sen Martial. Li te etidye filozofi nan Gran Seminè Notre Dame Kazo e teologi nan Gran Seminè Notre Dame Tijo. Le 8 Avril 1993 e pè le 19 Septanm 1993 ansanm ak 2 Konfrè li.

Manman nou te premye evangelizatriz pou li. Papa nou te modèl travayè san repo  pou li e pè Pòl Royant te modèl pastè pou li. Pè Julien te travay nan devolpman spirityèl, intelectyèl, kiltirèl pèp Bondye a.

Spirityèlman, li te nouri nanm li ak lapriyè. Li kondwi e edike pèp BDye a. Li te disponib pou yo e administre sacrement yo.

Entelektyèlman  li te renmen li. Li te konn anseye e e fè rechèch. Li te ede finansyèman plizyè timoun nan edikasyon. Se li ki fè lekòl Bonga rive nan 9em Ane.

Kiltirèlman: Li te konn amenaje wout, fè misèk,  plante pye bwa, ranje ravin pou machin ka pase. Li te renmen fe jaden. Li te travay ak peyizan yo pou amelyore kondisyon vi yo. Li te promote kilti bannann nan akayè. Li te respekte tout moun e defann dwa malere yo.

Konstrisyon: Avèk sipò zanmi li yo ak kretyen kèk pawas nan Sirakiz, li te konstwi yon prebitè nan Chofa ak yon lekòl nan Bonga. Aprè tranbleman de tè 2010 la, li te ede anpil moun gen yon ti kay ak manje.

Malerezman kovid te ataque li. Nan lanwit Vendredi 22 Oktòb a 11 diswa, souf li etenn sou tè a. Nou kwè ke li ap briye koulye bò kote Jezi pou toutan jan pwofèt Danyèl te ekri : “Moun ki te moutre jan pou moun mache dwat yo, va klere tankou zetwal pou tout tan nèt ale” Dn 12:3.

 

Rendez un arbre bon et son fruit sera bon, ou rendez un arbre mauvais et son fruit sera mauvais, car un arbre se reconnaît à son fruit. Mt 12:33

 

Aujourd’hui, c’est l’occasion pour moi de parler du Père Julien Estiverne, l’un des beaux arbres plantés dans le Royaume de Dieu.

 

Julien Estiverne est né le 20 septembre 1960, de M. et Mme Estilien Estiverne dans la section Bongard de Kenscoff. Il était le cinquième fils de onze ans. Il a commencé ses études à l’école Immaculée Conception de Chauffard. Il a fréquenté le collège du petit séminaire Saint Martial pour le lycée. Il a étudié la philosophie au Grand Séminaire Notre-Dame de Cazeau et la théologie au Grand Séminaire Notre-Dame de Turgeau. Il a été ordonné diacre le 8 avril 1993 et ​​prêtre le 19 septembre 1993.

 

Notre mère a été son premier évangélisateur. Notre père était son modèle de travailleur agité, et Paul Royant était son modèle de pasteur courageux. Le Père Julien a travaillé au développement spirituel, intellectuel, culturel du peuple de Dieu. Il a compris que Jésus guérit le corps humain et l’âme.

 

Spirituellement, il nourrissait son âme de prières, de retraites et de sacrements. Il était un bon pasteur pour ses paroissiens de Chauffard, d’Arcahaie et de Vialet. Il s’est toujours rendu disponible pour eux, il les conseillait lorsqu’ils cherchaient sa direction, et il leur administrait les sacrements, pour que tous adorent Dieu et reçoivent son salut.

 

Intellectuellement, il aimait les livres. Il a enseigné et fait des recherches. Il a aidé financièrement plusieurs enfants dans leur éducation. Il a encouragé les gens à valoriser l’éducation et à inculquer ces mêmes valeurs à leurs enfants.

 

Sur le plan social/culturel : Il avait l’habitude de remplir les nids-de-poule sur les routes pour les voitures et de planter des arbres. Il aimait jardiner. Il a travaillé avec les pauvres pour améliorer leurs conditions de vie. Il fait la promotion de la culture bananière à l’Arcahaie. Il respectait tout le monde et défendait les droits des pauvres.

 

Dans le domaine de la construction : Avec le soutien de ses amis et des paroisses chrétiennes de Syracuse, il construit un presbytère à Chauffard et une école à Bonga. Après le tremblement de terre de 2010, il a aidé des familles à obtenir de petites maisons et de la nourriture.

 

Dans la nuit du vendredi 22 octobre à 23h. Julien a été appelé à la Cité de Dieu, après son combat contre le virus Covid-19. Nous croyons qu’il brille avec Jésus dans le ciel, comme l’a écrit le prophète Daniel : « Celui qui est instruit dans la voie des justes brillera comme les étoiles aux siècles des siècles. Dan 12 : 3.

 

Nous te remercions Seigneur Jésus pour la vie de ton serviteur et la vie des autres ouvriers de ton Royaume. Qu’ils aient lieu dans la chambre que tu leur as préparée dans la maison de ton père et qu’ils reposent en paix selon ta promesse !

 

Rev. Père Saint Martin Estiverne

 

BULLETIN SOLIDARITE EN LIGNE

PRÉSENTE

La nouvelle traduction française du Missel romain.

La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a publié le décret de confirmation de la traduction de la troisième édition typique du Missel Romain.

Le présent décret exécutif général, préparé par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements sur mandat du Souverain Pontife François, a été approuvé par le même Souverain Pontife qui en a ordonné la publication.

Nonobstant toute disposition contraire.

De la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, 22 octobre 2021, mémoire de Saint Jean-Paul II, Pape.

Pour lire le décret, cliquer sur le lien suivant.

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_fr.htm

 

Fruit d’un travail de plusieurs années, initié depuis 2002, cette traduction qui a réuni évêques et experts répond aux attentes formulées dans le motu proprio Liturgiam authenticam (2001), puis dans Magnum principium (2017).

Ce dernier texte demandait aux conférences épiscopales de respecter trois principes de fidélité au texte de l’Editio typica en latin : fidélité au texte original, fidélité à la langue dans laquelle il est traduit, et fidélité à l’intelligence du texte utilisé par les destinataires.

La nouvelle édition du Missel Romain a pour objectif de proposer une plus juste traduction du texte typique latin. S’il ne s’agit pas d’une réforme du Missel, cette nouvelle traduction permet de faire faire au peuple chrétien un pas supplémentaire pour entrer dans l’intelligence du mystère pascal du Christ. Certaines paroles qui sont prononcées par le Prêtre dans le déroulement de la messe ou par l’assemblée sont amenées à changer.

Cette nouvelle traduction Française du Missel romain doit entrer en vigueur le 28 novembre prochain, premier dimanche de l’Avent.

A partir du dimanche 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent de l’Année liturgique C, tous les catholiques francophones entendront et useront de nouveaux mots pendant la messe tels que « consubstantiel au Père », « C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie », « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! », « Frères et sœurs »… L’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain – le livre rassemblant toutes les prières récitées pendant la messe – n’apporte pas de grands changements dans la liturgie eucharistique, mais offre « l’occasion d’approfondir notre intelligence de la messe », souligne Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble et président de la Commission épiscopale française de liturgie et de pastorale sacramentelle (CELPS).

La version initiale du Missel romain a été publiée en latin le 3 avril 1969. Elle est suivie de deux autres versions parues en 1975 et 2002. C’est cette dernière, désignée comme 3ème édition typique, qui est en vigueur aujourd’hui dans l’Eglise et qui a été traduite à nouveau. A partir du 28 novembre, les fidèles entendront et réciteront les textes de la nouvelle traduction. En plus de la révision d’un certain nombre de prières, préfaces et dialogues rituels, une plus grande place est donnée au silence et à la gestuelle. Autre évolution, les adresses sont désormais inclusives : « frères et sœurs » au lieu de « frères » auparavant – une volonté chère aux Eglises suisse et canadienne, et qui correspond au texte latin. Enfin, l’accent est mis sur l’eucharistie en tant que mystère. Vous trouverez ici en rouge les ajouts ou les modifications effectués.

Aleteia revient en détail sur les dix principaux changements qui vont affecter les fidèles.

1SALUTATION DU PRÊTRE

Au début de la célébration, le prêtre accueille les fidèles en leur souhaitant la présence du Ressuscité. La nouvelle traduction souligne cela en utilisant le mot « Christ ».

La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous.

2ACTE PÉNITENTIEL

Le rite pénitentiel démarre désormais avec la mention « Frères et sœurs ». Une mention que l’on retrouvait déjà dans le missel latin. « Nous avons péché » remplace « nous sommes pécheurs », l’accent est donc mis sur l’acte plus que sur la personne. La Vierge Marie gagne le vocable de bienheureuse.

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

3GLOIRE À DIEU

Attention, dans le Gloire à Dieu, la nouvelle traduction privilégie le pluriel « les péchés » au singulier.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.

4JE CROIS EN DIEU

Dès les années 1970, le philosophe Jacques Maritain dénonçait déjà la traduction française du Je crois en Dieu qui affirme que le Christ est « de même nature que le Père » : « La traduction française de la messe met dans la bouche des fidèles, au Credo, une formule qui est erronée de soi, et même, à strictement parler, hérétique », critiquait-il. « Je suis de même nature que Monsieur Pompidou, je ne lui suis pas consubstantiel ». Il se serait donc réjoui car désormais, dans le symbole de Nicée-Constantinople, le terme « consubstantiel » remplace « de même nature », exprimant par-là l’identité de substance entre le Père et le Fils. Le symbole des Apôtres n’a quant à lui pas été modifié.

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;

(Aux mots qui suivent tous s’inclinent jusqu’à s’est fait homme)
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.

Amen

5LITURGIE EUCHARISTIQUE

Le renouvellement des formules de la préparation des dons et de la prière sur les offrandes manifeste que Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la forme du pain et du vin.

Préparation des dons

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel.

Nouvelle prière sur les offrandes

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Anamnèse

 • Il est grand, le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

 

 • Acclamons le mystère de la foi : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.

 

 • Qu’il soit loué, le mystère de la foi : Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.

 

 • Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus.

6AGNEAU DE DIEU

Outre le pluriel réitéré des « péchés », l’Agneau de Dieu se clôt désormais par « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau » au lieu de « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Une invitation à la communion permettant d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu.

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

Voici l’Agneau de Dieu, voici celuiqui enlève les péchésdu monde.

Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !

7RITE DE CONCLUSION

Jusqu’à présent, le prêtre renvoyait les fidèles en disant : « Allez, dans la paix du Christ ». La nouvelle traduction offre trois autres formules possibles (au choix) :

Allez porter l’Evangile du Seigneur.

Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.

Allez en paix.

8LA PLACE DU SILENCE

« Une des nouveautés de cette traduction est la place importante laissée au silence », remarque Bernadette Mélois. Comme le rappelle la Présentation Générale du Missel Romain (PGMR), « le silence sacré fait partie de la célébration ». « Pendant l’acte pénitentiel et après l’invitation à prier, chacun se recueille; après une lecture ou l’homélie, on médite brièvement ce qu’on a entendu; après la communion, le silence permet la louange et la prière intérieure ». Le silence fait donc partie de l’action liturgique et offre la possibilité d’un accueil de la Parole de Dieu. Le nouveau missel indique ainsi un nouveau temps de silence après le Gloire à Dieu : « Tous prient en silence quelques instants, en même temps que le prêtre. Puis, le prêtre, les mains étendues, dit la prière d’ouverture ou de collecte ».

9LA MISE EN AVANT DU CHANT

La nouvelle traduction rappelle également que la prière liturgique est une prière chantée. Elle accorde ainsi une certaine place au latin, en proposant de chanter dans cette langue le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster. Les préfaces chantées seront aussi publiées avec la nouvelle traduction.

10L’IMPORTANCE DE LA GESTUELLE

À plusieurs endroits, le nouveau texte précise les gestes du prêtre et ceux de l’assemblée. Il vient par exemple renforcer l’invitation à s’incliner lors de l’évocation du mystère de l’incarnation dans le Je crois en Dieu, ainsi que dans le symbole de Nicée-Constantinople et le symbole des Apôtres. Dans ce dernier, il est demandé de s’incliner de « Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur » à « né de la Vierge Marie ». Dans le symbole de Nicée-Constantinople, l’assemblée est priée de s’incliner pendant la phrase : « Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme ». « Dans la liturgie, le corps participe à la prière de l’Église ». « Ce n’est pas une prière intellectuelle, elle fait participer tout l’être et les gestes sont donc importants ».

 

 

 

 Me taire, pour que Dieu me défende »: témoignage de soeur Gloria Cecilia

Plus de quatre ans otage au Mali

NOVEMBRE 19, 2021 10:49RÉDACTIONTÉMOINSVIE CONSACRÉE

« Solo callar, para que Dios me defienda » (« Seulement me taire pour que Dieu me défende ») sœur Gloria Cecilia Narvaez Argoti, religieuse colombièenne libérée en octobre dernier, parle de son enlèvement et de sa détention au Mali, pendant plus de quatre ans. Une dépêche de l’agence vaticane Fides.

*******

C’est le 7 février 2017 qu’un groupe d’hommes armés a fait irruption dans la maison des Sœurs franciscaines de Marie Immaculée à Karangasso, dans le sud du Mali, et a pris en otage Sœur Gloria Cecilia Narvaez Argoti.

La religieuse, de nationalité colombienne, s’est proposée à la place d’une jeune sœur. Prières, veillées et réunions ont permis de garder vivante la mémoire de Sœur Gloria pendant les quatre longues années et les huit mois où elle a été retenue en otage.

Elle n’a jamais accepté la menace constante de se convertir à l’islam et sa décision dans les jours les plus sombres était : « Solo callar, para que Dios me defienda »). En attendant de pouvoir retourner en Colombie, Sr Gloria a séjourné pour une période de repos dans la maison religieuse de Riano, près de Rome et elle a rencontré deux fois le pape François.

Vendredi 12 novembre, lors de sa rencontre avec le Cardinal Luis Tagle à la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples, dont il est le préfet, Fides a pu lui poser quelques questions.

Sœur Gloria est finalement rentrée en Colombie le 15 novembre 2021, où elle restera pour une période de repos avec sa famille et ses sœurs.

Agence Fides : Sœur Gloria, bienvenue. Nous avons tellement prié pour vous et nous sommes honorés de vous avoir ici. Pouvez-vous nous dire comment était votre vie avant l’enlèvement ?

Sr Gloria : Avant d’être kidnappée, j’étais en mission en Afrique avec mes sœurs où nous nous consacrions à la promotion de la femme. Nous leur avons appris à broder, à coudre à la machine, à lire, tout en leur offrant des outils pour démarrer des activités de microcrédit. L’une de nos priorités a toujours été les enfants, les nouveau-nés qui sont souvent abandonnés par leurs mères le jour de l’accouchement parce qu’elles n’ont rien pour les nourrir. Nous nous sommes occupés du centre de santé et avons aidé les malades en rendant également visite à leurs familles. Ma vie et mes pensées en tant que personne et en tant que consacrée étaient axées sur la rencontre et la proximité.

Agence Fides : Quatre ans et huit mois, c’est long. Comment avez-vous passé vos longues journées de prisonnier ?

Sœur Gloria : Le matin, je priais en contemplant le lever du soleil dans le désert, quelque chose de merveilleux, je sentais le vent tantôt violent, tantôt doux qui s’élevait du sable. J’avais l’habitude d’écrire des lettres à Dieu, avec des morceaux de charbon, pour exprimer ma confiance totale et illimitée en Lui. Je ramassais du bois pour chauffer le peu d’eau qu’on me donnait chaque jour pour préparer mon thé. J’ai toujours prié pour la libération des nombreux otages dans le monde et j’ai pensé à la souffrance de tant de personnes qui meurent de faim. Tous les moments de ma vie me sont revenus, du voyage que j’ai fait avec les sœurs de ma Congrégation, de ma famille, de ma vie de religieuse et de la réponse que je donnais à la volonté de Dieu. Ma prière était aussi pour les groupes qui me tenaient en otage, pour chacun d’entre eux. Quand il a été temps pour nous de déménager, je me suis consacré a u nettoyage du champ.

Agence Fides : Quelle idée avez-vous eue de cette prolongation de votre captivité ? Vos geôliers vous ont-ils expliqué les raisons de la prolongation de votre captivité ?

Sœur Gloria : Tous les groupes auxquels j’appartenais étaient religieux. Ils voulaient mettre ma foi à l’épreuve. Pour eux, seul l’islam doit exister au Mali. Je pensais aussi qu’il y avait des problèmes entre eux qui ont retardé ma libération.

Agence Fides : Au fil du temps, avez-vous pu donner un sens à cette expérience difficile que vous viviez ?

Sœur Gloria : Ce fut une expérience de foi profonde, de réaffirmation de moi-même en Dieu, d’augmentation de ma confiance en Lui en acceptant toutes sortes d’humiliations et de harcèlements pour grandir et vivre ce que notre Fondatrice, la Bienheureuse Mère Charity Brader Zahner, avait l’habitude de dire : « se taire pour que Dieu nous défende ». En même temps, c’était une occasion pour moi de vivre le respect des autres religions, en l’occurrence la leur, et cela m’a rappelé l’encyclique du Pape Benoît XVI, Deus Caritas est, qui parle du respect de la liberté religieuse et de la façon dont nous, chrétiens, devons être des messagers de paix et de réconciliation par nos attitudes.

Agence Fides : Vos geôliers étaient-ils toujours avec vous ? Comment se sont-ils comportés, vous ont-ils maltraité ?

Sœur Gloria : En général, les groupes m’ont beaucoup humiliée, ils m’ont insultée de manière offensive et dure à cause de la religion ou parce que j’étais une femme. Mais même parmi eux, j’ai vu qu’il y avait de bonnes personnes qui voulaient me libérer pour que je ne sois pas en si grand danger….

Agence Fides : Y a-t-il des gestes particuliers d’humanité – ou de méchanceté – de la part des ravisseurs à votre égard dont vous vous souvenez ?

Sœur Gloria : La nuit, en particulier, j’ai vu que les groupes étaient très agités, ils criaient entre eux, ils s’approchaient de la tente où je me trouvais. Vers minuit, le chef est venu me voir et m’a dit : Gloria ! Vous allez bien ?

Agence Fides : Votre mère est morte en attendant votre retour. Cette douleur ajoutée à l’histoire douloureuse de l’enlèvement n’est-elle pas de trop ?

Sœur Gloria : J’ai beaucoup prié et j’ai pensé au fait que ma mère était déjà avancée en âge. J’ai pensé aux mots qu’elle m’avait dits lorsque je suis partie en vacances à la maison et que je suis revenue au Mali : « Ne pars pas si loin, parce que le Mali est la religion de l’Islam et qu’il peut t’arriver quelque chose ou que tu ne me reverras jamais ». Je lui ai répondu : « Maman, que ce soit ce que Dieu veut ». Quelque chose pourrait arriver à toi ou à moi. Nous ne sommes pas sûrs de la volonté de Dieu.

Agence Fides : Quelle est la phrase ou le geste que le Pape François vous a adressé qui vous a le plus frappé, et que vous n’oublierez jamais ?

Sœur Gloria : Je n’oublierai jamais son geste d’accueil et sa bénédiction en tant que père et pasteur de notre Église. Ni sa demande :  » priez pour moi « .

Agence Fides : Avez-vous l’intention de retourner en Afrique et de reprendre là où vous vous êtes arrêté ? Comment voyez-vous votre avenir ? Qu’est-ce qui vous attend ? Et comment votre expérience a-t-elle changé votre vision de la vie et des choses dans le monde ?

Archidiocèse de Boston : Joyeux 19ème Anniversaire de Vie Sacerdotale au Père Miracle Gustave

 

Le 23 Novembre 2021 ramène le 19ème anniversaire de vie Sacerdotale du Père Gustave Miracle, vice-Coordonnateur de la Pastorale Haïtienne de l’Archidiocèse de Boston, leader Spirituel des communautés Haïtiennes des Paroisses de Sainte Anne à Somerville et St Jean l’Évangéliste à Cambridge et le Prêtre de l’année 2019 du Centre National de l’Apostolat Haïtien à l’étranger.

 

Les Jours passent vite, le Père Miracle ce prédicateur né, est l’un des prêtres de la Pastorale Haïtienne de la diaspora qui attire beaucoup de gens à travers ses prédications. Le regretté Bishop Guy Sansaricq a toujours témoigné son affection et son respect pour le Père Gustave Miracle et il avait compté beaucoup sur lui pour le chapitre sur la Pastorale Haïtienne de la diaspora dans l’ambitieux projet du livre sur la Contribution des Haïtiens aux États Unis. Bien sûr le Père Miracle sera prêt à aider Monseigneur Pierre André Pierre à réaliser ce projet qui était très cher au Regretté Evêque Guy Sansaricq.

 

Le Père Miracle est un prêtre très heureux dans la vie sacerdotale. Avec la grâce de Dieu, il continue à avancer au large avec Jésus son maître et sa divine Mère, la Très s Vierge Marie, sa mère par excellence qui continue à intercéder pour nous auprès de son Fils. Le Père Miracle, ce fils de Manman Marie, tout plein de piété filiale, répète toujours cette phrase « Pitit Manman Mari pa janm Pèdi Batay. »

 

Le Père Miracle, ce prêtre enraciné dans la prière, a toujours démontré sa grande proximité avec le Peuple de Dieu. Il est sollicité un peu partout comme prédicateur pour des retraites, des Jéricho, des « La Mer rouge » et des congrès charismatiques. Il a bien compris que le prêtre doit être un simple et humble serviteur dans la vigne du Seigneur et l’une des missions du prêtre c’est de rendre Jésus présent partout où il est. Comment le Prêtre peut-il rendre Jésus présent dans la Pastorale Haïtienne, dans nos familles, dans les couples divorcés, au milieu des Jeunes qui ont tendance à tourner le dos au Christianisme, au milieu des groupes de Prière de foi Catholique, au milieu des grands malades, au milieu des migrants d’Haiti qui fuient l’enfer d’Haiti, des pauvres qui crèvent de faim et qui manquent de tout pour vivre comme des êtres faits à l’image de Dieu.

 

Monseigneur Pierre André Pierre en communion avec le Personnel du bulletin Hebdomadaire et la Pastorale Haïtienne de la Diaspora souhaite un Joyeux Anniversaire au Père Miracle en ces mots. Que le Seigneur te montre son visage. Qu’il te donne la paix et la joie à rayonner autour de toi, pendant que tu fais route avec son peuple.

 

Nous demandons vivement au Peuple de Dieu de prier pour le Père Miracle en ce moment spécial de son anniversaire. Qu’il est prêtre selon le cœur de Jésus.

Brother Tob

ARCHDIOCESE OF BOSTON: HAPPY 19TH ANNIVERSARY OF PRIESTLY LIFE FATHER MIRACLE.

     November 23, 2021 will be the 19th anniversary of the priestly life of Father Gustave Miracle, Vice-coordinator of Haitian Pastoral Care of the Archdiocese of Boston; Spiritual Leader of two Haitian communities: the parishes of St. Anne in Sommerville and St John The Evangelist in Cambridge; and the Father of the year 2019 of the National Center for Haitian Apostolate Abroad.

Father Miracle, a born preacher, is a priest of the Haitian Pastoral Care of the Diaspora who attracts many people by his sermons. The late Bishop Guy Sansaricq always showed his affection and respect for Father Gustave Miracle and had counted a lot on him to write the history of Haitian pastoral care of the diaspora of the ambitious project of writing a book about  the Contribution of Haitians to Catholic ministry in the United States.

Father Miracle is ready to help Monsignor Pierre André Pierre, the new Director of the  National Center,   to complete this project which was very dear to the Late Bishop Guy Sansaricq.

Father Miracle is a very happy priest. By the grace of God he continues to advance in the open sea with Jesus his master and his divine mother; the Most Holy Virgin Mary, his mother  who continues to intercede for him with the Father.

This “Miracle Father”, a son of the Blessed Virgen Mary  Manman Marie always repeats this sentence “Pitit Manman Marie pa janm Pèdi Batay ”(The children of Mary never lose the war).

Father Miracle, is a priest rooted in prayer who has always shown his great closeness to the People of God. He is in demand everywhere as a preacher for Jericho retreats; Red Sea retreats; and charismatic congresses.

He understand, that a priest must be a simple and humble servant in the vineyard of the Lord and one of the missions of the priest is to make Jesus present wherever he is. How the Priest can make Jesus present in Haitian pastoral care, in our families, in divorced couples, in the midst of young people who tend to turn their backs on Christianity, in the midst of Catholic faith prayer groups, in the midst of the great sick, in the midst of migrants from Haiti who are fleeing the hell of Haiti of the poor who are starving and who lack everything to live as beings made in the image of God.

Monsignor Pierre André Pierre in communion with the Staff of the Weekly Bulletin of  the National Center  of the Haitian Apostolate and the Haitian Pastoral of the Diaspora wishes a Happy Birthday to FATHER MIRACLE

We ask the People of God to pray for Father Miracle at this special time

Brother Tob

 

Joyeux Anniversaire Dr Martine Louis XVI

Le 23 Novembre 2020, sera l’anniversaire de Naissance de notre soeur et amie Dr Martine Louis XVI , directrice de la grande chorale Haitienne de la Paroisse de Ste Brigitte à Westbury. Elle etait l’un des membres du Comité de la grande Soirée en l’Honneur d Msgr. Guy Sansaricq le 27 Octobre 27th, 2018 à Long Island .  Dr Martine  cette servante dans la vigne du Seigneur  est parmi les grandes amies du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de l’Apostolat Haitien et de la Radio Telé.Martine est parmi les femmes extraordinaires de la Communauté Haitienne de Long Island.

 

Le bon ami  n’est pas d’un jour mais pour toujours. Parfois c’est dans les moments difficiles et de grandes souffrances qu’on reconnait les vrais amis. Je continue `a me rappeler du coup de fil du Docteur Martine  après la mort du regretté evêque Guy Sansaricq qui à trouvé les mots justes pour nous aider à vivre ce moment difficile. Docteur Martine  cette femme de grande foi et très genereuse a toujours supporté le ministère du bulletin Hebdomadaire et de la Radio Telé solidarite

 

Martine Le Personnel du Bulletin Hebdomadaire du Centre National de L’Apostolat Haitien et de la Radio Telé Solidarité vous souhaite un Joyeux Anniversaire  tout en demandant au Seigneur de continuer à vous benir en ce moment special

 

Brother Tob

 

THE BIRTHDAY  OF OUR SISTER AND FRIEND DR. MARTINE LOUIS XVI